KONSEKWENCJE PODATKOWE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSEKWENCJE PODATKOWE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 KONSEKWENCJE PODATKOWE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI PRZED UPŁYWEM PIĘCIU LAT Anna Hnatów Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Streszczenie Zawarcie umowy sprzedaży niesie ze sobą szereg konsekwencji prawnych, szczególnie gdy dotyczy nieruchomości zbywanej przed upływem pięciu lat od jej nabycia. W tym przypadku sprzedający może być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególnych sytuacjach, gdy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnień lub ulg podatkowych, opodatkowanie dochodu sprzedawcy na tle wspomnianego podatku może nie nastąpić. Artykuł ukazuje przez pryzmat elementów konstrukcyjnych podatku wskazane powyżej zagadnienie, udzielając odpowiedzi na pytanie, na jakim podmiocie prawa będzie ciążył oraz w jakich okolicznościach powstanie obowiązek podatkowy. W ramach artykułu wskazany zostanie również sposób obliczania podatku poprzez wskazanie podstawy oraz stawki podatku. Tax consequences of real estate sales within five years Summary The conclusion of the sales contract causes a number of legal consequences, especially when it concerns the property being sold within five years of its acquisition. In this case, the seller may be required to pay income tax under Article 10 paragraph 1 Section 8 of the Act of 26 July 1991 on income tax from individuals. In special situations, where there is the opportunity to benefit from the exemptions or tax credits, taxation of income against the seller of that tax may not occur. The article shows, through the prism of structural tax elements, the issue mentioned above, answering the question on which law entity shall rest, and under what circumstances tax liability arises. As part of the article, the method of calculating the tax will be indicated, by identifying the base and the tax rate. ISSN , Nr 1 (17) 2014, s

2 Wstęp Umowa sprzedaży należy do umów nazwanych stypizowanych w tytule XI księgi III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 j. t. ze zm.) i jest jedną z najczęściej występujących form zbycia nieruchomości. Strony zawierające tego rodzaju transakcję muszą się liczyć z koniecznością sprostania nałożonym na nie obowiązkom prawnym związanym ze szczególną formą zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego (dotyczy również umów przedwstępnych) oraz koniecznością dokonania wpisu do księgi wieczystej w przypadku, gdy została ona założona 1. Ponadto na kupującym i sprzedającym ciążą obowiązki podatkowe, które w określonych prawem okolicznościach przekształcają się w zobowiązania podatkowe. Celem artykułu jest przedstawienie konsekwencji podatkowych związanych ze szczególnym przypadkiem sprzedaży nieruchomości, mianowicie wówczas gdy następuje ono przed upływem pięciu lat od jej nabycia oraz ukazanie istniejących w chwili obecnej różnych stanów prawnych związanych z powyższą kwestią. 1. Elementy konstrukcyjne podatku W przypadku każdego podatku można dokonać wyróżnienia jego elementów konstrukcyjnych, do których należą: - przedmiot opodatkowania; - podmiot opodatkowania; - ulgi i zwolnienia podatkowe; - podstawa opodatkowania; - stawka opodatkowania 2. Podobny zabieg można zastosować w przypadku podatku, będącego przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu, czyli podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat. W związku z tym należy przede wszystkim określić: - czy wskazanym podatkiem opodatkowana jest umowa sprzedaży nieruchomości; - na której z dwóch stron umowy sprzedaży ciąży obowiązek zapłaty podatku; - czy podatnikowi przysługują ustawowe ulgi i zwolnienia związane z przedmiotowym podatkiem; - co jest podstawą obliczenia podatku i jaką należy zastosować stawkę podatkową. Wskazane powyżej kwestie należy koniecznie wyjaśnić, by móc ustalić, czy poprzez dokonanie określonej sprzedaży nieruchomości doszło do powstania obowiązku podatkowego, ciążącego na stronie (lub stronach) umowy. W tym celu zostanie przeprowadzona analiza prawna poszczególnych przepisów, zaś w przypadku niektórych ze wskazanych elementów konstrukcyjnych podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat zostaną przedstawione w rozbiciu na dwa stany prawne, z którymi można się obecnie spotkać w praktyce podatkowej. 1 Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania część szczegółowa, CH BECK, Warszawa 2009, s Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, CH Beck, Warszawa 2012, s

3 2. Podmiot opodatkowania Podatek występujący w przypadku sprzedaży nieruchomości w obecnym stanie prawnym został uregulowany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U j. t. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U nr 101, poz. 649 j. t., ze zm.). W świetle omawianych przepisów należy stwierdzić, iż podmiotem, na którym ciąży obowiązek zapłaty podatku w związku ze sprzedażą nieruchomości: - kupujący zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w chwili dokonania transakcji sprzedaży na mocy art. 1 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U nr 101, poz j. t., ze zm.); - sprzedający tylko osoba fizyczna, która jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z powodu odpłatnego zbycia nieruchomości na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U j. t. ze zm.), niemniej tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dokonuje tego zbycia przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości, o czym szerzej poniżej. Do zapłaty podatku w świetle przywołanej ustawy nie jest zobowiązana ani osoba prawna, ani jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nawet jeśli dokonuje sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Ze względu na fakt, iż przedmiot niniejszego artykułu nie jest związany z problematyką podatków majątkowych, w centrum zainteresowania znajdzie się drugi z omawianych przypadków, czyli sytuacja prawna sprzedającego, będącego podatnikiem interesującego nas podatku. Pamiętać jednak należy, iż podatek uregulowany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy nie odnosi się tylko i wyłącznie do sytuacji prawnej sprzedawcy nieruchomości w zasadzie w szerszym znaczeniu dotyczy on zbywcy i to nie tylko nieruchomości, ale także wymienionych przez ustawodawcę rzeczy i praw, o czym informuje pogłębiona analiza wspomnianego przepisu pod względem przedmiotu opodatkowania. 3. Przedmiot opodatkowania Ustawodawca zdecydował się na objęcie opodatkowaniem każdej formy odpłatnego zbycia, które według niego należą do otwartego katalogu źródeł przychodu podlegających opodatkowaniu na mocy ustawy. Brak wprawdzie definicji legalnej odpłatnego zbycia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, niemniej można stwierdzić, iż odpłatnym zbyciem jest każda czynność cywilnoprawna, której skutkiem jest przeniesienie własności rzeczy lub udziału w niej w zamian za cenę wyrażoną w wartościach pieniężnych lub w zamian za inne rzeczy lub prawa 3. Na gruncie tak przyjętej definicji można stwierdzić, iż odpłatnym zbyciem nieruchomości może być zatem nie tylko jej sprzedaż (art. 535 KC), ale również zamiana (art. 603 KC) i odpłatne zniesienie współwłasności. A contrario należy stwierdzić, że we wskazanym przypadku opodatkowaniu nie podlegają wszelkie formy nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw, mogące mieć miejsce w przypadku zbycia na podstawie umowy darowizny, dziedziczenia ustawowego i testamentowego, zapisu zwykłego oraz windykacyjnego, a także na mocy art Marciniuk J., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Legalis, Warszawa

4 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy w przypadku umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności oraz wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną lub spółdzielni. Ponadto art. 10 ust. 1 pkt 8 wskazanej ustawy zawiera katalog, w którym zostały wymienione przez ustawodawcę rzeczy i prawa podlegające opodatkowaniu. Na mocy przywołanego przepisu należy do nich zatem odpłatne zbycie: - nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości; - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; - wieczystego prawa użytkowania gruntów; - innych rzeczy. Jak można zauważyć, umieszczony powyżej katalog ma charakter przykładowy, co oznacza, iż opodatkowaniu podlegają również inne rzeczy, nie wymienione wprost we wskazanym przepisie. Wnioskując, ustawodawca opodatkował odpłatne zbycie określonych praw rzeczowych (w tym ograniczonych praw rzeczowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wieczyste użytkowanie gruntów). Ze względu na przedmiot niniejszego artykułu, szerszymi rozważaniami zostanie objęte tylko i wyłącznie opodatkowanie sprzedaży nieruchomości, będącej przykładem odpłatnego zbycia rzeczy lub praw. Należy jednakże wyjaśnić, co ustawodawca rozumie przez pojęcie nieruchomości. Ze względu na fakt, iż brak definicji legalnej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U j. t. ze zm.), w pełni uzasadnione w świetle spójności i zupełności systemu prawnego będzie posłużenie się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 j. t. ze zm.). Według art. 46 KC nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności. Ponadto do nieruchomości należy zaliczyć budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, niemniej tylko i wyłącznie w przypadku, gdy stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Oznacza to, że w świetle wskazanego przepisu, do nieruchomości, których sprzedaż przed upływem pięciu lat opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy zaliczyć: - grunty wydzielone części powierzchni ziemskiej poprzez oznaczenie ich zewnętrznych granic, stanowiące odrębne przedmioty własności (w ujęciu materialnoprawnym)4; - budynki gdy są trwale związane z gruntem (w przeciwnym razie w świetle prawa są traktowane jak ruchomości) oraz przepisy prawne stanowią, że są odrębnym od gruntu przedmiotem własności; - części budynków gdy przepis szczególny tak stanowi, w innym przypadku są częścią składową budynku lub gruntu, co powoduje, że dzielą los prawny tych rzeczy5. Jak wspomniano wcześniej, nie do wszystkich stanów faktycznych znajdzie zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Omawiana regulacja prawna nie dotyczy sytuacji, w której odpłatne zbycie, w tym sprzedaż nieruchomości, zostały dokonane po upływie pięciu lat od jej nabycia. Należy przy tym zauważyć, że wspomniane pięć lat nie jest w zasadzie liczone od dnia nabycia nieruchomości, ale od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Przykładowo, gdy nabycie wskutek umowy sprzedaży miało miejsce 22 czerwca 2006 r., to okres pięcioletni należy liczyć od 31 grudnia 2006 r., co oznacza, że opodatkowaniu nie podlega odpłatne zbycie tejże nieruchomości dokonane od 1 stycznia 2012 r. Ponadto należy zachować ostrożność przy interpretacji terminu nabycie. W odróżnieniu od zbycia, 4 Osajda K., Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis, Warszawa Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis, Warszawa

5 ustawodawca nie określa, że również nabycie musi być dokonane odpłatne. oznacza to, że nabycie nieruchomości może zostać dokonane zarówno odpłatnie (np. sprzedaż), jak i nieodpłatnie (np. darowizna, nabycie w drodze dziedziczenia). Dla powstania obowiązku podatkowego istotny jest brak upływu czasu (5 lat) wskazanego w ustawie oraz odpłatna forma zbycia nieruchomości. 4. Ulgi i zwolnienia Mimo iż w sytuacji podatnika występują przesłanki, których zaistnienie powinno wiązać się z powstaniem obowiązku podatkowego, podatnik może nie być zobowiązany do zapłaty podatku, gdy jest podmiotem uprawnionym do skorzystania z przewidzianego przez ustawodawcę katalogu ulg lub zwolnień podatkowych. W świetle omawianego podatku nie funkcjonują wprawdzie zwolnienia podmiotowe, niemniej ustawodawca w art. 21 ustawy utworzył katalog enumeratywnie wymienionych zwolnień przedmiotowych. W kontekście podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, szczególną uwagę należy zwrócić na wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 28-30a ustawy zwolnienia przedmiotowe, dotyczące m.in.: - przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, niemniej należy wyraźnie zaznaczyć, iż zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny; - przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w zamian za mienie pozostawione za granicą. Zastosowanie art. 21 ust. 1. wraz z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy powoduje, że sprzedawca nieruchomości nie jest zobowiązany do uiszczenia omawianego podatku, z powodu skorzystania ze zwolnienia ustawowego. Jeśli chodzi o ulgi w przypadku podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, w obecnie obowiązującej wersji ustawy prawodawca nie przewidział żadnej takiej możliwości. Należy jednak zauważyć, iż w praktyce możemy spotkać się z ulgami występującymi w poprzednich stanach prawnych, które znajdują zastosowania do niektórych obecnych stanów faktycznych. Dotyczy to mianowicie dwóch rodzajów ulg: - ulgi meldunkowej; - ulgi mieszkaniowej. Pierwsza z wymienionych ulg miała zastosowanie w przypadku, gdy nabycie nieruchomości będącej następnie przedmiotem sprzedaży, mające miejsce przed upływem pięciu lat, nastąpiło pomiędzy 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r. Z ulgi mieszkaniowej mogli skorzystać podatnicy, którzy byli zameldowani co najmniej przez 12 miesięcy na pobyt stały w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym przed zbyciem, a także złożyli oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonane zostało zbycie, będące zbyciem przed 101

6 upływem pięciu lat. Należy podkreślić, iż według stanowiska Ministra Finansów wyrażonego w interpretacji ogólnej 6 z dnia 7 października 2011 r. w przypadku skorzystania z ulgi meldunkowej przez małżonków, powyższe oświadczenie obowiązany jest złożyć przynajmniej jeden z małżonków, choć w starszych interpretacjach (np. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 listopada 2008 r.) 7. Jeżeli podatnik nabył nieruchomość we wskazanym powyżej okresie i spełniał warunki uprawniające go do skorzystania z ulgi meldunkowej, a następnie sprzedał nieruchomość przed upływem pięciu lat, należy zastosować do niniejszego stanu faktycznego wspomnianą ulgę. Przykładowo dotyczy to podatnika, który nabył nieruchomość dnia 30 lipca 2008 r. i następnie sprzedał ją 10 stycznia 2012 r., niemniej spełnił warunki uprawniające go do skorzystania z ulgi meldunkowej. Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy sprzedaż ta byłaby opodatkowana, gdyż pięć lat od nabycia liczone według ustawy upływałoby dopiero 31 grudnia 2013 r. Wprawdzie w momencie sprzedaży ulga meldunkowa nie była już elementem ówczesnego stanu prawnego, niemniej należało ją zastosować. Druga z wymienionych ulg, ulga mieszkaniowa, obowiązuje w przypadku nabycia nieruchomości po 1 stycznia 2009 r. i znajduje zastosowanie w obecnych stanach faktycznych 8. Według ulgi mieszkaniowej uznano za niepodlegające opodatkowaniu kwoty stanowiące iloczyn dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości dokonanej przed upływem pięciu lat oraz udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy). Ponadto kwoty, o których mowa, winny być udokumentowane oraz wydatkowane na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż. W świetle przywołanych przepisów o uldze mieszkaniowej (art. 21 ust ) uznano za własne cele mieszkaniowe m.in. : - nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu; - nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem (oprócz gruntu przeznaczonego na cele rekreacyjne); - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Warto zaznaczyć również, iż nabycie określonych powyżej nieruchomości dotyczy nabycia ich na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. W przypadku, gdy podatnik wydatkuje na własny cel mieszkaniowy uzyskany przychód, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowych od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku, gdy podatnik wydatkuje dochód uzyskany ze zbycia nieruchomości na inne cele niż związane z własnymi wydatkami mieszkaniowymi, obowiązany jest do korekty deklaracji, wpłacenia podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od 30 kwietnia roku następującego po roku zbycia nieruchomości 9. 6 PIT, Podatki w praktyce interpretacje, Pęczyk-Tofel A., Tofel M., Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej przez małżonków, LEX, Warszawa Bobrus E., Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości, LEX, Warszawa Serwińska K., Narkiewicz-Tarłowska J. (red.), PIT. Komentarz praktyczny, Legalis, Warszawa

7 Zasadniczych problemów interpretacyjnych dostarczała sytuacja, w której z ulgi mieszkaniowej chciał skorzystać podatnik w przypadku, gdy finansował nabycie nieruchomości na własne cele mieszkaniowe z kredytu bankowego. W wyroku z dnia 6 lutego 2013 r. o sygn. akt I SA/Sz 743/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził, iż środki pochodzące z kredytu bankowego nie spełniają kryterium wymienionego w ustawie źródła finansowania. 5. Podstawa i stawka opodatkowania Na podstawie wcześniejszych rozważań wskazano, na jakich podmiotach ciąży obowiązek podatkowy związany z omawianym w niniejszym artykule podatkiem, a także przedstawiono, w jaki sposób ustala się przedmiot opodatkowania z zastosowaniem ustawowych zwolnień oraz ulg. W celu obliczenia podatku, który obowiązany jest uiścić podatnik, niezbędne jest przedstawienie kwestii podstawy opodatkowania oraz stawek podatkowych obowiązujących na tle omawianego podatku. Podstawa opodatkowania została uregulowana przez ustawodawcę w art. 30 e ust. 2 ustawy jako dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z tytułu sprzedaży nieruchomości a kosztami (ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6 c i 6 d ustawy), powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych. Przychodem ze sprzedaży jest wartość rynkowa nieruchomości, która jest ceną najbardziej prawdopodobną do osiągnięcia przy założeniu, że strony umowy są wobec siebie niezależne i dążą do porozumienia w sprawie ceny w drodze swobodnej negocjacji z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej. W praktyce ustalenie ceny rynkowej nieruchomości przysparza znacznych problemów i w przypadku jej błędnego określenia przez strony transakcji może wiązać się to z podwyższeniem wartości nieruchomości przez organ podatkowy. Wśród kosztów uzyskania przychodu można wymienić między innymi koszty nabycia (np. cena nabycia nieruchomości) oraz koszty związane ze sprzedażą (np. koszty pośrednika obrotu nieruchomościami). Warto zauważyć, że dochodu otrzymanego w wyniku przeprowadzenia obliczeń według podanej formuły nie wykazuje się łącznie z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30 e ust. 5). Obliczony w podany sposób dochód stanowi podstawę opodatkowania, do której należy zastosować stawkę podatku w wysokości 19% na mocy art. 30 e ust. 1 ustawy. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż wskazana powyżej podstawa opodatkowania oraz stawka podatku nie mają zastosowania w przypadku określonym w art. 30 e ust. 6 ustawy, tzn. gdy: - mamy do czynienia z budową i sprzedażą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika; - przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, LEX, Warszawa

8 Zakończenie W artykule przedstawiono podatkowe konsekwencje wiążące się ze sprzedażą nieruchomości przed upływem pięciu lat oraz dokonano pogłębionej analizy przepisów. Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U j. t. ze zm.) ustanowił w odpowiednich przepisach prawnych uregulowania dotyczące tej kwestii. Reasumując, podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat ciążył będącym osobą fizyczną sprzedawcy nieruchomości tylko w przypadku, gdy pomiędzy końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży a jej zbyciem nie minęło pięć lat. Bez znaczenie pozostaje w tym przypadku sposób nabycia nieruchomości, istotna jest odpłatność zbycia. Sam upływ czasu w umowie sprzedaży nie przesądza kwestii powstania obowiązku podatkowego, gdyż podatnik w ściśle określonych prawem przypadkach ma możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej lub meldunkowej, co zostało przedstawione w artykule. Bibliografia 1. Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, LEX, Warszawa Bobrus E., Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości, LEX, Warszawa Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, CH Beck, Warszawa Marciniuk J., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Legalis, Warszawa Osajda K., Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis, Warszawa Pęczyk-Tofel A., Tofel M., Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej przez małżonków, LEX, Warszawa Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis, Warszawa PIT, Podatki w praktyce interpretacje, 9. Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania część szczegółowa, CH BECK, Warszawa Serwińska K., Narkiewicz-Tarłowska J. (red.), PIT. Komentarz praktyczny, Legalis, Warszawa Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 j. t. ze zm.) 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U j.t. ze zm.) 13. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U nr 101, poz j. t., ze zm.). 104

STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom VIII

STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom VIII STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom VIII Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości dokonanej poza działalnością gospodarczą w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013.

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013 dodatek nr 14 TEMAT na czasie Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Spadki i darowizny Mariusz Cieśla

Spadki i darowizny Mariusz Cieśla Spadki i darowizny Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 r. 1/53 1. Przedmiot opodatkowania Darowizna Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak uniknąć podatku umowy z rodziną Kupno, sprzedaż Pożyczka, użyczenie Darowizna, spadek Odpowiedzi Krajowej Informacji Podatkowej na pytania podatników Adres

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie alternatywnych sposobów nabycia spółki, tak aby transakcja przebiegła optymalnie z perspektywy podatkowej dla obu jej stron. Celem niniejszego artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Kto i kiedy nie płaci podatku od spadków. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego. Cotygodniowy raport z dyżurów GP

Prawo i Życie. Kto i kiedy nie płaci podatku od spadków. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego. Cotygodniowy raport z dyżurów GP Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 43 (2165) www.gazetaprawna.pl Kto i kiedy nie płaci podatku od spadków A Dział I Zasady opodatkowania Przejście praw i obowiązków Do nabycia spadku dochodzi z chwilą

Bardziej szczegółowo

Lokal w działalności gospodarczej

Lokal w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej 2010 Tax Care S.A. Lokal w działalności gospodarczej Optymalizować, znaczy zmniejszać łączne obciąŝenia podatkowe - na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. 2010-11-10

Bardziej szczegółowo

Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania

Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania Paweł Sancewicz Wstęp Wspieranie działalności innowacyjnej stanowi istotne zadanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe niepieniężnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów

Skutki podatkowe niepieniężnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów Grzegorz Bucior * Skutki podatkowe niepieniężnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów Wstęp Zasoby majątkowe podmiotów gospodarujących finansowane mogą być

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

Darowizna i pożyczka spór o opodatkowanie w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych studium przypadku

Darowizna i pożyczka spór o opodatkowanie w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych studium przypadku Ewelina Skwierczyńska Darowizna i pożyczka spór o opodatkowanie w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych studium przypadku (Odnowienie obowiązku podatkowego na skutek

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Ministra. Spraw Wewnętrznych i Administracji. z realizacji w 2009 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Ministra. Spraw Wewnętrznych i Administracji. z realizacji w 2009 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji SPRAWOZDANIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2009 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości

Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości Zeszyty Naukowe nr 861 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Rachunkowości Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo