Thermooxidative stability of frying oils and quality of snack products

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Thermooxidative stability of frying oils and quality of snack products"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ NAUK O śywności EWA GÓRNICKA STABILNOŚĆ TERMOOKSYDATYWNA TŁUSZCZÓW SMAśALNICZYCH A JAKOŚĆ PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH Thermooxidative stability of frying oils and quality of snack products Praca doktorska wykonana pod kierunkiem dr hab. inŝ. Agnieszki Kity, prof. nadzw. UP w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Wydziału Nauk o śywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu WROCŁAW 2014

2 STRESZCZENIE Celem pracy było określenie stabilności termooksydatywnej olejów o wysokiej zawartości kwasu oleinowego w zaleŝności od stopnia degradacji medium smaŝalniczego oraz dodatku ekstraktu polifenolowego z wytłoków rzepakowych, a takŝe ich wpływu na jakość smaŝonych produktów przekąskowych bezpośrednio po usmaŝeniu oraz podczas przechowywania. Materiałem uŝytym do badań był olej rzepakowy (RO) oraz oleje wysokooleinowe: rzepakowy (HORO) i słonecznikowy (HOSO). Ekstrakt polifenolowy otrzymano z wytłoków rzepakowych. W olejach wysokooleinowych oraz w oleju rzepakowym z róŝnym dodatkiem ekstraktu polifenolowego w temperaturze 180 C smaŝono cyklicznie chrupki ziemniaczane z gotowych półproduktów (peletów). SmaŜenia prowadzono przez 8 godzin dziennie przez 5 kolejnych dni. W olejach świeŝych oraz o róŝnym stopniu degradacji oznaczano liczbę kwasową i anizydynową, profil kwasów tłuszczowych, zawartość i skład frakcji polarnej, stabilność oksydatywną w teście Rancimat, a w olejach z dodatkiem ekstraktu dodatkowo zawartość polifenoli oraz aktywność przeciwutleniającą. W chrupkach smaŝonych w olejach o róŝnym stopniu degradacji oraz przechowywanych oznaczano: wilgotność, zawartość tłuszczu oraz cechy organoleptyczne. W chrupkach przechowywanych oznaczano dodatkowo zawartość związków lotnych, polifenoli i aktywność przeciwutleniającą, a w wyekstrahowanym tłuszczu liczbę kwasową, anizydynową i nadtlenkową oraz profil kwasów tłuszczowych. Tempo przemian termoksydatywnych oleju rzepakowego (RO) podczas smaŝenia było dwukrotnie większe w porównaniu z wysokooleinowym olejem słonecznikowym (HOSO). Zmieszanie oleju RO z HOSO istotnie poprawiło stabilność termooksydatywną mieszaniny charakteryzującej się podobnym tempem degradacji jak wysokooleinowy olej rzepakowy (HORO). Wraz z postępującą degradacją medium smaŝalniczego pogorszeniu ulegały właściwości smaŝonych chrupek, przy czym istotne pociemnienie barwy oraz niekorzystne zmiany smaku i zapachu nastąpiły jedynie, gdy smaŝenie prowadzono w oleju rzepakowym. NajwyŜszą zawartością polifenoli i aktywnością przeciwutleniającą charakteryzował się ekstrakt polifenolowy otrzymany przez zastosowanie metody ekstrakcji sonifikacyjnej (MES) przy uŝyciu 70% alkoholu metylowego. Dodatek ekstraktu polifenolowego z wytłoków rzepakowych w nieznacznym stopniu poprawił stabilność termooksydatywną oleju rzepakowego, przy czym korzystne okazało się tylko jednokrotne wprowadzenie ekstraktu do

3 oleju przed rozpoczęciem smaŝenia. Chrupki smaŝone w oleju z dodatkiem ekstraktu, niezaleŝnie od stopnia jego degradacji, charakteryzowały się bardziej stabilną barwą przy zachowaniu cech smakowo-zapachowych typowych dla oleju rzepakowego. Dodatek ekstraktu polifenolowego do olejów rzepakowych (RO i HORO) poprawił stabilność oksydatywną smaŝonych w nich chrupek podczas przechowywania. Chrupki smaŝone w olejach rzepakowych (RO i HORO), niezaleŝnie od wprowadzonego do oleju ekstraktu polifenolowego, charakteryzowały się gorszą stabilnością oksydatywną podczas przechowywania w porównaniu z olejem słonecznikowym HOSO. Ekstrakt polifenolowy z wytłoków rzepakowych moŝe znaleźć zastosowanie jako naturalny przeciwutleniacz do stabilizacji olejów podczas smaŝenia, przy dobraniu odpowiedniej ilości dodatku. SmaŜenie produktów przekąskowych w świeŝych olejach z dodatkiem ekstraktu polifenolowego skutecznie ogranicza zmiany frakcji tłuszczowej produktów podczas przechowywania.

4 SUMMARY The aim of the present study was to determine the thermooxidative stability of oils of high oleic acid content dependency on the degradation degree of frying medium and on the addition of polyphenol extract from rapeseed meal, as well as their influence on the fried snacks quality directly after frying and during the storage. The rapeseed oil (RO), high oleic rapeseed oil (HORO) and high oleic sunflower oil (HOSO) were the material used for the experiment. Polyhenol extract was obtained from rapeseed meal. Potato snacks obtained from semi-products (pellets) were cyclical fried in high oleic oils and rapeseed oil with different addition of polyphenol extract at 180 C. The frying oils were conducted during 8 hours through 5 subsequent days. Acid and anisidine value, fatty acids profile, content and composition of polar fraction, oxidative stability by Rancimat test were determined in fresh oils and in oils of different degradation degree. Whereas, additionally, polyphenols content and antioxidant activity were determined in oils with extract addition. The moisture, fat content and organoleptic features were determined in fried snacks in oils of different degradation degree and stored. Additionally, volatile compound and polyphenols content as well as antioxidant activity were determined in stored snacks. Moreover, acid, anisidine and peroxide value as well as fatty acids profile were determined in extracted fat. The pace of thermooxidative changes of rapeseed oil (RO) during frying was twice higher in comparison to high oleic sunflower oil (HOSO). Mixing the RO with HOSO oil significantly improved the thermooxidative stability of a mixture, characterized by similar pace of degradation as high oleic rapeseed oil (HORO). Together with proceeding degradation of frying medium, the properties of fried snacks were deteriorated. However, significant darkness of colour and unfavourable changes of taste and aroma were observed only when frying was conducted in rapeseed oil. Polyphenol extract obtained by method of sonification extraction with the use of 70% methanol alcohol (MES) was characterized by the highest content of polyphenols and antioxidant stability. Addition of polyphenol extract from rapeseed meal insignificantly improved the thermooxidative stability of rapeseed oil, whereas profitable was introducing the extract to oil only one time before starting the frying. Snacks obtained after frying in oil with extract addition, independently from degradation degree, were characterized by more stable colour with preserving the taste-aroma properties typical for rapeseed oil. Addition of polyphenol extract to rapeseed oils (RO and HORO) improved the

5 oxidative stability of fried snacks during storage. Snacks fried in rapeseed oil (RO and HORO), independently from added polyphenol extract, were characterized by worsen oxidative stability during storage in comparison to sunflower oil HOSO. Polyphenol extract from rapeseed meal can be applied as a natural antioxidant to stabilize oils during frying, with appropriate amount of additive. Frying the snacks in fresh oils with polyphenol extract effectively narrowed the changes of fatty fraction during storage.

Wpływ wybranych parametrów technologicznych na zawartość estrów glicydylowych w tłuszczach i smażonych produktach

Wpływ wybranych parametrów technologicznych na zawartość estrów glicydylowych w tłuszczach i smażonych produktach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności Kierunek: Technologia żywności i żywienia Magda Aniołowska Wpływ wybranych parametrów technologicznych na zawartość estrów glicydylowych w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU OLEJU SMAśALNICZEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA

WPŁYW RODZAJU OLEJU SMAśALNICZEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2008 z. 530: 363-370 WPŁYW RODZAJU OLEJU SMAśALNICZEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA Agnieszka Kita, Małgorzata Gwoździowska Katedra

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU OLEJU SMAŻALNICZEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHRUPEK Z DODATKIEM WYTŁOKÓW LNIANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA

WPŁYW RODZAJU OLEJU SMAŻALNICZEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHRUPEK Z DODATKIEM WYTŁOKÓW LNIANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 860-865 Katarzyna Popiela-Kukuś, Agnieszka Kita WPŁYW RODZAJU OLEJU SMAŻALNICZEGO NA WŁAŚCIWOŚCI CHRUPEK Z DODATKIEM WYTŁOKÓW LNIANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY JAKOŚCI FRYTUR PALMOWYCH PODCZAS SMAŻENIA FRYTEK

ZMIANY JAKOŚCI FRYTUR PALMOWYCH PODCZAS SMAŻENIA FRYTEK BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 866-870 Agnieszka Kita, Agnieszka Tajner-Czopek, Katarzyna Popiela-Kukuś, Ewa Płuciennik ZMIANY JAKOŚCI FRYTUR PALMOWYCH PODCZAS SMAŻENIA FRYTEK Katedra Technologii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE I STABILNOŚĆ TŁUSZCZU W CZEKOLADACH PEŁNOMLECZNYCH

WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE I STABILNOŚĆ TŁUSZCZU W CZEKOLADACH PEŁNOMLECZNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 512-516 Jolanta Kowalska, Ewa Majewska, Paulina Jakubowska WPŁYW CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNE I STABILNOŚĆ TŁUSZCZU W CZEKOLADACH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ MIESZANINY TŁUSZCZU KURZEGO Z OLEJEM RZEPAKOWYM

WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ MIESZANINY TŁUSZCZU KURZEGO Z OLEJEM RZEPAKOWYM BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 314 318 Magdalena Kostecka, Bolesław Kowalski WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ MIESZANINY TŁUSZCZU KURZEGO Z OLEJEM RZEPAKOWYM

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA JAKOŚCIOWE PARAMETRY ŻYWIENIOWE OLEJÓW ROŚLINNYCH

WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA JAKOŚCIOWE PARAMETRY ŻYWIENIOWE OLEJÓW ROŚLINNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 344 348 Magdalena Wirkowska, Joanna Bryś, Katarzyna Tarnowska, Bolesław Kowalski WPŁYW PRZEESTRYFIKOWANIA ENZYMATYCZNEGO NA JAKOŚCIOWE PARAMETRY ŻYWIENIOWE OLEJÓW

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku wytłoków rzepakowych na właściwości smażonych chrupek ziemniaczanych

Wpływ dodatku wytłoków rzepakowych na właściwości smażonych chrupek ziemniaczanych TOM XXXIII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2012 Agnieszka Kita, Ewa Górnicka, Aneta Wojdyło*, Wioletta Drożdż Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa * Katedra

Bardziej szczegółowo

S t r e s z c z e n i e

S t r e s z c z e n i e ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 28, 4 (59), 8 89 MAŁGORZATA WRONIAK, MAŁGORZATA ŁUBIAN OCENA STABILNOŚCI OKSYDATYWNEJ OLEJÓW RZEPAKOWEGO I SŁONECZNIKOWEGO TŁOCZONYCH NA ZIMNO Z DODATKIEM EKSTRAKTU

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WARTOŚCI ODŻYWCZEJ OLEJU Z PESTEK WINOGRON POD WPŁYWEM ŚWIEŻEGO ZIELA TYMIANKU

ZMIANY WARTOŚCI ODŻYWCZEJ OLEJU Z PESTEK WINOGRON POD WPŁYWEM ŚWIEŻEGO ZIELA TYMIANKU BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1148 1152 Małgorzata Stec, Ewa Kurzeja, Iwona Mazurek, Katarzyna Pawłowska-Góral ZMIANY WARTOŚCI ODŻYWCZEJ OLEJU Z PESTEK WINOGRON POD WPŁYWEM ŚWIEŻEGO ZIELA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZWIĄZKÓW CZYNNYCH Z ZIELA TYMIANKU NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ OLEJU Z PESTEK WINOGRON PODCZAS JEGO OGRZEWANIA

WPŁYW ZWIĄZKÓW CZYNNYCH Z ZIELA TYMIANKU NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ OLEJU Z PESTEK WINOGRON PODCZAS JEGO OGRZEWANIA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1110 1116 Małgorzata Stec, Ewa Kurzeja, Iwona Mazurek, Katarzyna Pawłowska-Góral WPŁYW ZWIĄZKÓW CZYNNYCH Z ZIELA TYMIANKU NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ OLEJU Z PESTEK WINOGRON

Bardziej szczegółowo

Wpływ czasu przechowywania na zmiany liczby nadtlenkowej i anizydynowej mrożonych ziemniaczanych produktów smażonych

Wpływ czasu przechowywania na zmiany liczby nadtlenkowej i anizydynowej mrożonych ziemniaczanych produktów smażonych NR 279 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2016 JOANNA KOBUS-CISOWSKA DOMINIK KMIECIK BARTOSZ KULCZYŃSKI GRZEGORZ GANDECKI 1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Technologii Żywienia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU PRZECIWUTLENIACZY DO OLEJU SMAŻALNICZEGO NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU W SMAŻONYCH PRODUKTACH ZIEMNIACZANYCH

WPŁYW DODATKU PRZECIWUTLENIACZY DO OLEJU SMAŻALNICZEGO NA ZAWARTOŚĆ AKRYLAMIDU W SMAŻONYCH PRODUKTACH ZIEMNIACZANYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 5 (78), 37 46 AGNIESZKA KITA, AGNIESZKA TAJNER-CZOPEK, ANNA PĘKSA, ELŻBIETA RYTEL, GRAŻYNA LISIŃSKA WPŁYW DODATKU PRZECIWUTLENIACZY DO OLEJU SMAŻALNICZEGO NA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EKSTRAKTÓW TYMIANKU I ROZMARYNU NA STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ OLEJU SŁONECZNIKOWEGO

WPŁYW EKSTRAKTÓW TYMIANKU I ROZMARYNU NA STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ OLEJU SŁONECZNIKOWEGO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 877-882 Zofia Zaborowska, Krzysztof Przygoński, Bożena Dziarska, Elżbieta Wojtowicz, Anna Kupka WPŁYW EKSTRAKTÓW TYMIANKU I ROZMARYNU NA STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu zawartości nasion uszkodzonych na jakość oleju rzepakowego tłoczonego na zimno

Badanie wpływu zawartości nasion uszkodzonych na jakość oleju rzepakowego tłoczonego na zimno Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Krzysztof Krygier, Małgorzata Wroniak, Stanisław Grześkiewicz* Mieczysław Obiedziński* SGGW w Warszawie, Katedra Technologii Zbóż, Nasion Oleistych i Koncentratów Spożywczych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY FRAKCJI TŁUSZCZOWEJ I WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNYCH FRYTEK W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA

ZMIANY FRAKCJI TŁUSZCZOWEJ I WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNYCH FRYTEK W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 4 (53), 66 75 AGNIESZKA KITA, GRAŻYNA LISIŃSKA ZMIANY FRAKCJI TŁUSZCZOWEJ I WŁAŚCIWOŚCI ORGANOLEPTYCZNYCH FRYTEK W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA S t r

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU WYTŁOKÓW LNIANYCH NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI SMAśONYCH CHRUPEK ZIEMNIACZANYCH. Agnieszka Kita, Katarzyna Popiela-Kukuś

WPŁYW DODATKU WYTŁOKÓW LNIANYCH NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI SMAśONYCH CHRUPEK ZIEMNIACZANYCH. Agnieszka Kita, Katarzyna Popiela-Kukuś Acta Agrophysica, 2010, 16(1), 69-77 WPŁYW DODATKU WYTŁOKÓW LNIANYCH NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI SMAśONYCH CHRUPEK ZIEMNIACZANYCH Agnieszka Kita, Katarzyna Popiela-Kukuś Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury smażenia i stopnia degradacji medium smażalniczego na jakość chipsów ziemniaczanych

Wpływ temperatury smażenia i stopnia degradacji medium smażalniczego na jakość chipsów ziemniaczanych NR 272 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2014 MAGDA ANIOŁOWSKA AGNIESZKA KITA Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wpływ temperatury smażenia

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WŁAŚCIWOŚCI INHIBITOWANYCH KOMPOZYCJI OLEJOWYCH PO TESTACH PRZYSPIESZONEGO UTLENIANIA

BADANIE STABILNOŚCI WŁAŚCIWOŚCI INHIBITOWANYCH KOMPOZYCJI OLEJOWYCH PO TESTACH PRZYSPIESZONEGO UTLENIANIA 1-2011 T R I B O L O G I A 39 Jolanta DRABIK * BADANIE STABILNOŚCI WŁAŚCIWOŚCI INHIBITOWANYCH KOMPOZYCJI OLEJOWYCH PO TESTACH PRZYSPIESZONEGO UTLENIANIA STUDY ON STABILITY OF THE PROPERTIES OF STABILISED

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury prażenia na właściwości nasion słonecznika

Wpływ temperatury prażenia na właściwości nasion słonecznika TOM XXXI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2010 Ewa Płuciennik, Agnieszka Kita, Adam Figiel* Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa * Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wybranych rynkowych olejów roślinnych tłoczonych na zimno

Charakterystyka wybranych rynkowych olejów roślinnych tłoczonych na zimno Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Krzysztof Krygier, Małgorzata Wroniak, Krzysztof Dobczyński, Iwona Kiełt Stanisław Grześkiewicz*, Mieczysław Obiedziński* SGGW w Warszawie, Katedra Technologii Zbóż, Nasion

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU TŁUSZCZU SMAALNICZEGO NA WŁACIWOCI SENSORYCZNE CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA

WPŁYW RODZAJU TŁUSZCZU SMAALNICZEGO NA WŁACIWOCI SENSORYCZNE CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2004, 1 (38), 55-64 AGNIESZKA KITA, GRAYNA LISISKA WPŁYW RODZAJU TŁUSZCZU SMAALNICZEGO NA WŁACIWOCI SENSORYCZNE CZIPSÓW ZIEMNIACZANYCH PODCZAS PRZECHOWYWANIA S t r e s z

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH PRODUKTÓW TŁUSZCZOWYCH NA STABILNOŚĆ CHLOROWODORKU TIAMINY

WPŁYW WYBRANYCH PRODUKTÓW TŁUSZCZOWYCH NA STABILNOŚĆ CHLOROWODORKU TIAMINY ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 6 (97), 150 158 DOI: 10.15193/ZNTJ/2014/97/150-158 KRYSTYNA SZYMANDERA-BUSZKA, KATARZYNA WASZKOWIAK WPŁYW WYBRANYCH PRODUKTÓW TŁUSZCZOWYCH NA STABILNOŚĆ CHLOROWODORKU

Bardziej szczegółowo

Obserwacje nad zawartością DHA i cholesterolu w żółtku oraz wartością smakową jaj u kur otrzymujących w paszy tłuszcz rzepakowy lub rybny

Obserwacje nad zawartością DHA i cholesterolu w żółtku oraz wartością smakową jaj u kur otrzymujących w paszy tłuszcz rzepakowy lub rybny Tom XX Rośliny Oleiste 1998 Jerzy Koreleski, Maria Kuchta, Anna Sieradzka nstytut Zootechniki w Krakowie, Zakład Żywienia Zwierząt Obserwacje nad zawartością DHA i cholesterolu w żółtku oraz wartością

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ OKSYDACYJNA I POJEMNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH

STABILNOŚĆ OKSYDACYJNA I POJEMNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIX, 2016, 3, str. 350 355 Ewa Kurzeja, Magdalena Kimsa-Dudek, Agnieszka Synowiec-Wojtarowicz, Monika Ocytko, Michalina Kuźmiak, Katarzyna Pawłowska-Góral STABILNOŚĆ OKSYDACYJNA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OGRZEWANIA MIKROFALOWEGO NA ZMIANY W SKŁADZIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W OLEJACH ARACHIDOWYM I ARGANOWYM

WPŁYW OGRZEWANIA MIKROFALOWEGO NA ZMIANY W SKŁADZIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W OLEJACH ARACHIDOWYM I ARGANOWYM Lidia Ostasz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie WPŁYW OGRZEWANIA MIKROFALOWEGO NA ZMIANY W SKŁADZIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W OLEJACH ARACHIDOWYM I ARGANOWYM Oleje arachidowy i arganowy charakteryzują się

Bardziej szczegółowo

BADAWCZA I DYDAKTYCZNA

BADAWCZA I DYDAKTYCZNA APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA Ocena jakości wybranych olejów rzepakowych rafinowanych i tłoczonych na zimno dostępnych na polskim rynku Edyta Popis, Katarzyna Ratusz, Krzysztof Krygier Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. Prof. dr hab. Agnieszka Kita Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Wydział Nauk o Żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, 15.10.2016 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BIOMASY DROśDśY YARROWIA LIPOLYTICA Z TŁUSZCZÓW ODPADOWYCH PO SMAśENIU PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH

PRODUKCJA BIOMASY DROśDśY YARROWIA LIPOLYTICA Z TŁUSZCZÓW ODPADOWYCH PO SMAśENIU PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH Biotechnologia 3(1-2) 2004, 75-83 PRODUKCJA BIOMASY DROśDśY YARROWIA LIPOLYTICA Z TŁUSZCZÓW ODPADOWYCH PO SMAśENIU PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH Izabela Musiał, Waldemar Rymowicz, Agnieszka Kita Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogrzewania nasion rzepaku na jakość wytłoczonego oleju

Wpływ ogrzewania nasion rzepaku na jakość wytłoczonego oleju Tom XXIV Rośliny Oleiste 2003 Agnieszka Górecka, Małgorzata Wroniak, Krzysztof Krygier SGGW w Warszawie, Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych, WTŻ Wpływ ogrzewania nasion rzepaku na

Bardziej szczegółowo

Wpływ czasu i warunków przechowywania na zmiany zachodzące we frakcji lipidowej wybranych produktów rzepakowych

Wpływ czasu i warunków przechowywania na zmiany zachodzące we frakcji lipidowej wybranych produktów rzepakowych Tom XX Rośliny Oleiste 2000 Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wpływ czasu i warunków przechowywania na zmiany zachodzące we frakcji lipidowej wybranych produktów

Bardziej szczegółowo

PEROKSYDACJA LIPIDÓW W OLEJU SOJOWYM I KUKURYDZIANYM, PODDANYCH OBRÓBCE TERMICZNEJ I PO SMAŻENIU W NICH BIAŁKA

PEROKSYDACJA LIPIDÓW W OLEJU SOJOWYM I KUKURYDZIANYM, PODDANYCH OBRÓBCE TERMICZNEJ I PO SMAŻENIU W NICH BIAŁKA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 1, str. 52 58 Małgorzata Stec, Ewa Kurzeja, Arkadiusz Czerwiec, Agnieszka Jasek, Maria Wardas PEROKSYDACJA LIPIDÓW W OLEJU SOJOWYM I KUKURYDZIANYM, PODDANYCH OBRÓBCE

Bardziej szczegółowo

Ocena stabilności oksydatywnej wybranych olejów spożywczych tłoczonych na zimno

Ocena stabilności oksydatywnej wybranych olejów spożywczych tłoczonych na zimno Tom XXVIII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 27 Małgorzata Wroniak, Daniela Łukasik Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych, Katedra Technologii

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MIESZANINY TŁUSZCZU DROBIOWEGO Z OLEJEM RZEPAKOWYM PRZED I PO PRZEESTRYFIKOWANIU ENZYMATYCZNYM

CHARAKTERYSTYKA MIESZANINY TŁUSZCZU DROBIOWEGO Z OLEJEM RZEPAKOWYM PRZED I PO PRZEESTRYFIKOWANIU ENZYMATYCZNYM ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 5 (60), 257 272 MAGDALENA KOSTECKA CHARAKTERYSTYKA MIESZANINY TŁUSZCZU DROBIOWEGO Z OLEJEM RZEPAKOWYM PRZED I PO PRZEESTRYFIKOWANIU ENZYMATYCZNYM S t r e s z

Bardziej szczegółowo

Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy

Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy Zeszyty Naukowe nr 767 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Lidia Ostasz Katedra Chemii Ogólnej Bronisław Buczek Katedra Chemii Ogólnej Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU WARUNKÓW TŁOCZENIA W PRASIE ŚLIMAKOWEJ NA JAKOŚĆ I SKŁAD CHEMICZNY OLEJÓW RZEPAKOWYCH

OCENA WPŁYWU WARUNKÓW TŁOCZENIA W PRASIE ŚLIMAKOWEJ NA JAKOŚĆ I SKŁAD CHEMICZNY OLEJÓW RZEPAKOWYCH ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 1 (86), 92 104 MAŁGORZATA WRONIAK, ALEKSANDRA PTASZEK, KATARZYNA RATUSZ OCENA WPŁYWU WARUNKÓW TŁOCZENIA W PRASIE ŚLIMAKOWEJ NA JAKOŚĆ I SKŁAD CHEMICZNY OLEJÓW

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe. Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju Kujawski pod wpływem ogrzewania mikrofalowego.

Zeszyty Naukowe. Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju Kujawski pod wpływem ogrzewania mikrofalowego. Zeszyty Naukowe Towaroznawstwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 912 ISSN 1898-6447 Zesz. Nauk. UEK, 2013; 912: 73 88 Katedra Chemii Ogólnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Analiza zmian oksydacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ nawożenia na skład frakcji lipidowej nasion lnianki (Camelina sativa L. Cr.) i katranu (Crambe abissinica Hochst.)

Wpływ nawożenia na skład frakcji lipidowej nasion lnianki (Camelina sativa L. Cr.) i katranu (Crambe abissinica Hochst.) Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Ryszard Zadernowski, Wojciech Budzyński*, Halina Nowak-Polakowska Abdul Aleem Rashed, Krzysztof Jankowski Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Katedra Przetwórstwa i Chemii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TYPU OLEJU NA ZAWARTOŚĆ AKRYLOAMIDU ORAZ BARWĘ SMAŻONYCH PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH*

WPŁYW TYPU OLEJU NA ZAWARTOŚĆ AKRYLOAMIDU ORAZ BARWĘ SMAŻONYCH PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 498 502 Agnieszka Tajner-Czopek, Agnieszka Kita, Grażyna Lisińska WPŁYW TYPU OLEJU NA ZAWARTOŚĆ AKRYLOAMIDU ORAZ BARWĘ SMAŻONYCH PRODUKTÓW PRZEKĄSKOWYCH* Katedra

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA LIPIDÓW STRUKTURYZOWANYCH OTRZYMANYCH NA DRODZE PRZEESTRYFIKOWANIA TŁUSZCZU MLECZNEGO I KONCENTRATU OLEJU RYBIEGO

CHARAKTERYSTYKA LIPIDÓW STRUKTURYZOWANYCH OTRZYMANYCH NA DRODZE PRZEESTRYFIKOWANIA TŁUSZCZU MLECZNEGO I KONCENTRATU OLEJU RYBIEGO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 477 481 Joanna Bryś, Magdalena Wirkowska, Agata Górska, Ewa Ostrowska-Ligęza, Katarzyna Żubrżycka CHARAKTERYSTYKA LIPIDÓW STRUKTURYZOWANYCH OTRZYMANYCH NA DRODZE

Bardziej szczegółowo

Wpływ procesu smażenia na zawartość steroli i zmiany jakości częściowo uwodornionego oleju rzepakowego *

Wpływ procesu smażenia na zawartość steroli i zmiany jakości częściowo uwodornionego oleju rzepakowego * Tom XXVII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2006 Dominik Kmiecik, Józef Korczak, Magdalena Rudzińska*, Henryk Jeleń* Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Katedra Technologii Żywienia Człowieka,

Bardziej szczegółowo

2 Chmiel Polski S.A., ul. Diamentowa 27, Lublin

2 Chmiel Polski S.A., ul. Diamentowa 27, Lublin Acta Agrophyisca, 25, 6(2), 353-357 PORÓWNANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW STARZENIA W OCENIE WYBRANYCH PRODUKTÓW CHMIELOWYCH Jerzy Jamroz 1, Artur Mazurek 1, Marek Bolibok 2, Wojciech Błaszczak 2 1 Zakład Oceny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU EKSTRAKTÓW Z PRZYPRAW NA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ KRAKERSÓW

WPŁYW DODATKU EKSTRAKTÓW Z PRZYPRAW NA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ KRAKERSÓW ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 6 (91), 79 90 MARIOLA KOZŁOWSKA, ANNA ŻBIKOWSKA WPŁYW DODATKU EKSTRAKTÓW Z PRZYPRAW NA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ KRAKERSÓW S t r e s z c z e n i e Wykonano laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Selected quality parameters of wheat and potato snacks fried in different fats

Selected quality parameters of wheat and potato snacks fried in different fats 54 POSTĘPY TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO 2/2016 Dr hab. inż. Małgorzata WRONIAK Mgr inż. Daria PREJS Dr hab. inż. Monika JANOWICZ* Dr inż. Katarzyna RATUSZ Mgr inż. Małgorzata KORNATOWSKA Katedra Technologii

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH

SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH ROCZN. PZH, 2003, 54, NR 3, 263 267 MAREK DANIEWSKI, BOHDAN JACÓRZYŃSKI, AGNIESZKA FILIPEK, JAROSŁAW BALAS, MAŁGORZATA PAWLICKA, EUGENIA MIELNICZUK SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WYBRANYCH OLEJÓW JADALNYCH

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI ŁOJU WOŁOWEGO I TŁUSZCZU MLECZNEGO PRZEZ PRZEESTRYFIKOWANIE ENZYMATYCZNE Z OLEJEM RZEPAKOWYM

MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI ŁOJU WOŁOWEGO I TŁUSZCZU MLECZNEGO PRZEZ PRZEESTRYFIKOWANIE ENZYMATYCZNE Z OLEJEM RZEPAKOWYM BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 304 308 Joanna Bryś, Katarzyna Tarnowska, Magdalena Wirkowska, Bolesław Kowalski MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI ŁOJU WOŁOWEGO I TŁUSZCZU MLECZNEGO PRZEZ PRZEESTRYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKŁADU I JAKOŚCI OLEJÓW LNIANYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO

ANALIZA SKŁADU I JAKOŚCI OLEJÓW LNIANYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVIII, 2015, 3, str. 294 299 Dorota Derewiaka, Paulina Oleksiak, Marta Ciecierska, Ewa Majewska, Jolanta Kowalska, Rafał Wołosiak ANALIZA SKŁADU I JAKOŚCI OLEJÓW LNIANYCH TŁOCZONYCH

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 maja 2014 r. Prof. dr hab. Władysław Kędzior Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Towaroznawstwa Żywności

Kraków, dnia 23 maja 2014 r. Prof. dr hab. Władysław Kędzior Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Towaroznawstwa Żywności Prof. dr hab. Władysław Kędzior Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Towaroznawstwa Żywności Kraków, dnia 23 maja 2014 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Magdaleny Sielickiej nt. Ocena

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WYBRANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU

JAKOŚĆ WYBRANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU ROCZN. PZH 2007, 58, NR 3, 515-524 JAROSŁAWA RUTKOWSKA 1, ANNA ŻBIKOWSKA 2 JAKOŚĆ WYBRANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU QUALITY OF THE VARIOUS VEGETABLE OILS AVAILABLE ON THE POLISH MARKET

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2014 Tom 8 Zeszyt 4 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net #58 Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu DOMINIK KMIECIK,

Bardziej szczegółowo

Acta Agrophysica, 2011, 18(1),

Acta Agrophysica, 2011, 18(1), Acta Agrophysica, 2011, 18(1), 111-120 ZMIANY HYDROLITYCZNE I OKSYDACYJNE ZACHODZĄCE WE FRAKCJI LIPIDOWEJ PODCZAS WYPIEKU I PRZECHOWYWANIA WYROBÓW BISZKOPTOWO-TŁUSZCZOWYCH Magdalena Maszewska, Anna śbikowska,

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZEMIAN CHEMICZNYCH OLEJÓW SMAROWYCH WYTWARZANYCH Z UDZIAŁEM SUROWCÓW ROŚLINNYCH

BADANIE PRZEMIAN CHEMICZNYCH OLEJÓW SMAROWYCH WYTWARZANYCH Z UDZIAŁEM SUROWCÓW ROŚLINNYCH 5-2011 T R I B O L O G I A 249 Małgorzata WRONA *, Karolina DZIOSA * BADANIE PRZEMIAN CHEMICZNYCH OLEJÓW SMAROWYCH WYTWARZANYCH Z UDZIAŁEM SUROWCÓW ROŚLINNYCH INVESTIGATION OF THE CHEMICAL TRANSFORMATIONS

Bardziej szczegółowo

Zmiany liczby kwasowej i nadtlenkowej tłuszczu produktów rzepakowych przechowywanych w różnych warunkach bez i z dodatkiem przeciwutleniacza

Zmiany liczby kwasowej i nadtlenkowej tłuszczu produktów rzepakowych przechowywanych w różnych warunkach bez i z dodatkiem przeciwutleniacza TOM XXXIII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2012 Anna Milczarek, Maria Osek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Adres do korespondencji: amilczarek@uph.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH PIETRUSZKI W WYNIKU PROCESU SMAśENIA

ZMIANY WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH PIETRUSZKI W WYNIKU PROCESU SMAśENIA InŜynieria Rolnicza 7/2006 Monika Górna-Cichoń, Józef Grochowicz Katedra InŜynierii i Maszyn SpoŜywczych Akademia Rolnicza w Lublinie ZMIANY WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH PIETRUSZKI W WYNIKU PROCESU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW InŜynieria Rolnicza 6/2006 Beata Ślaska-Grzywna Katedra InŜynierii i Maszyn SpoŜywczych Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁĘ CIĘCIA I SIŁĘ ŚCISKANIA ZIEMNIAKÓW Streszczenie W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 4 JUSTYNA GROMADZKA,

Bardziej szczegółowo

Tom XXI Rośliny Oleiste 2000

Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Barbara Robak, Marek Gogolewski Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Biochemii i Analizy Żywności Zmiany fizyko-chemiczne zachodzące w oleju rzepakowym w trakcie ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs. Aneta Cegiełka. SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności

Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs. Aneta Cegiełka. SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs Aneta Cegiełka SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności Badania nad określeniem wpływu zastąpienia zwierzęcego surowca tłuszczowego olejami roślinnymi

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA ZIARNA PSZENICY NA ZMIANĘ JEGO CECH JAKOŚCIOWYCH

WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA ZIARNA PSZENICY NA ZMIANĘ JEGO CECH JAKOŚCIOWYCH Inżynieria Rolnicza 1(99)/28 WPŁYW CZASU PRZECHOWYWANIA ZIARNA PSZENICY NA ZMIANĘ JEGO CECH JAKOŚCIOWYCH Michał Sypuła, Agata Dadrzyńska Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE WYCIĄGÓW OTRZYMYWANYCH Z GORYCZKOWYCH ODMIAN CHMIELU

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE WYCIĄGÓW OTRZYMYWANYCH Z GORYCZKOWYCH ODMIAN CHMIELU Acta Agrophysica, 26, 7(1), 81-85 WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE WYCIĄGÓW OTRZYMYWANYCH Z GORYCZKOWYCH ODMIAN CHMIELU Jerzy Jamroz 1, Artur Mazurek 1, Magdalena Góra 1, Krzysztof Kargul 2 1 Zakład Oceny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka nasion i lipidów amarantusa

Charakterystyka nasion i lipidów amarantusa Tom XXVII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2006 Katarzyna Ratusz, Magdalena Wirkowska* SGGW Warszawa, Wydział Technologii Żywności, Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych * Zakład Chemii

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE STABILNOCI OKSYDATYWNEJ WYBRANYCH OLEJÓW TŁOCZONYCH NA ZIMNO Z OLEJAMI RAFINOWANYMI

PORÓWNANIE STABILNOCI OKSYDATYWNEJ WYBRANYCH OLEJÓW TŁOCZONYCH NA ZIMNO Z OLEJAMI RAFINOWANYMI YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 26, 1 (46) Supl., 214-221 MAŁGORZATA WRONIAK, DANIELA ŁUKASIK, MAGDALENA MASZEWSKA PORÓWNANIE STABILNOCI OKSYDATYWNEJ WYBRANYCH OLEJÓW TŁOCZONYCH NA ZIMNO Z OLEJAMI RAFINOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie rzepakowego oleju posmażalniczego na węglu aktywnym modyfikowanym stałym KOH

Oczyszczanie rzepakowego oleju posmażalniczego na węglu aktywnym modyfikowanym stałym KOH Zeszyty Naukowe nr 767 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Chemii Ogólnej Oczyszczanie rzepakowego oleju posmażalniczego na węglu aktywnym modyfikowanym stałym KOH 1. Wprowadzenie Rzepak

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AGLOMERACJI I PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ NIEZBĘDNYCH, NIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W PREPARATACH Z MLEKA W PROSZKU

WPŁYW AGLOMERACJI I PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ NIEZBĘDNYCH, NIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W PREPARATACH Z MLEKA W PROSZKU BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVIII, 2015, 3, str. 479 483 Ewa Ostrowska Ligęza, Magdalena Wirkowska-Wojdyła, Agata Górska, Joanna Bryś WPŁYW AGLOMERACJI I PRZECHOWYWANIA NA ZAWARTOŚĆ NIEZBĘDNYCH, NIENASYCONYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY I CZASU PRZECHOWYWANIA NA WYBRANE CECHY JAKOŚCIOWE OLEJU RZEPAKOWEGO, LNIANEGO I LNIANKOWEGO

WPŁYW TEMPERATURY I CZASU PRZECHOWYWANIA NA WYBRANE CECHY JAKOŚCIOWE OLEJU RZEPAKOWEGO, LNIANEGO I LNIANKOWEGO I N Ż Y N I E R I A ROLNICZA A G R I C U L T U R A L ENGINEERING 2013: Z. 1(141) T.1 S. 115-124 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org WPŁYW TEMPERATURY I CZASU PRZECHOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH TRADYCYJNYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH PRODUKOWANYCH NA ZIEMI LUBELSKIEJ

OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH TRADYCYJNYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH PRODUKOWANYCH NA ZIEMI LUBELSKIEJ I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 3(138) S. 101-107 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH TRADYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH A JAKOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ TECHNOLOGICZNA TŁUSZCZÓW DO PIECZENIA

SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH A JAKOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ TECHNOLOGICZNA TŁUSZCZÓW DO PIECZENIA ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 4 (59), 90 95 ANNA ŻBIKOWSKA, JAROSŁAWA RUTKOWSKA SKŁAD KWASÓW TŁUSZCZOWYCH A JAKOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ TECHNOLOGICZNA TŁUSZCZÓW DO PIECZENIA S t r e s z c z e n i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWARTOŚCI I JAKOŚCI TŁUSZCZU W POLSKICH SMAŻONYCH CHIPSACH ZIEMNIACZANYCH

ANALIZA ZAWARTOŚCI I JAKOŚCI TŁUSZCZU W POLSKICH SMAŻONYCH CHIPSACH ZIEMNIACZANYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVIII, 2015, 4, str. 622 629 Magdalena Zychnowska, Krzysztof Krygier, Marlena Iwańczuk ANALIZA ZAWARTOŚCI I JAKOŚCI TŁUSZCZU W POLSKICH SMAŻONYCH CHIPSACH ZIEMNIACZANYCH Zakład

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK OGRODNICZYCH ODDZIAŁ W LUBLINIE Międzynarodowa Konferencja Naukowa OGRODNICTWO W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI ŻYCIA oraz Jubileusz 45-lecia Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ TŁUSZCZU NASION OLEISTYCH ZASTOSOWANYCH DO PRODUKCJI WYBRANYCH RODZAJÓW PIECZYWA

JAKOŚĆ TŁUSZCZU NASION OLEISTYCH ZASTOSOWANYCH DO PRODUKCJI WYBRANYCH RODZAJÓW PIECZYWA ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 5 (78), 62 74 MAŁGORZATA TAŃSKA, DANIELA ROTKIEWICZ JAKOŚĆ TŁUSZCZU NASION OLEISTYCH ZASTOSOWANYCH DO PRODUKCJI WYBRANYCH RODZAJÓW PIECZYWA S t r e s z c z e

Bardziej szczegółowo

OCENA ODPORNOŚCI NA UTLENIANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI SMARNYCH KOMPOZYCJI OLEJU ROŚLINNEGO

OCENA ODPORNOŚCI NA UTLENIANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI SMARNYCH KOMPOZYCJI OLEJU ROŚLINNEGO 3-2009 T R I B O L O G I A 41 Jolanta DRABIK * * OCENA ODPORNOŚCI NA UTLENIANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI SMARNYCH KOMPOZYCJI OLEJU ROŚLINNEGO THE ASSESSMENT OF THE OXIDATION STABILITY AND OF LUBRICATING PROPERTIES

Bardziej szczegółowo

Właściwości chipsów ziemniaczanych smażonych klasycznie i ciśnieniowo

Właściwości chipsów ziemniaczanych smażonych klasycznie i ciśnieniowo NR 266 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2012 AGNIESZKA KITA 1 HONORATA DANILCZENKO 2 ELWIRA JARIENE 2 KLAUDIA KUŁAKOWSKA 1 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 Aleksandras Stulginskis

Bardziej szczegółowo

TERMOKINETYCZNA ANALIZA TŁUSZCZU Z KUKURYDZY Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNICOWEJ KALORYMETRII SKANINGOWEJ

TERMOKINETYCZNA ANALIZA TŁUSZCZU Z KUKURYDZY Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNICOWEJ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 1 (62), 128 139 EWA OSTROWSKA-LIGĘZA, MAGDALENA WIRKOWSKA, BOLESŁAW KOWALSKI TERMOKINETYCZNA ANALIZA TŁUSZCZU Z KUKURYDZY Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNICOWEJ KALORYMETRII

Bardziej szczegółowo

Pestki czarnej porzeczki jako źródło naturalnych przeciwutleniaczy

Pestki czarnej porzeczki jako źródło naturalnych przeciwutleniaczy Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Bogdan Pachołek, Maria Małecka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa Pestki czarnej porzeczki jako źródło naturalnych przeciwutleniaczy Black currant seeds

Bardziej szczegółowo

Grubość plasterków ziemniaka a właściwości chipsów à la kettle

Grubość plasterków ziemniaka a właściwości chipsów à la kettle NR 266 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2012 KLAUDIA KUŁAKOWSKA MAGDA ANIOŁOWSKA EWA GÓRNICKA AGNIESZKA KITA Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE JAKOŚCI OLEJU RZEPAKOWEGO TŁOCZONEGO NA ZIMNO I RAFINOWANEGO. Magdalena Zychnowska, Monika Pietrzak, Krzysztof Krygier

PORÓWNANIE JAKOŚCI OLEJU RZEPAKOWEGO TŁOCZONEGO NA ZIMNO I RAFINOWANEGO. Magdalena Zychnowska, Monika Pietrzak, Krzysztof Krygier Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 575, 2013, 131 138 PORÓWNANIE JAKOŚCI OLEJU RZEPAKOWEGO TŁOCZONEGO NA ZIMNO I RAFINOWANEGO Magdalena Zychnowska, Monika Pietrzak, Krzysztof Krygier Szkoła

Bardziej szczegółowo

Korelacja wyników badań stabilności oksydacyjnej biopaliw silnikowych uzyskanych za pomocą testu Rancimat oraz Petrooxy

Korelacja wyników badań stabilności oksydacyjnej biopaliw silnikowych uzyskanych za pomocą testu Rancimat oraz Petrooxy NAFTA-GAZ październik 2010 ROK LXVI Jarosław Molenda, Karolina Świgoń Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom Wiesława Urzędowska, Dariusz Sacha Instytut Nafty i Gazu, Kraków Korelacja wyników badań

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 4 MAŁGORZATA TAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie autooksydacji oleju rzepakowego i słonecznikowego

Monitorowanie autooksydacji oleju rzepakowego i słonecznikowego Tom XXVI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2005 Katarzyna Ratusz*, Bolesław Kowalski, Witold Bekas, Magdalena Wirkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Żywności * Zakład

Bardziej szczegółowo

OCENA PEROKSYDACJI LIPIDÓW W RÓŻNYCH OLEJACH OLIWKOWYCH WZBOGACONYCH W WITAMINĘ E LUB β- KAROTEN

OCENA PEROKSYDACJI LIPIDÓW W RÓŻNYCH OLEJACH OLIWKOWYCH WZBOGACONYCH W WITAMINĘ E LUB β- KAROTEN BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLI, 2008, 3, str. 281 285 Ewa Kurzeja, Anna Kurek-Górecka, Joanna Dudys, Danuta Kaczmarczyk, Maria Wardas OCENA PEROKSYDACJI LIPIDÓW W RÓŻNYCH OLEJACH OLIWKOWYCH WZBOGACONYCH W

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŚWIEŻYCH SOKÓW OWOCOWYCH W OKRESIE ICH PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

JAKOŚĆ ŚWIEŻYCH SOKÓW OWOCOWYCH W OKRESIE ICH PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 381 385 Beata Pyryt JAKOŚĆ ŚWIEŻYCH SOKÓW OWOCOWYCH W OKRESIE ICH PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA Katedra Technologii i Organizacji Żywienia Akademii Morskiej w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompozycji tokoferoli na zmiany oksydacyjne prób triacylogliceroli oleju słonecznikowego

Wpływ kompozycji tokoferoli na zmiany oksydacyjne prób triacylogliceroli oleju słonecznikowego Tom XXX ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 29 Aldona Jasińska-Stępniak, Loretta Karwańska Katedra Biochemii i Analizy Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wpływ kompozycji tokoferoli na zmiany oksydacyjne

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie oleju po sma eniu przetworów rybnych na w glu aktywnym modyfikowanym kwasem siarkowym

Oczyszczanie oleju po sma eniu przetworów rybnych na w glu aktywnym modyfikowanym kwasem siarkowym Zeszyty Naukowe nr 710 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Wojciech Chwia kowski Katedra Chemii i Kinetyki Procesów Oczyszczanie oleju po sma eniu przetworów rybnych na w glu aktywnym modyfikowanym kwasem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach

Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach UNIWERSTYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ EKONOMII Mgr Marta Majtkowska Ekonomiczne i społeczno-demograficzne czynniki zgonów osób w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2002-2013 Streszczenie rozprawy

Bardziej szczegółowo

TŁUSZCZE. Technologia gastronomiczna. Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie

TŁUSZCZE. Technologia gastronomiczna. Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie TŁUSZCZE Technologia gastronomiczna Zespół Szkół Gospodarczych im Spytka Ligęzy w Rzeszowie Materiały przygotowali: mgr inŝ. Krzysztof Matłosz mgr Sabina Walat RZESZÓW 2005 Tłuszcze to estry gliceryny

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ MAKARONÓW INSTANT W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PROCESU SMAŻENIA

JAKOŚĆ MAKARONÓW INSTANT W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PROCESU SMAŻENIA ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 3 (88), 151 163 KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, ANNA ŻBIKOWSKA JAKOŚĆ MAKARONÓW INSTANT W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PROCESU SMAŻENIA S t r e s z c z e n i e Celem

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA OLEJÓW RZEPAKOWYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO

WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA OLEJÓW RZEPAKOWYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 79 92 MAŁGORZATA WRONIAK WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA OLEJÓW RZEPAKOWYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO S t r e s z c z e n i e Celem pracy była ocena jakości oraz wartości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w aêciwoêci fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza

Zmiany w aêciwoêci fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza Zeszyty Naukowe nr 710 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Agnieszka LeÊniak Katedra Chemii i Kinetyki Procesów Lidia Ostasz Katedra Chemii i Kinetyki Procesów Zmiany w aêciwoêci fizykochemicznych oleju

Bardziej szczegółowo

EVALUATION METHOD OF LABELLING OF VEGETABLE OILS ON THE OLSZTYN MARKET

EVALUATION METHOD OF LABELLING OF VEGETABLE OILS ON THE OLSZTYN MARKET POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES Abbrev.: Pol. J. Natur. Sc., Vol 27(1): 67 79, Y. 2012 EVALUATION METHOD OF LABELLING OF VEGETABLE OILS ON THE OLSZTYN MARKET Marta Ambrosewicz, Małgorzata Tańska, Daniela

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN OKSYDACYJNYCH I SENSORYCZNYCH MIESZANIN OLEJU RZEPAKOWEGO Z KONCENTRATEM OLEJU RYBIEGO LUB OLEJEM LNIANYM

ANALIZA ZMIAN OKSYDACYJNYCH I SENSORYCZNYCH MIESZANIN OLEJU RZEPAKOWEGO Z KONCENTRATEM OLEJU RYBIEGO LUB OLEJEM LNIANYM ŻYWNOŚĆ 3(40)Supl., 2004 KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, KRZYSZTOF KRYGIER ANALIZA ZMIAN OKSYDACYJNYCH I SENSORYCZNYCH MIESZANIN OLEJU RZEPAKOWEGO Z KONCENTRATEM OLEJU RYBIEGO LUB OLEJEM LNIANYM S t r e

Bardziej szczegółowo

Przebieg degradacji natywnych tokoferoli w olejach roślinnych wzbogaconych menadionem (wit. K 3 ) pod wpływem promieniowania gamma

Przebieg degradacji natywnych tokoferoli w olejach roślinnych wzbogaconych menadionem (wit. K 3 ) pod wpływem promieniowania gamma Tom XXV ROŚLINY OLEISTE 24 Bogumiła Kupczyk, Marek Gogolewski, Małgorzata Nogala-Kałucka Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Biochemii i Analizy Żywności Przebieg degradacji

Bardziej szczegółowo

Profil kwasów tłuszczowych oliwy z oliwek dostępnej na polskim rynku

Profil kwasów tłuszczowych oliwy z oliwek dostępnej na polskim rynku Zeszyty Naukowe nr 767 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Chemii Ogólnej Profil kwasów tłuszczowych oliwy z oliwek dostępnej na polskim rynku 1. Wprowadzenie W latach 2000 2006 nastąpiła

Bardziej szczegółowo

THE EFFECT OF SOY HYDROLYSATES ON CHANGES IN CHOLESTEROL CONTENT AND ITS OXIDATION PRODUCTS IN FINE GROUND MODEL SAUSAGES

THE EFFECT OF SOY HYDROLYSATES ON CHANGES IN CHOLESTEROL CONTENT AND ITS OXIDATION PRODUCTS IN FINE GROUND MODEL SAUSAGES SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 8(3) 2009, 15-22 ISSN 1644-0730 (print) ISSN 1889-9594 (online) THE EFFECT OF SOY HYDROLYSATES ON CHANGES IN CHOLESTEROL CONTENT AND ITS OXIDATION

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA LETNIA. Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ ANALITYKI I TECHNOLOGII OLEJÓW TŁOCZONYCH NA ZIMNO. Poznań,

SZKOŁA LETNIA. Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ ANALITYKI I TECHNOLOGII OLEJÓW TŁOCZONYCH NA ZIMNO. Poznań, SZKOŁA LETNIA ANALITYKI I TECHNOLOGII OLEJÓW TŁOCZONYCH NA ZIMNO Poznań, 7-8.09.2017 Szkoła letnia Analityki i technologii olejów tłoczonych na zimno Program szkolenia Poznań, 7-8.09.2017 Dzień 1 7.09.2017

Bardziej szczegółowo

Skład chemiczny nasion rzepaku przechowywanego w warunkach symulujących silosy przemysłowe

Skład chemiczny nasion rzepaku przechowywanego w warunkach symulujących silosy przemysłowe Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Wacław Krasucki, Jerzy Tys*, Eugeniusz R. Grela, Katarzyna Szafran Akademia Rolnicza w Lublinie, * Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie Skład chemiczny nasion rzepaku przechowywanego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU SORBITOLU NA WYBRANE CECHY PRODUKTU PO AGLOMERACJI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ

WPŁYW DODATKU SORBITOLU NA WYBRANE CECHY PRODUKTU PO AGLOMERACJI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ Inżynieria Rolnicza 5(93)/2007 WPŁYW DODATKU SORBITOLU NA WYBRANE CECHY PRODUKTU PO AGLOMERACJI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ Paweł Sobczak, Kazimierz Zawiślak Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU WSTĘPNEJ OBRÓBKI HYDROTERMICZNEJ NASION RZEPAKU NA JAKOŚĆ FIZYKOCHEMICZNĄ I STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ WYTŁOCZONEGO OLEJU

OCENA WPŁYWU WSTĘPNEJ OBRÓBKI HYDROTERMICZNEJ NASION RZEPAKU NA JAKOŚĆ FIZYKOCHEMICZNĄ I STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ WYTŁOCZONEGO OLEJU Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 588, 217, 139 147 DOI 1.2263/ZPPNR.217.588.13 OCENA WPŁYWU WSTĘPNEJ OBRÓBKI HYDROTERMICZNEJ NASION RZEPAKU NA JAKOŚĆ FIZYKOCHEMICZNĄ I STABILNOŚĆ OKSYDATYWNĄ

Bardziej szczegółowo