Dyrektywa ATEX i znak. Uregulowania prawne a oferta ASTE dla stref zagrożonych wybuchem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektywa ATEX i znak. Uregulowania prawne a oferta ASTE dla stref zagrożonych wybuchem"

Transkrypt

1 Dyrektywa ATEX i znak Uregulowania prawne a oferta ASTE dla stref zagrożonych wybuchem MATERIAŁY SZKOLENIOWE Prowadzący Małgorzata Kwasigroch Kierownik Działu Marketingu Alicja Cwojdzińska Specjalista ds. Marketingu Termin szkolenia Miejsce szkolenia ASTE, ul. Wielopole 7, Gdańsk

2 Spis treści Część I: Szkolenie 1. Uregulowania prawne dotyczące zabezpieczeń w warunkach zagrożenia wybuchem 2. Ocena zgodności z wymaganiami dyrektywy ATEX 3. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem 4. Grupy i kategorie urządzeń w wykonaniu przeciwybuchowym 5. Podział stref zagrożenia wybuchem i kategorii wykonań urządzeń (dot. grupy II) 6. Klasyfikacja rodzajów zabezpieczeń budowa urządzeń 7. Klasy temperaturowe 8. Certyfikacja maszyn i urządzeń do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (w wykonaniach przeciwwybuchowych) 9. Miejsca montażu urządzeń iskrobezpiecznych z atestem ATEX i oznaczeniem znakiem 10. Oznaczenia stosowane w urządzeniach przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem 11. Oferta ASTE dla stref zagrożonych wybuchem 12. Bibliografia strona Część II: Część III: Analiza map rynku potencjalnych klientów na wyroby ATEX Załączniki 1. Test 2. Przepisy prawne treść rozporządzeń wprowadzających dyrektywę ATEX95 i ATEX Wykaz potencjalnych klientów producentów i projektantów urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Strona 2 z 14

3 1. Uregulowania prawne dotyczące zabezpieczeń w warunkach zagrożenia wybuchem Różniące się od siebie przepisy dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych krajach Unii Europejskiej stanowiły poważną przeszkodę w swobodnym przepływie towarów pomiędzy państwami. Postanowiono ujednolicić obowiązujące w poszczególnych krajach przepisy tworząc tzw. Dyrektywy Nowego Podejścia. W przypadku stref zagrożonych wybuchem i urządzeń przeznaczonych do pracy w tych strefach należy przywołać dwie podstawowe dyrektywy ATEX (od francuskiego sformułowania Atmosphere Explosible): Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia r.) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem obowiązująca w krajach UE od 1lipca 2003roku wprowadzoną do polskiego prawodawstwa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 22 grudnia 2005r.) w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. obowiązującym w Polsce od 1 stycznia 2006 roku. Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia r.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa wprowadzoną do polskiego prawodawstwa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (z dnia 29 maja 2003 roku) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa obowiązującym w Polsce od 25 lipca 2003 roku. Celem wprowadzenia dyrektywy ATEX jest całkowita eliminacja lub maksymalne zmniejszenie ryzyka, jakie wiąże się ze stosowaniem dowolnego produktu w obszarach, w których może występować atmosfera grożąca wybuchem, określana dalej jako Ex. Dyrektywa ATEX definiuje jedynie najbardziej podstawowe wymagania jakie musi spełniać produkt przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania szczegółowe podane są w normach zharmonizowanych z dyrektywą. Pewne wymagania niesprecyzowane ani w dyrektywie ani w normach mogą też być przedmiotem regulacji wewnętrznych obowiązujących w danym kraju. Niemniej jednak i tu obowiązuje zasada, że przepisy wewnątrzkrajowe nie mogą być sprzeczne z dyrektywą ani nie mogą "zaostrzać" jej wymagań. Strona 3 z 14

4 Dyrektywa ATEX137 i ATEX95 oraz odpowiednie rozporządzenia 1. Definiują przestrzenie wybuchowe 2. Wprowadzają podział na grupy i kategorie urządzeń przeznaczonych do pracy w tych przestrzeniach 3. Określają wymogi bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem 4. Opisują procedurę badania urządzeń przez jednostki notyfikowane oraz określają zawartość deklaracji zgodności 5. Określają minimalne kryteria, jakie powinny być uwzględnione przy notyfikowaniu jednostek 6. Określają sposób oznakowania urządzeń i systemów ochronnych 7. Podają wzór oznakowania CE Europejskie przepisy Dyrektywy ATEX znajdują swoje odbicie w polskich rozporządzeniach i normach. Na dzień 31 stycznia 2005 były 43 normy zharmonizowane z Dyrektywą ATEX. 2. Ocena zgodności z wymaganiami dyrektywy ATEX Pełną odpowiedzialność za określenie czy dany wyrób podlega ocenie zgodności z wymaganiami dyrektywy ATEX oraz za spełnianie tych wymagań ponosi jego producent lub podmiot, który wprowadza wyrób do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to również wyrobów wykonywanych na własny użytek w firmie producenta. W tym bowiem przypadku producent traktowany jest jako podmiot wprowadzający wyrób do użytkowania na terenie Unii. W zakres dyrektywy ATEX wchodzą zarówno urządzenia elektryczne jak i te, które nie są zasilane prądem elektrycznym przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Strefa Wybuchowa EX W myśl dyrektywy z sytuacją zagrożenia mamy do czynienia w przestrzeniach, gdzie produkuje się, użytkuje lub przechowuje substancje mogące wytworzyć z powietrzem (lub innymi utleniaczami) mieszaniny wybuchowe. Do takich substancji zaliczyć należy: ciecze łatwo zapalne i ich pary (np. benzyny, alkohole, etery, rozcieńczalniki organiczne) gazy palne (np. propan butan, wodór, acetylen) pyły i włókna (np. pył węglowy, pył aluminiowy, pył cynowy, pył drzewny) Wybuch może mieć miejsce przy jednoczesnym wystąpieniu warunków: atmosfery wybuchowej (mieszaniny palnych gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem, w której, po zainicjowaniu źródłem zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się samorzutnie na całą mieszaninę) oraz wyzwoleniu dostatecznej porcji energii pochodzącej od efektywnego źródła zapłonu. Przepisy precyzują 13 efektywnych źródeł zapłonu: 1. gorące powietrze 2. płomienie i gorące gazy (w tym gorące cząstki) 3. iskry wytwarzane mechanicznie 4. urządzenia elektryczne 5. prądy błądzące oraz katodowa ochrona przed korozją Strona 4 z 14

5 6. elektryczność statyczna (wyładowania szopiaste, stożkowe i z obłoku pyłu) 7. uderzenie pioruna 8. fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (od 104 Hz do 3x1012 Hz) 9. fale elektromagnetyczne o częstotliwości (od 3x1011 Hz do 3x1015Hz) 10. promienie jonizujące 11. ultradźwięki 12. sprężania adiabatyczne i fale uderzeniowe 13. reakcje egzotermiczne, włącznie z samozapaleniem się pyłów Z powyższych warunków wynika, że wyroby przeznaczone do użytkowania w atmosferze n.p. mieszaniny wodoru z chlorem, która wprawdzie jest wybuchowa nie podlegają dyrektywie ATEX, jeśli mieszanina nie zawiera powietrza. Ważny jest również zapis o warunkach atmosferycznych. Wprawdzie dyrektywa nie definiuje "warunków atmosferycznych" ale na jej użytek przyjmuje się, że dotyczy to obszarów o temperaturze od - 20 o C do + 60 o C i ciśnieniu od 0,8 bara do 1,1 bara. Rozpatrując rodzaje wyrobów - objęte dyrektywą mogą być zarówno gotowe urządzenia, sprzęt ochronny, podzespoły a także urządzenia bezpieczeństwa, sterowania i regulacji, elektryczne lub nie. Decydującym kryterium jest czy zostały one wyprodukowane z przeznaczeniem do stosowania w atmosferach wybuchowych czy też nie. Zatem zbiornik, przeznaczony do magazynowania cieczy palnych pod ciśnieniem atmosferycznym ale przeznaczony do użytku w normalnym otoczeniu nie musi być rozważany jako urządzenie do stref Ex bowiem strefa Ex znajduje się w jego wnętrzu a nie w jego otoczeniu i jest oddzielona od otoczenia n.p. stalowym płaszczem zbiornika. Jeśli jednak zawiera on w środku czyli w strefie Ex dowolne urządzenia pomiarowe czy regulacyjne to te urządzenia będą podlegały dyrektywie ATEX gdyż są przeznaczone do obszaru Ex. Często zdarza się jednak, że wspomniany wyżej zbiornik sam może być przyczyną wystąpienia strefy Ex. Stanie się tak wówczas gdy nastąpi jego rozszczelnienie, np. na spawach lub na dowolnym złączu. Jeśli przechowywana w nim substancja palna zacznie wydostawać się na zewnątrz to zacznie tworzyć mieszaninę z powietrzem a więc powstanie strefa Ex w otoczeniu zbiornika. W takiej sytuacji należałoby potraktować zbiornik jako przeznaczony do obszarów Ex a zatem wchodzący w zakres dyrektywy. Dodatkowym kryterium oceny urządzenia jest stawiany przez dyrektywę wymóg "zdolności wywołania eksplozji". Oznacza on, że urządzenie wchodzi w zakres dyrektywy jeśli jest przeznaczone do obszaru Ex i jednocześnie jest zdolne spowodować zapłon lub może stać się jego przyczyną. Efektywne źródła zapłonu zostały już zdefiniowane powyżej. 3. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem Klasyfikacja stref została zdefiniowana w Załączniku nr I dyrektywy 99/92/EC ATEX137 z 16 grudnia 1999 O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w obszarach z atmosferą wybuchową. Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem dzielone są na strefy zagrożenia. Za dokonanie tej oceny odpowiedzialny jest inwestor, projektant obiektu budowlanego oraz jego użytkownik końcowy. Strona 5 z 14

6 atmosfera wybuchowa wywołana przez mieszaninę powietrza oraz: gazy, ciecze i ich pary (strefa G) palne pyły (strefa D) strefa zagrożenia wybuchem strefa 0 strefa 1 strefa 2 strefa 20 strefa 21 strefa 22 atmosfera wybuchowa... występuje ciągle, utrzymuje się przez długi czas występuje sporadycznie nie występuje podczas normalnej pracy, a jeżeli wystąpi, to utrzymuje się przez krótki czas występuje ciągle, utrzymuje się przez długi czas występuje sporadycznie nie występuje podczas normalnej pracy, a jeżeli wystąpi, to utrzymuje się przez krótki czas 4. Grupy i kategorie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym a) Grupy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym Dyrektywa ATEX dzieli wszystkie urządzenia przeznaczone dla stref Ex na dwie zasadnicze grupy: grupa opis podgrupa opis grupa I urządzenia przeznaczone do pracy pod ziemią w kopalniach oraz w naziemnych obszarach - - kopalń ale są zagrożone wybuchem gazu lub pyłu urządzenia przeznaczone do grupa propanowa (np. aceton, alkohol A stosowania na powierzchni w metylowy i etylowy, aceton) grupa II obszarach zagrożonych B grupa etylenowa (np. etylen, siarkowodór) wybuchem gazów, par. mgieł grupa wodorowa (np. acetylen, wodór C lub pyłów hydrazyna, dwusiarczek węgla) b) Kategorie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym W ramach każdej grupy urządzenia dzieli się dalej na kategorie. W grupie I (urządzenia dla górnictwa) wyróżnia się następujące kategorie urządzeń: M1. urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, zapewniające bardzo wysoki poziom zabezpieczenia, które są zdolne do działania nawet w przypadku rzadko występujących awarii, o zabezpieczeniach takich, że: a) w przypadku defektu jednego ze środków zabezpieczających, przynajmniej drugi, niezależny środek zapewni wymagany poziom zabezpieczenia b) wymagany poziom zabezpieczenia będzie zapewniony w przypadku wystąpienia dwóch, niezależnych Strona 6 z 14

7 od siebie uszkodzeń M2. urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, zapewniające wysoki poziom zabezpieczenia, których zabezpieczenia zapewniają właściwy poziom bezpieczeństwa podczas normalnego działania, a także w przypadku wystąpienia bardziej surowych warunków działania, w szczególności powstałych na skutek nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem W grupie II (urządzenia dla przemysłu) wyróżnia się następujące kategorie urządzeń: Kategoria 1. urządzenia zapewniające bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa nawet w przypadku rzadko występującej awarii urządzenia, o środkach zabezpieczeń takich, że: a) w przypadku awarii jednego ze środków zabezpieczających, przynajmniej drugi, niezależny środek zapewni wymagany poziom zabezpieczenia b) wymagany poziom bezpieczeństwa zapewniony będzie w przypadku wystąpienia dwóch niezależnych od siebie uszkodzeń Kategoria 2. urządzenia zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa, o zabezpieczeniach takich, że zapewniają bezpieczeństwo nawet w przypadku częstych zaburzeń lub uszkodzeń urządzeń Kategoria 3. urządzenia zapewniające normalny poziom bezpieczeństwa, o zabezpieczeniach zapewniających bezpieczeństwo podczas normalnej pracy urządzenia. 5. Podział stref zagrożenia wybuchem i kategorii wykonań urządzeń (dot. grupy II) atmosfera wybuchowa występuje stale lub długotrwale występuje czasowo podczas normalnej pracy strefa kategoria wykonania Gazy Pyły Gazy Pyły (G) (D) (G) (D) G 1D G 2D bezpieczeństwo jest zapewnione w razie wystąpienia dwóch niezależnych od siebie uszkodzeń* w razie wystąpienia jednego uszkodzenia nie występuje podczas normalnej pracy, a jeżeli wystąpi to utrzymuje G 3D podczas normalnej pracy się przez krótki czas Określone przez Użytkownika Wykonawcę lub w przypadku gdy po uszkodzeniu jednego ze środków zabezpieczających drugi, niezależny środek zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa). Podsumowując: w strefie Z0 i Z20 można stosować jedynie urządzenia kategorii 1 w strefie Z1 i Z21 - urządzenia kategorii 1 i 2 w strefie Z2 i Z22 - urządzenia kategorii 1, 2, 3 Strona 7 z 14

8 6. Klasyfikacja rodzajów zabezpieczeń budowa urządzeń Do oznaczania rodzajów zastosowanych w budowie urządzenia zabezpieczeń używa się następujących oznaczeń: d budowa ognioszczelna ia budowa iskrobezpieczna (strefa 0) ib budowa iskrobezpieczna (strefa 1) p z osłoną gazową z nadciśnieniem e budowa wzmocniona o z osłona olejową q z osłona proszkową/piaskową m obudowa hermetyczna n urządzenia przeznaczone do strefy 2 s wykonanie specjalne k wykonanie wodoszczelne 7. Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe wymieniane są w oznakowaniu urządzenia tylko jeśli zawiera ono literę G (do zastosowań w zagrożeniu gazami, cieczami i ich parami). Jest to klasyfikacja materiałów łatwopalnych w odniesieniu do ich temperatury zapłonu klasa temperaturowa dopuszczalna temperatura obudowy [ C] temperatura zapłonu gazu [ C] T1 450 >450 T T T T T Certyfikacja maszyn i urządzeń do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (w wykonaniach przeciwwybuchowych) Ocena techniczna w celu dopuszczenia danego urządzenia musi być wykonana przez jednostki notyfikowane (mianowane przez władze w Krajach Członkowskich UE). Minimalne kryteria, które musi spełniać jednostka notyfikowana określa dyrektywa ATEX (i za nią rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej). Certyfikaty wystawiane przez zachodnie instytucje są w większości honorowane w Polsce. Wyjątek stanowią urządzenia dla górnictwa, które wymagają dodatkowej certyfikacji przez uprawniony do tego krajowy instytut Kopalnię Doświadczalną Barbara. W Polsce instytucjami prowadzącymi badania dla urządzeń przeznaczonych do stref przeciwybuchowych oraz uprawnionymi do przyznawania deklaracji zgodności z dyrektywą ATEX są: Wyższy Urząd Górniczy Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna Barbara PROCHEM SA Strona 8 z 14

9 Wiele urządzeń wykorzystywanych w polskim przemyśle posiada certyfikaty wydane przez zagraniczne jednostki certyfikacyjne. Są to między innymi następujące instytucje: Fyzikálně Technický Zkušební Ŭstav czeska instytucja certyfikująca (www.ftzu.cz), CESI Certificazione Ex-Atex włoska instytucja certyfikująca (www.cesi.it), DNV Det Norske Veritas norweska instytucja certyfikacyjna (www.dnv.com.pl) Elementy przeznaczone do montażu w strefach wybuchowych (takie jak dławnice EEx czy PMA Ex - System) i do produkcji urządzeń ze znakiem Ex posiadające certyfikaty zgodności z dyrektywą Aten NIE muszą być poddawane dodatkowym badaniom w kraju. Elementy posiadające certyfikat zaliczający dany produkt do odpowiedniej grupy urządzeń (zgodnie z ATEX) nie mogą być używane w innej grupie. 9. Miejsca montażu urządzeń iskrobezpiecznych z atestem ATEX i oznaczeniem znakiem. Dyrektywa ATEX dzieli wszystkie urządzenia przeznaczone dla stref Ex na dwie zasadnicze grupy: Grupa I: urządzenia przeznaczone do pracy pod ziemią w kopalniach oraz w naziemnych obszarach kopalń ale są zagrożone wybuchem gazu lub pyłu Grupa II urządzenia przeznaczone do stosowania na powierzchni w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par. mgieł lub pyłów W ofercie ASTE Sp. z o.o. znajdują się produkty przeznaczone dla grupy II. W związku z tym dokładniej zajmiemy się grupą II urządzeń. Grupa II Z przepisów zawartych w dyrektywie ATEX wynika, że gałęziami przemysłu, które wymagają montażu urządzeń grupy II w wykonaniu iskrobezpiecznym są: a) przemysł petrochemiczny: Urządzenia iskrobezpieczne montowane są w rafineriach wszędzie tam gdzie produkty przetwórstwa naftowego mogą tworzyć zagrożenie wybuchu gazów. Są to przede wszystkim: czujniki pomiarowe, zawory rurociągów, zawory zbiorników układy sterowania instalacje wentylacyjne i oświetleniowe. b) przemysł chemiczny: W zakładach chemicznych może dojść do wybuchu gazu. Do powstania atmosfery wybuchowej może również dojść tam gdzie występują drobne pyły pochodzenia organicznego oraz gazy i pary cieczy palnych. Do zakładów chemicznych zaliczamy również przedsiębiorstwa produkujące farby i lakiery. Mieszalniki do farb są wykonywane w wersji przeciwwybuchowej. Magazyny, gdzie przechowywane są produkty lakiernicze również są uznawane za atmosfery wybuchowe. c) przemysł drzewno papierniczy: Strona 9 z 14

10 Odpady drewna mogą tworzyć w mieszaninie z powietrzem atmosferę wybuchową. W zakładach drzewnych mogą powstawać niebezpieczne związki gazów, mgieł i oparów z powietrzem tworząc atmosferę wybuchową. Miejsca powstawania przestrzeni zagrożonych wybuchem to: szlifierki, obrabiarki i młyny pracujące bez wentylacji, instalacje wentylacyjne, odpylacze, silosy i zbiorniki opadu drzewnego, malarnie i lakiernie oraz miejsca do suszenia wyrobów oprawy oświetleniowe, wentylatory d) przemysł rolniczy: Szczególnie narażone na powstanie atmosfer wybuchowych są silosy, magazyny płodów rolnych (ziarno) oraz suszarnie i magazyny przeznaczone do suszenia zbóż. W celu uniknięcia powstania zagrożenia wybuchowego stosuje się wentylatory. e) przemysł spożywczy: Urządzeniami iskrobezpiecznymi w tej gałęzi przemysłu są pompy do transportu płynów i gazów niebezpiecznych powstających przy produkcji wielu produktów spożywczych, m.in.: browary, winiarnie, zakłady tłuszczowe. W wykonaniu przeciwwybuchowym produkowane są również mieszalniki i młyny do różnych substancji spożywczych. Do określania poziomu cieczy, wielkości ciśnienia czy temperatury są wykorzystywane mierniki czy sygnalizatory, które również często muszą być wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX. Dyrektywa Atex dotyczy urządzeń elektrycznych i mechanicznych instalowanych w strefach zagrożonych wybuchem oraz urządzeń instalowanych poza strefą bezpośrednio połączonych z elementami umiejscowionymi w strefie niebezpiecznej. Są to urządzenia zabezpieczające lub wspomagające działanie systemów ochronnych np. bariery, separatory, przetworniki pomiarowe, zasilacze. Jeżeli w danym miejscu wystąpi strefa wybuchowa to dąży się do jej ograniczenia. Realizuje się to przez zabudowę w budynkach ognioszczelnych, zbiornikach przeciwwybuchowych. W takich przypadkach wymagana jest stała kontrola wielkości fizycznych obiektów, które znajdują się w strefie niebezpiecznej. Ze względu na to produkuje się głównie następujące urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym: czujniki pomiarowe różnego typu (temperatury, ciśnienia) oprawy oświetleniowe, układy sterowania (siłowniki) W wykonaniu iskrobezpiecznym produkowane są również specjalistyczne urządzenia wykorzystywane w każdej z wymienionych gałęzi przemysłu, np.: obrabiarki, wentylatory, mieszalniki. Bardzo dużą grupę urządzeń stanowią wentylatory. Są powszechnie stosowane, gdyż skutecznie zmniejszają ryzyko powstania atmosfery wybuchowej. Strona 10 z 14

11 Jak wyżej wspomniano w zakładach przemysłowych dąży się do minimalizacji stref zagrożonych wybuchem. Nie oznacza to jednak montażu urządzeń Ex w samych strefach, ale w obszarach bezpośrednio przyległych do nich. GRUPA I Do tej grupy (jak wynika z dyrektywy) należą wszystkie urządzenia stosowane w kopalniach podziemnych i naziemnych. Stosowanie urządzeń iskrobezpiecznych jest wymagane ze względu na wszechobecny metan w atmosferze kopalni. Do urządzeń pracujących w kopalniach zaliczamy: kombajny do urabiania węgla, urządzenia transportowe, urządzenia zasilające, systemy łączności podziemnej, systemy sygnalizacyjne, kontrolno - pomiarowe systemy sterowania, instalacje podziemne. 10. Oznaczenia stosowane w urządzeniach przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem CE 0102 II 2 G E Ex d IIc T4 T125 C Oznaczenie CE Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej Ikona informująca o wykonaniu przeciwwybuchowym Grupa wybuchowości Kategoria urządzenia Strefa G gazowa D - pyłowa Standard europejski Ochrona przeciwwybuchowa Rodzaj zabezpieczeń stosowanych w budowie urządzeń Podgrupa wybuchowości Klasa temperaturowa Temperatura obudowy (tylko dla podgrup IIA, IIB lub IIC) Dyrektywa ATEX jest dyrektywą znakowania CE, co oznacza, że wyroby oznakowane znakiem Ex, zanim wejdą na rynek Unii Europejskiej muszą zostać oznaczone również znakiem CE. Strona 11 z 14

12 11. Oferta ASTE dla stref zagrożonych wybuchem. a) PMA Ex System CE 1258 II2GD EEx e II IP66 Ta= C SEV05ATEX0105 PRZEZNACZENIE II grupa wybuchowości, tj. przeznaczone do urządzeń pracujących nad ziemią w atmosferze zagrożenia wybuchem kategoria urządzenia 2 wysoki stopień bezpieczeństwa nawet w przypadku częstych zaburzeń pracy urządzenia GD do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem 1 i 2 (gaz), 21 i 22 (pyły) e budowa wzmocniona II do wszystkich podgrup wybuchowości BUDOWA PMA Ex-System obejmuje rury ESX wykonane z modyfikowanego poliamidu PA11 oraz szereg akcesoriów z poliamidu PA12. końcówki proste END, ENV (IP66, IP68) końcówki kątowe 45, 90 EAD, EAV, EWD, EWV (IP66, IP68) końcówki łukowe 90 EBD, EBV (IP66, IP68) końcówki z dławnicą ENZ (IP68) złączki Y-kształtne EYD, EYR (IP66, IP68) złączki do rur gładkich ENR-REM (IP68 od strony rury PMA) Strona 12 z 14

13 uchwyty do rur EH-0 uchwyty do rur EPS rury karbowane ESX Rury ESX i akcesoria EEx wykonane są z poliamidów odprowadzających ładunki elektryczne. Są przeznaczone do stosowania wyłącznie z produktami PMA EEx w strefach 1 i 2 (gaz) oraz 21 i 22 (pył, kurz), określonych zgodnie z ATEX137. Produkty PMA Ex System wykonane są zgodnie z Dyrektywą Europejską 94/9/EC (ATEX 95) i posiadają oznaczenie na każdym produkcie oprócz uszczelek i klipsów. b) Dławnice EEx (Bimed) II2G EEx eii T= C ZELM01ATEX0061X PRZEZNACZENIE grupa wybuchowości, tj. przeznaczone do urządzeń pracujących nad ziemią w atmosferze zagrożenia wybuchem kategoria urządzenia 2 wysoki stopień bezpieczeństwa nawet w przypadku częstych zaburzeń pracy urządzenia G do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem gazu e budowa wzmocniona II do wszystkich podgrup wybuchowości BUDOWA wykonane z modyfikowanego poliamidu odprowadzającego ładunki elektryczne wykonane zgodnie z Dyrektywą Europejską 94/9/EC (ATEX 95) zalecane do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem gazu Strona 13 z 14

14 12. Bibliografia: 1. Dyrektywa 94/9/WE (ATEX95) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 marca 1994r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki (z dnia 22 grudnia 2005r.) w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 3. Dyrektywa 99/92/EC (ATEX137) (z dnia r.) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 5. dr. Wojciech Doliński Znak CE nowe podejście do bezpieczeństwa produktów w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej cz.v 6. Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki EX+949WE/ 7. Strony internetowe producentów urządzeń o wykonaniu przeciwwybuchowym. Strona 14 z 14

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem

Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem HELUKABEL jak powszechnie wiadomo firma rozwiązująca złożone zagadnienia techniczne, dostarczająca kable i przewody oraz osprzęt kablowy

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM

URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM Separatory (bariery), zasilacze i przetworniki z separacją produkcji LABOR-ASTER z cechą II (1) GD [EEx ia] IIC i I (M1) [EEx ia] I to: - zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z CERTYFIKATEM ATEX/IECEx

OBUDOWY Z CERTYFIKATEM ATEX/IECEx OBUDOWY Z CERTYFIKATEM ATEX/IECEx DO ZASTOSOWAŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Zakład Wielobranżowy RADIOLEX Sp. z o.o. Firma Radiolex Sp. z o.o. Zakład Wielobranżowy Radiolex Sp. z o.o. - Jest dynamicznie

Bardziej szczegółowo

POJĘCIA PODSTAWOWE DYREKTYWA ATEX

POJĘCIA PODSTAWOWE DYREKTYWA ATEX POJĘCIA PODSTAWOWE DYREKTYWA ATEX 1. Wstęp Termin ATEX (Atmosphere Explosive) stosowany jest w odniesieniu do dyrektywy EC 94/9/EU. Dyrektywa dotyczy bezpieczeństwa pracy urządzeń znajdujących się w strefach

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Seminarium szkoleniowe Dnia 18.09.2015 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Lubuski z siedzibą w Zielonej Górze Unormowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KLASYFIKACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH NA STATKACH W EKSPLOATACJI

WYTYCZNE DO PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KLASYFIKACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH NA STATKACH W EKSPLOATACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 5/I WYTYCZNE DO PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KLASYFIKACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH NA STATKACH W EKSPLOATACJI 2005 Publikacje I (Informacyjne) wydawane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 lipca 2010 r. Dz.U.2010.138.931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r.

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r. Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE nabyte do 31.12.2002 r. udostępnione od 01.01.2003 r. wprowadzone do obrotu od 01.05.2004 r. - znak B (od

Bardziej szczegółowo

Elektrozaczepy ATEX. Elektrozaczepy do stref zagrożonych wybuchem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Elektrozaczepy ATEX. Elektrozaczepy do stref zagrożonych wybuchem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Elektrozaczepy marki effeff Elektrozaczepy ATEX Elektrozaczepy do stref zagrożonych wybuchem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Elektrozaczepy ATEX EX 34, EX 342 EX 34, EX 342 Dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 138 11151 Poz. 931 931 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZGODNIE Z ATEX

OCHRONA ZGODNIE Z ATEX ATEX - OCHRONA EEx Dyrektywa Ochrony Przeciwwybuchowej 94/9/EC Nowe wymogi bezpieczeństwa dla systemów zabezpieczających i urządzeń w atmosferach wybuchowych Rozwiązania Norgrena zgodne z ATEX 02 I ATEX

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych rodzaje zabezpieczeń

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych rodzaje zabezpieczeń Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych rodzaje zabezpieczeń Historia Pierwsze ustalenia dotyczące zabezpieczeń urządzeń pracujących

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2009/C 20/14)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2009/C 20/14) C 20/16 27.1.2009 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Sprawozdanie z oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Zagrożenie wybuchem ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 8 Prace

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG Kopalnia Doświadczalna "BARBARA" CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Małgorzata Zielińska 1 Przyczyny wypadków przy pracy w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 POLSKA Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Murarska 28 tel/fax: (0048 32) 327 14 59 0048 32 326 44 00 0048 32 326 44 03 Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Programy szkoleń otwartych

Programy szkoleń otwartych Programy szkoleń otwartych 1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej oznakowanie CE". Seminarium poświęcone w całości dyrektywie maszynowej 98/37/WE (MD). Składa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm EXG-12 Uchwyt do szybkiego montażu z blokadą Dane techniczne Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2015 jerzy.sajak@kopalnia.pl Służba BHP w Spółce Trasa Turystyczna: od 1 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wentylatory przeciwwybuchowe

Wentylatory przeciwwybuchowe Wentylatory przeciwwybuchowe EX (94/9/WE) Wentylatory przeciwwybuchowe Wentylatory promieniowe z łopatkami zagiętymi do przodu Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym lub poziomym Wentylatory osiowe z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. SZAFKI PRZYRZĄDOWE typu SP WYKONANIE ZWYKŁE WYKONANIE ANTYSTATYCZNE 1. PRZEZNACZENIE

KARTA INFORMACYJNA. SZAFKI PRZYRZĄDOWE typu SP WYKONANIE ZWYKŁE WYKONANIE ANTYSTATYCZNE 1. PRZEZNACZENIE SZAFKI PRZYRZĄDOWE typu SP KARTA INFORMACYJNA WYKONANIE ZWYKŁE WYKONANIE ANTYSTATYCZNE 1. PRZEZNACZENIE Szafki przyrządowe serii SP przeznaczone są do ochrony urządzeń PiA (np. przetworników z osprzętem)

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM WYZNACZANIE ZASIĘGU STREF. Małgorzata TURCZYN Maciej BUŁKOWSKI AV\20020356 Safety.pot 1 Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem Strefa zagrożenia wybuchowego... Zdefiniowana

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej. Zagrożenie. wybuchem. Ryszard Szefler Robod

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej. Zagrożenie. wybuchem. Ryszard Szefler Robod Zagrożenie wybuchem Ryszard Szefler Robod Jak dokonać optymalnego doboru środków ochrony indywidualnej, aby realnie, a nie tylko pozornie zapewnić bezpieczeństwo? Poruszając się w gąszczu wymagań prawnych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE. mgr inż. Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE. mgr inż. Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE mgr inż. Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A Prezentacja Informacje o CLIMBEX SA Zaplecze technologiczne Aplikacje przemysłowe Efekty

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie pożarem i wybuchem

Zagrożenie pożarem i wybuchem Zagrożenie pożarem i wybuchem PALIWO POŻAR, WYBUCH UTLENIACZ ŹRÓDŁO ZAPŁONU DR INŻ. MAREK WOLIŃSKI SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ ZAKŁAD ANALIZ I ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ e-mail: m.wolinski@sgsp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Europejska zgodność CE wentylatorów. Autor: Stefan KOSZTOWSKI Wtorek, 22 Styczeń 2008 15:58

Europejska zgodność CE wentylatorów. Autor: Stefan KOSZTOWSKI Wtorek, 22 Styczeń 2008 15:58 W niniejszej publikacji omówione zostały zasady wprowadzania wentylatorów na rynek. Autor zwrócił szczególną uwagę, na fakt, że wprowadzany wyrób powinien spełniać wymagania wszystkich dyrektyw, które

Bardziej szczegółowo

VST Engineering, spol. s r.o.

VST Engineering, spol. s r.o. VST Engineering, spol. s r.o. VST Engineering zajmuje się prewencją i ochroną urządzeń przemysłowych przed wybuchem pyłów. Nasze działania prowadzą zawsze do bezpiecznej eksploatacji Państwa urządzeń bez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 107, poz. 1004 zm. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia techniczne wynikające z Dyrektywy Atex 137 ZAGROŻENIE WYBUCHEM. Bartosz Wolff Tessa Wolff i Synowie Sp.j

Zagadnienia techniczne wynikające z Dyrektywy Atex 137 ZAGROŻENIE WYBUCHEM.  Bartosz Wolff Tessa Wolff i Synowie Sp.j Zagadnienia techniczne wynikające z Dyrektywy Atex 137 ZAGROŻENIE WYBUCHEM Bartosz Wolff Tessa Wolff i Synowie Sp.j Podstawy Dlaczego należy chronić instalacje? Prezentujący Bartosz Wolff Strona 2 Statystyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Sylweriusz Brzuska Wydział Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji 1 Czynniki alternatywne: naturalne czynniki chłodnicze: R717

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOŃCOWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DEFLAGRACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOŃCOWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DEFLAGRACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOŃCOWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DEFLAGRACJI SPALANIA DŁUGOTRWAŁEGO TYPU PPD-01 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i urządzenia wentylacyjne w strefach zagrożenia wybuchem Piotr MADEJ, Katowice

Wentylacja i urządzenia wentylacyjne w strefach zagrożenia wybuchem Piotr MADEJ, Katowice Wentylacja i urządzenia wentylacyjne w strefach zagrożenia wybuchem Piotr MADEJ, Katowice Wentylacja pomieszczeń zamkniętych, w których możliwe jest powstawanie mieszanin par cieczy palnych i/lub palnych

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Mariusz Krawczyk Gdańsk, 2003-05-21. Analityka procesowa WYBUCHOWOŚĆ MIESZANIN GAZOWYCH CZUJNIKI CHEMICZNE DO POMIARU WYBUCHOWOŚCI.

Dr inż. Mariusz Krawczyk Gdańsk, 2003-05-21. Analityka procesowa WYBUCHOWOŚĆ MIESZANIN GAZOWYCH CZUJNIKI CHEMICZNE DO POMIARU WYBUCHOWOŚCI. Dr inż. Mariusz Krawczyk Gdańsk, 2003-05-21 Analityka procesowa WYBUCHOWOŚĆ MIESZANIN GAZOWYCH CZUJNIKI CHEMICZNE DO POMIARU WYBUCHOWOŚCI Wykład 1. Przykład zastosowania gazu palnego (wodoru) Widok ogólny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI Sp. z o.o. ul. Tęczowa 57 50-950 Wrocław tel. 71 342-88-30 fax. 71 342-89-20 www.zpua.pop.pl zpua@zpua.pop.pl ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI Sp. z o.o. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy z wbudowaną wagą

Wózek paletowy z wbudowaną wagą Wózek paletowy z wbudowaną wagą Typ KPZ 71-7 - Ex Favorit wersja Ex 1 strefa zagrożenia wybuchem Przemysłowe wykonanie Niezależny od sieci Solidna konstrukcja Łatwy w obsłudze nośność 2200kg podziałka

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Współpraca falownika z silnikiem pracującym w strefie zagrożonej wybuchem

Tytuł Aplikacji: Współpraca falownika z silnikiem pracującym w strefie zagrożonej wybuchem Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Hydraulic Mast-Climbing Work Platforms Hydruliczne Platformy Robocze PODESTY RUCHOME GÓRNICZE

Hydraulic Mast-Climbing Work Platforms Hydruliczne Platformy Robocze PODESTY RUCHOME GÓRNICZE Hydraulic Mast-Climbing Work Platforms Hydruliczne Platformy Robocze PODESTY RUCHOME GÓRNICZE Podesty Ruchome Wiszące - G RNICZE - Ręczne Elektryczne Stacjonarne Przejezdne Funkcjonalne - do: 0,8 To udźwigu;

Bardziej szczegółowo

smart thinking APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW

smart thinking APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW smart thinking APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW APARATURA GÓRNICZA Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury

Bardziej szczegółowo

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM od 1 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego i i gniazda w wykonaniu przeciwwybuchowym zapewniają dystrybucję energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Transformatory energetyczne podmiotem zharmonizowanych przepisów systemu zapewnienia bezpieczeństwa wg dyrektyw New Approach EU

Transformatory energetyczne podmiotem zharmonizowanych przepisów systemu zapewnienia bezpieczeństwa wg dyrektyw New Approach EU V Konferencja Naukowo-Techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Przyszłość i środowisko Kazimierz Dolny 2004 Mirosław Bednarek Krzysztof Skulimowski Wojciech Urbański ZREW TRANSFORMATORY ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

MaKo. MaKo Armatura Przemysłowa AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA DLA STACJI PALIW ŚWIADCZYMY USŁUGI DLA PRZEMYSŁU GAZOWEGO NA CAŁYM ŚWIECIE

MaKo. MaKo Armatura Przemysłowa AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA DLA STACJI PALIW ŚWIADCZYMY USŁUGI DLA PRZEMYSŁU GAZOWEGO NA CAŁYM ŚWIECIE ŚWIADCZYMY USŁUGI DLA PRZEMYSŁU GAZOWEGO NA CAŁYM ŚWIECIE MaKo AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA DLA STACJI PALIW MaKo Armatura Przemysłowa Akcesoria bezpieczeństwa dla systemów odzyskiwania oparów i odpowietrzania

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpiecznego użytkowania wag : WPT/4 C../EX

Instrukcja bezpiecznego użytkowania wag : WPT/4 C../EX Instrukcja bezpiecznego użytkowania wag : WPT/4 C../EX EXI-04-04/11/11/PL 1 Spis treści 1. Znaczenie symboli... 3 2. Przeznaczenie wag WPT/4 C../EX... 3 3. Budowa wag WPT/4 C../EX... 4 4. Ostrzeżenia i

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Zwalniaki elektrohydrauliczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Zwalniaki elektrohydrauliczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Zwalniaki elektrohydrauliczne EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie EMA ELFA 2 Zwalniaki elektrohydrauliczne typu ZE Zastosowanie Praca zwalniaka polega na wysuwie tłoczyska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 665 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref

VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref VFL-Ex, VTL-Ex i VRA-Ex Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe z certyfikatem Dostępne są prostokątne

Bardziej szczegółowo

Seria DW 18. Mechaniczny sygnalizator przepływu. Instrukcje uzupełniające. Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX

Seria DW 18. Mechaniczny sygnalizator przepływu. Instrukcje uzupełniające. Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX Seria DW 18 Instrukcje uzupełniające Mechaniczny sygnalizator przepływu Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX KROHNE Spis treści Seria DW 18 1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 1.1 Zakres...3

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Doświadczalna "BARBARA" www.kdbex.eu

Kopalnia Doświadczalna BARBARA www.kdbex.eu Działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy związanego z użytkowaniem maszyn i urządzeń w ruchu zakładów Maj 2013 r. Departament Energomechaniczny -

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a Trójfazowe silniki indukcyjne serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych 2006 Wkładka katalogowa nr 11a ZASTOSOWANIE Silniki indukcyjne górnicze serii dskgw przeznaczone są do napędu

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj.

Bardziej szczegółowo

ATEX, IECEx Formularz zapytania i lista kontrolna dla motoreduktorów zochroną przeciwwybuchową

ATEX, IECEx Formularz zapytania i lista kontrolna dla motoreduktorów zochroną przeciwwybuchową Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy ATEX, IECEx Formularz zapytania i lista kontrolna dla motoreduktorów zochroną przeciwwybuchową Wydanie 10/2012 19498950 / PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

PRZECIWWYBUCHOWE WENTYLATORY KANAŁOWE

PRZECIWWYBUCHOWE WENTYLATORY KANAŁOWE PRZECIWWYBUCHOWE WENTYLATORY KANAŁOWE WOKE-31, WOKE-35, WOKE-40M, WOKE-40D, WOKE-45M, WOKE-45D, WOKE-50M, WOKE- 50D, WOKE-56M, WOKE-56S, WOKE-56D DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA -2015- 1. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW 2012 APARATURA GÓRNICZA ENERGIA bezpiecznie połączona Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o deklaracji CE i znaku CE? - Mariusz Bartoszewski, Janusz Cieśla

Co warto wiedzieć o deklaracji CE i znaku CE? - Mariusz Bartoszewski, Janusz Cieśla Co warto wiedzieć o deklaracji CE i znaku CE? - Mariusz Bartoszewski, Janusz Cieśla 1.UWAGI OGÓLNE Obowiązek znakowania symbolem CE większości urządzeń lub podzespołów stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zawory Valvex stosowane w górnictwie

Zawory Valvex stosowane w górnictwie Zawory Valvex stosowane w górnictwie Sprawdzona technika Wydział Sterowania i Napędów Elektromagnetycznych firmy Voith Turbo GmbH & Co. KG zajmuje się rozwojem oraz produkcją elektrozaworów Valvex oraz

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT 1. Dyrektywa maszynowa, a inne dyrektywy Wymagania zasadnicze dotyczą maszyn wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są

Bardziej szczegółowo

CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych

CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych W przypadku zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych ogólny zakres klasyfikacji w ramach CLP (rozporządzenie nr 1272/2008) jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRACOWNIKÓW GÓRNICTWA I PRZEMYSŁU, ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NADZORUJĄCYCH URZĄDZENIA I SYSTEMY OCHRONNE

PROGRAM CERTYFIKACJI PRACOWNIKÓW GÓRNICTWA I PRZEMYSŁU, ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NADZORUJĄCYCH URZĄDZENIA I SYSTEMY OCHRONNE Nr edycji: 2 Data edycji: 11.2011 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji Jednostki Certyfikującej (JC) w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) realizowany

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 28.05.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 28.05.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 28.05.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ REFERAT: Ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożonych wybuchem W określonych warunkach środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Typ maszyny: Nilfisk-CFM. Sprężone powietrze, wersja D: Seria A. Z dmuchawą boczną: Seria T37 CTS 15 ATEX.

Typ maszyny: Nilfisk-CFM. Sprężone powietrze, wersja D: Seria A. Z dmuchawą boczną: Seria T37 CTS 15 ATEX. Świadectwo ATEX i IECEx Instrukcja obsługi systemów odkurzaczy centralnych instalacji odpylających Dodatkowe instrukcje dla operatora - Dodatek do instrukcji obsługi i konserwacji Oznaczenia: Strefa Kategoria

Bardziej szczegółowo

ROTAN i dyrektywy ATEX 94/9/WE i 1999/92/WE. Wytyczne dla użytkowników urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

ROTAN i dyrektywy ATEX 94/9/WE i 1999/92/WE. Wytyczne dla użytkowników urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ROTAN i dyrektywy ATEX 94/9/WE i 1999/92/WE Wytyczne dla użytkowników urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1 Pompy ROTAN i dyrektywy ATEX 94/9/WE i 1999/92/WE 2 Zakres tematyczny Parlament Europejski

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE WYBUCHOWE W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I SPALANIA BIOMASY

ZAGROŻENIE WYBUCHOWE W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I SPALANIA BIOMASY dr inż. Władysław Węgrzyn Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Zakład Podstaw Techniki i Inżynierii Bezpieczeństwa mail: wladyslawwegrzyn@wp.pl ZAGROŻENIE WYBUCHOWE W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH TRANSPORTU,

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zasady opracowywania Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem

Praktyczne zasady opracowywania Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem Konferencja naukowa techniczna pt. Zagrożenia wybuchowe w procesach produkcyjno-magazynowych. Praktyczne zasady opracowywania Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem Paweł Roczek, Prochem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA (DADATEK DO POMP Z CERTYFIKATEM ATEX)

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA (DADATEK DO POMP Z CERTYFIKATEM ATEX) INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA (DADATEK DO POMP Z CERTYFIKATEM ATEX) POMPY EVM-EVMG-EVML INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 1. DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUCENTA I POMPY 1.1 Dane Producenta EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin dr inż. Katarzyna Stolecka bezbarwny,

Bardziej szczegółowo

www.ppoz.pl CZĘŚĆ I kpt. mgr inż. Robert Żuczek Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

www.ppoz.pl CZĘŚĆ I kpt. mgr inż. Robert Żuczek Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie www.ppoz.pl DWUCZĘŚCIOWA, ROZSZERZONA WERSJA ARTYKUŁU DOKUMENT DLA BEZPIECZEŃSTWA. PRAKTYCZNE ASPEKTY TWORZENIA DOKUMENTU ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM, AUTORSTWA ADAMA RYDZYŃSKIEGO I ROBERTA ŻUCZKA, OPUBLIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 marca 1994 w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach

Bardziej szczegółowo

Systemy eksplozymetryczne jako urządzenia zabezpieczające

Systemy eksplozymetryczne jako urządzenia zabezpieczające Systemy eksplozymetryczne jako urządzenia zabezpieczające dr inż. Stanisław Trzcionka 1 Zakres Dyrektywy ATEX Dyrektywa ma zastosowanie do: urządzeń, systemów ochronnych i części lub podzespołów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo maszyn w przestrzeni zagrożonej wybuchem

Bezpieczeństwo maszyn w przestrzeni zagrożonej wybuchem Bezpieczeństwo maszyn Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem Bezpieczeństwo maszyn w przestrzeni zagrożonej wybuchem Dr inż. Gerard Kałuża 1 Bezpieczeństwo jest sytuacją, w której nie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie wybuchowe pyłów biomasy w obiektach energetycznych

Zagrożenie wybuchowe pyłów biomasy w obiektach energetycznych Zagrożenie wybuchowe pyłów biomasy w obiektach energetycznych Anna Fibich Parametry wybuchowości i zapalności Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu p max [bar] Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 94/9/WE zwana jest w skrócie ATEX fr. Atmosphères Explosibles. ATEX weszła w życie 1 lipca 2003 roku.

Dyrektywa 94/9/WE zwana jest w skrócie ATEX fr. Atmosphères Explosibles. ATEX weszła w życie 1 lipca 2003 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Dyrektywa 94/9/EC ATEX Prawne aspekty projektowania i realizacji urządzeń elektronicznych dr inż. Piotr Pietrzak pietrzak@dmcs.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle Energetycznym Redukcja zapylenia jako funkcja bezpieczeństwa Bezpieczeństwo w strefach pyłowych i gazowych

Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle Energetycznym Redukcja zapylenia jako funkcja bezpieczeństwa Bezpieczeństwo w strefach pyłowych i gazowych www.climbex.pl VI Konferencja Naukowo Techniczna Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce 19-20 listopad 2013, Licheń Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle Energetycznym Redukcja zapylenia jako funkcja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Iwona Matysiak mgr inż. Roksana Banachowicz dr inż. Dorota Brzezińska

mgr inż. Iwona Matysiak mgr inż. Roksana Banachowicz dr inż. Dorota Brzezińska Analiza systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych podczas rozładunku, magazynowania oraz transportu wewnętrznego biomasy do Zielonego Bloku w Połańcu dr inż. Dorota Brzezińska mgr inż.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Obudowy z certyfikatem ATEX ATEX. Do zastosowań w strefach Aluminium, Poliwęglan, Zgodność z RoHS oraz zagrożonych wybuchem Poliester brak halogenów

Obudowy z certyfikatem ATEX ATEX. Do zastosowań w strefach Aluminium, Poliwęglan, Zgodność z RoHS oraz zagrożonych wybuchem Poliester brak halogenów Obudowy EX przeznaczone są do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Są one projektowane, produkowane oraz testowane zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Obudowy EX produkowane są z aluminium,

Bardziej szczegółowo