II FSK 343/11 - Wyrok NSA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II FSK 343/11 - Wyrok NSA"

Transkrypt

1 1 z :43 II FSK 343/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia orzeczenie prawomocne Data wpływu Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek Brolik Stanisław Bogucki /przewodniczący/ Tomasz Kolanowski /sprawozdawca/ 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania 6560 Podatek dochodowy od osób fizycznych Sygn. powiązane I SA/Wr 801/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z Skarżony organ Treść wyniku Powołane przepisy Minister Finansów Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę Dz.U nr 14 poz 176 art.22 ust.6c Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia NSA Tomasz Kolanowski (sprawozdawca), Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 11 października 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 801/10 w sprawie ze skargi A. K. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od A. K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi. 1. Wyrokiem z 28 października 2010 r., I SA/Wr 801/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu skargi A. K., uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 9 kwietnia 2010 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. We wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego skarżąca podała, że w maju 2008 r. nabyła od developera lokal mieszkalny (przy ul. M.) z tym, że już od 2006 r. finansowała budowę tego lokalu z zaciągniętego na ten cel kredytu hipotecznego we CHF. W lokalu zamieszkała w maju 2008 r., a na początku 2009 r. sprzedała ten lokal. W 2009 r. kupiła inny lokal mieszkalny (przy ul. P.) o podobnym metrażu. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że nie nabyła prawa do tzw. ulgi meldunkowej, gdyż nie była w lokalu przy ul. M. zameldowana przez 12 miesięcy. Sprzedając lokal przy ul. M. wnioskodawczyni poniosła koszty z tytułu spłaty kredytu hipotecznego, w tym koszty przewalutowania kredytu do spłaty całkowitej (wyższe od kwoty udzielonego kredytu) oraz prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu, zgodnie z warunkami zawartej umowy kredytowej. Środki uzyskane ze sprzedaży lokalu przy ul. M. wydatkowała na: - spłatę kredytu udzielonego na wykończenie lokalu przy ul. M., co jest udokumentowane fakturami, - wkład własny na zakup w 2009 r. nowego lokalu (wymagany przy kredycie bankowym) i koszty z tym związane, tj. wynagrodzenie notariusza przy kupnie i sprzedaży lokali, prowizje agentów nieruchomości

2 2 z :43 oraz podatek od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu nowego lokalu. Na gruncie takiego stanu faktycznego wnioskodawczyni zapytała czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, stanowiącego odrębną nieruchomość, lokalu mieszkalnego przy ul. M. następujące wydatki: - koszt przewalutowania kredytu hipotecznego, w momencie jego spłaty, udzielonego na nabycie tej nieruchomości, - koszt prowizji bankowej z tytułu przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego udzielonego na zakup tej nieruchomości, - prowizje agencji nieruchomości pośredniczących przy opisanych transakcjach, tj. sprzedaży i zakupie nieruchomości w 2009 r., - udokumentowane nakłady (faktury, dowody zapłaty, umowy zawarte na wykonanie usług) na wykończenie nieruchomości nabytej w 2008 r., - wynagrodzenie notariusza przy kupnie nieruchomości w 2008 r. oraz nieruchomości nabytej w 2009 r., - opłatę skarbową tytułem ustanowienia hipotek na nieruchomości sprzedanej i nieruchomości nabytej w 2009 r., - podatek od czynności cywilnoprawnych związany z nieruchomością nabytą w 2009 r. oraz prowizje i opłaty pobrane tytułem udzielenia kredytu na zakup nieruchomości w 2009 r. Wnioskodawczyni wyraziła własne stanowisko, zgodnie z którym wszystkie wymienione wydatki stanowiły dla niej koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w 2008 r. w myśl art. 22 ust. 6c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307), dalej: "u.p.d.o.f." 3. Minister Finansów uznał stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe w części dotyczącej zaliczenia do kosztów wydatków z tytułu: prowizji biura nieruchomości przy sprzedaży nieruchomości, udokumentowanych nakładów poczynionych w czasie jej posiadania, które zwiększały jej wartość oraz wynagrodzenie notariusza związane z zakupem w 2008 r. tej nieruchomości. W pozostałej zaś części organ uznał stanowisko strony za nieprawidłowe. Organ wskazał, że w stanie faktycznym sprawy zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., gdyż nabycie nieruchomości nastąpiło w 2008 r. Wskazując zatem na treść art. 30 ust. 1, 2 i 4, art. 19, art. 22 ust. 6c, 6e oraz 6f u.p.d.o.f. organ zauważył, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2008 r., po uwzględnieniu kosztów odpłatnego zbycia, o jakich mowa w art. 19 u.p.d.o.f. oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia (art. 22 ust.6c u.p.d.o.f). Do ww. kosztów organ zaliczył poniesione wydatki z tytułu prowizji biura nieruchomości przy sprzedaży nieruchomości nabytej w 2008 r., wynagrodzenie notariusza poniesione w 2008 r. przy zakupie tej nieruchomości, udokumentowane koszty nabycia w 2008 r. nieruchomości powiększone o udokumentowane fakturami nakłady poczynione podczas posiadania tej nieruchomości, które zwiększały jej wartość. Pozostałe wydatki wymienione we wniosku nie mogły być zdaniem organu zaliczone ani do kosztów odpłatnego zbycia, ani do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia nieruchomości przy ul. M., dotyczy to: kosztu przewalutowania kredytu hipotecznego, w momencie jego spłaty, udzielonego na zakup nieruchomości przy ul, M.; kosztu prowizji bankowej z tytułu przedterminowej spłaty ww. kredytu hipotecznego; opłaty poniesionej z tytułu

3 3 z :43 ustanowienia hipoteki na nieruchomości przy ul. M.; prowizji agencji nieruchomości pośredniczącej przy zakupie w 2009 r. nowej nieruchomości; wkładu własnego na zakup w 2009 r. nowej nieruchomości; wynagrodzenia notariusza związanego z nabyciem w 2009 r. nowej nieruchomości; opłaty skarbowej z tytułu ustanowienia hipoteki na nieruchomości nabytej w 2009 r.; podatku od czynności cywilnoprawnych związanego z zakupem oraz prowizji i opłaty pobranej z tytułu udzielenia kredytu na zakup w 2009 r. nieruchomości przy ul. P.. W ocenie organu, koszty poniesione przez wnioskodawczynię związane z kredytem bankowym na nabycie sprzedawanej w 2009 r. nieruchomości, m in. koszt przewalutowania kredytu hipotecznego i koszt prowizji bankowej z tytułu przedterminowej spłaty nie są kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, ale są to wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na nabycie nieruchomości. Skarga do Sądu pierwszej instancji. 4. Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa wnioskodawczyni wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w której zarzuciła organowi interpretacyjnemu naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. Strona argumentowała, że brak jest podstaw do przyjęcia, iż wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na nabycie nieruchomości nie stanowią kosztu nabycia tej nieruchomości, a ograniczenia takiego nie zawiera wskazany przepis. W ocenie strony wszystkie wydatki poniesione przez kupującego, w tym również koszty przewalutowania kredytu oraz koszty prowizji, które przyczyniły się do tego, by transakcja doszła do skutku, są kosztem uzyskania przychodu. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji. 5. Na wstępie rozważań Sąd podniósł, że ze względu na treść art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 1316) do oceny skutków podatkowych związanych ze sprzedażą lokalu będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., a nie jak stwierdzono w zaskarżonej interpretacji przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 r. Sąd stwierdził następnie, że spór w sprawie sprowadza się do rozumienia, na gruncie art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. pojęcia "koszt nabycia nieruchomości", przy czym w ocenie Sądu organ nie przedstawił wykładni wskazanego przepisu. Odwołując się do treści art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 30e ust. 2, art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 6 c u.p.d.o.f. Rozróżnić należy koszty odpłatnego zbycia, pomniejszające przychód oraz udokumentowane koszty nabycia nieruchomości, stanowiące koszt uzyskania przychodu. Sąd zgodził się ze skarżącą, że żaden z przepisów ustawy nie ogranicza kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości do ceny nieruchomości podanej w umowie. Takie ograniczenie wprowadza art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f., ale wyłącznie w odniesieniu do przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Oznacza to, że koszt nabycia nieruchomości, o jakim mowa w art. 22 ust 6c u.p.d.o.f. należy rozumieć szeroko jako każdy udokumentowany wydatek poniesiony przy nabyciu nieruchomości. Jedyny warunek, jaki wprowadza ww. przepis, to poniesienie wydatku przez nabywcę, poniesienie go na nabycie nieruchomości i udokumentowanie tych faktów. Wydatkiem na nabycie nieruchomości, jakie ponosi nabywca, jest zatem nie tylko cena nabycia wymieniona w akcie notarialnym, ale także inne dodatkowe koszty, w tym także związane z obsługą zaciągniętego na nabycie nieruchomości kredytu hipotecznego, tj. odsetki, prowizje, przewalutowanie kredytu w celu całkowitej spłaty, prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu, wynikające z warunków zawartej umowy kredytowej. W przypadku finansowania zakupu nieruchomości z kredytu faktyczny koszt nabycia nieruchomości jaki ponosi nabywca będzie inny (wyższy) niż w przypadku sfinansowania takiego zakupu ze środków własnych.

4 4 z :43 Sąd pierwszej instancji argumentował dalej, że przyjęcie w art. 30e ust. 2 u.p.d.o.f., iż podstawą opodatkowania z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości jest dochód, czyli różnica między przychodem, jaki podatnik uzyskuje sprzedając nieruchomość a kosztami uzyskania tego przychodu, czyli wydatkami jakie poniósł, aby nabyć tę nieruchomość, należy rozumieć jako wolę ustawodawcy opodatkowania faktycznie uzyskanego przez każdego podatnika dochodu. Uznanie za zasadne stanowiska wyrażonego w zaskarżonej interpretacji indywidualnej oznacza w ocenie Sądu, że podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży nieruchomości jest różnica między wartością wyrażoną w umowie sprzedaży (pomniejszoną o koszty nabycia) a wartością wyrażoną w umowie kupna (powiększoną o koszty nabycia). Taka interpretacja, w ocenie Sądu, ma charakter zawężający, nie odnosi się do faktycznie uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości i nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. Przyjęta art. 30e ust. 2 u.p.d.o.f. konstrukcja podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz uznanie za koszt uzyskania przychodu udokumentowanych wydatków poniesionych na nabycie nieruchomości pozwala na zaliczenie do kosztów podatkowych wszystkich faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków jakie poniósł nabywca aby zapłacić cenę wskazaną w akcie notarialnym. 6. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu przy ul. M. są także poniesione koszty spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tego lokalu, w tym koszt przewalutowania tego kredytu w celu jego całkowitej spłaty oraz prowizja za przedterminową spłatę kredytu, wyliczone zgodnie z warunkami zawartej przez wnioskodawczynię umowy kredytowej. Określenie tych wydatków w zaskarżonej interpretacji, jako kosztów pozyskania środków na zakup nieruchomości i wskazanie na ich pośredni charakter nie oznacza, że w myśl art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. nie są to koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Nie poniesienie tych kosztów przez nabywcę nieruchomości uniemożliwiałoby bowiem nabycie nieruchomości, a następnie jej sprzedaż i uzyskanie z tego tytułu przychodu. Skarga kasacyjna. 7. Powyższy wyrok został w całości zaskarżony przez Ministra Finansów, który na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) dalej: "p.p.s.a." zarzucił mu naruszenie prawa materialnego, tj. art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. poprzez przyjęcie, że do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej zalicza się poniesione koszty spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tego lokalu. W związku z powyższym organ wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Rozważania Naczelnego Sądu Administracyjnego. 8. Skarga kasacyjna jest zasadna. Stan faktyczny sprawy nie jest sporny i został wyznaczony przez A. K. we wniosku o interpretację. Spór na obecnym etapie postępowania dotyczy zastosowania w sprawie art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. Zgodnie z powołanym przepisem koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. W rozpoznawanej sprawie kosztami będą zatem wszelkie udokumentowane wydatki związane z nabyciem lokalu mieszkalnego, a także wartość nakładów na jego wykończenie udokumentowana fakturami, dowodami zapłaty i umowami na wykonanie prac. Kluczowym dla rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu jest przesądzenie, czy wskazane we wniosku o

5 5 z :43 interpretacje wydatki związane z kosztem przewalutowania kredytu hipotecznego, w momencie jego spłaty, udzielonego na nabycie nieruchomości, oraz prowizji bankowej z tytułu przedterminowej spłaty tego kredytu, można zaliczyć do kosztów nabycia w rozumieniu art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. 9. W pierwszej kolejności należy podzielić pogląd Sądu pierwszej instancji, że żaden przepis ustawy podatkowej nie ogranicza kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości do ceny podanej w umowie. Naczelny Sąd Administracyjny zgadza się również z twierdzeniem, że koszt nabycia, o jakim mowa w art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. należy rozumieć szeroko, jako każdy udokumentowany wydatek poniesiony przez nabywcę nieruchomości na dokonanie nabycia. Warunkami uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu, jakie wprowadza powołany przepis to: - związek wydatku z nabyciem nieruchomości, - udokumentowanie wydatku. Sąd pierwszej instancji zasadnie ponadto wskazał, że wydatkiem na nabycie nieruchomości jest nie tylko cena wskazana w umowie, ale także inne dodatkowe koszty. Można uznać, że będą nimi również, w przypadku sfinansowania zakupu z kredytu, koszty związane z jego zaciągnięciem. Do tego rodzaju kosztów można by zaliczyć przykładowo opłaty i prowizje pobierane w związku z udzieleniem kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela natomiast stanowiska Sądu pierwszej instancji, że do kosztów nabycia nieruchomości można zaliczyć wydatki poniesione już po uzyskaniu przychodu z jej sprzedaży. Sąd pierwszej instancji nie uzasadnił swojego stanowiska w zakresie uznania za koszt nabycia nieruchomości wydatków na przewalutowanie kredytu w celu jego całkowitej spłaty oraz zapłaty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Wydatki poniesione na wcześniejszą spłatę kredytu, ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, nie spełniają jednego z warunków wynikających z art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. Wydatki tego rodzaju nie są związane z nabyciem nieruchomości. Są one konsekwencją zawartej umowy z bankiem i są uwarunkowane samodzielną decyzję podatnika, w tym wypadku o przeznaczeniu środków ze sprzedaży na wcześniejsze uregulowanie zadłużenia. Podsumowując należy stwierdzić, że zarzut naruszenia art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. poprzez przyjęcie, że do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej zalicza się poniesione koszty z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tego lokalu, poniesione po dokonaniu jego sprzedaży, należy uznać za uzasadniony. 10. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w sprawie nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego. W tej sytuacji kierując się dyspozycją art. 188 p.p.s.a. uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę. O kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 203 pkt 2 i art i 3 p.p.s.a w związku z art. 209 p.p.s.a.

II FSK 1636/11 - Wyrok NSA

II FSK 1636/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-06-10 14:18 II FSK 1636/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-04-10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-06-24 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędziowie Sędzia WSA Alojzy Skrodzki

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 1924/11 Warszawa, 7 marca 2012 WYROK

III SA/Wa 1924/11 Warszawa, 7 marca 2012 WYROK III SA/Wa 1924/11 Warszawa, 7 marca 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Bożena

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

I SA/Gl 180/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-05

I SA/Gl 180/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-05 I SA/Gl 180/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-05 Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Randak (spr.), Sędzia WSA Krzysztof Winiarski,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak Sygn. akt IV CSK 216/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 października 2009 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 15 / Wrzesień 2010 W numerze: Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy stanowią koszt podatkowy Można odzyskać VAT od wydatków dokonywanych w okresie od 2005 do listopada 2008, których nie zaliczono

Bardziej szczegółowo

I SA/Sz 164/11 Szczecin, 1 czerwca 2011 WYROK

I SA/Sz 164/11 Szczecin, 1 czerwca 2011 WYROK I SA/Sz 164/11 Szczecin, 1 czerwca 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Sędziowie Sędzia WSA Marzena

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00

Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00 Wyrok z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 75/00 Koszt przeszkolenia pracowników kooperanta może być zaliczony przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wykaże on, że koszt ten został poniesiony

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CSK 475/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013.

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013 dodatek nr 14 TEMAT na czasie Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 2973/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK

III SA/Wa 2973/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK III SA/Wa 2973/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jarosław Trelka, Sędziowie Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 346/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 lutego 2009 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Krzysztof Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 302/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 235/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-176/10/PS Data 2010.06.18 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 465/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 maja 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-603/08-2/AG Data 2008.07.04 Referencje ILPB3/423-996/09-2/GC, interpretacja indywidualna ILPB3/423-996/09-3/GC, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo