Szanowni Pastwo, Z powaaniem, Grzegorz Guzowski. Prezes Ars Polona S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Pastwo, Z powaaniem, Grzegorz Guzowski. Prezes Ars Polona S.A."

Transkrypt

1 55. MIDZYNARODOWE TARGI KSIKI W WARSZAWIE MAJA 2010 Szanowni Pastwo, w imieniu Ars Polona S.A. serdecznie zapraszam na 55. Midzynarodowe Targi Ksiki w Warszawie jedn z najstarszych na wiecie, a zarazem najwiksz w Europie rodkowo-wschodniej tego typu imprez. Miło nam poinformowa, e w zwizku z 200. rocznic urodzin Fryderyka Chopina, obchodzon w Polsce niezwykle uroczycie, Chopin bdzie tematem przewodnim majowych Targów. Ten wielki kompozytor bdzie obecny dziki swojej muzyce, prezentowanej podczas Koncertu Inauguracyjnego, oraz w trakcie wielu imprez towarzyszcych, a przede wszystkim jak na targi ksiki przystało dziki prezentacjom specjalnie przygotowanych edycji. 55. Midzynarodowe Targi Ksiki odbywajce si włanie w Roku Chopina to znakomita okazja, by przedstawia dorobek polskich i zagranicznych wydawców zwizany z yciem i twórczoci tego wielkiego kompozytora. Nade wszystko Midzynarodowe Targi Ksiki to niepowtarzalna okazja, by na szerokim forum zaprezentowa dorobek wydawniczy i nawiza liczne kontakty, które zaowocuj kolejnymi edycjami. Mamy nadziej, e wspólnie zbudowany ciekawy program warszawskich Targów Ksiki zainteresuje licznie odwiedzajc publiczno i wzorem lat ubiegłych uda nam si pobi kolejny rekord frekwencji. Z powaaniem, Grzegorz Guzowski Prezes Ars Polona S.A.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA A. Podpisanie i przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy pomidzy Ars Polona S.A. a osob/firm składajc zamówienie na warunkach okrelonych w niniejszej ofercie. B. NAZWA TARGÓW 55. Midzynarodowe Targi Ksiki w Warszawie C. LOKALIZACJA TARGÓW Pałac Kultury i Nauki* Warszawa, Plac Defilad 1 (wejcia od ul. Marszałkowskiej i od ul. E. Plater) * W przypadku zmiany lokalizacji Organizator powiadomi o tym najpóniej na 30 dni przed rozpoczciem Targów. D. CZAS TRWANIA TARGÓW I GODZINY OTWARCIA Od 20 do 23 maja 2010 r.: czwartek :00 18:00 (tylko dla profesjonalistów) pitek :00 19:00 (dzie otwarty) sobota :00 19:00 (dzie otwarty) niedziela :00 17:00 (dzie otwarty) uroczysty wieczór 19 maja 2010 r. godz. 19:00 otwarcie 20 maja 2010 r. godz. 12:00 spotkanie integracyjne 22 maja 2010 r. godz. 20:00 E. ORGANIZATOR ARS POLONA S.A. Dział Organizacji Imprez Targowych Warszawa, ul. Obroców 25 tel.: +48 (22) ; (centr.) +48 (22) fax: +48 (22) ; +48 (22) F. WYSTAWCY Wystawcami podczas 55. Midzynarodowych Targów Ksiki w Warszawie s firmy wydawnicze, poligraficzne, multimedialne, stowarzyszenia i fundacje oraz instytucje kultury. Przez cały okres Targów dopuszcza si moliwo sprzeday ksiek, prasy, multimediów oraz innych produktów (po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem). G. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 1. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie, bez wprowadzania zmian i uzupełnie (drukowanymi literami lub na maszynie/komputerze), oryginału załczonego formularza zgłoszeniowego zał. nr I IV podpisanego przez osob uprawnion, najpóniej do dnia 1 lutego 2010 r. Zgłoszenia złoone po tym terminie bd rozpatrywane warunkowo, w kolejnoci ich napływania oraz w zalenoci od iloci powierzchni wystawowej dostpnej w chwili otrzymania zgłoszenia. 2. Potwierdzeniem przyjcia zamówienia jest dokument pro-forma, wystawiony i przekazany Wystawcy przez Organizatora. 3. Kady Wystawca jest zobowizany do dostarczenia informacji o swojej firmie w celu dokonania obowizkowego wpisu do Katalogu Wystawców zał. nr V do 1 lutego 2010 r. Za tre przekazanego wpisu Organizator nie odpowiada. 4. Przydział i lokalizacja stoiska naley do Organizatora Targów. Szczególne yczenia Wystawcy bd uwzgldniane w zalenoci od moliwoci ich realizacji w kolejnoci wpływu zgłosze. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska, jeli zaistnieje uzasadniona konieczno. Organizator bez uprzedniej zgody nie zezwala na udostpnianie stoiska lub jego czci bezpłatnie lub odpłatnie osobom trzecim. H. PROGRAM TARGÓW W czasie trwania Targów odbdzie si szereg imprez zwizanych z promocj ksiki. Ars Polona S.A. jako Organizator bdzie współtworzy z Wydawcami wiele wydarze. Zaplanowane imprezy naley zgłosi na osobnym formularzu zał. nr VI. Zgłoszenie imprezy powinno nastpi najpóniej do 7 kwietnia 2010 r. Po tym terminie organizator nie gwarantuje umieszczenia informacji o imprezie w oficjalnych informatorach Targów. I. EKSPOZYCJA 1. Przedmiotem ekspozycji s ksiki, czasopisma, mapy, atlasy, pocztówki, nuty, nagrania audio i wideo oraz wydawnictwa multimedialne. Na stoisku mog by wystawiane inne od ww. eksponaty po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem. 2. Podczas Targów moe by prowadzona sprzeda eksponatów. 3. Wystawca układa eksponaty według własnego scenariusza w dniu poprzedzajcym Targi, tj. 19 maja 2010 r., od godz. 12:00 do 22: Eksponaty naley zabra ze stoisk po zakoczeniu Targów w dniu 23 maja 2010 r. w godz. 17:00 20:00. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na stoiskach po terminie zamknicia Targów, tj. po godz. 17: Eksponaty nie mog by umieszczane poza powierzchni zakupion przez Wystawc u Organizatora. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za niebezpieczne lub uciliwe. 7. W przypadku instalacji własnego umeblowania na stoisku standardowym Wystawca zostanie obciony dopłat w wysokoci 100% wartoci cennikowych elementów wyposaania, które Wystawca zastpił na rzecz własnego umeblowania. 8. Umieszczenie przez Wystawc reklam, materiałów promocyjnych lub innych przedmiotów poza wykupionym stoiskiem stanowi podstaw obcienia Wystawcy przez Organizatora opłat w wysokoci 200% ceny powierzchni według cennika. 9. Pokazy sprztu, pokazy artystyczne i inne działania promocyjne Wystawcy musz by uprzednio uzgodnione z Organizatorem i nie mog utrudnia lub uniemoliwia obsługi innych stoisk oraz przemieszczania si uczestników i publicznoci. 10. Posiadany na stoisku sprzt nagłonieniowy lub audiowizualny powinien by uywany w sposób niezakłócajcy obsługi ssiadujcych stoisk. 11. Wystawca zobowizany jest do nielikwidowania ekspozycji przed oficjalnym zakoczeniem Targów, tj. przed godz. 17:00 23 maja 2010 r. 12. Wystawca posiadajcy na stoisku sprzt elektryczny, elektroniczny oraz inne eksponaty o znacznej wartoci finansowej przekazuje do Biura Organizatora sporzdzon na pimie list wyposaenia stoiska w celu otrzymania odpowiedniego dokumentu uprawniajcego do wyniesienia sprztu w dniu zamknicia Targów. 13. Na Targach obowizuje bezwzgldny zakaz palenia. 2

3 J. STOISKO: MONTA I DEMONTA 1. Stoisko standardowe wraz z szyldem (fryz z napisem) Wystawcy przygotowuje Organizator. Liternictwo i grafika z nazw firmy zostan wykonane zgodnie ze standardem obowizujcym dla całych Targów. Szyldy Wystawców s znormalizowane i stanowi integraln cz oprawy graficznej Targów. Wyposaenie stoiska łcznie z szyldem jest udostpniane Wystawcy w formie dzierawy jedynie na czas trwania Targów. 2. Zabronione jest oklejanie szyldów stoisk standardowych materiałami własnymi Wystawcy. Oklejenie szyldu uprawnia Organizatora do demontau materiałów własnych Wystawcy oraz do obcienia go kar w wysokoci 100% ceny szyldu. 3. Organizator dopuszcza moliwo zabudowy stoiska przez Wystawc wg własnego projektu, ale po uprzednim jego skonsultowaniu i zaakceptowaniu przez Organizatora. Wystawca jest zobowizany do dostarczenia projektu do 31 marca 2010 r. Materiały uyte do budowy i dekoracji stoiska musz posiada atest przeciwpoarowy. 4. Monta stoisk budowanych przez Wystawc we własnym zakresie odbywa si w dniach 18 i 19 maja 2010 r. w godz. 10:00 22: Demonta stoisk budowanych przez Wystawc we własnym zakresie odbywa si w dniach: 23 maja 2010 r. w godz. 17:00 22:00 oraz 24 maja 2010 r. od godz. 8:00 22: Wystawca ponosi całkowit odpowiedzialno materialn za przekazany mu przez Organizatora sprzt i wyposaenie stoiska. Koszty wszelkich szkód i braków spowodowanych niewłaciwym uytkowaniem stoiska pokrywa Wystawca. 7. Zabrania si umieszczania na cianach stoiska eksponatów lub materiałów reklamowych za pomoc technik, które powoduj ich trwałe uszkodzenie. W przypadku dokonania zniszcze lub uszkodze Wystawca zostanie obciony kwot 100% wartoci nowego elementu. 8. Wszelkie prace elektryczne na stoisku mog by wykonywane wyłcznie przez osoby upowanione przez Organizatora. 9. Zabrania si naklejania jakichkolwiek materiałów na elementach architektonicznych PKiN (ciany, podłogi, kolumny, schody itp.). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoci Wystawca bdzie obciany kosztami naliczanymi przez PKiN. K. WSTP NA TARGI 1. W ramach wniesionej opłaty za Wpis do Katalogu Wystawca otrzymuje Katalog Wystawców i Kalendarium Imprez Towarzyszcych oraz po jednym egzemplarzu Kalendarium dla kadego podwystawcy. Karty Wstpu przydzielane bd według zamówionej wielkoci stoiska: do 4 m² 3 szt. za kade kolejne rozpoczte 2 m² zamówionej powierzchni przysługuje 1 Karta Wstpu. Bezpłatna Karta Wstpu dla autorów i tłumaczy majcych spotkania zgłoszone Organizatorowi. Dodatkowo informujemy, e Karty Wstpu dla Wystawców s wane od 19 do 24 maja 2010 r. 2. Wystawca jest zobowizany do zapewnienia wstpu na Targi zaproszonym przez siebie gociom. Zaproszenia na imprezy towarzyszce nie upowaniaj do wejcia na teren Targów. Karty Wstpu i bilety mona naby w siedzibie Ars Polona S.A. od 10 maja 2010 r. w pokoju Stałe Karty Wstpu wane s od 20 do 23 maja 2010 r. L. WARUNKI PŁATNO CI 1. Wysoko opłat za wynajem stoiska i usługi jest podana w CENNIKU 55. Midzynarodowych Targów Ksiki w Warszawie. 2. Naleno winna by uiszczona przez Wystawc po otrzymaniu dokumentu pro-forma, w terminie w nim okrelonym. Wystawca otrzyma faktur VAT po dokonaniu wpłaty za stoisko. 3. Po otrzymaniu zamówienia Organizator jest uprawniony dowystawienia faktury bez podpisu Wystawcy. 4. Wpłat naley dokonywa na konto: ARS POLONA S.A. ING Bank lski Nr konta: (opłaty bankowe ponosi Wystawca). 5. Organizator jest upowaniony do uniewanienia zgłoszenia Wystawcy jako uczestnika Targów, bez prawa odszkodowania z tego tytułu, jeli opłata za wynajem stoiska nie zostanie przekazana na konto bankowe Organizatora w terminie wyznaczonym na dokumencie pro-forma. Ł. OCHRONA I UBEZPIECZENIE 1. Za nadzór i ochron stoisk poza godzinami otwarcia Targów odpowiada Organizator. Tereny targowe s przez cał dob zabezpieczone przez profesjonalne słuby ochrony i zabezpieczenia. W godzinach otwarcia Targów za eksponaty na stoisku odpowiedzialno ponosi Wystawca. 2. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialnoci za mienie Wystawcy. Wystawca uczestniczcy w Targach powinien ubezpieczy mienie we własnym zakresie od kradziey z włamaniem, ognia i innych zdarze losowych. 3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzie, ogniem, wichur, uderzeniem pioruna, eksplozj, zalaniem wod, przerw w dostawie prdu oraz innymi przyczynami niezalenymi od Organizatora. 4. Organizator nie odpowiada za zmian terminu organizacji Targów, ich odwołanie lub przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowanych działaniem siły wyszej lub zarzdzeniem władz pastwowych lub samorzdowych. 5. Przedmioty wartociowe Wystawca zabezpiecza indywidualnie. M. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W TARGACH Rezygnacja z udziału w 55. Midzynarodowych Targach Ksiki wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci. Za dat odwołania uczestnictwa uwaa si dat wpływu pisma do Organizatora. Rezygnacja bezkosztowa moe nastpi nie póniej ni do dnia 31 marca 2010 r. Rezygnacja od dnia 1 do 15 kwietnia 2010 r. powoduje konieczno zapłaty 50% wartoci wystawionego dokumentu pro-forma potwierdzajcego przyjcie zgłoszenia, tytułem kary za niedotrzymanie umowy pomidzy Organizatorem a Wystawc. Wycofanie si z udziału w Targach po 15 kwietnia 2010 r. powoduje obcienie Wystawcy kar umown w wysokoci 100% kwoty wskazanej w dokumencie pro-forma potwierdzajcym przyjcie zgłoszenia. N. WÓZKI TRANSPORTOWE Wózki transportowe do przewozu ksiek na terenie sal wystawowych PKiN s do dyspozycji Wystawców w pokoju nr 415, IV pitro. Wynajcie wózka do 1 godz. gratis. Opłata za kad nastpn rozpoczt godz. 2,00 zł O. PARKING Karty Parkingowe s do nabycia w PKiN, VI p., pok. nr 604, tel.: +48 (22) Odpłatno: samochód osobowy 30,00 zł/doba samochód dostawczy 120,00 zł/doba P. REKLAMACJE I ROSZCZENIA 1. Wystawcy przysługuje prawo wnoszenia reklamacji w sprawach zwizanych z realizacj zamówienia (wyposaenia stoiska), nie póniej ni 19 maja 2010 r. do godz Wszelkie reklamacje i roszczenia wynikajce z udziału w targach winny by zgłaszane w formie pisemnej najpóniej do ostatniego dnia targów. Po upływie tego terminu adne reklamacje i roszczenia nie bd uwzgldniane. 3

4 Q. POSTANOWIENIA KOCOWE 1. Wystawcy biorcy udział w targach organizowanych przez Ars Polona S.A. zobowizani s do zapoznania si oraz stosowania obowizujcych przepisów i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów obowizujcych w obiekcie w którym odbywaj si targi. 2. Organizator, zastrzega on sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłoenia lub czciowego zamknicia imprezy z przyczyn niezalenych od Organizatora. 3. W przypadkach okrelonych w pkt. 2, z wyjtkiem odwołania imprezy z winy Organizatora, Wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania lub redukcji opłat za uczestnictwo w imprezie. 4. W przypadku odwołania imprezy z winy Organizatora Wystawcy przysługuje wyłcznie zwrot wpłaconych kwot bez odsetek. 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa obowizuj przepisy Kodeksu Cywilnego. Sdem właciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, mogcych powsta na tle realizacji postanowie Warunków Uczestnictwa, jest sd powszechny, miejscowo właciwy dla siedziby Organizatora Targów. UWAGA! Informujemy, e od godz. 12:00 dnia 19 maja 2010 r. Biuro Organizatora działa na teren PKiN, tel. +48 (22) Warszawa, padziernik 2009 r. 4

5 CENNIK L.p. Powierzchnia / wyposaenie J.m. Cena w PLN 1 Powierzchnia z wykładzin (wyposaenie standardowe zamawiane u Organizatora) 1 m² 525,00 2 Powierzchnia z wykładzin (zabudowa w gestii Wystawcy) 1 m² 795,00 3 Powierzchnia z wykładzin (wyposaenie standardowe zamawiane u Organizatora) Sektor C* 1 m² 429,00 4 Powierzchnia z wykładzin (zabudowa w gestii Wystawcy) Sektor C* 1 m² 657,00 5 Powierzchnia magazynowa (kotara + cianki) 1 m² 345,00 6 Regał owietlony (tylna cianka 100 x 240 cm + 4 półki + 2 reflektorki) 1 szt. 275,00 7 Regał magazynowy 1 szt. 185,00 8 Półka ksikowa 1 szt. 75,00 9 Lada z blatem (90 x 100 x 50 cm) 1 szt. 168,00 10 Lada łukowa 1 szt. 187,00 11 Gablota ze szkłem (90 x 100 x 50 cm) 1 szt. 187,00 12 Szafka pod regał (70 x 100 x 50 cm) 1 szt. 170,00 13 Stół (okrgły) 1 szt. 75,00 14 Stół (kwadratowy) 1 szt. 75,00 15 Stolik barowy 1 szt. 93,00 16 Stołek barowy 1 szt. 41,00 17 Krzesło 1 szt. 58,00 18 cianka (50 x 240 cm) 1 szt. 93,00 19 cianka (100 x 240 cm) 1 szt. 117,00 20 Drzwi harmonijkowe 1 szt. 127,00 21 Gniazdko elektryczne 1 szt. 116,00 22 Dodatkowe owietlenie (punkt reflektorek) 1 szt. 93,00 23 Telefon (instalacja + aparat) 1 szt. 350,00 24 Lodówka + gniazdo 24 h 1 szt. 90,00 25 Wieszak 1 szt. 35,00 26 Zmiana kolorystyki elementów stoiska 1 m² 59,00 27 Zmiana kolorystyki wykładziny 1 m² 30,00 28 Fryz (95 x 30 cm) obowizkowy na kady metr długoci stoiska 1 szt. 34,00 29 Napis na fryzie obowizkowy 1 szt. 155,00 30 Dodatkowy napis na fryzie 1 szt. 155,00 31 Logo na fryzie 1 szt. 217,00 32 Logo w katalogu (czarno-białe) 1 szt. 212,00 33 Wpis do Katalogu Wystawców (do 250 znaków drukarskich) obowizkowy 1 szt. 328,00 34 Wpis podwystawcy do Katalogu (do 150 znaków drukarskich) 1 szt. 217,00 35 Kade dodatkowe rozpoczte 150 znaków drukarskich 1 szt. 217,00 36 Wpis internetowy (jak w Katalogu Wystawców) 1 szt. 113,00 37 Podłczenie do Internetu 1 szt. 390,00 38 Kolejne podłczenie do Internetu 1 szt. 170,00 39 Sala Mickiewicza (60 miejsc) 50 min. 550,00 40 Sala Puszkina (60 miejsc) 50 min. 550,00 41 Sala Goethego (120 miejsc) 50 min. 666,00 42 Sala Gałczyskiego (120 miejsc) 50 min. 666,00 43 Sala Rudniewa (120 miejsc) 50 min. 1100,00 44 Rzutnik + ekran 1 godz. 300,00 45 Ekran 1 godz. 100,00 46 Nagłonienie małe 50W (głonik + 2 mikrofony) 1 godz. 200,00 47 Kada kolejna godzina dzierawy nagłonienia małego 1 godz. 100,00 48 Nagłonienie due 150W (głonik + 2 mikrofony) 1 godz. 300,00 49 Kada kolejna godzina dzierawy nagłonienia duego 1 godz. 150,00 50 Dodatkowy mikrofon 1 szt. 50,00 Do wszystkich cen doliczamy 22% VAT. W cen stoiska wliczono sprztanie i całodobow ochron. UWAGA! cianki boczne stoiska (min. 50 x 240 cm) s obowizkowe. * Przyjcie zgłoszenia do Sektora C jest moliwe pod warunkiem sprzedania przez Organizatora ponad 50% powierzchni do zabudowy w Sektorze C. 5

6 PRZYKŁADOWE WYPOSAENIE STOISKA 4 m 2 Wyposaenie stoiska Zamówiona ilo Cena PLN sektor A, B, D Cena PLN sektor C Warto PLN sektor A, B, D Warto PLN sektor C Powierzchnia z wykładzin 4 m 2 (2 m x 2 m) 525,00 429, , ,00 Regał owietlony szt ,00 275,00 275,00 275,00 cianka 100 x 240 (tylna) szt ,00 117,00 117,00 117,00 cianka 50 x 240 (boczna) szt. 5 93,00 93,00 465,00 465,00 Szafka szt ,00 170,00 170,00 170,00 Lada z blatem szt ,00 168,00 168,00 168,00 Krzesło szt. 2 58,00 58,00 116,00 116,00 Fryz (95 x 30 cm) szt. 2 34,00 34,00 68,00 68,00 Napis na fryzie szt ,00 155,00 155,00 155,00 Wpis do katalogu (do 250 znaków) obowizkowy 328,00 328,00 328,00 328,00 Razem : 3962, ,00 Do wszystkich cen doliczamy 22% VAT. cianki boczne (min. 50 x 240 cm) obowizkowe. Fryz obowizkowy na kady metr długoci stoiska. Napis na fryzie obowizkowy. 6

7 7

8 8

9 I DEKLARACJA UCZESTNICTWA (Ostateczny termin zgłoszenia 1 lutego 2010 r.) Prosimy wypełni czytelnie drukowanymi literami lub na maszynie/komputerze Nazwa firmy (do fakturowania) NIP Ulica Kod pocztowy, miejscowo Telefon, fax , internet Nr konta bankowego Osoba kontaktowa (imi i nazwisko) Osoba kontaktowa (telefon stacjonarny i komórkowy) Osoba kontaktowa ( ) Data i podpis, piecztka firmowa II KLASYFIKACJA TEMATYCZNA Publikacje naukowe Literatura dla dzieci i młodziey Publikacje muzyczne Publikacje techniczne i handlowe Ksiki o sztuce i reprodukcje Multimedia Encyklopedie i słowniki Beletrystyka współczesna i klasyczna Inne 9

10 III ZAMÓWIENIE (Ostateczny termin zgłoszenia 1 lutego 2010 r.) Liczba Powierzchnia / wyposaenie J.m. Lp. zamówiona 1. Powierzchnia z wykładzin (wyposaenie standardowe zamawiane u Organizatora) 1 m² 2. Powierzchnia z wykładzin (zabudowa w gestii Wystawcy) 1 m² 3. Powierzchnia z wykładzin (wyposaenie standardowe zamawiane u Organizatora) Sektor C 1 m² 4. Powierzchnia z wykładzin (zabudowa w gestii Wystawcy) Sektor C 1 m² 5. Powierzchnia magazynowa (kotara + cianki) 1 m² 6. Regał owietlony (tylna cianka 100 x 240 cm + 4 półki + 2 reflektorki) 1 szt. 7. Regał magazynowy 1 szt. 8. Półka ksikowa 1 szt. 9. Lada z blatem (90 x 100 x 50 cm) 1 szt. 10. Lada łukowa 1 szt. 11. Gablota ze szkłem (90 x 100 x 50 cm) 1 szt. 12. Szafka pod regał (70 x 100 x 50 cm) 1 szt. 13. Stół (okrgły) 1 szt. 14. Stół (kwadratowy) 1 szt. 15. Stolik barowy 1 szt. 16. Stołek barowy 1 szt. 17. Krzesło 1 szt. 18. cianka (50 x 240 cm) 1 szt. 19. cianka (100 x 240 cm) 1 szt. 20. Drzwi harmonijkowe 1 szt. 21. Gniazdko elektryczne 1 szt. 22. Dodatkowe owietlenie (punkt reflektorek) 1 szt. 23. Telefon (instalacja + aparat) 1 szt. 24. Lodówka + gniazdo 24 h 1 szt. 25. Wieszak 1 szt. 26. Zmiana kolorystyki 1 m² 27. Zmiana kolorystyki wykładziny 1 m² 28. Fryz (95 x 30 cm) obowizkowy na kady metr długoci stoiska* 1 szt. x 29. Napis na fryzie obowizkowy 1 szt Dodatkowy napis na fryzie 1 szt. 31. Logo na fryzie 1 szt. 32. Logo w katalogu (czarno-białe) 1 szt. 33. Wpis do Katalogu Wystawców (do 250 znaków drukarskich) obowizkowy 1 szt Wpis podwystawcy do Katalogu Wystawców (do 150 znaków drukarskich) 1 szt. 35. Kade dodatkowe rozpoczte 150 znaków drukarskich 1 szt. 36. Wpis internetowy (jak w Katalogu Wystawców) 1 szt. 37. Internet 1 szt. 38. Kolejne podłczenie do Internetu 1 szt. 39. Sala Mickiewicza (60 miejsc) 50 min. 40. Sala Puszkina (60 miejsc) 50 min. 41. Sala Goethego (120 miejsc) 50 min. 42. Sala Gałczyskiego (120 miejsc) 50 min. 43. Sala Rudniewa (120 miejsc) 50 min. 44. Rzutnik + ekran 1 godz. 45. Ekran 1 godz. 46. Nagłonienie małe 50W (głonik + 2 mikrofony) 1 godz. 47. Kada kolejna godzina dzierawy nagłonienia małego 1 godz. 48. Nagłonienie due 150W (głonik + 2 mikrofony) 1 godz. 49. Kada kolejna godzina dzierawy nagłonienia duego 1 godz. 50. Dodatkowy mikrofon 1 szt. Do wszystkich cen doliczamy 22% VAT Liczba przydzielona UWAGA! Przyjcie zgłoszenia do Sektora C jest moliwe pod warunkiem sprzedania przez Organizatora ponad 50% powierzchni do zabudowy w Sektorze C. * Przydziela Organizator ilo wynika z konstrukcji stoiska (dot. stoisk standardowych) Data i podpis, piecztka firmowa 10

11 IV ZAMÓWIENIE NAPISU NA FRYZIE (Ostateczny termin zgłoszenia 1 lutego 2010 r.) Prosimy wypełni czytelnie drukowanymi literami lub na maszynie/komputerze NA FRYZIE NALE Y UMIECI NAZW FIRMY I MIASTO Tre napisu na fryzie: Zamawiam logo na fryzie tak nie (logo firmy prosimy dostarczy na CD lub em na adres: w formacie tif, rozdzielczo 300 dpi). V WPIS DO KATALOGU WYSTAWCÓW (Ostateczny termin zgłoszenia 1 lutego 2010 r.) Dane do umieszczenia w Katalogu Wystawców w jzyku polskim i angielskim prosimy przesła na CD lub poczt elektroniczn na adres 5.1. Nazwa wydawnictwa (Wystawcy) 5.2. Pod jak liter w indeksie alfabetycznym ma by umieszczony wpis 5.3. Pełny adres firmy: kod, miejscowo, ulica, tel., fax, , strona www 5.4. Profil wydawniczy firmy opis do 250 znaków w kadej wersji jzykowej (polskiej i angielskiej) 5.5. Logo firmy (jeli zamawiane) 5.6. Osoba reprezentujca firm: imi i nazwisko, funkcja 5.7. Osoba kontaktowa: imi i nazwisko, tel., fax, Zamawiam logo w katalogu tak nie (logo firmy prosimy dostarczy na CD lub em na adres: w formacie tif, rozdzielczo 300 dpi) Data i podpis, piecztka firmowa 11

12 VI ZGŁOSZENIE IMPREZY TOWARZYSZCEJ (Ostateczny termin zgłoszenia 7 kwietnia 2010 r.) Prosimy wypełni czytelnie drukowanymi literami lub na maszynie/komputerze Organizator: (nazwa firmy, adres, NIP) Data Stoisko nr Sala Inna lokalizacja Charakter imprezy: zamknita / otwarta dla publicznoci Dodatkowe potrzeby (sprzt itp.) Imi i nazwisko, tel., fax, Godzina Sektor Data Stoisko nr Sala Inna lokalizacja Charakter imprezy: zamknita / otwarta dla publicznoci Dodatkowe potrzeby (sprzt itp.) Imi i nazwisko, tel., fax, Godzina Sektor Zwizły opis imprez do umieszczenia w Kalendarium Imprez Towarzyszcych oraz na stronie internetowej Targów prosimy przesła na adres: Zobowizujemy si do wniesienia opłaty za poczynione zamówienie zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w pkt. L. Data i podpis, piecztka firmowa UWAGA! Dla zaproszonych goci (autorów i tłumaczy majcych spotkania zgłoszone Organizatorowi) Wystawcy otrzymuj bezpłatn Kart Wstpu. Innym swoim gociom Wystawca jest zobowizany zapewni we własnym zakresie Karty Wstpu lub bilety. Karty Wstpu i bilety mona naby w siedzibie Ars Polona S.A. od 10 maja 2010 r. w pokoju

13 Sala Mickiewicza wyposaona została w kwadratowy stół mogcy zmieci wokół siebie 60 osób siedzcych na wygodnych, reprezentacyjnych fotelach. Sal mona wyposay w ekran do projekcji. Sala Rudniewa eliptyczn sal wyposaono w 120 eleganckich foteli ustawionych w trzy amfiteatralne rzdy poprzedzone stołami-ławami, naprzeciw których znajduje si stół prezydialny. Sala wyposaona jest w aparatur do tłumacze symultanicznych. Sal mona wyposay w ekran do projekcji. Sala Puszkina wyposaona została w owalny stół mogcy zmieci wokół siebie 60 osób siedzcych na wygodnych, reprezentacyjnych fotelach. Sal mona wyposay w ekran do projekcji. Sala Gałczyskiego sala konferencyjna wyposaona w 120 krzesełek i stół prezydialny. Sal mona wyposay w ekran do projekcji. Sala Goethego sala konferencyjna wyposaona w 120 krzesełek i stół prezydialny. Sal mona wyposay w ekran do projekcji. Sala jest nagłoniona. 13

14 VII ZAMÓWIENIE REKLAMY W KATALOGU WYSTAWCÓW (Ostateczny termin zgłoszenia 2 kwietnia 2010 r.) Firma: Adres: NIP: Imi i nazwisko, telefon: Niniejszym zlecamy zamieszczenie ogłoszenia reklamowego w Katalogu Wystawców 55. Midzynarodowych Targów Ksiki w Warszawie w formacie : Lp. Moduł Format Rodzaj Cena PLN Zamawiam szt. 1. moduł A 2. moduł 1/2 A 3. moduł B 4. moduł 1/2B 5. okładka 6. okładka 1 cała strona (117 x 210 mm) ½ strony (95 x 95 mm) 1 cała strona (117 x 210 mm) ½ strony (95 x 95 mm) 2 i 3 strona (117 x 210 mm) 4 strona (117 x 210 mm) kolor 1100,00 kolor 620,00 czarno-biały 780,00 czarno-biały 490,00 kolor 2700,00 kolor 3600,00 * spady 5 mm z kadej zewntrznej krawdzi ogłoszenia, elementy graficzne i teksty nie powinny znajdowa si bliej ni 5 mm od wewntrznej krawdzi strony (nie dotyczy elementów na spad) format tif, rozdzielczo 300 dpi + separacja CMYK Do cen reklam doliczamy 22% VAT. Faktur prosimy przesła na adres: Zobowizujemy si do wniesienia opłaty za poczynione zamówienie zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, w pkt. L. Data i podpis, piecztka firmowa UWAGA: 1. ARS POLONA S.A. zastrzega sobie moliwo odstpienia od realizacji zlecenia w przypadku niedostarczenia gotowych materiałów do dnia 7 kwietnia Dodatkowych informacji udzielamy w Dziale Organizacji Imprez Targowych tel.: +48 (22) ; centr.: (22) ; fax: +48 (22) , (22) Ars Polona nie zwraca nadesłanych materiałów. Płatno w terminie podanym na dokumencie pro-forma. Po otrzymaniu wpłaty wystawimy faktur VAT. 14

15 VIII REZERWACJE HOTELOWE Informacje oraz formularz rezerwacji pokoi hotelowych dostpny na stronie Organizatora: lub bezporednio pod numerami telefonów: tel.: +48 (22) centr.: +48 (22) fax: +48 (22) ,

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016 XII Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 12-13 stycznia 2016 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr...

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr... MIĘDZYNDWE TGI SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o. 70-777 Szczecin, ul. Struga 6-8 tel. (+4891) 464 44 01, fax (+4891) 464 44 02 e-mail: office@mts.pl www.mts.pl JMK ZMITŚCI ZGŁSZENIE - UMW Nr.... Termin: 27-28.11.2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy Placu Zgody w Głuchołazach (Obecna nazwa : Plac Solidarnoci) 1 Ogłoszenie o nr 169793-2009 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy REGULAMIN III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych LISTA DOKUMENTÓW Język: POLSKI 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Rejestracja współwystawcy 3. Formularz zamówienia Stoisko 4. Lista usług dodatkowych 5. Formularz zamówienia Katalog reklamowy 6. Formularz zamówienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA / REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA / REGULAMIN Page 1 WARUNKI UCZESTNICTWA / REGULAMIN TARGÓW 1. Organizator E.A.R. Małgorzata i Piotr Skulscy, ul. E. Ciołka 30, 01 432 Warszawa NIP 527 000 37 26, e mail. ear@ear.com.pl, wiola.jasinska@ear.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Ogólnopolskich targów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala si ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodziey(kolonie,obozy)zawartych w katalogu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 18.10.2006r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. I. ORGANIZATOR Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup.

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup. REGULAMIN TARGÓW I EDYCJA DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Organizatorem pierwszej edycji Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej zwanymi dalej targami, jest 4Trade Group

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2015 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 7.0.015r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 015 Zgłaszam udział w XXIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 015 w dniach

Bardziej szczegółowo

ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY...

ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY... SPIS TREŚCI ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ.... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY... 3 FIRMY REPREZENTOWANE... 3 LOKALIZACJA POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE PODSTAWĄ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA JEST NADESŁANIE ORYGINAŁU A ZGŁOSZENIE UMOWA, zawarta w dniu... pomiędzy Organizatorem Targów INTERSERVIS Sp. z o.o. (nr KRS 0000116382) ul. Stefanowskiego 24 90-537 Łódź

Bardziej szczegółowo

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA 1. NAZWA TARGÓW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami 2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA 19-20 lutego 2015 r. 19 lutego 2015 - czwartek, godziny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA. ulica nr Kod poczt. Miasto. tel. fax www. Właściciel, dyrektor Wpis do KRS NIP. Osoba do kontaktu tel.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA. ulica nr Kod poczt. Miasto. tel. fax www. Właściciel, dyrektor Wpis do KRS NIP. Osoba do kontaktu tel. ul. Beniowskiego, 80-382 Gdańsk NIP 84 02 37 0, KRS 0000038362 Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 8 4 91 34, 8 4 93 38, fax 8 4 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.amberif.pl Dane do faktury: Nazwa firmy FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA 1. NAZWA TARGÓW XII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2015 24-26 kwietnia 2015r. 2. IMPREZY TOWARZYSZĄCE Targom HUBERTUS EXPO 2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.ambermart.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo