Szanowni Pastwo, Z powaaniem, Grzegorz Guzowski. Prezes Ars Polona S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Pastwo, Z powaaniem, Grzegorz Guzowski. Prezes Ars Polona S.A."

Transkrypt

1 55. MIDZYNARODOWE TARGI KSIKI W WARSZAWIE MAJA 2010 Szanowni Pastwo, w imieniu Ars Polona S.A. serdecznie zapraszam na 55. Midzynarodowe Targi Ksiki w Warszawie jedn z najstarszych na wiecie, a zarazem najwiksz w Europie rodkowo-wschodniej tego typu imprez. Miło nam poinformowa, e w zwizku z 200. rocznic urodzin Fryderyka Chopina, obchodzon w Polsce niezwykle uroczycie, Chopin bdzie tematem przewodnim majowych Targów. Ten wielki kompozytor bdzie obecny dziki swojej muzyce, prezentowanej podczas Koncertu Inauguracyjnego, oraz w trakcie wielu imprez towarzyszcych, a przede wszystkim jak na targi ksiki przystało dziki prezentacjom specjalnie przygotowanych edycji. 55. Midzynarodowe Targi Ksiki odbywajce si włanie w Roku Chopina to znakomita okazja, by przedstawia dorobek polskich i zagranicznych wydawców zwizany z yciem i twórczoci tego wielkiego kompozytora. Nade wszystko Midzynarodowe Targi Ksiki to niepowtarzalna okazja, by na szerokim forum zaprezentowa dorobek wydawniczy i nawiza liczne kontakty, które zaowocuj kolejnymi edycjami. Mamy nadziej, e wspólnie zbudowany ciekawy program warszawskich Targów Ksiki zainteresuje licznie odwiedzajc publiczno i wzorem lat ubiegłych uda nam si pobi kolejny rekord frekwencji. Z powaaniem, Grzegorz Guzowski Prezes Ars Polona S.A.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA A. Podpisanie i przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy pomidzy Ars Polona S.A. a osob/firm składajc zamówienie na warunkach okrelonych w niniejszej ofercie. B. NAZWA TARGÓW 55. Midzynarodowe Targi Ksiki w Warszawie C. LOKALIZACJA TARGÓW Pałac Kultury i Nauki* Warszawa, Plac Defilad 1 (wejcia od ul. Marszałkowskiej i od ul. E. Plater) * W przypadku zmiany lokalizacji Organizator powiadomi o tym najpóniej na 30 dni przed rozpoczciem Targów. D. CZAS TRWANIA TARGÓW I GODZINY OTWARCIA Od 20 do 23 maja 2010 r.: czwartek :00 18:00 (tylko dla profesjonalistów) pitek :00 19:00 (dzie otwarty) sobota :00 19:00 (dzie otwarty) niedziela :00 17:00 (dzie otwarty) uroczysty wieczór 19 maja 2010 r. godz. 19:00 otwarcie 20 maja 2010 r. godz. 12:00 spotkanie integracyjne 22 maja 2010 r. godz. 20:00 E. ORGANIZATOR ARS POLONA S.A. Dział Organizacji Imprez Targowych Warszawa, ul. Obroców 25 tel.: +48 (22) ; (centr.) +48 (22) fax: +48 (22) ; +48 (22) F. WYSTAWCY Wystawcami podczas 55. Midzynarodowych Targów Ksiki w Warszawie s firmy wydawnicze, poligraficzne, multimedialne, stowarzyszenia i fundacje oraz instytucje kultury. Przez cały okres Targów dopuszcza si moliwo sprzeday ksiek, prasy, multimediów oraz innych produktów (po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem). G. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 1. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie, bez wprowadzania zmian i uzupełnie (drukowanymi literami lub na maszynie/komputerze), oryginału załczonego formularza zgłoszeniowego zał. nr I IV podpisanego przez osob uprawnion, najpóniej do dnia 1 lutego 2010 r. Zgłoszenia złoone po tym terminie bd rozpatrywane warunkowo, w kolejnoci ich napływania oraz w zalenoci od iloci powierzchni wystawowej dostpnej w chwili otrzymania zgłoszenia. 2. Potwierdzeniem przyjcia zamówienia jest dokument pro-forma, wystawiony i przekazany Wystawcy przez Organizatora. 3. Kady Wystawca jest zobowizany do dostarczenia informacji o swojej firmie w celu dokonania obowizkowego wpisu do Katalogu Wystawców zał. nr V do 1 lutego 2010 r. Za tre przekazanego wpisu Organizator nie odpowiada. 4. Przydział i lokalizacja stoiska naley do Organizatora Targów. Szczególne yczenia Wystawcy bd uwzgldniane w zalenoci od moliwoci ich realizacji w kolejnoci wpływu zgłosze. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska, jeli zaistnieje uzasadniona konieczno. Organizator bez uprzedniej zgody nie zezwala na udostpnianie stoiska lub jego czci bezpłatnie lub odpłatnie osobom trzecim. H. PROGRAM TARGÓW W czasie trwania Targów odbdzie si szereg imprez zwizanych z promocj ksiki. Ars Polona S.A. jako Organizator bdzie współtworzy z Wydawcami wiele wydarze. Zaplanowane imprezy naley zgłosi na osobnym formularzu zał. nr VI. Zgłoszenie imprezy powinno nastpi najpóniej do 7 kwietnia 2010 r. Po tym terminie organizator nie gwarantuje umieszczenia informacji o imprezie w oficjalnych informatorach Targów. I. EKSPOZYCJA 1. Przedmiotem ekspozycji s ksiki, czasopisma, mapy, atlasy, pocztówki, nuty, nagrania audio i wideo oraz wydawnictwa multimedialne. Na stoisku mog by wystawiane inne od ww. eksponaty po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem. 2. Podczas Targów moe by prowadzona sprzeda eksponatów. 3. Wystawca układa eksponaty według własnego scenariusza w dniu poprzedzajcym Targi, tj. 19 maja 2010 r., od godz. 12:00 do 22: Eksponaty naley zabra ze stoisk po zakoczeniu Targów w dniu 23 maja 2010 r. w godz. 17:00 20:00. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na stoiskach po terminie zamknicia Targów, tj. po godz. 17: Eksponaty nie mog by umieszczane poza powierzchni zakupion przez Wystawc u Organizatora. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za niebezpieczne lub uciliwe. 7. W przypadku instalacji własnego umeblowania na stoisku standardowym Wystawca zostanie obciony dopłat w wysokoci 100% wartoci cennikowych elementów wyposaania, które Wystawca zastpił na rzecz własnego umeblowania. 8. Umieszczenie przez Wystawc reklam, materiałów promocyjnych lub innych przedmiotów poza wykupionym stoiskiem stanowi podstaw obcienia Wystawcy przez Organizatora opłat w wysokoci 200% ceny powierzchni według cennika. 9. Pokazy sprztu, pokazy artystyczne i inne działania promocyjne Wystawcy musz by uprzednio uzgodnione z Organizatorem i nie mog utrudnia lub uniemoliwia obsługi innych stoisk oraz przemieszczania si uczestników i publicznoci. 10. Posiadany na stoisku sprzt nagłonieniowy lub audiowizualny powinien by uywany w sposób niezakłócajcy obsługi ssiadujcych stoisk. 11. Wystawca zobowizany jest do nielikwidowania ekspozycji przed oficjalnym zakoczeniem Targów, tj. przed godz. 17:00 23 maja 2010 r. 12. Wystawca posiadajcy na stoisku sprzt elektryczny, elektroniczny oraz inne eksponaty o znacznej wartoci finansowej przekazuje do Biura Organizatora sporzdzon na pimie list wyposaenia stoiska w celu otrzymania odpowiedniego dokumentu uprawniajcego do wyniesienia sprztu w dniu zamknicia Targów. 13. Na Targach obowizuje bezwzgldny zakaz palenia. 2

3 J. STOISKO: MONTA I DEMONTA 1. Stoisko standardowe wraz z szyldem (fryz z napisem) Wystawcy przygotowuje Organizator. Liternictwo i grafika z nazw firmy zostan wykonane zgodnie ze standardem obowizujcym dla całych Targów. Szyldy Wystawców s znormalizowane i stanowi integraln cz oprawy graficznej Targów. Wyposaenie stoiska łcznie z szyldem jest udostpniane Wystawcy w formie dzierawy jedynie na czas trwania Targów. 2. Zabronione jest oklejanie szyldów stoisk standardowych materiałami własnymi Wystawcy. Oklejenie szyldu uprawnia Organizatora do demontau materiałów własnych Wystawcy oraz do obcienia go kar w wysokoci 100% ceny szyldu. 3. Organizator dopuszcza moliwo zabudowy stoiska przez Wystawc wg własnego projektu, ale po uprzednim jego skonsultowaniu i zaakceptowaniu przez Organizatora. Wystawca jest zobowizany do dostarczenia projektu do 31 marca 2010 r. Materiały uyte do budowy i dekoracji stoiska musz posiada atest przeciwpoarowy. 4. Monta stoisk budowanych przez Wystawc we własnym zakresie odbywa si w dniach 18 i 19 maja 2010 r. w godz. 10:00 22: Demonta stoisk budowanych przez Wystawc we własnym zakresie odbywa si w dniach: 23 maja 2010 r. w godz. 17:00 22:00 oraz 24 maja 2010 r. od godz. 8:00 22: Wystawca ponosi całkowit odpowiedzialno materialn za przekazany mu przez Organizatora sprzt i wyposaenie stoiska. Koszty wszelkich szkód i braków spowodowanych niewłaciwym uytkowaniem stoiska pokrywa Wystawca. 7. Zabrania si umieszczania na cianach stoiska eksponatów lub materiałów reklamowych za pomoc technik, które powoduj ich trwałe uszkodzenie. W przypadku dokonania zniszcze lub uszkodze Wystawca zostanie obciony kwot 100% wartoci nowego elementu. 8. Wszelkie prace elektryczne na stoisku mog by wykonywane wyłcznie przez osoby upowanione przez Organizatora. 9. Zabrania si naklejania jakichkolwiek materiałów na elementach architektonicznych PKiN (ciany, podłogi, kolumny, schody itp.). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoci Wystawca bdzie obciany kosztami naliczanymi przez PKiN. K. WSTP NA TARGI 1. W ramach wniesionej opłaty za Wpis do Katalogu Wystawca otrzymuje Katalog Wystawców i Kalendarium Imprez Towarzyszcych oraz po jednym egzemplarzu Kalendarium dla kadego podwystawcy. Karty Wstpu przydzielane bd według zamówionej wielkoci stoiska: do 4 m² 3 szt. za kade kolejne rozpoczte 2 m² zamówionej powierzchni przysługuje 1 Karta Wstpu. Bezpłatna Karta Wstpu dla autorów i tłumaczy majcych spotkania zgłoszone Organizatorowi. Dodatkowo informujemy, e Karty Wstpu dla Wystawców s wane od 19 do 24 maja 2010 r. 2. Wystawca jest zobowizany do zapewnienia wstpu na Targi zaproszonym przez siebie gociom. Zaproszenia na imprezy towarzyszce nie upowaniaj do wejcia na teren Targów. Karty Wstpu i bilety mona naby w siedzibie Ars Polona S.A. od 10 maja 2010 r. w pokoju Stałe Karty Wstpu wane s od 20 do 23 maja 2010 r. L. WARUNKI PŁATNO CI 1. Wysoko opłat za wynajem stoiska i usługi jest podana w CENNIKU 55. Midzynarodowych Targów Ksiki w Warszawie. 2. Naleno winna by uiszczona przez Wystawc po otrzymaniu dokumentu pro-forma, w terminie w nim okrelonym. Wystawca otrzyma faktur VAT po dokonaniu wpłaty za stoisko. 3. Po otrzymaniu zamówienia Organizator jest uprawniony dowystawienia faktury bez podpisu Wystawcy. 4. Wpłat naley dokonywa na konto: ARS POLONA S.A. ING Bank lski Nr konta: (opłaty bankowe ponosi Wystawca). 5. Organizator jest upowaniony do uniewanienia zgłoszenia Wystawcy jako uczestnika Targów, bez prawa odszkodowania z tego tytułu, jeli opłata za wynajem stoiska nie zostanie przekazana na konto bankowe Organizatora w terminie wyznaczonym na dokumencie pro-forma. Ł. OCHRONA I UBEZPIECZENIE 1. Za nadzór i ochron stoisk poza godzinami otwarcia Targów odpowiada Organizator. Tereny targowe s przez cał dob zabezpieczone przez profesjonalne słuby ochrony i zabezpieczenia. W godzinach otwarcia Targów za eksponaty na stoisku odpowiedzialno ponosi Wystawca. 2. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialnoci za mienie Wystawcy. Wystawca uczestniczcy w Targach powinien ubezpieczy mienie we własnym zakresie od kradziey z włamaniem, ognia i innych zdarze losowych. 3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzie, ogniem, wichur, uderzeniem pioruna, eksplozj, zalaniem wod, przerw w dostawie prdu oraz innymi przyczynami niezalenymi od Organizatora. 4. Organizator nie odpowiada za zmian terminu organizacji Targów, ich odwołanie lub przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowanych działaniem siły wyszej lub zarzdzeniem władz pastwowych lub samorzdowych. 5. Przedmioty wartociowe Wystawca zabezpiecza indywidualnie. M. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W TARGACH Rezygnacja z udziału w 55. Midzynarodowych Targach Ksiki wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Za dat odwołania uczestnictwa uwaa si dat wpływu pisma do Organizatora. Rezygnacja bezkosztowa moe nastpi nie póniej ni do dnia 31 marca 2010 r. Rezygnacja od dnia 1 do 15 kwietnia 2010 r. powoduje konieczno zapłaty 50% wartoci wystawionego dokumentu pro-forma potwierdzajcego przyjcie zgłoszenia, tytułem kary za niedotrzymanie umowy pomidzy Organizatorem a Wystawc. Wycofanie si z udziału w Targach po 15 kwietnia 2010 r. powoduje obcienie Wystawcy kar umown w wysokoci 100% kwoty wskazanej w dokumencie pro-forma potwierdzajcym przyjcie zgłoszenia. N. WÓZKI TRANSPORTOWE Wózki transportowe do przewozu ksiek na terenie sal wystawowych PKiN s do dyspozycji Wystawców w pokoju nr 415, IV pitro. Wynajcie wózka do 1 godz. gratis. Opłata za kad nastpn rozpoczt godz. 2,00 zł O. PARKING Karty Parkingowe s do nabycia w PKiN, VI p., pok. nr 604, tel.: +48 (22) Odpłatno: samochód osobowy 30,00 zł/doba samochód dostawczy 120,00 zł/doba P. REKLAMACJE I ROSZCZENIA 1. Wystawcy przysługuje prawo wnoszenia reklamacji w sprawach zwizanych z realizacj zamówienia (wyposaenia stoiska), nie póniej ni 19 maja 2010 r. do godz Wszelkie reklamacje i roszczenia wynikajce z udziału w targach winny by zgłaszane w formie pisemnej najpóniej do ostatniego dnia targów. Po upływie tego terminu adne reklamacje i roszczenia nie bd uwzgldniane. 3

4 Q. POSTANOWIENIA KOCOWE 1. Wystawcy biorcy udział w targach organizowanych przez Ars Polona S.A. zobowizani s do zapoznania si oraz stosowania obowizujcych przepisów i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów obowizujcych w obiekcie w którym odbywaj si targi. 2. Organizator, zastrzega on sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłoenia lub czciowego zamknicia imprezy z przyczyn niezalenych od Organizatora. 3. W przypadkach okrelonych w pkt. 2, z wyjtkiem odwołania imprezy z winy Organizatora, Wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania lub redukcji opłat za uczestnictwo w imprezie. 4. W przypadku odwołania imprezy z winy Organizatora Wystawcy przysługuje wyłcznie zwrot wpłaconych kwot bez odsetek. 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa obowizuj przepisy Kodeksu Cywilnego. Sdem właciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, mogcych powsta na tle realizacji postanowie Warunków Uczestnictwa, jest sd powszechny, miejscowo właciwy dla siedziby Organizatora Targów. UWAGA! Informujemy, e od godz. 12:00 dnia 19 maja 2010 r. Biuro Organizatora działa na teren PKiN, tel. +48 (22) Warszawa, padziernik 2009 r. 4

5 CENNIK L.p. Powierzchnia / wyposaenie J.m. Cena w PLN 1 Powierzchnia z wykładzin (wyposaenie standardowe zamawiane u Organizatora) 1 m² 525,00 2 Powierzchnia z wykładzin (zabudowa w gestii Wystawcy) 1 m² 795,00 3 Powierzchnia z wykładzin (wyposaenie standardowe zamawiane u Organizatora) Sektor C* 1 m² 429,00 4 Powierzchnia z wykładzin (zabudowa w gestii Wystawcy) Sektor C* 1 m² 657,00 5 Powierzchnia magazynowa (kotara + cianki) 1 m² 345,00 6 Regał owietlony (tylna cianka 100 x 240 cm + 4 półki + 2 reflektorki) 1 szt. 275,00 7 Regał magazynowy 1 szt. 185,00 8 Półka ksikowa 1 szt. 75,00 9 Lada z blatem (90 x 100 x 50 cm) 1 szt. 168,00 10 Lada łukowa 1 szt. 187,00 11 Gablota ze szkłem (90 x 100 x 50 cm) 1 szt. 187,00 12 Szafka pod regał (70 x 100 x 50 cm) 1 szt. 170,00 13 Stół (okrgły) 1 szt. 75,00 14 Stół (kwadratowy) 1 szt. 75,00 15 Stolik barowy 1 szt. 93,00 16 Stołek barowy 1 szt. 41,00 17 Krzesło 1 szt. 58,00 18 cianka (50 x 240 cm) 1 szt. 93,00 19 cianka (100 x 240 cm) 1 szt. 117,00 20 Drzwi harmonijkowe 1 szt. 127,00 21 Gniazdko elektryczne 1 szt. 116,00 22 Dodatkowe owietlenie (punkt reflektorek) 1 szt. 93,00 23 Telefon (instalacja + aparat) 1 szt. 350,00 24 Lodówka + gniazdo 24 h 1 szt. 90,00 25 Wieszak 1 szt. 35,00 26 Zmiana kolorystyki elementów stoiska 1 m² 59,00 27 Zmiana kolorystyki wykładziny 1 m² 30,00 28 Fryz (95 x 30 cm) obowizkowy na kady metr długoci stoiska 1 szt. 34,00 29 Napis na fryzie obowizkowy 1 szt. 155,00 30 Dodatkowy napis na fryzie 1 szt. 155,00 31 Logo na fryzie 1 szt. 217,00 32 Logo w katalogu (czarno-białe) 1 szt. 212,00 33 Wpis do Katalogu Wystawców (do 250 znaków drukarskich) obowizkowy 1 szt. 328,00 34 Wpis podwystawcy do Katalogu (do 150 znaków drukarskich) 1 szt. 217,00 35 Kade dodatkowe rozpoczte 150 znaków drukarskich 1 szt. 217,00 36 Wpis internetowy (jak w Katalogu Wystawców) 1 szt. 113,00 37 Podłczenie do Internetu 1 szt. 390,00 38 Kolejne podłczenie do Internetu 1 szt. 170,00 39 Sala Mickiewicza (60 miejsc) 50 min. 550,00 40 Sala Puszkina (60 miejsc) 50 min. 550,00 41 Sala Goethego (120 miejsc) 50 min. 666,00 42 Sala Gałczyskiego (120 miejsc) 50 min. 666,00 43 Sala Rudniewa (120 miejsc) 50 min. 1100,00 44 Rzutnik + ekran 1 godz. 300,00 45 Ekran 1 godz. 100,00 46 Nagłonienie małe 50W (głonik + 2 mikrofony) 1 godz. 200,00 47 Kada kolejna godzina dzierawy nagłonienia małego 1 godz. 100,00 48 Nagłonienie due 150W (głonik + 2 mikrofony) 1 godz. 300,00 49 Kada kolejna godzina dzierawy nagłonienia duego 1 godz. 150,00 50 Dodatkowy mikrofon 1 szt. 50,00 Do wszystkich cen doliczamy 22% VAT. W cen stoiska wliczono sprztanie i całodobow ochron. UWAGA! cianki boczne stoiska (min. 50 x 240 cm) s obowizkowe. * Przyjcie zgłoszenia do Sektora C jest moliwe pod warunkiem sprzedania przez Organizatora ponad 50% powierzchni do zabudowy w Sektorze C. 5

6 PRZYKŁADOWE WYPOSAENIE STOISKA 4 m 2 Wyposaenie stoiska Zamówiona ilo Cena PLN sektor A, B, D Cena PLN sektor C Warto PLN sektor A, B, D Warto PLN sektor C Powierzchnia z wykładzin 4 m 2 (2 m x 2 m) 525,00 429, , ,00 Regał owietlony szt ,00 275,00 275,00 275,00 cianka 100 x 240 (tylna) szt ,00 117,00 117,00 117,00 cianka 50 x 240 (boczna) szt. 5 93,00 93,00 465,00 465,00 Szafka szt ,00 170,00 170,00 170,00 Lada z blatem szt ,00 168,00 168,00 168,00 Krzesło szt. 2 58,00 58,00 116,00 116,00 Fryz (95 x 30 cm) szt. 2 34,00 34,00 68,00 68,00 Napis na fryzie szt ,00 155,00 155,00 155,00 Wpis do katalogu (do 250 znaków) obowizkowy 328,00 328,00 328,00 328,00 Razem : 3962, ,00 Do wszystkich cen doliczamy 22% VAT. cianki boczne (min. 50 x 240 cm) obowizkowe. Fryz obowizkowy na kady metr długoci stoiska. Napis na fryzie obowizkowy. 6

7 7

8 8

9 I DEKLARACJA UCZESTNICTWA (Ostateczny termin zgłoszenia 1 lutego 2010 r.) Prosimy wypełni czytelnie drukowanymi literami lub na maszynie/komputerze Nazwa firmy (do fakturowania) NIP Ulica Kod pocztowy, miejscowo Telefon, fax , internet Nr konta bankowego Osoba kontaktowa (imi i nazwisko) Osoba kontaktowa (telefon stacjonarny i komórkowy) Osoba kontaktowa ( ) Data i podpis, piecztka firmowa II KLASYFIKACJA TEMATYCZNA Publikacje naukowe Literatura dla dzieci i młodziey Publikacje muzyczne Publikacje techniczne i handlowe Ksiki o sztuce i reprodukcje Multimedia Encyklopedie i słowniki Beletrystyka współczesna i klasyczna Inne 9

10 III ZAMÓWIENIE (Ostateczny termin zgłoszenia 1 lutego 2010 r.) Liczba Powierzchnia / wyposaenie J.m. Lp. zamówiona 1. Powierzchnia z wykładzin (wyposaenie standardowe zamawiane u Organizatora) 1 m² 2. Powierzchnia z wykładzin (zabudowa w gestii Wystawcy) 1 m² 3. Powierzchnia z wykładzin (wyposaenie standardowe zamawiane u Organizatora) Sektor C 1 m² 4. Powierzchnia z wykładzin (zabudowa w gestii Wystawcy) Sektor C 1 m² 5. Powierzchnia magazynowa (kotara + cianki) 1 m² 6. Regał owietlony (tylna cianka 100 x 240 cm + 4 półki + 2 reflektorki) 1 szt. 7. Regał magazynowy 1 szt. 8. Półka ksikowa 1 szt. 9. Lada z blatem (90 x 100 x 50 cm) 1 szt. 10. Lada łukowa 1 szt. 11. Gablota ze szkłem (90 x 100 x 50 cm) 1 szt. 12. Szafka pod regał (70 x 100 x 50 cm) 1 szt. 13. Stół (okrgły) 1 szt. 14. Stół (kwadratowy) 1 szt. 15. Stolik barowy 1 szt. 16. Stołek barowy 1 szt. 17. Krzesło 1 szt. 18. cianka (50 x 240 cm) 1 szt. 19. cianka (100 x 240 cm) 1 szt. 20. Drzwi harmonijkowe 1 szt. 21. Gniazdko elektryczne 1 szt. 22. Dodatkowe owietlenie (punkt reflektorek) 1 szt. 23. Telefon (instalacja + aparat) 1 szt. 24. Lodówka + gniazdo 24 h 1 szt. 25. Wieszak 1 szt. 26. Zmiana kolorystyki 1 m² 27. Zmiana kolorystyki wykładziny 1 m² 28. Fryz (95 x 30 cm) obowizkowy na kady metr długoci stoiska* 1 szt. x 29. Napis na fryzie obowizkowy 1 szt Dodatkowy napis na fryzie 1 szt. 31. Logo na fryzie 1 szt. 32. Logo w katalogu (czarno-białe) 1 szt. 33. Wpis do Katalogu Wystawców (do 250 znaków drukarskich) obowizkowy 1 szt Wpis podwystawcy do Katalogu Wystawców (do 150 znaków drukarskich) 1 szt. 35. Kade dodatkowe rozpoczte 150 znaków drukarskich 1 szt. 36. Wpis internetowy (jak w Katalogu Wystawców) 1 szt. 37. Internet 1 szt. 38. Kolejne podłczenie do Internetu 1 szt. 39. Sala Mickiewicza (60 miejsc) 50 min. 40. Sala Puszkina (60 miejsc) 50 min. 41. Sala Goethego (120 miejsc) 50 min. 42. Sala Gałczyskiego (120 miejsc) 50 min. 43. Sala Rudniewa (120 miejsc) 50 min. 44. Rzutnik + ekran 1 godz. 45. Ekran 1 godz. 46. Nagłonienie małe 50W (głonik + 2 mikrofony) 1 godz. 47. Kada kolejna godzina dzierawy nagłonienia małego 1 godz. 48. Nagłonienie due 150W (głonik + 2 mikrofony) 1 godz. 49. Kada kolejna godzina dzierawy nagłonienia duego 1 godz. 50. Dodatkowy mikrofon 1 szt. Do wszystkich cen doliczamy 22% VAT Liczba przydzielona UWAGA! Przyjcie zgłoszenia do Sektora C jest moliwe pod warunkiem sprzedania przez Organizatora ponad 50% powierzchni do zabudowy w Sektorze C. * Przydziela Organizator ilo wynika z konstrukcji stoiska (dot. stoisk standardowych) Data i podpis, piecztka firmowa 10

11 IV ZAMÓWIENIE NAPISU NA FRYZIE (Ostateczny termin zgłoszenia 1 lutego 2010 r.) Prosimy wypełni czytelnie drukowanymi literami lub na maszynie/komputerze NA FRYZIE NALE Y UMIECI NAZW FIRMY I MIASTO Tre napisu na fryzie: Zamawiam logo na fryzie tak nie (logo firmy prosimy dostarczy na CD lub em na adres: w formacie tif, rozdzielczo 300 dpi). V WPIS DO KATALOGU WYSTAWCÓW (Ostateczny termin zgłoszenia 1 lutego 2010 r.) Dane do umieszczenia w Katalogu Wystawców w jzyku polskim i angielskim prosimy przesła na CD lub poczt elektroniczn na adres 5.1. Nazwa wydawnictwa (Wystawcy) 5.2. Pod jak liter w indeksie alfabetycznym ma by umieszczony wpis 5.3. Pełny adres firmy: kod, miejscowo, ulica, tel., fax, , strona www 5.4. Profil wydawniczy firmy opis do 250 znaków w kadej wersji jzykowej (polskiej i angielskiej) 5.5. Logo firmy (jeli zamawiane) 5.6. Osoba reprezentujca firm: imi i nazwisko, funkcja 5.7. Osoba kontaktowa: imi i nazwisko, tel., fax, Zamawiam logo w katalogu tak nie (logo firmy prosimy dostarczy na CD lub em na adres: w formacie tif, rozdzielczo 300 dpi) Data i podpis, piecztka firmowa 11

12 VI ZGŁOSZENIE IMPREZY TOWARZYSZCEJ (Ostateczny termin zgłoszenia 7 kwietnia 2010 r.) Prosimy wypełni czytelnie drukowanymi literami lub na maszynie/komputerze Organizator: (nazwa firmy, adres, NIP) Data Stoisko nr Sala Inna lokalizacja Charakter imprezy: zamknita / otwarta dla publicznoci Dodatkowe potrzeby (sprzt itp.) Imi i nazwisko, tel., fax, Godzina Sektor Data Stoisko nr Sala Inna lokalizacja Charakter imprezy: zamknita / otwarta dla publicznoci Dodatkowe potrzeby (sprzt itp.) Imi i nazwisko, tel., fax, Godzina Sektor Zwizły opis imprez do umieszczenia w Kalendarium Imprez Towarzyszcych oraz na stronie internetowej Targów prosimy przesła na adres: Zobowizujemy si do wniesienia opłaty za poczynione zamówienie zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w pkt. L. Data i podpis, piecztka firmowa UWAGA! Dla zaproszonych goci (autorów i tłumaczy majcych spotkania zgłoszone Organizatorowi) Wystawcy otrzymuj bezpłatn Kart Wstpu. Innym swoim gociom Wystawca jest zobowizany zapewni we własnym zakresie Karty Wstpu lub bilety. Karty Wstpu i bilety mona naby w siedzibie Ars Polona S.A. od 10 maja 2010 r. w pokoju

13 Sala Mickiewicza wyposaona została w kwadratowy stół mogcy zmieci wokół siebie 60 osób siedzcych na wygodnych, reprezentacyjnych fotelach. Sal mona wyposay w ekran do projekcji. Sala Rudniewa eliptyczn sal wyposaono w 120 eleganckich foteli ustawionych w trzy amfiteatralne rzdy poprzedzone stołami-ławami, naprzeciw których znajduje si stół prezydialny. Sala wyposaona jest w aparatur do tłumacze symultanicznych. Sal mona wyposay w ekran do projekcji. Sala Puszkina wyposaona została w owalny stół mogcy zmieci wokół siebie 60 osób siedzcych na wygodnych, reprezentacyjnych fotelach. Sal mona wyposay w ekran do projekcji. Sala Gałczyskiego sala konferencyjna wyposaona w 120 krzesełek i stół prezydialny. Sal mona wyposay w ekran do projekcji. Sala Goethego sala konferencyjna wyposaona w 120 krzesełek i stół prezydialny. Sal mona wyposay w ekran do projekcji. Sala jest nagłoniona. 13

14 VII ZAMÓWIENIE REKLAMY W KATALOGU WYSTAWCÓW (Ostateczny termin zgłoszenia 2 kwietnia 2010 r.) Firma: Adres: NIP: Imi i nazwisko, telefon: Niniejszym zlecamy zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w Katalogu Wystawców 55. Midzynarodowych Targów Ksiki w Warszawie w formacie : Lp. Moduł Format Rodzaj Cena PLN Zamawiam szt. 1. moduł A 2. moduł 1/2 A 3. moduł B 4. moduł 1/2B 5. okładka 6. okładka 1 cała strona (117 x 210 mm) ½ strony (95 x 95 mm) 1 cała strona (117 x 210 mm) ½ strony (95 x 95 mm) 2 i 3 strona (117 x 210 mm) 4 strona (117 x 210 mm) kolor 1100,00 kolor 620,00 czarno-biały 780,00 czarno-biały 490,00 kolor 2700,00 kolor 3600,00 * spady 5 mm z kadej zewntrznej krawdzi ogłoszenia, elementy graficzne i teksty nie powinny znajdowa si bliej ni 5 mm od wewntrznej krawdzi strony (nie dotyczy elementów na spad) format tif, rozdzielczo 300 dpi + separacja CMYK Do cen reklam doliczamy 22% VAT. Faktur prosimy przesła na adres: Zobowizujemy si do wniesienia opłaty za poczynione zamówienie zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, w pkt. L. Data i podpis, piecztka firmowa UWAGA: 1. ARS POLONA S.A. zastrzega sobie moliwo odstpienia od realizacji zlecenia w przypadku niedostarczenia gotowych materiałów do dnia 7 kwietnia Dodatkowych informacji udzielamy w Dziale Organizacji Imprez Targowych tel.: +48 (22) ; centr.: (22) ; fax: +48 (22) , (22) Ars Polona nie zwraca nadesłanych materiałów. Płatno w terminie podanym na dokumencie pro-forma. Po otrzymaniu wpłaty wystawimy faktur VAT. 14

15 VIII REZERWACJE HOTELOWE Informacje oraz formularz rezerwacji pokoi hotelowych dostpny na stronie Organizatora: lub bezporednio pod numerami telefonów: tel.: +48 (22) centr.: +48 (22) fax: +48 (22) ,

Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszam! Do zobaczenia na 56. Midzynarodowych Targach Ksiki! Z powaaniem, Grzegorz Guzowski. Prezes Ars Polona S.A.

Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszam! Do zobaczenia na 56. Midzynarodowych Targach Ksiki! Z powaaniem, Grzegorz Guzowski. Prezes Ars Polona S.A. 56. MIDZYNARODOWE TARGI KSIKI W WARSZAWIE 19 22 MAJA 2011 Szanowni Pastwo, W imieniu Ars Polona S.A serdecznie zapraszam na 56. edycj Warszawskich Midzynarodowych Targów Ksiki, która zgodnie z 53 letni

Bardziej szczegółowo

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie

14-17 maja 2015, Stadion Narodowy w Warszawie lp. Cena obejmuje: cena netto Oferta specjalna - 3 m (wykładzina szara) zabudowa stała 990 zł regał oświetlony ( półki) szer. mb lada z blatem krzesło plastikowe napis na fryzie kosz na śmieci gniazdko

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XIX Targów Książki Historycznej listopada 2010 r.

R E G U L A M I N XIX Targów Książki Historycznej listopada 2010 r. R E G U L A M I N XIX Targów Książki Historycznej 25 28 listopada 2010 r. 1. XIX Targi Książki Historycznej odbywać się będą w Warszawie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, adres: Plac Zamkowy 4,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROMOCYJNY

FORMULARZ PROMOCYJNY FORMULARZ PROMOCYJNY (OBAWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DWÓCH EDYCJACH TARGÓW ŚLUBNYCH) Dolnośląskie Targi Ślubne 23 listopada 2014 oraz 8 lutego 2015 Hala Orbita Wrocław, ul Wejherowska

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego INTERWELDING 007 Tel. +48 (3) 78-99-78 Fax +48 (3) 54-0-7 ARANŻACJA STOISKA KOLOR WYKŁADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4

Bardziej szczegółowo

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ Załącznik nr 4 - Regulamin I Zasady udziału 1. Warunkiem uczestnictwa na Festiwalu Książki Opole 2016 jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PK Nr 20 z dnia 1 lipca 2009 r. Regulamin Uczestnictwa Wystawców w InŜynierskich Targach Pracy 2009 w Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 Organizator: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej Termin Targów: 17.03.2016 Miejsce: Hala Widowiskowo- Sportowa Koszalin ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki ZGŁOSZENIE UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie WYSTAWCA (pełna nazwa firmy) BRANŻA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

Bardziej szczegółowo

Cennik wyposażenia Balt Military Expo 2018 WYPOSAŻENIE ORGANIZATORA GABLOTY SZKLANE. 160,00 PLN Gablota szklana z oświetleniem 100 x 100 x 100 cm

Cennik wyposażenia Balt Military Expo 2018 WYPOSAŻENIE ORGANIZATORA GABLOTY SZKLANE. 160,00 PLN Gablota szklana z oświetleniem 100 x 100 x 100 cm Cennik wyposażenia Balt Military Expo 2018 WYPOSAŻENIE ORGANIZATORA 250,00 PLN Wynajem lodówki 50,00 PLN Stojak na prospekty Stolik barowy GABLOTY SZKLANE 160,00 PLN Gablota szklana z oświetleniem 100

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓW: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa

Instrukcja do Umowy Uczestnictwa Instrukcja do Umowy Uczestnictwa 1. Umowa Uczestnictwa obejmuje udział w Targach Produktów Regionalnych Regionalia 2. Umowę Uczestnictwa należy wypełnić czytelnie i w całości. 3. Wypełnioną Umowę Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 4-5 marca 2014r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 11-12 marca 2014r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane 140,00 PLN/ m.kw. STOISKO z zabudową STANDARD 190,00 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH II Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKA WYSTAWIENNICZE STOISKO niezabudowane

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Pakiet dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i wskazanych przez nie instytucji/organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej zainteresowanych uczestnictwem w II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja LUBUSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 3-4 marca 2015r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 10-11 marca 2015r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980 REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980 1. ZASADY UDZIAŁU W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE Wystawcą

Bardziej szczegółowo

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł

RODZAJ USŁUGI KOSZT NETTO UWAGI. 150 zł TERMIN TARGÓW EDYCJI LUBUSKIEJ: 5-6 marca 2013r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala AWF ul. Słowiańska 1 12-13 marca 2013r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

2014 Termin zgłoszeń: RESELLER Days 2014. 24-25 września 2014. Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa 1 Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu Mobility Reseller Days : Nazwa wystawcy: Nazwa firmy-płatnika: Adres płatnika: Ulica nr Kod pocztowy: Miasto www: NIP: Wpis do KRS/ewidencji przedsiębiorców: (prosimy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r.

REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r. REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Lubelskich Targów Turystycznych, zwanych dalej Targami jest Lubelska Regionalna

Bardziej szczegółowo

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH

CENNIK. V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH V Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej 6.10.2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;-

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ POD STOISKO ZAMÓWIENIE ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA STOISKA. WARTOŚĆ PLN netto. 17. Rastry (1 m 2 ) 30 ;- ZGŁOSZENIE - UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH 1 ORGANIZATOR 2 W YSTAW CA ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA ADRES: 43-316 Bielsko-Biała Aleja Armii Krajowej 220 NAZWA FIRMY... Używany skrót firmy K a p i t a ł z a k ł

Bardziej szczegółowo

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY

TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY TARGOWY INFORMATOR TECHNICZNY PROTECH 09 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRODUKCJI I TECHNOLOGII 18-19 Listopada 2009 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 WPROWADZNIE, TERMINY...3 ZESPÓŁ ORAGNIZACYJNY KONTAKT...4 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARGI USŁUG I PRODUKTÓW DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BIZNES EXPO 2017

TARGI USŁUG I PRODUKTÓW DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BIZNES EXPO 2017 TARGI USŁUG I PRODUKTÓW DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BIZNES EXPO 2017 Termin targów BIZNES EXPO: 18-20 października 2017 r. Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Targi są wydarzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Legionowskie Targi Przedsiębiorczości organizowane są w ramach projektu Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnictwa w targach

Zgłoszenie uczestnictwa w targach Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca Ulica Kod pocztowy, miasto

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY 2017

INFORMATOR TECHNICZNY 2017 INFORMATOR TECHNICZNY 2017 DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL ROWEROWY 2017 TARGI TURYSTYCZNO-ROWEROWE DATA: 20-21.05.2017 MIEJSCE: ADRES: Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław GODZINY OTWARCIA FESTIWALU: 20.05.2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XX Targach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ALPEJSKO-KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY 7-8 września 2013 r. Rzeszów, Hala Podpromie Rzeszów 2013 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. WARUNKI UDZIAŁU...

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY:

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY: HPS 008 Tel. +48 (3) 78-99-101 Fax +48 (3) 54-0-7 ARAN ACJA STOISKA KOLOR WYK ADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4 STRON (SZEREGOWE)

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 C Organizator: Polskie Stowarzyszenie Vendingu, ul. Czerniakowska 71/111, 00-715 Warszawa kontakt Aldona Witak, tel. +48 512 008 609, e-mail: a.witak@psv.org.pl INSTRUKCJA DO UMOWY UCZESTNICTWA 1. Umowę

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Formy uczestnictwa Uczestnik Firma ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 456 60 79 lub mailem na adres kosmetyka@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ENERGII ODNAWIALNEJ w ramach projektu nr projektu PL.3.22/3.3.04/13.04143 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Pakiet dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej zainteresowanych uczestnictwem w II MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw

CENNIK. STOISKA WYSTAWIENNICZE do r 60 PLN/ m.kw. do r 80 PLN/m.kw CENNIK STOISK WYSTAWIENNICZYCH, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH III Festiwalu Piwa, Wina & Sera OpolFest 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. STOISKO niezabudowane STOISKA WYSTAWIENNICZE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTRACJI WYSTAWCÓW HEALTH AND BEAUTY MEDIA

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTRACJI WYSTAWCÓW HEALTH AND BEAUTY MEDIA INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTRACJI WYSTAWCÓW HEALTH AND BEAUTY MEDIA 1 Spis treści 1. Proces rejestracji... 3 2. Wybór imprezy... 4 3. Zgłoszenie udziału... 5 Wypełnienie formularza zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min.

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min. Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca NIP KRS Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10.

Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na nr fax: 091 431 87 10. Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Szczecińskich Targów Turystycznych pod hasłem Zdrowy Aktywny Wypoczynek, które odbędą się 18-19 pażdziernika 2008 w CHR Galaxy. Szczecińskie Targi

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA WRAZ Z KIGO W TARGACH POLEKO 2011 PAWILON 5, SEKTOR C, STOISKO NR 97

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA WRAZ Z KIGO W TARGACH POLEKO 2011 PAWILON 5, SEKTOR C, STOISKO NR 97 SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA WRAZ Z KIGO W TARGACH POLEKO 2011 PAWILON 5, SEKTOR C, STOISKO NR 97 Szanowni Państwo - Członkowie KIGO, informujemy, że w dniach 22-25 listopada

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Wystawca zainteresowany udostępnieniem powierzchni targowej przesyła do osób upoważnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla wystawców EXPO organizowanego podczas imprezy 4. Gdańsk Maraton r.

Regulamin dla wystawców EXPO organizowanego podczas imprezy 4. Gdańsk Maraton r. Regulamin dla wystawców EXPO organizowanego podczas imprezy 4. Gdańsk Maraton 13 15.04.2018 r. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich wystawców (dalej Wystawca ) wystawy informacyjno-handlowo-promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 Regulamin IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 I. Informacje ogólne 20-21 września 2014r. 1. Organizatorem IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Wystawców SPORTBIZ EXPO marca 2017 r.

Regulamin dla Wystawców SPORTBIZ EXPO marca 2017 r. Regulamin dla Wystawców SPORTBIZ EXPO 23-24 marca 2017 r. I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (dalej zwanych Wystawca ) podczas SPORTBIZ EXPO (zwane dalej Targami).

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto

Nazwa firmy: Tel.: Fax: e-mail: www. Stoisko z zabudową w Hali Stulecia Powierzchnia Cena jednostkowa Wartość. m 2 400 zł netto/m 2 zł netto 1. Dane Wystawcy Nazwa firmy: Adres: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w Międzynarodowych Targach Paliwowych Stacja i Biznes Przyszłości - Wrocław 2016 05-06.10.2016 r. Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, 54-777 Wrocław Kod

Bardziej szczegółowo

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 UMOWA ZGŁOSZENIE UDZIAŁU III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 22-23.10.2015r. Gdańsk, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Amberexpo 1. DANE WYSTAWCY (Dane zostaną wykorzystane w wykazie wystawców)

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA.

21-23.10.2014. HPS 2014 X Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów KATOWICE ARANŻACJA STOISKA. HPS 014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARANŻACJA STOISKA 1-3.10.014 tel. +48 (3) 7 81 506, 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 KOLOR WYKŁADZINY: BRAK CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne

Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland 2016 6-7 sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (dalej Wystawca ) podczas Expo IMZC Poland 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji Bliskości, zwanej dalej Konferencją jest wydawnictwo Mamania Anna

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji Bliskości, zwanej dalej Konferencją jest wydawnictwo Mamania Anna III Konferencja Bliskości Warszawa, 28-29 listopada 2015 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konferencji Bliskości, zwanej dalej Konferencją jest wydawnictwo Mamania Anna Zdrojewska-Żywiecka,

Bardziej szczegółowo

WPIS DO KATALOGU. 66.00 / kolor. 3.00 / linię (linia = 60znaków ze spacjami)

WPIS DO KATALOGU. 66.00 / kolor. 3.00 / linię (linia = 60znaków ze spacjami) WPIS DO KATALOGU A Obowiązkowy wpis do katalogu 32.00 / wpis Prosimy o umieszczenie naszej firmy w spisie alfabetycznym pod literą Nazwa firmy: kod ulica tel. fax. e-mail www. miasto Logo firmy 9.00 /

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Warsztatów Energetyki Wiatrowej

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH

FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH FORMULARZ ZAMÓWIENIA USŁUG DODATKOWYCH Wystawca: Adres: (Ulica, kod pocztowy, miasto, kraj) KRS: NIP REGON: Jesteśmy płatnikiem VAT nie jesteśmy płatnikiem VAT Osoba kontaktowa ( Imię nazwisko, Stanowisko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA Smakujemy lato w Pszczynie r.

UMOWA UCZESTNICTWA Smakujemy lato w Pszczynie r. UMOWA UCZESTNICTWA Smakujemy lato w Pszczynie 7-9.07.2017r. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: WeForm Rafał Mrzygłód Ul. Skrzydlewskiego 17/15 43-382 Bielsko-Biała NIP:5472006113 REGON:300816850 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na:

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011 Szanowni Państwo BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: VII Konferencję Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIV TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2016 www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW: 1-2 marca 2016r. GORZÓW WIELKOPOLSKI Hala sportowa OSiR ul. Słowiańska 10 8-9 marca 2016r. ZIELONA GÓRA Hala sportowa Gimnazjum nr 2 ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 ORGANIZATORZY TARGÓW:

Bardziej szczegółowo

Targi Ekoenergetyczne "Eco Source" 25-27 września 2009 Polkowice

Targi Ekoenergetyczne Eco Source 25-27 września 2009 Polkowice AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

13 Środkowopomorskie Targi Pracy - Mobica Job Fair 2015

13 Środkowopomorskie Targi Pracy - Mobica Job Fair 2015 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 13 Środkowopomorskie Targi Pracy - Mobica Job Fair 2015 Organizator: Biuro Karier PK/Politechnika Koszalińska Termin Targów: 19.03.2015 Miejsce: Hala Widowiskowo- Sportowa

Bardziej szczegółowo

BIZNESOWA KARTA ZGŁOSZENIA

BIZNESOWA KARTA ZGŁOSZENIA A BIZNESOWA KARTA ZGŁOSZENIA I. DANE WYSTAWCY Termin nadsyłania zgłoszeń 30.03.2018 r. Pełna nazwa firmy: Ulica, nr Kod pocztowy: Miasto: Województwo: Telefon: Fax: E-mail: www: Adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56

Days października Warszawskie Centrum EXPO XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, Warszawa VIP B91 B77+B78 B100 B56 Nazwa firmy: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 A5 A6 A7 A8 A22 A15 A4 A3 A2 Reseller & Business A12 A11 A10 A9 VIP A21 A20 strefa A15 edukacji A7 A7 A1 A23 A13 A17+A18 A19 A18 A7 B7 Reseller & Business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS 28-29. 10. 2015. Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU HANDLOWYM JUBINALE CHRISTMAS 28-29. 10. 2015. Ulica, numer / skrytka pocztowa Kod pocztowy Miasto Kraj ul. Edisona 3/3, 80-17 Gdańsk, Poland tel. +48 58 50 90 99, fax +48 58 50 10 13 Termin nadsyłania zgłoszeń 9 października 015 r. faksem +48 58 50 10 13 lub e-mailem info@jubinale.com 8-9.10.015 ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu I Finanse SEKTORY OUTSOURCING Usługi Dla Twojego Biznesu VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 Szanowni Państwo Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 2015 będzie połączona z IV Konferencją Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY

WYSTAWCA: CZERWONY ZIELONY NIEBIESKI SZARY GRAFITOWY MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE ul. Bytkowska 1B 40-955 Katowice Tel.+48 (32)78-99-104 Fax +48 (32)254-02-27 Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach,VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

AKarta. III Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego BUD-ECO. 8-9 listopada 2013 Kompleks Hali Stulecia ul. Wystawowa 1 Wrocław

AKarta. III Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego BUD-ECO. 8-9 listopada 2013 Kompleks Hali Stulecia ul. Wystawowa 1 Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny NIP Nazwisko i imię przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu Festiwalu obowiązują

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wystawców

Oferta dla Wystawców Oferta dla Wystawców Stoiska targowe Stoiska z zabudową (zabudowa z białych ścianek) Stoisko bez zabudowy Stoisko Stoisko 4 m 2 : 1 lada, barowe, obiad dla 2 osób. Stoisko 6 m 2 : 1 lada, 1 stolik barowy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Targów Ekonomii Społecznej (zwanych dalej: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE 1. Organizator Centrum Kultury Muza w Lubinie. ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin Tel. 76 746

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach 24 lipca 2014 r.

REGULAMIN. Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach 24 lipca 2014 r. REGULAMIN Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach 24 lipca 2014 r. 1. Organizator Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław

Międzynarodowe Targi Drewna - Surowiec, Obróbka, Wyrób. 19-21 marca 2010 Hala Stulecia - Wrocław AKarta Zgłoszenia Umowa 19-21 marca Hala Stulecia - Wrocław 1. Dane podstawowe Zgłaszamy udział w targach Nazwa firmy Ulica / nr / Kod / miejscowość / kraj / / Firma jest płatnikiem VAT? Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

TARGI SZKÓ! WY"SZYCH Salon Szkó# Policealnych

TARGI SZKÓ! WYSZYCH Salon Szkó# Policealnych A ZG!OSZENIE UDZIA!U UMOWA, zawarta w dniu... pomi%dzy Organizatorem Targów INTERSERVIS Sp. z o.o. ul. Stefanowskiego 24, 90-537!ód$, wpisan& do Krajowego Rejestru S&dowego prowadzonego przez S&d Rejonowy

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Konferencja naukowa Miasto sztuka nauka gospodarka, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162,

Bardziej szczegółowo

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr.

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr. Termin: 11.01.2015 r., Miejsce imprezy: Szczecin, pl. Orła Białego Organizator Dane Organizatora: Szczecińska Agencja Artystyczna al. Wojska Polskiego 64 70-479 Szczecin NIP: 852-00-14-449 tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI 1. Postanowienia ogólne ORGANIZOWANEGO W DNIACH 12-14 CZERWIEC 2015 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Festynu Defilada Wspaniałości zwanych

Bardziej szczegółowo

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 Organizator: Fundacja ArchitectsPL Termin Targów: 05.04.2016 Miejsce: Hala Sportowa II LO w Koszalinie ul. Chełmońskiego

Bardziej szczegółowo

XVII Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

XVII Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach REGULAMIN XVII Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach 24 czerwca 2014 r. 1. Organizator Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, tel./

Bardziej szczegółowo

Pytania pod numerem telefonu 603 995 335 lub 502 788 285 Ola. 601 715 406 Krzysztof

Pytania pod numerem telefonu 603 995 335 lub 502 788 285 Ola. 601 715 406 Krzysztof FORMULARZ ZGŁOSZENIA/UMOWA Udziału w EVENT SHOW EXPO 2015 TARGI ADRENALINY Zabrze dnia 01.07.2015r. 1. Wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014

Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014 29 września 2 października 2014 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1.

Bardziej szczegółowo