MONOGRAFIE PRAWNICZE KARA ŚMIERCI PROBLEM ETYCZNEJ DOPUSZCZALNOŚCI SANKCJI GŁÓWNEJ ZA MORDERSTWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONOGRAFIE PRAWNICZE KARA ŚMIERCI PROBLEM ETYCZNEJ DOPUSZCZALNOŚCI SANKCJI GŁÓWNEJ ZA MORDERSTWO"

Transkrypt

1 MONOGRAFIE PRAWNICZE KARA ŚMIERCI PROBLEM ETYCZNEJ DOPUSZCZALNOŚCI SANKCJI GŁÓWNEJ ZA MORDERSTWO TOMASZ TABASZEWSKI Wydawnictwo C. H. Beck

2 MONOGRAFIE PRAWNICZE TOMASZ TABASZEWSKI KARA ŚMIERCI. PROBLEM ETYCZNEJ DOPUSZCZALNOŚCI SANKCJI GŁÓWNEJ ZA MORDERSTWO

3 Polecamy nasze publikacje: Marcin Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO-KRYMINALISTYCZNA Bronisław Bartusiak KARA ŚMIERCI W ŚWIETLE SPORU O RACJONALIZACJĘ KARY Elżbieta Hryniewicz PRZESTĘPSTWA ABSTRAKCYJNEGO I KONKRETNEGO ZAGROŻENIA DÓBR PRAWNYCH Piotr Stępniak ŚRODKI PENALNE WE FRANCJI I POLSCE. DOKTRYNA, LEGISLACJA, PRAKTYKA Leszek Wilk HAZARD. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE Katarzyna Witkowska-Rozpara PRZESTĘPCZOŚĆ, ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU A POLITYKA KARNA

4 KARA ŚMIERCI PROBLEM ETYCZNEJ DOPUSZCZALNOŚCI SANKCJI GŁÓWNEJ ZA MORDERSTWO TOMASZ TABASZEWSKI WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012

5 Redaktor prowadzący: Emilia Rucińska-Sech Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII Wstęp... XXVII Rozdział I. Określenie tematu oraz metod i przesłanek rozumowania Określenie tematu rozważań i uwagi metodologiczne... 1 I. Określenie tematu rozważań... 1 II. Pojęcie modelu... 3 III. Uwagi o metodologii Pojęcie godności człowieka Analiza pojęcia kary I. Definicja pojęcia kary Istota pojęcia kary Drugoplanowe elementy definicji pojęcia kary II. Pojęcia związane z karą Istota kary Treść, skutki, funkcje, cele i sens kary III. Pojęcia związane z teorią kary Usprawiedliwienie, racjonalizacja i uzasadnienie. kary Teoria i filozofia kary IV. Podsumowanie Rozdział II. Model odwzorowanie kary Ustawowy wymiar kary Sądowy wymiar kary I. Zasady gwarancyjne II. Zasada winy III. Cele kary IV. Podsumowanie Rozdział III. Analiza alternatywnych modeli wzorów kary Restytucja I. Prezentacja teorii II. Krytyka III. Wnioski XI

7 Spis treści 2. Prewencja generalna I. Teorie o wyłącznie generalnoprewencyjnym celu. kary Prezentacja i krytyka teorii A. Feuerbacha Prezentacja i krytyka teorii F.H. Bradleya II. Mieszane teorie ogólnoprewencyjne Teoria kary J. Benthama a. Prezentacja teorii b. Krytyka c. Wnioski Ekonomiczne teorie kary a. Prezentacja b. Krytyka c. Wnioski Prewencja indywidualna poprawa jako cel kary I. Teorie poprawcze kary Koncepcje K. Grolmana i K. Roedera Koncepcja obrony społecznej II. Prewencyjne teorie mieszane Koncepcja nowej obrony społecznej Koncepcja F. von Liszta III. Teorie mieszane Koncepcja dwutorowości prawa karnego Koncepcja W. Wróbla i A. Zolla IV. Podsumowanie rozważań o poprawczym modelu kary Prewencja indywidualna unieszkodliwienie jako cel kary 121 I. Teorie unieszkodliwienia koncepcje C. Lombroso. i E. Ferri II. Prewencyjne teorie mieszane koncepcja nowej. penologii III. Teorie mieszane koncepcja C. Beccarii IV. Podsumowanie rozważań o modelu kary opartym. na unieszkodliwieniu Rozdział IV. Utylitaryzm jako system uzasadniający karę Prezentacja i krytyka teorii I. Racjonalność utylitarystyczna II. Użyteczność jako wartość III. Użyteczność jako zasada IV. Krytyka teorii Utylitaryzm czynów i utylitaryzm reguł I. Krytyka utylitaryzmu czynów VI

8 Spis treści II. Krytyka utylitaryzmu reguł Utylitarystyczny model wzór kary I. Prezentacja II. Krytyka III. Wnioski Próby uzgodnienia utylitaryzmu reguł i retrybucji w teorii. kary I. Definicja i uzasadnienie etyczne II. Kara jednostkowa i karanie Koncepcja J. Rawlsa Koncepcja H.L.A. Harta Podsumowanie Rozdział V. Model wzór kary oparty na celu retrybutywnym Prezentacja i krytyka teorii sprawiedliwości retrybutywnej 165 I. Pojęcie retrybucji II. Klasycyzm, neoklasycyzm, humanitaryzm III. Analiza pojęcia zasługi w teorii sprawiedliwości retrybutywnej IV. Retrybucja a godność człowieka V. Konstrukcja modelu wzoru kary retrybutywnej Teorie symetrii sprawiedliwości wyrównawczej. i dystrybutywnej I. Koncepcja H. Morrisa II. Koncepcja G. Sherra III. Koncepcja M. Moore a IV. Koncepcja W.D. Rossa Teorie korzyści i ciężarów I. Koncepcja kary A. von Hirscha II. Koncepcja kary J. Finnisa Komunikacyjne teorie kary I. Koncepcja kary jako świeckiej pokuty A. Duffa II. Koncepcja kary jako potępienia moralnego. A. von Hirscha III. Koncepcja kary jako rewindykacji wartości ofiary. J. Hampton Wnioski Rozdział VI. Kantyzm Podstawowe pojęcia filozofii moralnej VII

9 Spis treści I. Wstęp II. Konstrukcja pojęcia moralności III. Rozróżnienie etycznej i prawnej sfery moralności Prawo i kara I. Prawo II. Kara Definicja pojęcia kary Kara prawna Sprawiedliwość I. Definicja pojęcia sprawiedliwości II. Konflikt obowiązków III. Sprawiedliwość w ujęciu prawnonaturalnym IV. Rodzaje sprawiedliwości w stanie obywatelskim Sprawiedliwość karna I. Definicja pojęcia sprawiedliwości karnej II. Zagadnienie spójności prawa odpłaty z ogólną teorią sprawiedliwości III. Problemy ze stosowaniem talionu IV. Problem darowania kary jako nakazu miłosierdzia. i wyrazu prawa łaski V. Zagadnienie czysto etycznej godziwości stosowania. prawa odpłaty Kara śmierci za morderstwo I. Kara śmierci problem główny II. Kara śmierci zagadnienia szczegółowe III. Kara śmierci aktualne pryncypium czy historyczny akcydens? IV. Godność człowieka a kara śmierci Rozdział VII. Tomizm Etyka tomistyczna I. Wstęp II. Wartości moralne i ich konflikt III. Czyny ludzkie i odpowiedzialność moralna Władza i prawo I. Pojęcie władzy II. Pojęcie prawa III. Prawo naturalne IV. Prawo pozytywne Sprawiedliwość VIII

10 Spis treści I. Sprawiedliwość ogólna II. Sprawiedliwość szczególna III. Sprawiedliwość karna Kara I. Sankcja II. Kara III. Rodzaje kar Problem dopuszczalności kary śmierci I. Zasada nienaruszalności prawa do życia II. Problem dopuszczalności kary śmierci III. Godność człowieka i prawo do życia a kara śmierci IV. Sprawiedliwość kary śmierci V. Wybaczenie i kara śmierci VI. Krytyka etycznej dopuszczalności kary śmierci Podsumowanie Indeks osobowy Indeks rzeczowy IX

11

12 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KK... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1932 r.... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.), uchylony r. KK z 1969 r.... ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.), uchylony r. KKW... ustawa z r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPK... ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KW... ustawa z r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) 2. Organy, instytucje i organizacje SN... TK... Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny 3. Publikatory i czasopisma CPKiNP... Dz.U... EP... KSP... KZS... NP... OSA... OSN... OTK... Pal.... PiP... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Edukacja Prawnicza Krakowskie Studia Prawnicze Krakowskie Zeszyty Sądowe Nowe Prawo Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Palestra Państwo i Prawo XI

13 Wykaz skrótów PPK... PPUW... Prok. i Pr.... RNS... RPEiS... SP... ZNUJ... ZNWPiAUG... Przegląd Prawa Karnego Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego Prokuratura i Prawo Rocznik Nauk Społecznych Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Prawnicze Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 4. Inne skróty a... artykuł (jednostka redakcyjna Sumy Teologicznej) art... artykuł (jednostka redakcyjna tekstu prawnego) cyt.... cytowany, cytat m.in.... między innymi np... na przykład por.... porównaj przeł... przełożył(-a) red.... redakcja, redaktor s.... strona t.... tom tzn... to znaczy ust.... ustęp z.... zagadnienie (jednostka redakcyjna Sumy Teologicznej) zd... zdanie zob... zobacz XII

14 Wykaz literatury H. Achenbach, Historische und dogmatische Grundlagen der strafsystematischen Schuldlehre, Berlin 1974 H.B. Acton, Introduction: The Philosophy of Punishment, [w:] H.B. Acton (red.), The Philosophy of Punishment. A Collection of Papers, London 1969 A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyń, Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej, Toruń 2007 H.D. Aiken, Argumentacja etyczna, [w:] I. Lazari-Pawłowska (red.), Metaetyka, Warszawa 1975 H.E. Allison, Kant s Doctrine of Obligatory Ends, Jahrbuch für Recht und Ethik 1993, Nr 1 M. Ancel, La défense sociale nouvelle, Paris 1981 I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1976 G.E.M. Anscombe, Practical Reasoning, [w:] J. Raz (red.), Practical Reasoning, Oxford 1978 M. Araszkiewicz, The Concept of Coherence in Legal Argumentation in the Context of European Private Law and Europeanization of National Private Law. A Theoretical Study, Kraków 2010 (maszynopis) K.G. Armstrong, The Retributivist Hits Back, [w:] H.B. Acton (red.), The Philosophy of Punishment. A Collection of Papers, London 1969 Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Warszawa 2007 A. Ashworth, Four Techniques for Reducing Sentence Disparity, [w:] A. von Hirsch, A. Ashworth (red.), Principled Sentencing. Readings on Theory and Policy, Oxford 2004 A. Ashworth, Sentencing, [w:] M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (red.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford New York 2002 J.E. Atwell, Objective Ends in Kant s Ethics, Archiv für Geschichte der Philosophie 1974, Nr 56 A.J. Ayer, The Principle of Utility, [w:] A.J. Ayer (red.), Philosophical Essays, London 1954 K.E. Baier, Is Punishment Retributive, [w:] H.B. Acton (red.), The Philosophy of Punishment. A Collection of Papers, London 1969 C. Baird, R.H. Gertner, R.C. Picker, Game Theory and the Law, Cambridge Mass London 2000 B. Banaszak, Podstawowe obowiązki prawne jednostki, Wrocław 1997 A. Bandura, Principles of behavior modification, New York 1969 A. Barczak-Oplustil, Sporne zagadnienia istoty winy w prawie karnym. Zarys problemu, CPKiNP 2005, z. 2 XIII

15 XIV Wykaz literatury R.E. Barnett, Restytucja: nowy paradygmat sprawiedliwości karnej, [w:] J. Hołówka (red.), Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie. Fragmenty filozofii analitycznej, Warszawa 2000 M.W. Baron, Love and Respect in Doctrine of Virtue, [w:] M. Timmons (red.), Kant s Metaphysics of Morals. Interpretative Essays, Oxford 2002 R.E. Bayles, Czego należy oczekiwać od utylitaryzmu czynów, Etyka 1973, Nr 11 C. Beccaria, O przestępstwach i karach, Warszawa 1959 G.S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, [w:] G.S. Becker (red.), Essays in the Economics of Crime and Punishment, New York 1974 S. Benn, R.S. Peters, Social Principles and Democratic State, London 1959 J. Bentham, Hard-Labour Bill, [w:] J. Heath (red.), Eighteenth Century Penal Theory, Oxford 1963 J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, Warszawa 1958 L. Bergstrom, The Alternatives and Consequences of Actions, Stockholm 1966 I. Berlin, Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994 J.M. Bocheński OP, Kazania i przemówienia, t. I, Kraków 2005 J.M. Bocheński OP, De virtuti militari. Zarys etyki wojskowej, Kraków 1993 A. Bottoms, Some Sociological Reflections on Restorative Justice, [w:] A. von Hirsch, J.V. Roberts, A. Bottoms (red.), Restorative Justice and Criminal Law: Competing or Reconciliable Principles, Oxford 2003 J. Braithwaite, Principles of Restorative Justice, [w:] A. von Hirsch, J.V. Roberts, A. Bottoms (red.), Restorative Justice and Criminal Law: Competing or Reconcilable Paradigm, Oxford 2003 J. Braithwaite, Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts, Crime and Justice: A Review of Research 1999, Nr XXV R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metafizyki, przeł. B. Stanosz, Warszawa 1996 R.B. Brandt, A Theory of the Good and the Right, Oxford 1984 R.B. Brandt, Czy wybór systemu moralnego może być bezstronny?, Etyka 1973, Nr 11 R.B. Brandt, Ethical Theory, Englewood Chiffs 1959 D. Braybrooke, Professor Stevenson, Voltaire, and Case of Admiral Byng, Journal of Philosophy 1956, Nr LIII C.D. Broad, Five Types of Ethical Theory, London 1930 K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 1994 K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, Warszawa 1989 K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art Kodeksu karnego, Kraków 1998, Kraków 2000 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995 H. Buczyńska-Garewicz, Wartość i fakt. Rozważania o pragmatyzmie, Warszawa 1970

16 Wykaz literatury R.V. Burgh, Czy winni zasługują na karę?, [w:] J. Hołówka (red.), Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, Warszawa 2000 B.S. Byrd, Kant s Theory of Punishment Deterrence in Its Threat, Retribution in Its Execution, Law and Philosophy 1989, Nr 8 B. Chabert, P.-O. Sur, Droit pénal général, Paris 1996 N. Christie, Conflicts as Property, The British Journal of Criminology 1977, vol. XVII, Nr 1 N. Christie, Crime Control as Industry: Towards Gulags: Western Style, London New York 2000 W. Chudy, Przeciwko karze śmierci. Argumenty filozoficzne, Ethos 1989, Nr 5 M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994 M. Cieślak, Wstęp do nauki polskiego prawa karnego, Gdańsk 1985 M. Cieślak, O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, NP 1969, Nr 2 A.J. Coates, The Ethics of War, Manchester 1997 H.H. Cohn, On the Meaning of Human Dignity, Israel Yearbook on Human Rights 1983, Nr 1 K. Complak, O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w porządku RP, Warszawa 2002 J. Consedine, Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, Warszawa 2004 J. Czabański, Zagrożenie karą oraz orzecznictwo za najpoważniejsze przestępstwa w ujęciu międzynarodowym, Prok. i Pr. 2008, Nr 1 J. Czabański, Kalifornijskie prawo three strikes and you re out : próba oceny, Pal. 2006, Nr 7 8 (cz. I) i Nr 9 10 (cz. II) J. Czabański, Ekonomiczne podejście do przestępczości, EP 2005, Nr 5 Z. Ćwiąkalski, O niektórych pojęciach związanych z wymiarem kary, NP 1989, Nr 4 R. Dagger, Kara i fair play, [w:] J. Hołówka (red.), Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, Warszawa 2000 I. Dąbska, Dwa studia z teorii naukowego poznania, Toruń 1962 D. Dolinko, Parę uwag o retrybutywizmie, [w:] J. Hołówka (red.), Filozofia moralności. Wina, kara wybaczenie, Warszawa 2000 J.F. Doyle, Justice and Legal Punishment, [w:] H.B. Acton (red.), The Philosophy of Punishment. A Collection of Papers, London 1969 M.D. Dubler, Rediscovering Hegel s Theory of Crime and Punishment, [w:] M. Santel (red.), Hegel and Law, Dartmouth 2003 R.A. Duff, Punishment Citizens, Ius et Lex 2005, vol. III, Nr 1 R.A. Duff, Harms and Wrongs, Buffalo Criminal Law Review 2002, Nr V R.A. Duff, Punishment, Communication and Community, Oxford 2001 R.A. Duff, Penal Communications: Recent Work in the Philosophy of Punishment, Crime and Justice: Review of Research 1996, vol. XX R.A. Duff, D. Garland, Introduction, [w:] R.A. Duff, D. Garland (red.), Reader on Punishment, Oxford 1994 XV

17 Wykaz literatury P. Dutkiewicz, Problem aksjologicznych podstaw prawa we współczesnej polskiej filozofii i teorii prawa, Kraków 1996 R. Dworkin, Life s Domination. An Argument about Abortion, Euthanasia and Individual Freedom, New York 1998 R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, przeł. T. Kowalski, Warszawa 1998 I. Ehrlich, Crime, Punishment, and the Market for Offences, Journal of Economic Perspectives 1996, vol. 10 M.M. Falls, Retribution, Reciprocity, and Respect for Persons, Law and Philosophy 1987, Nr 6 D.J. Farrington, Developmental Criminology and Risk Focused Prevention, [w:] M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (red.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford 2002 M.M. Feeley, J. Simon, The New Penology, [w:] E. McLaughlin, J. Muncie, G. Hughes (red.), Criminological Perspectives. Essential Readings, London Thousand Oaks New Delhi 2003 J. Feiberg, Justice and Personal Desert, [w:] J. Feiberg (red.), Doing and Deserving, Princeton 1970 J. Fesch, Za pięć godzin zobaczę Jezusa, Poznań 1993 M. Filipiak, Nie zabijaj (Wj 20, 13; Pwt 5, 17). Studium egzegetyczno-teologiczne, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1983, t. 30, z. 1 J. Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001 R. Firth, Ethical Absolutism and the Ideal Observer, Philosophy and Phenomenological Research 1952, vol. XII A. Flew, The Justification of Punishment, [w:] H.B. Acton (red.), The Philosophy of Punishment. A Collection of Papers, London 1969 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1998 S. Frankowski, Ewolucja systemu karania w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, [w:] Przestępczość na świecie, t. XIV, Warszawa 1981 A. Freiberg, Three Strikes and You're out It's not Cricket: Colonisation and Resistance in Australian Sentencing, [w:] M. Tonry, R.S. Frase (red.), Sentencing and Sanctions in Western Countries, Oxford New York 2001 F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 2004 J. Galarowicz, Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993 W. Galewicz, Wstęp tłumacza, [w:] I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, Kęty 2005 M.R. Gardner, The Right To Be Punished A Suggested Constitutional Theory, Rutgers Law Review 1981, Nr 33 E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2003 T. Gizbert-Studnicki, Konflikt dóbr i kolizja norm, RPEiS 1989, z. 3 K. Glombik, Kara śmierci przed trybunałem sumienia, Lublin 2001 J. Głuchowski, Zarys prawa Stanów Zjednoczonych, cz. 1, Toruń 1988 XVI

18 Wykaz literatury D. Golash, Paradoks retrybutywizmu, [w:] J. Hołówka (red.), Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, Warszawa 2000 R. Goldfarb, Jails: The Ultimate Ghetto, New York 1976 F. Gramatica, Principi di difesa sociale, Padwa 1961 J.M. Greacen, Arbitration: A tool for Criminal Cases?, Barrister, Winter 1975 M.J. Gregor, Wstęp tłumacza, [w:] I. Kant, The Metaphysics of Morals, Cambridge 1996 A. Grześkowiak, Kara śmierci w polskim prawie karnym, Toruń 1982 A. Grześkowiak (red.), M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak, F. Ciepły, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Prawo karne, Warszawa 2007 A. Gubiński, Zasady prawa karnego, Warszawa 1996 E.T. Hall, Bezgłośny język, Warszawa 1987 J. Hampton, The Retributive Idea, [w:] J. Murphy, J. Hampton (red.), Forgiveness and Mercy, Cambridge 1988 H.L.A. Hart, Legal Responsibility and Excuses, [w:] S. Hook (red.), Determinism and Freedom, New York 1958 H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, przeł. J. Woleński, Warszawa 1998 H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law, Oxford Clarendon 1968 G.W.F. Hegel, Zasady filozofii prawa, przeł. A. Landman, Warszawa 1969 R. Henson, What Kant Might Have Said: Moral Worth and the Overdetermination of Dutiful Action, Philosophical Review 1979, Nr 88 D. Heyd, Beyond the Call of Duty in Kant s Ethics, Kant Studien 1980, Nr 71 T.E. Hill Jr., Kant on Imperfect Duty and Supererogation, Kant Studien 1971, Nr 62 O. Höffe, Immanuel Kant, przeł. A.M. Kaniowski, Warszawa 2003 O. Höffe, Etyka państwa i prawa, przeł. C. Porębski, Kraków 1992 J. Hołówka, Pułapka opłacalności, Etyka 1969, Nr 4 R. Hube, Ogólne zasady nauki prawa karnego, Warszawa 1830 J.M. Iwaniec, Kara celowa a sprawiedliwa. Rozważania nad karą kryminalną w świetle dyrektyw sądowego wymiaru kary na gruncie KK z 1997 roku, PPUW 2002, Nr 1 B. Janiszewski, Ogólne zasady sądowego wymiaru kary w nowym kodeksie karnym, CPKiNP 1999, z. 2 H. Jankowski, Etyka, Warszawa 1975 P. Jaroszyński, Dramat życia moralnego, Warszawa 1997 J. Jasiński, O nowy kształt systemu środków karnych, PPK 1990, Nr 1 H.H. Jescheck, T. Weigend, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Berlin 1996 R. Johnson, Kant s Conception of Merit, Pacific Philosophical Quarterly 1996, Nr 77 T. Kaczmarek, Z rozważań nad ekonomiczną teorią kary, CPKiNP 2004, z. 2 T. Kaczmarek, Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary w teorii i praktyce sądowej, Wrocław 1980 I. Kant, Metafizyka moralności, przeł. E. Nowak, Warszawa 2007 XVII

19 Wykaz literatury I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki prawa, przeł. W. Galewicz, Kęty 2006 I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, przeł. W. Galewicz, Kęty 2005 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa 2004 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Kęty 2001 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Kęty 2001 I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, przeł. A. Bobko, Kraków 1993 I. Kant, Metaphysik der Sitten Vigilantius, [w:] Kant s Vorlesungen. Herausgegeben von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Band IV: Vorlesungen über Moralphilosophie, II. Hälfte, 1. Teil, Berlin 1975 A. Kaufman, Wychowawcza teoria kary, [w:] J. Hołówka (red.), Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, Warszawa 2000 A. Kaufmann, Methodische Probleme der Gleichstellung des Unterlassens mit der Begehung, Juristische Schulung 1961 J.W. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006 S.S. Kleinberg, Sprawiedliwość karna i transakcje prywatne, [w:] J. Hołówka (red.), Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie. Fragmenty filozofii analitycznej, Warszawa 2000 J. Kleining, Punishment and Moral Seriousness, Israel Law Review 1991, Nr 25 J. Kleinig, The Concept of Desert, American Philosophical Quarterly 1971, Nr VIII J. Kochanowski, Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialności karnej, Warszawa 1985 L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony?, Londyn 1984 V. Konarska-Wrzosek, Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002 P. Konieczniak, Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, Kraków 2002 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1978 K. Krajewski, Teorie kryminologiczne a prawo karne, Kraków 1994 M. Krąpec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1975 M. Królikowski, Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych. Zasada proporcjonalności, Warszawa 2005 A. Krukowski, Nowe tendencje w polityce kryminalnej, [w:] B. Hołyst (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki, t. II, Warszawa 1987 J. Kysela, Zabójstwo w świetle etyki chrześcijańskiej, Kraków 1939 J. Law, E.A. Martin (red.), Oxford Dictionary of Law, Oxford 2009 I. Lazari-Pawłowska (red.), Metaetyka, Warszawa 1975 L. Lernell, Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977 K. Lithner, Pioneers in criminology: Karl Roeder a forgotten prison reformer, Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science 1968, vol. 50, Nr 2 I. Loader, R. Sparks, Contemporary Landscapes of Crime, Order, and Control: Governance, Risk, and Globalization, [w:] M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner (red.), The Oxford Handbook of Criminology, Oxford 2002 XVIII

20 Wykaz literatury R.L. Lubitz, T.W. Ross, Sentencing Guidelines: Reflections on the Future, Sentencing and Corrections 2001, Nr 10 J. Łach, Lo tircah znaczy nie będziesz zabijał, Communio 1997, Nr 1 J.D. Mabbot, Professor Flew on Punishment, [w:] H.B. Acton (red.), The Philosophy of Punishment. A Collection of Papers, London 1969 J.D. Mabbot, Punishment, [w:] H.B. Acton (red.), The Philosophy of Punishment. A Collection of Papers, London 1969 C. MacCormick, Legal Right and Social Democracy, Oxford 1982 H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003 J. Majewski, [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, A. Zoll (red.), Warszawa 2007 J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, Kraków 1914 A. Malinowski, L. Nowak, Problemy modelowania w teorii prawa, PiP 1972, z. 2 S. Manacorda, La théorie de l infraction pénale en France: lacunes ou specificité de la science pénale?, Revue de droit pénal et de criminologie 1999, Nr 79(1) A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2005 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2001 A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1999 A. Marek, Prawo wykroczeń, Warszawa 1999 A. Marek, Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997 A. Marek, System prawnokarny (wybrane zagadnienia), [w:] J. Głuchowski (red.), Zarys prawa Stanów Zjednoczonych, cz. 1, Toruń 1988 T.F. Marshall, Restorative Justice: An Overview, London 1999 T. Mathiesen, Prison on Trial: A Critical Assessment, London 1990 T. Mathiesen, The Politics of Abolition, New York 1974 F. Mazurek, Godność człowieka a prawa człowieka, RNS 1980, Nr 8 F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001 W. Mącior, Czyn ludzki i jego znaczenie w prawie karnym, Warszawa 1990 W. Mącior, Stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu jako priorytetowa dyrektywa sądowego wymiaru kary, PiP 1973, z. 12 H.J. McCloskey, A Non-Utilitarian Approach to Punishment, [w:] G. Ezorsky (red.), Philosophical Perspectives on Punishment, New York 1972 E. McLaughlin, Actuarialism, [w:] E. McLaughlin, J. Muncie (red.), The Sage Dictionary of Criminology, London Thousand Oaks New Delhi 2005 O. McLeod, Desert, [w:] E.N. Zalto (red.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford 2003 S.E. Merry, The Social Organisation of Mediation in Nonindustrial Societies: Implications for Informal Community Justice in America, [w:] R.L. Abel (red.), The Politics of Informal Justice, New York 1982 J.S. Mill, O wolności, Lwów 1864 J.S. Mill, Utylitaryzm, Warszawa 1959 XIX

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wstęp Rozdział I. Określenie tematu oraz metod i przesłanek rozumowania

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wstęp Rozdział I. Określenie tematu oraz metod i przesłanek rozumowania Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII Wstęp... XXVII Rozdział I. Określenie tematu oraz metod i przesłanek rozumowania... 1 1. Określenie tematu rozważań i uwagi metodologiczne... 1 I. Określenie tematu

Bardziej szczegółowo

KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP ELŻBIETA HRYNIEWICZ-LACH Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ELŻBIETA HRYNIEWICZ-LACH KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Polecamy

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Utrat-Milecki, Jarosław Kara : teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa

SPIS TREŚCI. Utrat-Milecki, Jarosław Kara : teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa SPIS TREŚCI Utrat-Milecki, Jarosław Kara : teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa Content 9 Podziękowania 13 Przedmowa 15 Foreword 19 Część I. Klasyfikacja teorii i krytyki kary Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę MONOGRAFIE PRAWNICZE Kontrola pracownika przez pracodawcę Magdalena Stępak-Miczek Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA STĘPAK-MICZEK KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Lech Gardocki Prawo karne

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Lech Gardocki Prawo karne PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Lech Gardocki Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze M. Królikowski, R. Zawłocki KODEKS KARNY. CZĘŚĆ OGÓLNA, T. 1, KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA MAŁGORZATA JAŚKOWSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

SPRAWIEDLIWO Æ KARANIA W SPO ECZEÑSTWACH LIBERALNYCH ZASADA PROPORCJONALNO CI

SPRAWIEDLIWO Æ KARANIA W SPO ECZEÑSTWACH LIBERALNYCH ZASADA PROPORCJONALNO CI Moim Rodzicom MICHAŁ KRÓLIKOWSKI Redakcja: Piotr Grabarczyk Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01 518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO MARCIN DUDZIK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN DUDZIK PRAWO KARNE WOBEC NARAŻENIA ŻYCIA I

Bardziej szczegółowo

Prawo karne materialne. dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ

Prawo karne materialne. dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ Prawo karne materialne dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ Pojęcie prawa karnego Prawo karne w systemie kontroli społecznej Prawo karne a normy moralne Istota kary: dolegliowść

Bardziej szczegółowo

PRAWNA OCHRONA WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA

PRAWNA OCHRONA WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWNA OCHRONA WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA RAFAŁ PAPRZYCKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE RAFAŁ PAPRZYCKI PRAWNA OCHRONA WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 Redaktor ADAM KWIECIŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ADAM KWIECIŃSKI ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ TOMASZ DŁUGOSZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE TOMASZ DŁUGOSZ OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO MONOGRAFIE PRAWNICZE DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO Redakcja: MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK ADAM BIERANOWSKI JAKUB JAN ZIĘTY Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne koncepcje praw człowieka na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne koncepcje praw człowieka na kierunku Prawo Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 27 września 2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne koncepcje praw człowieka na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII CZĘŚĆ I. Prawo jako przedmiot nauk prawnych Rozdział I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH

KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH KONSTYTUCJA W ŚWIETLE NAUK EKONOMICZNYCH dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Wydział Nauk Ekonomicznych UW Seminarium PSEAP 25/10/2007 PLAN WYSTĄPIENIA I II III IV Ekonomia konstytucyjna jako program badawczy

Bardziej szczegółowo

Historia doktryn etycznych - opis przedmiotu

Historia doktryn etycznych - opis przedmiotu Historia doktryn etycznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia doktryn etycznych Kod przedmiotu 08.1-WH-F-HDE-2-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Katarzyna Czerwińska-Koral Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Polecamy

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne. 5. wydanie

Skrypty Becka. Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne. 5. wydanie Skrypty Becka Alicja Grześkowiak (red.) Krzysztof Wiak (red.) Prawo karne 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo karne W sprzedaży: M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE,

Bardziej szczegółowo

UNIJNE PRAWO KONKURENCJI

UNIJNE PRAWO KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE UNIJNE PRAWO KONKURENCJI EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ODESŁAŃ SPRAW DOTYCZĄCYCH KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW ANNA M. NOLAN Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA M. NOLAN UNIJNE PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Uwagi wstępne... 35

Spis treści. 1. Uwagi wstępne... 35 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII Przedmowa do tomu II... XXVII Rozdział 1. Zasada wolności pracy prawo do pracy... 1 1. Uwagi wstępne... 1 2. Charakter prawny wolności pracy w Konstytucji... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Wykaz aktów normatywnych... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Wykaz aktów normatywnych... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Wykaz aktów normatywnych... Wstęp... XV XXI XLVII LIII LIX Część I. Dobra osobiste pojmowane w kategorii wartości Wprowadzenie... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zasady prawa na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zasady prawa na kierunku Prawo I dr Marzena Kordela Poznań, dnia 15 września 2012 r. Katedra Teorii i Filozofii Prawa OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zasady prawa na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym Dr Julia Wojnowska-Radzińska Katedra Prawa Konstytucyjnego Poznań, dnia 15 września 201 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne koncepcje praw człowieka na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne koncepcje praw człowieka na kierunku Prawo dr Maciej Dybowski Poznań, dnia 15 września 2012 r. Katedra Teorii i Filozofii Prawa OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne koncepcje praw człowieka na kierunku Prawo I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej PRAWO KARNE SKARBOWE Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 lipca 2015 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553)

Kodeks karny. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) (sprost.: Dz.U. 1997, Nr 128, poz. 840) (zm.: Dz.U. 2011 Nr 233, poz. 1381; Dz.U. 2011 Nr 117, poz. 678; Dz.U. 2011 Nr 217, poz. 1280 Nr 240,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Uwagi wstępne... 46

Spis treści. I. Uwagi wstępne... 46 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII Przedmowa do tomu I... XXXV Rozdział 1. Krytyka wartości poznawczej i analitycznej funkcji ochronnej prawa pracy... 1 1. Uwagi wstępne... 1 2. Funkcje prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym Radosław Giętkowski Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym Radosław Giętkowski monografie Redakcja: Izabela Ratusińska Wydawca: Marcin Skrabka

Bardziej szczegółowo

I. FUNKCJE PRAWA KARNEGO

I. FUNKCJE PRAWA KARNEGO I. FUNKCJE PRAWA KARNEGO 1. Funkcja ochronna, 2. Funkcja sprawiedliwościowa, 3. Funkcja gwarancyjna, 4. Funkcje prawa karnego w państwie totalitarnym a funkcje prawa karnego w państwie demokratycznym.

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r., IV KK 168/13 *

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r., IV KK 168/13 * BLANKA JULITA STEFAŃSKA Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r., IV KK 168/13 * Commentary to the Supreme Court judgement of 29 August 2013, file ref. No. IV KK 168/13 TEZA Zasada wyrażona

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Aleksandra Bocheńska / monografie / prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wydanie 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Filozofia. Kod Punktacja ECTS* 2. Koordynator Dr Czesław Wróbel Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Filozofia. Kod Punktacja ECTS* 2. Koordynator Dr Czesław Wróbel Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Filozofia Philosophy Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Czesław Wróbel Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Poznanie procesów rozwojowych filozofii z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego

Ochrona dziedzictwa. i naturalnego MONOGRAFIE PRAWNICZE Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Perspektywa prawna i kryminologiczna Redaktorzy Wiesław Pływaczewski Bartłomiej Gadecki Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SPRAWNE I SŁUŻEBNE PAŃSTWO VII SEMINARIUM EKSPERCKIE SYSTEM STANOWIENIA PRAWA SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA

FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SPRAWNE I SŁUŻEBNE PAŃSTWO VII SEMINARIUM EKSPERCKIE SYSTEM STANOWIENIA PRAWA SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SPRAWNE I SŁUŻEBNE PAŃSTWO VII SEMINARIUM EKSPERCKIE SYSTEM STANOWIENIA PRAWA SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA Prof. zw. dr hab. Piotr Winczorek Prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki System źródeł

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

ISBN Redakcja i korekta Aneta Dąbrowska-Korzus. Redakcja techniczna Czesław Rygielski. Redaktor prowadząca Monika Frąckowiak

ISBN Redakcja i korekta Aneta Dąbrowska-Korzus. Redakcja techniczna Czesław Rygielski. Redaktor prowadząca Monika Frąckowiak Redakcja i korekta Aneta Dąbrowska-Korzus Redakcja techniczna Czesław Rygielski Redaktor prowadząca Monika Frąckowiak Projekt okładki Zdzisław Ptak Copyright by Maciej Chakowski 2010 Copyright by Oficyna

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Marek Bielski dr Marek Bielski

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Marek Bielski dr Marek Bielski dr Marek Bielski Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył w roku 2004. Od roku akademickiego 2004/2005 uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Inne źródła i opracowania Wykaz aktów prawnych Wstęp

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Inne źródła i opracowania Wykaz aktów prawnych Wstęp Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Inne źródła i opracowania... Wykaz aktów prawnych... Wstęp... XIII XV XXIX XXXIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Znaczenie problematyki

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci About the book Wstêp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdzia³ I. Historia i rozwój wspó³czesnego ruchu ADR Rozdzia³ II.

Spis treœci About the book Wstêp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdzia³ I. Historia i rozwój wspó³czesnego ruchu ADR Rozdzia³ II. Spis About treœci the book... Wstêp... Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XIII XV XVII Rozdzia³ I. Historia i rozwój wspó³czesnego ruchu ADR... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Rozwój wspó³czesnej mediacji w

Bardziej szczegółowo

AMARTYI K. SENA TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ. Przegląd podstawowych idei. Mgr Tomasz Kwarciński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

AMARTYI K. SENA TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ. Przegląd podstawowych idei. Mgr Tomasz Kwarciński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II AMARTYI K. SENA TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ Przegląd podstawowych idei Mgr Tomasz Kwarciński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II AMARTYI K. SENA TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wybór antropologii filozoficznej Antropologia przyrodnicza i antropologia kulturowa... 31

Spis treści Wybór antropologii filozoficznej Antropologia przyrodnicza i antropologia kulturowa... 31 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XIII Część I. Prawo jako porządek budowany na antropologii Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawo i antropologia... 17 1. Homo iuridicus... 17 1.1. Porządek prawny a obraz

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne STUDIA PRAWNICZE Prawo karne W sprzedaży: L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 18 Podręczniki Prawnicze A. Grześkowiak PRAWO KARNE, wyd. 4 Skrypty Becka J. Zagrodnik, L. Wilk PRAWO I PROCES KARNY SKARBOWY, wyd.

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia

SKRYPTY BECKA. Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia SKRYPTY BECKA Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA SĄDOWEGO POLSKI, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA POWSZECHNA USTROJU

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz Tadeusz Bojarski Edward Skrętowicz Wydanie 3 Komentarze praktyczne Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz Tadeusz Bojarski Edward Skrętowicz

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1

KOMENTARZ. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dorota Habrat WYDANIE 1 KOMENTARZ Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dorota Habrat WYDANIE 1 Warszawa 2014 Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Wojciech

Bardziej szczegółowo

3. Funkcja represyjna Podsumowanie Rozdział III. Odpowiedzialność a sprawiedliwość Istota odpowiedzialności w prawie jako eman

3. Funkcja represyjna Podsumowanie Rozdział III. Odpowiedzialność a sprawiedliwość Istota odpowiedzialności w prawie jako eman Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XIII XV XIX XXXIII Rozdział I. Pracownicza odpowiedzialność materialna na tle cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty. 1 1. Uwagi wstępne... 10 I. Europeizacja............................................... 10 II.

Bardziej szczegółowo

Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego

Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego MONOGRAFIE PRAWNICZE Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego Piotr Osowy Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR OSOWY POWÓDZTWA O UKSZTAŁTOWANIE STOSUNKU PRAWNEGO Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 15 KWIETNIA 2010 R. III KO 83/09

WYROK Z DNIA 15 KWIETNIA 2010 R. III KO 83/09 WYROK Z DNIA 15 KWIETNIA 2010 R. III KO 83/09 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r., P 11/08, Dz. U. Nr 163, poz. 1363, w wyniku którego utracił moc przepis 2 art. 148 k.k., stanowi

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM VII Postępowanie administracyjne Czesław Martysz (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów

Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów Wartość publikacji w ramach oceny parametrycznej jednostki (stan prawny na dzień 17 listopada 2010 r. 1 ) I. Monografie naukowe, podręczniki akademickie Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów 1. Autorstwo monografii

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny

Spis treści Rozdział I. Kary 1. System środków reakcji prawnokarnej. Rys historyczny 2. Kara grzywny Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XVII Rozdział I. Kary................................................ 1

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Poznań, dnia 15 września 2016 r. dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu 10-PK-a1-s;

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej MONOGRAFIE PRAWNICZE Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej Mirosława Myszke-Nowakowska Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIROSŁAWA MYSZKE-NOWAKOWSKA TRANSFER SIEDZIBY SPÓŁKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MONOGRAFIE PRAWNICZE WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MIKOŁAJ RYLSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIKOŁAJ RYLSKI WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY Polecamy nasze publikacje w serii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów 15 Wstęp 19 1 Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych 37 11 Wprowadzenie 37 12 Dane osobowe 39 121 Geneza definicji danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ZRZESZENIA LEŚNE JAKO PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE LASAMI ANALIZA AKSJOLOGICZNO-PRAWNA

ZRZESZENIA LEŚNE JAKO PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE LASAMI ANALIZA AKSJOLOGICZNO-PRAWNA Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Marek Geszprych ZRZESZENIA LEŚNE JAKO PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE LASAMI ANALIZA AKSJOLOGICZNO-PRAWNA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r. Warszawa 2016

Bardziej szczegółowo

NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO

NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3737 NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO Tom XXXIX Pod redakcją Tomasza Kalisza Wrocław 2016 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Komitet

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Leksykon. prawa karnego. część ogólna. podstawowych pojęć. Wydawnictwo C.H. Beck. pod redakcją Pawła Daniluka

Leksykon. prawa karnego. część ogólna. podstawowych pojęć. Wydawnictwo C.H. Beck. pod redakcją Pawła Daniluka Leksykon prawa karnego część ogólna 100 podstawowych pojęć pod redakcją Pawła Daniluka Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa karnego część ogólna 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: red. Sebastian

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61 Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa... 1 1. Uwagi terminologiczne... 4 2. Geneza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa od czasów rzymskich

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE...11

Spis treści WPROWADZENIE...11 Spis treści WPROWADZENIE...11 CZĘŚĆ PIERWSZA PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA Rozdział I ŹRÓDŁA LUDZKIEGO POZNAWANIA... 15 1. Wiedza, filozofia, nauka... 15 2. Specyfika źródeł poznawania... 15 3. Oceny wartości

Bardziej szczegółowo

GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM

GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM MONOGRAFIE PRAWNICZE GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM KONRAD A. POLITOWICZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KONRAD A. POLITOWICZ GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM Polecamy

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO rodzinne i nieletnich w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO RODZINNE i NIELETNICH w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO

NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3709 NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO Tom XXXVII Prawo karne w perspektywie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku Pod

Bardziej szczegółowo

GLOSA DO UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 24 LUTEGO 2006 R., SYGN. AKT: I KZP 54/05 1

GLOSA DO UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 24 LUTEGO 2006 R., SYGN. AKT: I KZP 54/05 1 CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Rok XI: 2007, z. 2 ISSN 1506-1817 TOMASZ SROKA GLOSA DO UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 24 LUTEGO 2006 R., SYGN. AKT: I KZP 54/05 1 Kodeks karny przewiduje kilka instytucji

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

IMPERATYW KATEGORYCZNY

IMPERATYW KATEGORYCZNY IMPERATYW KATEGORYCZNY (łac. imperativum debitum nakazana powinność, obowiązujący nakaz, obowiązek) podstawowa, ogólna, uniwersalna, formalna zasada w etyce I. Kanta, która kategorycznie, czyli bezwarunkowo,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Wykaz skrótów... 15 CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA... 19 Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne... 19 Literatura... 19 Uwagi wprowadzające... 20 Art. 117... 28

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 11 KWIETNIA 2012 R. II KK 254/11

WYROK Z DNIA 11 KWIETNIA 2012 R. II KK 254/11 WYROK Z DNIA 11 KWIETNIA 2012 R. II KK 254/11 Art. 4 1 k.k. nie ma zastosowania, na podstawie art. 116 k.k., do ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

Bardziej szczegółowo

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Stan prawny na dzień 01.11.2011 r. Warszawa 2011 1 Anna Fogel Wydawca:

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

MONOGRAFIE PRAWNICZE UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO MONOGRAFIE PRAWNICZE UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI MAŁGORZATA WYSOCZYŃSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA WYSOCZYŃSKA UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzeczeń Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Geneza prawa dyscyplinarnego

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzeczeń Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Geneza prawa dyscyplinarnego Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzeczeń... XI XV XXXI Wstęp... 1 Rozdział I. Wprowadzenie... 11 1. Rozważania ogólne... 11 2. Geneza inspiracji materią postępowań dyscyplinarnych... 12 3. Pole

Bardziej szczegółowo