Zarządzanie Jakością zdefiniowane przez WHO. Quality Assurance defined by WHO. Quality Assurance in Interventional Radiology

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Jakością zdefiniowane przez WHO. Quality Assurance defined by WHO. Quality Assurance in Interventional Radiology"

Transkrypt

1 1 Radiation Protection in Medicine Past, Present and Future Challenges. Lodz, 26th October 2005 Quality Assurance in Interventional Radiology E. Vano (Zarządzanie Jakością w Radiologii Interwencyjnej) Radiology Department San Carlos University Hospital Complutense University Madrid. Spain Ref. Poland QA 2005 Quality Assurance defined by WHO Quality assurance programs in diagnostic cover all planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that the optimum quality of the entire diagnostic process, i.e. consistent production of adequate diagnostic information with minimum exposure of patients and personnel is achieved (Quality Assurance in Diagnostic Radiology, WHO, Geneva, 1982). Zarządzanie Jakością zdefiniowane przez WHO Programy Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce obejmują wszystkie zaplanowane i systematyczne działania, których celem jest zapewnienie optymalnej jakości w całym procesie diagnostycznym, tzn. uzyskanie każdorazowo pożądanej informacji diagnostycznej przy minimalnej dawce otrzymywanej przez pacjenta i personel (Zarządzanie Jakością w Rentgenodiagnostyce, WHO, Geneva, 1982). 2 Quality Assurance in Interventional Radiology 1. Laboratory (X ray room). 2. X ray equipment (selection criteria). 3. Radiation protection tools. 4. Dosimeters availability. 5. Personnel. 6. Training (initial and continuous). 7. Patient dose audit and reporting. 8. Clinical follow up for high doses 9. Image quality and procedure evaluation. 10. Staff doses. Zarządzanie Jakością w Radiologii Zabiegowej 1. Pracownia rtg. 2. Aparatura rtg. (kryteria wyboru) 3. Osłony przed promieniowaniem. 4. Stosowane dozymetry. 5. Personel. 6. Szkolenia. 7. Kontrola dawek otrzymywanych przez pacjentów i sporządzanie raportów. 8. Monitorowanie? przypadków, w których otrzymane w warunkach klinicznych dawki były wysokie. 9. Jakość obrazu i procedury obliczeniowe. 10. Dawki dla personelu. 3 Flat detector (Panel płaski) Philips Allura Xper FD20 Protection screen (Ekran osłaniający) 4 Flat panel field sizes (diagonal): 48.4; 42.4; 31.1 and 22.6 cm Rozmiary panela płaskiego (przekątna): 48.4; 42.4; 31.1 and 22.6 cm 5 Siemens Axiom Artis dta. Flat panel of 30x48 cm (diagonal 48 cm) of amorphous silicon with CsI scintillator. Matrix 2480 x 1920 elements (154 µm) 6

2 Dosimetric information in the X ray room: Dose area product and cumulative dose for both X ray sources (Siemens Axiom Artis) Siemens Axiom Artis biplane system (flat detectors) Podwójny system Siemens Axiom Artis (panele płaskie) 7 (Informacje dozymetryczne dostępne w pracowni: DAP oraz dawka skumulowana. Dane dla obu źródeł promieniowania X) 8 Example of the dose report produced by a biplane Siemens Axiom Artis system (Przykładowy protokół z informacją o dawkach dla podwójnego systemu SIEMENS Axiom Artis) Some aspects of QA Niektóre zagadnienia programmes for IR have programu Zarządzania been included in the Jakością w Radiologii WP4 of the European Zabiegowej zostały Coordination Action uwzględnione w SENTINEL Europejskim Projekcie SENTINEL, podprojekt 4(WP4) 10 9 SENTINEL WP4 SENTINEL WP4 WP4: Efficacy and safety in Lead contractor: Madrid (Spain). Prof. Eliseo Vano Increase in the number, type and complexity of procedures. Important radiation protection implications for both patients and staff. Investing a significant amount of resources in new technology. Several cases of deterministic radiation injuries have been reported. WP4: Skuteczność i bezpieczeństwo w Główny wykonawca:madrid (Spain). Prof.Eliseo Vano Zwiększenie liczby, rodzaju i złożoności procedur w Istotne zwiększenie wymagań związanych z ochroną pacjentów i personelu przed promieniowaniem. Inwestowanie znaczących środków finansowych w nowe technologie. Zarejestrowano kilka przypadków uszkodzeń związanych z efektami deterministycznymi wywołanymi promieniowaniem. 11 WP4: Efficacy and safety in 1. Identification of the IR practice in Europe. 2. X ray systems used for IR. 3. Agreement on dose protocols for patients (including skin doses) and staff. 4. Dose surveys and reference levels proposal. 5. Optimisation protocols using new technology (including DICOM header information). WP4: Skuteczność i bezpieczeństwo w 1. Praktyka w Europie w dziedzinie 2. Aparatura rtg. wykorzystywana w 3. Uzgodnienie protokołów, zawierających informacje o dawkach otrzymanych przez pacjenta (włączając dawki dla skóry) i personel. 4. Przegląd dawek i propozycje poziomów referencyjnych. 5. Protokoły optymalizacyjne wykorzystujące nowe technologie (DICOM). 12

3 Deliverables Proposals for constancy testing of high dose systems Proposals for standardisation of methodology for national pilot dosimetry surveys Consensus on optimisation techniques Milestones and expected result Consensus meeting/report and results of acceptance, status and constancy test protocols Consensus meeting/report on approaches to performing a national patient dose survey Guidelines on minimising patient and staff doses in SENTINEL WP s Informacje dostarczane Propozycje testów specjalistycznych dla systemów dających wysokie dawki. Propozycje standaryzacji metodologii w ogólnokrajowych badaniach dozymetrycznych. Porozumienie w kwestii technik optymalizacji Kamienie milowe oraz spodziewane rezultaty Spotkanie uczestników projektu, na którym mają zapaść uzgodnienia w kwestiach związanych z protokołami testów akceptacyjnych, podstawowych oraz specjalistycznych. Spotkanie uczestników projektu w celu uzgodnienia metody przeprowadzenia ogólnokrajowych badań dozymetrycznych Wytyczne odnośnie minimalizacji dawek otrzymywanych przez pacjentów i personel w 13 WP4 participation Wkład w podprojekt 4 (WP4) Bezpośrednie uczestnictwo: Direct participation: Basic: general data on the practice of IR in the country Medium: include filtered and clean dosimetric data (could be retrospective) Full: prospective modest European survey with information on medical procedure, image (diagnostic) quality, patient and staff doses. Calibration of dosimeters and QC of the X rays systems. Total 4 procedures and 10 patients/procedure (2 diag. + 2 interv.) Indirect participation: Read reports and send constructive comments for improvement. Na poziomie podstawowym: ogólne dane krajowe dotyczące praktyki w radiologii zabiegowej. Na poziomie średnim: obejmuje odfiltrowane i oczyszczone dane dozymetryczne (również dane wsteczne) Na poziomie zaawansowanym (pełne uczestnictwo) Skromny przegląd informacji o procedurach medycznych, jakości obrazowania (diagnostyka) oraz danych dotyczących dawek otrzymywanych przez pacjentów i personel w Europie, który ma przynieść korzyści w przyszłości. Kalibracja dozymetrów oraz Kontrola Jakości (QC) aparatury rtg. 4 procedury oraz 10 pacjentów na procedurę (2 diagnostyczne + 2 interwencyjne) Pośrednie uczestnictwo: Czytanie raportów oraz przesyłanie konstruktywnych uwag w celu ich poprawienia i ulepszenia. 14 WP4 foreseen actions 1. Collation of data on equipment and procedures from several European countries. 2. Selection of procedures and centers for a survey (1-2/country, or more if possible). 3. Brief local description of the procedures (typical fluorospopy time, series, field size, X ray projections, details for good image quality, criteria for enough diagnostic information, etc). 4. Circulation by and consensus on the procedures and dose measurements protocols between the participants. 5. Consensus on the procedure exclusion criteria. 1. Zgromadzenie informacji, z kilku krajów europejskich, na temat aparatury oraz procedur. 2. Ustalenie procedur oraz wybór ośrodków, w których przeprowadzone zostaną badania (1-2/ kraj, lub więcej, jeśli jest to możliwe). 3. Krótki opis lokalnych procedur (typowy czas fluoroskopii, liczba serii, rozmiar pola promieniowania, typowe projekcje, szczegóły odnośnie dobrej jakości obrazowania, kryteria określające poziom zadawalającej informacji diagnostycznej, itd.) 4. Wymiana informacji między uczestnikami poprzez oraz porozumienie w kwestii procedur i protokołów pomiarów dawek. 5. Porozumienie w kwestii kryteriów procedury odrzucenia. 15 WP4 foreseen actions 6. Common QC of the systems and dose calibration. 7. To discuss the feasibility to define a complexity index similar to the already established for cardiology during DIMOND III. 8. To analize aspects related with: difficulty, experience of the specialist, performance of the X ray system, skill of the operator with RP, etc. 9. Collation of demographic, clinical and dosimetric (patient with skin dose in some centersand staff) data. Possible extension of the methodology for a national survey. 10. Proposal of quality and reference dose criteria. 6. Wspólne procedury kontroli jakości aparatury oraz metody kalibracji dawek. 7. Ocena możliwości określenia indeksu złożoności (complexity index) podobnego do wprowadzonego w kardiologii w ramach projektu DIMOND III. 8. Analiza wpływu takich czynników jak: złożoność zabiegu, doświadczenie specjalisty wykonującego zabieg, działanie aparatury rtg. oraz umiejętności operatora w zakresie RP, itp. 9. Zestawienie danych demograficznych, klinicznych i dozymetrycznych (pacjenci w niektórych ośrodkach dane o dawce na skórę oraz personel). Ewentualne rozszerzenie metodologii w przypadku badań ogólnokrajowych. 10. Propozycje dotyczące kryteriów jakości i dawek referencyjnych. 16 WP4 foreseen actions WP4: Possible procedures to start WP4: Od jakich procedur zacząć? 11. Proposal of optimisation (including training). Explanation of differences in dose (from QC results). 12. Data on the SENTINEL WEB with periodic update. 13. Justification (criteria to indicate the procedure) and ethical issues (some high individual doses, patient doses versus staff doses). 14. Comparison flat detector versus image intensifier. 15. Possible image quality comparison and DICOM header analysis. 11. Propozycje optymalizacji (włączając szkolenia). Wyjaśnienie różnic w dawkach (z wyników kontroli jakości). 12. Zamieszczenie danych na stronie SENTINELA, podlegających okresowej aktualizacji. 13. Uzasadnienie (kryteria wyboru procedury) oraz kwestie etyczne (dopuszczalność wysokich dawek, dawki otrzymane przez pacjenta vs dawki otrzymane przez personel. 14. Porównanie: panele płaskie vs wzmacniacze obrazu. 15. Ewentualne porównanie jakości obrazów oraz system analizy obrazu w standardzie DICOM 17 Diagnostic: Lower limb arteriography Fistulography Renal arteriography Diagnostyka: Arteriografia kończyn dolnych Fistulografia Arteriografia nerek 18

4 23.3 min; 15 images; 70 Gy.cm 2 20 WP4: Possible procedures to start Interventional: Iliac stent 93 cases in the USA survey 21.6 min; 159 images; 213 Gy.cm 2 Hepatic chemoembolization 126 cases in the USA survey 16.8 min; 216 images; 282 Gy.cm 2 Biliary drainage: 123 cases in the USA survey QCONLINE system for System Kontroli Jakości (QC) online w radiologii zabiegowej DICOM header information is extracted 2. Rejestracja informacji w standardzie DICOM QC ONLINE system 1. Images are received 1. Otrzymujemy obraz 3. COMPARISON with reference values 4. ALARMS are displayed Interventional labs Porównywanie z wartościami referencyjnymi 4. Wyświetlanie ALARMÓW 22 On line quality control Kontrola Jakości (QC) online When alarm conditions W przypadku are triggered uruchomienia alarmu: investigation of the wszcząć badanie causes or decision on przyczyn lub podjąć patient clinical follow up decyzję co do dalszego for skin injuries, after postępowania klinicznego z pacjentem procedures, can be po zakończeniu zabiegu adopted. w przypadku uszkodzeń skóry. DICOM HEADER (contains useful information to audit patient doses and procedure) Siemens Axiom FD important DICOM tags (0018,0040) : Cine Rate : 30 (0018,0060) : KVP : 97 (0018,1030) : Protocol Name : Reg (0018,1110) : Distance Source to Detector : 947 (0018,1111) : Distance Source to Patient : 798 (0018,1150) : Exposure Time : 786 (0018,1151) : X-ray Tube Current : 271 (0018,1154) : Average Pulse Width : 6.5 (0018,115E) : Image Area Dose Product : 1839 (0018,1162) : Intensifier Size : 160 (0018,1190) : Focal Spot(s) : 0.4 (0018,1510) : Positioner Primary Angle : 0 (0018,1511) : Positioner Secondary Angle : 0 (0018,1702) : Collimator Left Vertical Edge : 0 (0018,1704) : Collimator Right Vertical Edge: 1023 (0018,1706) : Collimator Upper Horizontal Ed: 0 (0018,1708) : Collimator Lower Horizontal Ed:

5 DICOM HEADER (contains useful information to audit patient doses and procedure) Siemens Axiom FD important DICOM tags (0020,0012) : Acquisition Number : 12 (0021,1004) : Current time product microas : 1650 (0021,1005) : dose microgy/pulse (setting not real): 176 (0021,1006) : skin dose % : 600 (0021, 1007) Total skin dose (mgy) in the series: 3818 (0021, 1008) Skin dose rate mgy/min : (0021,1015) DDO (Dynamic Density Optimization) value: 0 (0028,0008) : Number of Frames : 121 (0028,0010) : Rows : 1024 (0028,0011) : Columns : 1024 (0028,0100) : Bits Allocated : 16 (0028,0101) : Bits Stored : 12 (0028,0102) : High Bit : 11 (0028,2110) : Lossy Image Compression : Parameters audited for 1. Dose area product per series (including fluoroscopy runs if last image is archived). 2. Cumulative dose per series (including fluoroscopy runs if last image is archived). 3. Distances focus to detector and focus to skin. 4. Number of images per series and total number of images. 5. Added filtration and focus size. 6. Collimation. 7. C-arm angulations. 8. Radiographic technique (kv, ma y ms per series). 1. Detector format (magnification). 2. Internal postprocessing. Kontrolowane parametry w radiologii zabiegowej 1. DAP(iloczyn dawki przez powierzchnię) dla serii (uwzględniając pracę fluoroskopu jeśli ostatni obraz jest archiwizowany) 2. Dawkę kumulacyjną dla serii (uwzględniając pracę fluoroskopu jeśli ostatni obraz jest archiwizowany) 3. Odległość ognisko detektor oraz ognisko powierzchnia skóry. 4. Liczba obrazów w serii oraz całkowita liczba obrazów. 5. Filtracja dodatkowa i rozmiar ogniska. 6. Kolimator 7. Kąt pochylenia ramienia - C. 8. Technika radiograficzna (kv, ma y ms dla serii). 1. Format detektora (powiększenie) 2. Wewnętrzne przetwarzanie : XA Cardiology SCUH (4020 series) 60 Craniocaudal projection Lateral projection Most frequent C-arm angulations (See file: online IV todo2003 procesado.xls ) QCONLINE. Example of some alarm conditions (cardiology): Alarms in these cases are from too large number of frames in a single series, too larga number of series, and too large total number of frames in a single study. QCONLINE.Przykład warunków w których uruchamia się alarm (kardiologia) : Alarmy pojawiają się tutaj ze względu zbyt dużą liczbę obrazów (number of frames) w pojedynczej serii, zbyt dużą liczbę serii lub zbyt dużą całkowitą liczbę obrazów w pojedynczym badaniu. 29

Development of the profession and the challenges for the MPE (D&IR) in Europe sprawozdanie ze szkolenia w ramach programu EUTEMPE-RX Witold Skrzyński Program edukacyjny EUTEMPE-RX European Training and

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Warszawa, 16 października 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez

Bardziej szczegółowo

Niebieska księga Blue Book

Niebieska księga Blue Book Niebieska księga Blue Book Nowe wydanie New edition Maj/May 2015 WERSJA DO DYSKUSJI / DRAFT FOR DISCUSSION Sektor kolejowy Railway Sector Infrastruktura kolejowa Railway Infrastructure 1 Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Possibilities of Utilization the Risk Based Techniques in the Field of Offshore Wind Power Plants

Possibilities of Utilization the Risk Based Techniques in the Field of Offshore Wind Power Plants Possibilities of Utilization the Risk Based Techniques in the Field of Offshore Wind Power Plants Author Przemysław Kacprzak Keywords offshore wind power plants, risk-based analyses Summary In the article

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Zamawiający Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Ocena funkcjonowania wewnętrznych systemów zarządzania w poszczególnych projektach systemowych Działania 2.3 PO KL, których realizacja rozpoczęła się w roku 2009 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Niebieska Księga Blue Book

Niebieska Księga Blue Book Niebieska Księga Blue Book Nowe wydanie New edition Lipiec / July 2015 Infrastruktura drogowa Road Infrastructure Spis treści Table of Contents Wprowadzenie Background... 5 Cel podręcznika Purpose of the

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódzki Uniwersytet Medyczny, 7 listopad 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne Prelegent:

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

Programy UE w obszarze zdrowia

Programy UE w obszarze zdrowia Programy UE w obszarze zdrowia Andrzej Ryś Dyrektor ds. systemów zdrowotnych i produktów medycznych DG SANTE Dom Polski Wschodniej 27/05/2015 Plan Prezentacji Polityka zdrowotna UE Dyrektywa transgraniczna

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

The clinical and radiographic diagnosis of vertical root fractures (VRFs) is often

The clinical and radiographic diagnosis of vertical root fractures (VRFs) is often Basic Research Technology Comparison of Five Cone Beam Computed Tomography Systems for the Detection of Vertical Root Fractures Bassam Hassan, BDS, MSc,* Maria Elissavet Metska, DDS, MSc, Ahmet Rifat Ozok,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem z Wersja 2.3 (2014) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

UNDERGRADUATE STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION IN STUDENTS OPINION Undergraduate studies in physical education

UNDERGRADUATE STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION IN STUDENTS OPINION Undergraduate studies in physical education 146 Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 146-159 Buchta and Lisicki: UNDERGRADUATE STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION... Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 146-159 UNDERGRADUATE STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION IN STUDENTS

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości sieciowej współpracy podmiotów w sektorze usług medycznych i prozdrowotnych jako uzupełniającej specjalizacji województwa lubelskiego

Ocena możliwości sieciowej współpracy podmiotów w sektorze usług medycznych i prozdrowotnych jako uzupełniającej specjalizacji województwa lubelskiego RAPORT KOŃCOWY Ocena możliwości sieciowej współpracy podmiotów w sektorze usług medycznych i prozdrowotnych jako uzupełniającej specjalizacji województwa lubelskiego Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ESOMAR 26 QUESTIONS TO HELP RESEARCH BUYERS OF ONLINE SAMPLES

ESOMAR 26 QUESTIONS TO HELP RESEARCH BUYERS OF ONLINE SAMPLES ESOMAR 26 QUESTIONS TO HELP RESEARCH BUYERS OF ONLINE SAMPLES AUGUST 2011 ESOMAR 26 PYTAŃ POMOCNYCH PRZY KUPOWANIU BAZ RESPONDENTÓW DO BADAŃ INTERNETOWYCH SIERPIEŃ 2011 COMPANY PROFILE INFORMACJE O FIRMIE

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem z Wersja 2.2 (2012) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo