UMOWA NR 11 RU II/.. /2009. zawarta w dniu.2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR 11 RU II/.. /2009. zawarta w dniu.2009 r."

Transkrypt

1 załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR 11 RU II/.. /2009 zawarta w dniu.2009 r. pomiędzy: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o., ul. Wileńska 14a, Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorstw pod nr KRS , kapitał zakładowy ,00 zł, posiadającą NIP: i Regon: , w imieniu której działa Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu, ul. Dworcowa 1, Poznań; zwany dalej ODBIORCĄ, który reprezentują: 1) Włodzimierz Wilkanowicz Pełnomocnik Zarządu -Dyrektor Zakładu; 2) Jan Wojciński Zastępca Dyrektora a Firmą...(nazwa, adres)..., zwaną dalej DOSTAWCĄ, działającą na podstawie..., Regon..., NIP..., którą reprezentują: W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawarły umowę o następującej treści. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa. litrów oleju napędowego do.. od dnia r. do dnia. 2009r. 2. Dostawca będzie ustalał cenę netto sprzedaŝy dla ilości dostarczanego oleju napędowego w oparciu o jego ceny hurtowe z konkretnego dnia sprzedaŝy ogłaszane na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. z zastosowaniem upustu / marŝy za 1m³ w wysokości. zł netto + 22% VAT. 3. Wartość przedmiotu umowy nie moŝe przekroczyć kwoty zgodnie ze złoŝona ofertą brutto. zł (słownie:.. złotych ) w tym VAT: zł (słownie:..) 4. Cena określona w ust. 3 obejmuje wartość przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 oraz koszty dostawy przedmiotu umowy do.. 5. Dostarczony olej napędowy będący przedmiotem niniejszej umowy winien: - spełniać wymagania normy PN-EN spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221, poz.1441) 6. Dostarczony olej napędowy powinien spełniać takŝe poniŝsze kryteria:

2 Umowa nr 11 RU II / /2009 str. 2 - musi być czysty mikrobiologicznie i musi być odporny w okresie całego roku na ewentualne skaŝenia biologiczne w zbiornikach, instalacjach stacji paliw, autobusach szynowych, - zawartość siarki winna być nie większa niŝ 10 mg/kg, - musi pochodzić z bieŝącej produkcji, bez komponentów pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych. 2 Przebieg realizacji przedmiotu umowy 1. Wielkość kaŝdorazowej dostawy ustalana będzie na podstawie wskazań na legalizowanym liczniku pomiaru oleju napędowego urządzenia, z którego będzie wykonywany wlew paliwa oraz przeliczona na ilość oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 0 C. Ilość dostarczonego oleju napędowego będzie kaŝdorazowo udokumentowana na dokumencie wydania WZ w litrach rzeczywiście zatankowanych i litrach przeliczeniowych w temperaturze referencyjnej 15 0 C sporządzonym dla kaŝdego tankowanego pojazdu szynowego oddzielnie, zawierającym równieŝ informacje o gęstości i temperaturze wlewanego oleju napędowego, wystawionym przez przedstawiciela Dostawcy i potwierdzona przez przedstawiciela Odbiorcy. Wykaz pracowników Odbiorcy upowaŝnionych do odbioru i potwierdzania dostarczonego oleju napędowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Do kaŝdej dostawy Dostawca winien dołączyć dokumenty potwierdzające m.in. ilość i jakość dostarczonego oleju napędowego, a w szczególności: świadectwo jakości (w języku polskim) wydane przez podmiot uprawniony (producent rafineria / dostawca) oraz dowód nalewu paliwa. Przekazane przez Dostawcę dokumenty dostawy winny zawierać pełną informację o jakości, ilości dostarczonego oleju napędowego - w jednostkach masowych i objętościowych - oraz parametrach na nie wpływających zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r.w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221, poz.1441) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 3. Dostawy będą dokonywane partiami w (terminy). W przypadku zaistnienia okoliczności, których Odbiorca nie mógł przewidzieć w momencie składania zamówienia, Odbiorca zastrzega sobie, a Dostawca wyraŝa zgodę na zmianę wielkości zamówienia oraz dni dostaw. 4. Dokładne terminy dostawy i ilość oleju napędowego będą zgłaszane Dostawcy telefonicznie lub faksem najpóźniej w piątek do godziny 14:00 przed tygodniem, którego dostawy dotyczą. 5. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do... Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe wypadki i zajścia przy realizacji dostawy. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody. 6. Do kontaktów roboczych w sprawie realizacji postanowień niniejszej umowy upowaŝnieni są a) ze strony Dostawcy -... b) ze strony Odbiorcy - Zenon Piechocki Naczelnik Działu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia (tel: ; ; fax ). 3 Warunki płatności 1. Za wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy Odbiorca zapłaci Dostawcy maksymalnie kwotę określoną w 1 ust. 3.

3 Umowa nr 11 RU II / /2009 str Zapłata naleŝności za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy, będzie realizowana partiami z uwzględnieniem wielkości i terminów poszczególnych dostaw oraz rzeczywiście odebraną ilością oleju napędowego. 3. Wykonawca wystawiał będzie fakturę VAT wraz z załączonym dokumentem wydania WZ potwierdzonym przez przedstawiciela Odbiorcy za dostarczony olej napędowy. 4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie załączony do niej dokument WZ. 5. Faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę, w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 6. Do rozliczania dostawy poszczególnych partii dostarczonego / tankowanego oleju napędowego strony ustanawiają cenę jednostkową, zgodnie z 1 ust W razie uchybienia przez Odbiorcę terminowi płatności faktury Dostawca ma prawo Ŝądać zapłaty odsetek ustawowych za kaŝdy dzień zwłoki. 8. Wierzyciel nie moŝe bez pisemnej zgody dłuŝnika przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią (Kodeks Cywilny art ). 4 Odpowiedzialność gwarancyjna 1. Olej napędowy, który jest przedmiotem niniejszej umowy powinien spełniać standardy jakościowe określone w 1 ust.5 i ust.6 niniejszej umowy oraz posiadać świadectwa, o których mowa w 2 ust.2 niniejszej umowy. 2. W przypadku braku dokumentu o którym mowa w 2 ust.2 niniejszej umowy Odbiorca ma prawo odmówić tankowania danej partii oleju napędowego. 3. Odbiorca zastrzega sobie prawo pobierania próbki oleju napędowego bezpośrednio z autocysterny do dwóch pojemników. Opis pojemników z próbkami oleju napędowego powinien zawierać informacje niezbędne do identyfikacji danej dostawy. Jeden pojemnik jest przechowywany przez Dostawcę, drugi pojemnik zachowuje Odbiorca. 4. Odbiorca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania badań dostarczonego oleju napędowego w niezaleŝnym laboratorium. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych badań okaŝe się, Ŝe dostarczony olej napędowy nie posiada parametrów określonych w dołączonym do dostawy świadectwie jakości oraz nie mieści się w wymaganiach jakościowych dla oleju napędowego określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221, poz.1441), Dostawca pokryje koszty badań oraz wszelkie inne udokumentowane koszty, jakie w związku z wadliwą dostawą poniesie Odbiorca. 5. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy danej partii oleju napędowego jeŝeli z dołączonych do dostawy świadectw wynika, Ŝe olej napędowy nie spełnia wymagań określonych w 1 ust.5 i ust.6 niniejszej umowy. 6. Koszty kaŝdorazowej ekspertyzy ponosi strona której zastrzeŝenia nie znalazły potwierdzenia. 5 Kary umowne 1. ZastrzeŜenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Odbiorcy do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego w wysokości przewyŝszającej karę umowną. 2. W przypadku, gdy Dostawca nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust.3 oraz daty dostawy określonej na pisemnym zamówieniu Odbiorcy zgodnie z zasadami określonymi w 2 ust.4 zobowiązany będzie do zapłacenia Odbiorcy kary umownej za opóźnienie w wysokości 5% wartości brutto nie wykonanej dostawy.

4 Umowa nr 11 RU II / /2009 str W przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn leŝących po jego stronie lub nie przystąpienia do wykonywania umowy w terminie 3 dni od daty pierwszego zamówienia złoŝonego przez Odbiorcę, Odbiorcy przysługuje prawo naliczenia jednorazowej kary umownej w wysokości 10% wartości brutto całego przedmiotu umowy. 4. Odbiorca uprawniony jest do potracenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia naleŝnego Dostawcy. 6 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 1. Dostawca wraz z podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto tj..... zł w formie 2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy słuŝy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 3. Odbiorca zwraca kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami, wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Dostawcy. Zabezpieczenie złoŝone w formie innej niŝ gotówkowa, Odbiorca zwróci poprzez przekazanie Dostawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złoŝenie zabezpieczenia Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Odbiorcę naleŝytego wykonania umowy. 7 Postanowienia końcowe 1. Umowa została zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia.2009 roku do dnia roku. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem niewaŝności wymagają formy pisemnej. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz z późn.zm.). 4. KaŜda ze stron moŝe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony w przypadku: a) raŝącego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy, b) powzięcia przez Odbiorcę informacji o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Odbiorcy sąd powszechny. 6. Umowa niniejsza została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze Stron. 7. Załącznik nr 1 - wykaz pracowników Odbiorcy upowaŝnionych do odbioru i potwierdzania dostarczonego oleju napędowego-stanowi integralną część umowy. ODBIORCA: DOSTAWCA:

5 Umowa nr 11 RU II / /2009 str. 5 Załącznik nr 1 do umowy 11RUII/ /2009 Wykaz pracowników Odbiorcy upowaŝnionych do odbioru i potwierdzania dostarczonego oleju napędowego

UMOWA NR.../2010. a... zwanym dalej Wykonawcą" o następującej treści:

UMOWA NR.../2010. a... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: UMOWA NR.../2010 Zawarta w dniu 08 marca 2010r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o., ul. Sadowa 6 22-400 Zamość NIP: 922-000 - 86-98, REGON: 000616356, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach 1. Zamawiający : Gminny Zakład Komunikacyjny w

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w dniu... r. w Poznaniu (obowiązująca od 01.01.2015r) pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3

UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3 UMOWA NR 16A/DZ/2009 Wzór Załącznik nr 3 Zawarta w dniu...pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2...

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2... Załącznik nr 5 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY W dniu... r. w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II-281-53-PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 4. do Ogłoszenia o licytacji nr. EZ10-Ez7c-9001-263/2015

Załącznik numer 4. do Ogłoszenia o licytacji nr. EZ10-Ez7c-9001-263/2015 Załącznik numer 4 do Ogłoszenia o licytacji nr EZ10-Ez7c-9001-263/2015 UMOWA nr xxxxxxxxxxxxx zawarta dnia xxxxxxxxxxxxxxx r. w Bydgoszczy pomiędzy: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

ZALĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR U M O WY

ZALĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR U M O WY ZALĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR U M O WY Zawarta w Kutnie w dniu..... pomiędzy: Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DZP/38/241-44/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro.

Nr sprawy DZP/38/241-44/2013. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Nr sprawy DZP/38/241-44/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez:

z siedzibą:, nr identyfikacyjny NIP działającą na podstawie: reprezentowaną przez: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r.

(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Szpital Wojewódzki ul. Wieniecka 49 87-800 WŁOCŁAWEK Dział Inwestycji i Zaopatrzenia tel. (0...54) 412 91 40 fax. (0...54) 412 94 32 NIP: 888 23 34 270 Regon: 910859070 (SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) Zadanie: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI

UMOWA Nr ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI P R O J E K T UMOWA Nr ZAWARTA W DNIU. ROKU W GDYNI POMIĘDZY: Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (kod poczt. 81-338), przy ul. Chrzanowskiego 10, zwanym w dalszej treści umowy: Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo