Warszawa, dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 03.04.2015 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej projektem, PROJECT DEVELOPMENT INSTITUTE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Działdowskiej 11/16, Warszawa, zwany dalej Zamawiającym, kierując się zasadą konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem gry symulacyjnej na potrzeby projektu, zgodnie z poniższymi wytycznymi: ROZDZIAŁ 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wykonawca powinien przeprowadzić na potrzeby uczestników projektu, którymi są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz osoby zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne lub osoby przewidziane do zwolnienia z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, następujące szkolenia z wykorzystaniem gry symulacyjnej: 1) Szkolenie obejmujące moduł z zakresu Obsługa klienta i aktywna sprzedaż a) Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 5 grup, z których każda obejmować będzie 10 osób. b) Wymiar zajęć zaplanowanych w ramach szkolenia dla każdej z grup powinien wynosić 16 godzin dydaktycznych, podzielonych na 2 dni po 8 godzin dydaktycznych (łączny wymiar zajęć dla 5 grup powinien wynosić 80 godzin dydaktycznych podzielonych na 10 dni po 8 godzin dydaktycznych). c) Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w okresie: kwiecień czerwiec d) Wykonawca powinien zrealizować całość szkolenia w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem decyzyjnej gry symulacyjnej (licencjonowanej lub opracowanej samodzielnie) Podczas prowadzenia gry symulacyjnej szczególny nacisk powinien zostać położony na zagadnienia związane z tematem modułu szkoleniowego, czyli z obsługą klienta i aktywną sprzedażą. Uczestnicy gry, w jej trakcie, powinni doświadczać rzeczywistych sytuacji i problemów, z którymi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy oraz pracownicy (w szerokim rozumieniu tego słowa), a co za tym idzie nabywać wiedzę i umiejętności niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej i pracy w obszarze dotyczącym zagadnień związanych z obsługą klienta i aktywną sprzedażą. Uczestnicy poprzez podejmowane decyzje powinni wpływać na zmienne gry, a następnie obserwować rezultaty i wyciągać wnioski dotyczące konsekwencji podejmowanych decyzji. Uczestnicy powinni doświadczać problemów/wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pracą w obszarze dotyczącym zagadnień związanych z obsługą

2 klienta i aktywną sprzedażą, a następnie powinni być nakłaniani do refleksji i wyciągania wniosków. Kolejnym krokiem powinno być przedstawienie rozwiązań teoretycznych, a następnie zbudowanie możliwości i zastosowania w praktyce. 2) Szkolenie obejmujące moduł z zakresu Negocjacje i komunikacja a) Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 5 grup, z których każda obejmować będzie 10 osób. b) Wymiar zajęć zaplanowanych w ramach szkolenia dla każdej z grup powinien wynosić 16 godzin dydaktycznych, podzielonych na 2 dni po 8 godzin dydaktycznych (łączny wymiar zajęć dla 5 grup powinien wynosić 80 godzin dydaktycznych podzielonych na 10 dni po 8 godzin dydaktycznych). c) Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w okresie: kwiecień czerwiec d) Wykonawca powinien zrealizować całość szkolenia w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem decyzyjnej gry symulacyjnej (licencjonowanej lub opracowanej samodzielnie). Podczas prowadzenia gry symulacyjnej szczególny nacisk powinien zostać położony na zagadnienia związane z tematem modułu szkoleniowego, czyli z negocjacjami i komunikacją. Uczestnicy gry, w jej trakcie, powinni doświadczać rzeczywistych sytuacji i problemów, z którymi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy oraz pracownicy (w szerokim rozumieniu tego słowa), a co za tym idzie nabywać wiedzę i umiejętności niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej i pracy w obszarze dotyczącym zagadnień związanych z negocjacjami i komunikacją. Uczestnicy poprzez podejmowane decyzje powinni wpływać na zmienne gry, a następnie obserwować rezultaty i wyciągać wnioski dotyczące konsekwencji podejmowanych decyzji. Uczestnicy powinni doświadczać problemów/wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pracą w obszarze dotyczącym zagadnień związanych z negocjacjami i komunikacją, a następnie powinni być nakłaniani do refleksji i wyciągania wniosków. Kolejnym krokiem powinno być przedstawienie rozwiązań teoretycznych, a następnie zbudowanie możliwości i zastosowania w praktyce. 3) Szkolenie obejmujące moduł z zakresu Działania marketingowe a) Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 5 grup, z których każda obejmować będzie 10 osób. b) Wymiar zajęć zaplanowanych w ramach szkolenia dla każdej z grup powinien wynosić 16 godzin dydaktycznych, podzielonych na 2 dni po 8 godzin dydaktycznych (łączny wymiar zajęć dla 5 grup powinien wynosić 80 godzin dydaktycznych podzielonych na 10 dni po 8 godzin dydaktycznych). c) Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w okresie: kwiecień czerwiec d) Wykonawca powinien zrealizować całość szkolenia w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem decyzyjnej gry symulacyjnej (licencjonowanej lub opracowanej samodzielnie). Podczas prowadzenia gry symulacyjnej szczególny nacisk powinien zostać

3 położony na zagadnienia związane z tematem modułu szkoleniowego, czyli z działaniami marketingowymi. Uczestnicy gry, w jej trakcie, powinni doświadczać rzeczywistych sytuacji i problemów, z którymi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy oraz pracownicy (w szerokim rozumieniu tego słowa), a co za tym idzie nabywać wiedzę i umiejętności niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej i pracy w obszarze dotyczącym zagadnień związanych z działaniami marketingowymi. Uczestnicy poprzez podejmowane decyzje powinni wpływać na zmienne gry, a następnie obserwować rezultaty i wyciągać wnioski dotyczące konsekwencji podejmowanych decyzji. Uczestnicy powinni doświadczać problemów/wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pracą w obszarze dotyczącym zagadnień związanych z działaniami marketingowymi, a następnie powinni być nakłaniani do refleksji i wyciągania wniosków. Kolejnym krokiem powinno być przedstawienie rozwiązań teoretycznych, a następnie zbudowanie możliwości i zastosowania w praktyce. II. Celem wszystkich modułów szkoleniowych jest zwiększenie kompetencji i umiejętności uczestników w obszarze sprzedażowo-marketingowym. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, zwiększą się szanse uczestników na osiągnięcie powodzenia na lokalnym rynku pracy oraz ich umiejętności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. III. Czas trwania jednej godziny dydaktycznej we wszystkich modułach szkoleniowych wynosi 45 minut. IV. Dokładne terminy, w których powinny zostać przeprowadzone poszczególne szkolenia (moduły szkoleniowe) zostaną ustalone po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy. V. Wykonawca powinien prowadzić dokumentację związaną ze szkoleniami zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. VI. Wykonawca powinien przygotować autorskie materiały szkoleniowe i przekazać je uczestnikom szkoleń. Wykonawca powinien przekazać na rzecz Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z materiałami szkoleniowymi, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a przeniesienie praw autorskich powinno być nieograniczone czasowo i terytorialnie. VII. Szkolenia prowadzone będą w Warszawie w zapewnionych przez Zamawiającego salach. Zamawiający zapewni również wszelki sprzęt i materiały niezbędne do właściwego przeprowadzenia szkoleń. ROZDZIAŁ 2. OFERTY CZĘŚCIOWE I OFERTY WSPÓLNE 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy założeniu, że każdy z modułów szkoleniowych wymienionych w rozdziale 1 zapytania ofertowego stanowi odrębną część zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych (konsorcja).

4 ROZDZIAŁ 3. KODY I NAZWY ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego ROZDZIAŁ 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 2. Spełniają warunek dotyczący posiadania doświadczenia w realizacji szkoleń. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadził co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych (np. w przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał zrealizować część zamówienia dotyczącą przeprowadzenia szkolenia obejmującego moduł z zakresu Obsługa klienta i aktywna sprzedaż, winien on wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadził co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z zakresu Obsługa klienta i aktywna sprzedaż lub szkoleń zbliżonych tematycznie, natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał zrealizować część zamówienia dotyczącą przeprowadzenia szkolenia obejmującego moduł z zakresu Negocjacje i komunikacja, winien on wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadził co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z zakresu Negocjacje i komunikacja lub szkoleń zbliżonych tematycznie, itd.); b) Wykonawca będący firmą (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą, która wykona zamówienie w jego imieniu, a osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych (np. w przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał zrealizować część zamówienia dotyczącą przeprowadzenia szkolenia obejmującego moduł z zakresu Obsługa klienta i aktywna sprzedaż, winien on wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która wykona zamówienie w jego imieniu, a osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z zakresu Obsługa klienta i aktywna sprzedaż lub szkoleń zbliżonych tematycznie natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał zrealizować część zamówienia dotyczącą przeprowadzenia szkolenia obejmującego moduł z zakresu Negocjacje i komunikacja, winien on wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która wykona zamówienie w jego imieniu, a osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z zakresu Negocjacje i komunikacja lub szkoleń zbliżonych tematycznie, itd.)

5 3. Spełniają warunek dotyczący posiadania doświadczenia w realizacji szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (niezależnie od tego, czy jest on osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, czy firmą) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadził co najmniej 80 godzin dydaktycznych szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych. W przypadku ofert składanych przez Wykonawców będących firmami, Wykonawca powinien wykazać, że reprezentowana przez niego firma (a nie konkretny trener) przeprowadziła, w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego, co najmniej 80 godzin dydaktycznych szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych. 4. Spełniają warunek dotyczący zaangażowania zawodowego. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca składający ofertę jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wykaże, że jego łączne zaangażowanie zawodowe (tj. jakiekolwiek zaangażowanie zawodowe Wykonawcy wynikające w szczególności ze stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej) wraz z ewentualnym zaangażowaniem, które wynikać będzie z realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, nie przekracza 240 godzin miesięcznie. b) Wykonawca składający ofertę jako firma (w tym jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) wykaże, iż wydeleguje do realizacji zamówienia osobę, której łączne zaangażowanie zawodowe (tj. jakiekolwiek zaangażowanie zawodowe tej osoby wynikające w szczególności ze stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej) wraz z ewentualnym zaangażowaniem, które wynikać będzie z realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, nie przekracza 240 godzin miesięcznie. W przypadku, gdy Wykonawca do realizacji zamówienia oddeleguje więcej niż 1 osobę, każda z tych osób powinna spełniać w/w warunek. 5. Przedstawią program danego szkolenia. 6. Przedstawią podstawę do prowadzenia szkoleń, które będą prowadzone na potrzeby niniejszego postępowania, z wykorzystaniem danej gry symulacyjnej. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca, który podczas prowadzenia szkoleń na potrzeby niniejszego postępowania, zamierza korzystać z gry symulacyjnej, której nie jest autorem, przedłoży Zamawiającemu, jako załącznik do oferty:

6 - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu (licencji) uprawniającego go do używania gry symulacyjnej; - dokładną metodologię przeprowadzenia, z użyciem konkretnej gry symulacyjnej, szkolenia z danego zakresu (danego modułu szkoleniowego); b) Wykonawca, który podczas prowadzenia szkoleń na potrzeby niniejszego postępowania, zamierza korzystać z gry symulacyjnej, której jest autorem, przedłoży Zamawiającemu, jako załącznik do oferty dokładną metodologię przeprowadzenia, z użyciem konkretnej gry symulacyjnej, szkolenia z danego zakresu (danego modułu szkoleniowego). 7. Przedstawią odpowiedni, aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące liczone od upływu terminu składania ofert) dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) niniejszy warunek dotyczy tylko Wykonawców będących firmami (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą). 8. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 9. [Tylko w przypadku ofert wspólnych (konsorcja)] Przedstawią dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu (w tym do podpisania oferty) i do zawarcia umowy dotyczącej realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania. II. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osobno dla każdej części zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Wykonawca, który nie spełni jakiegokolwiek z powyższych warunków, zostanie wykluczony z postępowania. ROZDZIAŁ 5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

7 WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW POWODUJĄCYCH WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu określonych warunków sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić tylko 1 egzemplarz oświadczenia. 2. Wykaz osób zgłoszonych do przeprowadzenia szkolenia z danego zakresu (danego modułu szkoleniowego) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania doświadczenia w realizacji szkoleń. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Do wykazu należy dołączyć odpowiednie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumenty (np. referencje, umowy, itp.) potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez zgłaszaną osobę. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić taką ilość wykazów, która odpowiadała będzie ilości części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę. 3. Wykaz szkoleń przeprowadzonych przez Wykonawcę z wykorzystaniem gier symulacyjnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania doświadczenia w realizacji szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Do wykazu należy dołączyć odpowiednie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumenty (np. referencje, umowy, itp.) potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez Wykonawcę. Pod uwagę brane będą wyłącznie szkolenia, które w całości zostały zrealizowane z wykorzystaniem gry symulacyjnej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić tylko 1 wykaz. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunku dotyczącego zaangażowania zawodowego:

8 a) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszego zapytania oświadczenie powinni złożyć tylko Wykonawcy, którzy składają ofertę jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. b) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5b do niniejszego zapytania oświadczenie powinni złożyć tylko Wykonawcy, którzy składają ofertę jako firmy (w tym jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić taką ilość oświadczeń, która odpowiadała będzie ilości części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę. 5. Program danego szkolenia. Program może zostać sporządzony według dowolnego wzoru. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić taką ilość programów, która odpowiadała będzie ilości części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę. 6. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu (licencji) uprawniającego Wykonawcę do używania gry symulacyjnej, która będzie wykorzystywana do prowadzenia szkoleń na potrzeby niniejszego postępowania - dokument powinien złożyć tylko Wykonawca, który podczas prowadzenia szkoleń na potrzeby niniejszego postępowania, zamierza korzystać z gry symulacyjnej, której nie jest autorem W przypadku ofert wspólnych (konsorcja), każdy z członków Konsorcjum powinien przedstawić odrębną kserokopię dokumentu (licencji), który uprawnia danego członka do używania gry symulacyjnej, która będzie wykorzystywana do prowadzenia szkoleń na potrzeby niniejszego postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić tylko 1 kserokopię licencji, chyba że do każdej części zamówienia będzie wykorzystywana inna gra symulacyjna (W takim wypadku Wykonawca powinien złożyć tyle kserokopii licencji, ile gier będzie wykorzystywanych do realizacji zamówienia). 7. Dokładna metodologia przeprowadzenia, z użyciem konkretnej gry symulacyjnej, danego szkolenia. Metodologia może zostać sporządzona według dowolnego wzoru. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić taką ilość metodologii, która odpowiadała będzie ilości części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę. 8. Odpowiedni, aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące liczone od upływu terminu składania ofert) dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (tj. odpis z właściwego rejestru lub

9 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - dokument powinni złożyć tylko Wykonawcy będących firmami (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą). W przypadku ofert wspólnych (konsorcja), każdy z członków Konsorcjum, będący firmą powinien przedstawić odrębny dokument. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić tylko 1 dokument. 9. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania. W przypadku ofert wspólnych (konsorcja), każdy z członków Konsorcjum powinien przedstawić odrębne oświadczenie. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić tylko 1 egzemplarz oświadczenia. 10. Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu (w tym do podpisania oferty) i do zawarcia umowy dotyczącej realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania - dokument powinni złożyć tylko Wykonawcy składający oferty wspólne (konsorcja). Dokument może zostać sporządzony według dowolnego wzoru W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, winien on przedstawić tylko 1 egzemplarz dokumentu. ROZDZIAŁ 6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych tylko przez tych Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 2. Zamawiający dokona oceny ofert, osobno dla każdej z części zamówienia, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: L.p. Kryterium Znaczenie kryterium (w %) Liczba możliwych do uzyskania punktów 1. Cena 20 % 20 punktów 2. Doświadczenie trenera w realizacji szkoleń 20 % 20 punktów

10 3. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych 60 % 60 punktów 3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 4. Kryterium Cena W przypadku tego kryterium oferta najtańsza otrzyma 20 punktów, natomiast oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według wzoru: Cena oferty najtańszej x 20 = liczba punktów Cena oferty badanej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. W ramach tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto zaproponowaną przez Wykonawcę za zrealizowanie zamówienia. W ramach tego kryterium Wykonawca może maksymalnie otrzymać 20 punktów. 5. Kryterium Doświadczenie trenera w realizacji szkoleń Punkty za kryterium Doświadczenie trenera w realizacji szkoleń zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów, na podstawie dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz załączonych dokumentów (np. referencje, umowy, itp.) potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez zgłaszaną osobę. Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę wyłącznie doświadczenie osób zgłoszonych przez Wykonawców do przeprowadzenia danego szkolenia, uwzględnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz potwierdzone za pomocą załączonych dokumentów (np. referencje, umowy, itp.). Punkty zostaną przyznane tylko: a) Wykonawcom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadzili co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych; b) Wykonawcom będącym firmami (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), którzy wykażą, iż dysponują co najmniej jedną osobą (zgłoszą tą osobę do przeprowadzenia szkolenia), która wykona zamówienie w ich imieniu, a osoba ta w okresie ostatnich 3 lat przed

11 ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła co najmniej 200 godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych. Wykonawca będący firmą ma prawo zgłosić do przeprowadzenia danego szkolenia więcej niż jedną osobę, jednak w takim przypadku Wykonawcy zostaną przyznane punkty tylko za tę osobę spośród zgłoszonych, której doświadczenie będzie większe. Biorąc pod uwagę powyższe: a) Wykonawcom, którzy do przeprowadzenia szkolenia zgłoszą osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła co najmniej 200 a nie więcej niż 299 godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych przyznanych zostanie 10 punktów; b) Wykonawcom, którzy do przeprowadzenia szkolenia zgłoszą osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła co najmniej 300 a nie więcej niż 399 godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych przyznanych zostanie 15 punktów; c) Wykonawcom, którzy do przeprowadzenia szkolenia zgłoszą osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadziła 400 i więcej godzin dydaktycznych szkoleń z danego zakresu lub szkoleń podobnych przyznanych zostanie 20 punktów; W ramach tego kryterium Wykonawca może maksymalnie otrzymać 20 punktów. 6. Kryterium Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych Punkty za kryterium Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych zostaną przyznane w skali punktowej do 60 punktów, na podstawie dokumentu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania oraz załączonych dokumentów (np. referencje, umowy, itp.) potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez Wykonawcę. Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę wyłącznie doświadczenie Wykonawcy, uwzględnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania oraz potwierdzone za pomocą załączonych dokumentów (np. referencje, umowy, itp.). Punkty zostaną przyznane tylko Wykonawcom, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania ofertowego przeprowadzili co najmniej 80 godzin dydaktycznych szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych. Pod uwagę brane będą wyłącznie szkolenia, które w całości zostały zrealizowane z wykorzystaniem gry symulacyjnej. W przypadku tego kryterium oferta, w której wykazana zostanie największa liczba godzin dydaktycznych szkoleń przeprowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych otrzyma 60

12 punktów, natomiast oferty z mniejszą liczbą godzin dydaktycznych otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń z wykorzystaniem gier symulacyjnych zostaną obliczone według wzoru: Lb x 60 = liczba punktów, Ln gdzie: Lb liczba wykazanych godzin dydaktycznych szkoleń przeprowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych w ofercie badanej Ln Liczba wykazanych godzin dydaktycznych szkoleń przeprowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych w ofercie z największą wykazaną liczbą godzin dydaktycznych szkoleń przeprowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. W ramach tego kryterium Wykonawca może maksymalnie otrzymać 60 punktów. 7. W ramach wszystkich kryteriów Wykonawca może maksymalnie otrzymać 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów. ROZDZIAŁ 7. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania: a) w przypadku, gdy nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu; b) w przypadku, gdy przedłożona przez niego oferta będzie niezgodna z niniejszym zapytaniem; c) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w ofercie lub załącznikach do niej, informacji nieprawdziwych ROZDZIAŁ 8. DODATKOWE INFORMACJE 1. Ofertę, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy przesłać e mailem (skan oferty) pod adres: bądź też przesłać pocztą, za pośrednictwem firmy kurierskiej albo osobiście lub przez upoważnioną osobę dostarczyć do biura projektu pod adresem: PROJECT DEVELOPMENT INSTITUTE sp. z o.o., ul. Działdowska 11 /16, Warszawa w terminie do do godz Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 2. Jeżeli Wykonawca będzie chciał realizować więcej niż 1 część zamówienia, powinien on złożyć odrębne oferty na poszczególne części.

13 3. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, to dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zawiadomiony o tym fakcie drogą e mailową, bądź na piśmie. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę zlecenie/umowę o świadczenie usług, której postanowienia będą zgodne z warunkami wynikającymi z niniejszego zapytania oraz z treścią przedstawionej przez Wykonawcę oferty. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania, jego odwołania, bądź do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 7. Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna: a) zostać opatrzona pieczęcią firmową (w przypadku ofert składanych przez firmy), b) posiadać datę sporządzenia, c) zawierać adres siedziby/adres zamieszkania oferenta, adres e mail, numer telefonu, numer NIP (w przypadku ofert składanych przez firmy), d) zostać podpisana czytelnie przez oferenta. 8. Ceny zamieszczone w ofercie powinny być cenami brutto i powinny uwzględniać wszystkie elementy składające się na ich wysokość. W przypadku ofert złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej cena powinna obejmować również ewentualne koszty ZUS Zleceniodawcy. 9. Wszelkie zapytania związane z niniejszym postępowaniem prosimy kierować pod następujący adres e mailowy: lub pod numer telefonu: Załączniki: 1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 2. Oświadczenie o spełnianiu określonych warunków załącznik nr 2 3. Wykaz osób zgłoszonych do przeprowadzenia szkolenia załącznik nr 3 4. Wykaz szkoleń przeprowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych załącznik nr 4 5. Oświadczenie o spełnianiu warunku dotyczącego zaangażowania zawodowego załącznik nr 5a

14 5. Oświadczenie o spełnianiu warunku dotyczącego zaangażowania zawodowego załącznik nr 5b 6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym załącznik nr 6

15 Załącznik nr 1 (Nazwa/Imię i nazwisko Wykonawcy) (Siedziba/Adres Wykonawcy). (e mail).. (nr tel. ). (NIP) (miejsce i data sporządzenia oferty). Oferta W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 3 kwietnia 2015 roku składam następującą ofertę cenową na przeprowadzenie szkolenia z niżej wymienionego zakresu z wykorzystaniem gry symulacyjnej na potrzeby projektu: CZAS NA ZMIANY! kompleksowy outplacement na Mazowszu (2 edycja) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Lp. NAZWA SZKOLENIA CENA BRUTTO 1 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu * (łączny wymiar zajęć dla 5 grup: 80 godzin dydaktycznych podzielonych na 10 dni po 8 godzin dydaktycznych) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym. Oświadczam, iż przyjąłem do wiadomości, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania, jego odwołania, bądź do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie budzi ona moich zastrzeżeń, a w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia z Zamawiającym umowy, której postanowienia będą zgodne z warunkami wynikającymi z zapytania ofertowego oraz z treścią przedstawionej przeze mnie oferty... podpis (podpis i pieczęć Wykonawcy) * wpisać odpowiedni zakres szkolenia (moduł szkoleniowy) z rozdziału 1 zapytania ofertowego

16 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 Ja (imię i nazwisko): Oświadczenie w imieniu własnym/w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy* (nazwa firmy): oświadczam, że: 1) posiadam/firma posiada* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadam/firma posiada* niezbędną wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym 3) znajduję się/firma znajduje się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Miejscowość i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela) *niepotrzebne skreślić

17 Załącznik nr 3 (pieczęć Wykonawcy) Wykaz osób zgłoszonych do przeprowadzenia szkolenia Lp. Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do przeprowadzenia szkolenia* Zakres szkolenia (moduł szkoleniowy) do jakiego trener jest zgłaszany** Temat (tytuł szkolenia) szkolenia i ilość godzin szkoleniowych Doświadczenie Podmiot, na potrzeby którego zrealizowano szkolenie Daty wykonania szkolenia Do wykazu załączam odpowiednie dokumenty (np. referencje, umowy, itp.) potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez zgłaszaną osobę Miejscowość i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela) * wpisać odpowiedni zakres szkolenia (moduł szkoleniowy) z rozdziału 1 zapytania ofertowego ** osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej powinny wpisać swoje imię i nazwisko

18 Załącznik nr 4 (pieczęć Wykonawcy) Wykaz szkoleń przeprowadzonych z wykorzystaniem gier symulacyjnych L. p. Temat (tytuł szkolenia) szkolenia i ilość godzin szkoleniowych Podmiot, na potrzeby którego zrealizowano szkolenie Daty wykonania szkolenia Do wykazu załączam odpowiednie dokumenty (np. referencje, umowy, itp.) potwierdzające posiadanie odpowiedniego doświadczenia Miejscowość i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela)

19 Załącznik nr 5a (Imię i nazwisko Wykonawcy) (Adres Wykonawcy). (e mail) (nr tel. )... Ja (imię i nazwisko): w imieniu własnym: Oświadczenie oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe (tj. jakiekolwiek zaangażowanie zawodowe wynikające w szczególności ze stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej) wraz z ewentualnym zaangażowaniem, które wynikać będzie z realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, nie przekracza 240 godzin miesięcznie. W przypadku wybrania mnie jako Wykonawcy zamówienia, zobowiązuję się pisemnie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego, związanego z moim zaangażowaniem zawodowym, o którym mowa powyżej, w terminie 3 dni zaistnienia tej zmiany. Miejscowość i data: (podpis)

20 (Nazwa Wykonawcy) (Siedziba Wykonawcy). (e mail) (nr tel. )... (NIP). Załącznik nr 5b Ja (imię i nazwisko): Oświadczenie w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): oświadczam, iż wydeleguję do realizacji zamówienia, w imieniu firmy, osobę, której łączne zaangażowanie zawodowe (tj. jakiekolwiek zaangażowanie zawodowe tej osoby wynikające w szczególności ze stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej) wraz z ewentualnym zaangażowaniem, które wynikać będzie z realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, nie przekracza 240 godzin miesięcznie. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia w imieniu firmy wydeleguję więcej niż 1 osobę, oświadczam, iż łączne zaangażowanie zawodowe (w znaczeniu, o którym mowa powyżej) żadnej z tych osób, wraz z ewentualnym zaangażowaniem, które wynikać będzie z realizacji zamówienia na podstawie niniejszego postępowania, nie będzie przekraczać 240 godzin miesięcznie. W przypadku wybrania reprezentowanej przeze mnie firmy jako Wykonawcy zamówienia, zobowiązuję się pisemnie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie stanu faktycznego, związanego z zaangażowaniem zawodowym osób, które wydeleguję do realizacji zamówienia w imieniu firmy, w terminie 3 dni zaistnienia tej zmiany. Miejscowość i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela)

21 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 6 Ja (imię i nazwisko): Oświadczenie w imieniu własnym/w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy* (nazwa firmy): oświadczam, że: nie jestem powiązany/firma nie jest powiązana* z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego (Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.) Miejscowość i data: (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Skępe, dnia r.

Skępe, dnia r. Znak sprawy: UMiG.042.1.17.2014 Skępe, dnia 26.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nie bądź sępem ucz się w Skępem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10 Poznań 21 sierpnia 2013r Zapytanie ofertowe OEG Sp. z o.o. Sp. k. realizująca w partnerstwie z Fundacją PATRIA projekt Bądź przedsiębiorcy! w ramach zasady konkurencyjności zaprasza osoby fizyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zestaw klocków Lego Mindstorms NXT

Zestaw klocków Lego Mindstorms NXT Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 01 lutego 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax 061/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

za łączną cenę:,.. PLN brutto

za łączną cenę:,.. PLN brutto Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, dnia.0.05 r. Załącznik nr do Zapytania ofertowego z dnia.0.05 r. Nazwa firmy / Imię i Nazwisko Wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 01 lutego 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax 061/

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16 Piotrków Tryb, 16 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/01.02.02/0029/16 W związku z realizacją projektu pt.: aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa, o numerze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Wrocław, dnia 24.01.2014 na usługę przeprowadzenia egzaminu TELC z języka niemieckiego oraz angielskiego na poziomie A2 i B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. personelu prowadzącego kurs z Adobe Photoshop

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. personelu prowadzącego kurs z Adobe Photoshop ZAPYTANIE OFERTOWE dot. personelu prowadzącego kurs z Adobe Photoshop W związku z realizacją projektu Studia informatyczne w PJWSTK krok ku gospodarce opartej o wiedzę współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 13.03.2014 r. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Do: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 25 stycznia 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zadania od 27 stycznia 2017r. do 31 października 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zadania od 27 stycznia 2017r. do 31 października 2018r. Puck, 18.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Lokalna Grupa Działania Małe Morze z siedzibą w Pucku przy ul. Przebendowskiego 12, realizując projekt pn. Krok do przodu aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Specjalista w tworzeniu stron internetowych z wykorzystaniem metody EyeTracking w ramach projektu pt. Zmiana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Rzeszów,2012-07-05 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na organizację i przeprowadzenie egzaminu międzynarodowego Business English Certificate Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Rzeszów, 30 maja 2014 r. 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Korporacja VIP sp. z o.o. z siedzibą w Czudcu przy ul. Ceramiczna 3, NIP: 819-14-77-271, KRS: 0000041505,, zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa Warszawa, dnia 1 marca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników/czek niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia Dotyczy: Umowa zlecenie Konstruktor

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia Dotyczy: Umowa zlecenie Konstruktor 1. Nazwa Zamawiającego ALURON Sp. z o. o. ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie 2. Postanowienia ogólne ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.12.2016 Dotyczy: Umowa zlecenie Konstruktor Niniejsze postępowanie toczy się

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, mail: lodz@ptsr.org.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, mail: lodz@ptsr.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na emisję ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 19.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera prowadzącego 2 dwudniowych szkoleń (każde w wymiarze 16 godzin) pt. Marketing w praktyce, zarządzanie produktem, nowoczesne narzędzia

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05, Fax.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Gdańsk, dnia 04.10.2016r. ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE 80-237 GDAŃSK, UL. UPHAGENA 23 NIP 5832079055 REGON 190266791 KRS 0000168624 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/KIEL/A2/2014 Łódź, 08.12.2014 r. (dotyczy wynajmu samochodu ciężarowego do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014 Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014 (dotyczy wynajmu samochodu ciężarowego do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A Europejskie Centrum Edukacyjne- EuropäischesBildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 30.05.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013 Szczecin dn. 24.07.2013 Zamawiający: Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna ul. Klonowica 14 71-244 Szczecin NIP: 852-23-63-102 Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/4.3/2013 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

F U N D A C J A ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO OFERTA NA PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWACZ METODĄ MAG/MIG

F U N D A C J A ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO OFERTA NA PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWACZ METODĄ MAG/MIG Załącznik nr 1 do postępowania o udzielenie zamówienia nr 8/PWP_WRO_LOS OFERTA NA PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWACZ METODĄ MAG/MIG. (miejscowość, data) Dane Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy:...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Pracownia kompetencji ECDL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Pracownia kompetencji ECDL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 16.09.2013r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją projektu Pracownia kompetencji ECDL w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014

ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 ZAMAWIAJĄCY: Lublin, dnia 18.06.2014 r. Consultrix Krystyna Górak ul. I. Mackiewicza 23/1 ZAPYTANIE NR 01/CNC/2014 W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu Obsługa

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę... brutto. (słownie:...). szkolenia Magazynier - Logistyk:

FORMULARZ OFERTOWY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę... brutto. (słownie:...). szkolenia Magazynier - Logistyk: Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa FORMULARZ OFERTOWY Przedmiotem oferty jest zapewnienie trenerów na potrzeby realizacji szkoleń zawodowych z zakresu tematycznego: 1. Magazynier Logistyk

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 1/WSB/ABK/2017

Rozeznanie rynku nr 1/WSB/ABK/2017 Wrocław, 31.03.2017 r. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Rozeznanie rynku nr 1/WSB/ABK/2017 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 Wrocław, 24.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 (dotyczy wynajmu autobusu do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 29.09.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 29.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w miejscu, gdzie zbierze się grupa.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa poradnictwa psychologicznego realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego w miejscu, gdzie zbierze się grupa. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.07 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 06 /OF/13

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA 62-650 KŁODAWA, ul. Dąbska 17 TEL. 63 21 80 242; 603 99 41 42, Zapytanie ofertowe 06 /OF/13 Zapytanie ofertowe 06 /OF/13 Kłodawa; 06.08.2013 dotyczy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej realizowanego w ramach działania 431 Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ nr 11/K016

ZAPYTANIE O CENĘ nr 11/K016 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznań, dnia 20.04.2017 Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań ZAPYTANIE O CENĘ nr 11/K016 dotyczące przeprowadzenia kursu kat CE uprawniającego do prowadzenia zespołem pojazdów

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi trenera głównego prowadzącego warsztaty umiejętności psychospołecznych i rozwoju osobistego

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi trenera głównego prowadzącego warsztaty umiejętności psychospołecznych i rozwoju osobistego Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi trenera głównego prowadzącego warsztaty umiejętności psychospołecznych i rozwoju osobistego Nela Grzegorczyk-Dłuciak NADAM w Krakowie w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój Integracja Praca aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nr POKL

Projekt Rozwój Integracja Praca aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Nr POKL ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) określonego w art. 4 pkt. 8. W

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Lublin, 19.02.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Lublin, 19.02.2015r. Lublin, 19.02.2015r. 1. Zamawiający: Creator Sp. z o. o. ul. Kołłątaja 5/3b, 20-006 Lublin Biuro Projektu ul. Kołłątaja 3/13, 20-006 Lublin tel./fax 81 533 17 40 e-mail: e.brzyska@creator-polska.eu ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo