Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A."

Transkrypt

1 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadający NIP oraz kapitał zakładowy w wysokości zł w całości. Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów MŚP Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.) I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem programu rekomendacyjnego Rekomendujesz Zyskujesz ( Program ) i fundatorem nagród w programie jest Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadający NIP oraz kapitał zakładowy w wysokości zł w całości (dalej Bank, Organizator ). 2. Przez użyte w niniejszym regulaminie ( Regulamin ) pojęcia należy rozumieć: Klient - Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U poz. 672), który zawarł z Bankiem Umowę o prowadzenie firmowego rachunku bankowego, umowę Kredytu lub Leasingu, lub który zawarł z BNP Paribas Factor Sp. z o.o. umowę faktoringu i który zaliczany jest przez Bank do segmentu małych i średnich przedsiębiorców; Nagroda - ipad Air Wi-Fi Cell 16GB Silver, Samsung Galaxy Tab3 8.0 Wifi 16G, Samsung Galaxy Tab3 7.0 wifi 8GB z logotypem Banku; Kredyt (Firmowa Oferta Kredytowa)/Leasing/Faktoring kredyt/leasing/faktoring udzielany Przedsiębiorcom na cele związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą; finansowanie w formie kredytu, leasingu/faktoringu; Zaproszenie dokument uprawniający do wzięcia udziału w Programie. Dokument zawiera następujące dane Polecającego: imię i nazwisko lub nazwę firmy Polecającego, numer Klienta oraz dane Polecanego: imię i nazwisko, nazwę firmy, nr telefonu; Kwota Kredytu (kwota udzielonego Kredytu/Leasingu/Faktoringu) przyznana Kwota Kredytu/Leasingu/Faktoringu łącznie z kosztem prowizji oraz opłaty ubezpieczeniowej; Nowy Klient Przedsiębiorca, który nie posiadał żadnego produktu Banku, przed datą uruchomienia Programu tj.: r. Numer Klienta ciąg sześciu znaków alfanumerycznych nadawany przez Bank w celu identyfikacji Klienta w systemach informatycznych Banku; Oddział Banku jednostka organizacyjna Banku, w której prowadzona jest obsługa Klientów MŚP, z wyłączeniem oddziałów partnerskich (rozumianych jako oddziały franczyzowe);

2 Partner - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółkę osobową, będąca stroną umowy o współpracy z Bankiem, na podstawie której dana osoba/y jest franczyzobiorcą placówki partnerskiej Banku; Doradca Klienta opiekun Klienta z obszaru Klienta Firmowego MŚP; Polecający Klient, który zarekomendował Poleconemu skorzystanie z Firmowej oferty kredytowej /leasingowej/faktoringowej; Polecany Przedsiębiorca MŚP, który w trakcie trwania Programu skorzysta z oferty kredytowej, leasingowej/ faktoringowej na podstawie rekomendacji Polecającego; Rachunek bankowy/rachunek bieżący prowadzony w PLN rachunek rozliczeniowy prowadzony przez Bank na rzecz Klienta na podstawie zawartej Umowy Rachunku Bankowego (zwanej URB ) lub Multiproduktowej Umowy Bankowej (zwanej MUB ); Umowa Kredytowa/Umowa Leasingowa/Umowa Faktoringowa umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem o udzielenie kredytu/leasingu; umowa zawarta między BNP Paribas Factor Sp. z o.o. a Klientem o udzielenie faktoringu; Aktywny rachunek rachunek bieżący za pośrednictwem którego wykonano co najmniej 20 przelewów wychodzących w miesiącu rozliczeniowym przypadającym przed datą wzięcia udziału w programie; Zrealizowana Rekomendacja - polecenie kredytu/leasingu/faktoringu w Programie, które skutkuje zawarciem umowy kredytowej/leasingowej/faktoringowej i uruchomieniem kredytu/leasingu/faktoringu. 3. Programem objęci są Klienci należący do segmentu MŚP zgodnie z przyjętą w Banku segmentacją. 4. W Programie nie mogą uczestniczyć: Partnerzy, pracownicy Banku, pracownicy oddziałów partnerskich, pośrednicy oferujący produkty bankowe (w tym dealerzy), w oparciu o umowę cywilnoprawną. 5. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Oddziałach Banku z wyłączeniem Oddziałów Partnerskich. 6. Program trwa od dnia r. do odwołania. 7. Informacja na temat zakończenia Programu podana zostanie z co najmniej 14 - dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem na stronie internetowej Banku pod adresem II. Warunki uczestnictwa w Programie 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest: a) W przypadku Polecającego: i. Posiadanie w Banku aktywnego rachunku bieżącego lub kredytu firmowego lub leasingu, które są w trakcie spłaty na dzień wnioskowania przez Poleconego o kredyt firmowy/ leasing/faktoring lub korzystanie z faktoringu na podstawie umowy z BNP Paribas Factor Sp.z.o.o. strona 2 z 5

3 ii. Polecenie Nowego Klienta, który skorzysta z oferty kredytowej/leasingowej/faktoringowej (złoży wniosek kredytowy/leasingowy/faktoringowy) w Banku, z podaniem jego danych kontaktowych poprzez wypełnienie Zaproszenia i przekazanie go Doradcy Klienta opiekunowi Klienta dedykowanemu do obsługi segmentu Klietów MŚP lub przekazanie Polecanemu wypełnionego Zaproszenia uprawniającego do wzięcia udziału w Programie, ze wskazaniem danych Polecającego: imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz numerem Klienta w Banku, danymi Polecanego (imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy, numerem telefonu) oraz podpisem Polecającego; iii. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu. b) W przypadku Polecanego: i. Zawarcie z Bankiem, w trakcie trwania Programu umowy kredytowej lub leasingowej lub z BNP Paribas Factor Sp. z o.o. umowy faktoringowej na minimum PLN i uruchomienie kredytu firmowego lub leasingu lub faktoringu; ii. Przekazanie Doradcy Klienta Zaproszenia; iii. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu poprzez jego podpisanie. 2. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu łącznie następujących warunków: a. Posiadanie przez Polecającego w Banku aktywnego rachunku bieżącego lub kredytu firmowego, leasingu, które są w trakcie spłaty na dzień wnioskowania przez Poleconego o kredyt firmowy/ leasing/faktoring lub korzystanie z faktoringu na podstawie umowy z BNP Paribas Factor Sp.z.o.o; b. Przekazania przez Polecanego Zaproszenia wraz z wypełnionymi danymi Polecającego w tym z numerem Klienta (Polecającego) w momencie złożenia wniosku o przyznanie kredytu/leasingu/faktoringu oraz podpisanie umowy kredytowej/leasingowej przez Polecanego z Bankiem, umowy faktoringowej z BNP Paribas Factor Sp. z o.o. i uruchomienie kredytu/leasingu/faktoringu lub przekazaniu przez Polecającego Doradcy Klienta wypełnionego Zaproszenia z danymi Poleconego, jeśli po kontakcie Doradcy Banku z Polecanym dojdzie do podpisania umowy kredytowej/leasingowej/faktoringowej z Polecanym i uruchomienia kredytu/leasingu/faktoringu. III. Zawarcie Umowy kredytowej/leasingowej/faktoringowej w ramach Programu 1. Umowa kredytowa/leasingowa, w ramach Programu, może zostać zawarta przez Bank tylko i wyłącznie z Polecanym, umowa faktoringowa w ramach Programu, może zostać zawarta przez BNP Paribas Factor Sp. z o.o. tylko i wyłącznie z Polecanym. 2. Polecany w celu zawarcia umowy kredytowej/leasingowej/faktoringowej objętej Programem w przypadku zgłoszenia się do Oddziału Banku przedstawia Doradcy Klienta Zaproszenie, które otrzymał od Polecającego. strona 3 z 5

4 IV. Zasady przyznania i sposób wydania nagród: 1. Za Rekomendację zrealizowaną zgodnie z niniejszym Regulaminem Polecający otrzymuje Nagrodę a Polecany obniżenie prowizji za udzielenie kredytu/leasingu/faktoringu na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Polecający otrzyma Nagrody: a) ipad Air Wi-Fi Cell 16GB Silver - za zawartą z Polecanym Umowę kredytową lub leasingową lub faktoringową na Kwotę minimum PLN (lub równowartość w b) Galaxy Tab3 8.0 Wifi 16G - za zawartą z Poleconym umowę kredytową lub leasingową lub faktoringową na kwotę w przedziale: PLN (lub równowartość w c) Galaxy Tab3 7.0 wifi 8GB - za zawartą z Poleconym umowę kredytową lub leasingową lub faktoringową na kwotę w przedziale: PLN (lub równowartość w pod warunkiem uruchomienia/pierwszego uruchomienia (pierwszej transzy) środków kredytu/leasingu/faktoringu Polecanemu w trakcie trwania programu rekomendacyjnego. 3. Polecany otrzymuje w zakresie Firmowej oferty kredytowej/leasingowej/faktoringowej obniżenie Prowizji za udzielenie - kredytu/leasingu/faktoringu, będącego przedmiotem Promocji o 0,5%; 4. Przekazanie Nagrody Polecającemu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu/leasingu/faktoringu w ramach zawartej z Polecanym umowy kredytowej/leasingowej/faktoringowej. Prawa do przekazania Nagród nie mogą być scedowane na rzecz osób trzecich. 5. Nagrody zostaną przekazane Polecającemu osobiście przez Doradcę Banku. 6. Polecający może otrzymać Nagrodę więcej niż raz o ile więcej niż jeden Polecony zawrze (podpisze) z Bankiem umowę kredytową/leasingową lub zawrze (podpisze) z BNP Paribas Factor Sp. z o.o. umowę faktoringową i uruchomi kredyt/leasing/faktoring, podając numer Klienta Polecającego, za jednego Poleconego Klienta, Polecający otrzyma tylko jedną nagrodę bez względu na to ile umów kredytowych/leasingowych/faktoringowych podpisze Polecony. 7. Polecany w ramach niniejszego Programu może skorzystać z obniżenia prowizji jedynie raz i w odniesieniu do jednego kredytu/leasingu/faktoringu. 8. Obniżenie prowizji Polecanemu nastąpi po pierwszym uruchomieniu strona 4 z 5

5 kredytu/leasingu/faktoringu oraz spełnieniu warunków Programu. 9. Uczestnikom Programu nie przysługuje prawo do roszczenia o uzyskanie ekwiwalentu pieniężnego równowartości Nagrody rzeczowej. Nagroda nie podlega zamiane na jakikolwiek ekwiwalent (pieniężny lub rzeczowy). V. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być składane w formie pisemnej na adres siedziby Banku z dopiskiem Program rekomendacyjny Rekomendujesz Zyskujesz dla klientów MŚP Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Reklamacja oraz pisemnej lub ustnej w każdym Oddziale Banku. Reklamacje będą rozpatrywane bezzwłocznie w terminie 30 dni roboczych od daty ich wpłynięcia do Banku. 2. W treści Reklamacji powinny znaleźć się następujące dane: nazwa firmy, dokładny adres do korespondencji Uczestnika, numer klienta, jak również wskazanie nieprawidłowości objętej reklamacją. VI. Postaniowienia końcowe: 1. Regulamin Programu dostępny jest w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany we własnym zakresie rozliczyć należny podatek dochodowy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia regulaminów właściwych produktów Banku 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W przypadku sporów Strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia Strony ustalają, że wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Banku. Data i podpis Klienta Podpis za Bank strona 5 z 5

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator Regulamin oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl 1. Organizator 1. Organizatorem oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl ( Oferta ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% rocznica korzystania z karty kredytowej Leroy Merlin 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego ispot

Regulamin Programu Lojalnościowego ispot Regulamin Programu Lojalnościowego ispot 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego ispot (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

Bardziej szczegółowo