Warszawa, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 03.04.2015 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej projektem, PROJECT DEVELOPMENT INSTITUTE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Działdowskiej 11/16, Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, kierując się zasadą konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem gry symulacyjnej na potrzeby projektu, zgodnie z poniższymi wytycznymi: ROZDZIAŁ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wykonawca powinien przeprowadzić na potrzeby uczestników projektu, którymi są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne lub osoby przewidziane do zwolnienia z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, następujące szkolenia z wykorzystaniem gry symulacyjnej: 1) Szkolenie obejmujące moduł z zakresu Obsługa klienta i aktywna sprzedaż a) Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 5 grup, z których każda obejmować będzie 10 osób. b) Wymiar zajęć zaplanowanych w ramach szkolenia dla każdej z grup powinien wynosić 16 godzin dydaktycznych, podzielonych na 2 dni po 8 godzin dydaktycznych (łączny wymiar zajęć dla 5 grup powinien wynosić 80 godzin dydaktycznych podzielonych na 10 dni po 8 godzin dydaktycznych). c) Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w okresie: kwiecień czerwiec d) Wykonawca powinien zrealizować całość szkolenia w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem decyzyjnej gry symulacyjnej (licencjonowanej lub opracowanej samodzielnie) Podczas prowadzenia gry symulacyjnej szczególny nacisk powinien zostać położony na zagadnienia związane z tematem modułu szkoleniowego, czyli z obsługą klienta i aktywną sprzedażą. Uczestnicy gry, w jej trakcie, powinni doświadczać rzeczywistych sytuacji i problemów, z którymi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy oraz pracownicy (w szerokim rozumieniu tego słowa), a co za tym idzie nabywać wiedzę i umiejętności niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej i pracy w obszarze dotyczącym zagadnień związanych z obsługą klienta i aktywną sprzedażą. Uczestnicy poprzez podejmowane decyzje powinni wpływać na zmienne gry, a następnie obserwować rezultaty i wyciągać wnioski dotyczące konsekwencji podejmowanych decyzji. Uczestnicy powinni doświadczać problemów/wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pracą w obszarze dotyczącym zagadnień związanych z obsługą

2 klienta i aktywną sprzedażą, a następnie powinni być nakłaniani do refleksji i wyciągania wniosków. Kolejnym krokiem powinno być przedstawienie rozwiązań teoretycznych, a następnie zbudowanie możliwości i zastosowania w praktyce. 2) Szkolenie obejmujące moduł z zakresu Negocjacje i komunikacja a) Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 5 grup, z których każda obejmować będzie 10 osób. b) Wymiar zajęć zaplanowanych w ramach szkolenia dla każdej z grup powinien wynosić 16 godzin dydaktycznych, podzielonych na 2 dni po 8 godzin dydaktycznych (łączny wymiar zajęć dla 5 grup powinien wynosić 80 godzin dydaktycznych podzielonych na 10 dni po 8 godzin dydaktycznych). c) Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w okresie: kwiecień czerwiec d) Wykonawca powinien zrealizować całość szkolenia w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem decyzyjnej gry symulacyjnej (licencjonowanej lub opracowanej samodzielnie). Podczas prowadzenia gry symulacyjnej szczególny nacisk powinien zostać położony na zagadnienia związane z tematem modułu szkoleniowego, czyli z negocjacjami i komunikacją. Uczestnicy gry, w jej trakcie, powinni doświadczać rzeczywistych sytuacji i problemów, z którymi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy oraz pracownicy (w szerokim rozumieniu tego słowa), a co za tym idzie nabywać wiedzę i umiejętności niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej i pracy w obszarze dotyczącym zagadnień związanych z negocjacjami i komunikacją. Uczestnicy poprzez podejmowane decyzje powinni wpływać na zmienne gry, a następnie obserwować rezultaty i wyciągać wnioski dotyczące konsekwencji podejmowanych decyzji. Uczestnicy powinni doświadczać problemów/wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pracą w obszarze dotyczącym zagadnień związanych z negocjacjami i komunikacją, a następnie powinni być nakłaniani do refleksji i wyciągania wniosków. Kolejnym krokiem powinno być przedstawienie rozwiązań teoretycznych, a następnie zbudowanie możliwości i zastosowania w praktyce. 3) Szkolenie obejmujące moduł z zakresu Działania marketingowe a) Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 5 grup, z których każda obejmować będzie 10 osób. b) Wymiar zajęć zaplanowanych w ramach szkolenia dla każdej z grup powinien wynosić 16 godzin dydaktycznych, podzielonych na 2 dni po 8 godzin dydaktycznych (łączny wymiar zajęć dla 5 grup powinien wynosić 80 godzin dydaktycznych podzielonych na 10 dni po 8 godzin dydaktycznych). c) Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w okresie: kwiecień czerwiec d) Wykonawca powinien zrealizować całość szkolenia w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem decyzyjnej gry symulacyjnej (licencjonowanej lub opracowanej samodzielnie). Podczas prowadzenia gry symulacyjnej szczególny nacisk powinien zostać

3 położony na zagadnienia związane z tematem modułu szkoleniowego, czyli z działaniami marketingowymi. Uczestnicy gry, w jej trakcie, powinni doświadczać rzeczywistych sytuacji i problemów, z którymi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy oraz pracownicy (w szerokim rozumieniu tego słowa), a co za tym idzie nabywać wiedzę i umiejętności niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej i pracy w obszarze dotyczącym zagadnień związanych z działaniami marketingowymi. Uczestnicy poprzez podejmowane decyzje powinni wpływać na zmienne gry, a następnie obserwować rezultaty i wyciągać wnioski dotyczące konsekwencji podejmowanych decyzji. Uczestnicy powinni doświadczać problemów/wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pracą w obszarze dotyczącym zagadnień związanych z działaniami marketingowymi, a następnie powinni być nakłaniani do refleksji i wyciągania wniosków. Kolejnym krokiem powinno być przedstawienie rozwiązań teoretycznych, a następnie zbudowanie możliwości i zastosowania w praktyce. II. Celem wszystkich modułów szkoleniowych jest zwiększenie kompetencji i umiejętności uczestników w obszarze sprzedażowo-marketingowym. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, zwiększą się szanse uczestników na osiągnięcie powodzenia na lokalnym rynku pracy oraz ich umiejętności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. III. Czas trwania jednej godziny dydaktycznej we wszystkich modułach szkoleniowych wynosi 45 minut. IV. Dokładne terminy, w których powinny zostać przeprowadzone poszczególne szkolenia (moduły szkoleniowe) zostaną ustalone po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy. V. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację związaną ze szkoleniami zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. VI. Wykonawca powinien przygotować autorskie materiały szkoleniowe i przekazać je uczestnikom szkoleń. Wykonawca powinien przekazać na rzecz Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z materiałami szkoleniowymi, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a przeniesienie praw autorskich powinno być nieograniczone czasowo i terytorialnie. VII. Szkolenia prowadzone będą w Warszawie w zapewnionych przez Zamawiającego salach. Zamawiający zapewni również wszelki sprzęt i materiały niezbędne do właściwego przeprowadzenia szkoleń. ROZDZIAŁ 2. OFERTY CZĘŚCIOWE I OFERTY WSPÓLNE 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy założeniu, że każdy z modułów szkoleniowych wymienionych w rozdziale 1 zapytania ofertowego stanowi odrębną część zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych (konsorcja).

4 ROZDZIAŁ 3. KODY I NAZWY ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego ROZDZIAŁ 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 2. Spełniają warunek dotyczący posiadania doświadczenia w realizacji szkoleń. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadził co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych (np. w przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał zrealizować część zamówienia dotyczącą przeprowadzenia szkolenia obejmującego moduł z zakresu Obsługa klienta i aktywna sprzedaż, winien on wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadził co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z zakresu Obsługa klienta i aktywna sprzedaż lub szkoleń zbliżonych tematycznie, natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał zrealizować część zamówienia dotyczącą przeprowadzenia szkolenia obejmującego moduł z zakresu Negocjacje i komunikacja, winien on wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadził co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z zakresu Negocjacje i komunikacja lub szkoleń zbliżonych tematycznie, itd.); b) Wykonawca będący firmą (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą, która wykona zamówienie w jego imieniu, a osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych (np. w przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał zrealizować część zamówienia dotyczącą przeprowadzenia szkolenia obejmującego moduł z zakresu Obsługa klienta i aktywna sprzedaż, winien on wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która wykona zamówienie w jego imieniu, a osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z zakresu Obsługa klienta i aktywna sprzedaż lub szkoleń zbliżonych tematycznie natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał zrealizować część zamówienia dotyczącą przeprowadzenia szkolenia obejmującego moduł z zakresu Negocjacje i komunikacja, winien on wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która wykona zamówienie w jego imieniu, a osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z zakresu Negocjacje i komunikacja lub szkoleń zbliżonych tematycznie, itd.)

5 3. Spełniają warunek dotyczący posiadania doświadczenia w realizacji szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (niezależnie od tego, czy jest on osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, czy firmą) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadził co najmniej 80 godzin dydaktycznych szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych. W przypadku ofert składanych przez Wykonawców będących firmami, Wykonawca powinien wykazać, że reprezentowana przez niego firma (a nie konkretny trener) przeprowadziła, w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego, co najmniej 80 godzin dydaktycznych szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych. 4. Spełniają warunek dotyczący zaangażowania zawodowego. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca składający ofertę jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wykaże, że jego łączne zaangażowanie zawodowe (tj. jakiekolwiek zaangażowanie zawodowe Wykonawcy wynikające w szczególności ze stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej) wraz z ewentualnym zaangażowaniem, które wynikać będzie z realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, nie przekracza 240 godzin miesięcznie. b) Wykonawca składający ofertę jako firma (w tym jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) wykaże, iż wydeleguje do realizacji zamówienia osobę, której łączne zaangażowanie zawodowe (tj. jakiekolwiek zaangażowanie zawodowe tej osoby wynikające w szczególności ze stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej) wraz z ewentualnym zaangażowaniem, które wynikać będzie z realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, nie przekracza 240 godzin miesięcznie. W przypadku, gdy Wykonawca do realizacji zamówienia oddeleguje więcej niż 1 osobę, każda z tych osób powinna spełniać w/w warunek. 5. Przedstawią program danego szkolenia. 6. Przedstawią podstawę do prowadzenia szkoleń, które będą prowadzone na potrzeby niniejszego postępowania, z wykorzystaniem danej gry symulacyjnej. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca, który podczas prowadzenia szkoleń na potrzeby niniejszego postępowania, zamierza korzystać z gry symulacyjnej, której nie jest autorem, przedłoży Zamawiającemu, jako załącznik do oferty:

6 - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu (licencji) uprawniającego go do używania gry symulacyjnej; - dokładną metodologię przeprowadzenia, z użyciem konkretnej gry symulacyjnej, szkolenia z danego zakresu (danego modułu szkoleniowego); b) Wykonawca, który podczas prowadzenia szkoleń na potrzeby niniejszego postępowania, zamierza korzystać z gry symulacyjnej, której jest autorem, przedłoży Zamawiającemu, jako załącznik do oferty dokładną metodologię przeprowadzenia, z użyciem konkretnej gry symulacyjnej, szkolenia z danego zakresu (danego modułu szkoleniowego). 7. Przedstawią odpowiedni, aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące liczone od upływu terminu składania ofert) dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) niniejszy warunek dotyczy tylko Wykonawców będących firmami (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą). 8. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 9. [Tylko w przypadku ofert wspólnych (konsorcja)] Przedstawią dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu (w tym do podpisania oferty) i do zawarcia umowy dotyczącej realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania. II. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osobno dla każdej części zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Wykonawca, który nie spełni jakiegokolwiek z powyższych warunków, zostanie wykluczony z postępowania. ROZDZIAŁ 5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

7 WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW POWODUJĄCYCH WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu określonych warunków sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić tylko 1 egzemplarz oświadczenia. 2. Wykaz osób zgłoszonych do przeprowadzenia szkolenia z danego zakresu (danego modułu szkoleniowego) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania doświadczenia w realizacji szkoleń. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Do wykazu należy dołączyć odpowiednie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumenty (np. referencje, umowy, itp.) potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez zgłaszaną osobę. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić taką ilość wykazów, która odpowiadała będzie ilości części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę. 3. Wykaz szkoleń przeprowadzonych przez Wykonawcę z wykorzystaniem gier symulacyjnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania doświadczenia w realizacji szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Do wykazu należy dołączyć odpowiednie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumenty (np. referencje, umowy, itp.) potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez Wykonawcę. Pod uwagę brane będą wyłącznie szkolenia, które w całości zostały zrealizowane z wykorzystaniem gry symulacyjnej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić tylko 1 wykaz. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunku dotyczącego zaangażowania zawodowego:

8 a) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszego zapytania oświadczenie powinni złożyć tylko Wykonawcy, którzy składają ofertę jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. b) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5b do niniejszego zapytania oświadczenie powinni złożyć tylko Wykonawcy, którzy składają ofertę jako firmy (w tym jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić taką ilość oświadczeń, która odpowiadała będzie ilości części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę. 5. Program danego szkolenia. Program może zostać sporządzony według dowolnego wzoru. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić taką ilość programów, która odpowiadała będzie ilości części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę. 6. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu (licencji) uprawniającego Wykonawcę do używania gry symulacyjnej, która będzie wykorzystywana do prowadzenia szkoleń na potrzeby niniejszego postępowania - dokument powinien złożyć tylko Wykonawca, który podczas prowadzenia szkoleń na potrzeby niniejszego postępowania, zamierza korzystać z gry symulacyjnej, której nie jest autorem W przypadku ofert wspólnych (konsorcja), każdy z członków Konsorcjum powinien przedstawić odrębną kserokopię dokumentu (licencji), który uprawnia danego członka do używania gry symulacyjnej, która będzie wykorzystywana do prowadzenia szkoleń na potrzeby niniejszego postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić tylko 1 kserokopię licencji, chyba że do każdej części zamówienia będzie wykorzystywana inna gra symulacyjna (W takim wypadku Wykonawca powinien złożyć tyle kserokopii licencji, ile gier będzie wykorzystywanych do realizacji zamówienia). 7. Dokładna metodologia przeprowadzenia, z użyciem konkretnej gry symulacyjnej, danego szkolenia. Metodologia może zostać sporządzona według dowolnego wzoru. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić taką ilość metodologii, która odpowiadała będzie ilości części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę. 8. Odpowiedni, aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące liczone od upływu terminu składania ofert) dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (tj. odpis z właściwego rejestru lub

9 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - dokument powinni złożyć tylko Wykonawcy będących firmami (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą). W przypadku ofert wspólnych (konsorcja), każdy z członków Konsorcjum, będący firmą powinien przedstawić odrębny dokument. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić tylko 1 dokument. 9. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. W przypadku ofert wspólnych (konsorcja), każdy z członków Konsorcjum powinien przedstawić odrębne oświadczenie. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić tylko 1 egzemplarz oświadczenia. 10. Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu (w tym do podpisania oferty) i do zawarcia umowy dotyczącej realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania - dokument powinni złożyć tylko Wykonawcy składający oferty wspólne (konsorcja). Dokument może zostać sporządzony według dowolnego wzoru W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić tylko 1 egzemplarz dokumentu. ROZDZIAŁ 6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych tylko przez tych Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 2. Zamawiający dokona oceny ofert, osobno dla każdej z części zamówienia, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: L.p. Kryterium Znaczenie kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów 1. Cena 20 % 20 punktów 2. Doświadczenie trenera w realizacji szkoleń 20 % 20 punktów

10 3. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych 60 % 60 punktów 3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 4. Kryterium Cena W przypadku tego kryterium oferta najtańsza otrzyma 20 punktów, natomiast oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według wzoru: Cena oferty najtańszej x 20 = liczba punktów Cena oferty badanej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. W ramach tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto zaproponowaną przez Wykonawcę za zrealizowanie zamówienia. W ramach tego kryterium Wykonawca może maksymalnie otrzymać 20 punktów. 5. Kryterium Doświadczenie trenera w realizacji szkoleń Punkty za kryterium Doświadczenie trenera w realizacji szkoleń zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów, na podstawie dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz załączonych dokumentów (np. referencje, umowy, itp.) potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez zgłaszaną osobę. Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę wyłącznie doświadczenie osób zgłoszonych przez Wykonawców do przeprowadzenia danego szkolenia, uwzględnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz potwierdzone za pomocą załączonych dokumentów (np. referencje, umowy, itp.). Punkty zostaną przyznane tylko: a) Wykonawcom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadzili co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych; b) Wykonawcom będącym firmami (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), którzy wykażą, iż dysponują co najmniej jedną osobą (zgłoszą tą osobę do przeprowadzenia szkolenia), która wykona zamówienie w ich imieniu, a osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed

11 ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych. Wykonawca będący firmą ma prawo zgłosić do przeprowadzenia danego szkolenia więcej niż jedną osobę, jednak w takim przypadku Wykonawcy zostaną przyznane punkty tylko za tę osobę spośród zgłoszonych, której doświadczenie będzie większe. Biorąc pod uwagę powyższe: a) Wykonawcom, którzy do przeprowadzenia szkolenia zgłoszą osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła co najmniej 200 a nie więcej niż 299 godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych przyznanych zostanie 10 punktów; b) Wykonawcom, którzy do przeprowadzenia szkolenia zgłoszą osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła co najmniej 300 a nie więcej niż 399 godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych przyznanych zostanie 15 punktów; c) Wykonawcom, którzy do przeprowadzenia szkolenia zgłoszą osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła 400 i więcej godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych przyznanych zostanie 20 punktów; W ramach tego kryterium Wykonawca może maksymalnie otrzymać 20 punktów. 6. Kryterium Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych Punkty za kryterium Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych zostaną przyznane w skali punktowej do 60 punktów, na podstawie dokumentu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania oraz załączonych dokumentów (np. referencje, umowy, itp.) potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez Wykonawcę. Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę wyłącznie doświadczenie Wykonawcy, uwzględnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania oraz potwierdzone za pomocą załączonych dokumentów (np. referencje, umowy, itp.). Punkty zostaną przyznane tylko Wykonawcom, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadzili co najmniej 80 godzin dydaktycznych szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych. Pod uwagę brane będą wyłącznie szkolenia, które w całości zostały zrealizowane z wykorzystaniem gry symulacyjnej. W przypadku tego kryterium oferta, w której wykazana zostanie największa liczba godzin dydaktycznych szkoleń przeprowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych otrzyma 60

12 punktów, natomiast oferty z mniejszą liczbą godzin dydaktycznych otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych zostaną obliczone według wzoru: Lb x 60 = liczba punktów, Ln gdzie: Lb liczba wykazanych godzin dydaktycznych szkoleń przeprowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych w ofercie badanej Ln Liczba wykazanych godzin dydaktycznych szkoleń przeprowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych w ofercie z największą wykazaną liczbą godzin dydaktycznych szkoleń przeprowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. W ramach tego kryterium Wykonawca może maksymalnie otrzymać 60 punktów. 7. W ramach wszystkich kryteriów Wykonawca może maksymalnie otrzymać 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów. ROZDZIAŁ 7. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania: a) w przypadku, gdy nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu; b) w przypadku, gdy przedłożona przez niego oferta będzie niezgodna z niniejszym zapytaniem; c) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w ofercie lub załącznikach do niej, informacji nieprawdziwych ROZDZIAŁ 8. DODATKOWE INFORMACJE 1. Ofertę, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy przesłać e mailem (skan oferty) pod adres: bądź też przesłać pocztą, za pośrednictwem firmy kurierskiej albo osobiście lub przez upoważnioną osobę dostarczyć do biura projektu pod adresem: PROJECT DEVELOPMENT INSTITUTE sp. z o.o., ul. Działdowska 11 /16, Warszawa w terminie do do godz Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 2. Jeżeli Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, powinien on złożyć odrębne oferty na poszczególne części.

13 3. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zawiadomiony o tym fakcie drogą e mailową, bądź na piśmie. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę zlecenie/umowę o świadczenie usług, której postanowienia będą zgodne z warunkami wynikającymi z niniejszego zapytania oraz z treścią przedstawionej przez Wykonawcę oferty. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania, jego odwołania, bądź do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 7. Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna: a) zostać opatrzona pieczęcią firmową (w przypadku ofert składanych przez firmy), b) posiadać datę sporządzenia, c) zawierać adres siedziby/adres zamieszkania oferenta, adres e mail, numer telefonu, numer NIP (w przypadku ofert składanych przez firmy), d) zostać podpisana czytelnie przez oferenta. 8. Ceny zamieszczone w ofercie powinny być cenami brutto i powinny uwzględniać wszystkie elementy składające się na ich wysokość. W przypadku ofert złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej cena powinna obejmować również ewentualne koszty ZUS Zleceniodawcy. 9. Wszelkie zapytania związane z niniejszym postępowaniem prosimy kierować pod następujący adres e mailowy: lub pod numer telefonu: Załączniki: 1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 2. Oświadczenie o spełnianiu określonych warunków załącznik nr 2 3. Wykaz osób zgłoszonych do przeprowadzenia szkolenia załącznik nr 3 4. Wykaz szkoleń przeprowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych załącznik nr 4 5. Oświadczenie o spełnianiu warunku dotyczącego zaangażowania zawodowego załącznik nr 5a

14 5. Oświadczenie o spełnianiu warunku dotyczącego zaangażowania zawodowego załącznik nr 5b 6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym załącznik nr 6

15 Załącznik nr 1 (Nazwa/Imię i nazwisko Wykonawcy) (Siedziba/Adres Wykonawcy). (e mail).. (nr tel. ). (NIP) (miejsce i data sporządzenia oferty). Oferta W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 3 kwietnia 2015 roku składam następującą ofertę cenową na przeprowadzenie szkolenia z niżej wymienionego zakresu z wykorzystaniem gry symulacyjnej na potrzeby projektu: CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Lp. NAZWA SZKOLENIA CENA BRUTTO 1 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu * (łączny wymiar zajęć dla 5 grup: 80 godzin dydaktycznych podzielonych na 10 dni po 8 godzin dydaktycznych) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym. Oświadczam, iż przyjąłem do wiadomości, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania, jego odwołania, bądź do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie budzi ona moich zastrzeżeń, a w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia z Zamawiającym umowy, której postanowienia będą zgodne z warunkami wynikającymi z zapytania ofertowego oraz z treścią przedstawionej przeze mnie oferty... podpis (podpis i pieczęć Wykonawcy) * wpisać odpowiedni zakres szkolenia (moduł szkoleniowy) z rozdziału 1 zapytania ofertowego

16 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 Ja (imię i nazwisko): Oświadczenie w imieniu własnym/w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy* (nazwa firmy): oświadczam, że: 1) posiadam/firma posiada* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadam/firma posiada* niezbędną wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym 3) znajduję się/firma znajduje się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Miejscowość i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela) *niepotrzebne skreślić

17 Załącznik nr 3 (pieczęć Wykonawcy) Wykaz osób zgłoszonych do przeprowadzenia szkolenia Lp. Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do przeprowadzenia szkolenia* Zakres szkolenia (moduł szkoleniowy) do jakiego trener jest zgłaszany** Temat (tytuł szkolenia) szkolenia i ilość godzin szkoleniowych Doświadczenie Podmiot, na potrzeby którego zrealizowano szkolenie Daty wykonania szkolenia Do wykazu załączam odpowiednie dokumenty (np. referencje, umowy, itp.) potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez zgłaszaną osobę Miejscowość i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela) * wpisać odpowiedni zakres szkolenia (moduł szkoleniowy) z rozdziału 1 zapytania ofertowego ** osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej powinny wpisać swoje imię i nazwisko

18 Załącznik nr 4 (pieczęć Wykonawcy) Wykaz szkoleń przeprowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych L. p. Temat (tytuł szkolenia) szkolenia i ilość godzin szkoleniowych Podmiot, na potrzeby którego zrealizowano szkolenie Daty wykonania szkolenia Do wykazu załączam odpowiednie dokumenty (np. referencje, umowy, itp.) potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia Miejscowość i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela)

19 Załącznik nr 5a (Imię i nazwisko Wykonawcy) (Adres Wykonawcy). (e mail) (nr tel. )... Ja (imię i nazwisko): w imieniu własnym: Oświadczenie oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe (tj. jakiekolwiek zaangażowanie zawodowe wynikające w szczególności ze stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej) wraz z ewentualnym zaangażowaniem, które wynikać będzie z realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, nie przekracza 240 godzin miesięcznie. W przypadku wybrania mnie jako Wykonawcy zamówienia, zobowiązuję się pisemnie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego, związanego z moim zaangażowaniem zawodowym, o którym mowa powyżej, w terminie 3 dni zaistnienia tej zmiany. Miejscowość i data: (podpis)

20 (Nazwa Wykonawcy) (Siedziba Wykonawcy). (e mail) (nr tel. )... (NIP). Załącznik nr 5b Ja (imię i nazwisko): Oświadczenie w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): oświadczam, iż wydeleguję do realizacji zamówienia, w imieniu firmy, osobę, której łączne zaangażowanie zawodowe (tj. jakiekolwiek zaangażowanie zawodowe tej osoby wynikające w szczególności ze stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej) wraz z ewentualnym zaangażowaniem, które wynikać będzie z realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, nie przekracza 240 godzin miesięcznie. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia w imieniu firmy wydeleguję więcej niż 1 osobę, oświadczam, iż łączne zaangażowanie zawodowe (w znaczeniu, o którym mowa powyżej) żadnej z tych osób, wraz z ewentualnym zaangażowaniem, które wynikać będzie z realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, nie będzie przekraczać 240 godzin miesięcznie. W przypadku wybrania reprezentowanej przeze mnie firmy jako Wykonawcy zamówienia, zobowiązuję się pisemnie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego, związanego z zaangażowaniem zawodowym osób, które wydeleguję do realizacji zamówienia w imieniu firmy, w terminie 3 dni zaistnienia tej zmiany. Miejscowość i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela)

21 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 6 Ja (imię i nazwisko): Oświadczenie w imieniu własnym/w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy* (nazwa firmy): oświadczam, że: nie jestem powiązany/firma nie jest powiązana* z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego (Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.) Miejscowość i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES na usługę noclegową i gastronomiczną W związku z realizacją projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów Rzeszów, 24.03.2015 r. Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015 Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. Tel: 91 432 20 00 Fax.: 91 486 27 00 e-mail: projekty@ekspert.biz Osoba,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 .. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 Przedmiot zamówienia: Realizacja szkoleń zawodowych w zakresie: A) ogrodnik terenów zieleni B) konserwator powierzchni płaskich z licencją

Bardziej szczegółowo