Spis treści. Strona 2 z 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Strona 2 z 19"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp... 3 Wykaz skrótów i oznaczeń używanych w programie nauczania... 3 Wykaz załączników stanowiących integralną część programu nauczania Interaktywny System Wspomagania Nauczyciela Zgoda na przedłożenie programu nauczania dyrektorowi szkoły Warunki wyjściowe realizacji programu nauczania Zasady wprowadzenia zmian przez nauczyciela Czynności związane z przedłożeniem programu dyrektorowi szkoły Podstawa programowa Koncepcja dydaktyczna programu nauczania Treści nauczania tabelaryczny zapis Podstawy programowej ( 4.1. p 2b) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania ( 4.1. p 2a) Wybrane cele wychowawcze związane z realizacją programu nauczania ( 4.1. p 2a, uzupełnienie) Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania ( 4.1. p 2c) Indywidualizacja pracy z uczniem ( 4.1. p 2c, uzupełnienie) Opis założonych osiągnięć ucznia ( 4.1. p 2d) Propozycje kryteriów oceniania i metod sprawdzania osiągnięć uczniów ( 4.1. p 2e) Uwagi o tworzeniu dokumentacji przebiegu nauczania Przekazywanie wymagań na poszczególne oceny i sposoby uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana Propozycja monitorowania Podstawy programowej Strona 2 z 19

3 Wstęp Niniejszy program nauczania został napisany z uwzględnieniem zapisów Podstawy programowej przedmiotu informatyka w zakresie rozszerzonym, dla czwartego etapu edukacyjnego (załącznik nr 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U nr 4, poz. 17)). Spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U nr 0, poz. 752). Dokument spełnia także wymagania merytoryczne, pozwalające przedłożyć go dyrektorowi szkoły w celu dopuszczenia do użytku w szkole. Wykaz skrótów i oznaczeń używanych w programie nauczania WOn cel kształcenia, wymaganie ogólne o numerze n, WSn.k.j wymaganie szczegółowe (treść nauczania) odnoszące się do wymagania ogólnego o numerze n i punktu k, części j w zapisach Podstawy programowej, CWs cel wychowawczy o numerze s, PP Podstawa programowa, N nauczyciel, A autor, PN program nauczania, ID CK WO PP identyfikator celów kształcenia wymagania ogólne z Podstawy programowej (Tab. 1), ID TN WS PP identyfikator wymagania szczegółowego (treści nauczania) wymagania szczegółowe z Podstawy programowej (Tab. 2), WSO Wewnątrzszkolny system oceniania, PPO Przepisy prawa oświatowego, WPP Ważne przepisy prawa, M wymagania niezbędne do osiągnięcia przeciętnych wyników na egzaminie maturalnym, MR wymagania niezbędne do osiągnięcia dobrych i bardzo dobrych wyników na egzaminie maturalnym, ISWN Interaktywny System Wspomagania Nauczyciela. Wykaz załączników stanowiących integralną część programu nauczania Załącznik nr 1a Załącznik nr 1b Załącznik nr 2 Załącznik nr 3a Załącznik nr 3b Tabela celów kształcenia i wychowania w ramach 180 godzin. Tabela celów kształcenia i wychowania w ramach 24 lub więcej dodatkowych godzin. Tabela celów wychowawczych. Plan nauczania dla 180 godzin. Plan nauczania dla 24 lub więcej dodatkowych godzin. Wszystkie wymienione załączniki dostępne są w Interaktywnym Systemie Wspomagania Nauczyciela, który umożliwia wprowadzanie modyfikacji. Strona 3 z 19

4 1. Interaktywny System Wspomagania Nauczyciela ISWN jest systemem pomocniczym dla nauczyciela, który umożliwia: drukowanie załączników do programu nauczania, dostosowywanie planu nauczania do własnych potrzeb (uwzględniając wszystkie zapisy Podstawy programowej), określenie wymagań na poszczególne oceny, generowanie konspektów na poszczególne lekcje, monitorowanie realizacji Podstawy programowej. Techniczna strona wykorzystania ISWN opisana jest w instrukcji obsługi, dołączonej do niezbędnika nauczyciela. Instrukcja obsługi ISWN nie jest integralną częścią programu nauczania. Wydrukowane załączniki z propozycjami zaakceptowanymi przez nauczyciela stanowią integralną część programu nauczania, gotowego do przedłożenia dyrektorowi szkoły. Nauczyciel może go przekazać bez dokonywania korekt, jeśli zaakceptuje wszystkie propozycje Autora. Autor zachęca jednak do wprowadzenia własnych, uzasadnionych zmian. ISWN został przygotowany w dwóch wersjach. Pierwsza dostosowana jest do rozkładu godzin: cztery w klasie drugiej i dwie w klasie trzeciej. Druga dostosowana jest do rozkładu: trzy godziny w klasie drugiej i trzy godziny w klasie trzeciej. Obie propozycje nie różnią się w sposób znaczący i można je stosować do innego rozkładu. 2. Zgoda na przedłożenie programu nauczania dyrektorowi szkoły Wydawnictwo Szkolne PWN wyraża zgodę na przedłożenie dyrektorowi szkoły niniejszego programu nauczania do informatyki pod następującymi warunkami: Spełnienia warunków wyjściowych realizacji programu nauczania. Wyróżnienie we wniosku o dopuszczenie programu do użytku w szkole autora i wydawcy programu oraz wskazaniu własnego nazwiska jako autora modyfikacji lub osoby akceptującej proponowany program. Przedłożenia dyrektorowi wydruku pełnego programu nauczania obejmującego zmiany zatwierdzone przez nauczyciela, zgodne z wytycznymi opisanymi niżej Warunki wyjściowe realizacji programu nauczania Program nauczania informatyki musi uwzględniać obowiązujące wymagania prawne oraz warunki techniczne dotyczące sprzętu i oprogramowania. W ten określone są warunki wyjściowe realizacji programu nauczania, do których należą: 180 godzin w cyklu nauczania, dowolny rozkład godzin w poszczególnych klasach. Praca w systemie Windows XP lub nowszym. Dostęp do licencjonowanego oprogramowania (w podanej wersji lub nowszej): MS Office 2003 (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access), Gimp 2.6, Inkscape 0.46, Audacity 1.2.6, Dev C Realizacja programu nauczania w oparciu o podręczniki autorstwa Zbigniewa Talagi Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres rozszerzony tom I i II, Wydawnictwo Szkolne PWN. Realizacja wszystkich zapisów Podstawy programowej. Strona 4 z 19

5 2.2. Zasady wprowadzenia zmian przez nauczyciela Nauczyciel może wprowadzić własne zmiany do załączników. Zostały one omówione w instrukcji ISWN. Ich wprowadzenie nie jest konieczne, o ile nauczyciel zaakceptuje wszystkie propozycje Autora. Pozostaje do omówienia problem rozdziału godzin w poszczególnych klasach, który może być różny w zależności od ramowego planu nauczania wyznaczonego dla danej klasy (grupy). Ramowy plan nauczania musi zapewnić realizację więcej niż 180 godzin informatyki rozszerzonej w pełnym cyklu nauczania. Zadaniem nauczyciela jest realizacja co najmniej 180 zajęć i odniesienie się w nich do wszystkich zapisów podstawy programowej. W programie nauczania zostały zatem wyróżnione tematy 180 lekcji i tematy dodatkowe, które teoretycznie nie muszą być zrealizowane. Trudno jednak przewidzieć ile godzin ponad 180 nauczyciel zrealizuje w danej grupie. W zależności od konkretnego rozkładu liczby godzin w poszczególnych klasach warto przyjąć odpowiednią strategię podziału liczby godzin z puli 180 obowiązkowych godzin i liczby godzin z puli dodatkowych, oznaczonych 24h+. Liceum ogólnokształcące Technikum L. godzin tygodniowo Klasa II Cykl 180h Cykl 24h+ L. godzin tygodniowo Klasa III Cykl 180h Cykl 24h+ Propozycja h 12h 2 40h 20h Propozycja h 8h 3 80h 10h Propozycja h 1 8h 52h L. godzin tygodniowo Klasa II Klasa III Klasa IV Cykl 180h Cykl 24h+ L. godzin tygodniowo Cykl 180h Cykl 24h+ L. godzin tygodniowo Propozycja h 10h 2 50h 20h Propozycja h 15h 3 85h 20h 1 5h 22h Propozycja h 8h 1 30h 5h 1 18h 9h 2.3. Czynności związane z przedłożeniem programu dyrektorowi szkoły Nauczyciel powinien: zapoznać się z ISWN i jego opisem zawartym w Niezbędniku nauczyciela, dokonać w ISWN zmian zgodnie z procedurami opisanymi w dołączonej instrukcji obsługi, dołączyć wydruki tabel, zgodnie ze strukturą wskazaną w niniejszym programie nauczania (patrz: Wykaz załączników stanowiących integralną część programu nauczania), monitorować realizację programu nauczania i w razie potrzeby przedstawić dyrektorowi szkoły odpowiednie raporty Podstawa programowa Poniżej zostanie przytoczony tekst źródłowy Podstawy programowej, zawarty w rozporządzeniu wymienionym na początku programu nauczania. Cykl 180h Cykl 24h+ 1 ISWN umożliwia generowanie raportów dotyczących postępów w realizacji programu nauczania. Strona 5 z 19

6 INFORMATYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki. Treści nauczania wymagania szczegółowe 1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: 1) przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: liczb, znaków, obrazów, animacji, dźwięków; 2) wyjaśnia funkcje systemu operacyjnego i korzysta z nich; opisuje różne systemy operacyjne; 3) przedstawia warstwowy model sieci komputerowych, określa ustawienia sieciowe danego komputera i jego lokalizacji w sieci, opisuje zasady administrowania siecią komputerową w architekturze klient-serwer, prawidłowo posługuje się terminologią sieciową, korzysta z usług w sieci komputerowej, lokalnej i globalnej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją; 4) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, poznaje nowe programy i systemy oprogramowania. 2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji. Uczeń: 1) projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych; 2) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych (język SQL); 3) tworzy aplikację bazodanową, w tym sieciową, wykorzystującą język zapytań, kwerendy, raporty; zapewnia integralność danych na poziomie pól, tabel, relacji; 4) znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów z różnych dziedzin; 5) opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, klucz, certyfikat, zapora ogniowa. 3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń: 1) wykorzystuje zasoby i usługi sieci komputerowych w komunikacji z innymi użytkownikami, w tym do przesyłania i udostępniania danych; 2) bierze udział w dyskusjach w sieci (forum internetowe, czat). Strona 6 z 19

7 4. Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń: 1) opisuje podstawowe modele barw i ich zastosowanie; 2) określa własności grafiki rastrowej i wektorowej oraz charakteryzuje podstawowe formaty plików graficznych, tworzy i edytuje obrazy rastrowe i wektorowe z uwzględnieniem warstw i przekształceń; 3) przetwarza obrazy i filmy, np.: zmienia rozdzielczość, rozmiar, model barw, stosuje filtry; 4) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania zależności funkcyjnych i do zapisywania algorytmów. 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń: 1) analizuje, modeluje i rozwiązuje sytuacje problemowe z różnych dziedzin; 2) stosuje podejście algorytmiczne do rozwiązywania problemu; 3) formułuje przykłady sytuacji problemowych, których rozwiązanie wymaga podejścia algorytmicznego i użycia komputera; 4) dobiera efektywny algorytm do rozwiązania sytuacji problemowej i zapisuje go w wybranej notacji; 5) posługuje się podstawowymi technikami algorytmicznymi; 6) ocenia własności rozwiązania algorytmicznego (komputerowego), np. zgodność ze specyfikacją, efektywność działania; 7) opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy prowadzące do otrzymania poprawnego rozwiązania problemu: od sformułowania specyfikacji problemu po testowanie rozwiązania; 8) posługuje się metodą dziel i zwyciężaj w rozwiązywaniu problemów; 9) stosuje rekurencję w prostych sytuacjach problemowych; 10) stosuje podejście zachłanne w rozwiązywaniu problemów; 11) opisuje podstawowe algorytmy i stosuje: a) algorytmy na liczbach całkowitych, np.: reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym w dwójkowym i szesnastkowym, sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą, doskonałą, rozkładanie liczby na czynniki pierwsze, iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa, iteracyjne i rekurencyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego, wydawanie reszty metodą zachłanną, b) algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania), np.: jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze: algorytm naiwny i optymalny, algorytmy sortowania ciągu liczb: bąbelkowy, przez wybór, przez wstawianie liniowe lub binarne, przez scalanie, szybki, kubełkowy, c) algorytmy numeryczne, np.: obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego, obliczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera, zastosowania schematu Hornera: reprezentacja liczb w różnych systemach liczbowych, szybkie podnoszenie do potęgi, wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia, Strona 7 z 19

8 obliczanie pola obszarów zamkniętych, d) algorytmy na tekstach, np.: sprawdzanie, czy dany ciąg znaków tworzy palindrom, anagram, porządkowanie alfabetyczne, wyszukiwanie wzorca w tekście, obliczanie wartości wyrażenia podanego w postaci odwrotnej notacji polskiej, e) algorytmy kompresji i szyfrowania, np.: kody znaków o zmiennej długości, np. alfabet Morse'a, kod Huffmana, szyfr Cezara, szyfr przestawieniowy, szyfr z kluczem jawnym (RSA), wykorzystanie algorytmów szyfrowania, np. w podpisie elektronicznym, f) algorytmy badające własności geometryczne, np.: sprawdzanie warunku trójkąta, badanie położenia punktów względem prostej, badanie przynależności punktu do odcinka, przecinanie się odcinków, przynależność punktu do obszaru, konstrukcje rekurencyjne: drzewo binarne, dywan Sierpińskiego, płatek Kocha; 12) projektuje rozwiązanie problemu (realizację algorytmu) i dobiera odpowiednią strukturę danych; 13) stosuje metodę zstępującą i wstępującą przy rozwiązywaniu problemu; 14) dobiera odpowiednie struktury danych do realizacji algorytmu, w tym struktury dynamiczne; 15) stosuje zasady programowania strukturalnego i modularnego do rozwiązywania problemu; 16) opisuje własności algorytmów na podstawie ich analizy; 17) ocenia zgodność algorytmu ze specyfikacją problemu; 18) oblicza liczbę operacji wykonywanych przez algorytm; 19) szacuje wielkość pamięci potrzebnej do komputerowej realizacji algorytmu; 20) bada efektywność komputerowych rozwiązań problemów; 21) przeprowadza komputerową realizację algorytmu i rozwiązania problemu; 22) sprawnie posługuje się zintegrowanym środowiskiem programistycznym przy pisaniu i uruchamianiu programów; 23) stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne w wybranym języku programowania, instrukcje iteracyjne i warunkowe, rekurencję, funkcje i procedury, instrukcje wejścia i wyjścia, poprawnie tworzy strukturę programu; 24) dobiera najlepszy algorytm, odpowiednie struktury danych i oprogramowanie do rozwiązania postawionego problemu; 25) dobiera właściwy program użytkowy lub samodzielnie napisany program do rozwiązywanego zadania; 26) ocenia poprawność komputerowego rozwiązania problemu na podstawie jego testowania; 27) wyjaśnia źródło błędów w obliczeniach komputerowych (błąd względny, błąd bezwzględny); 28) realizuje indywidualnie lub zespołowo projekt programistyczny z wydzieleniem jego modułów, w ramach pracy zespołowej, dokumentuje pracę zespołu. Strona 8 z 19

9 6. Uczeń wykorzystuje komputer oraz programy i gry edukacyjne do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin: 1) opracowuje indywidualne i zespołowe projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe z wykorzystaniem metod i narzędzi informatyki; 2) korzysta z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na odległość. 7. Uczeń wykorzystuje komputer i technologie informacyjno-komunikacyjne do rozwijania swoich zainteresowań, opisuje zastosowania informatyki, ocenia zagrożenia i ograniczenia, docenia aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki: 1) opisuje najważniejsze elementy procesu rozwoju informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych; 2) wyjaśnia szanse i zagrożenia dla rozwoju społecznego i gospodarczego oraz dla obywateli, związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych; 3) stosuje normy etyczne i prawne związane z rozpowszechnianiem programów komputerowych, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych; 4) omawia zagadnienia przestępczości komputerowej, w tym piractwo komputerowe, nielegalne transakcje w sieci; 5) przygotowuje się do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego. 4. Koncepcja dydaktyczna programu nauczania Przyjęta została koncepcja powiązania systemu oceniania z poziomami wymagań. Dla każdego celu należy ustalić poziom wymagań, któremu zostanie przypisana ocena lub punktacja, zgodna z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Przyjmuje się następujące poziomy wymagań: K wymagania konieczne (2) P wymagania podstawowe (3) R wymagania rozszerzone (4) D wymagania dopełniające (5) W wymagania wykraczające (6) Poziomy wymagań mają strukturę hierarchiczną, co oznacza, że warunkiem zaliczenia wymagań na poziomie wyższym jest wywiązanie się z obowiązku spełnienia ich na poziomie niższym. To dość rygorystyczne podejście może sprawiać czasem trudności, jednak w przypadku informatyki ułatwia ocenianie, porządkuje umiejętności i wiedzę ucznia oraz dyscyplinuje proces dydaktyczny. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której uczeń potrafi rozwiązać zadania na poziomie wyższym, a nie potrafi rozwiązać zadań na poziomie niższym nauczyciel może dokonać korekty poziomów wymagań. Należy jednak skłonić ucznia do uzupełnienia braków. Nie należy lekceważyć zagadnień, które wydają się być proste. Uczeń aspirujący do wysokiej oceny powinien uwzględniać hierarchię wymagań i spotkać się z konsekwentną pracą edukacyjną nauczyciela. W tabeli zamieszczonej w rozdziale poświęconym indywidualizacji pracy z uczniem podane zostały propozycje różnych zadań sprawdzających osiągnięcia uczniów. Strona 9 z 19

10 4.1. Treści nauczania tabelaryczny zapis Podstawy programowej ( 4.1. p 2b) 2 Dla potrzeb monitorowania Podstawy programowej i wygody konstruowania programu nauczania przez nauczyciela opracowana została tabelaryczna struktura zawierająca symboliczną identyfikację zapisów źródłowych (z Podstawy programowej oraz innych przepisów dot. organizacji nauczania). Zmiana zapisów ma charakter techniczny: wszystkie zapisy źródłowe Podstawy programowej są w niej zachowane. Cele kształcenia Symbol Zapis z Podstawy programowej WO1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. WO2 Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. WO3 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. WO4 Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. WO5 Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki. Tab.1 Cele kształcenia wymagania ogólne Treści nauczania Symbol WS0 WS0.PPO WS0.WPP WS1 WS1.a.1 WS1.a.2 WS1.a.3 WS1.a.4 WS1.b WS1.c.1 Zapis z Podstawy programowej Aspekty prawne odnoszące się do nauczania informatyki. Przepisy prawa oświatowego. Ważne przepisy prawa. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: Przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: liczb, znaków. Przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: obrazów. Przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: animacji. Przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: dźwięków. Wyjaśnia funkcje systemu operacyjnego i korzysta z nich. opisuje różne systemy operacyjne. Przedstawia warstwowy model sieci komputerowych. 2 Dla ułatwienia analizy poprawności programu nauczania w nawiasie podano odwołanie do wspomnianego we wstępie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U nr 0, poz. 752). Strona 10 z 19

11 Symbol WS1.c.2 WS1.c.3 WS1.c.4 WS1.d WS2 WS2.a WS2.b WS2.c WS2.d WS2.e WS3 WS3.a WS3.b WS4 WS4.a WS4.b WS4.c WS4.d WS5 WS5.a WS5.b WS5.c WS5.d WS5.e WS5.f Zapis z Podstawy programowej Określa ustawienia sieciowe danego komputera i jego lokalizacji w sieci, opisuje zasady administrowania siecią komputerową w architekturze klient-serwer. Prawidłowo posługuje się terminologią sieciową. Korzysta z usług w sieci komputerowej, lokalnej i globalnej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją. Zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, poznaje nowe programy i systemy oprogramowania. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji. Uczeń: Projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych. Stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych (język SQL). Tworzy aplikację bazodanową, w tym sieciową, wykorzystującą język zapytań, kwerendy, raporty. zapewnia integralność danych na poziomie pól, tabel, relacji. Znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów z różnych dziedzin. Opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, klucz, certyfikat, zapora ogniowa. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń: Wykorzystuje zasoby i usługi sieci komputerowych w komunikacji z innymi użytkownikami, w tym do przesyłania i udostępniania danych. Bierze udział w dyskusjach w sieci (forum internetowe, czat). Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów. Uczeń: Opisuje podstawowe modele barw i ich zastosowanie. Określa własności grafiki rastrowej i wektorowej oraz charakteryzuje podstawowe formaty plików graficznych, tworzy i edytuje obrazy rastrowe i wektorowe z uwzględnieniem warstw i przekształceń. Przetwarza obrazy i filmy, np.: zmienia rozdzielczość, rozmiar, model barw, stosuje filtry. Wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obrazowania zależności funkcyjnych i do zapisywania algorytmów. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń: Analizuje, modeluje i rozwiązuje sytuacje problemowe z różnych dziedzin. Stosuje podejście algorytmiczne do rozwiązywania problemu. Formułuje przykłady sytuacji problemowych, których rozwiązanie wymaga podejścia algorytmicznego i użycia komputera. Dobiera efektywny algorytm do rozwiązania sytuacji problemowej i zapisuje go w wybranej notacji. Posługuje się podstawowymi technikami algorytmicznymi. Ocenia własności rozwiązania algorytmicznego (komputerowego), np. zgodność ze specyfikacją, efektywność działania. Strona 11 z 19

12 Symbol Zapis z Podstawy programowej WS5.g Opracowuje i przeprowadza wszystkie etapy prowadzące do otrzymania poprawnego rozwiązania problemu: od sformułowania specyfikacji problemu po testowanie rozwiązania. WS5.h Posługuje się metodą dziel i zwyciężaj w rozwiązywaniu problemów. WS5.i Stosuje rekurencję w prostych sytuacjach problemowych. WS5.j Stosuje podejście zachłanne w rozwiązywaniu problemów. WS5.k.a Opisuje i stosuje podstawowe algorytmy na liczbach całkowitych WS5.k.a.1 Reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym w dwójkowym i szesnastkowym, WS5.k.a.2 Sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą, doskonałą, WS5.k.a.3 Rozkładanie liczby na czynniki pierwsze, WS5.k.a.4 Iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa, WS5.k.a.5 Iteracyjne i rekurencyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego, WS5.k.a.6 Wydawanie reszty metodą zachłanną, WS5.k.b Opisuje i stosuje podstawowe algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania): WS5.k.b.1 Jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze: algorytm naiwny i optymalny, WS5.k.b.2 Algorytmy sortowania ciągu liczb: bąbelkowy, przez wybór, przez wstawianie liniowe lub binarne, przez scalanie, szybki, kubełkowy, WS5.k.c Opisuje i stosuje podstawowe algorytmy numeryczne: WS5.k.c.1 Obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego, WS5.k.c.2 Obliczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera, WS5.k.c.3 Zastosowania schematu Hornera: reprezentacja liczb w różnych systemach liczbowych, szybkie podnoszenie do potęgi, WS5.k.c.4 Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia, WS5.k.c.5 Obliczanie pola obszarów zamkniętych, WS5.k.d Opisuje i stosuje podstawowe algorytmy oparte na tekstach: WS5.k.d.1 Sprawdzanie, czy dany ciąg znaków tworzy palindrom, anagram, WS5.k.d.2 Porządkowanie alfabetyczne, WS5.k.d.3 Wyszukiwanie wzorca w tekście, WS5.k.d.4 Obliczanie wartości wyrażenia podanego w postaci odwrotnej notacji polskiej, WS5.k.e Opisuje i stosuje podstawowe algorytmy kompresji i szyfrowania: WS5.k.e.1 Kody znaków o zmiennej długości: alfabet Morse a. WS5.k.e.2 Kody znaków o zmiennej długości: kod Huffmana. WS5.k.e.3 Szyfr Cezara, WS5.k.e.4 Szyfr przestawieniowy, WS5.k.e.5 Szyfr z kluczem jawnym (RSA), WS5.k.e.5 Wykorzystanie algorytmów szyfrowania, np. w podpisie elektronicznym, WS5.k.f Opisuje i stosuje podstawowe algorytmy badające własności geometryczne: WS5.k.f.1 Sprawdzanie warunku trójkąta, WS5.k.f.2 Badanie położenia punktów względem prostej, WS5.k.f.3 Badanie przynależności punktu do odcinka, WS5.k.f.4 Przecinanie się odcinków, WS5.k.f.5 Przynależność punktu do obszaru, WS5.k.f.6.1 Konstrukcje rekurencyjne: drzewo binarne. WS5.k.f.6.2 Konstrukcje rekurencyjne: dywan Sierpińskiego, płatek Kocha. Strona 12 z 19

13 Symbol WS5.l WS5.m WS5.n WS5.o WS5.p WS5.q WS5.r WS5.s WS5.t WS5.u WS5.w WS5.y WS5.z WS5.aa WS5.bb WS5.cc WS5.dd WS6 WS6.a WS6.b WS7 WS7.a WS7.b WS7.c Zapis z Podstawy programowej Projektuje rozwiązanie problemu (realizację algorytmu) i dobiera odpowiednią strukturę danych. Stosuje metodę zstępującą i wstępującą przy rozwiązywaniu problemu. Dobiera odpowiednie struktury danych do realizacji algorytmu, w tym struktury dynamiczne. Stosuje zasady programowania strukturalnego i modularnego do rozwiązywania problemu. Opisuje własności algorytmów na podstawie ich analizy. Ocenia zgodność algorytmu ze specyfikacją problemu. Oblicza liczbę operacji wykonywanych przez algorytm. Szacuje wielkość pamięci potrzebnej do komputerowej realizacji algorytmu. Bada efektywność komputerowych rozwiązań problemów. Przeprowadza komputerową realizację algorytmu i rozwiązania problemu. Sprawnie posługuje się zintegrowanym środowiskiem programistycznym przy pisaniu i uruchamianiu programów. Dobiera najlepszy algorytm, odpowiednie struktury danych i oprogramowanie do rozwiązania postawionego problemu. Stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne w wybranym języku programowania, instrukcje iteracyjne i warunkowe, rekurencję, funkcje i procedury, instrukcje wejścia i wyjścia, poprawnie tworzy strukturę programu. Dobiera właściwy program użytkowy lub samodzielnie napisany program do rozwiązywanego zadania. Ocenia poprawność komputerowego rozwiązania problemu na podstawie jego testowania. Wyjaśnia źródło błędów w obliczeniach komputerowych (błąd względny, błąd bezwzględny). Realizuje indywidualnie lub zespołowo projekt programistyczny z wydzieleniem jego modułów, w ramach pracy zespołowej, dokumentuje pracę zespołu. Uczeń wykorzystuje komputer oraz programy i gry edukacyjne do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin: Opracowuje indywidualne i zespołowe projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe z wykorzystaniem metod i narzędzi informatyki. Korzysta z zasobów edukacyjnych udostępnianych na portalach przeznaczonych do kształcenia na odległość. Uczeń wykorzystuje komputer i technologie informacyjno-komunikacyjne do rozwijania swoich zainteresowań, opisuje zastosowania informatyki, ocenia zagrożenia i ograniczenia, docenia aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki: Opisuje najważniejsze elementy procesu rozwoju informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wyjaśnia szanse i zagrożenia dla rozwoju społecznego i gospodarczego oraz dla obywateli, związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Stosuje normy etyczne i prawne związane z rozpowszechnianiem programów komputerowych, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych. Strona 13 z 19

14 Nr strony w podręcz. Matura Symbol Zapis z Podstawy programowej WS7.d Omawia zagadnienia przestępczości komputerowej, w tym piractwo komputerowe, nielegalne transakcje w sieci. WS7.e Przygotowuje się do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego. Tab.2 Treści nauczania wymagania szczegółowe 5. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania ( 4.1. p 2a) Szczegółowe cele kształcenia zostały podzielone na bloki tematyczne i sformułowane w postaci wymagań szczegółowych. Każdy cel szczegółowy odwołuje się do co najmniej jednego zapisu z Podstawy programowej. Dodatkowo zostały uwzględnione odniesienia do przepisów prawa oświatowego (skrót PPO) i innych ważnych przepisów prawa (skrót WWO), istotnych w kontekście rozwoju informatyki. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania (załączniki nr 1a i 1b) zawarte są w tabeli, której nagłówki przyjmują następującą postać (arkusz PN w skoroszycie ISWN). R PR Tytuł podrozdziału ID Tytuł paragrafu Poz. wym. 180h Poz. wym. 24h+ Poz. wym. wg N ID CK (WO PP) ID TN (WS PP) ID paragrafu (+ Nau) Numer lekcji wg Nau 180h Numer lekcji wg Nau 24h+ Osiągnięcia ucznia a 5b a 11b 11c 11d Numer rozdziału (liczby rzymskie). 2 Numer podrozdziału (liczby arabskie). 3 Tytuł podrozdziału lub rozdziału (w wypadku rozdziału kolor czcionki jest niebieski). 4 Identyfikator paragrafu (mała litera). 5a 5b Tytuł paragrafu (szczegółowy cel kształcenia). Numer strony w podręczniku. 6 Ważność celu kształcenia w kontekście wymagań maturalnych: M cel niezbędny do przygotowania się do egzaminu maturalnego; MR cel istotny dla uzyskania bardzo dobrego wyniku na egzaminie maturalnym. 7 Poziom wymagań proponowany przez autora dla 180-godzinnego cyklu nauczania. 8 Proponowany poziom wymagań dla zagadnień przeznaczonych do realizacji w ramach dodatkowych godzin 24h+. 9 Poziom wymagań określony przez nauczyciela. 10 Identyfikator celów kształcenia wymagania ogólne z Podstawy programowej. 11a-d Identyfikator treści nauczania. 12 Identyfikator paragrafu. 13 Propozycja numeru lekcji w planie nauczania dla 180 godzin. 14 Propozycja numeru lekcji w planie nauczania dla dodatkowych godzin (24 i więcej). 15 Osiągnięcia ucznia związane z realizacją paragrafu. Strona 14 z 19

15 Zapisy tej tabeli są w ISWN automatycznie wykorzystywane w następnych arkuszach do tworzenia następujących dokumentów: plan nauczania, konspekt na każdą lekcję, raport stany realizacji wymaganych prawnie zapisów Podstawy programowej. W tabeli zapisanej w arkuszu PN, który jest częścią ISWN, znajdują się propozycje osiągnięć edukacyjnych i poziomów wymagań (na oceny szkolne), do realizacji w ramach: obowiązkowego nauczania w cyklu 180 godzin (załącznik 1a), realizacji nauczania w ramach 24 i więcej godzin (załącznik 1b). Uwaga! Załącznik 1a i załącznik 1b zawierają szczegółowe cele kształcenia i wychowania ( p 2a). Ostateczną decyzję, które zajęcia i w jakim układzie realizować oraz w jaki sposób, podejmuje nauczyciel, pod warunkiem spełnienia obowiązujących przepisów. Ponadto dla każdego szczegółowego celu kształcenia zostały sformułowane osiągnięcia ucznia, co wraz z przypisaniem wymagań ułatwi nauczycielowi ustalenie kryteriów ocen ( 4.1. p. 2d i p. 2e) Wybrane cele wychowawcze związane z realizacją programu nauczania ( 4.1. p 2a, uzupełnienie) Należy zauważyć, że podana w załączniku nr 2 klasyfikacja nie jest jedyna i może być zmodyfikowana przez nauczyciela (należy to uwzględnić w odniesieniach do celów wychowawczych, w załącznikach nr 3a i 3b). Nauczyciel może uzupełnić tabelę o nowe pozycje, nie powinien jednak rezygnować z odniesienia się do zapisów wyżej sformułowanych celów wychowawczych. 6. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania ( 4.1. p 2c) Sposoby osiągania celów kształcenia zostały opisane w planie nauczania 180h i w planie nauczania 24h+ (załączniki 3a i 3b). Można na różnym poziomie ogólności przedstawiać sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania. Cele kształcenia i wychowania realizuje się głównie na lekcjach. Zostaną one przedstawione jako tabelaryczne rozwinięcie planu nauczania. W konsekwencji każdy temat (blok tematyczny) zostanie opatrzony krótkim komentarzem zawierającym np. propozycję wyboru metody nauczania. Zostały uwzględnione następujące metody: MC metoda ćwiczeń Na lekcjach informatyki ćwiczenia wykonuje się korzystając z oprogramowania. MW metoda wykładu Wykład nie powinien być długi. Warto łączyć go z elementami dyskusji. MD metoda dyskusji Metodę warto stosować w przypadku kiedy uczniowie są przygotowani do dyskusji. Strona 15 z 19

16 MPP metoda pracy z podręcznikiem Metoda została wyróżniona ze względu na dokładne skorelowanie treści nauczania z podręcznikiem. MPM metoda pracy z multibookiem Metoda została wyróżniona na tych lekcjach, do których zostało opracowane oprogramowanie, w znaczący sposób ułatwiające zrozumienie tematu. MP metoda projektu Jest niezbędna do wykonania projektu programistycznego. W załącznikach 3a i 3b podane są propozycje zadań, które warto uwzględnić jako istotny element osiągania celów kształcenia. Nauczyciel poza podręcznikiem i własnym warsztatem będzie miał do dyspozycji zbiór zadań dostępny na platformie edukacyjnej Indywidualizacja pracy z uczniem ( 4.1. p 2c, uzupełnienie) Indywidualizacja pracy z uczniem jest w nauczaniu informatyki bardzo istotna. Należy zwrócić szczególna uwagę, aby uwzględniać możliwości uczniów wybitnie uzdolnionych oraz uczniów mających trudności ze zrozumieniem niektórych zagadnień. Indywidualizacja pracy z uczniem została opisana dla każdego bloku lekcji w planie nauczania 180h i w planie nauczania 24h+ (załączniki 3a i 3b) Opis założonych osiągnięć ucznia ( 4.1. p 2d) Mówiąc o informatyce w zakresie rozszerzonym warto odnieść się do powszechnie znanej taksonomii Blooma, ponieważ treści nauczania pisane językiem wymagań szczegółowych odnoszą się do różnych kategorii celów kształcenia. Dodajmy, dotyczą one warstwy poznawczej. Ze względu na rozbieżności literaturowe dotyczące interpretacji teorii Blooma przyjmiemy tłumaczenie hierarchii celów kształcenia, uwzględniające specyfikę informatyki: remember pamiętanie, understand rozumienie, apply zastosowanie, analyze analiza, evaluate wartościowanie, testowanie, ocenianie, create tworzenie. Zapisy Podstawy programowej łatwo jest przyporządkować kategoriom celów kształcenia wg Blooma. Kategoria pamiętanie nakazuje w nauczaniu informatyki zwrócić uwagę na uporządkowanie definicji pojęć dotyczących multimediów, sieci komputerowych, relacyjnych baz danych, uporządkowanie wiedzy o istocie wymienionych w Podstawie programowej algorytmów, metod i technik programowania. Generalnie ta kategoria celów kształcenia nie jest dla uczniów trudna. Wynika to z prostego faktu: Podstawa programowa informatyki nie wymaga obciążania pamięci ucznia polegającego na prostym zapamiętywaniu zagadnień. Bardzo istotna w nauczaniu informatyki jest kategoria rozumienie. Poważnym błędem, którego nauczyciel powinien uniknąć, jest nieznajomość możliwości uczniów. Wiele treści związanych z nauczaniem algorytmiki można przedstawić w różny sposób. Trzeba w umiejętny sposób dobierać metody nauczania, właściwie określać poziomy wymagań i w szerokim zakresie stosować indywidualizację pracy z uczniem. Indywidualizacja dotyczy Strona 16 z 19

17 dwóch kategorii: pracy z uczniem mającym trudności w nauce oraz z uczniem zdolnym. Szczegółowe propozycje zestawione są w załącznikach 3a i 3b. Kategorii zastosowanie nie należy utożsamiać z praktycznym zastosowaniem nauczania informatyki. Na tym etapie edukacji informatyka pozwala na uczenie się logiki i myślenia algorytmicznego, co ma ogromne zastosowanie praktyczne. Myślenie algorytmiczne uczy obserwacji skutków podejmowanych decyzji, co jest istotne w każdej dziedzinie życia. Kategoria analiza jest wpisana w tworzenie rozwiązań w postaci specyfikacji problemu algorytmicznego. Warto poświęcić czas na dyskusję tam, gdzie nauczyciel oczekuje propozycji rozwiązania zadań. Uczniowie powinni uczyć się solidnego testowania rozwiązań, refleksji nad oceną proponowanego rozwiązania. Kategorie wartościowanie, testowanie, ocenianie, powinny być dla nauczyciela równie ważne jak skupianie uwagi na poprawności rozwiązania problemu. W kontekście informatyki tworzenie oznacza kreatywne, nieszablonowe rozwiązywanie problemów Należy dopuszczać, a nawet premiować rozwiązania, które mogą zaskoczyć nauczyciela pomysłowością. Warto wykazać otwartą postawę na różne pomysły, zwłaszcza te, które powstają w wyniku pracy grupowej. Dokładny opis założonych osiągnięć ucznia, w odniesieniu do poszczególnych grup lekcji, zawarty jest w planach nauczania dla 180h i lekcji dodatkowych 24h+ (załącznik nr 3a i 3b) Propozycje kryteriów oceniania i metod sprawdzania osiągnięć uczniów ( 4.1. p 2e) W większości przypadków prawdziwa będzie sytuacja, w której nauczyciel uczący informatyki w zakresie rozszerzonym uczył wcześniej informatyki w zakresie podstawowym. Oznacza to, że nauczyciel zna możliwości edukacyjne uczniów. Jeśli nie, warto wstępnie je rozpoznać. Może to zrobić: czynnie wykorzystując zadania wymagające rozwiązania problemu lub przeprowadzając test sprawdzający poziom zdobytych umiejętności uczniów z zakresu podstawowego, biernie obserwując uczniów i zadając im dodatkowe zadania do wykonania w trakcie realizacji nauczania bieżącego materiału. Po takiej analizie nauczyciel może podjąć właściwą decyzję o realizacji Programu nauczania, wybierając odpowiednią strategię, która zapewni osiągnięcie zamierzonych celów edukacji. Nauczyciel powinien podać uczniom tematykę zajęć (z odniesieniami do paragrafów z podręcznika) i poinformować ich, w jaki sposób powinni korzystać z podręcznika. Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów zależą od wyboru zadań, których propozycje umieszczone są w odpowiednim planie nauczania (załącznik nr 3a i 3b). Należy starannie wybierać zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia. Propozycje zadań sprawdzających osiągnięcia uczniów znajdują się w planie nauczania w kolumnach 13 i 14. Prezentowany program jest ściśle skorelowany z podręcznikiem Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres rozszerzony tom I i II. Podręcznik podzielony jest na bloki tematyczne (rozdziały). W ramach bloków wyszczególniono podrozdziały i paragrafy odpowiadające wymaganiom szczegółowym, zgodnym z Podstawą programową. Obok tytułu paragrafu znajduje się informacja o proponowanym przez autora podręcznika poziomie wymagań. Określenie przez nauczyciela poziomu wymagań (nawet, jeśli pokrywa się z propozycją autora) jest równoznaczne z wykorzystaniem tego paragrafu na lekcji. Strona 17 z 19

18 Przy ustalaniu poziomów wymagań w przypadku informatyki w zakresie rozszerzonym należy zwrócić uwagę na zagadnienia trudne, wymienione literalnie w zapisach Podstawy programowej. Do takich zagadnień można zaliczyć m.in. sortowanie szybkie, sortowanie przez scalanie, kodowanie Huffmana, szyfr z kluczem jawnym (RSA), przynależność punktu do obszaru i inne. W naturalny sposób takim zagadnieniom przypisany zastał poziom wymagań dopełniających (poziom D). Zagadnień tych nie można pominąć, stąd nauczyciel powinien wskazać wymagania szczegółowe według następujących wskazówek: Poziom K Poziom P Poziom R Poziom D Poziom W Rozumienie ogólnej idei oraz umiejętność wskazania kluczowych etapów algorytmu. Wymagania z poziomu K i ponadto: Wykonanie zadania na możliwie prostym przykładzie. Umiejętność sformułowania algorytmu w pseudokodzie (dopuszczalne są drobne błędy formalne). Wymagania z poziomu P i ponadto: Wykonanie zadania na możliwie prostym przykładzie (w przypadku sortowania min. 7 elementów). Umiejętność zapisania algorytmu metodą listy kroków lub w postaci schematu blokowego. Rozumienie kodu programów zapisanych w podręczniku. Wymagania z poziomu R i ponadto: Wykonanie zadania na dowolnym przykładzie. Umiejętność napisania programu i wprowadzaniu modyfikacji zleconych przez nauczyciela. Rozumienie wszystkich zapisów zawartych w podręczniku. Wymagania z poziomu D i ponadto: Wykorzystanie algorytmu w innych przykładach lub zadaniach. Umiejętność rozwiązywania trudnych zadań (np. z Olimpiady Informatycznej), wykorzystujących dany algorytm w całości lub części. W przypadku zagadnień, dla których istnieje wiele alternatywnych rozwiązań (np. wyszukiwanie wzorca w tekście), poziomy wymagań można uzależnić od ich złożoności. 7. Uwagi o tworzeniu dokumentacji przebiegu nauczania Nauczyciel ma obowiązek posiadania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. W jej skład wchodzą: program nauczania dopuszczony przez dyrektora szkoły do użytku szkolnego, wymagania na poszczególne oceny wraz z trybem poprawiania oraz uzupełniania zaległości, wpisy do dzienników lekcyjnych (tradycyjnych lub elektronicznych), materiały stanowiące podstawę wystawienia ocen (sprawdziany, pliki komputerowe). W przedstawionym programie nauczania bardzo łatwo jest taką dokumentację stworzyć. Nauczyciel musi jedynie zadbać o posiadanie prac stanowiących podstawę wystawienia ocen do czasu wyczerpania trybów odwoławczych w danym roku szkolnym. Strona 18 z 19

19 7.1. Przekazywanie wymagań na poszczególne oceny i sposoby uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana Przekazywanie wymagań można podzielić na dwa etapy. W pierwszym, korzystając z ISWN, generujemy tabelę zawierającą cele szczegółowe, cele kształcenia z przypisanymi poziomami wymagań. Jest to bardzo łatwe technicznie i zostało opisane w Niezbędniku nauczyciela. W drugim etapie opisujemy możliwość poprawienia oceny na wyższą niż przewidywana. Warto także wyróżnić, co najmniej dwa cele kształcenia i wydrukować zadania, które pozwalają nauczycielowi sprawdzić, czy dany cel został osiągnięty. Sposób publikacji określa szkoła. W wypadku przekazywania wymagań przez Internet należy przeprowadzić, w trakcie posiedzenia Rady Pedagogicznej, dyskusję dotyczącą praw autorskich Propozycja monitorowania Podstawy programowej W świetle wymagań stawianych przez prawo oświatowe monitorowanie Podstawy programowej jest istotnym elementem nadzoru pedagogicznego. ISWN umożliwia w łatwy sposób kontrolować stopień realizacji Podstawy programowej. Konieczne jest wówczas systematyczne oznaczanie w planie nauczania 180h (lub 24h+) zrealizowanych tematów lekcji dla każdej grupy uczniów. Dokonywanie wszelkich zmian w ISWN zostało szczegółowo opisane w dołączonej do niego instrukcji. Strona 19 z 19

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki - klasy II zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki - klasy II zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki - klasy II zakres rozszerzony I. Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 185 191 i 254) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna

Nowa podstawa programowa IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna Nowa podstawa programowa IV etap edukacyjny szkoła ponadgimnazjalna Fragmenty rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej (...) w poszczególnych typach szkół, opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z informatyki KLASA 1

Przedmiotowe Zasady Oceniania z informatyki KLASA 1 Przedmiotowe Zasady Oceniania z informatyki mgr inż. Piotr Kołoszyc PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (PZO) Z INFORMATYKI W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wlkp. KLASA 1

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki - klasy II zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki - klasy II zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki - klasy II zakres rozszerzony I. Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA. KLASA 2F

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA. KLASA 2F PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA. KLASA 2F I. Główne założenia PSO Ocenianie uczniów na lekcjach informatyki: spełnia założenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania; powinno być systematyczne;

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Talaga INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA. zakres rozszerzony

Zbigniew Talaga INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA. zakres rozszerzony Zbigniew Talaga INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA zakres rozszerzony Spis treści Wstęp... 3 Wykaz skrótów i oznaczeń używanych w programie nauczania... 3 Wykaz załączników stanowiących integralną część programu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Załącznik nr 4 Po ukończeniu szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA POZIOM ROZSZERZONY

INFORMATYKA POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 FORMUŁA OD 2015 ( NOWA MATURA ) INFORMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MIN-R1, R2 MAJ 2017 Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym opracowany na podstawie podręcznika, MIGRA 2013 Autor: Grażyna Koba W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Roman Mocek Zabrze 01.09.2007 Opracowanie zbiorcze ze źródeł Scholaris i CKE

Roman Mocek Zabrze 01.09.2007 Opracowanie zbiorcze ze źródeł Scholaris i CKE Różnice między podstawą programową z przedmiotu Technologia informacyjna", a standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotu Informatyka" I.WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI 1. Cele ogólne Podstawowym celem kształcenia informatycznego jest przekazanie wiadomości i ukształtowanie umiejętności w zakresie analizowania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu INFORMATYCZNO- PROGRAMISTYCZNY dla uczniów gimnazjum

REGULAMIN Konkursu INFORMATYCZNO- PROGRAMISTYCZNY dla uczniów gimnazjum REGULAMIN Konkursu INFORMATYCZNO- PROGRAMISTYCZNY dla uczniów gimnazjum Ustalenia ogólne 1. Konkurs Informatyczno- Programistyczny dla gimnazjalistów (zwany dalej Konkursem) jest konkursem przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA OD 2015 ( NOWA MATURA ) INFORMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MIN-R1,R2 (Wersja uaktualniona; 3 lipca 2015r.) MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. INFORMATYKA dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Grażyna Koba

Program nauczania. INFORMATYKA dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Grażyna Koba Program nauczania INFORMATYKA dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Grażyna Koba 2 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Podstawa programowa informatyka zakres rozszerzony... 4 3. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. INFORMATYKA dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Program nauczania. INFORMATYKA dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony 1 Program nauczania INFORMATYKA dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Grażyna Koba Zezwalamy na wykorzystywanie prezentowanego programu nauczania w całości lub części nauczycielom, którzy wybiorą

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. INFORMATYKA dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Grażyna Koba

Program nauczania. INFORMATYKA dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Grażyna Koba Program nauczania INFORMATYKA dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Grażyna Koba 2 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Podstawa programowa informatyka zakres rozszerzony... 4 3. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA. KLASA 3e I. Główne założenia PSO Ocenianie uczniów na lekcjach informatyki: spełnia założenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania; powinno być systematyczne;

Bardziej szczegółowo

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM

KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM KONKURS INFORMATYCZNY GIMNAZJUM Wymagania konkursowe Wiadomości I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; II. Komunikowanie się za pomocą komputera

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1 Egzamin maturalny Egzamin maturalny, zastąpi dotychczasowy egzamin dojrzałości, czyli tzw. starą maturę i przeprowadzany będzie: od roku 2005 dla absolwentów

Bardziej szczegółowo

Aktualna podstawa programowa zajęć komputerowych i informatyki

Aktualna podstawa programowa zajęć komputerowych i informatyki Aktualna podstawa programowa zajęć komputerowych i informatyki ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej i ich graficzna prezentacja

SCENARIUSZ LEKCJI. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej i ich graficzna prezentacja SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA POZIOM ROZSZERZONY

INFORMATYKA POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA OD 2015 ( NOWA MATURA ) INFORMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MIN-R1,R2 MAJ 2016 Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

II. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONCVH W SZKOŁACH INNEGO TYPU. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1 Fragmenty nowej podstawy programowej odnoszące się do przedmiotów informatycznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Dzielenie wielomianów z wykorzystaniem schematu Hornera

SCENARIUSZ LEKCJI. Dzielenie wielomianów z wykorzystaniem schematu Hornera Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum Programowanie

Innowacja pedagogiczna dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum Programowanie Innowacja pedagogiczna dla uczniów pierwszej klasy gimnazjum Programowanie Opracował Ireneusz Trębacz 1 WSTĘP Dlaczego warto uczyć się programowania? Żyjemy w społeczeństwie, które coraz bardziej się informatyzuje.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka na różnych poziomach nauczania

1. Informatyka na różnych poziomach nauczania 1. Informatyka na różnych poziomach nauczania Informa tyka a technologia in for macyjna Jednym z głównych celów edukacji informatycznej jest stworzenie sytuacji, w której każdy człowiek dążyłby do zwiększenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Autorzy scenariusza: Krzysztof Sauter (informatyka), Marzena Wierzchowska (matematyka)

SCENARIUSZ LEKCJI. Autorzy scenariusza: Krzysztof Sauter (informatyka), Marzena Wierzchowska (matematyka) SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Cele konkursu

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Cele konkursu LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 II REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Organizatorzy konkursu: Lubelskie

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla inżynierów przedmiot uzupełniający dla klasy II o profilu politechnicznym

Informatyka dla inżynierów przedmiot uzupełniający dla klasy II o profilu politechnicznym Informatyka dla inżynierów przedmiot uzupełniający dla klasy II o profilu politechnicznym Treści edukacyjne Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem 1. Charakterystyka różnych systemów

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki 1 I. Cele kształcenia i wychowania. 1) Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU INFORMATYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU INFORMATYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU INFORMATYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ TEMATYCZNY. Prawa Keplera (fizyka, informatyka poziom rozszerzony)

SCENARIUSZ TEMATYCZNY. Prawa Keplera (fizyka, informatyka poziom rozszerzony) Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ TEMATYCZNY OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym

Program nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie. Modyfikacja programu klasy w cyklu 2 godzinnym Modyfikacja programu klasy 2 nym Cele modyfikacji Celem modyfikacji jest poszerzenie zakresu wiedzy zawartej w podstawie programowej które pomoże uczniom uzmysłowić sobie treści etyczne związane z pracą

Bardziej szczegółowo

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI 215 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Informatyka formuła od roku 215 Poziom rozszerzony 1. Opis arkusza Arkusz egzaminacyjny egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Informatyka rozszerzona Rok szkolny: 2015/2016 Klasa: 2 technikum zajęcia 2 godz. x 30 tyg. = 60 godz.

Przedmiot: Informatyka rozszerzona Rok szkolny: 2015/2016 Klasa: 2 technikum zajęcia 2 godz. x 30 tyg. = 60 godz. Przedmiot: Informatyka rozszerzona Rok szkolny: 05/06 Klasa: technikum zajęcia godz. x 30 tyg. = 60 godz. Prowadzący: mgr inż. Beata Maciewicz mgr Beata Piekiełko mgr Henryk Kuczmierczyk mgr Edmund Żółtowski

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

REGULAMIN. organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej REGULAMIN organizacji Międzyszkolnego Konkursu BIT dla uczniów klas VI szkoły podstawowej Organizatorem konkursu jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu, ul. Koszary 15, 22-400

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych

Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych Temat 2. Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych Cele edukacyjne Usystematyzowanie podstawowych pojęć: algorytm z warunkami, iteracja, algorytm iteracyjny, zmienna sterująca.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Informatyka rozszerzona Rok szkolny: 2016/2017 Klasa: Klasa III technikum zajęcia 2 godz. x 30 tyg. = 60 godz.

Przedmiot: Informatyka rozszerzona Rok szkolny: 2016/2017 Klasa: Klasa III technikum zajęcia 2 godz. x 30 tyg. = 60 godz. Przedmiot: Informatyka rozszerzona Rok szkolny: 06/07 Klasa: Klasa III technikum zajęcia godz. x 30 tyg. = 60 godz. Prowadzący: mgr inż. Beata Maciewicz mgr Beata Piekiełko mgr Henryk Kuczmierczyk mgr

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Streszczenie Celem projektu jest uzmysłowienie uczniom w możliwie prosty sposób, bez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i pseudoprogramowanie

Algorytmika i pseudoprogramowanie Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Programowanie Strukturalne i Obiektowe Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 Organizatorem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty wspólnie z Centrum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE INFORMATYKA DLA KLAS IV-VIII. II Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych

WYMAGANIA PROGRAMOWE INFORMATYKA DLA KLAS IV-VIII. II Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych WYMAGANIA PROGRAMOWE INFORMATYKA DLA KLAS IV-VIII Klasy IV VI I Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów 1) tworzy i porządkuje w postaci sekwencji (liniowo) lub drzewa (nieliniowo) informacje,

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI: TEMAT LEKCJI: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym

SCENARIUSZ LEKCJI: TEMAT LEKCJI: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ILO im. M. Kopernika w Krośnie Technologia Informacyjna i Informatyka.

Przedmiotowy system oceniania ILO im. M. Kopernika w Krośnie Technologia Informacyjna i Informatyka. Przedmiotowy system oceniania ILO im. M. Kopernika w Krośnie Technologia Informacyjna i Informatyka. ZałoŜenia ogólne: 1. Uczniowie otrzymują oceny za posiadane indywidualne umiejętności praktyczne z przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.

REGULAMIN. konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. REGULAMIN konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile. Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia cyfrowe

Komputer i urządzenia cyfrowe Temat 1. Komputer i urządzenia cyfrowe Cele edukacyjne Celem tematu 1. jest uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy uczniów na temat budowy i działania komputera, przedstawienie różnych rodzajów komputerów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie.

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych. w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017.

REGULAMIN. organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych. w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017. REGULAMIN organizacji konkursu informatycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna 1. art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA INFORMATYKA

WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA INFORMATYKA ... Imię i nazwisko.., dnia...... Kierunek studiów... Nr albumu WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA INFORMATYKA Zwracam się z prośbą o zaliczenie wykonywanej przeze mnie w okresie od...

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Wielomiany komputerowe wykresy funkcji wielomianowych

SCENARIUSZ LEKCJI. Wielomiany komputerowe wykresy funkcji wielomianowych Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Sposoby przedstawiania algorytmów

Sposoby przedstawiania algorytmów Temat 1. Sposoby przedstawiania algorytmów Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści nauczania z podstawy programowej realizowane w proponowanym programie. Umiejętności i wiadomości ucznia Korelacja, ścieżki Uwagi

Szczegółowe treści nauczania z podstawy programowej realizowane w proponowanym programie. Umiejętności i wiadomości ucznia Korelacja, ścieżki Uwagi Program nauczania informatyki klasa 2 gimnazjum oparty na zmodyfikowanym programie nauczania DKOS-5002-21/07 Informatyka - program nauczania Marek Kołodziej Wydawnictwo OPERON. 1 godzina lekcyjna tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Informatyka

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Informatyka Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 215 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Informatyka 2 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 215 Opracowanie Piotr Seredyński(Centralna Komisja Egzaminacyjna) Elżbieta Wierzbicka (Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Komputer, reprezentacja informacji w komputerze, bezpieczeństwo danych

Komputer, reprezentacja informacji w komputerze, bezpieczeństwo danych INFORMATYKA dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony wymagania edukacyjne na poszczególne oceny wg programu autorskiego Zera i jedynki - w informatykę głębiej Nauczyciele: Bogusława Szatyłowicz

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod patronatem firmy STX Next.

Konkurs organizowany jest pod patronatem firmy STX Next. REGULAMIN I EDYCJI ZESPOŁOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 Konkurs organizowany jest pod patronatem firmy STX Next. USTALENIA PODSTAWOWE Konkurs jest konkursem

Bardziej szczegółowo

KLASA 1 i 2. Rozdział I

KLASA 1 i 2. Rozdział I KLASA 1 i 2 Rozdział I - zna przepisy i regulaminy obowiązujące w pracowni komputerowej, - zna cele nauczania informatyki, w tym procedury egzaminu maturalnego, - zna systemy zapisu liczb oraz działania

Bardziej szczegółowo