Sentencja. Sygnatura II FSK 1133/14 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny * * *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sentencja. Sygnatura II FSK 1133/14 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny * * *"

Transkrypt

1 1 Sygnatura II FSK 1133/14 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Bogusław Woźniak, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Bd 674/13 w sprawie ze skargi A. [...] sp. z o.o. z siedzibą w C. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 15 maja 2013 r. nr ITPB3/423-75b/13/MK w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz A. [...] sp. z o.o. z siedzibą w C. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. * * * Powyższy wyrok został wydany w wyniku wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Bk 674/13. Wyrok poniżej.

2 2 Sygnatura I SA/Bk 674/13 Data Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz Sędziowie Sędzia WSA Leszek Kleczkowski (spr.) Sędzia WSA Mirella Łent Protokolant Asystent sędziego Agnieszka Kujawa po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 26 listopada 2013r. sprawy ze skargi "A.-S. M." Sp. z o.o. w C. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżoną interpretację 2. określa, że zaskarżona interpretacja nie może być wykonana w całości 3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz "A.-S. M." Sp. z o.o. w C. kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania Uzasadnienie We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego "A.-S. M." sp. z o.o. w C. (skarżąca) podała, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych, w tym części zamiennych oraz dodatkowego wyposażenia, jak również świadczy usługi serwisowe i naprawcze. Jedynym wspólnikiem spółki jest "A.-S." sp. z o.o. z siedzibą w C. W dniu 31 stycznia 2013r. "A.-S." sp. z o.o. (dalej: spółka wnosząca) objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "A.-S. M." w zamian za aport niepieniężny w postaci czterech wyodrębnionych i ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziałów spółki wnoszącej, znajdujących się w R., P., P. oraz C. Oddziały te składają się na dotychczasowy Pion sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych spółki wnoszącej. W ramach aportu spółka przejęła prawa i obowiązki wynikające z różnorodnych umów zawartych przez spółkę wnoszącą, a dotyczących zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Kontrahenci spółki wnoszącej od chwili uzyskania informacji o przejęciu tychże praw i obowiązków, o ile wyrażą na to zgodę, w ramach tychże umów będę świadczyć usługi, jak również dostarczać towary na rzecz spółki. Część z tych usług i dostaw została realizowana na rzecz spółki wnoszącej jeszcze przed dniem wniesienia aportu, aczkolwiek dokumentujące je faktury zostaną wystawione i doręczone po jego dokonaniu.

3 3 W związku z przejęciem zobowiązań w ramach aportu, w takim przypadku należności względem kontrahentów wynikające z tychże faktur zostaną uregulowane przez spółkę. Na rzecz spółki po dniu wniesienia aportu będą realizowane także usługi i dostawy towarów, które zostały już udokumentowane w fakturach wystawionych na spółkę wnoszącą przed dniem dokonania aportu, a z których wynikające zobowiązania tylko w części zostały uregulowane przez spółkę wnoszącą. Spółka przypuszcza, że w przyszłości mogą mieć miejsce sytuacje, w których kontrahenci będę kierować do spółki wnoszącej faktury dotyczące składników majątkowych i zobowiązań przejętych przez spółkę w ramach aportu czterech zorganizowanych części przedsiębiorstwa. W ramach aportu czterech zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółka objęła wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów i usług związane z dotychczasową działalnością handlową oddziałów spółki wnoszącej. Wśród przejmowanych wierzytelności znajdują się zarówno wierzytelności bieżące, jak i te których termin płatności minął, a które pozostają nadal nieuregulowane. Część wierzytelności jeszcze przed dniem dokonania aportu została przez spółkę wnoszącą uznana za nieściągalne, a ich wartość spółka wnosząca zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu dla celów podatkowych. Na spółkę przeszły również wierzytelności objęte odpisem aktualizującym, dokonanym na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. W stosunku do tych wierzytelności, których nieściągalność spółka wnosząca uprawdopodobniła, odpis aktualizujący został zaliczony u spółki wnoszącej do kosztów uzyskania przychodów. W pozostałych przypadkach odpis ten nie został zaliczony przez spółkę wnoszącą do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Wszystkie ze wskazanych wyżej wierzytelności zostały uprzednio zaliczone przez spółkę wnoszącą do przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka podała, że przewiduje, iż po dniu wniesienia aportu może dojść do sytuacji, w której będą się do niej zgłaszać kupujący, którzy skutecznie odstąpią od umów sprzedaży maszyn lub urządzeń rolniczych, zawartych ze spółką wnoszącą jeszcze przed dniem dokonania aportu i wykonanych przed tą datą. W takich przypadkach możliwie jest zaistnienie sytuacji, w których na postawie reżimu odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania przedsiębiorstwa przewidzianego w art. 551 k.c, to spółka będzie zobowiązana zwrócić tymże kupującym kwotę uiszczonej przez nich zapłaty tytułem ceny, której dokonali przed dniem dokonania aportu z tytułu umów sprzedaży zawartych ze spółką wnoszącą, przyjmując na stan zwracaną przez nich maszynę lub urządzenie. Po otrzymaniu aportu spółka będzie kontynuować działalność handlową, jaka była prowadzona przez spółkę wnoszącą w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

4 4 W związku z powyższym spółka zadała pytanie (oznaczone we wniosku numerem 9), czy w przypadku, w którym spółka ureguluje należności wynikające z faktur: - wystawionych przez kontrahenta spółki wnoszącej już po dniu wniesienia aportu, ale w stosunku do dostaw i usług świadczonych na jej rzecz przed jego wniesieniem, aczkolwiek nierozerwalnie związanych z działalnością prowadzoną w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa, - wystawionych przez kontrahenta spółki wnoszącej przed datą wniesienia aportu na jej rzecz, ale w stosunku do dostaw i usług świadczonych na rzecz spółki już po jego wniesieniu, spółka będzie uprawniona zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych? W ocenie spółki w przypadku uregulowania przez nią należności udokumentowanych fakturami wystawionymi już po dniu dokonania aportu czterech zorganizowanych części przedsiębiorstwa, a dotyczących dostaw i usług zrealizowanych na rzecz spółki wnoszącej jeszcze przed dniem dokonania aportu, aczkolwiek nierozerwalnie związanych z przedmiotem całego aportu, będzie ona uprawniona do zaliczenia wydatków udokumentowanych tymi fakturami do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Jeżeli bowiem spółka przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umów, w toku realizacji, których rzeczowe dostawy i usługi były lub będą realizowane, to tym samym do uregulowania związanych z nimi należności będzie zobowiązana spółka. Jeśli faktycznie to spółka ureguluje rzeczowe należności, to tym samym poniesie ona ich ekonomiczny ciężar, a w konsekwencji, to ona, a nie spółka wnosząca uprawniona będzie do zaliczenia wydatków udokumentowanych tymi fakturami do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem wnioskodawcy wydatki na realizowane dostawy i usługi, jako pozostające w nierozerwalnym związku z czterema zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa, służącymi spółce do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodów związane z zabezpieczeniem źródeł przychodów spółki. W interpretacji indywidualnej z dnia [...] r. Minister Finansów uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Zdaniem organu, w przedmiotowej sprawie nie znajdują zastosowania przepisy działu III rozdziału 14, art e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, albowiem wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej nie powoduje sukcesji podatkowej w zakresie prawa podatkowego, a zatem nie pociąga za sobą kontynuacji rozliczeń podatkowych, w tym odnoszących się również do przychodów i kosztów podatkowych określanych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

5 5 Następnie organ zaznaczył, że na gruncie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych, koszty są drugim po przychodach elementem konstrukcyjnym podatku mającym wpływ na dochód jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Kosztami uzyskania przychodów są wyłącznie takie koszty, które spełniają kumulatywnie warunki określone w art. 15 ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, zdaniem organu, skoro koszty wynikające z faktur wystawionych (przed datą aportu lub po dacie aportu) na spółkę wnoszącą (dokumentujących świadczenia wykonane na rzecz spółki wnoszącej) stanowiłyby koszt przedsiębiorcy spółki wnoszącej, a wniesienie aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa nie jest uznawane za następstwo prawne przez żaden przepis Ordynacji podatkowej, to nie można wywodzić, że spółka wstąpiła w prawa do zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodu za udziałowca wnoszącego aport. Wskutek wezwania do usunięcia naruszenia prawa Minister Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany w.wym. interpretacji indywidualnej. W złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skardze skarżąca spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji zarzucając naruszenie: - art. 14c 2 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez dokonanie niepełnej oceny zawartego we wniosku stanowiska wnioskodawcy i nieprzedstawienie uzasadnienia prawnego dla uznania tegoż stanowiska za nieprawidłowe w zakresie, w jakim pytanie wskazane we wniosku dotyczyło możliwości zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatków na pokrycie należności wynikających z faktur wystawionych na rzecz spółki wnoszącej aport przed dniem jego wniesienia, a dokumentujących świadczenia wykonane na rzecz wnioskodawcy już po dniu przejęcia aportu, - art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez uznanie, że skoro koszty wynikające z faktur wystawionych przed datą aportu lub po tej dacie na rzecz spółki wnoszącej aport, dokumentujących świadczenia wykonane na rzecz tej spółki, stanowiłyby koszt uzyskania przychodu spółki wnoszącej, a wniesienie aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa nie jest uznawane za następstwo prawne przez żaden przepis Ordynacji podatkowej, to zdaniem organu nie można wywodzić, że skarżąca wstąpiła w prawa do zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym nie korzysta z prawa do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W uzasadnieniu skargi strona wskazała, że wprawdzie przejęte przez nią zobowiązania mają swe źródło w stosunkach prawnych nawiązanych przez spółkę wnoszącą, a przejęcie przez spółkę tych zobowiązań, nastąpiło w ramach konstrukcji szeroko rozumianego prawa cywilnego, niemniej jednak, odnoszące się do nich koszty dotyczą już działalności spółki i w związku z jej działalnością powinny być rozpatrywane w kontekście art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

6 6 Zarzuciła organowi, że nie uwzględnił, że choć przedmiotowe zobowiązania zostały udokumentowane w fakturach wystawionych na rzecz spółki wnoszącej, to jednak nie ona będzie podnosić ekonomiczny ciężar ich wykonania, w konsekwencji skutecznego przejścia tychże zobowiązań na spółkę, przez co możliwość ta została wyłączona po stronie spółki wnoszącej. W konsekwencji, zdaniem skarżącej, okoliczność, że wydatki na pokrycie zobowiązań wynikających z przedmiotowych faktur hipotetycznie mogły stanowić koszt spółki wnoszącej, a także, że w przedstawionym stanie faktycznym nie występuje następstwo prawne, nie mogą stanowić uwarunkowań rozstrzygających w sprawie. ponadto wskazała, że wykładnia dokonana przez organ prowadzi w istocie do niezasługującego na akceptację wniosku, że następstwem wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa byłoby "zniknięcie" określonych kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatkowym, pomimo ponoszenia przez podatnika niezbędnych wydatków związanych z istniejącymi zobowiązaniami, a zatem w związku z działalnością gospodarczą, bowiem wydatków tych nie mogłaby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ani spółka wnosząca (z racji ich nieponiesienia w sensie ekonomicznym), ani też spółka (z racji tego, że wydatek ten zdaniem organu mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów u spółki wnoszącej). W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zgodnie z art. 3 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach. Zakres kontroli sprawowanej przez wojewódzkie sądy administracyjne określa ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), stanowiąc w art. 1 ust. 2, że sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Oceniając zaskarżoną indywidualną interpretację z punktu widzenia legalności, Sąd uznał, iż narusza ona prawo w stopniu uzasadniającym jej uchylenie. W złożonym wniosku o udzielenie interpretacji wskazano, że "A.-S." spółka z o.o. (dalej: spółka wnosząca), że objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym innej spółki (dalej: spółki skarżącej) w zamian za aport niepieniężny

7 7 w postaci czterech oddziałów stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa. W ramach aportu spółka skarżąca przejęła prawa i obowiązki wynikające z różnorodnych umów zawartych przez spółkę wnoszącą z jej kontrahentami, a dotyczących zorganizowanych części przedsiębiorstwa. W tym kontekście zadano pytanie (oznaczone we wniosku numerem 9), czy w przypadku, w którym spółka skarżąca ureguluje należności wynikająca z faktur wystawionych przez kontrahenta spółki wnoszącej już po dniu wniesienia aportu, ale w stosunku do dostaw i usług świadczonych na rzecz spółki wnoszącej przed jego wniesieniem, aczkolwiek nierozerwalnie związanych z działalnością prowadzoną w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa, jak również wystawionych przez kontrahenta spółki wnoszącej przed datą wniesienia aportu, ale w stosunku do dostaw i usług świadczonych na rzecz spółki skarżącej już po wniesieniu aportu, spółka ta będzie uprawniona zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodów? Zdaniem spółki skarżącej w obydwóch wskazanych sytuacjach będzie ona mogła zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych. Minister Finansów uznał to stanowisko w całości za nieprawidłowe. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 14c Ordynacji podatkowej (dalej O.p.) interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie ( 1). W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym ( 3). Zasadniczym zatem elementem interpretacji indywidualnej jest wyrażenie oceny, co do stanowiska wnioskodawcy, zaprezentowanego we wniosku. W razie negatywnej oceny stanowiska strony istotne znaczenie ma uzasadnienie prawne interpretacji indywidualnej, Uzasadnienie prawne powinno wskazywać, przy użyciu argumentów prawnych, dlaczego stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za nieprawidłowe. Brak uzasadnienia prawnego w rozumieniu art. 14c 2 O.p. może polegać na całkowitym braku argumentacji prawnej, czy także na braku stanowiska co do całości przedstawionego we wniosku problemu. Uzasadnienie organu musi być zatem wyczerpujące i kompleksowo odnosić się do zawartego stanowiska w kontekście przedstawionego stanu faktycznego. Odesłanie zawarte w art. 14h O.p. do odpowiedniego stosowania przepisu art O.p. określającego zasadę zaufania do organów podatkowych, nakłada dodatkowo na organy obowiązek odniesienia się do wszystkich istotnych dla interpretacji (wykładni) argumentów wnioskodawcy, o ile stanowisko wnioskodawcy uznane zostało za nieprawidłowe. Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów powoduje, że z treści uzasadnienia

8 8 indywidualnej interpretacji powinno wynikać, że wszystkie istotne, dla sprawy argumenty wnioskodawcy zostały rozważone przez organ (por. wyrok NSA z dnia 6 stycznia 2010 r., I FSK 1217/08). Zaskarżona interpretacja nie spełnia powyższych wymogów. Organ uznając stanowisko skarżącej za nieprawidłowe, co do pytania oznaczonego we wniosku numerem 9, w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji nie odniósł się bowiem do całości przedstawionego we wniosku problemu. Organ stwierdził, że skoro koszty wynikające z faktur wystawionych na spółkę wnoszącą (dokumentujących świadczenia wykonane na rzecz spółki wnoszącej), stanowiłyby koszt spółki wnoszącej, a wniesienie aportu nie jest uznawane za następstwo prawne, to nie można wywodzić, że skarżąca spółka ma prawo do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów (s. 7). W istocie zatem organ udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków wynikających z faktur dokumentujących świadczenia wykonane na rzecz spółki wnoszącej, nie odniósł się natomiast do tej części pytania, która dotyczyła zakwalifikowania do kosztów wydatków wynikających z faktur dokumentujących świadczenia wykonane już na rzecz spółki skarżącej. W tym zakresie organ nie wyjaśnił dlaczego stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za nieprawidłowe. Stanowi to naruszenia art. art. 14c 2 O.p. oraz art O.p w zw. z 14h O.p. W odniesieniu do udzielonej przez organ odpowiedzi należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.p.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z utrwalonymi już poglądami judykatury (por. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2009 r., II FSK 234/08; uchwała NSA z dnia 24 stycznia 2011r., II FPS 6/10 oraz z dnia 12 grudnia 2011r., II FPS 2/11) za koszty uzyskania przychodów należy uważać takie wydatki, których poniesienie przez podatnika było spowodowane racjonalnym dążeniem i obiektywną możliwością osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia tego źródła, i które nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 u.p.d.p. Użycie w art. 15 ust. 1 u.p.d.p. zwrotu "w celu" oznacza, że nie zawsze wydatek przynieść musi skutek w postaci osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek - poza wyraźnie wskazanymi w art. 16 ust. 1 u.p.d.p. - wymaga indywidualnej oceny pod kątem jego "celowości". Poszczególne wydatki mogą realizować cel w sposób bardziej lub mniej intensywny. Ustawa podatkowa nie daje wskazówek co do tego, jak intensywnie wydatek musi być wpisany w funkcje celu, aby można było uznać, że jest kosztem uzyskania przychodu. Reasumując, wydatek stanowi koszt podatkowy, jeżeli: 1) służy osiągnięciu jakiegoś celu związanego z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, 2) został poniesiony w

9 9 sposób racjonalny, tzn. stwarzający szanse na dodatni wynik ekonomiczny, 3) nie jest ujęty w katalogu kosztów wykluczonych z zakresu kosztów uzyskania przychodów (art. 16 u.p.d.p.). Na tym tle ponoszone przez spółkę skarżącą wydatki związane z wniesionymi aportem oddziałami, co do zasady nie podlegają wykluczeniu według kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 u.p.d.p. Za odmienną oceną prezentowaną przez organ administracji, wskazującą na brak podstaw do uznania tego rodzaju wydatków ponoszonych przez spółkę skarżącą za koszt uzyskania przychodów nie mogło przemawiać wyłącznie to, że wywodzą się one ze zdarzeń prawnych mających miejsce u podmiotu wnoszącego aport. Takie rozumienie art. 15 ust. 1 u.p.d.p., prowadziłoby do nie zasługującego na akceptacje wniosku, że następstwem wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa byłby brak możliwości zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków, faktycznie poniesionych i związanych z istniejącymi zobowiązaniami w spółce. Sąd podziela stanowisko organu, że w przedmiotowej sprawie nie występuje sukcesja uniwersalna w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Niemniej jednak opisane we wniosku wydatki powinny być ocenione przez pryzmat art. 15 ust. 1 u.p.d.p., a więc przepisu definiującego pojęcie kosztów uzyskania przychodów. Przy rozpatrywaniu wynikającego z tego przepisu związku wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą należy brać pod rozwagę istnienie tego związku w momencie ponoszenia tych wydatków w spółce obejmującej aport. Wskazać też należy, że prowadzenie działalności gospodarczej, pierwotnie w ramach zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci oddziałów, a następnie po wniesieniu aportu, w ramach innego podmiotu (spółki skarżącej), ma charakter permanentny. Przedsiębiorca jest na bieżąco zmuszony do ponoszenia określonych kosztów w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania prowadzonego przedsiębiorstwa. Mogą to być koszty najróżniejszego rodzaju, np. o charakterze finansowym, wynikające z zawartych umów, jak również związane z eksploatacją czy utrzymaniem w ruchu przejętych materialnych składników przedsiębiorstwa. Wszystkie one pozwalają na normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jeżeli więc określony wydatek towarzyszący działalności gospodarczej ze swej istoty i z racji rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie podatkowej jest kosztem podatkowym (czego w rozpoznawanej sprawie organ nie kwestionuje), to takim kosztem powinien być też u obejmującego aport (spółki skarżącej), a fakt, że dana operacja gospodarcza rodząca wydatek podjęta została jeszcze przez zbywcę, sam w sobie, nie powinien mieć charakteru rozstrzygającego. Przyjęcie stanowiska organu prowadziłoby do sytuacji, że wprawdzie spółka będzie ponosiła faktycznie wydatki, ale nie będzie mogła tych wydatków uwzględnić w kosztach podatkowych. Powstałaby więc sytuacja, nie mająca w ocenie Sądu racjonalnych podstaw, iż w pierwszym okresie działania spółki skarżącej faktycznie ponoszone przez nią wydatki dotyczące wniesionych aportem oddziałów, nie mogłyby być traktowane jako koszty

10 10 uzyskania przychodów, tylko z tej racji, że wywodzą się one ze zdarzeń prawnych mających miejsce u spółki wnoszącej aport. Ze stanowiskiem organu nie można zgodzić się także z tego względu, że spółka skarżąca otrzymane należności pieniężne z tytułu wierzytelności wniesionych aportem powinna zaliczyć do przychodów. W takiej sytuacji brak możliwości potrącenia przez spółkę skarżącą faktycznie poniesionych wydatków będących następstwem przejęcia zobowiązań mających swe źródło w stosunkach prawnych nawiązanych przez spółkę wnoszącą, byłby sprzeczny z istotą podatku dochodowego, bowiem w spółce skarżącej obciążeniu podatkowemu podlegałby nie dochód, a przychód. W konsekwencji, w ocenie Sądu, organ podatkowy naruszył też art. 15 ust. 1 u.p.d.p. Podobne stanowisko w tej sprawie jest prezentowane w orzecznictwie sądowym, np. wyrok NSA z dnia 23 listopada 2012 r., II FSK 613/11, wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 grudnia 2010 r., III SA/Wa 2457/10. Z powyższych względów Sąd nie podziela stanowiska wyrażonego przez WSA z Poznaniu w wyroku z dnia 7 lipca 2009 r., I SA/Po 103/09, wskazanego przez pełnomocnika organu na rozprawie. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd uchylił zaskarżoną interpretację, stwierdzając jednocześnie w oparciu o art. 152 tej ustawy, iż nie podlega ona wykonaniu, zaś na podstawie art. 200 w zw. z orzekł o kosztach postępowania. L. Kleczkowski H. Adamczewska-Wasilewicz M.Łent

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z dnia r. sygn. akt II FSK 3113/12

Wyrok NSA z dnia r. sygn. akt II FSK 3113/12 Wyrok NSA z dnia 5.02.2015 r. sygn. akt II FSK 3113/12 Zakresem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p. objęte są także wierzytelności uprzednio odpisane jako przedawnione o ile zostały uprzednio zarachowane

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA II FSK 2501/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-07 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

II FSK 955/14 Wyrok NSA

II FSK 955/14 Wyrok NSA II FSK 955/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 25 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 03 19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter Stanisław Bogucki

Bardziej szczegółowo

Tezy. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco.

Tezy. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco. 1 Sygnatura II FSK 2500/13 Data 2015-01-23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Tezy Wydatki Spółki na koszty pomocy prawnej (koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego) związane z dochodzeniem przez jej

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędziowie Sędzia WSA Alojzy Skrodzki

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia r.

II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia r. II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia 16.06.2015 r. Ustawodawca wykreślił art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., wyłączając przychody ze zbycia udziałów (akcji) spółce w celu umorzenia z kategorii przychodów z udziału

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 3310/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK

III SA/Wa 3310/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK III SA/Wa 3310/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jarosław Trelka (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 2461-IBPB-1-3.4510.70.2017.1.AB Data 15 marca 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

II FSK 2933/12 - Wyrok NSA

II FSK 2933/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-10-08 15:49 II FSK 2933/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-11-12 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

II FSK 1687/10 Warszawa, 18 kwietnia 2012 WYROK

II FSK 1687/10 Warszawa, 18 kwietnia 2012 WYROK II FSK 1687/10 Warszawa, 18 kwietnia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA Jerzy Płusa (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Grażyna Nasierowska,

Bardziej szczegółowo

II FSK 2399/12 - Wyrok NSA

II FSK 2399/12 - Wyrok NSA II FSK 2399/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-01 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-07 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Anna Dumas Stefan Babiarz /przewodniczący/ Zbigniew Kmieciak

Bardziej szczegółowo

II FSK 343/11 - Wyrok NSA

II FSK 343/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-01-10 12:43 II FSK 343/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-10-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-02-07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel Sygn. akt III UZ 12/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2018 r. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

I SA/Kr 1693/10 Kraków, 18 stycznia 2011 WYROK

I SA/Kr 1693/10 Kraków, 18 stycznia 2011 WYROK I SA/Kr 1693/10 Kraków, 18 stycznia 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Urszula Zięba, Sędzia: WSA Stanisław Grzeszek, Sędzia: WSA

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

II FSK 2734/11 - Wyrok NSA

II FSK 2734/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-11-13 12:36 II FSK 2734/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-10-16 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-11-08 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

II FSK 3026/12 Wyrok NSA

II FSK 3026/12 Wyrok NSA II FSK 3026/12 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 01 14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012 11 26 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

I FSK 1895/11 Warszawa, 1 października 2012 WYROK

I FSK 1895/11 Warszawa, 1 października 2012 WYROK I FSK 1895/11 Warszawa, 1 października 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Roman

Bardziej szczegółowo

I FSK 1936/14 - Wyrok NSA Data

I FSK 1936/14 - Wyrok NSA Data I FSK 1936/14 - Wyrok NSA Data 2016-04-21 Dostawy towarów, bądź świadczenie usług dokonywane przez podmioty trzecie choćby nawet były ściśle związane z powyższymi usługami zwolnionymi same nie będą korzystać

Bardziej szczegółowo

I FSK 828/14 - Wyrok NSA z dnia r.

I FSK 828/14 - Wyrok NSA z dnia r. I FSK 828/14 - Wyrok NSA z dnia 18.06.2015 r. Żadna transakcja nabycia na własne ryzyko wierzytelności trudnej, po cenie niższej od tej wartości nominalnej, nie będzie mogła być zakwalifikowana jako świadczona

Bardziej szczegółowo

II FSK 2331/12 - Wyrok NSA

II FSK 2331/12 - Wyrok NSA II FSK 2331/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-30 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Grażyna Nasierowska /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK

I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia NSA Barbara Wasilewska (spr.), Sędzia WSA (del) Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

II FSK 3401/14 Wyrok NSA

II FSK 3401/14 Wyrok NSA II FSK 3401/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 01 08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 10 14 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

I SA/Po 801/11 Poznań, 19 stycznia 2012 WYROK

I SA/Po 801/11 Poznań, 19 stycznia 2012 WYROK I SA/Po 801/11 Poznań, 19 stycznia 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Małecki Sędzia WSA Katarzyna Wolna Kubicka Sędzia WSA Katarzyna

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego: ILPB4/423-127/12-2/MC- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-127/12-2/MC Data 2012.07.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

II FSK 2807/12 - Wyrok NSA

II FSK 2807/12 - Wyrok NSA II FSK 2807/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Anna Dumas Maciej Jaśniewicz /przewodniczący/ Zbigniew Kmieciak

Bardziej szczegółowo

I SA/Po 824/11 Łódź, 25 stycznia 2012 WYROK

I SA/Po 824/11 Łódź, 25 stycznia 2012 WYROK I SA/Po 824/11 Łódź, 25 stycznia 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędziowie NSA Włodzimierz Zygmont WSA Dominik Mączyński

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.01.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 maja 2002 r. III RN 62/01

Wyrok z dnia 7 maja 2002 r. III RN 62/01 Wyrok z dnia 7 maja 2002 r. III RN 62/01 Wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego powoduje definitywne zwolnienie podatnika z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres

Bardziej szczegółowo

I FSK 637/14 - Wyrok NSA z dnia r.

I FSK 637/14 - Wyrok NSA z dnia r. I FSK 637/14 - Wyrok NSA z dnia 03.06.2015 r. Dostawca z Japonii nie dokonał rejestracji na terytorium Polski dla celów podatku od towarów i usług i nie odprowadził podatku należnego do polskiego urzędu

Bardziej szczegółowo

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA II FSK 2661/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-24 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Beata Cieloch Grażyna Nasierowska

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Sentencja. Sygnatura II FSK 860/14 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny * * *

Sentencja. Sygnatura II FSK 860/14 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny * * * 1 Sygnatura II FSK 860/14 Data 2016-05-12 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

II FSK 1380/13 - Wyrok NSA z dnia r.

II FSK 1380/13 - Wyrok NSA z dnia r. II FSK 1380/13 - Wyrok NSA z dnia 18.06.2015 r. Wydatek może być jednorazowy, ale dotyczyć okresu dłuższego niż rok podatkowy, np. jednorazowa składka ubezpieczeniowa na okres ochronny dłuższy niż rok

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

I FSK 162/12 - Wyrok NSA

I FSK 162/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-04-10 12:38 I FSK 162/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-23 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-02-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

- rozstrzygnięcia, czy wskazane w stanie faktycznym wierzytelności stanowią wierzytelności przedawnione - pytanie oznaczone we wniosku nr 2.

- rozstrzygnięcia, czy wskazane w stanie faktycznym wierzytelności stanowią wierzytelności przedawnione - pytanie oznaczone we wniosku nr 2. 1 Sygnatura I SA/Po 1997/15 Data 2016-03-17 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna

Bardziej szczegółowo

II FSK 1904/11 - Wyrok NSA

II FSK 1904/11 - Wyrok NSA 1 z 7 2013-07-09 16:37 II FSK 1904/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-05-08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-07-27 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Anna Dumas /sprawozdawca/ Jan Rudowski

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB1-3/ /15/SK, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB1-3/ /15/SK, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB1-3/4510-244/15/SK, Data 2015.10.05 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że ustawa o związkach zawodowych nakłada na

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

II FSK 2824/11 - Wyrok NSA

II FSK 2824/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-11-13 12:32 II FSK 2824/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-10-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-11-24 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Beata

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 2457/10 Warszawa, 22 grudnia 2010 WYROK

III SA/Wa 2457/10 Warszawa, 22 grudnia 2010 WYROK III SA/Wa 2457/10 Warszawa, 22 grudnia 2010 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jerzy Płusa (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-33/10-4/EK Data 2010.04.13 Referencje ILPB3/423-33/10-5/EK, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

II FSK 2310/12 - Wyrok NSA

II FSK 2310/12 - Wyrok NSA II FSK 2310/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogdan Lubiński /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-2/ /16/JP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-2/ /16/JP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-2/4510-169/16/JP Data 2016.04.12 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W przypadku gdy podatnik (dłużnik) przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje

Bardziej szczegółowo

Sentencja. Uzasadnienie

Sentencja. Uzasadnienie 1 Sygnatura II FSK 2189/13 Data 2015-12-02 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędziowie: NSA Stefan Babiarz, NSA

Bardziej szczegółowo

Sentencja. Sygnatura II FSK 2320/13 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny * * *

Sentencja. Sygnatura II FSK 2320/13 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny * * * 1 Sygnatura II FSK 2320/13 Data 2015-12-02 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Małgorzata Wolf- Kalamala (sprawozdawca), Sędzia

Bardziej szczegółowo

II FSK 420/14 Wyrok NSA

II FSK 420/14 Wyrok NSA II FSK 420/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 25 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 02 05 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.12.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 I SA/Kr 1206/15 - Wyrok Data orzeczenia 2015-09-10 Data wpływu 2015-07-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Skarżony organ Treść wyniku

Bardziej szczegółowo

II FSK 2983/14 Wyrok NSA

II FSK 2983/14 Wyrok NSA II FSK 2983/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2014 12 03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 09 03 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Małgorzata Wolf Kalamala /przewodniczący sprawozdawca/ Zbigniew

Bardziej szczegółowo

II FSK 2580/11 - Wyrok NSA

II FSK 2580/11 - Wyrok NSA 1 z 7 2013-11-13 14:31 II FSK 2580/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-04 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-10-17 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Aleksandra Wrzesińska- Nowacka /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Sentencja. Sygnatura I FSK 1298/14 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny * * *

Sentencja. Sygnatura I FSK 1298/14 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny * * * 1 Sygnatura I FSK 1298/14 Data 2015.11.19 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

II FSK 2115/11 - Wyrok NSA

II FSK 2115/11 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-07-08 13:53 II FSK 2115/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-06-12 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-08-22 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

II FSK 232/13 Wyrok NSA

II FSK 232/13 Wyrok NSA II FSK 232/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 01 20 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 01 25 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz Bogusław Woźniak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie z wniosku Polskiego Towarzystwa Samochodowego "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

POSTANOWIENIE. w sprawie z wniosku Polskiego Towarzystwa Samochodowego A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. Sygn. akt II CSK 240/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 września 2007 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Henryk Pietrzkowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

II FSK 2187/09 - Wyrok Data orzeczenia Data wpływu Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Sygn. powiązane Skarżony organ Treść wyniku

II FSK 2187/09 - Wyrok Data orzeczenia Data wpływu Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Sygn. powiązane Skarżony organ Treść wyniku Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 II FSK 2187/09 - Wyrok Data orzeczenia 2011-06-16 Data wpływu 2009-12-21 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Sygn. powiązane I SA/Ol

Bardziej szczegółowo

II FSK 2775/12 Wyrok NSA

II FSK 2775/12 Wyrok NSA II FSK 2775/12 Wyrok NSA Data orzeczenia 2014 12 02 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012 10 19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna Dumas Maciej Jaśniewicz

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Stronami sporu dotyczącego momentu rozpoznawania przychodu z tytułu odszkodowań były: spółka leasingowa i organy podatkowe.

Stronami sporu dotyczącego momentu rozpoznawania przychodu z tytułu odszkodowań były: spółka leasingowa i organy podatkowe. Stronami sporu dotyczącego momentu rozpoznawania przychodu z tytułu odszkodowań były: spółka leasingowa i organy podatkowe. Leasingodawca musi rozpoznać przychody z racji odszkodowania umownego wg tzw.

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt V CZ 121/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 marca 2011 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku R. T.

Bardziej szczegółowo

ILPB4/ /15-2/ŁM- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/ /15-2/ŁM- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB4/4510-1-480/15-2/ŁM- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/4510-1-480/15-2/ŁM Data 2015.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat

Bardziej szczegółowo

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-780/09-2/HS Data 2009.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Obowiązek

Bardziej szczegółowo

II FSK 2536/12 - Wyrok NSA

II FSK 2536/12 - Wyrok NSA II FSK 2536/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-24 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz Maciej Jaśniewicz

Bardziej szczegółowo

75/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10

75/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski, 75/1/B/2012 POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Development

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 2690/11 Warszawa, 29 czerwca 2012 WYROK

III SA/Wa 2690/11 Warszawa, 29 czerwca 2012 WYROK III SA/Wa 2690/11 Warszawa, 29 czerwca 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz, Sędziowie Sędzia WSA Bożena Dziełak,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.08.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Sentencja. Sygnatura II FSK 25/15 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny * * *

Sentencja. Sygnatura II FSK 25/15 Data Sąd Naczelny Sąd Administracyjny * * * 1 Sygnatura II FSK 25/15 Data 2016-04-19 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędziowie: NSA Maciej Jaśniewicz, NSA

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2011.06.22 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/4512-1135/15/KK Data 2016.01.26 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 lipca 1999 r. III RN 23/99

Wyrok z dnia 7 lipca 1999 r. III RN 23/99 Wyrok z dnia 7 lipca 1999 r. III RN 23/99 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jednolity tekst: Dz.U. z 1996

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.03.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UK 122/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 września 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z wniosku P.

Bardziej szczegółowo

I SA/Rz 688/12 Rzeszów, 25 października 2012 WYROK

I SA/Rz 688/12 Rzeszów, 25 października 2012 WYROK I SA/Rz 688/12 Rzeszów, 25 października 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Kazimierz Włoch /spr./ Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska

Bardziej szczegółowo

II FSK 334/11 Warszawa, 28 września 2012 WYROK

II FSK 334/11 Warszawa, 28 września 2012 WYROK II FSK 334/11 Warszawa, 28 września 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

I SA/Wr 1723/11 Wrocław, 23 lutego 2012 WYROK

I SA/Wr 1723/11 Wrocław, 23 lutego 2012 WYROK I SA/Wr 1723/11 Wrocław, 23 lutego 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryka Łysikowska, Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Łoboda (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 309/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych przewidującego opodatkowanie CIT SKA (spółek komandytowo-akcyjnych) i

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.04.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.1059.2016.2.AK Data 28 lutego 2017 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura IBPB-1-1/4510-305/15/BK Data 2016.03.11 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK

I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Danuta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CK 405/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 grudnia 2004 r. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSA Wojciech

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

II FSK 166/11 Warszawa, 29 sierpnia 2012 WYROK

II FSK 166/11 Warszawa, 29 sierpnia 2012 WYROK II FSK 166/11 Warszawa, 29 sierpnia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia NSA del. Zbigniew Romała

Bardziej szczegółowo