Zarządzanie Jakością zdefiniowane przez WHO. Quality Assurance defined by WHO. Quality Assurance in Interventional Radiology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Jakością zdefiniowane przez WHO. Quality Assurance defined by WHO. Quality Assurance in Interventional Radiology"

Transkrypt

1 1 Radiation Protection in Medicine Past, Present and Future Challenges. Lodz, 26th October 2005 Quality Assurance in Interventional Radiology E. Vano (Zarządzanie Jakością w Radiologii Interwencyjnej) Radiology Department San Carlos University Hospital Complutense University Madrid. Spain Ref. Poland QA 2005 Quality Assurance defined by WHO Quality assurance programs in diagnostic cover all planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that the optimum quality of the entire diagnostic process, i.e. consistent production of adequate diagnostic information with minimum exposure of patients and personnel is achieved (Quality Assurance in Diagnostic Radiology, WHO, Geneva, 1982). Zarządzanie Jakością zdefiniowane przez WHO Programy Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce obejmują wszystkie zaplanowane i systematyczne działania, których celem jest zapewnienie optymalnej jakości w całym procesie diagnostycznym, tzn. uzyskanie każdorazowo pożądanej informacji diagnostycznej przy minimalnej dawce otrzymywanej przez pacjenta i personel (Zarządzanie Jakością w Rentgenodiagnostyce, WHO, Geneva, 1982). 2 Quality Assurance in Interventional Radiology 1. Laboratory (X ray room). 2. X ray equipment (selection criteria). 3. Radiation protection tools. 4. Dosimeters availability. 5. Personnel. 6. Training (initial and continuous). 7. Patient dose audit and reporting. 8. Clinical follow up for high doses 9. Image quality and procedure evaluation. 10. Staff doses. Zarządzanie Jakością w Radiologii Zabiegowej 1. Pracownia rtg. 2. Aparatura rtg. (kryteria wyboru) 3. Osłony przed promieniowaniem. 4. Stosowane dozymetry. 5. Personel. 6. Szkolenia. 7. Kontrola dawek otrzymywanych przez pacjentów i sporządzanie raportów. 8. Monitorowanie? przypadków, w których otrzymane w warunkach klinicznych dawki były wysokie. 9. Jakość obrazu i procedury obliczeniowe. 10. Dawki dla personelu. 3 Flat detector (Panel płaski) Philips Allura Xper FD20 Protection screen (Ekran osłaniający) 4 Flat panel field sizes (diagonal): 48.4; 42.4; 31.1 and 22.6 cm Rozmiary panela płaskiego (przekątna): 48.4; 42.4; 31.1 and 22.6 cm 5 Siemens Axiom Artis dta. Flat panel of 30x48 cm (diagonal 48 cm) of amorphous silicon with CsI scintillator. Matrix 2480 x 1920 elements (154 µm) 6

2 Dosimetric information in the X ray room: Dose area product and cumulative dose for both X ray sources (Siemens Axiom Artis) Siemens Axiom Artis biplane system (flat detectors) Podwójny system Siemens Axiom Artis (panele płaskie) 7 (Informacje dozymetryczne dostępne w pracowni: DAP oraz dawka skumulowana. Dane dla obu źródeł promieniowania X) 8 Example of the dose report produced by a biplane Siemens Axiom Artis system (Przykładowy protokół z informacją o dawkach dla podwójnego systemu SIEMENS Axiom Artis) Some aspects of QA Niektóre zagadnienia programmes for IR have programu Zarządzania been included in the Jakością w Radiologii WP4 of the European Zabiegowej zostały Coordination Action uwzględnione w SENTINEL Europejskim Projekcie SENTINEL, podprojekt 4(WP4) 10 9 SENTINEL WP4 SENTINEL WP4 WP4: Efficacy and safety in Lead contractor: Madrid (Spain). Prof. Eliseo Vano Increase in the number, type and complexity of procedures. Important radiation protection implications for both patients and staff. Investing a significant amount of resources in new technology. Several cases of deterministic radiation injuries have been reported. WP4: Skuteczność i bezpieczeństwo w Główny wykonawca:madrid (Spain). Prof.Eliseo Vano Zwiększenie liczby, rodzaju i złożoności procedur w Istotne zwiększenie wymagań związanych z ochroną pacjentów i personelu przed promieniowaniem. Inwestowanie znaczących środków finansowych w nowe technologie. Zarejestrowano kilka przypadków uszkodzeń związanych z efektami deterministycznymi wywołanymi promieniowaniem. 11 WP4: Efficacy and safety in 1. Identification of the IR practice in Europe. 2. X ray systems used for IR. 3. Agreement on dose protocols for patients (including skin doses) and staff. 4. Dose surveys and reference levels proposal. 5. Optimisation protocols using new technology (including DICOM header information). WP4: Skuteczność i bezpieczeństwo w 1. Praktyka w Europie w dziedzinie 2. Aparatura rtg. wykorzystywana w 3. Uzgodnienie protokołów, zawierających informacje o dawkach otrzymanych przez pacjenta (włączając dawki dla skóry) i personel. 4. Przegląd dawek i propozycje poziomów referencyjnych. 5. Protokoły optymalizacyjne wykorzystujące nowe technologie (DICOM). 12

3 Deliverables Proposals for constancy testing of high dose systems Proposals for standardisation of methodology for national pilot dosimetry surveys Consensus on optimisation techniques Milestones and expected result Consensus meeting/report and results of acceptance, status and constancy test protocols Consensus meeting/report on approaches to performing a national patient dose survey Guidelines on minimising patient and staff doses in SENTINEL WP s Informacje dostarczane Propozycje testów specjalistycznych dla systemów dających wysokie dawki. Propozycje standaryzacji metodologii w ogólnokrajowych badaniach dozymetrycznych. Porozumienie w kwestii technik optymalizacji Kamienie milowe oraz spodziewane rezultaty Spotkanie uczestników projektu, na którym mają zapaść uzgodnienia w kwestiach związanych z protokołami testów akceptacyjnych, podstawowych oraz specjalistycznych. Spotkanie uczestników projektu w celu uzgodnienia metody przeprowadzenia ogólnokrajowych badań dozymetrycznych Wytyczne odnośnie minimalizacji dawek otrzymywanych przez pacjentów i personel w 13 WP4 participation Wkład w podprojekt 4 (WP4) Bezpośrednie uczestnictwo: Direct participation: Basic: general data on the practice of IR in the country Medium: include filtered and clean dosimetric data (could be retrospective) Full: prospective modest European survey with information on medical procedure, image (diagnostic) quality, patient and staff doses. Calibration of dosimeters and QC of the X rays systems. Total 4 procedures and 10 patients/procedure (2 diag. + 2 interv.) Indirect participation: Read reports and send constructive comments for improvement. Na poziomie podstawowym: ogólne dane krajowe dotyczące praktyki w radiologii zabiegowej. Na poziomie średnim: obejmuje odfiltrowane i oczyszczone dane dozymetryczne (również dane wsteczne) Na poziomie zaawansowanym (pełne uczestnictwo) Skromny przegląd informacji o procedurach medycznych, jakości obrazowania (diagnostyka) oraz danych dotyczących dawek otrzymywanych przez pacjentów i personel w Europie, który ma przynieść korzyści w przyszłości. Kalibracja dozymetrów oraz Kontrola Jakości (QC) aparatury rtg. 4 procedury oraz 10 pacjentów na procedurę (2 diagnostyczne + 2 interwencyjne) Pośrednie uczestnictwo: Czytanie raportów oraz przesyłanie konstruktywnych uwag w celu ich poprawienia i ulepszenia. 14 WP4 foreseen actions 1. Collation of data on equipment and procedures from several European countries. 2. Selection of procedures and centers for a survey (1-2/country, or more if possible). 3. Brief local description of the procedures (typical fluorospopy time, series, field size, X ray projections, details for good image quality, criteria for enough diagnostic information, etc). 4. Circulation by and consensus on the procedures and dose measurements protocols between the participants. 5. Consensus on the procedure exclusion criteria. 1. Zgromadzenie informacji, z kilku krajów europejskich, na temat aparatury oraz procedur. 2. Ustalenie procedur oraz wybór ośrodków, w których przeprowadzone zostaną badania (1-2/ kraj, lub więcej, jeśli jest to możliwe). 3. Krótki opis lokalnych procedur (typowy czas fluoroskopii, liczba serii, rozmiar pola promieniowania, typowe projekcje, szczegóły odnośnie dobrej jakości obrazowania, kryteria określające poziom zadawalającej informacji diagnostycznej, itd.) 4. Wymiana informacji między uczestnikami poprzez oraz porozumienie w kwestii procedur i protokołów pomiarów dawek. 5. Porozumienie w kwestii kryteriów procedury odrzucenia. 15 WP4 foreseen actions 6. Common QC of the systems and dose calibration. 7. To discuss the feasibility to define a complexity index similar to the already established for cardiology during DIMOND III. 8. To analize aspects related with: difficulty, experience of the specialist, performance of the X ray system, skill of the operator with RP, etc. 9. Collation of demographic, clinical and dosimetric (patient with skin dose in some centersand staff) data. Possible extension of the methodology for a national survey. 10. Proposal of quality and reference dose criteria. 6. Wspólne procedury kontroli jakości aparatury oraz metody kalibracji dawek. 7. Ocena możliwości określenia indeksu złożoności (complexity index) podobnego do wprowadzonego w kardiologii w ramach projektu DIMOND III. 8. Analiza wpływu takich czynników jak: złożoność zabiegu, doświadczenie specjalisty wykonującego zabieg, działanie aparatury rtg. oraz umiejętności operatora w zakresie RP, itp. 9. Zestawienie danych demograficznych, klinicznych i dozymetrycznych (pacjenci w niektórych ośrodkach dane o dawce na skórę oraz personel). Ewentualne rozszerzenie metodologii w przypadku badań ogólnokrajowych. 10. Propozycje dotyczące kryteriów jakości i dawek referencyjnych. 16 WP4 foreseen actions WP4: Possible procedures to start WP4: Od jakich procedur zacząć? 11. Proposal of optimisation (including training). Explanation of differences in dose (from QC results). 12. Data on the SENTINEL WEB with periodic update. 13. Justification (criteria to indicate the procedure) and ethical issues (some high individual doses, patient doses versus staff doses). 14. Comparison flat detector versus image intensifier. 15. Possible image quality comparison and DICOM header analysis. 11. Propozycje optymalizacji (włączając szkolenia). Wyjaśnienie różnic w dawkach (z wyników kontroli jakości). 12. Zamieszczenie danych na stronie SENTINELA, podlegających okresowej aktualizacji. 13. Uzasadnienie (kryteria wyboru procedury) oraz kwestie etyczne (dopuszczalność wysokich dawek, dawki otrzymane przez pacjenta vs dawki otrzymane przez personel. 14. Porównanie: panele płaskie vs wzmacniacze obrazu. 15. Ewentualne porównanie jakości obrazów oraz system analizy obrazu w standardzie DICOM 17 Diagnostic: Lower limb arteriography Fistulography Renal arteriography Diagnostyka: Arteriografia kończyn dolnych Fistulografia Arteriografia nerek 18

4 23.3 min; 15 images; 70 Gy.cm 2 20 WP4: Possible procedures to start Interventional: Iliac stent 93 cases in the USA survey 21.6 min; 159 images; 213 Gy.cm 2 Hepatic chemoembolization 126 cases in the USA survey 16.8 min; 216 images; 282 Gy.cm 2 Biliary drainage: 123 cases in the USA survey QCONLINE system for System Kontroli Jakości (QC) online w radiologii zabiegowej DICOM header information is extracted 2. Rejestracja informacji w standardzie DICOM QC ONLINE system 1. Images are received 1. Otrzymujemy obraz 3. COMPARISON with reference values 4. ALARMS are displayed Interventional labs Porównywanie z wartościami referencyjnymi 4. Wyświetlanie ALARMÓW 22 On line quality control Kontrola Jakości (QC) online When alarm conditions W przypadku are triggered uruchomienia alarmu: investigation of the wszcząć badanie causes or decision on przyczyn lub podjąć patient clinical follow up decyzję co do dalszego for skin injuries, after postępowania klinicznego z pacjentem procedures, can be po zakończeniu zabiegu adopted. w przypadku uszkodzeń skóry. DICOM HEADER (contains useful information to audit patient doses and procedure) Siemens Axiom FD important DICOM tags (0018,0040) : Cine Rate : 30 (0018,0060) : KVP : 97 (0018,1030) : Protocol Name : Reg (0018,1110) : Distance Source to Detector : 947 (0018,1111) : Distance Source to Patient : 798 (0018,1150) : Exposure Time : 786 (0018,1151) : X-ray Tube Current : 271 (0018,1154) : Average Pulse Width : 6.5 (0018,115E) : Image Area Dose Product : 1839 (0018,1162) : Intensifier Size : 160 (0018,1190) : Focal Spot(s) : 0.4 (0018,1510) : Positioner Primary Angle : 0 (0018,1511) : Positioner Secondary Angle : 0 (0018,1702) : Collimator Left Vertical Edge : 0 (0018,1704) : Collimator Right Vertical Edge: 1023 (0018,1706) : Collimator Upper Horizontal Ed: 0 (0018,1708) : Collimator Lower Horizontal Ed:

5 DICOM HEADER (contains useful information to audit patient doses and procedure) Siemens Axiom FD important DICOM tags (0020,0012) : Acquisition Number : 12 (0021,1004) : Current time product microas : 1650 (0021,1005) : dose microgy/pulse (setting not real): 176 (0021,1006) : skin dose % : 600 (0021, 1007) Total skin dose (mgy) in the series: 3818 (0021, 1008) Skin dose rate mgy/min : (0021,1015) DDO (Dynamic Density Optimization) value: 0 (0028,0008) : Number of Frames : 121 (0028,0010) : Rows : 1024 (0028,0011) : Columns : 1024 (0028,0100) : Bits Allocated : 16 (0028,0101) : Bits Stored : 12 (0028,0102) : High Bit : 11 (0028,2110) : Lossy Image Compression : Parameters audited for 1. Dose area product per series (including fluoroscopy runs if last image is archived). 2. Cumulative dose per series (including fluoroscopy runs if last image is archived). 3. Distances focus to detector and focus to skin. 4. Number of images per series and total number of images. 5. Added filtration and focus size. 6. Collimation. 7. C-arm angulations. 8. Radiographic technique (kv, ma y ms per series). 1. Detector format (magnification). 2. Internal postprocessing. Kontrolowane parametry w radiologii zabiegowej 1. DAP(iloczyn dawki przez powierzchnię) dla serii (uwzględniając pracę fluoroskopu jeśli ostatni obraz jest archiwizowany) 2. Dawkę kumulacyjną dla serii (uwzględniając pracę fluoroskopu jeśli ostatni obraz jest archiwizowany) 3. Odległość ognisko detektor oraz ognisko powierzchnia skóry. 4. Liczba obrazów w serii oraz całkowita liczba obrazów. 5. Filtracja dodatkowa i rozmiar ogniska. 6. Kolimator 7. Kąt pochylenia ramienia - C. 8. Technika radiograficzna (kv, ma y ms dla serii). 1. Format detektora (powiększenie) 2. Wewnętrzne przetwarzanie : XA Cardiology SCUH (4020 series) 60 Craniocaudal projection Lateral projection Most frequent C-arm angulations (See file: online IV todo2003 procesado.xls ) QCONLINE. Example of some alarm conditions (cardiology): Alarms in these cases are from too large number of frames in a single series, too larga number of series, and too large total number of frames in a single study. QCONLINE.Przykład warunków w których uruchamia się alarm (kardiologia) : Alarmy pojawiają się tutaj ze względu zbyt dużą liczbę obrazów (number of frames) w pojedynczej serii, zbyt dużą liczbę serii lub zbyt dużą całkowitą liczbę obrazów w pojedynczym badaniu. 29

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display) LCD (Liquid Crystal Display) Polarizing filter. Thin film with a vertical ais. Liquid crystal Polarizing filter. Thin film with a horizontal ais. Polarizing filter. Thin film with a horizontal ais. Polarizing

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

Czym jest ICRP? What is ICRP? ICRP Recommendations for Safety Use of Ionising Radiation in Medicine

Czym jest ICRP? What is ICRP? ICRP Recommendations for Safety Use of Ionising Radiation in Medicine 1 Radiation Protection in Medicine Past, Present and Future Challenges. Lodz, 26th October 2005 Ochrona Radiologiczna w medycynie minione, współczesne i przyszłe wyzwania. Łódź, 26 Październik 2005 Some

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

IFJ PAN www.ifj.edu.pl

IFJ PAN www.ifj.edu.pl IFJ PAN www.ifj.edu.pl nauka wysokospecjalistyczne usługi dla wszystkich - kontrola dawek - wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych - badanie skażeń i stężenia pierwiastków promieniotwórczych - testy specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Strona główna > Produkty > Systemy regulacji > System regulacji EASYLAB - LABCONTROL > Program konfiguracyjny > Typ EasyConnect.

Strona główna > Produkty > Systemy regulacji > System regulacji EASYLAB - LABCONTROL > Program konfiguracyjny > Typ EasyConnect. Typ EasyConnect FOR THE COMMISSIONING AND DIAGNOSIS OF EASYLAB COMPONENTS, FSE, AND FMS Software for the configuration and diagnosis of controllers Type TCU3, adapter modules TAM, automatic sash device

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka Obrazowa. Prawidłowe wyświetlanie obrazów diagnostycznych oraz kontrola jakości wyświetlanego obrazu

Diagnostyka Obrazowa. Prawidłowe wyświetlanie obrazów diagnostycznych oraz kontrola jakości wyświetlanego obrazu Diagnostyka Obrazowa Prawidłowe wyświetlanie obrazów diagnostycznych oraz kontrola jakości wyświetlanego obrazu Rozwiązania dla medycyny Sale operacyjne PACS demo room 1. Obraz -Prawidłowe postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. Miejsce odbywania stażu ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław Stanowisko, obszar działania Delivery Compliance

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Platforma Informatyczna Radimetrics

Platforma Informatyczna Radimetrics Kraków 18-19.10.2014 Platforma Informatyczna Radimetrics 2012 Bayer HealthCare. All Rights Reserved. Certegra, P3T, Stellant, MEDRAD, Bayer and the Bayer Cross are registered trademarks of the Bayer group

Bardziej szczegółowo

poland@mediamind.com December 2010

poland@mediamind.com December 2010 MediaMind poland@mediamind.com December 2010 Plan prezentacji Kampanie w Internecie, a kampanie w innych mediach. Trendy w reklamie display. Rich Media ale o co chodzi? Przykłady realizacji kampanii Rich

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT OF INDIVIDUAL DOSE EQUIVALENTS Hp(0.07) OF MEDICAL STAFF OCCUPATIONALLY EXPOSED TO IONIZING RADIATION IN 2012

ASSESSMENT OF INDIVIDUAL DOSE EQUIVALENTS Hp(0.07) OF MEDICAL STAFF OCCUPATIONALLY EXPOSED TO IONIZING RADIATION IN 2012 Medycyna Pracy 1;5():17 171 Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź http://medpr.imp.lodz.pl/en Sylwia Papierz Zbigniew Kamiński Małgorzata Adamowicz Marek Zmyślony http://dx.doi.org/1.1375/mp.5893.1.13

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

OCENA POMIARU PARAMETRÓW FIZYCZNYCH W KONTROLI JAKOŚCI APARATURY RENTGENODIAGNOSTYCZNEJ WYNIKI MIĘDZYLABORATORYJNYCH BADAŃ PORÓWNAWCZYCH

OCENA POMIARU PARAMETRÓW FIZYCZNYCH W KONTROLI JAKOŚCI APARATURY RENTGENODIAGNOSTYCZNEJ WYNIKI MIĘDZYLABORATORYJNYCH BADAŃ PORÓWNAWCZYCH Medycyna Pracy 212;63(3):345 354 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Marcin Brodecki 1 Andrzej Bednarek 1 Przemysław Janiak 2 Marek Zmyślony 1 PRACA ORYGINALNA

Bardziej szczegółowo

Development of the profession and the challenges for the MPE (D&IR) in Europe sprawozdanie ze szkolenia w ramach programu EUTEMPE-RX Witold Skrzyński Program edukacyjny EUTEMPE-RX European Training and

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań klinicznych praktyczne aspekty według metodologii Good Clinical Practice (GCP)

Prowadzenie badań klinicznych praktyczne aspekty według metodologii Good Clinical Practice (GCP) URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Prowadzenie badań klinicznych praktyczne aspekty według metodologii Good Clinical Practice (GCP) Michał Gryz Departament

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

(duzo, przeczytac raz i zrozumiec powinno wystarczyc. To jest proste.)

(duzo, przeczytac raz i zrozumiec powinno wystarczyc. To jest proste.) 39. Typy indeksowania w hurtowniach danych. (duzo, przeczytac raz i zrozumiec powinno wystarczyc. To jest proste.) Po co inne niŝ B-Tree? Bo B-Tree w hurtowniach danych jest zbyt mało efektywny. Oprócz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Data Link Layer Network Fundamentals Chapter 7 Version 4.0 1 Warstwa Łącza danych modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 7 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Data Link layer protocols in

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET

Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Technika i technologia Konferencja w ramach projektu Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego

Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego Tomasz Borkowski Department of Urology Medical University of Warsaw Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego VII Pomorskie spotkanie Uroonkologiczne Rak pęcherza moczowego Henry Gray (1825

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja w radiologii zabiegowej

Optymalizacja w radiologii zabiegowej 8 czerwca 2013, godzina 9:00 10:00; Sesja Inżynierska Optymalizacja w radiologii zabiegowej Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego PTIK PLTR PTFM OPTYMALIZACJA

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

OCHRONA RADIOLOGICZNA PERSONELU. Dariusz Kluszczyński

OCHRONA RADIOLOGICZNA PERSONELU. Dariusz Kluszczyński OCHRONA RADIOLOGICZNA PERSONELU Dariusz Kluszczyński DAWKA GRANICZNA(1) ZASTOSOWANIE Dawka efektywna Narażenie zawodowe 20 msv rocznie uśredniona przez okres 5 lat (2) Dawka efektywna dla zarodka lub 1

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Ocena wp³ywu warunków pracy na nara enie na promieniowanie jonizuj¹ce pracowników Zak³adu Medycyny Nuklearnej

Ocena wp³ywu warunków pracy na nara enie na promieniowanie jonizuj¹ce pracowników Zak³adu Medycyny Nuklearnej Wspó³czesna Onkologia (2002) vol. 6; 8 (540 544) Nara enie pracowników Zak³adu Medycyny Nuklearnej na promieniowanie jonizuj¹ce zale y od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju i aktywnoœci stosowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Podstawy automatyki Module name in English The Fundamentals of Automatic Control Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRACY DZIAŁU STATISTICAL PROGRAMMING I RELACJE Z DATA MANAGEMENT MARZENA MARCINOWSKA

ASPEKTY PRACY DZIAŁU STATISTICAL PROGRAMMING I RELACJE Z DATA MANAGEMENT MARZENA MARCINOWSKA ASPEKTY PRACY DZIAŁU STATISTICAL PROGRAMMING I RELACJE Z DATA MANAGEMENT MARZENA MARCINOWSKA Seminarium GCPpl: Metodologia Badań Klinicznych, Warszawa, 15 marca 2016 AGENDA 1. Dział Statistical Programming

Bardziej szczegółowo

DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI.

DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI. DAWKI OTRZYMYWANE PRZEZ PACJENTA W EFEKCIE STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH DLA DANEJ DZIEDZINY PROCEDUR RADIOLOGICZNYCH. ZASADY OPTYMALIZACJI. Magdalena Łukowiak ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1 z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

User s manual for icarwash

User s manual for icarwash User s manual for icarwash BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Skarbimierzyce 22 72 002 Dołuje (k. Szczecina) Skarbimierzyce, 2014.11.14 Version v0.2 Table of Contents Table of Contents Settings Login Navigation

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning Dawid Bodusz, Wojciech Leszczyński, Wioletta Miśta, Leszek Miszczyk Application of fiducial gold markers:

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

str. 1 Procedury wzorcowe i audyty kliniczne zewnętrzne w zakresie radiologii diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

str. 1 Procedury wzorcowe i audyty kliniczne zewnętrzne w zakresie radiologii diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej Procedury wzorcowe i audyty kliniczne zewnętrzne w zakresie radiologii diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej Procedury wzorcowe remanent Audity kliniczne cel Audity kliniczne specyfika i główne

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

, Warszawa

, Warszawa Kierunki rozwoju nowych leków w pediatrii z perspektywy Komitetu Pediatrycznego EMA. Wpływ Rozporządzenia Pediatrycznego na pediatryczne badania kliniczne w Europie Marek Migdał, Klinika Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Budowa przełączników modularnych. Piotr Głaska Senior Product Manager Enterprise Networking Solutions

Budowa przełączników modularnych. Piotr Głaska Senior Product Manager Enterprise Networking Solutions Budowa przełączników modularnych Piotr Głaska Senior Product Manager Enterprise Networking Solutions Agenda 1 2 3 Architektura przełączająca Połączenia do matrycy Wentylacja 1 Ogólny model przełącznika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Beata Wieczorek-Wójcik Poziom obsad pielęgniarskich a częstość i rodzaj zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2016/2017 spotkanie organizacyjne , Wrocław

Erasmus+ praktyki 2016/2017 spotkanie organizacyjne , Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2017, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa. Robert Kępczyński Senior Consultant

Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa. Robert Kępczyński Senior Consultant Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa Robert Kępczyński Senior Consultant Mechanizm bezpieczeństwa zawsze jest kompromisem " Akceptowalne ryzyko Skomplikowanie Dłuższy czas reakcji

Bardziej szczegółowo

4D and 5D applications in BIM technology.

4D and 5D applications in BIM technology. 4D and 5D applications in BIM technology. Datacomp Grzegorzecka 79 street, 31-559 Cracow, Poland Paweł Kogut p.kogut@datacomp.com.pl Andrzej Tomana a.tomana@datacomp.com.pl Plan Who we are? Experience.

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo