II FSK 2933/12 - Wyrok NSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II FSK 2933/12 - Wyrok NSA"

Transkrypt

1 1 z :49 II FSK 2933/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia orzeczenie prawomocne Data wpływu Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna Dumas Grażyna Nasierowska Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/ 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania 6560 Interpretacje podatkowe Sygn. powiązane I SA/Gl 255/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z Skarżony organ Treść wyniku Minister Finansów Oddalono skargę kasacyjną Powołane przepisy Dz.U nr 14 poz 176 art. 14ust. 2 pkt 1, art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 1 pkt 50 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia del. WSA Grażyna Nasierowska, Protokolant Agata Grabowska, po rozpoznaniu w dniu 3 września 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gl 255/12 w sprawie ze skargi K. G. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od K. G. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 255/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę K. G. na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 9 listopada 2011 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. z upoważnienia Ministra Finansów, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozstrzygnięcie powyższe zapadło w następującym stanie faktycznym. We wniosku o udzielnie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 1 sierpnia 2011 r. K. G. wskazała, że od 1999 r. była wspólnikiem spółki cywilnej, do której wniosła wkład w wysokości 50 zł. W roku 2003 wspólnicy spółki cywilnej nabyli na zasadzie wspólności łącznej nieruchomość oraz udział w drugiej nieruchomości ze środków uzyskanych z kredytu bankowego. Kredyt został spłacony przez spółkę do 2010 r. z comiesięcznego zysku osiąganego przez spółkę, a przypadającego na każdego ze wspólników zgodnie z umową spółki. Zysk ten podlegał każdorazowo opodatkowaniu u każdego ze wspólników. Dalej podano, iż w dniu 30 września 2010 r. wnioskodawczyni wystąpiła ze spółki. W chwili wystąpienia wartość majątku spółki w części przypadającej na wnioskodawczynię wynosiła ,66 zł. Wartość całego majątku spółki wynosiła zł. W ramach spłaty wnioskodawczyni w dniu 30 września 2010 roku otrzymała udziały w nieruchomościach odpowiadającej jej wcześniejszemu udziałowi w spółce. W dniu 17 grudnia 2010 roku wnioskodawczyni zbyła połowę przysługujących jej udziałów w ww. nieruchomościach na rzecz spółki cywilnej za kwotę odpowiadającą rynkowej wartości tych udziałów, tj. za kwotę ,33 zł. Analogiczna transakcja co do pozostałych części udziałów w ww. nieruchomościach nastąpiła w dniu 4 stycznia 2011 roku na rzecz spółki cywilnej za kwotę ,33 zł. Łączna kwota z tytułu sprzedaży

2 2 z :49 udziałów w obu nieruchomościach stanowiła kwotę odpowiadającą równowartości majątku, jaka przypadła na wnioskodawczynię jako wspólnika w chwili wystąpienia ze spółki, tj. kwotę ,66 zł. Wnioskodawczyni jako wspólnik spółki cywilnej na bieżąco regulowała wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z przypadającym na nią zyskiem wynikającym z dokumentacji finansowej spółki. Wskazano przy tym, iż dokumentacja finansowa spółki umożliwia ustalenie dochodu wspólnika, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku. W uzupełnieniu wniosku, wnioskodawczyni wskazała m. in., że: w chwili wystąpienia ze spółki otrzymała udziały w nieruchomościach, które następnie odsprzedała na rzecz tej spółki cywilnej w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia ze spółki. Tym samym w chwili wystąpienia ze spółki otrzymała tytułem spłaty, wartość przypadającego na nią majątku spółki w postaci udziałów w nieruchomości, a następnie, wobec sprzedaży tych udziałów na rzecz spółki otrzymała środki finansowe o tej samej wartości oraz że przedmiotowa nieruchomość, stanowiła środek trwały w prowadzonej przez spółkę cywilną pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym stanie faktycznym organowi interpretacyjnemu zadano m. in. następujące pytanie: Czy otrzymana przez wnioskodawczynię kwota pieniężna tytułem sprzedaży na rzecz spółki cywilnej udziałów w nieruchomościach (odpowiednio w 2010 roku oraz w 2011 roku), otrzymanych uprzednio w ramach spłaty udziału we wspólnym majątku wspólników spółki cywilnej, odpowiadająca proporcji wartości wcześniejszego udziału w spółce, stanowi dochód wnioskodawczyni podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem wnioskodawczyni, dochód uzyskany przez nią z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomościach na rzecz spółki cywilnej, nabytych uprzednio jako spłata dokonana przez wspólników spółki cywilnej i wobec wystąpienia przez nią ze spółki cywilnej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.; dalej:u.p.d.o.f.). Dyrektor Izby Skarbowej, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 9 listopada 2011 r. interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, w której uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Zdaniem organu interpretacyjnego w przedstawionym stanie faktycznym przychód z tytułu zbycia udziałów w nieruchomościach podlegał opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 3 i art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.f. - w odniesieniu do transakcji z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz art. 14 ust. 2 pkt 17b u.p.d.o.f. - w odniesieniu do transakcji z dnia 4 stycznia 2011 r. Odnosząc się do powołanych we wniosku wyroków sądowych stwierdzono, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie wiążą organu. Zauważono ponadto, że postępowanie w sprawie dotyczącej wydania interpretacji indywidualnej jest postępowaniem szczególnym, mającym charakter uproszczony, odrębny od postępowania podatkowego, uregulowanego w dziale IV Ordynacji podatkowej. Pismem z dnia 28 listopada 2011 r., wnioskodawczyni wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa. Podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko strona akcentowała, iż uzyskany przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem wnioskodawczyni otrzymała równowartość majątku spółki nieprzekraczającą jej udziału w zyskach. Organ interpretacyjny w odpowiedzi z dnia 27 grudnia 2011 r. nie znalazł podstaw do zmiany wydanej interpretacji. Skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, zarzucając zaskarżonej

3 3 z :49 interpretacji naruszenie art. 5b. ust. 2, art. 8 ust. 1, art. 10. ust. 1 pkt 3 i 7, art. 18 i 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f. poprzez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskany z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomościach na rzecz spółki cywilnej, nabytych uprzednio jako spłata dokonana przez wspólników spółki cywilnej na rzecz wnioskodawczyni, wobec wystąpienia przez nią z tej spółki cywilnej. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej w całości i orzeczenie co do istoty sprawy, względnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, a także zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz rozpoznanie skargi także pod nieobecność skarżącej bądź jego pełnomocnika. Organ, w odpowiedzi na skargę, wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu objętej skargą interpretacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał skargę za niezasadną. Sąd pierwszej instancji uznał, że w stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy, należy zgodzić się z poglądem organu interpretacyjnego, że w odniesieniu do transakcji dokonanej przez skarżącą w dniu 17 grudnia 2010 r. przychód z tytułu zbycia udziałów w nieruchomościach podlega opodatkowaniu na zasadzie określonej w art. 10 ust. 2 pkt 3 i art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a u.p.d.o.f. Sąd powołał przy tym przepisy dotyczące opodatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 2 u.p.d.o.f.). Sąd zwrócił uwagę, że czym innym jest uzyskanie prawa do udziału w nieruchomości w związku z wystąpieniem ze spółki, a czym innym sprzedaż tego udziału. W pierwszym bowiem przypadku, dochodzi do nabycia udziału i przychód z tego tytułu należy ocenić z uwzględnieniem treści art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f., w drugim natomiast dochodzi do zbycia nabytych udziałów na rzecz osoby trzeciej, a to oznacza, że do tak uzyskanego przychodu w/w przepis nie ma zastosowania. Zdaniem Sądu, z sekwencji zdarzeń przedstawionych przez stronę skarżącą wynika, że nabyła udział w nieruchomościach w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej, a następnie zbyła go na rzecz tej spółki. Obie te czynności mają określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konsekwencje podatkowe. Nabycie udziału wolne jest od podatku w takiej wartości, w jakiej odpowiada wartości wniesionego do spółki osobowej wkładu, natomiast zbycie udziałów w nieruchomości jeżeli następuje w warunkach art. 14 ust. 2 u.p.d.o.f. stanowi przychód ze źródła działalności gospodarczej. Sąd za słuszny też uznał pogląd organu, że przychód otrzymany ze sprzedaży udziałów w nieruchomości w dniu 4 stycznia 2011 r. będzie opodatkowany stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 17 b u.p.d.o.f. Sąd podkreślił bowiem, że z dniem 1 stycznia 2011 r., zmienił się stan prawny, na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478). Ustawa ta w art. 14 ust. 2 pkt 17b) u.p.d.o.f. wprowadziła regulację uznającą za przychód z działalności gospodarczej, również przychód z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Uszczegółowienie w/w przepisu stanowią ust. 1 i 2, które uzależniają zwolnienie z opodatkowania tak uzyskanego przychodu od dwóch łącznych przesłanek tj. upływu 6 lat od dnia likwidacji spółki lub wystąpienia wspólnika i dokonania sprzedaży/zbycia nie w wykonywaniu działalności gospodarczej. Słusznie zatem organ przyjął, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepis art. 14 ust. 2 pkt 17b) u.p.d.o.f. wprost wskazuje, jako przychód, środki uzyskane ze sprzedaży majątku uzyskanego przez wspólnika spółki osobowej w związku z wystąpieniem ze spółki, a więc w sytuacji, która została przedstawiona przez stronę skarżącą we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji. Odnośnie powoływanych przez stronę wyroków Sąd podkreślił, że dotyczyły one sposobu opodatkowania przychodu/majątku (przysporzenia majątkowego) uzyskanego w związku z wystąpieniem ze spółki

4 4 z :49 osobowej (a więc pierwszego ze zdarzeń opisanych we wniosku) a nie sprzedaży/zbycia tego majątku. W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku skarżąca zarzuciła naruszenie następujących przepisów: 1) art. 5b. ust, 2, art 8 ust. 1, art. 10. ust. 1 pkt 3 i 7, art. 18 i 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f., poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód zyskany przez wnioskodawcę z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomościach na rzecz spółki cywilnej, nabytych uprzednio jako spłata dokonana przez wspólników spółki cywilnej na rzecz wnioskodawcy wobec wystąpienia przez niego z tej spółki cywilnej; 2) art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 tej u.p.d.o.f. (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku) oraz art. 14 ust. 2 pkt 17 b tej ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 roku), poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, iż czynność sprzedaży udziałów w nieruchomościach na rzecz spółki cywilnej była czynnością niezależną od wystąpienia skarżącego z tej spółki i uzyskania spłaty w postaci tych udziałów w nieruchomościach w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w niniejszej sprawie. W ocenie skarżącej w przedstawionym stanie faktycznym sprawy dochód uzyskany przez z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomościach na rzecz spółki cywilnej, nabytych uprzednio przez skarżącą jako spłata dokonana przez wspólników spółki cywilnej na jej rzecz wobec wystąpienia przez nią ze spółki cywilnej są zwolnione w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f. z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wskazując na powyższe wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i zmianę orzeczenia poprzez uznanie stanowiska skarżącej zawartego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 2 sierpnia 2011 roku za prawidłowe, względnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, a także zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Odpowiadając na skargę kasacyjną organ wniósł o jej oddalenie i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania kasacyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw. Stosownie do treści przepisu art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270, dalej - p.p.s.a.), Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej i z urzędu bierze pod uwagę jedynie nieważność postępowania. W niniejszej sprawie nie stwierdza się, aby zaistniały przesłanki dające podstawę do unieważnienia zaskarżonego wyroku. Oznacza to związanie sądu odwoławczego zarzutami i wnioskami skargi kasacyjnej, które mogą dotyczyć wyłącznie ocenianego wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny na wstępie zauważa, że w skardze kasacyjnej zostały sformułowane jedynie zarzuty naruszenia prawa materialnego w rozumieniu art. 174 pkt 1 p.p.s.a. Zarzuty te nie zasługiwały na uwzględnienie. Kwestią sporną w rozpoznawanej sprawie jest kwalifikacja przychodu uzyskanego przez Skarżącą z tytułu sprzedaży udziałów w nieruchomości

5 5 z :49 na rzecz spółki cywilnej, nabytych uprzednio jako spłata dokonana przez wspólników tej spółki na rzecz Skarżącej w związku z jej wystąpieniem ze spółki. Zdaniem autora skargi kasacyjnej, przychody te są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f., jako przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów w spółce osobowej. W ocenie natomiast Sądu I instancji, uzyskany przez Skarżącą przychód podlega opodatkowaniu, jako przychód z odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości. Przy czym w odniesieniu do zbycia dokonanego przed 31 grudnia 2010 r., uzyskany przychód podlega opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f., w odniesieniu z kolei do zbycia dokonanego po 1 stycznia 2011 r. zastosowanie znajduje przepis art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) u.p.d.o.f. Odnosząc się do poszczególnych zarzutów skargi kasacyjnej zauważyć należy, że pierwszy z nich, tj. zarzut błędnej wykładni art. 5b ust. 2, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7, art. 18 i 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f., jest o tyle niezasadny, że w zaskarżonym wyroku Sąd I instancji w ogóle nie dokonywał wykładni tych przepisów. Oczywistym jest więc, że skoro Sąd I instancji nie dokonywał wykładni wskazanych przepisów to nie mógł tego uczynić w sposób wadliwy. W konsekwencji zarzut błędnej wykładni powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest całkowicie chybiony. Na uwzględnienie nie zasługuje również zarzut naruszenia art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 tej ustawy (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) tej ustawy (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.), poprzez ich błędną wykładnię. Zauważyć należy, że zarzucając naruszenie wskazanych wyżej przepisów prawa materialnego, poprzez ich błędną wykładnię, autor skargi kasacyjnej nie przedstawił właściwej jego zdaniem wykładni tych przepisów. W istocie bowiem, z uzasadnienia skargi kasacyjnej wynika, że jej autor zarzuca tzw. błąd subsumpcji, czyli wadliwe uznanie, że ustalony w sprawie stan faktyczny odpowiada hipotezie określonej normy prawnej. Podzielić natomiast należy pogląd Sądu I instancji, że w przedstawionym stanie faktycznym przychód uzyskany przez Skarżącą jest przychodem z odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości, a nie przychodem otrzymanym w związku ze zwrotem wkładów do spółki osobowej. Przychodem Skarżącej uzyskanym w związku z wystąpieniem ze spółki były otrzymane przez nią udziały w nieruchomościach. Przychód ten korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f. Czym innym jednak, jak zasadnie wskazuje Sąd I instancji, jest następnie dokonanie przez Skarżącą zbycia tych udziałów. Uzyskany z tego tytułu przychód nie może być uznawany w dalszym ciągu jako przychód otrzymany w związku ze zwrotem udziałów. Jest to bowiem kolejna czynność prawna, która ma inne konsekwencje podatkowe. Tym samym uzyskany przez Skarżącą przychód z tytułu zbycia udziałów w nieruchomości, jak zasadnie wskazał Sąd I instancji, dokonany 17 grudnia 2010 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. Odnosząc się z kolei do zbycia, które miało miejsce 4 stycznia 2011 r., w tym zakresie również należy podzielić pogląd Sądu I instancji, że przychód z tego tytułu, jako przychód z tytułu zbycia wierzytelności otrzymanych w związku z wystąpieniem wspólnika z tej spółki, mieści się w dyspozycji przepisu art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) u.p.d.o.f. W przypadku podatników, którzy dokonują odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku

6 6 z :49 wystąpieniem wspólnika z tej spółki, przychód z tytułu odpłatnego zbycia tego majątku klasyfikowany jest jako przychód z działalności gospodarczej. Przepis ten został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2011 r. na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2010r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478). Ustawa ta w art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) wprowadziła regulację uznającą za przychód z działalności gospodarczej, również przychód z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Uszczegółowienie ww. przepisu stanowią ust. 1 i 2, które uzależniają zwolnienie z opodatkowania tak uzyskanego przychodu od dwóch łącznych przesłanek, tj. upływu 6 lat od dnia likwidacji spółki lub wystąpienia wspólnika i dokonania zbycia nie w wykonywaniu działalności gospodarczej. W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepis art. 14 ust. 2 pkt 17 b) u.p.d.o.f. wprost wskazuje, jako przychód, zbycie majątku uzyskanego przez wspólnika spółki osobowej w związku z likwidacją tej spółki lub wystąpieniem wspólnika z tej spółki, a więc w sytuacji, która została przedstawiona przez Skarżącą we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji. Z przytoczonych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji, a w zakresie kosztów postępowania kasacyjnego na podstawie art. 204 pkt 1 p.p.s.a.

II FSK 2734/11 - Wyrok NSA

II FSK 2734/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-11-13 12:36 II FSK 2734/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-10-16 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-11-08 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

II FSK 2807/12 - Wyrok NSA

II FSK 2807/12 - Wyrok NSA II FSK 2807/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Anna Dumas Maciej Jaśniewicz /przewodniczący/ Zbigniew Kmieciak

Bardziej szczegółowo

II FSK 2115/11 - Wyrok NSA

II FSK 2115/11 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-07-08 13:53 II FSK 2115/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-06-12 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-08-22 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA II FSK 2661/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-24 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Beata Cieloch Grażyna Nasierowska

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

II FSK 2188/12 - Wyrok NSA

II FSK 2188/12 - Wyrok NSA II FSK 2188/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-08-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-16 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna Dumas Bogusław Woźniak

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

II FSK 343/11 - Wyrok NSA

II FSK 343/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-01-10 12:43 II FSK 343/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-10-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-02-07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

II FSK 1207/14 Wyrok NSA

II FSK 1207/14 Wyrok NSA II FSK 1207/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 02 12 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 04 10 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Anna Dumas /sprawozdawca/ Danuta Małysz Tomasz Kolanowski /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Tezy. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco.

Tezy. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco. 1 Sygnatura II FSK 2500/13 Data 2015-01-23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Tezy Wydatki Spółki na koszty pomocy prawnej (koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego) związane z dochodzeniem przez jej

Bardziej szczegółowo

II FSK 2179/12 - Wyrok NSA

II FSK 2179/12 - Wyrok NSA II FSK 2179/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-09-09 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-16 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek Brolik /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia r.

II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia r. II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia 16.06.2015 r. Ustawodawca wykreślił art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., wyłączając przychody ze zbycia udziałów (akcji) spółce w celu umorzenia z kategorii przychodów z udziału

Bardziej szczegółowo

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA II FSK 2501/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-07 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

II FSK 3401/14 Wyrok NSA

II FSK 3401/14 Wyrok NSA II FSK 3401/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 01 08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 10 14 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

II FSK 2310/12 - Wyrok NSA

II FSK 2310/12 - Wyrok NSA II FSK 2310/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogdan Lubiński /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

II FSK 1977/12 - Wyrok NSA

II FSK 1977/12 - Wyrok NSA II FSK 1977/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-08-08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-07-30 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jerzy Płusa /sprawozdawca/ Tomasz Kolanowski Tomasz Zborzyński

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z dnia r. sygn. akt II FSK 3113/12

Wyrok NSA z dnia r. sygn. akt II FSK 3113/12 Wyrok NSA z dnia 5.02.2015 r. sygn. akt II FSK 3113/12 Zakresem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p. objęte są także wierzytelności uprzednio odpisane jako przedawnione o ile zostały uprzednio zarachowane

Bardziej szczegółowo

------------------------- II GSK 701/12 - Wyrok Data orzeczenia 2013-08-27 Data wpływu 2012-04-13 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Henryk Wach Sędziowie Krystyna Anna Stec Zofia Borowicz /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

II FSK 420/14 Wyrok NSA

II FSK 420/14 Wyrok NSA II FSK 420/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 25 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 02 05 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

II FSK 2119/11 - Wyrok NSA

II FSK 2119/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-08-09 16:49 II FSK 2119/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-07-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-08-22 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Sławomir Presnarowicz /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

II FSK 458/13 Wyrok NSA

II FSK 458/13 Wyrok NSA II FSK 458/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 04 03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 02 11 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogdan Lubiński Jacek Brolik

Bardziej szczegółowo

II FSK 2810/12 Wyrok NSA

II FSK 2810/12 Wyrok NSA II FSK 2810/12 Wyrok NSA Data orzeczenia 2014 11 27 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012 10 23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jacek Brolik /sprawozdawca/ Jan Rudowski /przewodniczący/ Nina

Bardziej szczegółowo

II FSK 2524/12 Wyrok NSA

II FSK 2524/12 Wyrok NSA II FSK 2524/12 Wyrok NSA Data orzeczenia 2014 11 14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012 09 21 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Grażyna Nasierowska /sprawozdawca/ Stefan Babiarz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II FSK 1891/13 - Wyrok Data orzeczenia 2015-10-27 Data wpływu 2013-06-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

I FSK 828/14 - Wyrok NSA z dnia r.

I FSK 828/14 - Wyrok NSA z dnia r. I FSK 828/14 - Wyrok NSA z dnia 18.06.2015 r. Żadna transakcja nabycia na własne ryzyko wierzytelności trudnej, po cenie niższej od tej wartości nominalnej, nie będzie mogła być zakwalifikowana jako świadczona

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

II FSK 2187/09 - Wyrok Data orzeczenia Data wpływu Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Sygn. powiązane Skarżony organ Treść wyniku

II FSK 2187/09 - Wyrok Data orzeczenia Data wpływu Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Sygn. powiązane Skarżony organ Treść wyniku Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 II FSK 2187/09 - Wyrok Data orzeczenia 2011-06-16 Data wpływu 2009-12-21 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Sygn. powiązane I SA/Ol

Bardziej szczegółowo

II FSK 2983/14 Wyrok NSA

II FSK 2983/14 Wyrok NSA II FSK 2983/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2014 12 03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 09 03 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Małgorzata Wolf Kalamala /przewodniczący sprawozdawca/ Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 II FSK 2723/12 - Wyrok Data orzeczenia 2013-11-28 Data wpływu 2012-10-12 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

II FSK 2536/12 - Wyrok NSA

II FSK 2536/12 - Wyrok NSA II FSK 2536/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-24 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz Maciej Jaśniewicz

Bardziej szczegółowo

I FSK 637/14 - Wyrok NSA z dnia r.

I FSK 637/14 - Wyrok NSA z dnia r. I FSK 637/14 - Wyrok NSA z dnia 03.06.2015 r. Dostawca z Japonii nie dokonał rejestracji na terytorium Polski dla celów podatku od towarów i usług i nie odprowadził podatku należnego do polskiego urzędu

Bardziej szczegółowo

II FSK 2331/12 - Wyrok NSA

II FSK 2331/12 - Wyrok NSA II FSK 2331/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-30 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Grażyna Nasierowska /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II GSK 294/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-08-12 Data wpływu 2015-02-06 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

II FSK 955/14 Wyrok NSA

II FSK 955/14 Wyrok NSA II FSK 955/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 25 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 03 19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter Stanisław Bogucki

Bardziej szczegółowo

I FSK 1936/14 - Wyrok NSA Data

I FSK 1936/14 - Wyrok NSA Data I FSK 1936/14 - Wyrok NSA Data 2016-04-21 Dostawy towarów, bądź świadczenie usług dokonywane przez podmioty trzecie choćby nawet były ściśle związane z powyższymi usługami zwolnionymi same nie będą korzystać

Bardziej szczegółowo

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

I FSK 1895/11 Warszawa, 1 października 2012 WYROK

I FSK 1895/11 Warszawa, 1 października 2012 WYROK I FSK 1895/11 Warszawa, 1 października 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Roman

Bardziej szczegółowo

I SA/Po 801/11 Poznań, 19 stycznia 2012 WYROK

I SA/Po 801/11 Poznań, 19 stycznia 2012 WYROK I SA/Po 801/11 Poznań, 19 stycznia 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Małecki Sędzia WSA Katarzyna Wolna Kubicka Sędzia WSA Katarzyna

Bardziej szczegółowo

II FSK 1380/13 - Wyrok NSA z dnia r.

II FSK 1380/13 - Wyrok NSA z dnia r. II FSK 1380/13 - Wyrok NSA z dnia 18.06.2015 r. Wydatek może być jednorazowy, ale dotyczyć okresu dłuższego niż rok podatkowy, np. jednorazowa składka ubezpieczeniowa na okres ochronny dłuższy niż rok

Bardziej szczegółowo

II FSK 3026/12 Wyrok NSA

II FSK 3026/12 Wyrok NSA II FSK 3026/12 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 01 14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012 11 26 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędziowie Sędzia WSA Alojzy Skrodzki

Bardziej szczegółowo

I FSK 351/12 - Wyrok NSA

I FSK 351/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-04-10 12:17 I FSK 351/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-23 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-03-12 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Arkadiusz Cudak Barbara Wasilewska /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

II FSK 1031/11 - Wyrok NSA

II FSK 1031/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-04-10 12:21 II FSK 1031/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-22 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-04-18 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Aleksandra

Bardziej szczegółowo

II FSK 399/11 - Wyrok NSA

II FSK 399/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-01-10 12:50 II FSK 399/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-10-19 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-02-10 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Grażyna Nasierowska Jerzy Płusa Jerzy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01

Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01 Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01 Właściwym urzędem w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Sentencja. Uzasadnienie

Sentencja. Uzasadnienie 1 Sygnatura II FSK 2189/13 Data 2015-12-02 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędziowie: NSA Stefan Babiarz, NSA

Bardziej szczegółowo

II FSK 1027/11 - Wyrok NSA

II FSK 1027/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-04-10 12:20 II FSK 1027/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-16 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-04-18 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jerzy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

II FSK 3249/13 - Wyrok NSA Data

II FSK 3249/13 - Wyrok NSA Data Tezy II FSK 3249/13 - Wyrok NSA Data 2016-02-11 Jeżeli organ podatkowy nie kwestionuje prawidłowości skorygowanej deklaracji, to wówczas za nieuprawnione należy uznać wzywanie podatnika do składania wniosku

Bardziej szczegółowo

II FSK 1636/11 - Wyrok NSA

II FSK 1636/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-06-10 14:18 II FSK 1636/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-04-10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-06-24 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni

Bardziej szczegółowo

II FSK 2625/10 - Wyrok NSA

II FSK 2625/10 - Wyrok NSA Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia II FSK 2625/10 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-07-10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2010-12-21 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 348/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2016 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Romualda Spyt

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 3310/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK

III SA/Wa 3310/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK III SA/Wa 3310/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jarosław Trelka (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA

Bardziej szczegółowo

II FSK 1177/11 Warszawa, 29 stycznia 2013 WYROK

II FSK 1177/11 Warszawa, 29 stycznia 2013 WYROK II FSK 1177/11 Warszawa, 29 stycznia 2013 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia WSA (del.) Beata Cieloch,

Bardziej szczegółowo

II FSK 719/13 Wyrok NSA

II FSK 719/13 Wyrok NSA II FSK 719/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 04 02 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 03 07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Andrzej Jagiełło /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

II FSK 2220/11 - Wyrok NSA

II FSK 2220/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-08-09 16:45 II FSK 2220/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-07-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-09-01 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Sławomir

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

II FSK 382/11 - Wyrok NSA

II FSK 382/11 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-01-10 12:53 II FSK 382/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-10-23 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-02-09 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Antoni Hanusz /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia drukuj zapisz Powrót do listy 6110 Podatek od towarów i usług 6560, Interpretacje podatkowe Podatek od towarów i usług, Minister Finansów,

Bardziej szczegółowo

II FSK 1904/11 - Wyrok NSA

II FSK 1904/11 - Wyrok NSA 1 z 7 2013-07-09 16:37 II FSK 1904/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-05-08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-07-27 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Anna Dumas /sprawozdawca/ Jan Rudowski

Bardziej szczegółowo

II FSK 312/13 Wyrok NSA

II FSK 312/13 Wyrok NSA II FSK 312/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 02 01 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Antoni Hanusz Danuta Małysz Stefan Babiarz /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

II FSK 1153/10 Warszawa, 15 grudnia 2011 WYROK

II FSK 1153/10 Warszawa, 15 grudnia 2011 WYROK II FSK 1153/10 Warszawa, 15 grudnia 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Kolanowski, Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędzia NSA del. Teresa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 kwietnia 2003 r. III RN 50/02

Wyrok z dnia 2 kwietnia 2003 r. III RN 50/02 Wyrok z dnia 2 kwietnia 2003 r. III RN 50/02 Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął

Bardziej szczegółowo

II FSK 2580/11 - Wyrok NSA

II FSK 2580/11 - Wyrok NSA 1 z 7 2013-11-13 14:31 II FSK 2580/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-04 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-10-17 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Aleksandra Wrzesińska- Nowacka /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

II FSK 1440/13 - Wyrok NSA z dnia r.

II FSK 1440/13 - Wyrok NSA z dnia r. II FSK 1440/13 - Wyrok NSA z dnia 24.06.2015 r. Analizując treść powołanych przepisów art. 18b należy zwrócić uwagę, że element czasowy jest jedną z istotnych przesłanek skorzystania z ulgi na zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II OSK 236/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-11-08 Data wpływu 2015-02-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 60/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 grudnia 2011 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

Bardziej szczegółowo

II FSK 334/11 Warszawa, 28 września 2012 WYROK

II FSK 334/11 Warszawa, 28 września 2012 WYROK II FSK 334/11 Warszawa, 28 września 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 220/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 II FSK 3000/13 - Wyrok Data orzeczenia 2015-12-15 Data wpływu 2013-09-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

II FSK 1428/11 - Wyrok NSA

II FSK 1428/11 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-06-10 15:06 II FSK 1428/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-03-12 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-06-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna

Bardziej szczegółowo

II FSK 1729/13 - Wyrok NSA z dnia r.

II FSK 1729/13 - Wyrok NSA z dnia r. II FSK 1729/13 - Wyrok NSA z dnia 23.07.2015 r. Dla celów obliczenia "wartości zadłużenia", o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p., należy wliczać nie tylko kwoty długów z tytułu pożyczek

Bardziej szczegółowo

I FSK 162/12 - Wyrok NSA

I FSK 162/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-04-10 12:38 I FSK 162/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-23 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-02-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

II FSK 275/11 - Wyrok NSA z

II FSK 275/11 - Wyrok NSA z 1 z 5 2013-01-10 12:48 II FSK 275/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-10-18 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-01-31 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Aleksandra Wrzesińska- Nowacka Alina

Bardziej szczegółowo

II FSK 2824/11 - Wyrok NSA

II FSK 2824/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-11-13 12:32 II FSK 2824/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-10-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-11-24 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Beata

Bardziej szczegółowo

I FSK 1252/13 - Wyrok NSA

I FSK 1252/13 - Wyrok NSA I FSK 1252/13 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013-06-14 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Adam Bącal /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK

I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Danuta

Bardziej szczegółowo

II FSK 2402/11 - Wyrok NSA

II FSK 2402/11 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-09-07 13:39 II FSK 2402/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-08-08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-09-21 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Maciej

Bardziej szczegółowo

I OSK 567/09 - Wyrok NSA z 2009-10-26

I OSK 567/09 - Wyrok NSA z 2009-10-26 1 z 5 2012-03-09 22:50 I OSK 567/09 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2009-10-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2009-04-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Ewa Dzbeńska

Bardziej szczegółowo

II FSK 232/13 Wyrok NSA

II FSK 232/13 Wyrok NSA II FSK 232/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 01 20 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 01 25 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz Bogusław Woźniak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 199/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2010 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CNP 62/16. Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CNP 62/16. Dnia 28 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CNP 62/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 czerwca 2017 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Władysław Pawlak w sprawie ze skargi uczestniczki

Bardziej szczegółowo

II FSK 2536/11 - Wyrok NSA

II FSK 2536/11 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-11-13 13:53 II FSK 2536/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-10-10 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Aleksandra

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 4/15. Dnia 11 sierpnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III PZ 4/15. Dnia 11 sierpnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III PZ 4/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 sierpnia 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk w sprawie z powództwa D. K.

Bardziej szczegółowo

I FSK 93/11 Warszawa, 18 listopada 2011 WYROK

I FSK 93/11 Warszawa, 18 listopada 2011 WYROK I FSK 93/11 Warszawa, 18 listopada 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Maria Grzelka SSN Iwona Koper (sprawozdawca) Protokolant Maryla Czajkowska

POSTANOWIENIE. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Maria Grzelka SSN Iwona Koper (sprawozdawca) Protokolant Maryla Czajkowska Sygn. akt II CSK 179/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 sierpnia 2007 r. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Maria Grzelka SSN Iwona Koper (sprawozdawca) Protokolant Maryla Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 II FSK 116/11 - Wyrok Data orzeczenia 2012-08-09 Data wpływu 2011-01-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 63/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 września 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

II FSK 827/11 Warszawa, 7 grudnia 2012 WYROK

II FSK 827/11 Warszawa, 7 grudnia 2012 WYROK II FSK 827/11 Warszawa, 7 grudnia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Anna Dumas (sprawozdawca), Sędzia NSA Jerzy Płusa, Sędzia NSA (del.) Jan Grzęda, Protokolant

Bardziej szczegółowo

II FSK 725/10 Warszawa, 20 października 2011 WYROK

II FSK 725/10 Warszawa, 20 października 2011 WYROK II FSK 725/10 Warszawa, 20 października 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędziowie NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), NSA Jerzy Płusa, Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 332/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 grudnia 2007 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

II FSK 166/11 Warszawa, 29 sierpnia 2012 WYROK

II FSK 166/11 Warszawa, 29 sierpnia 2012 WYROK II FSK 166/11 Warszawa, 29 sierpnia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędzia NSA Anna Dumas, Sędzia NSA del. Zbigniew Romała

Bardziej szczegółowo

Sentencja. Uzasadnienie

Sentencja. Uzasadnienie Wyrok NSA z 2016-06-14 II OSK2459/14 Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Mazur Sędziowie Sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz Sędzia del. WSA Rafał Wolnik

Bardziej szczegółowo

Data orzeczenia orzeczenie prawomocne Data wpływu Inspektor Transportu Drogowego. Sentencja. Uzasadnienie

Data orzeczenia orzeczenie prawomocne Data wpływu Inspektor Transportu Drogowego. Sentencja. Uzasadnienie II GSK 1556/14 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2015-07-16 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014-06-16 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Janusz Drachal /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 stycznia 2001 r. III RN 130/00

Wyrok z dnia 5 stycznia 2001 r. III RN 130/00 Wyrok z dnia 5 stycznia 2001 r. III RN 130/00 Zwolnienie od opłaty skarbowej przewidziane w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz. 23 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

II FSK 1928/11 - Wyrok NSA

II FSK 1928/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-07-08 14:47 II FSK 1928/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-06-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-07-25 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 267/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 kwietnia 2008 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo