ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014"

Transkrypt

1 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO: DEPARTAMENT EKSPLOATACJI ZATWIERDZAM DO STOSOWA IA Depa DY me E tu Eksploatacji Data Grzeg Tomasik Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Zakres dokumentu Normy i standardy związane Definicje Objaśnienia skrótów Współpraca układów EAZ w stacji i w elektrowni Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w polu linia transformator generator zainstalowana w stacji NN gdy na drugim końcu linii po stronie elektrowni nie jest zainstalowany wyłącznik Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w polu linia transformator generator zainstalowana w stacji NN gdy na drugim końcu linii po stronie elektrowni jest zainstalowany wyłącznik Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa zainstalowana w elektrowni Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa bloku linia- transformator potrzeb ogólnych elektrowni Sterowanie łącznikami WN w rozdzielni NN Sterowanie wyłącznikiem pola linii blokowej lub wyłącznikiem łącznika szyn w stacji Transmisja sygnałów przesyłanych między elektrownią i stacją Sygnały przesyłane ze stacji NN do elektrowni Sygnały przesyłane z elektrowni do stacji NN Listy sygnałów Wymagania ogólne Grupy sygnałów Lista sygnałów zdarzeń Zasady tworzenia listy sygnałów zdarzeń Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji/elektrowni Status sygnału Lista sygnałów pomiarowych Zasady tworzenia listy sygnałów pomiarowych Grupa sygnałów Nazwa pomiaru Zakres pomiaru lub wartość zadanej Dokładność wyświetlania lub dokładność zadawanej wartości Jednostka pomiaru lub jednostka zadanej wartości pomiaru Lista sygnałów alarmowych Zasady tworzenia listy sygnałów alarmowych Grupy sygnałów alarmowych Kategorie sygnałów alarmowych Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji / w elektrowni / w CN/RCN Rodzaje kanałów transmisyjnych Wymagania transmisyjne dla układów EAZ Wymagania transmisyjne dla automatyki ARNE/ARST Wymagania transmisyjne dla automatyki APKO

3 ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ D1: Lista sygnałów przesyłanych z elektrowni do stacji / CN / RCN Załącznik 1. Lista sygnałów zdarzeń Załącznik 2. Lista sygnałów pomiarowych Załącznik 3. Lista sygnałów alarmowych. 3

4 1. Wstęp Standardowa specyfikacja techniczna Sygnały przesyłane między elektrownią a stacją zawiera wymagania techniczne PSE S.A. i elektrowni w zakresie przesyłu sygnałów między elektrownią i stacją dla potrzeb prowadzenia ruchu oraz zapewnienia bezpiecznej pracy bloków w elektrowni i stacji NN. Specyfikacje przeznaczone są do stosowania przy projektowaniu, montażu i uruchamianiu urządzeń i aparatury instalowanych na nowych lub modernizowanych blokach linia transformator generator oraz linia transformator potrzeb ogólnych elektrowni przyłączonych do rozdzielni 750, 400, 220 i 110 kv. W opracowaniu przyjęto pełne wyposażenie bloku i stacji w aparaturę pierwotną i wtórną. Na etapie projektu należy opracować listy sygnałów uwzględniające rzeczywiste wyposażenie, rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne bloków i stacji, wymagania niezawodności i bezpieczeństwa pracy elektrowni i stacji. 2. Zakres dokumentu Standardowa specyfikacja techniczna Sygnały przesyłane między elektrownią a stacją zwana dalej Specyfikacją, obejmuje wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące wymiany informacji między elektrownią i stacją niezbędne do projektowania i instalacji urządzeń i aparatury pierwotnej, elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, układów sterowania i telesygnalizacji. System oznaczeń dla aparatury łączeniowej przyjęto zgodnie ze specyfikacją Standardowe specyfikacje techniczne. Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kv. Wyposażenie pola bloku oraz transformatora potrzeb ogólnych elektrowni w elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową w stacji NN przyjęto zgodnie ze standardami obowiązującymi w PSE S.A. Specyfikacja zawiera wymagania minimum. Dopuszcza się rozszerzenie listy sygnałów przesyłanych między elektrownią i stacją wynikających z technologii wykonania oraz rozwiązań konstrukcyjnych bloków generator transformator i rozdzielni 400, 220 i 110 kv. Interpretacja postanowień zawartych w specyfikacji należy do PSE SA. Każdorazowe odstępstwo od zapisów standardu będzie uzgadniane i akceptowane przez elektrownie i PSE S.A. 3. Normy i standardy związane Wymienione niżej normy zawierają postanowienia, które przez powołanie w treści niniejszego opracowania stają się również postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Normy te należy stosować w aktualnym wydaniu. W przypadku, gdy wymagania niniejszego standardu są bardziej rygorystyczne niż wymagania norm, należy przyjąć wymagania podane w niniejszym standardzie. Obowiązują wszystkie standardy PSE SA udostępnione na stronie Wykonawca powinien zagwarantować, że w projektowaniu, produkcji, montażu i serwisie systemu SSiN, zastosowano system jakości określony normą ISO 9001/2000 lub równorzędny system jakości. Terminologia stosowana w tym standardzie jest zgodna z określeniami Międzynarodowego Słownika Elektrotechnicznego (IEC 60050) oraz wyżej wymienionych norm. W przypadku użycia 4

5 określeń, które nie są zdefiniowane w publikacjach IEC, podane jest odpowiednie objaśnienie w treści poniższego standardu Normy IEC International Electrotechnical vocabulary. Międzynarodowy słownik elektrotechniczny PN-EN Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych IEC Designations for signals and connections ISO 9001 Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing. System jakości - Model zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisie ISO Quality management and quality assurance. Part 3: Guidelines for the application of ISO 9001 to the development supply and maintenance of software. Kierowanie i zapewnienie jakości. Część 3: Wskazówki dla zastosowania ISO 9001 do rozwoju oprogramowania podstawowego i narzędziowego PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Terminologia. Komunikacja danych PN-EN Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. Wymagania ogólne PSE SA: 2013 Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Część ogólna PN-EN Napięcia znormalizowane IEC PN-E Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych PN-E / Az1 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 5

6 3.2. Standardy związane. Standardowe specyfikacje techniczne Energoprojekt SOWEL. System oznaczeń stacji i linii. 4. Definicje W Specyfikacji zastosowano zdefiniowane poniżej określenia: 1. Algorytmy blokad łączeniowych - system blokad logicznych zaimplementowany w SSiN zapewniający bezpieczną kolejność łączeń w stacjach elektroenergetycznych. 2. Blokada sterowania - uniemożliwienie wykonania polecenia sterowniczego z powodu zadziałania blokad logicznych, elektrycznych lub sprzętowych. 3. Blokada mechaniczna - blokada sprzętowa wynikająca z konstrukcji urządzeń realizowana przez elementy mechaniczne napędów łączników. 4. Blokada elektryczna - blokada sprzętowa realizowana w obwodach elektrycznych zapobiegająca wykonaniu polecenia sterowniczego. 5. Blokada logiczna - blokada programowa realizowana przez systemy i urządzenia cyfrowe SSiN zapobiegająca wykonaniu polecenia sterowniczego. 6. Centrum Nadzoru (CN) - komórka organizacyjna w Departamencie Eksploatacji PSE S.A. Sprawuje nadzór nad pracą i stanem technicznym elementów majątku sieciowego PSE S.A. 7. Regionalne Centrum Nadzoru (RCN) - komórka organizacyjna w spółkach obszarowych PSE S.A. Sprawuje nadzór nad pracą i stanem technicznym elementów majątku sieciowego na obszarze danej spółki. 8. Lista sygnałów -zbiór sygnałów: pogrupowanych według ich znaczenia i przetwarzanych w SSiN. Obejmuje: a. listę sygnałów alarmowych sygnały binarne zawierające: informacje o wyłączeniach elementów sieci, ostrzeżenia o zakłóceniach pracy, uszkodzeniach urządzeń i aparatury w stacji. Sygnały odwzorowujące działania celowe, które mogą skutkować ograniczeniem funkcjonalności danego urządzenia nie są sygnałami alarmowymi. Pojawienie się sygnału alarmowego wymaga podjęcia działań przez operatorów lub personel eksploatacyjny. b. listę sygnałów pomiarowych wielkości mierzone w stacji. c. listę sygnałów sterowniczych polecenia sterownicze. d. listę sygnałów zdarzeń sygnały binarne inne niż sygnały alarmowe. 9. Panel sterowania rezerwowego (PSR) - schemat synoptyczny umożliwiający wykonywanie niezbędnych sterowań ruchowych. 10. Partner Energetyczny - podmiot przyłączony do obiektu będącego własnością OSP. 11. Pole w przeglądzie - stan pracy pola wybierany na panelu sterowania rezerwowego (PSR) sygnalizowany odpowiednio w SSiN. 6

7 12. Pole w remoncie - stan pracy pola wybierany na stanowisku operatora stacji (HMI) sygnalizowany odpowiednio w SSiN. 13. Sekwencja łączeniowa - cykl co najmniej dwóch poleceń sterowniczych wykonywanych dla grupy łączników. 14. Sterowanie lokalne - sterownie łącznikami z ich napędu lub szafki kablowej. 15. Sterowanie zdalne - sterowanie łącznikami z SSiN lub PSR. 16. System sterowania i nadzoru (SSiN) - zespół środków przeznaczonych do sterowania aparaturą łączeniową i automatykami oraz monitorowania, diagnostyki urządzeń i układów stacyjnych. 17. Serwer WEB komputer i oprogramowanie świadczące usługi zdalnego interfejsu SSiN przez protokół http/https. 18. Zdarzenie zmiana stanu sygnału binarnego. 19. Wyłączenie - wyłączenie wyłącznika. 20. Załączenie - załączenie wyłącznika. 21. Otwarcie - otwarcie odłącznika lub uziemnika. 22. Zamknięcie - zamknięcie odłącznika lub uziemnika. 5. Objaśnienia skrótów W specyfikacji zastosowano następujące skróty: 5.1. APKO Automatyka przeciwkołysaniowo-odciążająca zapobiegająca kołysaniu mocy oraz przeciążeniom elementów sieci 5.2. ARNE Automatyczna regulacja napięcia elektrowni 5.3 ARST Automatyka regulacji napięcia stacji transformatorowej 5.4. BLT Bieg luzem turbiny 5.5. DIRE Dyżurny Inżynier Ruchu elektrowni 5.6. EAZ Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 5.7. LRW Lokalna rezerwa wyłącznikowa 5.8. PLK Praca luzem kotła 5.9. PPW Praca bloku na potrzeby własne TB Transformator blokowy TPO Transformator potrzeb ogólnych elektrowni TPW Transformator potrzeb własnych ZW Załączenie wyłącznika ZS Zabezpieczenie szyn zbiorczych SSiN System sterowania i nadzoru 6. Współpraca układów EAZ w stacji i w elektrowni 7

8 6.1 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w polu linia transformator generator zainstalowana w stacji NN gdy na drugim końcu linii po stronie elektrowni nie jest zainstalowany wyłącznik Automatyka zabezpieczeniowa zainstalowana w polu linia transformator generator w stacji NN, oprócz działania na własny wyłącznik w stacji NN, współpracuje również z automatyką bloku zainstalowaną w elektrowni. Zabezpieczenia, których działanie świadczy o zwarciach w systemie energetycznym poza linia transformator generator, współpracują z układem ograniczenia mocy bloku. Zabezpieczenia, których działanie związane jest z uszkodzeniami powstałymi na linii blokowej lub w transformatorze blokowym współpracują z układem odstawienia bloku. Na ograniczenie mocy bloku (PPW) działają następujące zabezpieczenia zainstalowane w polu linii blokowej: odległościowe podczas działania w strefie wstecznej tzn. w kierunku szyn stacji NN, zerowo-prądowe kierunkowe działające w kierunku szyn stacji NN, ziemnozwarciowe zerowo-napięciowe 1 stopień U0 >, zabezpieczenie szyn i układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW), zabezpieczenie podnapięciowe i podczęstotliwościowe, automatyka APKO. Na wyłączenie bloku działają następujące zabezpieczenia linii blokowej: odcinkowe/różnicowe linii blokowej, odległościowe działające w strefie do przodu tzn. kierunek szyny elektrowni, ziemnozwarciowe zerowo-napięciowe 2 stopień U0 >>, ziemnozwarciowe zerowo-prądowe kierunkowe działające w kierunku bloku, zabezpieczenie od składowej przeciwnej, od niezgodności położenia biegunów wyłącznika, zabezpieczenie szyn i lokalna rezerwa wyłącznikowa w przypadku utrzymującego się przez nastawiony czas pobudzenia zabezpieczeń działających w kierunku szyn i nie otwarciu się własnego wyłącznika. Na wyłączenie bloku działa także awaryjne wyłączenie wyłącznika w polu bloku w stacji przyciskiem awaryjnym. 6.2 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w polu linia transformator generator zainstalowana w stacji NN gdy na drugim końcu linii po stronie elektrowni jest zainstalowany wyłącznik Automatyka zabezpieczeniowa zainstalowana w polu linia transformator generator w stacji NN, oprócz działania na własny wyłącznik w stacji NN, współpracuje również z automatyką zabezpieczeniową zainstalowaną w elektrowni działającą na wyłącznik po stronie górnej transformatora blokowego. 8

9 Zabezpieczenia odległościowe zainstalowane po obydwu końcach linii współpracują ze sobą na wydłużenie 1 strefy w przypadku stwierdzenia zwarcia w strefie do przodu tzn. kierunek szyny elektrowni. Na wyłącznik własny zainstalowany w stacji NN działają: zabezpieczenie odległościowe, ziemnozwarciowe zerowo-prądowe kierunkowe, odcinkowe/różnicowe linii, zabezpieczenie szyn i układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) zainstalowane w stacji NN, zabezpieczenie szyn zainstalowane w Elektrowni po stwierdzeniu zwarcia w strefie martwej, układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) zainstalowany w elektrowni. Na wyłącznik zainstalowany po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni działają: w przypadku pobudzenia LRW w polu linii blokowej, układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) zainstalowany w stacji NN, odcinkowe/różnicowe linii, zabezpieczenie szyn po stwierdzeniu zwarcia w strefie martwej zainstalowane w stacji NN, 6.3 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa zainstalowana w elektrowni Przy braku wyłącznika po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni zabezpieczenia bloku zainstalowane w elektrowni oprócz działania na wyłącznik generatora, współpracy z automatyką bloku oraz działaniem na odstawienie bloku na potrzeby własne działają na wyłączenie wyłącznika linii blokowej w stacji NN, a w przypadku zastępowania tej linii przez łącznik szyn dodatkowo działają na wyłączenie wyłącznika łącznika szyn. Dwie grupy zabezpieczeń elektrycznych bloku (zab. grupy A i zab. grupy B) poprzez urządzenia transmisyjne działają na wyłączenie obu cewek wyłącznika w polu bloku i/lub łącznika szyn w stacji i pobudzenie lokalnej rezerwy wyłącznikowej zainstalowanej w stacji. W przypadku gdy jest zainstalowany wyłącznik po stronie górnej transformatora blokowego zabezpieczenia bloku zainstalowane w elektrowni działają na wyłącznik po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni. Na wyłącznik zainstalowany w stacji NN działają następujące automatyki zainstalowane w Elektrowni: układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW), odcinkowe/różnicowe linii, zabezpieczenie szyn po stwierdzeniu zwarcia w strefie martwej. Zabezpieczenia odległościowe współpracują z zabezpieczeniami odległościowymi na drugim końcu na wydłużenie 1 strefy w przypadku stwierdzenia zwarcia w strefie do przodu tzn. kierunek szyny stacji NN. 9

10 6.4 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa bloku linia- transformator potrzeb ogólnych elektrowni. Zabezpieczenia linii zasilającej transformator potrzeb ogólnych elektrowni zainstalowane są w polu rozdzielni NN i działają na wyłącznik własny oraz na wyłączniki strony SN w rozdzielni potrzeb ogólnych elektrowni. Zabezpieczenia transformatora zainstalowane w elektrowni działają na wyłączniki strony SN w rozdzielni potrzeb ogólnych elektrowni oraz na wyłącznik w polu rozdzielni WN i pobudzenie LRW. 7. Sterowanie łącznikami WN w rozdzielni NN. Sterowanie odłącznikami pól blokowych oraz pól transformatorów potrzeb ogólnych elektrowni odbywa się z poziomu stacji oraz z ośrodków nadrzędnych po pobraniu uprawnień sterowniczych dla danego ośrodka. Sterowanie uziemnikami pól blokowych oraz pól transformatorów potrzeb ogólnych elektrowni odbywa się z poziomu stacji. Sterowanie wyłącznikami tych pól odbywa się z elektrowni po nadaniu uprawnień dla elektrowni do sterowania wyłącznikiem oraz z poziomu stacji bądź ośrodków nadrzędnych po pobraniu uprawnień sterowniczych dla danego ośrodka. W stacji NN sterowanie wyłącznikiem pola bloku w sytuacji braku wyłącznika po stronie górnej transformatora blokowego w Elektrowni lub transformatora potrzeb ogólnych elektrowni możliwe jest wtedy, gdy odłącznik liniowy pola jest otwarty bądź przy jednoczesnym zamkniętym odłączniku liniowym i otwartym wyłączniku po stronie elektrowni i potwierdzonym braku napięcia na linii. W przypadku gdy jest zainstalowany wyłącznik po stronie górnej transformatora blokowego w Elektrowni sterowanie wyłącznikiem pola bloku w stacji NN jest możliwe przy wyłączonym wyłączniku po stronie Elektrowni. Istnieje możliwość awaryjnego wyłączenia wyłącznika (z pominięciem uprawnień) ze względów bezpieczeństwa także stacji jak i z elektrowni przy pomocy przycisku wyłączenia awaryjnego. W przypadku pracy pola bloku lub transformatora potrzeb ogólnych przez łącznik szyn, sterowanie wyłącznika łącznika szyn odbywa się identycznie jak przy pracy przez pole własne. Sygnały sterujące przekazywane są poprzez pole własne do pola łącznika szyn. 7.1 Sterowanie wyłącznikiem pola linii blokowej lub wyłącznikiem łącznika szyn w stacji Podstawowym miejscem synchronizacji bloku jest synchronizacja na wyłączniku generatora. W przypadku braku wyłącznika generatora załączenie programowe wyłącznika w stacji NN pola linii blokowej lub łącznika szyn z poziomu elektrowni odbywa się przez synchronizator, którego właścicielem jest w każdym przypadku Elektrownia. Wyłączenie programowe realizowane jest sterownikiem. Sterowanie załączeniem pola linii blokowej w stacji powinno odbywać się dla niżej wymienionych przypadków z uwzględnieniem odpowiednich uwarunkowań (blokad): a) Załączanie pola linii blokowej do prob. Załączanie wyłącznika linii blokowej w stacji możliwe jest wyłącznie przy otwartym odłączniku linii blokowej. 10

11 b) Załączanie linii blokowej do pracy na potrzeby własne lub do prób napięciowych. Załączanie linii blokowej do pracy transformatora blokowego na potrzeby własne winno być realizowane przy wykorzystaniu synchronizatora lub synchro-check u w terminalu zabezpieczeniowym. Synchro-check winien być zaprogramowany do spełnienia warunku: napięcie na szynach zbiorczych, brak napięcia na linii. Po otrzymaniu z Elektrowni sygnałów "zezwolenie na ZW" oraz "wyłącznik generatora otwarty" można załączyć wyłącznik w polu blokowym. c) Synchronizacja bloku na wyłączniku generatora. Proces załączenia wyłącznika linii blokowej (łącznika szyn) będzie odbywał się analogicznie jak przy załączeniu transformatora blokowego do pracy na potrzeby własne. Po załączeniu wyłącznika w stacji obsługa nastawni blokowej przeprowadzi proces synchronizacji bloku na wyłączniku generatora. d) Synchronizacja bloku na wyłączniku w polu bloku/w polu łącznika szyn w stacji. Synchronizacja odbywać się będzie przy wykorzystaniu synchronizatora rozdzielni NN w następujący sposób: Po otrzymaniu z elektrowni sygnałów: zezwolenie na ZW i żądanie synchronizacji obsługa stacji załącza synchronizator. Po przygotowaniu w stacji NN warunków do pracy synchronizatora zostaje wysłany ze stacji do nastawni blokowej sygnał przyjęcie bloku do synchronizacji. Wysłanie z nastawni blokowej sygnału start synchronizatora rozpoczyna proces synchronizacji pod warunkiem, że wszystkie opisane wyżej sygnały trwają nadal. Jeżeli warunki synchronizacji są spełnione, następuje załączenie wyłącznika linii blokowej w stacji. Przy braku synchronizmu, synchronizator wysyła do nastawni blokowej sygnały regulacji napięcia i obrotów: niżej, wyżej. O przerwaniu procesu synchronizacji decyduje Elektrownia przez zdjęcie sygnałów zezwolenie z elektrowni na ZW i żądanie synchronizacji. Warunkami koniecznymi dla uruchomienia i trwania procesu synchronizacji w stacji jest odbiór z elektrowni następujących sygnałów: zezwolenie z elektrowni na ZW" żądanie synchronizacji" wyłącznik generatora załączony" Opisane warunki sterowania wyłącznikiem pola blokowego powinny uniemożliwiać niekontrolowane podanie napięcia od strony stacji na stojący lub będący w stanie pracy na potrzeby własne (PPW) generator. 8. Transmisja sygnałów przesyłanych między elektrownią i stacją 8.1 Sygnały przesyłane ze stacji NN do elektrowni Pole linii blokowej bez wyłącznika po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni Ze stacji do elektrowni przesyłane są urządzeniami transmisyjnymi następujące sygnały: a. ograniczenie mocy bloku (PPW) przesyłane jednobitowo, dwutorowo, b. wyłączenie bloku przesyłane jednobitowo, dwutorowo, 11

12 c. stan położenia wyłącznika linii blokowej lub wyłącznika łącznika szyn (wybierane) dla potrzeb automatyki zabezpieczeniowej w elektrowni - dwubitowo, dwutorowo, d. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w elektrowni dwubitowo, dwutorowo, e. potwierdzenie do elektrowni odebranego w stacji sygnału zezwolenie z elektrowni na ZW informacje jednobitowe przesłane jednotorowo, f. przyjęcie bloku do synchronizacji informacje jednobitowe, przesłane jednotorowo, g. załączenie synchronizatora na blok informacje jednobitowe, przesłane jednotorowo h. sygnały regulacyjne z synchronizatora: napięcie wyżej napięcie niżej częstotliwość wyżej częstotliwość niżej przesyłane jednobitowo, jednotorowo, i. stany położenia łączników WN pola dla odwzorowania dwubitowo, jednotorowo, j. wartości napięcia systemów szyn zbiorczych, napięcia pola linii blokowej jednotorowo, k. sygnalizacja ostrzegawcza dotycząca urządzeń obwodów wtórnych zabezpieczeń stanu automatyk - jednobitowo, przesłane jednotorowo, l. sygnały wykonawcze APKO odciążanie jednobitowo, dwutorowo, m. awaryjne wyłączenie bloku przyciskiem bezpieczeństwa - jednobitowo, dwutorowo, n. wizualizacja parametrów synchronizacji jednotorowo (transmisja szeregowa) Pole linii blokowej z wyłącznikiem po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni Ze stacji do elektrowni przesyłane są urządzeniami transmisyjnymi następujące sygnały: a. stan położenia wyłącznika linii blokowej lub wyłącznika łącznika szyn (wybierane) dla potrzeb automatyki zabezpieczeniowej w elektrowni - dwubitowo, dwutorowo, b. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w elektrowni dwubitowo, dwutorowo, c. stany położenia łączników WN pola dla odwzorowania dwubitowo, jednotorowo, d. wartości napięcia systemów szyn zbiorczych, napięcia pola linii blokowej jednotorowo, e. sygnalizacja ostrzegawcza dotycząca urządzeń obwodów wtórnych zabezpieczeń, f. stanu automatyk - jednobitowo, przesłane jednotorowo, g. awaryjne wyłączenie bloku przyciskiem bezpieczeństwa - jednobitowo, dwutorowo Pole transformatora potrzeb ogólnych elektrowni Ze stacji do elektrowni przesyłane są urządzeniami transmisyjnymi następujące sygnały: a. wyłączenie od zabezpieczeń linii - jednobitowo, dwutorowo, b. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w elektrowni dwubitowo, dwutorowo, c. stany połączenia łączników WN pola dla odwzorowania dwubitowo, jednotorowo, 12

13 d. sygnalizacja ostrzegawcza dotycząca urządzeń obwodów wtórnych zabezpieczeń, automatyk jednobitowo, jednotorowo. 8.2 Sygnały przesyłane z elektrowni do stacji NN Blok generator transformator linia blokowa bez wyłącznika po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni Z elektrowni do stacji przekazywane będą urządzeniami nadawczo-odbiorczymi następujące sygnały (załącznik nr 1.2): a. wyłączenie od zabezpieczeń gr. A jednobitowo, dwutorowo, b. wyłączenie od zabezpieczeń gr. B jednobitowo, dwutorowo, c. awaryjne wyłączenie wyłącznika linii blokowej przyciskiem bezpieczeństwa jednobitowo, dwutorowo, d. sterowanie programowe wyłącznika załączanie, wyłączanie jednobitowo, dwutorowo, e. stan położenia wyłącznika generatorowego do zabezpieczeń - dwubitowo, dwutorowo, f. wyłączenie wyłącznika generatora od zabezpieczeń gr. A jednobitowo, jednotorowo, g. wyłączenie wyłącznika generatora od zabezpieczeń gr. B jednobitowo, jednotorowo, h. sygnały używane w procesie synchronizacji na wyłączniku blokowym jednobitowo, dwutorowo, i. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w stacji NN dwubitowo, dwutorowo, j. stany położenia łączników WN do odwzorowania w stacji - dwubitowo, jednotorowo, k. potwierdzenie odbioru rozkazu ograniczenie mocy bloku (PPW), wyłączenie bloku jednobitowo, jednotorowo, l. przesyłanie aktualnego kąta mocy generatora jednotorowo (transmisja szeregowa) Blok generator transformator linia blokowa z wyłącznikiem po stronie górnej transformatora blokowego w elektrowni Z elektrowni do stacji przekazywane będą urządzeniami nadawczo-odbiorczymi następujące sygnały (załącznik nr 1.2): a. stan położenia wyłącznika generatorowego do zabezpieczeń - dwubitowo, dwutorowo b. stany położenia odłączników i uziemników do blokad w stacji NN dwubitowo, dwutorowo c. stany położenia łączników WN do odwzorowania w stacji - dwubitowo, jednotorowo Transformator potrzeb ogólnych Z elektrowni do stacji przysyłane będą urządzeniami nadawczo odbiorczymi następujące sygnały: a. otwarcie wyłącznika od zabezpieczeń transformatora jednobitowo, dwutorowo, b. sterowanie programowe wyłącznikiem jednobitowo, dwutorowo, c. stany położenia łączników WN do blokad dwubitowo, dwutorowo, d. stany położenia łączników WN do odwzorowania w stacji dwubitowo, jednotorowo. 13

14 8.3 Listy sygnałów Wymagania ogólne System sterowania i nadzoru na stacjach elektroenergetycznych o napięciu 750, 400, 220 i 110 kv oraz w elektrowniach, powinien generować wzajemnie wymieniać informacje w ramach czterech zasadniczych rodzajów sygnałów ujętych w poniższych listach: a. Lista sygnałów zdarzeń (topologia, informacja o stanie urządzeń). b. Lista sygnałów pomiarowych. c. Lista sygnałów alarmowych. d. Lista sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy. Specyfikacja definiuje w załącznikach od 1 do 3 CZĘŚCI D1 zasadnicze i niezbędne do nadzoru i prowadzenia ruchu sygnały przesyłane między stacją a elektrownią. Lista sygnałów przekazywanych ze stacji do Elektrowni będzie podlegała każdorazowemu uzgodnieniu pomiędzy Elektrownią a PSE S.A.. Na listę będą wprowadzane wybrane sygnały dostępne w SSiN. W przypadku konieczności zdefiniowania dodatkowych sygnałów, należy stosować zasady zgodne z niniejszą specyfikacją. Listy sygnałów obejmują sygnały przekazywane stykowo oraz sygnały przesyłane drogą bezstykową. Każdy sygnał generowany na stacji powinien być opisany w sposób określony w przedmiotowej specyfikacji i oznaczony czasem i datą i spełniać wymagania ujęte w Standardowej specyfikacji technicznej. Interfejs Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na stacji NN. Nazwa sygnału edytowanego w stacji, elektrowni powinna być poprzedzona nazwą stacji/elektrowni w której dany sygnał został wygenerowany, dodaną do każdego sygnału wysyłanego ze stacji, zgodnie z metodą oznaczeń przedstawioną w specyfikacji: Standardowe specyfikacje techniczne. Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kv, oraz w Standardowe specyfikacje techniczne. Interfejs Użytkownika Systemu Sterowania i Nadzoru na stacji NN. W załącznikach przedstawiono standardowe listy sygnałów, które dla poszczególnych elektrowni należy zweryfikować w oparciu o podane w niniejszej specyfikacji zasady, z uwzględnieniem wyposażenia bloku, transformatora potrzeb ogólnych oraz pól w rozdzielniach NN, w łączniki WN oraz zabezpieczenia Grupy sygnałów Każdy sygnał powinien być przyporządkowany do jednej z sześciu grup oznaczonych w liście sygnałów jako: a. Transf (transformatory). b. Pole (pola linii blokowych rozdzielni). c. Łącznik (łączniki sekcjonujące i uziemniki szyn zbiorczych). d. Sekcja (szyny zbiorcze, węzły). e. Rozdz (APKO). f. Blok (urządzenia Elektrowni w zakresie danego bloku). Grupa Transf obejmuje sygnały związane z jednostką transformatorową lub dławikiem łącznie 14

15 z obwodami. Do Grupy Transf należy przypisać sygnały z zabezpieczeń różnicowych (auto)transformatora. Grupa Pole obejmuje sygnały z aparatury pierwotnej i wtórnej związanej z polami: linii blokowych (bloków) oraz sygnały przesłane z drugich końców linii blokowych, generatorów itp. Grupa Łącznik obejmuje sygnały z łączników związanych z polem łącznika szyn. Grupa Sekcja obejmuje sygnały związane z systemem szyn zbiorczych lub węzłem. Obejmuje, np. zabezpieczenie szyn, lokalną rezerwę wyłącznikową, automatykę przeciwkołysaniowo odciążającą. Grupa Rozdz obejmuje sygnały związane z pracą układów automatyk na stacji np.: ARNE/ARST. Grupa Blok obejmuje sygnały z aparatury pierwotnej i wtórnej związanej z urządzeniami Elektrowni w zakresie danego bloku Lista sygnałów zdarzeń Zasady tworzenia listy sygnałów zdarzeń. Listy sygnałów zdarzeń przedstawiono w Załączniku 1. Każdy sygnał zdarzenia (zmiana stanu położenia łącznika lub automatyki) należy opisać następującymi parametrami: a. grupa sygnałów, b. nazwa sygnału, c. status sygnału. W ramach sygnałów zdarzeń należy przewidzieć wizualizację pośrednich i błędnych stanów położenia łączników WN (wyłączników, odłączników, uziemników) oraz stanów pracy automatyk odwzorowywanych na dwóch bitach np. SPZ. Zasady i sposób prezentacji symbolu łącznika na ekranie monitora powinny odpowiadać opisowi zawartemu w,,standardowej specyfikacji technicznej. Interfejs Użytkownika na stacji. Każdy sygnał zdarzeń powinien być przyporządkowany do jednej z sześciu grup jak w pkt Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji/elektrowni. Nazwę sygnału zdarzeń stanowi tekst opisujący zdarzenie powstałe w urządzeniu. Sygnał o zaistniałym zdarzeniu jest wizualizowany na ekranie monitora i zapamiętany w dzienniku zdarzeń. Sygnały na liście sygnałów (Załącznik 1) w miarę potrzeb należy uzupełnić o odpowiednio: oznaczenia łączników, mostków, węzłów, systemów szyn zbiorczych z uwzględnieniem sekcji, gałęzi, numer urządzenia, typ urządzenia, typ zabezpieczenia, typ automatyki, typ urządzenia łączności, typ synchronizatora, 15

16 trzyliterową nazwę własną pola według systemu oznaczeń NORMAL, trzyliterową nazwę własną stacji, elektrowni według systemu oznaczeń NORMAL Status sygnału Poszczególnym sygnałom stanu położenia łączników i automatyk należy przypisać odpowiedni status. Stosować należy następujące statusy sygnałów: a) dla wyłączników: Załączony / Wyłączony b) dla odłączników i uziemników: Zamknięty / Otwarty c) dla przełączników, przycisków, zabezpieczeń, automatyk, sterowań itp: Koniec sygnału / Sygnał Sygnał Odstawiony / Załączony Odstawione / Załączone Odstawiona / Załączona Zdalne / Lokalne Aktywne lub Nieaktywny / Aktywny Czynny / Nieczynny Potwierdź Statusy sygnału należy umieścić w odpowiedniej kolumnie listy sygnałów zdarzeń Lista sygnałów pomiarowych Zasady tworzenia listy sygnałów pomiarowych. Listy sygnałów pomiarowych przedstawiono w Załączniku 2. Każdy sygnał pomiarowy powinien być opisany następującymi parametrami: a. grupa sygnałów, b. nazwa pomiaru, c. skrót nazwy pomiaru, d. zakres pomiaru, e. dokładność wyświetlania, f. jednostka pomiaru Grupa sygnałów. Każdy sygnał pomiarowy i zadawana wartości powinna być przyporządkowana do jednej z pięciu grup sygnałów w sposób podany w pkt Nazwa pomiaru. Należy przewidzieć pomiar wielkości elektrycznych: napięć fazowych i międzyfazowych, prądów, częstotliwości, mocy czynnej i biernej, Nazwę pomiaru stanowi tekst opisujący daną wielkość np.: moc czynna, napięcie fazowe. Nazwę należy umieścić zgodnie z Załącznikiem 2 w kolumnie Nazwa pomiaru. 16

17 Zakres pomiaru lub wartość zadanej. Należy przyjąć zakresy wynikające z zakresów pomiarowych źródeł pomiarów (np. przekładników), dopuszczalnych zakresów pracy automatyk stacyjnych (np. ARST). Przyjęty zakres pomiarowy nie może być mniejszy od zakresu wynikającego z wymagań obserwacji danego pomiaru. Dla pomiaru częstotliwości przyjąć zakres Hz Dokładność wyświetlania lub dokładność zadawanej wartości. Sygnały przedstawiane w SSiN na monitorze lub drukarce są wyświetlane z dokładnością zadaną w Załączniku 2 w kolumnie,,dokładność wyświetlania Jednostka pomiaru lub jednostka zadanej wartości pomiaru. Należy stosować jednostki pomiaru podane w Załączniku 2 w kolumnie,,jednostka Lista sygnałów alarmowych Zasady tworzenia listy sygnałów alarmowych Listy sygnałów alarmowych uporządkowanych według numerów identyfikacyjnych zawiera Załącznik 3. Każdy sygnał alarmowy powinien być opisany następującymi parametrami: a. nazwa sygnału alarmowego b. status sygnału alarmowego, c. kategoria sygnału alarmowego, d. grupa sygnałów alarmowych. Powrót do stanu normalnego nie jest sygnałem alarmowym lecz zdarzeniem i powinien być edytowany w liście zdarzeń Grupy sygnałów alarmowych. Każdy sygnał zdarzeń powinien być przyporządkowany do jednej z grup jak w pkt Kategorie sygnałów alarmowych. Sygnałom alarmowym należy przypisać następujące kategorie: a. sygnały wyłączeń oznaczone jako AW, b. sygnały alarmowe pierwszej kategorii pilne, oznaczone jako AL1. Sygnały alarmowe pierwszej kategorii grupują alarmy, które wymagają natychmiastowych działań operatora. a. sygnały alarmowe drugiej kategorii ostrzegawcze, oznaczone jako AL Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji / w elektrowni / w CN/RCN. Lista sygnałów zawiera sygnały niezbędne nadzoru obiektu i urządzeń sieci przesyłowej w tym do 17

18 realizowania funkcji sterowania i nadzoru. Nazwę sygnałów alarmowych stanowią teksty opisujące alarmy. Nazwa sygnału jest wizualizowana i zapamiętana w dzienniku zdarzeń i liście sygnałów alarmowych zarówno na ekranie monitora systemu SSiN w stacji jak i w elektrowni Lista sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy Zasady tworzenia listy sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy Każdy sygnał sterowniczy należy opisać następującymi parametrami: a. nazwa sygnału, b. sposób transmisji Nazwa sygnału na stanowisku operatora w stacji w elektrowni. Lista sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy, uwzględnia aparaturę i urządzenia, przewidywane do przesyłania impulsów rozkazów wyłączających od zabezpieczeń, sygnałów automatyki zabezpieczeniowej oraz rozkazów sterowania programowego wyłączników. 9. Rodzaje kanałów transmisyjnych Dla przesyłania sygnałów między elektrownią i stacją NN należy zastosować następujące interfejsy: Interfejs zabezpieczeniowy stosowany do przesyłania rozkazów wyłączających od zabezpieczeń, sygnałów automatyki zabezpieczeniowej, rozkazów sterowania programowego wyłączników, odwzorowania stanu położenia wyłączników, odłączników i uziemników wykorzystywanych w obwodach blokad. Transmisja tych sygnałów powinna być realizowana przy zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa i pewności w zakresie przenoszenia sygnałów. Czas transmisji sygnału powinien zawierać się w granicach od 2 do 7 ms. W grupie sygnałów przesyłanych przez interfejs zabezpieczeniowy obowiązuje następująca zasada: sygnały na załączenie wyłącznika bloku lub transformatora potrzeb ogólnych z elektrowni do stacji powinny być zrealizowane w układzie logiki dwa z dwóch tzn.: ze w stacji wyłącznik zostanie załączony jeżeli rozkaz załączenia zostanie odebrany z dwóch torów transmisyjnych. Sygnały na wyłączenie bloku lub transformatora potrzeb ogólnych oraz na ograniczenie mocy bloku (PPW) zrealizowane będą w układzie logiki jeden z dwóch tzn.: ze wystarczy aby jednym torem transmisyjnym został odebrany rozkaz wyłączenia. Interfejs sygnalizacyjny stosowany do przesyłania stanu położenia łączników i automatyk oraz sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń. Transmisja tych sygnałów może być realizowana z niższym stopniem bezpieczeństwa i pewności w zakresie przenoszenia sygnałów niż sygnałów opisanych w interfejsie zabezpieczeniowym Dla tych sygnałów dopuszcza się dłuższe czasy transmisji w granicach 100 do 150 ms. Interfejs transmisji danych do przesyłania sygnałów lub wartości pomiarowych przetworzonych na formę cyfrową oraz jako kanał nadzoru i monitoringu urządzeń transmisyjnych. Interfejs foniczny stosowany do połączeń telefonicznych typu abonent abonent lub centrala abonent. 18

19 10. Wymagania transmisyjne dla układów EAZ Sygnały obwodów sterowania i zabezpieczeń między elektrownią i stacją powinny być przesyłane dwoma niezależnymi trasami. W przypadku zastosowania zabezpieczeń odcinkowych na liniach blokowych preferowana jest współpraca półkompletów na dedykowanych włóknach traktów światłowodowych. 11. Wymagania transmisyjne dla automatyki ARNE/ARST Zastosować bezpośrednie połączenie jednostek centralnych automatyki ARNE/ARST w elektrowni i stacji. 12. Wymagania transmisyjne dla automatyki APKO Rozkazy wyłączające i sygnały ograniczenia mocy przesyłane są przez urządzenia transmisyjne linii blokowych z wykorzystaniem interfejsu zabezpieczeniowego. 19

20 Załącznik 1. Lista sygnałów zdarzeń przesyłanych z elektrowni do stacji NN / CN/RCN Lp. Grupa sygnałow Nazwa sygnału zdarzeń na stanowisku operatora w elektrowni /w stacji NN/w CN/RCN Status sygnału Łączniki WN 3 Blok [oznaczenie wyłącznika] [opis wyłącznika zgodny z opisem elektrowni] Wyłączony 4 Blok [oznaczenie wyłącznika] [opis wyłącznika zgodny z opisem elektrowni] Załączony 5 6 Blok [oznaczenie łącznika] [opis łącznika zgodny z opisem elektrowni] Otwarty 7 Blok [oznaczenie łącznika] [opis łącznika zgodny z opisem elektrowni] Zamknięty 8 9 Automatyki 10 Stacja ARNE - GEN[nr generatora] załączony do regul. ARNE Koniec sygnału Sygnał 11 Stacja ARNE - GEN[nr generatora] blokada regulacji Koniec sygnału Sygnał 12 Stacja ARNE - GEN[nr generatora] blokada nadnapięciowa Koniec sygnału Sygnał 13 Stacja ARNE - GEN[nr generatora] blokada podnapięciowa Koniec sygnału Sygnał 14 Stacja ARNE - GEN[nr generatora] R [750; 400; 220; 110]kV połączony z system [nr systemu] Koniec sygnału Sygnał Zabezpieczenia 17 Blok Zabezp. bloku grupa A Odstawione Załączone 18 Blok Zabezp. bloku grupa B Odstawione Załączone Transf Zabezp. różnicowe [typ] Odstawione Załączone 21 Pole/ Transf Zabezp. odcink. [typ] Odstawione Załączone 22 Pole/ Transf Zabezp. [typ] Odstawione Załączone Urządzenia łączności 25 Pole Urządzenie łączności [typ] Odstawione Załączone Inne 28 Pole Żądanie synchronizacji na stacji w polu nr [nr pola] Koniec sygnału Sygnał 29 Pole Start synchronizatora pole nr [nr pola] Koniec sygnału Sygnał 30 Pole Zezwolenie na ZW pole nr [nr pola] Koniec sygnału Sygnał Uwagi: Łączniki WN: obejmują wszystkie łączniki w torze prądowym generatora, wszystkie uziemniki uziemiające tor prądowy generatora, łączniki transformatora potrzeb własnych. Przez łączniki TPW rozumie się wszystkie łączniki strony górnej lub (jeśli po stronie górnej nie występują łączniki), najbliższy TPW łącznik (odłacznik lub wyłącznik) po stronie dolnej. [oznaczenie łącznika] [opis łącznika zgodny z opisem elektrowni]: stosowany do łączników innych niż wyłącznik. Zabezp. [różnicowe itp.] [typ]: stosowane przy odstawieniu funkcji różnicowej itp.. w terminalu o nazwie [typ] Zabezp. [typ]: stosowane przy odstawieniu terminala zabezpieczenia o nazwie [typ] jako całości CZĘŚĆ D1: Załącznik 1. Strona1 z 1 czerwiec 2014 v4.0

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Warszawa 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ Dr inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki Instytut Energetyki Warszawa Na tle ewolucji sprzętu do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych i metod badawczych artykuł przedstawia najnowsze opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE

Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE Adam Klimpel Ekspert współpracownik PSE Operator SA Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Do awarii

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym MIĘDZYNARODOWE NORMY i ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA oraz PROCEDURY SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ (PANS) ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_. DZIAŁ I Postanowienia ogólne. Rozdział 1 Zakres ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 1)_ DZIAŁ I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania i kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 30.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. VD4 Wyłączniki próżniowe średniego napięcia 12...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka

Produkty średniego napięcia. VD4 Wyłączniki próżniowe średniego napięcia 12...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka Produkty średniego napięcia VD Wyłączniki próżniowe średniego napięcia...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka Spis treści 1. Opis 2. Wybór i zamawianie 6 3. Charakterystyki wybranych wyrobów 68. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo