Rozliczenie sprzedaŝy mieszkania lub domu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczenie sprzedaŝy mieszkania lub domu"

Transkrypt

1 Podatniczka w mieszkaniu była zameldowana na pobyt stały od 1963 do 1992 roku, a więc powyŝej 12 miesięcy, co oznacza, Ŝe spełnia warunek 12- miesięcznego okresu zameldowania. Fakt ponownego zameldowania podatniczki po objęciu własności pozostaje bez wpływu na prawo do ulgi. Oświadczenie o uldze Podatnik, który sprzedaje nieruchomość i korzysta z ulgi meldunkowej musi złoŝyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, Ŝe spełnia warunki do tego zwolnienia. Przepisy ustawy o PIT przewidują, Ŝe takie zawiadomienie podatnik musi złoŝyć w ciągu 14 dni od momentu zbycia nieruchomości. Jednak minister finansów przedłuŝył termin na składanie tych oświadczeń. Dla rozliczenia nieruchomości sprzedanych w 2008 roku termin ten upłynie 30 kwietnia 2009 r., czyli ostatniego dnia przewidzianego dla rozliczenia PIT za 2008 rok. RównieŜ przepisy przejściowe do nowelizacji ustawy o PIT wydłuŝają ten termin i przewidują, Ŝe oświadczenia o uldze meldunkowej podatnicy składają do 30 kwietnia roku następnego po roku, którego dotyczy rozliczenie, a więc równieŝ tego, w którym sprzedawana jest nieruchomość. Warto wiedzieć, Ŝe nie przewidziano specjalnego formularza na sporządzenie oświadczenia o uldze meldunkowej. Wystarczy więc, Ŝe podatnik napisze pismo zaadresowane do naczelnika urzędu skarbowego, w którym poinformuje, Ŝe korzysta z ulgi meldunkowej, bo w sprzedawanej nieruchomości był zameldowany ponad 12 miesięcy. Trzeba pamiętać, aby w takim piśmie podać swoje dane: imię, nazwisko, adres i NIP, oraz go podpisać. Warto dołączyć zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy, w którym będzie potwierdzenie okresu zameldowania w sprzedawanym mieszkaniu lub domu. Zaświadczenie takie będzie dodatkowym dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi w PIT, choć jego przedstawienie fiskusowi nie jest obowiązkowe. Nie wymagają tego Ŝadne przepisy. Podstawa prawna Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Rozporządzenie ministra finansów z 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłuŝenia terminu do złoŝenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz.U. nr 59, poz. 361). Rozliczenie sprzedaŝy mieszkania lub domu - kupionych do końca 2006 r. - kupionych w latach kupionych od 2009 roku Korzystanie z ulgi meldunkowej Marek Dyszkiewicz, Płockie SOS Nasz Dom

2 Istotny jest tu tylko sam fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu czy budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na okres 12 miesięcy pozostają bez wpływu na moŝliwość skorzystania ze zwolnienia. W konsekwencji dochód uzyskany przez podatnika ze sprzedaŝy nieruchomości, którą otrzyma od rodziców w drodze darowizny, będzie korzystał ze zwolnienia z 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem Ŝe podatnik złoŝy oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia w wymaganym terminie. Według MF na gruncie polskiego systemu prawa, a w szczególności prawa podatkowego, moŝna mówić o zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej. Posługując się jedną z reguł tej wykładni moŝna stwierdzić, Ŝe skoro przepis nie precyzuje, czy okres zameldowania rozpoczyna się od 1 stycznia 2007 r. albo od dnia nabycia nieruchomości lub prawa - to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT określającym zasady korzystania z ulgi meldunkowej przyjąć naleŝy, Ŝe obejmuje (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty ich zbycia. Tym samym naleŝy uznać, Ŝe dzień 1 stycznia 2007 r. nie wywiera bezpośredniego wpływu na liczenie okresu zameldowania. 1 stycznia 2007 r. to data wejścia w Ŝycie przepisów wprowadzających nowe zwolnienie. Z przepisów ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie wynika, Ŝe od tej daty naleŝy liczyć 12- miesięczny okres zameldowania. Ustawodawca w przejściowym przepisie art. 7 ust. 1 powołanej nowelizacji równieŝ nie zawarł nakazu obliczania okresu zameldowania począwszy od 1 stycznia 2007 r. W tej sytuacji zasadne jest, Ŝe do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości. PRZYKŁAD: OKRES JAKIEGOKOLWIEK ZAMELDOWANIA Podatniczka stała się właścicielem nieruchomości w 2008 roku. Czy sprzedając to mieszkanie nabyte w drodze spadku przed upływem 12 miesięcy od obecnego zameldowania podatniczka będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej, pod warunkiem złoŝenia oświadczenia o zbyciu nieruchomości oraz zameldowaniu w niej w latach ? Skorzystanie z ulgi meldunkowej uzaleŝnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków: okres zameldowania w zbywanej nieruchomości nie moŝe być krótszy niŝ 12- miesięczny przed datą zbycia; konieczne jest terminowe złoŝenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia. JeŜeli zatem zostaną spełnione te warunki, podatniczce przysługuje prawo do zwolnienia przychodu ze sprzedaŝy udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

3 Co waŝne, ulga meldunkowa ma zastosowanie do obojga małŝonków. WaŜne! Podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi meldunkowej do końca 2008 roku, mogą z niej skorzystać równieŝ wtedy, gdy sprzedaŝ nieruchomości nastąpi w kolejnych latach Liczenie zameldowania Po wprowadzeniu ulgi meldunkowej od 1 stycznia 2007 r., pojawiły się liczne wątpliwości, jak prawidłowo liczyć okres zameldowania potrzebny do skorzystania z tego zwolnienia - czy meldunek naleŝy liczyć od momentu zakupu nieruchomości czy od dnia faktycznego zameldowania. Wątpliwości po roku obowiązywania nowych przepisów rozwiał minister finansów, wydając ogólną interpretację podatkową w tym zakresie. Zgodnie z tą interpretacją (nr DD2/033/0557/SKT/ 07/1682) resort finansów wyjaśnił, Ŝe warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa daty, od której naleŝy liczyć okres zameldowania, nie uzaleŝnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, Ŝe istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy teŝ budynku przez wskazany okres. PRZYKŁAD: LICZENIE 12-MIESIĘCZNEGO MELDUNKU Od 27 lipca 2006 r. podatnik jest nieprzerwanie zameldowany na pobyt stały w lokalu mieszkalnym, stanowiącym własność jego rodziców. Rodzice zamierzają przekazać mu własność tego lokalu w darowiźnie w 2008 roku. Czy późniejsza sprzedaŝ tego mieszkania będzie korzystać z ulgi meldunkowej? Z ulgi meldunkowej moŝe skorzystać podatnik, który był zameldowany w zbywanym budynku lub lokalu mieszkalnym w okresie nie przypadającym bezpośrednio przed dniem zbycia. Zatem kaŝdy roczny okres zameldowania uprawnia do tego zwolnienia. Co waŝne, Ŝaden przepis nie uzaleŝnia obowiązku zameldowania od posiadania tytułu własności do lokalu. Nie jest więc konieczne, by podatnik był właścicielem nieruchomości przez cały wymagany okres. Jak rozliczyć sprzedaŝ mieszkania i domu kupionych do końca 2006 r. Podatnik, który zamierza sprzedać nieruchomość nabytą do końca 2006 roku, a od momentu kupna do sprzedaŝy nie minęło pięć lat, będzie musiał zapłacić 10% podatek od przychodu. Podatnicy, którzy planują sprzedaŝ mieszkania lub domu nabytego do 31 grudnia 2006 r., rozliczenia podatkowego takiej transakcji muszą dokonać na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązujących przed 1 stycznia 2007 r. Chodzi tu zarówno o wysokość podatku, sposób rozliczenia, jak i moŝliwość wykorzystania ulg. Na początek jedna waŝna uwaga. SprzedaŜ nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu PIT tylko wtedy, gdy następuje przed upływem pięciu lat od momentu nabycia. Co waŝne, okres pięcioletni liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem nieruchomości nabyte w 2006 roku będą podlegały PIT, gdy sprzedaŝ nastąpi do końca 2011 roku. Od 2012 roku taka sprzedaŝ nie będzie juŝ objęta PIT. PRZYKŁAD: SPRZEDAś WSPÓLNEJ DZIAŁKI W 2001 roku podatnik kupił wraz z drugą osobą działkę na zasadzie współwłasności z udziałem po 50%. Obecnie zamierzają podzielić działkę na dwie równe części i znieść współwłasność. Po zniesieniu współwłasności podatnik ma zamiar sprzedać swoją działkę i uzyskane pieniądze przeznaczyć na częściową spłatę kredytu hipotecznego, który posiada. Czy podatnik zapłaci PIT od tej sprzedaŝy? Nabycie nieruchomości na zasadzie współwłasności nastąpiło w 2001 roku. Samo zaś zniesienie współwłasności poprzez podział nieruchomości na części, odpowiadające wielkościom udziałów nabytych w 2001 roku, nie przysporzyło Ŝadnej ze stron zysku (przysporzenia majątkowego), skutkując jedynie zmianą charakteru własności. Wobec tego za datę nabycia przedmiotowej nieruchomości przez podatnika naleŝy uznać datę pierwotnego nabycia udziału w prawie własności, tj. rok 2001, zatem pięcioletni okres upłynął z końcem 2006 r. W konsekwencji przychód ze sprzedaŝy nieruchomości nabytej w 2001 roku w drodze kupna na zasadzie współwłasności nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie skutkuje obowiązkiem uiszczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

4 Źródło przychodów SprzedaŜ nieruchomości stanowi jedno ze źródeł przychodów, które trzeba wykazać przed fiskusem i opodatkować. Źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uŝytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uŝytkowania gruntów, - jeŝeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do kaŝdej z osób dokonującej zamiany. W tym miejscu pojawia się pytanie, co oznacza termin zbycie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 11 października 2006 r. (sygn. akt I SA/Sz 243/06; niepublikowany) wyjaśnił, Ŝe pojęciu zbycie naleŝy nadać znaczenie cywilnoprawne, tj. obok sprzedaŝy jest to kaŝde prawem dopuszczalne przeniesienie prawa własności rzeczy na osobę trzecią, przy czym ustawodawca opodatkowuje jedynie takie zbycie, które ma charakter odpłatny. PRZYKŁAD: SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI Z ZAMIANY Podatnik w 1999 roku nabył prawo własności działki. W 2000 roku podatnik kupił kolejną działkę. W 2006 roku aktem notarialnym dokonał zamiany jednej z działek. Teraz zamienioną działkę chce sprzedać. Czy od tej transakcji będzie musiał zapłacić PIT? Rezultatem umowy zamiany jest nabycie na własność innej nieruchomości. W związku z tym bieg terminu pięcioletniego liczony jest od daty nabycia prawa własności gruntu nabytego w drodze zamiany, tj. od 2006 roku. PoniewaŜ sprzedaŝ nieruchomości nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, to sprzedaŝ ta stanowi źródło przychodu podlegające PIT. Przychód uzyskany ze sprzedaŝy podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. PRZYKŁAD: SPRZEDAś GRUNTU PRZY ULDZE MELDUNKOWEJ Czy podatnik sprzedając nieruchomość wraz z gruntem będzie mógł skorzystać z ulgi meldunkowej w PIT? Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnik moŝe skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaŝy nieruchomości, jeśli był w niej zameldowany przez co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały. Ponadto podatnik musi zawiadomić urząd skarbowy o korzystaniu z tej ulgi podatkowej. Co istotne przepisy ustawy o PIT przy uldze meldunkowej nie odnoszą się do sprzedaŝy gruntów. Licznie natomiast w tym zakresie wypowiadały się organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. Zgodnie z tymi interpretacjami ulgą meldunkową objęty jest wyłącznie dochód ze sprzedaŝy budynku mieszkalnego. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności (prawo wieczystego uŝytkowania gruntu), jak i gruntów trwale związanych z budynkami, stanowiących część składową nieruchomości. Oznacza to, Ŝe dochód ze sprzedaŝy gruntu lub udziału w gruncie związanego z lokalem podlega opodatkowaniu PIT. Zwolnienie z podatku Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie - jeŝeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy przed datą zbycia. W konsekwencji podatnik, który chce skorzystać z ulgi meldunkowej, musi spełnić cztery waŝne warunki. Po pierwsze, musiał kupić nieruchomość w okresie między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r. Po drugie, powinien zameldować się w mieszkaniu lub domu na co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały przed datą zbycia. Po trzecie, musi być właścicielem mieszkania lub domu. Po czwarte, musi we właściwym urzędzie skarbowym złoŝyć oświadczenie, Ŝe spełnia warunki do zwolnienia.

5 Jak korzystać z ulgi meldunkowej Podatnik, który był zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu lub domu przez co najmniej 12 miesięcy, moŝe przy zbyciu nieruchomości skorzystać z ulgi meldunkowej. O takim rozliczeniu transakcji trzeba będzie powiadomić urząd skarbowy. Podatnik, który sprzedaje nieruchomość lub prawo majątkowe związane z nieruchomością przed upływem pięciu lat, licząc od momentu ich nabycia, od takiej transakcji zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych. W zaleŝności od momentu nabycia podatek ten wyniesie albo 10% od przychodu, gdy sprzedawana jest nieruchomość kupiona do końca 2006 roku, albo 19% od dochodu, gdy podatnik będzie zbywał nieruchomość nabytą od 1 stycznia 2007r. Prawo do ulgi Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują pewne ulgi, z których moŝna skorzystać przy sprzedaŝy nieruchomości. Jedną z takich ulg jest ulga meldunkowa. I tu od razu waŝna uwaga: ulga meldunkowa ma zastosowanie tylko do sprzedaŝy nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2007 r. Co waŝne, to nie jedyne ograniczenie czasowe w tym zakresie. Od 1 stycznia 2009 r. znika z przepisów ustawy o PIT ulga meldunkowa, ale zostaje ona zachowana na zasadach praw nabytych. Oznacza to, Ŝe podatnicy, którzy nabyli prawo do tej ulgi do 31 grudnia 2008 r. - tj. jeśli nabyli nieruchomość i zameldowali się w niej na pobyt stały przed końcem 2008 roku - mogą nadal korzystać z tego zwolnienia podatkowego równieŝ w 2009 roku i latach następnych. Wszystkie te ograniczenia prowadzą do jednego, ale istotnego wniosku - ulga meldunkowa przysługuje po spełnieniu ustawowych warunków tylko przy sprzedaŝy nieruchomości nabytych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Zwolnienia z PIT Przepisy ustawy o PIT, obowiązujące do końca 2006 roku, przewidują moŝliwość skorzystania z pewnych ulg podatkowych przy sprzedaŝy nieruchomości. I tak wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaŝy nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami w części wydatkowanej nie później niŝ w okresie dwóch lat od dnia sprzedaŝy: na nabycie w Polsce budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a takŝe na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa uŝytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, na nabycie w Polsce spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, na nabycie w Polsce gruntu lub udziału w gruncie, prawa uŝytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym równieŝ gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego uŝytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, połoŝonych na terytorium RP, na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, połoŝonych w Polsce. Zwolnione są teŝ dochody w części wydatkowanej, nie później niŝ w okresie dwóch lat od dnia sprzedaŝy, na spłatę kredytu lub poŝyczki, a takŝe odsetek od kredytu lub poŝyczki zaciągniętych na cele wskazane wyŝej w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium RP w tym równieŝ na spłatę kredytu lub poŝyczki oraz odsetek od tego kredytu lub poŝyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów. Natomiast przychody uzyskane ze sprzedaŝy nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami są zwolnione z PIT w całości, jeŝeli:

6 sprzedaŝ nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części, sprzedaŝ nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali, ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Zatem w celu skorzystania ze zwolnienia od PIT przy sprzedaŝy nieruchomości nabytej do końca 2006 roku waŝny jest sposób jej otrzymania, a takŝe wydatkowanie zarobionych na sprzedaŝy pieniędzy. Jeśli mieszkanie lub dom podatnik otrzymał w spadku lub darowiźnie i teraz chce je sprzedać, nie zapłaci PIT. Podatku moŝna równieŝ uniknąć, sprzedając teraz nieruchomość i przeznaczając środki z tej sprzedaŝy na inne cele mieszkaniowe. Aby skorzystać z tego drugiego zwolnienia, trzeba w urzędzie skarbowym złoŝyć odpowiednie oświadczenie o korzystaniu z tej ulgi, PIT-23 i wydać pieniądze w ciągu dwóch lat. PRZYKŁAD: SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI Z DAROWIZNY Podatnicy chcą sprzedać mieszkanie, które otrzymali w darowiźnie od rodziców w 2005 roku. Czy będą musieli zapłacić podatek dochodowy od zarobionych na sprzedaŝy środków? Nie. Źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeŝeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaŝy nieruchomości i praw majątkowych w całości - jeśli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. c) spłatę kaŝdego kolejnego kredytu (poŝyczki) oraz odsetek od tego kredytu (poŝyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami, na spłatę kredytu (poŝyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie UE lub w innym państwie naleŝącym do EOG albo w Szwajcarii, 3) wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie UE lub w innym państwie naleŝącym do EOG albo w Szwajcarii: a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w tych prawach, lub c) gruntu lub udziału w gruncie, prawa uŝytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym równieŝ gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego uŝytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub d) gruntu, udziału w gruncie albo prawa uŝytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a). Podstawa prawna Ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (czeka na podpis prezydenta). Zatem jedynym warunkiem do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest w opisanym przypadku fakt nabycia nieruchomości w drodze darowizny. Tak więc przychód uzyskany z przedmiotowej sprzedaŝy w całości podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania od sprzedaŝy nieruchomości.

7 WYDATKI MIESZKANIOWE PRZY NOWEJ ULDZE Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe są od 1 stycznia 2009 r. uwaŝane m.in: 1) wydatki poniesione na: a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a takŝe na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa uŝytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa uŝytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym równieŝ z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa uŝytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeŝeli w okresie dwóch lat grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - połoŝonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŝącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, 2) wydatki poniesione na: a) spłatę kredytu (poŝyczki) oraz odsetek od tego kredytu (poŝyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami, na cele określone w pkt 1, b) spłatę kredytu (poŝyczki) oraz odsetek od tego kredytu (poŝyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami, na spłatę kredytu (poŝyczki), o którym mowa w lit. a), PRZYKŁAD: SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI Z DAROWIZNY Podatnicy chcą sprzedać mieszkanie, które otrzymali w darowiźnie od rodziców w 2005 roku. Czy będą musieli zapłacić podatek dochodowy od zarobionych na sprzedaŝy środków? Nie. Źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeŝeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaŝy nieruchomości i praw majątkowych w całości - jeśli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Zatem jedynym warunkiem do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jest w opisanym przypadku fakt nabycia nieruchomości w drodze darowizny. Tak więc przychód uzyskany z przedmiotowej sprzedaŝy w całości podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania od sprzedaŝy nieruchomości. Podatek do zapłaty Przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od takiego przychodu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego. I tu jeszcze jedna uwaga na temat ulgi mieszkaniowej. Podatku od sprzedaŝy nieruchomości nie muszą płacić podatnicy, którzy w ciągu 14 dni od dnia sprzedaŝy złoŝą w urzędzie skarbowym oświadczenie, Ŝe przychód ze sprzedaŝy nieruchomości przeznaczą na cele mieszkaniowe (tylko wymienione w ustawie o PIT). Jeśli jednak podatnicy nie spełnią warunków ustawowych, uprawniających do tego zwolnienia, np. gdy nie wydadzą wszystkich pieniędzy, to od niewykorzystanych środków będzie trzeba zapłacić 10% PIT. W terminie płatności podatku podatnik jest zobowiązany złoŝyć deklarację podatkową.

8 SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI KUPIONEJ DO KOŃCA 2006 ROKU Wysokość podatku: 10% od przychodu Rozliczenie z fiskusem: 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości Formularz: PIT-23 Ulgi do wykorzystania: - wolna od PIT jest sprzedaŝ nieruchomości nabytych w spadku lub darowiźnie, - nie trzeba płacić PIT, gdy pieniądze ze sprzedaŝy mieszkania zostaną przeznaczone na inne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od momenty zbycia. Zasada: nie płaci się podatku jeśli sprzedaŝ nastąpi po upływnie pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. ULGA MIESZKANIOWA * Zasada: Podatnik nie zapłaci 10% PIT od przychodu, jeśli w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaŝy przeznaczy pieniądze na inne cele mieszkaniowe. Warunki: Trzeba złoŝyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia i deklarację PIT-23. Skutki: Jeśli podatnik w ciągu dwóch lat nie wyda wszystkich pieniędzy będzie musiał zapłacić od środków, które mu zostały, 10% PIT od przychodu. * nadal mogą z niej korzystać podatnicy, którzy sprzedają nieruchomości nabyte do końca 2006 roku, a od momentu nabycia do sprzedaŝy nie minęło pięć lat Podatek do zapłaty Podatek od sprzedaŝy nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami wynosi 19%. Musi być płacony od uzyskanego z takiej transakcji dochodu. Podstawą obliczenia podatku będzie dochód stanowiący róŝnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami. Co waŝne, nadal dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie będzie łączyć się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Zeznanie roczne SprzedaŜ nieruchomości podatnik musi wykazać przed urzędem skarbowym składając zeznanie podatkowe. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik będzie zobowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami i obliczyć naleŝny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie będzie mieć zastosowania nowa ulga mieszkaniowa, lub dochody, które będą korzystać z ulgi mieszkaniowej. W przypadku niewypełnienia warunków, uprawniających do skorzystania z ulgi mieszkaniowej - np. podatnik w ciągu dwóch lat od sprzedaŝy nieruchomości nie wyda wszystkich pieniędzy na inny cel mieszkaniowy - podatnik jest zobowiązany do złoŝenia korekty zeznania, w którym wykazał tę transakcję, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki będą naliczane od następnego dnia po upływie pierwotnego terminu płatności, do dnia zapłaty podatku włącznie. Podstawa prawna Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.).

9 Nowa ulga mieszkaniowa Od 2009 roku rewolucyjne zmiany zajdą w zakresie stosowania ulg podatkowych przy sprzedaŝy nieruchomości. Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT od 1 stycznia 2009 r. dochody uzyskane ze sprzedaŝy nieruchomości mogą być zwolnione z podatku pod warunkiem, Ŝe w ciągu dwóch lat zostaną przeznaczone na inne cele mieszkaniowe. Te cele są ściśle określone w ustawie o PIT (patrz ramka). Z nowego zwolnienia w pełni skorzystają tylko ci podatnicy, którzy przychód ze sprzedaŝy nieruchomości w całości przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Pozostali będą zobowiązani do zapłaty podatku zgodnie z następującą formułą: dochód ze sprzedaŝy - (dochód ze sprzedaŝy x wydatki na cele mieszkaniowe/przychód ze sprzedaŝy). Podatek będzie zatem tym wyŝszy, im wyŝszy będzie dochód ze sprzedaŝy nieruchomości, a wydatki na cele mieszkaniowe niŝsze w relacji do przychodu. PRZYKŁAD: DATA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI Czy moment zakupu nieruchomości będzie wpływał na rozliczenie podatkowe przy jej sprzedaŝy? Tak. Sposób rozliczenia sprzedaŝy nieruchomości będzie zaleŝał od daty jej zakupu. Opisując te zasady w skrócie, podatnicy, którzy kupili nieruchomość do końca 2006 roku, jej sprzedaŝ rozliczają na zasadach obowiązujących w ustawie o PIT do końca 2006 roku. Zapłacą więc 10% PIT od przychodu uzyskanego ze sprzedaŝy nieruchomości. Podatnicy, którzy nabyli lub nabędą nieruchomość w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., rozliczą jej sprzedaŝ na zasadach obowiązujących obecnie - czyli w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Urząd skarbowy w tym przypadku pobierze 19% PIT płacony od dochodu. Natomiast gdy podatnik sprzeda nieruchomość nabytą od 1 stycznia 2009 r., w tym przypadku teŝ trzeba będzie zapłacić 19% podatek od dochodu i na zasadach przewidzianych w ustawie o PIT, które wejdą w Ŝycie od początku 2009 roku. W konsekwencji podatnik, który nie wyda wszystkich zarobionych pieniędzy w ciągu dwóch lat na inne cele mieszkaniowe, będzie musiał złoŝyć korektę zeznania podatkowego wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty oraz zapłacić 19% PIT wraz z odsetkami. Jak rozliczyć sprzedaŝ mieszkania i domu kupionych w latach Podatnik, który sprzedaje nieruchomość kupioną od 1 stycznia 2007 r., będzie musiał zapłacić 19% podatek płacony od dochodu. Jeśli w zbywanym mieszkaniu lub domu był zameldowany przez co najmniej rok, skorzysta z ulgi w PIT. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uŝytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uŝytkowania gruntów, - jeŝeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Oznacza to, Ŝe kaŝda sprzedaŝ nieruchomości przed upływem pięciu lat od momentu nabycia jest objęta PIT. Podatek od dochodu Do nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 r. przy ich sprzedaŝy trzeba stosować przepisy ustawy o PIT obowiązujące w tym okresie. Zgodnie z nimi podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami wynosi 19%. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący róŝnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek jest płatny w terminie złoŝenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaŝ nieruchomości. Co waŝne, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

10 Koszty do uwzględnienia Skoro podatek od sprzedaŝy nieruchomości płacony jest od dochodu, oznacza to, Ŝe podatnik ma prawo uwzględnić koszty uzyskania przychodów. Dochód jest to bowiem przychód pomniejszony o koszty podatkowe. Przepisy ustawy o PIT przewidują, Ŝe przy zbyciu nieruchomości koszty uzyskania przychodu stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość nakładów na nieruchomość ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia są corocznie podwyŝszane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Ulga meldunkowa Podatnicy sprzedający nieruchomości nabyte od 1 stycznia 2007 r. - a przed upływem pięciu lat - mają prawo przy takiej transakcji skorzystać z ulgi meldunkowej. Wystarczy, Ŝe w zbywanej nieruchomości podatnik będzie zameldowany na pobyt stały na co najmniej 12 miesięcy. Zgodnie z prawem, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane m.in. z odpłatnego zbycia lokalu lub domu, jeŝeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy przed datą zbycia. Po wprowadzeniu tego zwolnienia pojawiły się liczne wątpliwości interpretacyjne, od kiedy powinno liczyć się okres zameldowania - od momentu nabycia, czy od momentu faktycznego zameldowania. PRZYKŁAD: PRAWA NABYTE DO ULGI MELDUNKOWEJ Czy sprzedając nieruchomość w 2009 roku podatnicy bezpowrotnie stracą moŝliwość skorzystania z ulgi meldunkowej? Nie. Podatnicy będą mogli z tego zwolnienia korzystać nadal, jeśli do 31 grudnia 2008 r. nabyli do niego prawo. Oznacza to, Ŝe podatnik ma prawo skorzystać z ulgi meldunkowej równieŝ od 1 stycznia 2009 r., jeśli do końca 2008 r. kupił nieruchomość, którą chce w 2009 roku sprzedać, i zameldował się w niej na pobyt stały. Oczywiście ulga przysługuje po upływie 12 miesięcy od momentu zameldowania. Podatnicy prawo do ulgi meldunkowej mogli nabyć w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Co waŝne, oświadczenia, które muszą składać podatnicy, chcący skorzystać z ulgi meldunkowej, nie będzie się składać w terminie 14 dni od dnia sprzedaŝy nieruchomości, lecz w terminie złoŝenia zeznania rocznego, w którym wykazywana będzie transakcja zbycia nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami. Źródła przychodów bez zmian Mimo Ŝe od 1 stycznia 2009 r. zmieniły się zasady rozliczania sprzedaŝy nieruchomości, nic nie zmieni się w zakresie określania źródeł przychodów. Nadal w ustawie o PIT będzie przepis, zgodnie z którym jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uŝytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uŝytkowania gruntów, - jeŝeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

11 Jak rozliczyć sprzedaŝ mieszkań i domów kupionych od 2009 roku Podatnicy, którzy kupili mieszkanie lub dom po 1 stycznia 2009 r., sprzedaŝ tych nieruchomości rozliczają na nowych zasadach. Podatek nadal wynosi 19% dochodu. Znika jednak ulga meldunkowa, którą zastępuje ulga mieszkaniowa. Od początku 2009 roku weszły w Ŝycie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzają one sporo zmian w zakresie rozliczania transakcji sprzedaŝy nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami. W związku z tym, Ŝe jest to juŝ druga zmiana przepisów w tym zakresie w ciągu ostatnich dwóch lat, do rozliczania zbycia nieruchomości trzeba stosować trzy tryby rozliczeń. Wszystkie uzaleŝnione od momentu nabycia nieruchomości. Trzeba zatem uwaŝać: sposób opodatkowania sprzedaŝy mieszkania lub domu zaleŝy od daty ich kupna. PRZYKŁAD: OKRES ZAMELDOWANIA MałŜonkowie 21 stycznia 2008 r. przekształcili spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na odrębną własność lokalu. W mieszkaniu małŝonkowie byli zameldowani na pobyt stały od 15 sierpnia 1972 r. do 9 czerwca 2008 r. MałŜonkowie sprzedali mieszkanie, aby kupić większe. SprzedaŜ nastąpiła 9 czerwca 2008 r. Czy od sprzedaŝy mieszkania naleŝy zapłacić 19% podatek dochodowy? Oboje małŝonkowie spełniają warunek 12-miesięcznego okresu zameldowania. Wobec tego przychód uzyskany ze sprzedaŝy tego mieszkania podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, pod warunkiem Ŝe w wymaganym terminie złoŝone zostało odrębnie przez kaŝdego ze współmałŝonków we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z tego zwolnienia. JeŜeli małŝonkowie nie złoŝyli lub nie złoŝą w wymaganym terminie oświadczenia, sprzedaŝ mieszkania będzie stanowić źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwestię tę rozstrzygnął minister finansów w ogólnej interpretacji w tym zakresie (nr DD2/033/0557/SKT/07/ 1682). Zgodnie z tą interpretacją warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa daty, od której naleŝy liczyć okres zameldowania, nie uzaleŝnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, Ŝe istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy teŝ budynku przez wskazany okres. Według MF na gruncie polskiego systemu prawa, a w szczególności prawa podatkowego, moŝna mówić o zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej. Posługując się jedną z reguł tej wykładni, moŝna stwierdzić, Ŝe skoro przepis nie precyzuje, czy okres zameldowania rozpoczyna się od 1 stycznia 2007 r. albo od dnia nabycia nieruchomości lub prawa - to przyjąć naleŝy, Ŝe obejmuje (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty ich zbycia. Tym samym naleŝy uznać, Ŝe dzień 1 stycznia 2007 r. nie wywiera bezpośredniego wpływu na liczenie okresu zameldowania. W tej sytuacji zasadne jest, Ŝe do 12- miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości. Ta interpretacja ministra finansów jest wiąŝąca dla wszystkich organów podatkowych.

12 Aby z ulgi meldunkowej skorzystać, trzeba o tym fakcie zawiadomić urząd skarbowy w ciągu 14 dni od momentu zbycia nieruchomości lub prawa związanego z nieruchomością. W tym celu trzeba złoŝyć oświadczenie, w którym podatnik powiadomi urząd, Ŝe korzysta z ulgi meldunkowej. Trzeba pamiętać, Ŝe minister finansów przedłuŝył rozporządzeniem do 30 kwietnia 2009 r. termin do złoŝenia oświadczenia, jeŝeli przychody uzyskane zostały w 2008 roku. RównieŜ podatnicy, którzy będą korzystać z ulgi meldunkowej po 1 stycznia 2009 r., stosowne oświadczenie będą składać w terminie złoŝenia zeznania podatkowego, w którym wykazywana będzie sprzedaŝ nieruchomości. PRZYKŁAD: OŚWIADCZENIE PRZY ULDZE MELDUNKOWEJ Podatniczka 9 października 2007 r. wraz z męŝem kupiła mieszkanie. W mieszkaniu podatniczka była zameldowana na pobyt stały od 1999 r., natomiast mąŝ od 2000 r. 16 listopada 2007 r. małŝonkowie sprzedali mieszkanie, aby kupić inne. Czy w tym przypadku istnieje moŝliwość skorzystania z ulgi meldunkowej? MałŜonkowie nie złoŝyli oświadczenia o skorzystaniu z tego zwolnienia. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO SKORZYSTANIA Z ULGI Podatnik, który chce skorzystać z ulgi meldunkowej, musi: zameldować się na co najmniej 12 miesięcy w mieszkaniu lub domu przed zbyciem, być właścicielem mieszkania lub budynku, w terminie 14 dni od dnia zbycia złoŝyć oświadczenie w urzędzie skarbowym, Ŝe spełnia warunki do ulgi; termin ten został przedłuŝony i podatnicy składają oświadczenie o uldze meldunkowej w terminie składania zeznania za rok, w którym nastąpiła sprzedaŝ. 19% wynosi PIT od sprzedaŝy nieruchomości i praw związanych z nieruchomościami. Płacony jest od dochodu Podstawa prawna Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). MałŜonkowie spełnili warunek do skorzystania z ulgi meldunkowej 12- miesięcznego okresu zameldowania. Jednak, aby móc skorzystać z ulgi meldunkowej, musi być równieŝ spełniony drugi warunek, tj. musi zostać złoŝone w wymaganym terminie oświadczenie. MałŜonkowie nie złoŝyli stosownego oświadczenia, co oznacza, Ŝe nie został spełniony drugi warunek stanowiący o prawie do skorzystania z ulgi meldunkowej. Wymóg złoŝenia w wymaganym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia jest, obok zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym lokalu mieszkalnym przez okres 12 miesięcy, obligatoryjnym warunkiem koniecznym do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Trzeba pamiętać, Ŝe termin do złoŝenia oświadczenia został przedłuŝony do 30 kwietnia 2008 r., jeŝeli przychody uzyskane zostały w 2007 roku. Zeznanie roczne Jeśli juŝ podatnik sprzedał mieszkanie lub dom, to poza zapłatą podatku będzie musiał wykazać całą transakcję w zeznaniu rocznym. Podatek ze sprzedaŝy mieszkania czy domu, którego podatnik dokonał od 1 stycznia 2007 r., trzeba wykazać w rocznym PIT. W rocznych zeznaniach zostały wydzielone specjalne rubryki na wpisanie podatku z transakcji sprzedaŝy. Te rubryki zostały uwzględnione w trzech zeznaniach: PIT-36, PIT-36L i PIT-38.

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

nieruchomo nabytych/wybudowanych do dnia 31 grudnia 2006 r. 10 % uzyskanego przychodu, PIT-23.

nieruchomo nabytych/wybudowanych do dnia 31 grudnia 2006 r. 10 % uzyskanego przychodu, PIT-23. OPODATKOWANIE ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Złotoryja, 20 lutego 2009 r. Aktualnie sprzedaŝ lub zamiana nieruchomości moŝe się odbywać aŝ w trzech odmiennych podatkowych reŝimach prawnych, dlatego za

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą.

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Problemy podatników z wyborem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Lorem ipsum dolor Sprzedajesz nieruchomość? Sprawdź kiedy zapłacisz podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI * Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 18 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/2 obowiązuje od 21.03.2011r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: 13.01.2009 Autor: MONIKA POGROSZEWSKA Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania NIERUCHOMOŚCI I Z początkiem 2009 r. zmieniły się zasady rozliczenia dochodu ze

Bardziej szczegółowo

STARE I NOWE ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI I PRAW MAJĄTKOWYCH

STARE I NOWE ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI I PRAW MAJĄTKOWYCH STARE I NOWE ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI I PRAW MAJĄTKOWYCH (niniejsza broszura opisuje wyłącznie sprzedaŝ nieruchomości i praw majątkowych,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 77 06 161, fax. 22 77 06 160, e-mail: us1406@mz.mofnet.gov.pl KARTA INFORMACYJNA K- 034/2 Obowiązuje od 03.11.2015r.

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Obowiązuje od 09.02.2011 r.

Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Obowiązuje od 09.02.2011 r. URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY Ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego Obowiązuje od 09.02.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/3 obowiązuje od 14.10.2014 r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r.

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r. - art. 30 e updof - art. 21 ust. 1 pkt 126 updof - art. 22 ust. 6c 6f w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych KOPIA UśYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-023/2 obowiązuje od 10.03.2012 r. Urząd Skarbowy w Trzebnicy Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od

Bardziej szczegółowo

Przepisy updof obowiązujące do końca 2006 r. przewidywały opodatkowanie tych przychodów 10% zryczałtowanym podatkiem (art. 28 ust. 2 updof).

Przepisy updof obowiązujące do końca 2006 r. przewidywały opodatkowanie tych przychodów 10% zryczałtowanym podatkiem (art. 28 ust. 2 updof). I. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE DO 31.12.2006 r. - art. 28 updof - art. 21 ust. 1 pkt 32 i 32a updof w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. Uwaga! Poniższe zasady opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Czy podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości, zarówno od domu mieszkalnego jak i gruntu?

Czy podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości, zarówno od domu mieszkalnego jak i gruntu? Czy podatnik może skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości, zarówno od domu mieszkalnego jak i gruntu? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE PO 01.01.2009 r.

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE PO 01.01.2009 r. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE PO 01.01.2009 r. - art. 30 e updof - art. 21 ust. 1 pkt 131, ust. 25-30 updof - art. 22 ust. 6c 6f - art. 45 ust. 1a pkt 3 w brzmieniu obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Karta informacyjna K-023/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie zbycia nieruchomości

Opodatkowanie zbycia nieruchomości Opodatkowanie zbycia nieruchomości mieszkalnych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest w okresie minionych kilku lat poddawane najczęstszym zmianom. Opodatkowanie zbycia

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-023/2 obowiązuje od 10.03.2012 r. Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Czy koszty poniesione przez Wnioskodawczynię można zakwalifikować jako wydatki na cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy?

Czy koszty poniesione przez Wnioskodawczynię można zakwalifikować jako wydatki na cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.05.12 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.01.31 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.09.30 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2011.06.02 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia.

Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.05.14 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej? Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.09.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37.

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37. ULGI MIESZKANIOWE KONTYNUACJA PRAW NABYTYCH Ulgi mieszkaniowe polegające na odliczeniu wydatków inwestycyjnych bądź od dochodu, bądź od podatku funkcjonują jedynie w zakresie praw nabytych, tzn. podatnicy,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D MINISTERSTWO FINANSÓW SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2007 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości Podatnik, który w roku podatkowym dokonał odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa

Bardziej szczegółowo

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia części nieruchomości

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia części nieruchomości Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia części nieruchomości Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-39 O WYSOKO

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-39 O WYSOKO MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-39 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2010 ROKU FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-39 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2017 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-39 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2017 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-39 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2017 ROKU FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Systemu Zarządzania Jakością

KARTA INFORMACYJNA Systemu Zarządzania Jakością I. Kogo dotyczy Osób fizycznych nabywających własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura 2461-IBPB-2-2.4511.125.2017.2.BF Data 12 maja 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania ze środków uzyskanych z jego sprzedaży

Spłata kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania ze środków uzyskanych z jego sprzedaży Jakie problemy mają podatnicy w związku z tą spłatą? Podatnicy zamierzający skorzystać ze starej ulgi mieszkaniowej przy sprzedaży nieruchomości mogą mieć nie lada problem. Sprawa dotyczy osób, które kupiły

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.05.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2009 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2009 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2009 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i dla podatników początek kolejnej kampanii składania PITów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w

Bardziej szczegółowo

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r.

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r. LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2012 r. na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. Projekt z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem

Bardziej szczegółowo

remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego[1],

remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego[1], URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU, 59-700 BOLESŁAWIEC UL. GARNCARSKA 10 ZWROT OSOBOM FIZYCZNYM NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH I UDOKUMENTOWANYCH FAKTURAMI WYSTAWIONYMI

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.10.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Sygnatura IBPB-2-2/4511-472/16/NG Data 2016.07.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie podatku giełdowego 2009

Rozliczenie podatku giełdowego 2009 Rozliczamy się z podatku giełdowego, tzw. podatku Belki Drogi inwestorze, Oto przed Tobą poradnik podatkowy byś ochoczo i bezbłędnie przekazał roczną giełdową daninę państwu. Postaramy się przekazać wiedzę

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usług turystyki

Opodatkowanie usług turystyki Opodatkowanie usług turystyki Od dnia 1 stycznia 2014 r. stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-39 STR. 1

Broszura do PIT-39 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-39 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2016 ROKU FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym

Bardziej szczegółowo

Zwrot VAT za materiały budowlane. Wpisany przez Krzysztof Ścipień

Zwrot VAT za materiały budowlane. Wpisany przez Krzysztof Ścipień Skrócenie terminu tego zwrotu nastąpiło wskutek nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Za sprawą nowelizacji ustawy

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-39 STR. 1. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

Broszura do PIT-39 STR. 1. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-39 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna

Broszura informacyjna www.sosplock.pl Broszura informacyjna Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r. Marek Dyszkiewicz, Płockie SOS Nasz Dom Płock 2008 Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Podatnicy, którzy w 2008 roku ponosili wydatki na internet, mogą odliczyć je od dochodu w zeznaniu PIT za 2008 rok. Wszystkie zarobione w roku

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i konsekwencje zatajenia źródeł przychodów lub ich wielkości.

Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i konsekwencje zatajenia źródeł przychodów lub ich wielkości. Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i konsekwencje zatajenia źródeł przychodów lub ich wielkości. O tym, że podatki trzeba płacić wie każdy. Większość z nas wie również, że wszelkie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga internetowa* Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i płacisz za użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać?

Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Jeśli inwestujesz na giełdzie, to niezależnie od tego, czy w 2009 r. osiągnąłeś zysk czy poniosłeś

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga internetowa* ipsum dolor Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn?

Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn? Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn? Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn Ustawodawca jednoznacznie określił, iż nabycie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozliczanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w podatku dochodowym od osób fizycznych Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Problemy społeczne, polityczne i prawne 870 Kraków 2011 Studia Doktoranckie Wydziału Finansów Rozliczanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000 000

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Informacje ogólne Spadek Spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Natomiast do spadku nie naleŝą te prawa i obowiązki zmarłego, które były ściśle związane

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 614S) USTAWA z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

Podatek giełdowy materiał informacyjny

Podatek giełdowy materiał informacyjny Podatek giełdowy materiał informacyjny ZastrzeŜenie! Zwracamy uwagę, Ŝe przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Jego celem jest udzielenie podstawowych informacji dotyczących obliczania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I Przyjmowanie w poczet członków

R E G U L A M I N. Rozdział I Przyjmowanie w poczet członków R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali, oraz zmiany tytułów praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim w Krakowie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

II FSK 343/11 - Wyrok NSA

II FSK 343/11 - Wyrok NSA 1 z 5 2013-01-10 12:43 II FSK 343/11 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2012-10-11 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2011-02-07 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Jacek

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Data 2011.06.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Jak płacić niższe podatki. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Jak płacić niższe podatki. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 174 (2044) Jak płacić niższe podatki A Dział I Spadki, darowizny i pożyczki Dziedzicząc dom lub mieszkanie można nie zapłacić podatku Podatku spadkowego mogą nie zapłacić

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa

... (nr telefonu) Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Warszawa, dnia.2014 r....... (nazwa spółdzielni/osiedla)............... Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa Wniosek o

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo