Warszawa, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 15.11.2007 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej (w tym pakietowej transmisji danych) wraz z sukcesywną dostawą telefonów komórkowych i modemów nr postępowania: 31/BAF-VI/PN/07 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 200 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 16, poz z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: Pytanie nr 20 Według nas nadal istnieją nieprawidłowości w wyliczeniu punktacji stosując wzory podane przez Zamawiającego. Stosując wzór na SA zgodnie z załącznikiem nr l (odpowiedź na pytanie nr 10) najkorzystniejszą ofertą dla Zamawiającego jest ta z największa ilością punktów i dalej, przy obliczaniu wyniku na A wg. załącznika A= SA najkorzystniejsze/ SA badane * 60% Okazuje się, że największa finalną wartość A ilości punktów ma oferta najniekorzystniejsza dla zamawiającego. Czy taka jest prawidłowa interpretacja wzoru? Zwracam uwagę na ten fakt i proszę o ponowne przeanalizowanie założeń. Odpowiedź Zamawiający odpowiadając na ww. pytania przedstawi poprawiony sposób obliczania kryteriów oceny ofert w złączniku nr 1 do niniejszej odpowiedzi. Pytanie nr 21 Ponieważ we wzorze na A, B, C w załączniku nr l (odpowiedź na pytanie nr 10) odpowiedzi na pytania z dnia 12 listopada, ważone są" (wynik wyliczamy) przez współczynnik procentowy, maksymalna ilość punktów" a raczej wartość do zdobycia jest równa 0,9. W ocenie naszej Zamawiający prawdopodobnie chciał uzyskać wartość 90 (w domyśle 90 punktów). Opinię naszą wydaje się, że potwierdza wyliczenie zawarte w dalszej części załącznika za podpunkty D,E,F,G gdzie można maksymalnie zdobyć 10 punktów. Zwracam uwagę na ten fakt i proszę o ponowne przeanalizowanie założeń. Proszę o przeanalizowanie założeń do wyliczenia punktacji. Wydaje się, że mogą istnieć błędy w postaci niezgodności co do: przelicznik punktowy a przelicznik procentowy. Odpowiedź Zamawiający odpowiadając na ww. pytania przedstawi poprawiony sposób obliczania kryteriów oceny ofert w złączniku nr 1 do niniejszej odpowiedzi.

2 Pytanie nr 22 Proszę o informację, które wartości z załącznika nr 2 do SIWZ, netto czy brutto będą podlegały ocenie punktacji? Odpowiedź Ocenie punktacji będą podlegały ceny brutto (uwzględniające podatek VAT) jakie Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić za usługi określone w przedmiocie zamówienia. Pytanie nr 23 Zwracam się z prośbą o zastosowanie wykładni, czy dopuszczalnym wg Zamawiającego jest określenie cen zgodnie z poniższym wzorem stosując format z Załącznika nr 2: Wątpliwości nasze budzi fakt określenia ceny brutto od ceny netto 0,01 pln? Odpowiedź Cenę należy podać w polskich jednostkach pieniężnych. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 199 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 8, poz. 386 ze zm.) od dnia 1 stycznia 199 r. polską jednostką pieniężną jest złoty, który dzieli się na 100 groszy. Ponadto, zgodnie z zapisami działu XIII SIWZ, ceny podane winny być z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Do określenie cen z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Wykonawca zobowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania. Zgodnie z powyższym, w przypadkach ceny netto równej np. 0,01 PLN, cena brutto wynosić będzie 0,01 PLN. Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ. Strona 2 z 10

3 a) Wzór do oceny A xy Wzory do oceny ilości punktów: Załącznik nr 1 Cena najkorzystniejsza A xy = x ilość punktów Cena badana b) Wzór stosowany do oceny sumy punktów SP SP = CA + CPS + CSMS + CMMS + CR punkty sumowane w ramach danego abonamentu. c) Wzór oceny wartości procentowej abonamentu w ogólnej punktacji (WP) A 1 = SP 1 * 20% A 2 = SP 2 * 2% A 3 = SP 3 * 2% A = SP * 1% A = SP * 1% SA = A 1 + A 2 + A 3 + A + A SA oferty badanej A = x 60 SA oferty z najwyższą ilością punktów d) Wzór stosowany do oceny wartości procentowej pakietowej transmisji danych (Internet) B Cena najkorzystniejsza B = x 10 Cena badana e) Wzór stosowany do oceny wartości procentowej aparatów z grupy A, B, C Cena najkorzystniejsza CA2; CB2; CC2 = x 70 Cena badana Cena najkorzystniejsza CA12; CB12; CC12 = x 30 Cena badana (CA2+CA12) oferty badanej CA = x 3 (CA2+CA12) oferty z najwyższą ilością punktów (CB2+CB12) oferty badanej Strona 3 z 10

4 CB = x 0 (CB2+CB12) oferty z najwyższą ilością punktów (CC2+CC12) oferty badanej CC = x 2 (CC2+CC12) oferty z najwyższą ilością punktów SC = CA+ CB + CC SC oferty badanej C = x 20 SC oferty z najwyższą ilością punktów f) Usługa wykorzystania, jako opłaty za krajowe SMS, w pierwszej kolejności kwoty zawartej w abonamencie D- TAK 2, pkt; NIE 0 pkt g) Usługa wykorzystania, jako opłaty za krajowe MMS, w pierwszej kolejności kwoty zawartej w abonamencie E- TAK 2, pkt; NIE 0 pkt h) Usługa wykorzystania, jako opłaty za transmisję danych, w pierwszej kolejności kwoty zawartej w abonamencie F- TAK 2, pkt; NIE 0 pkt i) Usługa wykorzystania, jako opłaty za połączenia poza sieć korporacyjną, w pierwszej kolejności kwoty zawartej w abonamencie G- TAK 2, pkt; NIE 0 pkt Po obliczeniu ilości punktów wg poszczególnych wzorów w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej Zamawiający wykorzysta poniższy wzór: X n = A+B+C+D+E+F+G Uwaga! Według Zamawiającego najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz otrzyma najwyższą ilość punktów, stanowiącą sumę punktów zgodnie z powyższym wzorem. Strona z 10

5 Załącznik nr 2 O F E R T A (wzór) Nazwa firmy... Adres firmy... Powiat... województwo... Numer NIP..., Numer REGON..., PESEL * /... Numer telefonu... Numer fax.... Poczta elektroniczna... Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej (w tym pakietowej transmisji danych) wraz z sukcesywną dostawą telefonów komórkowych i modemów, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia oświadczamy, że: 1. zapoznaliśmy się treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń; 2. przygotowaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 3. akceptujemy treść załączonego projektu umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania na warunkach nie gorszych dla Zamawiającego niż wskazane w tej umowie;. w trakcie trwania postępowania o udzielnie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości składania zapytań oraz protestów dotyczących treści specyfikacji;. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni liczonych od terminu składania ofert; 6. ofertę składamy świadomie i dobrowolnie; 7. przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie ze złożoną ofertą za cenę: Strona z 10

6 1. Abonamenty A Lp. Nazwa towaru asortymentu 1 Abonament A 1 2 Abonament A 2 3 Abonament A 3 Abonament A Abonament A 2. Usługi z rozbiciem na poszczególne abonamenty: Lp. Abonament A 1 1 cena za min. połączenia poza sieć korporacyjną (CPS) 2 cena za krajowy SMS (CSMS) 3 cena za krajowy MMS (CMMS Cena z minutę połączenia z krajów Unii Europejskiej do Polski (roaming) (CR) Cena za 10 kb transmisji danych CI Lp. Abonament A cena za min. połączenia poza sieć korporacyjną (CPS) cena za krajowy SMS (CSMS) 3 cena za krajowy MMS (CMMS) Cena z minutę połączenia z krajów Unii Europejskiej do Polski (roaming) (CR) Cena za 10 kb transmisji danych CI Strona 6 z 10

7 Lp. Abonament A 3 1 cena za min. połączenia poza sieć korporacyjną (CPS) 2 cena za krajowysms (CSMS) 3 cena za krajowy MMS (CMMS) Cena z minutę połączenia z krajów Unii Europejskiej do Polski (roaming) (CR) Cena za 10 kb transmisji danych CI Lp. Abonament A 1 cena za min. połączenia poza sieć korporacyjną (CPS) 2 cena za krajowy SMS (CSMS) 3 cena za krajowy MMS (CMMS) Cena z minutę połączenia z krajów Unii Europejskiej do Polski (roaming) (CR) Cena za 10 kb transmisji danych CI Lp. Abonament A 1 cena za min. połączenia poza sieć korporacyjną (CPS) 2 cena za krajowy SMS (CSMS) 3 cena za krajowy MMS (CMMS) Cena z minutę połączenia z krajów Unii Europejskiej do Polski (roaming) (CR) Cena za 10 kb transmisji danych CI 3. Abonament za pakietową transmisję danych B Lp. Nazwa asortymentu 1 Modem typ I Strona 7 z 10

8 2 Modem typ II 3 Modem typ III Średnia cena modemu (I+II+III)/3 pakietowa transmisja danych (Internet) B 6 RAZEM (wiersze +). Ceny aparatów telefonicznych C a) cena telefonu gr. A wraz z akcesoriami na okres 2 miesięcy od daty zawarcia umowy ramowej Lp. Nazwa towaru asortymentu 1 Telefon Grupa A 2 miesiące 2 Ładowarka samochodowa 3 Kabel do transmisji danych RAZEM b) cena telefonu gr. A wraz z akcesoriami w okresie ostatnich 12 miesięcy obowiązywania umowy ramowej Lp. Nazwa towaru asortymentu 1 Telefon Grupa A 12 miesięcy 2 Ładowarka samochodowa 3 Kabel do transmisji danych RAZEM c) cena telefonu gr. B wraz z akcesoriami na okres 2 miesięcy od daty zawarcia umowy ramowej Lp. Nazwa towaru asortymentu 1 Telefon Grupa B 2 miesiące Strona 8 z 10

9 2 Ładowarka samochodowa 3 Kabel do transmisji danych RAZEM d) cena telefonu gr. B wraz z akcesoriami w okresie ostatnich 12 miesięcy obowiązywania umowy ramowej Lp. Nazwa towaru asortymentu 1 Telefon Grupa B 12 miesięcy 2 Ładowarka samochodowa 3 Kabel do transmisji danych RAZEM e) cena telefonu gr. C wraz z akcesoriami na okres 2 miesięcy od daty zawarcia umowy ramowej Lp. Nazwa towaru asortymentu 1 Telefon Grupa C 2 miesiące 2 Ładowarka samochodowa 3 Kabel do transmisji danych RAZEM f) cena telefonu gr. C wraz z akcesoriami w okresie ostatnich 12 miesięcy obowiązywania umowy ramowej Lp. Nazwa towaru asortymentu 1 Telefon Grupa C 12 miesięcy 2 Ładowarka samochodowa 3 Kabel do transmisji danych Strona 9 z 10

10 RAZEM. Usługi wykorzystania w pierwszej kolejności kwoty w abonamencie. Nazwa usługi dla wszystkich abonamentów TAK NIE Usługa wykorzystania, jako opłaty za krajowe SMS, w pierwszej kolejności kwoty zawartej w abonamencie Usługa wykorzystania, jako opłaty za krajowe MMS, w pierwszej kolejności kwoty zawartej w abonamencie Usługa wykorzystania, jako opłaty za transmisję danych, w pierwszej kolejności kwoty zawartej w abonamencie Usługa wykorzystania, jako opłaty za połączenia poza sieć korporacyjną, w pierwszej kolejności kwoty zawartej w abonamencie Strona 10 z 10

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR.IV.3331-57/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ-2110-28/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ-2110-28/2013 Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I MODEMÓW ORAZ KART SIM.

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I MODEMÓW ORAZ KART SIM. Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32 74 38 401 fax. 32 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DO/5/PZ/44/2013 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI Krakowskie Przedmieś cie 26/28 00-927 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET WARSZAWSKI Krakowskie Przedmieś cie 26/28 00-927 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Krakowskie Przedmieś cie 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie internetowej: www.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę i montaż regałów magazynowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sprawa nr 82/2013/EEZP/AW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi transportowe taborem samochodowym dla Zakładów Górniczych Południowego str. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/12/2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/12/2013 Warszawa, dnia. 15.11.2013 SPEYFIKAJA ISTOTNYH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANIZONY: KZP/12/2013 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANIZONEGO na świadczenie

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI*

USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU / POŻYCZKI* SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ WIĘKSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART 11 UST 8 USTAWY PZP Szpital Neuropsychiatryczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Rejestracja video trzech

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo