I FSK 637/14 - Wyrok NSA z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I FSK 637/14 - Wyrok NSA z dnia r."

Transkrypt

1 I FSK 637/14 - Wyrok NSA z dnia r. Dostawca z Japonii nie dokonał rejestracji na terytorium Polski dla celów podatku od towarów i usług i nie odprowadził podatku należnego do polskiego urzędu skarbowego. Zatem wystawione przez H. faktury dokumentujące dostawę maszyny wraz z jej instalacją, zawierające podatek od towarów i usług, nie dawały skarżącej spółce prawa do obniżenia podatku należnego, gdyż wystawione zostały przez podmiot nieuprawniony do ich wystawienia (art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT). W okolicznościach rozpoznawanej sprawy istniały podstawy, aby uznać kontrahenta spółki za podmiot nieuprawniony do wystawienia faktur, w rozumieniu art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT. Japońska firma nie była zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług na terenie Polski oraz nie odprowadziła podatku należnego wynikającego z wystawionych na rzecz skarżącej spółki faktur na sprzedaż maszyny wraz z jej montażem. Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Oleś (sprawozdawca), Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia WSA del. Nina Półtorak, Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. P. sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 1917/13 w sprawie ze skargi T. P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 6 września 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od T. P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Ministra Finansów kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Zaskarżonym wyrokiem z 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 1917/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę T. sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 6 września 2013 r. wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług. Z opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanu faktycznego wynikało, że T. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej "spółka" lub "skarżąca") prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wysokiej jakości komponentów do produkcji samochodów. Na potrzeby swojej działalności spółka zakupiła od japońskiej spółki H. Co. Ltd. (dalej: "H.") specjalistyczną maszynę do malowania. Zgodnie z umową H. była odpowiedzialna za dostarczenie maszyny do zakładu spółki w Polsce i jej zainstalowanie. Maszynę do zakładu spółki dostarczył i zainstalował faktycznie polski dostawca, który działał na zlecenie H.. Proces instalacji maszyny w zakładzie produkcyjnym spółki miał miejsce w 2010 r. Z tytułu dostawy oraz instalacji maszyny, H. wystawiła na spółkę faktury zawierające polski podatek od towarów i usług naliczony według stawki 22%, przy czym faktury te nie zawierały niektórych elementów określonych w 5 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich

2 2 przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212, poz dalej "rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur"). W szczególności, faktury te nie zawierały: numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy (H.), a kwoty wyszczególnione na fakturach, w tym kwota podatku od towarów i usług, były wykazane w walucie obcej (euro) i nie były przeliczone na walutę polską. Niemniej jednak, przedmiotowe faktury zawierały wszystkie elementy określone w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535, ze zm., dalej "ustawa o VAT"). Dalej spółka stwierdziła, że H. nie posiada na terytorium Polski siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności. W momencie otrzymania od H. ww. faktur, zawierających polski podatek od towarów i usług, skarżąca spółka zwróciła się do H. z prośbą: o okazanie potwierdzenia zarejestrowania się dla celów podatku od towarów i usług w Polsce, albo w przypadku braku rejestracji, o dokonanie takiej rejestracji i odprowadzenie do polskiego urzędu skarbowego kwoty podatku od towarów i usług pobranej od spółki z tytułu sprzedaży i instalacji maszyny. Pomimo działań podjętych przez spółkę, H. nie dostarczył jej ani dowodu na rejestrację w Polsce dla celów podatku od towarów i usług, ani dowodu poświadczającego dokonanie wpłaty do urzędu skarbowego należnego podatku. Z tego powodu strona uznała, że H. nie dokonał rejestracji dla celów podatku od towarów i usług w Polsce, ani nie odprowadził do polskiego urzędu skarbowego tego podatku. Mając na uwadze te okoliczności, spółka z ostrożności nie odliczyła podatku naliczonego na podstawie faktur zakupowych wystawionych przez H. Z uwagi na fakt, że spółce zależało na szybkim zakończeniu procesu instalacji maszyny, mimo wątpliwości co do prawa odliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturach H., zdecydowała się uregulować wystawione faktury w całości, włącznie z wykazanym na tych fakturach podatkiem od towarów i usług. Na gruncie tak opisanego stanu faktycznego, strona zapytała czy ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego, wykazanego na fakturach wystawionych przez H.? Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, strona uznała, że prawa do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturach otrzymanych od H., nie może ograniczać fakt, że H. nie jest podatnikiem zarejestrowanym dla celów podatku od towarów i usług w Polsce. Prawo spółki do odliczenia podatku naliczonego nie może być uzależnione od tego czy H. faktycznie zapłaciła podatek należny do właściwych organów podatkowych. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 6 września 2013 r. uznał stanowisko skarżącej spółki za nieprawidłowe. Zdaniem organu, wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze wystawionej przez H. W uzasadnieniu organ podatkowy wskazał, że transakcja między H. i skarżącą spółką powinna być traktowana, dla celów podatku od towarów i usług, jako dostawa towarów z montażem, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Tym samym miejscem opodatkowania tej dostawy było terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględniając stan faktyczny przedstawiony we wniosku, organ podatkowy stwierdził, że - zgodnie z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT - H., jako nieposiadający na terenie Polski siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności, dokonując dostawy na rzecz wnioskodawcy maszyn wraz z ich instalacją, nie był zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług. Ponieważ dostawca maszyn podatku od towarów i usług nie rozliczył, to na wnioskodawcy jako nabywcy ciążył obowiązek opodatkowania transakcji. Wystawione zatem przez H. faktury, dokumentujące dostawę i instalację maszyny, zawierające podatek od towarów i

3 3 usług nie stanowiły dla wnioskodawcy podstawy do obniżenia podatku należnego, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT. Dodatkowo organ podatkowy wskazał, że na brak prawa do odliczenia przez spółkę podatku naliczonego, wynikającego z faktur wystawianych przez H., nie wpływają przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Organu podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącej, że prawa do odliczenia podatku z wystawionych przez H. faktur nie ogranicza to, iż spółka, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, była zobowiązana do rozliczenia nabytej maszyny. Uwzględniając, że z tytułu dostawy towaru, dla której podatnikiem jest nabywca towaru, skarżącej przysługiwało prawo do odliczenia podatku, to w przypadku odliczenia podatku z faktury wystawionej przez H. doszłoby do podwójnego odliczenia tej samej kwoty podatku z tytułu jednej transakcji. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu spółka wniosła o uchylenie interpretacji indywidualnej i zasądzenie kosztów postępowania sądowego, zarzucając naruszenie: - art. 17 ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w 2010 r., poprzez uznanie, że to skarżąca, a nie dostawca była zobowiązana do rozliczenia podatku należnego podatku od towarów i usług z tytułu nabycia maszyny; - art. 86 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT poprzez przyjęcie przez organ podatkowy, że strona nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia maszyny na podstawie faktur wystawionych przez ich dostawcę; - art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT poprzez uznanie, że przepis ten znajdzie zastosowanie do faktur dokumentujących dostawę towarów, wystawionych przez dostawcę skarżącej spółki. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał skargę za niezasadną. Według Sądu uwzględniając przedstawiony stan faktyczny, organ podatkowy prawidłowo przyjął, iż miejscem dostawy maszyny było terytorium Polski. Prawidłowo także organ podatkowy przyjął, iż w sprawie nie wystąpiła sytuacja wskazana w art. 17 ust. 2 ustawy o VAT. Z wiążącego organ podatkowy stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku, wynikało, że skarżąca przyjęła, iż H., ani nie dokonał rejestracji na terytorium Polski dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski, ani nie odprowadził podatku należnego do polskiego urzędu skarbowego. Tym samym spółka przyjęła, że H. nie dokonał rozliczenia należnego podatku od towarów i usług z tytułu dostawy na rzecz skarżącej maszyn wraz z ich montażem. W konsekwencji podatnikiem podatku od towarów i usług, z tytułu dostawy przez H. na rzecz skarżącej był nabywca towaru, tj. skarżąca spółka. Spółka, jako podatnik, zobowiązana była także do wystawienia faktur. Tym samym faktury wystawione przez H., na udokumentowanie dostawy maszyn wraz z ich instalacją, zawierające podatek VAT, nie dawały spółce prawa do obniżenia podatku należnego, gdyż wystawione zostały przez podmiot nieuprawniony do ich wystawienia, co wynika z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT. Sąd podkreślił, że wbrew zarzutom skargi, z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyraźnie wynikało, że skarżąca spółka uznała, że jej kontrahent (H.), który nie miał, ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, nie dokonał na terytorium Polski rejestracji dla celów podatku od towarów i usług, ani nie zapłacił należnego podatku od towarów i usług, a jedynie wykazał podatek należny w fakturze. W ocenie Sądu, wynikający z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT warunek rozliczenia podatku należnego przez dostawcę lub przez świadczącego usługę, nie może być utożsamiany wyłącznie z wykazaniem tego podatku w fakturze, w sytuacji, gdy ze stanu faktycznego wynika, że rozliczenie tego podatku (zapłata) nie było możliwe i nie nastąpiło. Ponieważ w opisanym we wniosku stanie faktycznym, H. nie dokonała rozliczenia podatku od towarów i usług, zasadnie przyjęto, w zaskarżonej interpretacji

4 4 indywidualnej, że podatnikiem jest nabywca towaru, tj. skarżąca spółka. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony organ podatkowy zasadnie zatem wiąże z fakturą nabywcy towaru (podatnika), a nie z fakturą wystawioną przez podmiot nieuprawniony do wystawienia faktury (podmiot niebędący podatnikiem). Sąd nie podzielił też stanowiska skarżącej, że zakwestionowanie prawa skarżącej do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez H., w opisanym stanie faktycznym, było możliwe dopiero na podstawie przepisu art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, który obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2011 r. i który nie miał zastosowania do spornych transakcji, jako zrealizowanych w 2010 r. W tym samym czasie, tj. od 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległ także art. 17 ust. 2 ustawy o VAT i po zmianie została wyłączona całkowicie możliwość rozliczenia podatku od towarów i usług przez dostawcę w przypadku opisanym w art. 17 ust. 1 pkt 5. Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła spółka. Wyrok zaskarżono w całości, zarzucając naruszenie przepisów postępowania tj. art oraz art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270, dalej "P.p.s.a.") w związku z art. 1 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 512.), polegające na przyjęciu w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, iż kontrahent skarżącej "nie zapłacił wykazanego na fakturze podatku od towarów i usług" oraz "nie dokonał rozliczenia należnego podatku od towarów i usług z tytułu dostawy na rzecz skarżącej maszyn wraz z ich montażem", co jest założeniem nie znajdującym oparcia w aktach sprawy - a w szczególności w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o interpretację, skutkiem czego Sąd, orzekając na bazie błędnie ustalonego stanu faktycznego, nie dokonał rzetelnej kontroli działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Zarzucono także naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię: 1. art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym w 2010 r.), polegającą na przyjęciu, iż w sytuacji dokonania dostawy towarów na rzecz podatnika polskiego przez podmiot zagraniczny, obowiązek zapłaty VAT z tytułu dostawy spoczywa na podatniku polskim - nawet w sytuacji gdy podmiot zagraniczny wystawił fakturę z naliczonym VAT; 2. art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym w 2010 r.) polegającą na przyjęciu, że przez "podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur", o którym mowa w tym przepisie, należy rozumieć również dostawcę towarów w sytuacji, gdy zobowiązanym do rozliczenia VAT był nabywca tych towarów - a w konsekwencji naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie (niezastosowanie) art. 86 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT poprzez uznanie, iż spółka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia maszyny na podstawie faktur wystawionych przez ich dostawcę. Wskazując na powyższe wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpoznanie skargi oraz uchylenie zaskarżonej interpretacji, a także o zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania kasacyjnego. W odpowiedzi na skargę kasacyjną Minister Finansów wniósł o jej oddalenie i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

5 5 Zgodnie z art. 14b 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b 2). Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego (art. 14b 3). Specyfika postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej polega między innymi na tym, że organ wydający taką interpretację może wydać ją w ramach stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę, w granicach zadanego przez niego pytania oraz wyrażonej oceny prawnej (zajętego stanowiska). W orzecznictwie wielokrotnie prezentowany był pogląd, że organ podatkowy wydający interpretację nie może ingerować w stan faktyczny przed stawiony przez wnioskodawcę czy też dokonywać własnych ustaleń co do tego stanu faktycznego. O ile w ramach tzw. zwykłego postępowania podatkowego, prowadzonego na podstawie przepisów działu IV Ordynacji podatkowej, organ podatkowy jest uprawniony i zobowiązany do ustalenia wszystkich okoliczności faktycznych danej sprawy, o tyle zadanie organu wydającego interpretację jest ograniczone do analizy okoliczności podanych we wniosku o interpretację. Co istotne, okoliczności stanu faktycznego opisane we wniosku o interpretację nie mogą być również zmieniane czy uzupełniane przez stronę poprzez podanie ich w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, w skardze do sądu administracyjnego czy w też skardze kasacyjnej. Z powyższego wynika zatem, że opisany we wniosku przez zainteresowanego stan faktyczny stanowi jedyną podstawę faktyczną wydanej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone skutki prawne. W konsekwencji ani organ podatkowy, który wydaje interpretację, ani sąd administracyjny dokonujący jej kontroli, nie mogą przyjmować własnych ustaleń faktycznych odmiennych od okoliczności przedstawionych przez wnioskodawcę. W rozpoznawanej sprawie nieuprawnione są zarzuty skargi kasacyjnej dotyczące naruszenia art i art P.p.s.a. w związku z art. 1 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. W ramach tych zarzutów strona skarżąca podnosi, że Sąd I instancji orzekał na podstawie błędnie ustalonego stanu faktycznego i dlatego nie dokonał rzetelnej kontroli działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Analiza uzasadnienia wyroku pozwala stwierdzić, że Sąd I instancji dwukrotnie powoływał przedstawione przez spółkę elementy stanu faktycznego, cytując niemalże dokładnie treść wniosku o interpretację. We wniosku tym to sama skarżąca spółka stwierdziła, że uznała, iż H. (jej kontrahent) nie dokonał rejestracji dla celów podatku od towarów i usług w Polsce, ani nie odprowadził do polskiego urzędu skarbowego tego podatku. Co więcej, na rozprawie w dniu 21 maja 2015 r. pełnomocnik spółki odpowiadając na pytanie Sądu stwierdził, że do chwili obecnej spółka nie uzyskała od H. potwierdzenia rejestracji czy zapłaty podatku VAT w Polsce. Wobec tego Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wbrew zarzutom skargi kasacyjnej stwierdzenia, że kontrahent skarżącej "nie zapłacił wykazanego na fakturze podatku od towarów i usług" oraz "nie dokonał rozliczenia należnego podatku od towarów i usług z tytułu dostawy na rzecz skarżącej maszyn wraz z ich montażem" nie stanowią jak uważa strona skarżąca - założenia Sądu I instancji nie znajdującego oparcia w aktach sprawy lecz wprost przeciwnie - jednoznacznie z tych akt wynikają.

6 6 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził niezasadność zarzutu naruszenia art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym w 2010 r.) Z mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym w 2010 r.) wynikało, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Zatem w przypadku gdy dostawy towarów na terytorium kraju dokonywał podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, a nabywcą towaru był podatnik podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, posiadający siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju obowiązywała zasada, że to nabywca towaru był podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, wspomniana zasada nie miała zastosowania jedynie wówczas, gdy podatek należny został rozliczony przez dokonującego dostawy towarów (także świadczącego usługi) na terytorium kraju, przy czym nie dotyczyło to dostawy gazu w systemie gazowych lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym (także usług do których zastosowanie miał art. 28b), dla których w każdym przypadku podatnikiem był nabywca towaru lub usługobiorca. Sąd I instancji słusznie stwierdził, że ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację wynikało, że kontrahent skarżącej spółki japońska firma H. - nie miał na terytorium Polski ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności, a w fakturach wystawionych na rzecz skarżącej z tytułu dostawy towarów na terytorium Polski, nie podał swojego numery identyfikacji podatkowej i wykazał podatek od towarów i usług według 22% stawki. Skarżąca spółka przyjęła, że H. nie dokonał rejestracji dla celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski i nie odprowadził podatku należnego. Prawidłowa była konstatacja Sądu I instancji, że organ podatkowy słusznie przyjął, iż w sprawie nie wystąpiła sytuacja wskazana w art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż H. nie dokonał rozliczenia podatku należnego. Z wiążącego organ podatkowy stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku, wynika bowiem, że sama skarżąca spółka przyjęła, iż H. nie dokonał rejestracji na terytorium Polski dla celów podatku od towarów i usług i nie odprowadził podatku należnego do polskiego urzędu skarbowego. Zatem wystawione przez H. faktury dokumentujące dostawę maszyny wraz z jej instalacją, zawierające podatek od towarów i usług, nie dawały skarżącej spółce prawa do obniżenia podatku należnego, gdyż wystawione zostały przez podmiot nieuprawniony do ich wystawienia (art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT). Brak jest podstaw do uwzględnienia zarzutu skargi kasacyjnej dotyczącego naruszenia art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy istniały podstawy, aby uznać kontrahenta spółki za podmiot nieuprawniony do wystawienia faktur, w rozumieniu art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT. Japońska firma nie była zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług na terenie

7 7 Polski oraz nie odprowadziła podatku należnego wynikającego z wystawionych na rzecz skarżącej spółki faktur na sprzedaż maszyny wraz z jej montażem. Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Sądu I instancji, który nie zgodził się ze stroną skarżącą, że zakwestionowanie prawa skarżącej do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez H., w opisanym stanie faktycznym, było możliwe dopiero na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2011 r., a który nie miał zastosowania do spornych transakcji mających miejsce w roku Jak słusznie zwrócił uwagę Sąd I instancji, w tym samym czasie, tj. od 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległ także przepis art. 17 ust. 2 ustawy o VAT i po zmianie została wyłączona całkowicie możliwość rozliczenia podatku od towarów i usług przez dostawcę w przypadku opisanym w art. 17 ust. 1 pkt 5, a od 1 lipca 2011 r. zmieniono także przepis art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, który po zmianie dotyczy wyłącznie podmiotów nieistniejących. Końcowo należy stwierdzić, że zarówno w treści skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jak i w skardze kasacyjnej spółka usiłowała dokonać modyfikacji stanu faktycznego poprzez podanie elementów, które nie zostały zawarte we wniosku o interpretację. Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego obowiązuje w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego. Jeżeli w istocie ten stan faktyczny jest inny niż przedstawiony we wniosku o interpretację, to spółka ma prawo postąpić inaczej niż wskazał organ podatkowy lub wystąpić z nowym wnioskiem o interpretację, podając nowy, jej zdaniem wyczerpujący stan faktyczny. Wobec niezasadności zarzutów skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 204 pkt 1 w zw. z art i art. 209 P.p.s.a. Powrót do listy

II FSK 2933/12 - Wyrok NSA

II FSK 2933/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-10-08 15:49 II FSK 2933/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-11-12 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

I FSK 1895/11 Warszawa, 1 października 2012 WYROK

I FSK 1895/11 Warszawa, 1 października 2012 WYROK I FSK 1895/11 Warszawa, 1 października 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Roman

Bardziej szczegółowo

I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK

I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK I FSK 1014/10 Warszawa, 28 czerwca 2011 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Danuta

Bardziej szczegółowo

Tezy. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco.

Tezy. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco. 1 Sygnatura II FSK 2500/13 Data 2015-01-23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Tezy Wydatki Spółki na koszty pomocy prawnej (koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego) związane z dochodzeniem przez jej

Bardziej szczegółowo

II FSK 955/14 Wyrok NSA

II FSK 955/14 Wyrok NSA II FSK 955/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 25 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 03 19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter Stanisław Bogucki

Bardziej szczegółowo

I FSK 828/14 - Wyrok NSA z dnia r.

I FSK 828/14 - Wyrok NSA z dnia r. I FSK 828/14 - Wyrok NSA z dnia 18.06.2015 r. Żadna transakcja nabycia na własne ryzyko wierzytelności trudnej, po cenie niższej od tej wartości nominalnej, nie będzie mogła być zakwalifikowana jako świadczona

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 3310/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK

III SA/Wa 3310/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK III SA/Wa 3310/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jarosław Trelka (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA

Bardziej szczegółowo

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA

II FSK 2661/12 - Wyrok NSA II FSK 2661/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-24 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-08 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Beata Cieloch Grażyna Nasierowska

Bardziej szczegółowo

I FSK 351/12 - Wyrok NSA

I FSK 351/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-04-10 12:17 I FSK 351/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-23 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-03-12 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Arkadiusz Cudak Barbara Wasilewska /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

I FSK 1936/14 - Wyrok NSA Data

I FSK 1936/14 - Wyrok NSA Data I FSK 1936/14 - Wyrok NSA Data 2016-04-21 Dostawy towarów, bądź świadczenie usług dokonywane przez podmioty trzecie choćby nawet były ściśle związane z powyższymi usługami zwolnionymi same nie będą korzystać

Bardziej szczegółowo

II FSK 343/11 - Wyrok NSA

II FSK 343/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-01-10 12:43 II FSK 343/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-10-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-02-07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 stycznia 2001 r. III RN 48/00

Wyrok z dnia 5 stycznia 2001 r. III RN 48/00 Wyrok z dnia 5 stycznia 2001 r. III RN 48/00 Do podatników, którzy dokonali czynności podlegającej opodatkowaniu przed zgłoszeniem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.

Bardziej szczegółowo

II FSK 2310/12 - Wyrok NSA

II FSK 2310/12 - Wyrok NSA II FSK 2310/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogdan Lubiński /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel Sygn. akt III UZ 12/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2018 r. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Andrzej Wróbel w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia r.

II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia r. II FSK 1249/13 - Wyrok NSA z dnia 16.06.2015 r. Ustawodawca wykreślił art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., wyłączając przychody ze zbycia udziałów (akcji) spółce w celu umorzenia z kategorii przychodów z udziału

Bardziej szczegółowo

II FSK 3401/14 Wyrok NSA

II FSK 3401/14 Wyrok NSA II FSK 3401/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 01 08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 10 14 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

I FSK 213/14 - Wyrok NSA Data

I FSK 213/14 - Wyrok NSA Data I FSK 213/14 - Wyrok NSA Data 2015-06-09 W judykaturze prezentowany jest bowiem pogląd, że "oddanie do użytkowania" rozumiane jest jako wydanie nieruchomości w wykonaniu czynności opodatkowanej. Nie ma

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA I FSK 1251/14 z dnia

Wyrok NSA I FSK 1251/14 z dnia Wyrok NSA I FSK 1251/14 z dnia 2015.12.01 Przepis art. 87 ust. 2 ustawy o VAT nie uzależnia przy tym możliwości wydłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT od wykazania przez organ, że zwrot ten był

Bardziej szczegółowo

I FSK 106/10 Warszawa, 1 grudnia 2010 WYROK

I FSK 106/10 Warszawa, 1 grudnia 2010 WYROK I FSK 106/10 Warszawa, 1 grudnia 2010 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz, Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia NSA (del.) Ryszard Pęk (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

II FSK 2734/11 - Wyrok NSA

II FSK 2734/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-11-13 12:36 II FSK 2734/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-10-16 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-11-08 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

I FSK 1414/12 - Wyrok NSA

I FSK 1414/12 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-11-13 11:11 I FSK 1414/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-10-01 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-01 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Arkadiusz Cudak /sprawozdawca/ Artur

Bardziej szczegółowo

II FSK 2807/12 - Wyrok NSA

II FSK 2807/12 - Wyrok NSA II FSK 2807/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-10-23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Anna Dumas Maciej Jaśniewicz /przewodniczący/ Zbigniew Kmieciak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

I FSK 2036/14 - Wyrok NSA Data

I FSK 2036/14 - Wyrok NSA Data I FSK 2036/14 - Wyrok NSA Data 2016-04-20 Zastosowanie się przez podatnika (płatnika, inkasenta) do wydanej na jego wniosek indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, tj. postąpienie zgodnie z jej

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Zakres zwolnienia od VAT czynności między jednostkami i zakładami budżetowymi

Zakres zwolnienia od VAT czynności między jednostkami i zakładami budżetowymi Warto poznać w tej sprawie wyrok WSA w Rzeszowie. W sytuacji, gdy zakład budżetowy świadczy usługi polegające na bieżącym utrzymaniu obiektów, zimowym utrzymaniu dróg gminnych, koszeniu traw, remoncie

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

II FSK 2536/12 - Wyrok NSA

II FSK 2536/12 - Wyrok NSA II FSK 2536/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-24 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz Maciej Jaśniewicz

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia drukuj zapisz Powrót do listy 6110 Podatek od towarów i usług 6560, Interpretacje podatkowe Podatek od towarów i usług, Minister Finansów,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt V CSK 407/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 października 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

Bardziej szczegółowo

I FSK 1613/14 - Wyrok NSA Data

I FSK 1613/14 - Wyrok NSA Data I FSK 1613/14 - Wyrok NSA Data 2016-04-12 Dokonując wykładni art. 29a ust. 15 pkt 4 a do 31.12.2013 r. art. 29 ust. 4a u.p.t.u., jeżeli uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę

Bardziej szczegółowo

II FSK 2580/11 - Wyrok NSA

II FSK 2580/11 - Wyrok NSA 1 z 7 2013-11-13 14:31 II FSK 2580/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-04 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-10-17 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Aleksandra Wrzesińska- Nowacka /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

II FSK 2115/11 - Wyrok NSA

II FSK 2115/11 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-07-08 13:53 II FSK 2115/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-06-12 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-08-22 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

I FSK 317/12 - Wyrok NSA

I FSK 317/12 - Wyrok NSA 1 z 7 2013-04-10 12:15 I FSK 317/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-03-05 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK

I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK I FSK 1731/11 Warszawa, 5 kwietnia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia NSA Barbara Wasilewska (spr.), Sędzia WSA (del) Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 1. Podatnik może skorygować nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT w następnym miesiącu. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik tego nie uczynił

Bardziej szczegółowo

I FSK 1252/13 - Wyrok NSA

I FSK 1252/13 - Wyrok NSA I FSK 1252/13 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013-06-14 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Adam Bącal /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

I FSK 1120/14 Wyrok NSA Data

I FSK 1120/14 Wyrok NSA Data 1 I FSK 1120/14 Wyrok NSA Data 2015-10-22 Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrujący przedmiotową sprawę podziela pogląd zawarty w wyżej wymienionych wcześniejszych orzeczeniach NSA, że w stanie prawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 267/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 kwietnia 2008 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA II FSK 2501/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-07 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

I FSK 1294/14 Wyrok NSA Data

I FSK 1294/14 Wyrok NSA Data 1 I FSK 1294/14 Wyrok NSA Data 2015-11-19 Pojęcia "wstępu" nie należy ograniczać wyłącznie do wejścia do obiektu, bez możliwości skorzystania ze znajdujących się w nim urządzeń. Sformułowanie, którym posłużono

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z dnia r. sygn. akt II FSK 3113/12

Wyrok NSA z dnia r. sygn. akt II FSK 3113/12 Wyrok NSA z dnia 5.02.2015 r. sygn. akt II FSK 3113/12 Zakresem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p. objęte są także wierzytelności uprzednio odpisane jako przedawnione o ile zostały uprzednio zarachowane

Bardziej szczegółowo

I FSK 1218/12 - Wyrok NSA

I FSK 1218/12 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-08-09 16:17 I FSK 1218/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-07-02 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-16 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna

Bardziej szczegółowo

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

II FSK 1380/13 - Wyrok NSA z dnia r.

II FSK 1380/13 - Wyrok NSA z dnia r. II FSK 1380/13 - Wyrok NSA z dnia 18.06.2015 r. Wydatek może być jednorazowy, ale dotyczyć okresu dłuższego niż rok podatkowy, np. jednorazowa składka ubezpieczeniowa na okres ochronny dłuższy niż rok

Bardziej szczegółowo

I FSK 1133/13 - Postanowienie NSA

I FSK 1133/13 - Postanowienie NSA 1 z 6 2013-08-09 16:29 I FSK 1133/13 - Postanowienie NSA Data orzeczenia 2013-07-10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013-05-31 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Naczelny Sąd Administracyjny Artur Mudrecki

Bardziej szczegółowo

II FSK 2179/12 - Wyrok NSA

II FSK 2179/12 - Wyrok NSA II FSK 2179/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-09-09 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-16 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek Brolik /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II GSK 294/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-08-12 Data wpływu 2015-02-06 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędziowie Sędzia WSA Alojzy Skrodzki

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z dnia r. sygn. akt I FSK 1911/13

Wyrok NSA z dnia r. sygn. akt I FSK 1911/13 Wyrok NSA z dnia 5.02.2015 r. sygn. akt I FSK 1911/13 W przypadku gdy dana czynność - na poczet której otrzymano wcześniejsze płatności (zaliczki, zadatki etc.) - nie dochodzi do skutku, podatnik jest

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 306/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lipca 2017 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 lipca 2002 r. III RN 134/01

Wyrok z dnia 19 lipca 2002 r. III RN 134/01 Wyrok z dnia 19 lipca 2002 r. III RN 134/01 Faktura VAT wystawiona przed zawarciem umowy, dla której zastrzeżona jest forma aktu notarialnego, stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek

Bardziej szczegółowo

II FSK 2188/12 - Wyrok NSA

II FSK 2188/12 - Wyrok NSA II FSK 2188/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-08-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-16 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna Dumas Bogusław Woźniak

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01

Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01 Wyrok z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 117/01 Właściwym urzędem w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

II FSK 719/13 Wyrok NSA

II FSK 719/13 Wyrok NSA II FSK 719/13 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 04 02 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2013 03 07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Andrzej Jagiełło /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

II FSK 420/14 Wyrok NSA

II FSK 420/14 Wyrok NSA II FSK 420/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 03 25 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 02 05 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Bogusław Dauter /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak Sygn. akt II CZ 96/12 POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Władysław Pawlak w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 410/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSA Andrzej

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II FSK 1891/13 - Wyrok Data orzeczenia 2015-10-27 Data wpływu 2013-06-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II FSK 1238/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski Sędzia NSA Andrzej Grzelak Sędzia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. II UK 382/10

Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. II UK 382/10 Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r. II UK 382/10 Pracownikiem w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 173/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 października 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSA Anna

Bardziej szczegółowo

II FSK 2524/12 Wyrok NSA

II FSK 2524/12 Wyrok NSA II FSK 2524/12 Wyrok NSA Data orzeczenia 2014 11 14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012 09 21 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Grażyna Nasierowska /sprawozdawca/ Stefan Babiarz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CK 405/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 grudnia 2004 r. SSN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSA Wojciech

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 237/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 maja 2012 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Romualda Spyt SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

II FSK 2331/12 - Wyrok NSA

II FSK 2331/12 - Wyrok NSA II FSK 2331/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-07-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-08-30 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Grażyna Nasierowska /sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 162/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2010 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r. II UK 407/09

Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r. II UK 407/09 Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r. II UK 407/09 Wypadek osoby prowadzącej działalność polegającą na doradztwie w zakresie sprzętu komputerowego oraz baz danych, w czasie dojazdu do siedziby kontrahenta w celu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt II UZ 61/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 listopada 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

II FSK 1207/14 Wyrok NSA

II FSK 1207/14 Wyrok NSA II FSK 1207/14 Wyrok NSA Data orzeczenia 2015 02 12 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014 04 10 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Anna Dumas /sprawozdawca/ Danuta Małysz Tomasz Kolanowski /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 57/07. Dnia 21 czerwca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 57/07. Dnia 21 czerwca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 57/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Kazimierz Zawada Protokolant Katarzyna Jóskowiak

Bardziej szczegółowo

ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data 2013.02.28 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

I FSK 448/15 - Wyrok NSA Data

I FSK 448/15 - Wyrok NSA Data I FSK 448/15 - Wyrok NSA Data 2016-04-29 Syndyk masy upadłości nie ma możliwości realizacji wezwania do dokonania korekty na podstawie art. 89b ust. 1 Uptu, bez względu na to, czy nieściągalność danej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 98/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2011 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Marian Kocon

Bardziej szczegółowo

II FSK 1177/11 Warszawa, 29 stycznia 2013 WYROK

II FSK 1177/11 Warszawa, 29 stycznia 2013 WYROK II FSK 1177/11 Warszawa, 29 stycznia 2013 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia WSA (del.) Beata Cieloch,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II OSK 473/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewod niczący: sędzia NSA Wojciech Chróścielewski Sędziowie { sędzia

Bardziej szczegółowo

II FSK 1977/12 - Wyrok NSA

II FSK 1977/12 - Wyrok NSA II FSK 1977/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-08-08 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-07-30 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jerzy Płusa /sprawozdawca/ Tomasz Kolanowski Tomasz Zborzyński

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 2690/11 Warszawa, 29 czerwca 2012 WYROK

III SA/Wa 2690/11 Warszawa, 29 czerwca 2012 WYROK III SA/Wa 2690/11 Warszawa, 29 czerwca 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz, Sędziowie Sędzia WSA Bożena Dziełak,

Bardziej szczegółowo

II FSK 25/11 - Wyrok NSA

II FSK 25/11 - Wyrok NSA Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia II FSK 25/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-07-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-01-05 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-266/15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Korekty krajowe obniżające obroty - kwoty podatku należnego powinny być ujmowane w okresie określonym zgodnie

Bardziej szczegółowo

I FSK 614/12 - Wyrok NSA

I FSK 614/12 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-11-13 13:01 I FSK 614/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-10 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-04-23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Arkadiusz Cudak /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 258/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 155/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 grudnia 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 6 II FSK 2723/12 - Wyrok Data orzeczenia 2013-11-28 Data wpływu 2012-10-12 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II OSK 236/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-11-08 Data wpływu 2015-02-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

II FSK 2810/12 Wyrok NSA

II FSK 2810/12 Wyrok NSA II FSK 2810/12 Wyrok NSA Data orzeczenia 2014 11 27 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012 10 23 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Jacek Brolik /sprawozdawca/ Jan Rudowski /przewodniczący/ Nina

Bardziej szczegółowo

II FSK 334/11 Warszawa, 28 września 2012 WYROK

II FSK 334/11 Warszawa, 28 września 2012 WYROK II FSK 334/11 Warszawa, 28 września 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

I FSK 162/12 - Wyrok NSA

I FSK 162/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-04-10 12:38 I FSK 162/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-01-23 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-02-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 60/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 grudnia 2011 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

Bardziej szczegółowo