KONSEKWENCJE PODATKOWE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSEKWENCJE PODATKOWE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 KONSEKWENCJE PODATKOWE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI PRZED UPŁYWEM PIĘCIU LAT Anna Hnatów Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Streszczenie Zawarcie umowy sprzedaży niesie ze sobą szereg konsekwencji prawnych, szczególnie gdy dotyczy nieruchomości zbywanej przed upływem pięciu lat od jej nabycia. W tym przypadku sprzedający może być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególnych sytuacjach, gdy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnień lub ulg podatkowych, opodatkowanie dochodu sprzedawcy na tle wspomnianego podatku może nie nastąpić. Artykuł ukazuje przez pryzmat elementów konstrukcyjnych podatku wskazane powyżej zagadnienie, udzielając odpowiedzi na pytanie, na jakim podmiocie prawa będzie ciążył oraz w jakich okolicznościach powstanie obowiązek podatkowy. W ramach artykułu wskazany zostanie również sposób obliczania podatku poprzez wskazanie podstawy oraz stawki podatku. Tax consequences of real estate sales within five years Summary The conclusion of the sales contract causes a number of legal consequences, especially when it concerns the property being sold within five years of its acquisition. In this case, the seller may be required to pay income tax under Article 10 paragraph 1 Section 8 of the Act of 26 July 1991 on income tax from individuals. In special situations, where there is the opportunity to benefit from the exemptions or tax credits, taxation of income against the seller of that tax may not occur. The article shows, through the prism of structural tax elements, the issue mentioned above, answering the question on which law entity shall rest, and under what circumstances tax liability arises. As part of the article, the method of calculating the tax will be indicated, by identifying the base and the tax rate. ISSN , Nr 1 (17) 2014, s

2 Wstęp Umowa sprzedaży należy do umów nazwanych stypizowanych w tytule XI księgi III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 j. t. ze zm.) i jest jedną z najczęściej występujących form zbycia nieruchomości. Strony zawierające tego rodzaju transakcję muszą się liczyć z koniecznością sprostania nałożonym na nie obowiązkom prawnym związanym ze szczególną formą zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego (dotyczy również umów przedwstępnych) oraz koniecznością dokonania wpisu do księgi wieczystej w przypadku, gdy została ona założona 1. Ponadto na kupującym i sprzedającym ciążą obowiązki podatkowe, które w określonych prawem okolicznościach przekształcają się w zobowiązania podatkowe. Celem artykułu jest przedstawienie konsekwencji podatkowych związanych ze szczególnym przypadkiem sprzedaży nieruchomości, mianowicie wówczas gdy następuje ono przed upływem pięciu lat od jej nabycia oraz ukazanie istniejących w chwili obecnej różnych stanów prawnych związanych z powyższą kwestią. 1. Elementy konstrukcyjne podatku W przypadku każdego podatku można dokonać wyróżnienia jego elementów konstrukcyjnych, do których należą: - przedmiot opodatkowania; - podmiot opodatkowania; - ulgi i zwolnienia podatkowe; - podstawa opodatkowania; - stawka opodatkowania 2. Podobny zabieg można zastosować w przypadku podatku, będącego przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu, czyli podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat. W związku z tym należy przede wszystkim określić: - czy wskazanym podatkiem opodatkowana jest umowa sprzedaży nieruchomości; - na której z dwóch stron umowy sprzedaży ciąży obowiązek zapłaty podatku; - czy podatnikowi przysługują ustawowe ulgi i zwolnienia związane z przedmiotowym podatkiem; - co jest podstawą obliczenia podatku i jaką należy zastosować stawkę podatkową. Wskazane powyżej kwestie należy koniecznie wyjaśnić, by móc ustalić, czy poprzez dokonanie określonej sprzedaży nieruchomości doszło do powstania obowiązku podatkowego, ciążącego na stronie (lub stronach) umowy. W tym celu zostanie przeprowadzona analiza prawna poszczególnych przepisów, zaś w przypadku niektórych ze wskazanych elementów konstrukcyjnych podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat zostaną przedstawione w rozbiciu na dwa stany prawne, z którymi można się obecnie spotkać w praktyce podatkowej. 1 Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania część szczegółowa, CH BECK, Warszawa 2009, s Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, CH Beck, Warszawa 2012, s

3 2. Podmiot opodatkowania Podatek występujący w przypadku sprzedaży nieruchomości w obecnym stanie prawnym został uregulowany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U j. t. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U nr 101, poz. 649 j. t., ze zm.). W świetle omawianych przepisów należy stwierdzić, iż podmiotem, na którym ciąży obowiązek zapłaty podatku w związku ze sprzedażą nieruchomości: - kupujący zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w chwili dokonania transakcji sprzedaży na mocy art. 1 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U nr 101, poz j. t., ze zm.); - sprzedający tylko osoba fizyczna, która jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z powodu odpłatnego zbycia nieruchomości na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U j. t. ze zm.), niemniej tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dokonuje tego zbycia przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości, o czym szerzej poniżej. Do zapłaty podatku w świetle przywołanej ustawy nie jest zobowiązana ani osoba prawna, ani jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nawet jeśli dokonuje sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Ze względu na fakt, iż przedmiot niniejszego artykułu nie jest związany z problematyką podatków majątkowych, w centrum zainteresowania znajdzie się drugi z omawianych przypadków, czyli sytuacja prawna sprzedającego, będącego podatnikiem interesującego nas podatku. Pamiętać jednak należy, iż podatek uregulowany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy nie odnosi się tylko i wyłącznie do sytuacji prawnej sprzedawcy nieruchomości w zasadzie w szerszym znaczeniu dotyczy on zbywcy i to nie tylko nieruchomości, ale także wymienionych przez ustawodawcę rzeczy i praw, o czym informuje pogłębiona analiza wspomnianego przepisu pod względem przedmiotu opodatkowania. 3. Przedmiot opodatkowania Ustawodawca zdecydował się na objęcie opodatkowaniem każdej formy odpłatnego zbycia, które według niego należą do otwartego katalogu źródeł przychodu podlegających opodatkowaniu na mocy ustawy. Brak wprawdzie definicji legalnej odpłatnego zbycia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, niemniej można stwierdzić, iż odpłatnym zbyciem jest każda czynność cywilnoprawna, której skutkiem jest przeniesienie własności rzeczy lub udziału w niej w zamian za cenę wyrażoną w wartościach pieniężnych lub w zamian za inne rzeczy lub prawa 3. Na gruncie tak przyjętej definicji można stwierdzić, iż odpłatnym zbyciem nieruchomości może być zatem nie tylko jej sprzedaż (art. 535 KC), ale również zamiana (art. 603 KC) i odpłatne zniesienie współwłasności. A contrario należy stwierdzić, że we wskazanym przypadku opodatkowaniu nie podlegają wszelkie formy nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw, mogące mieć miejsce w przypadku zbycia na podstawie umowy darowizny, dziedziczenia ustawowego i testamentowego, zapisu zwykłego oraz windykacyjnego, a także na mocy art Marciniuk J., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Legalis, Warszawa

4 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy w przypadku umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności oraz wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną lub spółdzielni. Ponadto art. 10 ust. 1 pkt 8 wskazanej ustawy zawiera katalog, w którym zostały wymienione przez ustawodawcę rzeczy i prawa podlegające opodatkowaniu. Na mocy przywołanego przepisu należy do nich zatem odpłatne zbycie: - nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości; - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; - wieczystego prawa użytkowania gruntów; - innych rzeczy. Jak można zauważyć, umieszczony powyżej katalog ma charakter przykładowy, co oznacza, iż opodatkowaniu podlegają również inne rzeczy, nie wymienione wprost we wskazanym przepisie. Wnioskując, ustawodawca opodatkował odpłatne zbycie określonych praw rzeczowych (w tym ograniczonych praw rzeczowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wieczyste użytkowanie gruntów). Ze względu na przedmiot niniejszego artykułu, szerszymi rozważaniami zostanie objęte tylko i wyłącznie opodatkowanie sprzedaży nieruchomości, będącej przykładem odpłatnego zbycia rzeczy lub praw. Należy jednakże wyjaśnić, co ustawodawca rozumie przez pojęcie nieruchomości. Ze względu na fakt, iż brak definicji legalnej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U j. t. ze zm.), w pełni uzasadnione w świetle spójności i zupełności systemu prawnego będzie posłużenie się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 j. t. ze zm.). Według art. 46 KC nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności. Ponadto do nieruchomości należy zaliczyć budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, niemniej tylko i wyłącznie w przypadku, gdy stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Oznacza to, że w świetle wskazanego przepisu, do nieruchomości, których sprzedaż przed upływem pięciu lat opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy zaliczyć: - grunty wydzielone części powierzchni ziemskiej poprzez oznaczenie ich zewnętrznych granic, stanowiące odrębne przedmioty własności (w ujęciu materialnoprawnym)4; - budynki gdy są trwale związane z gruntem (w przeciwnym razie w świetle prawa są traktowane jak ruchomości) oraz przepisy prawne stanowią, że są odrębnym od gruntu przedmiotem własności; - części budynków gdy przepis szczególny tak stanowi, w innym przypadku są częścią składową budynku lub gruntu, co powoduje, że dzielą los prawny tych rzeczy5. Jak wspomniano wcześniej, nie do wszystkich stanów faktycznych znajdzie zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Omawiana regulacja prawna nie dotyczy sytuacji, w której odpłatne zbycie, w tym sprzedaż nieruchomości, zostały dokonane po upływie pięciu lat od jej nabycia. Należy przy tym zauważyć, że wspomniane pięć lat nie jest w zasadzie liczone od dnia nabycia nieruchomości, ale od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Przykładowo, gdy nabycie wskutek umowy sprzedaży miało miejsce 22 czerwca 2006 r., to okres pięcioletni należy liczyć od 31 grudnia 2006 r., co oznacza, że opodatkowaniu nie podlega odpłatne zbycie tejże nieruchomości dokonane od 1 stycznia 2012 r. Ponadto należy zachować ostrożność przy interpretacji terminu nabycie. W odróżnieniu od zbycia, 4 Osajda K., Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis, Warszawa Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis, Warszawa

5 ustawodawca nie określa, że również nabycie musi być dokonane odpłatne. oznacza to, że nabycie nieruchomości może zostać dokonane zarówno odpłatnie (np. sprzedaż), jak i nieodpłatnie (np. darowizna, nabycie w drodze dziedziczenia). Dla powstania obowiązku podatkowego istotny jest brak upływu czasu (5 lat) wskazanego w ustawie oraz odpłatna forma zbycia nieruchomości. 4. Ulgi i zwolnienia Mimo iż w sytuacji podatnika występują przesłanki, których zaistnienie powinno wiązać się z powstaniem obowiązku podatkowego, podatnik może nie być zobowiązany do zapłaty podatku, gdy jest podmiotem uprawnionym do skorzystania z przewidzianego przez ustawodawcę katalogu ulg lub zwolnień podatkowych. W świetle omawianego podatku nie funkcjonują wprawdzie zwolnienia podmiotowe, niemniej ustawodawca w art. 21 ustawy utworzył katalog enumeratywnie wymienionych zwolnień przedmiotowych. W kontekście podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, szczególną uwagę należy zwrócić na wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 28-30a ustawy zwolnienia przedmiotowe, dotyczące m.in.: - przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, niemniej należy wyraźnie zaznaczyć, iż zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny; - przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz nieruchomości nabytych stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami w zamian za mienie pozostawione za granicą. Zastosowanie art. 21 ust. 1. wraz z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy powoduje, że sprzedawca nieruchomości nie jest zobowiązany do uiszczenia omawianego podatku, z powodu skorzystania ze zwolnienia ustawowego. Jeśli chodzi o ulgi w przypadku podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, w obecnie obowiązującej wersji ustawy prawodawca nie przewidział żadnej takiej możliwości. Należy jednak zauważyć, iż w praktyce możemy spotkać się z ulgami występującymi w poprzednich stanach prawnych, które znajdują zastosowania do niektórych obecnych stanów faktycznych. Dotyczy to mianowicie dwóch rodzajów ulg: - ulgi meldunkowej; - ulgi mieszkaniowej. Pierwsza z wymienionych ulg miała zastosowanie w przypadku, gdy nabycie nieruchomości będącej następnie przedmiotem sprzedaży, mające miejsce przed upływem pięciu lat, nastąpiło pomiędzy 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r. Z ulgi mieszkaniowej mogli skorzystać podatnicy, którzy byli zameldowani co najmniej przez 12 miesięcy na pobyt stały w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym przed zbyciem, a także złożyli oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonane zostało zbycie, będące zbyciem przed 101

6 upływem pięciu lat. Należy podkreślić, iż według stanowiska Ministra Finansów wyrażonego w interpretacji ogólnej 6 z dnia 7 października 2011 r. w przypadku skorzystania z ulgi meldunkowej przez małżonków, powyższe oświadczenie obowiązany jest złożyć przynajmniej jeden z małżonków, choć w starszych interpretacjach (np. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 listopada 2008 r.) 7. Jeżeli podatnik nabył nieruchomość we wskazanym powyżej okresie i spełniał warunki uprawniające go do skorzystania z ulgi meldunkowej, a następnie sprzedał nieruchomość przed upływem pięciu lat, należy zastosować do niniejszego stanu faktycznego wspomnianą ulgę. Przykładowo dotyczy to podatnika, który nabył nieruchomość dnia 30 lipca 2008 r. i następnie sprzedał ją 10 stycznia 2012 r., niemniej spełnił warunki uprawniające go do skorzystania z ulgi meldunkowej. Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy sprzedaż ta byłaby opodatkowana, gdyż pięć lat od nabycia liczone według ustawy upływałoby dopiero 31 grudnia 2013 r. Wprawdzie w momencie sprzedaży ulga meldunkowa nie była już elementem ówczesnego stanu prawnego, niemniej należało ją zastosować. Druga z wymienionych ulg, ulga mieszkaniowa, obowiązuje w przypadku nabycia nieruchomości po 1 stycznia 2009 r. i znajduje zastosowanie w obecnych stanach faktycznych 8. Według ulgi mieszkaniowej uznano za niepodlegające opodatkowaniu kwoty stanowiące iloczyn dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości dokonanej przed upływem pięciu lat oraz udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy). Ponadto kwoty, o których mowa, winny być udokumentowane oraz wydatkowane na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż. W świetle przywołanych przepisów o uldze mieszkaniowej (art. 21 ust ) uznano za własne cele mieszkaniowe m.in. : - nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu; - nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem (oprócz gruntu przeznaczonego na cele rekreacyjne); - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Warto zaznaczyć również, iż nabycie określonych powyżej nieruchomości dotyczy nabycia ich na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. W przypadku, gdy podatnik wydatkuje na własny cel mieszkaniowy uzyskany przychód, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowych od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku, gdy podatnik wydatkuje dochód uzyskany ze zbycia nieruchomości na inne cele niż związane z własnymi wydatkami mieszkaniowymi, obowiązany jest do korekty deklaracji, wpłacenia podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od 30 kwietnia roku następującego po roku zbycia nieruchomości 9. 6 PIT, Podatki w praktyce interpretacje, Pęczyk-Tofel A., Tofel M., Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej przez małżonków, LEX, Warszawa Bobrus E., Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości, LEX, Warszawa Serwińska K., Narkiewicz-Tarłowska J. (red.), PIT. Komentarz praktyczny, Legalis, Warszawa

7 Zasadniczych problemów interpretacyjnych dostarczała sytuacja, w której z ulgi mieszkaniowej chciał skorzystać podatnik w przypadku, gdy finansował nabycie nieruchomości na własne cele mieszkaniowe z kredytu bankowego. W wyroku z dnia 6 lutego 2013 r. o sygn. akt I SA/Sz 743/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził, iż środki pochodzące z kredytu bankowego nie spełniają kryterium wymienionego w ustawie źródła finansowania. 5. Podstawa i stawka opodatkowania Na podstawie wcześniejszych rozważań wskazano, na jakich podmiotach ciąży obowiązek podatkowy związany z omawianym w niniejszym artykule podatkiem, a także przedstawiono, w jaki sposób ustala się przedmiot opodatkowania z zastosowaniem ustawowych zwolnień oraz ulg. W celu obliczenia podatku, który obowiązany jest uiścić podatnik, niezbędne jest przedstawienie kwestii podstawy opodatkowania oraz stawek podatkowych obowiązujących na tle omawianego podatku. Podstawa opodatkowania została uregulowana przez ustawodawcę w art. 30 e ust. 2 ustawy jako dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z tytułu sprzedaży nieruchomości a kosztami (ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6 c i 6 d ustawy), powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych. Przychodem ze sprzedaży jest wartość rynkowa nieruchomości, która jest ceną najbardziej prawdopodobną do osiągnięcia przy założeniu, że strony umowy są wobec siebie niezależne i dążą do porozumienia w sprawie ceny w drodze swobodnej negocjacji z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej. W praktyce ustalenie ceny rynkowej nieruchomości przysparza znacznych problemów i w przypadku jej błędnego określenia przez strony transakcji może wiązać się to z podwyższeniem wartości nieruchomości przez organ podatkowy. Wśród kosztów uzyskania przychodu można wymienić między innymi koszty nabycia (np. cena nabycia nieruchomości) oraz koszty związane ze sprzedażą (np. koszty pośrednika obrotu nieruchomościami). Warto zauważyć, że dochodu otrzymanego w wyniku przeprowadzenia obliczeń według podanej formuły nie wykazuje się łącznie z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30 e ust. 5). Obliczony w podany sposób dochód stanowi podstawę opodatkowania, do której należy zastosować stawkę podatku w wysokości 19% na mocy art. 30 e ust. 1 ustawy. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż wskazana powyżej podstawa opodatkowania oraz stawka podatku nie mają zastosowania w przypadku określonym w art. 30 e ust. 6 ustawy, tzn. gdy: - mamy do czynienia z budową i sprzedażą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika; - przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, LEX, Warszawa

8 Zakończenie W artykule przedstawiono podatkowe konsekwencje wiążące się ze sprzedażą nieruchomości przed upływem pięciu lat oraz dokonano pogłębionej analizy przepisów. Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U j. t. ze zm.) ustanowił w odpowiednich przepisach prawnych uregulowania dotyczące tej kwestii. Reasumując, podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat ciążył będącym osobą fizyczną sprzedawcy nieruchomości tylko w przypadku, gdy pomiędzy końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży a jej zbyciem nie minęło pięć lat. Bez znaczenie pozostaje w tym przypadku sposób nabycia nieruchomości, istotna jest odpłatność zbycia. Sam upływ czasu w umowie sprzedaży nie przesądza kwestii powstania obowiązku podatkowego, gdyż podatnik w ściśle określonych prawem przypadkach ma możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej lub meldunkowej, co zostało przedstawione w artykule. Bibliografia 1. Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, LEX, Warszawa Bobrus E., Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości, LEX, Warszawa Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, CH Beck, Warszawa Marciniuk J., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Legalis, Warszawa Osajda K., Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis, Warszawa Pęczyk-Tofel A., Tofel M., Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej przez małżonków, LEX, Warszawa Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis, Warszawa PIT, Podatki w praktyce interpretacje, 9. Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania część szczegółowa, CH BECK, Warszawa Serwińska K., Narkiewicz-Tarłowska J. (red.), PIT. Komentarz praktyczny, Legalis, Warszawa Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 j. t. ze zm.) 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U j.t. ze zm.) 13. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U nr 101, poz j. t., ze zm.). 104

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Lorem ipsum dolor Sprzedajesz nieruchomość? Sprawdź kiedy zapłacisz podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą.

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Problemy podatników z wyborem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI * Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/3 obowiązuje od 14.10.2014 r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 77 06 161, fax. 22 77 06 160, e-mail: us1406@mz.mofnet.gov.pl KARTA INFORMACYJNA K- 034/2 Obowiązuje od 03.11.2015r.

Bardziej szczegółowo

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 18 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/2 obowiązuje od 21.03.2011r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Nabycie w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a PCC

Nabycie w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a PCC 2014-05-01 11:42:02 Nabycie w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a PCC AUTOR: Krzysztof Koślicki Tylko licytacyjna sprzedaż lokalu mieszkalnego, co do którego spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.01.31 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Czy podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości, zarówno od domu mieszkalnego jak i gruntu?

Czy podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości, zarówno od domu mieszkalnego jak i gruntu? Czy podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości, zarówno od domu mieszkalnego jak i gruntu? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.05.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

nieruchomo nabytych/wybudowanych do dnia 31 grudnia 2006 r. 10 % uzyskanego przychodu, PIT-23.

nieruchomo nabytych/wybudowanych do dnia 31 grudnia 2006 r. 10 % uzyskanego przychodu, PIT-23. OPODATKOWANIE ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Złotoryja, 20 lutego 2009 r. Aktualnie sprzedaŝ lub zamiana nieruchomości moŝe się odbywać aŝ w trzech odmiennych podatkowych reŝimach prawnych, dlatego za

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r.

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r. - art. 30 e updof - art. 21 ust. 1 pkt 126 updof - art. 22 ust. 6c 6f w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Przepisy updof obowiązujące do końca 2006 r. przewidywały opodatkowanie tych przychodów 10% zryczałtowanym podatkiem (art. 28 ust. 2 updof).

Przepisy updof obowiązujące do końca 2006 r. przewidywały opodatkowanie tych przychodów 10% zryczałtowanym podatkiem (art. 28 ust. 2 updof). I. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE DO 31.12.2006 r. - art. 28 updof - art. 21 ust. 1 pkt 32 i 32a updof w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. Uwaga! Poniższe zasady opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Karta informacyjna K-023/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.09.30 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-023/2 obowiązuje od 10.03.2012 r. Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje)

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje) Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatek od czynności cywilnoprawnych ustawa z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Obowiązuje od 09.02.2011 r.

Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Obowiązuje od 09.02.2011 r. URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY Ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego Obowiązuje od 09.02.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura 2461-IBPB-2-2.4511.125.2017.2.BF Data 12 maja 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia.

Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.05.14 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zbycia nieruchomości

Opodatkowanie zbycia nieruchomości Opodatkowanie zbycia nieruchomości mieszkalnych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest w okresie minionych kilku lat poddawane najczęstszym zmianom. Opodatkowanie zbycia

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki i opłaty lokalne Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE PO 01.01.2009 r.

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE PO 01.01.2009 r. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE PO 01.01.2009 r. - art. 30 e updof - art. 21 ust. 1 pkt 131, ust. 25-30 updof - art. 22 ust. 6c 6f - art. 45 ust. 1a pkt 3 w brzmieniu obowiązującym

Bardziej szczegółowo

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi umowy sprzedaży i zamiany, a także zmiany

Bardziej szczegółowo

Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn?

Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn? Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn? Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn Ustawodawca jednoznacznie określił, iż nabycie

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Sygnatura IBPB-2-2/4511-472/16/NG Data 2016.07.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Czy koszty poniesione przez Wnioskodawczynię można zakwalifikować jako wydatki na cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy?

Czy koszty poniesione przez Wnioskodawczynię można zakwalifikować jako wydatki na cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.05.12 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.09.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.17.2014 Data 2014-10-01 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w przypadku wyodrębnienia własności

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: 13.01.2009 Autor: MONIKA POGROSZEWSKA Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania NIERUCHOMOŚCI I Z początkiem 2009 r. zmieniły się zasady rozliczenia dochodu ze

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami dr Rafał Mroczkowski Status nieruchomości w VAT Pod rządami ustawy o VAT z 2004 r. do kategorii czynności opodatkowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2011.06.02 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Piotr Pietrasz, Wojciech Stachurski, Krzysztof Winiarski, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka Podatek od spadków i darowizn Komentarz Stan prawny: 1 września 2015 r. (Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozliczanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w podatku dochodowym od osób fizycznych Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Problemy społeczne, polityczne i prawne 870 Kraków 2011 Studia Doktoranckie Wydziału Finansów Rozliczanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i konsekwencje zatajenia źródeł przychodów lub ich wielkości.

Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i konsekwencje zatajenia źródeł przychodów lub ich wielkości. Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i konsekwencje zatajenia źródeł przychodów lub ich wielkości. O tym, że podatki trzeba płacić wie każdy. Większość z nas wie również, że wszelkie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO 1. SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA - zbycie nieruchomości: gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), budynkowych, lokalowych: DOKUMENT WŁASNOŚCI - podstawa nabycia np.: wypis

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D MINISTERSTWO FINANSÓW SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2007 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37.

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37. ULGI MIESZKANIOWE KONTYNUACJA PRAW NABYTYCH Ulgi mieszkaniowe polegające na odliczeniu wydatków inwestycyjnych bądź od dochodu, bądź od podatku funkcjonują jedynie w zakresie praw nabytych, tzn. podatnicy,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1194/15-2/EK Data 2016.01.25 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zaliczka tytułem Części 2 Centrum, podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką VAT w

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część III PODATNIK ORAZ PODSTAWA OPODATKOWANIA Podatnicy Art. 3 ust. 1 Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Data 2011.06.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/ /16-3/AK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/ /16-3/AK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/4510-57/16-3/AK Data 2016.03.17 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Pełnienie przez prezesa zarządu oraz prokurenta swoich funkcji w Spółce bez wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski

Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu obrotu nieruchomości na gruncie kodeksu cywilnego, ustawy z 21 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia części nieruchomości

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia części nieruchomości Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia części nieruchomości Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa, zwolniona z VAT, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa, zwolniona z VAT, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC? Czy sprzedaż przedsiębiorstwa, zwolniona z VAT, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych KOPIA UśYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-023/2 obowiązuje od 10.03.2012 r. Urząd Skarbowy w Trzebnicy Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu Sygnatura Data 2015.06.16 Autor Temat Słowa kluczowe Istota interpretacji interpretacja indywidualna IBPB-2-1/4514-61/15/AD Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.10.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali

Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania eksploatacji podlegają zwolnieniu od

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania ze środków uzyskanych z jego sprzedaży

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania ze środków uzyskanych z jego sprzedaży Jakie problemy mają podatnicy w związku z tą spłatą? Podatnicy zamierzający skorzystać ze starej ulgi mieszkaniowej przy sprzedaży nieruchomości mogą mieć nie lada problem. Sprawa dotyczy osób, które kupiły

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości Podatnik, który w roku podatkowym dokonał odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie sprzedaŝy mieszkania lub domu

Rozliczenie sprzedaŝy mieszkania lub domu Podatniczka w mieszkaniu była zameldowana na pobyt stały od 1963 do 1992 roku, a więc powyŝej 12 miesięcy, co oznacza, Ŝe spełnia warunek 12- miesięcznego okresu zameldowania. Fakt ponownego zameldowania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z tej ulgi zmieniały się na przestrzeni lat, zatem konieczne jest podzielenie jej na okresy. LATA

Warunki korzystania z tej ulgi zmieniały się na przestrzeni lat, zatem konieczne jest podzielenie jej na okresy. LATA II. DUŻA ULGA BUDOWLANA Warunki korzystania z tej ulgi zmieniały się na przestrzeni lat, zatem konieczne jest podzielenie jej na okresy. LATA 1992-1996 Podstawa prawna art. 26 ust. 1 pkt 5, ust. 2, ust.

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC) PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC) Podatek od czynności cywilnoprawnych uregulowany został przez "Ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkiem od czynności

Bardziej szczegółowo

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany. 1. Przedmiot opodatkowania Nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.07.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Podatki majątkowe w praktyce

Podatki majątkowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki majątkowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Spis treœci Spis treści Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

STARE I NOWE ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI I PRAW MAJĄTKOWYCH

STARE I NOWE ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI I PRAW MAJĄTKOWYCH STARE I NOWE ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI I PRAW MAJĄTKOWYCH (niniejsza broszura opisuje wyłącznie sprzedaŝ nieruchomości i praw majątkowych,

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo