ING TFI Outlook 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ING TFI Outlook 2011"

Transkrypt

1 ING TFI Outlook 2011

2 Perspektywy -Świat Prognozy w pigułce W naszym bazowym scenariuszu rok 2011 w skali całego świata będzie rokiem przedzierania się w górę, podczas którego rynki wschodzące znów pokaŝą wysoką dynamikę wzrostu PKB, zaś kraje rozwinięte unikną drugiego dna kryzysu. Perspektywy dlaświatowych rynków akcji są naszym zdaniem dobre, szczególnie na rynkach wschodzących. Wyceny zbliŝone do długoterminowychśrednich wskazują, Ŝe nie mamy tam jeszcze do czynienia z bańką spekulacyjną. Stopy zwrotu z akcji w ujęciu globalnym powinny być zbliŝone do procentowego wzrostu zysków spółek. Wobec ogromnej płynności na rynkach finansowych oraz jedynie umiarkowanych perspektyw dla zysku kapitałowego, warto postawić na spółki oferujące wysokie dywidendy. Na światowych rynkach dłuŝnych najatrakcyjniejsze wydają się instrumenty spread owe wysokodochodowe obligacje korporacyjne (High Yield Bonds) oraz obligacje rynków wschodzących. Kompresja spread u moŝe stanowić główne źródło zysku w tej klasie aktywów. W dalszym ciągu spodziewamy się duŝej zmienności na rynkach finansowych. Wysoka niepewność inwestorów moŝe wynikać m.in. z ryzyk związanych z zadłuŝeniem rynków rozwiniętych, widmem zaostrzenia protekcjonizmu czy nieprzewidywalnych skutków eksperymentalnej polityki gospodarczej. 2

3 Perspektywy dla gospodarki - świat Świat dwóch prędkości W naszym bazowym scenariuszu rok 2011 w skali całego świata będzie rokiem przedzierania się w górę, podczas którego rynki wschodzące znów pokaŝą wysoką dynamikę wzrostu PKB, zaś kraje rozwinięte unikną drugiego dna kryzysu. Naszym zdaniem zachodnie banki centralne i rządy wystarczająco wspomogą gospodarkę by uniknąć powrotu recesji. Nie zobaczymy jednak zdecydowanego oŝywienia na rynku pracy i rynku nieruchomości, a więc i silnej konsumpcji prywatnej. Marazm gospodarczy w Stanach Zjednoczonych i peryferiach strefy częściowo będzie zrekompensowany przez oŝywienie w Niemczech, Francji, a przede wszystkim przez wysoki wzrost gospodarczy na rynkach wschodzących Niski nominalny wzrost gospodarczy w krajach rozwiniętych Tak podzielony świat dwóch prędkości cechować będzie narastająca nierównowaga, co moŝe prowadzić do wielu napięć politycznych i nieść ze sobą ryzyko protekcjonizmu nominalny wzrost PKB w krajach OECD, r/r w % Źródło: ING IM, Thomson Datastream Oczekujemy, Ŝe światowy wzrost gospodarczy pozostanie dodatni, lecz nieco spowolni (3,8% r/r w 2011 wobec 4,8% r/r w 2010). Niski nominalny wzrost w krajach rozwiniętych moŝe nam towarzyszyć równieŝ w kolejnych latach. Motorem wzrostu będą rynki wschodzące. 3

4 Perspektywy dla gospodarki - świat Dynamicznie rosnące rynki wschodzące Zwycięstwo rynków wschodzących w nowych realiach wciąŝ nie jest odzwierciedlone przez rynki finansowe Populacja Population Powierzchnia Land lądowa mass Foreign Rezerwy ex change walutowe reserv es Energy ZuŜycie consumption energii Rynki wschodzące Rynki rozwinięte PKB w sile nabywczej GDP at PPP Eksport Ex ports GDP at market PKB rates Kapitalizacja Market cap (full rynkowa market) Kapitalizacja Market cap rynkowa (float adjusted) (freefloat) Źródło: BofA Merrill Lynch Global Equity Strategy, BP, CIA World Factbook, IMF World Economic Outlook, MSCI Rynki wschodzące pozostaną głównym motorem światowego Emerging wzrostu marketsgospodarczego. Dev eloped markets Szybkie tempo rozwoju powinno znaleźć odzwierciedlenie w wyŝszych stopach zwrotu z inwestycji w tym regionie. Szczególnie, Ŝe świetne fundamenty gospodarcze i największy potencjał rynkowy wciąŝ nie znalazły odzwierciedlenia w świecie rynków finansowych. Rynki wschodzące oferują obecnie antidotum na spowolnienie globalnej gospodarki i ryzyko deflacji. Zamieszkuje je większość ziemskiej populacji, dysponują największą i coraz lepiej wykwalifikowaną siłą roboczą. Jednocześnie na fali wysokiej konkurencyjności gospodarek i nastawionej na wzrost polityki gospodarczej, rośnie ich udział w światowym wzroście gospodarczym. Pomimo tak wielu zalet, rynki wschodzące stanowią zaledwie kilkanaście procent globalnej kapitalizacji rynkowej będącej przedmiotem płynnego obrotu (free-float). Dysproporcja kłuje w oczy tym bardziej, Ŝe wyceny na tamtejszych rynkach akcji wciąŝ nie wydają się wygórowane, finanse publiczne są relatywnie zdrowe, a bilanse spółek silne i nie obciąŝone nadmiernym zadłuŝeniem. 4

5 Perspektywy dla rynków akcji - świat W naszej ocenie indeksy światowe, podobnie jak gospodarka, będą przedzierać się w górę M arket implications Scenariusze na rok 2011 dla wybranych klas aktywów Scenariusz Environment Muddling Bazowy through Dow Spadki nside Strong Silne global wzrosty momentum Prawdopodobieństwo Prob ab ility 60% 25% 15% TAA Equity Akcje 8-12% -15% 15% Fixed Obligacje Income 2-5% 7% -5% Nieruchomości Real estate 9-14% -20% 20% Commodities Surowce 9-14% -25% 20% Źródło: ING IM Nasz najbardziej prawdopodobny scenariusz dla światowych rynków finansowych na przyszły rok zakłada powolne rozwiązywanie problemów gospodarczych i idące za tym umiarkowane wzrosty cen akcji. W takich warunkach popyt na obligacje powinien równieŝ pozostać stabilny. Jednak wyjątkowo niskie rentowności, które na rynkach rozwiniętych prawdopodobnie pozostaną w przedziale 2-3%, ograniczają potencjał zysków z inwestycji w obligacje. Ryzyko powrotu recesji w światowej gospodarce lub deflacji w Stanach Zjednoczonych jest wciąŝ obecne i szacujemy, Ŝe moŝe się zrealizować z około 25% prawdopodobieństwem. W tym scenariuszu traciłyby wszystkie ryzykowne klasy aktywów, zaś najlepszą inwestycją byłyby obligacje. Ich rentowności mogłyby spać poniŝej 2% oferując przyzwoity zysk kapitałowy. Na około 15% oceniamy szanse, Ŝe globalny wzrost gospodarczy okaŝe się silniejszy od oczekiwań, co przełoŝyłoby się na wzrosty cen ryzykownych aktywów oraz spadki cen obligacji. 5

6 Perspektywy dla rynków akcji - świat...i rok 2011 zapowiada się dobrze dla akcji End 2010 and 2011 Index targets Poziomy docelowe indeksów na koniec roku 2010 i 2011 Current end 2010 end 2011 Europe Stoxx US S&P Japan Topix MSCI EM Free Indeks MSCI EM koniec 2010 koniec 2011 % do konca 2011 Cel 2010 Cel ,7% + 9,2% + 10,5% + 14,9% Wierzymy, Ŝe akcje będą dobrą inwestycja w 2011 roku, szczególnie na tle instrumentów dłuŝnych. Oczekujemy umiarkowanych, dwucyfrowych stóp zwrotu z inwestycji w akcje (wliczając dywidendy). NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe będzie to równieŝ rok rosnącej dywergencji pomiędzy rynkami wschodzącymi, a rozwiniętymi, wysokiej zmienności na rynkach oraz duŝej niepewności odnośnie kwestii gospodarczych. Akcje na rynkach wschodzących powinny dać zarobić w skali roku około 15%, w porównaniu z 10% na rynkach rozwiniętych. Głównym motorem wzrostu cen akcji będzie przede wszystkim solidny wzrost zysków oraz stabilne wskaźniki wycen. Szacujemy, Ŝe głownie na bazie rosnących przychodów ze sprzedaŝy zyski wzrosną o blisko 10% w Stanach Zjednoczonych i strefie euro, zaś o około 20% na rynkach wschodzących. Korzystny wpływ na rentowność firm będą miały równieŝ niskie obciąŝenie odsetkami dzięki zdrowym bilansom i niskim stopom procentowym oraz wykupy własnych akcji. Widzimy takŝe potencjał delikatnej poprawy marŝ operacyjnych. W ślad za zyskami powinny podąŝać dywidendy, które w 2011 roku mogą rosnąć nawet w dwucyfrowym tempie. Jednocześnie, bogate w gotówkę przedsiębiorstwa mogą w 2011 coraz chętniej wykorzystywać wolne środki nie tylko na wykupy własnych akcji, ale równieŝ na fuzje i przejęcia. JuŜ obecnie obserwujemy rosnący wolumen takich transakcji, przy czym około 60% z nich jest finansowana gotówką. Wraz ze wzrostem zaufania przedsiębiorców, powoli mogą odradzać się tak niezbędne inwestycje kapitałowe. JednakŜe na znaczny wzrost wydatków na CAPEX na rynkach rozwiniętych moŝe przyjść nam czekać do 2012 lub później. Źródło: ING IM, Bloomberg 6

7 Perspektywy dla rynków obligacji - świat Stabilne, niskie rentowności i ograniczony potencjał wzrostu cen obligacji Status Quo na rynkach długu Nasz bazowy scenariusz dla światowych rynków długu zakłada utrzymanie rentowności obligacji na obecnych niskich poziomach. Na rynkach rozwiniętych (np. USA rentowności papierów skarbowych najprawdopodobniej pozostaną w przedziale 2-3%. Tym samym, zyski z inwestycji w tę klasę aktywów mogą być bardzo skromne. Spread amerykańskich obligacji korporacyjnych Rentowność 10-letnich Bundów Źródło: ING IM, Thompson Reuters Datastream Ograniczony potencjał wzrostu cen obligacji wynika w duŝej mierze z ulokowania ogromnych ilości taniego pieniądza w najbezpieczniejsze instrumenty finansowe bony i obligacje skarbowe. Wydaje się, Ŝe jedynie drugie dno kryzysu i deflacja mogłyby spowodować kontynuację zwyŝki na skarbowych instrumentach dłuŝnych, lecz taką moŝliwość rozwaŝamy tylko w kontekście ryzyk, nie zaś bazowego scenariusza. Bardzo wysoka płynność i niskie stopy procentowe powinny towarzyszyć inwestorom przynajmniej do końca przyszłego roku. Spodziewamy się kontynuacji luźnej polityki pienięŝnej przez banki centralne krajów rozwiniętych. Przemawia za tym chociaŝby determinacja tychŝe instytucji do odblokowania rynku kredytowego. Za przykład moŝe posłuŝyć niedawne uruchomienie drugiej odsłony programu wykupu aktywów przez amerykańską Rezerwę Federalną. Ze względu na wciąŝ obecne ryzyko deflacji, delewarowanie w sektorze publicznym i gospodarstwach domowych oraz niewykorzystane moce wytwórcze w przedsiębiorstwach, inflacja nie stanowi obecnie zagroŝenia w krajach rozwiniętych. Dlatego teŝ podwyŝki stóp procentowych w tych gospodarkach wydają się mało prawdopodobne. WyŜszych stóp zwrotu na światowych rynkach długu naleŝy więc szukać w instrumentach spread owych wysokodochodowych obligacjach korporacyjnych (High Yield Bonds) oraz obligacjach rynków wschodzących. Kompresja spread u (róŝnica pomiędzy rentownością obligacji korporacyjnych i obligacji skarbowych) moŝe stanowić główne źródło zysku w tej klasie aktywów. Nacisk na spreadowe instrumenty dłuŝne obligacje korporacyjne i dług rynków wschodzących 7

8 Ryzyka - Świat Dalej czeka nas wysoka niepewność a prognozom towarzyszą istotne ryzyka Niestety, nie zapowiada się by w 2011 inwestorzy odetchnęli z ulgą i odpoczęli od ciągłej niepewności oraz wysokiej zmienności na rynkach finansowych. Obecnie przyszłośćświatowej gospodarki, bardziej niŝ zwykle zaleŝy od polityków. Źródło: ING IM Jedną z wad programu zakupu aktywów w porównaniu z konwencjonalną polityka monetarną jest fakt, Ŝe mamy znacznie mniejsze doświadczenie w ocenie gospodarczych skutków uŝycia tego instrumentu Niepewne są m.in. skutki niekonwencjonalnych środków, które zostały uŝyte do stymulacji zachodnich gospodarek. Przykładem jest uruchomienie programu QE2 przez amerykańską Rezerwę Federalną. CięŜko przewidzieć efekty uboczne eksperymentalnej polityki gospodarczej, tym bardziej, Ŝe doświadczenia te przeprowadza się na Ŝywym organizmie globalnej gospodarce. Wśród istotnych ryzyk, które towarzyszą prognozom na przyszły rok są równieŝ: ryzyko pogłębienia się problemów związanych z zadłuŝeniem rynków rozwiniętych ryzyko zaostrzenia protekcjonizmu, w tym ograniczeń w przepływie kapitału Ben Bernanke Czarne scenariusze są wciąŝ odległe, lecz będą źródłem duŝej niepewności wśród inwestorów 8

9 Perspektywy dla gospodarki - Polska Dalsze przyśpieszenie wzrostu gospodarczego Historyczny i prognozowany wzrost PKB w Polsce Polska okrzyknięta zieloną wyspą Europy uniknęła recesji, powróciła na ścieŝkę wzrostu i na tle regionu rośnie w najbardziej stabilnym tempie. Nasze prognozy gospodarcze z grudnia 2009, które mogły wydawać się hurra-optymistyczne, stają się rzeczywistością. Rok 2010 krajowa gospodarka powinna zakończyć blisko 4% wzrostem. W 2011 oczekujemy dalszego przyśpieszenia wzrostu gospodarczego. Dynamika PKB w skali całego roku powinna naszym zdaniem wynieść 4,5% r/r. Głównymi motorami wzrostu gospodarczego będą konsumpcja prywatna, stabilna konsumpcja publiczna oraz inwestycje prywatne. Trwający obecnie cykl odbudowy zapasów zapewne zakończy się w pierwszej połowie 2011, więc wpływ zmian zapasów na wzrost gospodarczy będzie neutralny. Ryzyko widzimy po stronie eksportu netto, który ze względu na szybszy wzrost importu niŝ eksportu będzie negatywnie kontrybuować do PKB. Źródło: NBP, prognozy ING IM Oczekujemy dalszej poprawy na rynku pracy, wzrostu zatrudnienia i spadku stopy bezrobocia do około 11% na koniec

10 Perspektywy dla gospodarki - Polska Rosnąca presja inflacyjna i mocniejszy złoty Projekcja i cel inflacyjny NBP, październik 2010 W skali roku 2011 dynamika inflacji naszym zdaniem wyniesie około 3,0-3,5% Spodziewamy się cyklu podwyŝek stóp procentowych, rozłoŝonych równomiernie na przestrzeni roku, w sumie o co najmniej 100 pkt. bazowych Rośnie ryzyko, Ŝe inflacja wyŝsza od prognozowanej skłoni RPP do ostrzejszych podwyŝek stóp procentowych Źródło: NBP Za wzrost cen towarów i usług odpowiedzialny będzie wzrost gospodarczy, oparty na najbardziej pro-inflacyjnych czynnikach: konsumpcji i inwestycjach PLN Wierzymy, Ŝe PLN fundamentalnie jest ciągle jedną z najbardziej niedowartościowanych walut wśród rynków wschodzących i na przestrzeni przyszłego roku powinien umacniać się do EUR Polska waluta pozostaje fundamentalnie silna równieŝ na tle regionu PLN jako waluta kraju rozwijającego się będzie w dalszym ciągu podatna na wahania wywołane zmianami apetytu na ryzyko i przepływami kapitału do rynków wschodzących 10

11 Perspektywy dla rynku obligacji - Polska Ograniczony potencjał zysków Krzywa rentowności polskich obligacji skarbowych 1 sty gru paź 2010 Źródło: Bloomberg W 2011 oczekujemy stóp zwrotu z inwestycji w fundusze polskich obligacji zbliŝonych do oprocentowania obligacji rządowych, tj. 4,5 5,5% w skali roku. Polskiemu rynkowi długu sprzyjać będzie wzmoŝone zainteresowanie zagranicznych inwestorów obligacjami rynków wschodzących, lecz będzie się to równieŝ wiązać ze zwiększoną zmiennością na rynku Na niekorzyść polskich obligacji będą działać podwyŝki stóp procentowych i niepewność w sferze finansów publicznych. ZbliŜające się wybory parlamentarne 2011 zwiększą niepewność polityczną. Istotny czynnik ryzyka stanowi równieŝ moŝliwe pogłębienie kryzysu zadłuŝeniowego w strefie euro. Spodziewamy się stopniowego wzrostu rentowności krótkoterminowych skarbowych papierów dłuŝnych (podnoszenie krótkiego końca polskiej rządowej krzywej rentowności). Potencjał funduszy rynku pienięŝnego szacujemy w 2011 na 4,0 4,5% w skali roku. Jednocześnie rynek pienięŝny powinien cechować się niską zmiennością i mniejszym ryzykiem od rynku obligacji. 11

12 Perspektywy dla rynku akcji - Polska W 2011 polskie akcje mogą dać zarobić 15% 2011 zapowiada się jako kolejny dobry rok dla akcji polskich spółek. Podtrzymujemy nasze zdanie, iŝ obecnie znajdujemy się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Poziom docelowy WIG na tys. pkt. +15,8% W naszym bazowym scenariuszu realne jest osiągnięcie przez indeks WIG poziomu pkt. na koniec przyszłego roku. Po drodze do tego poziomu spodziewamy się znaczących korekt i podwyŝszonej zmienności na rynku. Źródło: Bloomberg Istotny wpływ na zachowanie polskiego rynku akcji będzie mieć rozwój sytuacji na globalnych rynkach finansowych. Wśród segmentów rynku stawiamy na małe i średnie spółki. Polska gospodarka przyśpiesza, a to właśnie małe i średnie spółki za sprawą wysokiej dźwigni operacyjnej są głównymi beneficjentami wzrostu gospodarczego. Choć część 2011 moŝe naleŝeć do duŝych spółek z WIG20, to juŝ teraz warto rozwaŝyć budowanie pozycji w segmencie małych i średnich spółek. Nowe oferty publiczne zakończą się naszym zdaniem sukcesami i niekoniecznie muszą jako czynnik podaŝowy ciąŝyć nad polskim rynkiem akcji. Przeciwnie, ciekawe emisje mogą przyciągnąć uwagę duŝych zagranicznych inwestorów na warszawską giełdę i przyczynić się do wzrostu udziału polskich akcji w ich portfelach. 12

13 Perspektywy - Polska Prognozy w pigułce Perspektywy 2011 Zestawienie prognoz ING Investment Management Polska Wzrost PKB 4,5% Stopa bezrobocia 11% Inflacja 3,0% 3,5% Stopa referencyjna NBP 4,5% WIG Szacunkowe stopy zwrotu z funduszy obligacji Szacunkowe stopy zwrotu z funduszy rynku pienięŝnego Najciekawszy segment rynku akcyjnego Źródło: ING IM pkt. (+ 15%) 4,5% 5,5% 4,0% - 4,5% Małe i średnie spółki Naszym zdaniem wzrost gospodarczy w Polsce przyśpieszy i w 2011 wyniesie 4,5% WyŜsza dynamika PKB będzie powodować narastanie presji inflacyjnych. Wzrost cen moŝe sięgnąć 3,0%-3,5% w skali roku, co skłoni RPP do cyklu podwyŝek stóp procentowych w sumie o co najmniej 100 pkt. bazowych. Rok 2011 zapowiada się jako dobry rok dla polskich akcji. Realne wydaje się osiągnięcie przez indeks WIG poziomu 55 tys pkt. na koniec roku. Najciekawszym segmentem rynku są naszym zdaniem małe i średnie spółki. Potencjał wzrostu cen obligacji jest ograniczony. Fundusze obligacji polskich zaoferują najprawdopodobniej stopy zwrotu zbliŝone do funduszy gotówkowych 13

14 Nasze propozycje produktowe na 2011 Region Wniosek z prognoz Subfundusz Polska ZbliŜa się czas dominacji MiŚ-ów ING Średnich i Małych Spółek Europa Śr.-Wsch. Wzrost w CEE sprzyja sektorom cyklicznym ING CEE Sektorów Wzrostowych Polska Kolejny dobry rok dla polskich akcji ING Akcji RYZYKO Rynki wschodzące Świetne fundamenty i korzystne momentum ING (L) Rynków Wschodzących Rynki rozwinięte Szukaj zysków z kompresji spreadów ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego Polska Warto budować pozycję akcyjną w portfelu ING Stablinego Wzrostu 14

15 Ciekawe fundusze na 2011 Tania okazja, czyli spółki o małej i średniej kapitalizacji Jeśli chcę podjąć ryzyko, to który segment polskiego rynku ma najlepsze perspektywy? Wybór dla klientów o profilu agresywnym i długim horyzoncie inwestycyjnym Inwestując na polskiej giełdzie, koncentruje się na segmencie małych i średnich spółek. Jest zatem bardziej ryzykowny od funduszy akcyjnych szerokiego rynku, ale oferuje wyŝszy potencjał zysków. Małe i średnie spółki są obecnie relatywnie tanie, a ich wyceny znajdują się poniŝej średnich długoterminowych ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek Wierzymy, Ŝe w chwili obecnej warto stopniowo budować ekspozycję portfela inwestycyjnego na małe i średnie spółki. To właśnie ten segment rynku powinien oferować najwyŝsze stopy zwrotu, gdy skończy się dominacja spółek z WIG20. Wraz z dojrzewaniem trendu wzrostowego na polskiej giełdzie uwaga inwestorów będzie zapewne przenosić się na małe i średnie spółki, i to ich akcje powinny zachowywać się najlepiej na tle szerokiego rynku. W wynikach tych spółek najlepiej widoczne jest oŝywienie gospodarcze, dzięki małemu udziałowi kosztów zmiennych w całkowitych kosztach (wysoka dźwignia operacyjna) Historycznie, gdy globalne wskaźniki wyprzedzające wracały ze szczytów do poziomów równowagi, polska giełda, a w szczególności małe i średnie spółki zachowywały się lepiej od zachodnich rynków akcyjnych Historycznie to indeksy małych i średnich spółek rosły najszybciej 15

16 Ciekawe fundusze na 2011 Na wzrost gospodarczy sektory wzrostowe Jak zarabiać na oŝywieniu gospodarczym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej? ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Wybór dla klientów o profilu agresywnym i długim horyzoncie inwestycyjnym Subfundusz inwestuje w najciekawsze spółki z regionu CEE, m.in. w Turcji, Rumunii, Czechach, Bułgarii i Węgrzech. Pozwala zarabiać na wzroście cen akcji spółek działających w branŝach, które szczególnie korzystają na wzroście gospodarczym, bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz konsumpcji. Do portfela trafiają: producenci materiałów budowlanych spółki przemysłowe z ekspozycją eksportową detaliści spółki paliwowe spółki medialne Portfel subfunduszu nie zawiera: spółek finansowych: spółek budowlanych 16

17 Ciekawe fundusze na 2011 Giełda w górę. W szerokim tego słowa znaczeniu. Jak szybko, prosto i efektywnie zainwestować na szerokim rynku akcji polskich? Wybór dla klientów o profilu agresywnym i długim horyzoncie inwestycyjnym Podstawowy, klasyczny produkt akcyjny pozwalający lokować oszczędności w starannie wyselekcjonowane akcje, głównie spółek notowanych na GPW w Warszawie. ING Subfundusz Akcji Subfundusz w prosty i efektywny sposób pozwala budować ekspozycję portfela inwestycyjnego na polski rynek akcyjny. Jednocześnie klienci mogą korzystać na selekcji najatrakcyjniejszych spółek, alokacji regionalnej i alokacji sektorowej, dokonywanej przez jeden z najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku. Spodziewamy się, Ŝe 2011 będzie kolejnym dobrym rokiem dla polskich akcji, które powinny dać zarobić około 15%. W naszym bazowym scenariuszu realne jest osiągnięcie przez indeks WIG poziomu pkt. na koniec przyszłego roku. 17

18 Ciekawe fundusze na 2011 Kierunek- rynki wschodzące Gdzie szukać najlepszych fundamentów i największego potencjału rynku? Długoterminowa przewaga rynków wschodzących: Stabilny trend wzrostowy w zyskach spółek (równieŝ w kolejnych latach) na bazie wzrostu gospodarczego Silne długoterminowe fundamenty gospodarcze struktura demograficzna, niskie zadłuŝenie sektora publicznego i prywatnego Kraje rozwijające zyskują pozycję międzynarodową przykładem moŝe być utworzenie grupy G20 Inwestorzy zaczynają postrzegać rynki wschodzące jako oddzielny region o unikalnych cechach ING (L) Rynków Wschodzących Wybór dla klientów o profilu agresywnym i długim horyzoncie inwestycyjnym Rynki wschodzące obecnie oferują azyl przed spowolnieniem globalnej gospodarki i ryzykiem deflacji. Akcje spółek z rynków wschodzących na tle pozostałych regionów mają, naszym zdaniem, relatywnie największy potencjał wzrostowy w nadchodzącym roku Wskaźniki wyprzedzające dla rynków wschodzących zbliŝają się do osiągnięcia dna, co powinno nastąpić w 1 kw Zwiastuje to późniejsze cykliczne odbicie tychŝe wskaźników, co historycznie inwestorzy wyceniali kilka miesięcy wcześniej, co niedługo moŝe dać wiatr w Ŝagle rynkom wschodzącym. Ceny akcji są wciąŝ atrakcyjne i nie widać jeszcze oznak występowania bańki spekulacyjnej. Dostęp do taniego pieniądza w krajach rozwiniętych wzmaga popyt na aktywa notowane na rynkach wschodzących (carry game i wysokie napływy do funduszy rynków wschodzących) Chińska gospodarka stopniowo przekształca się z eksportowej na konsumpcyjną. Jednocześnie ryzyko inflacji jest znośnie i nie zwiastuje gwałtownego zacieśniania monetarnego. 18

19 Ciekawe fundusze na 2011 Wysoko poŝądane wysokodochodowe obligacje korporacyjne Która klasa aktywów jest mniej ryzykowna od akcji, a jednocześnie pozwala zarabiać na silnych bilansach spółek oraz wzroście zysków? Wybór dla klientów o profilu umiarkowanym i długim horyzoncie inwestycyjnym Subfundusz dłuŝny, który w obecnych warunkach rynkowych stanowi atrakcyjną alternatywę dla inwestycji w akcje. Obligacje korporacyjne oferują dodatkowy zysk z kompresji spreadów za ryzyko kredytowe (search for yield) Wzrost zysków i silne bilanse spółek poprawiają ich zdolność kredytową, a tym samym prowadzą do wzrostu cen ich obligacji ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego Dodruk pieniądza na rynkach rozwiniętych oraz odporność chińskiej gospodarki na spowolnienie niwelują część ryzyk i sprzyjają obligacjom segmentu High Yield Wyceny nie są wymagające, a wciąŝ duŝy spread obligacji korporacyjnych względem amerykańskich treasuries powinien się zawęŝać W otoczeniu powolniejszego wzrostu gospodarczego, wysokiej płynności i szerokiego trendu bocznego na światowych giełdach, obligacje korporacyjne oferują atrakcyjną rentowność i powinny dalej cieszyć się duŝym popytem Stopa niewypłacalności emitentów spada gwałtownie po szczycie w 2009 roku i przynajmniej do końca 2011 powinna utrzymywać się poniŝej historycznej średniej Od wielu miesięcy częściej obserwowaliśmy podwyŝki (upgrades) niŝ obniŝki ratingów (downgrades) obligacji z tego segmentu 19

20 Ciekawe fundusze na 2011 Dla ostroŝniejszych stabilny wzrost Jak szybko, prosto i efektywnie zainwestować na szerokim rynku akcji polskich? ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Wybór dla klientów akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne, o horyzoncie inwestycyjnym min. 3 lata. Jest to konserwatywna strategia, opierająca się głównie na długu skarbowym oraz akcjach najlepszych polskich spółek. Subfundusz pozwala stopniowo, małymi krokami budować ekspozycję na polski rynek akcji, jednocześnie zachowując poduszkę bezpieczeństwa w postaci większościowej części dłuŝnej. Przez 9 z 10 lat swojego istnienia Subfundusz wypracowywał zyski, natomiast tylko jeden raz był na minusie w pamiętnym roku W okresie spadków indeksów giełdowych, potencjalne straty na części akcyjnej są w duŝej części amortyzowane przez część dłuŝną, zaś w okresie hossy część akcyjna jest źródłem dodatkowych zysków, czyniąc ten subfundusz znacznie bardziej atrakcyjnym od subfunduszy gotówkowych i obligacyjnych. JuŜ obecnie cena jednostki uczestnictwa ING Subfunduszu Stabilnego Wzrostu przebiła poziomy z hossy Fundusz moŝna traktować jako pierwszy krok w hossę. Specyfika funduszu parasolowego ING Parasol FIO umoŝliwia późniejsze dopasowania strategii inwestycyjnej poprzez konwersję na inny subfundusz np. akcyjny bądź obligacyjny. Konwersja nie pociąga za sobą skutków podatkowych oraz przenosi do nowej strategii równieŝ wypracowane wcześniej zyski. 20

21 Prognozy ING IM Polska z końca roku 2009 Optymizm okazał się w pełni uzasadniony Indeks WIG a nasze prognozy ( na dzień ) Poziom docelowy tys. pkt. Poziom startowy tys. pkt. Źródło: Bloomberg Jeszcze na początku roku 2010 głośno zwiastowano rychły powrót globalnej recesji i spadek indeksów akcyjnych w głęboką otchłań. Opublikowane wówczas przez nas prognozy gospodarcze były często komentowane jako hurra-optymistyczne i oderwane od rzeczywistości. Dziś, do końca dobiega przesiąknięty niepewnością rok 2010, który obfitował w głośne wydarzenia niosące ze sobą globalne reperkusje. Rekordowo długa i mroźna zima, eskalacja problemów zadłuŝeniowych w krajach rozwiniętych, zacieśnianie monetarne w Chinach, czy dodruk pieniądza w programie QE2 to jedynie garstka tematów, które miały kluczowy wpływ na zachowanie rynków finansowych w mijającym roku. Czas jednak pokazał, Ŝe nasz optymizm był w pełni uzasadniony. Polska gospodarka znacznie przyśpieszyła, a w ślad za nią polska giełda. Zrewidowany w lipcu poziom docelowy WIG 47 tys. pkt. okazał się strzałem w dziesiątkę. RównieŜ zgodnie z naszymi prognozami ostatnie 12 miesięcy okazało się dobrym okresem dla akcji na całym świecie, a w szczególności na rynkach wschodzących. Perspektywy 2010 Realizacja prognoz ING Investment Management Polska Oczekujemy kontynuacji poprawy wzrostu gospodarczego Polski w roku 2010 nawet do poziomu 4,0%-4,5% r/r. Oczekujemy poprawy sytuacji na rynku pracy juŝ od 1Q Stopa bezrobocia po osiągnięciu ok.12,5% maksimum moŝe spaść na koniec 2010 do poziomu 11% Inflacja będzie stopniowo spadała w pierwszej połowie 2010 w kierunku celu inflacyjnego RPP (2,5%). Od połowy roku spodziewamy się stopniowego wzrostu inflacji w okolice 3,0% Spodziewamy się dwóch podwyŝek stóp o 25 bps nie wcześniej jednak niŝ w drugiej połowie roku. Oczekujemy, Ŝe rok 2010 będzie sprzyjającym okresem do stopniowego budowania pozycji na rynku akcji dla inwestorów długoterminowych. W naszej ocenie realny jest scenariusz osiągnięcia przez indeks WIG w roku 2010 poziomu pkt. Oczekujemy, Ŝe rok 2010 będzie rokiem dobrym dla inwestycji w akcje, których ceny będą podąŝać za stabilnie rosnącymi zyskami spółek. Preferowanymi regionami są rynki wschodzące, jednak naleŝy brać pod uwagę róŝnice pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami wchodzącymi w skład tej grupy. Odbicie w światowej gospodarce będzie kontynuowane w roku Oczekujemy ponadprzeciętnego wzrostu PKB na rynkach wschodzących oraz niskiego (poniŝej długoterminowych średnich) wzrostu PKB na rynkach rozwiniętych. Inflacja oraz stopy procentowe w USA oraz strefie euro pozostaną na dotychczasowych niskich poziomach. X (11,9%) X (brak)

22 ZastrzeŜenia prawne Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. ING TFI i Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem moŝliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest toŝsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzaleŝniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i naleŝnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie oraz w Skrótach Prospektów Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie Wartość aktywów netto ING Subfunduszu Ochrony Kapitału 90, ING Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, ING Subfunduszu ZrównowaŜonego, ING Subfunduszu Akcji, ING Subfunduszu Akcji Plus, ING Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Sektorów Defensywnych, ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Sektorów Wzrostowych, ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Sektora Finansowego, ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Budownictwa i Nieruchomości, ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Średnich i Małych Spółek oraz ING Subfunduszu Selektywnego będących subfunduszami ING Parasol FIO moŝe się cechować duŝą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych funduszy i subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto ING FIO Chiny i Indie USD oraz ING FIO Rosja EUR moŝe się cechować duŝą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych funduszy w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą lokujących w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO moŝe się cechować duŝą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłuŝne o podwyŝszonym ryzyku. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. planuje z dniem przekształcić ING FIO Chiny i Indie USD oraz ING FIO Rosja EUR w kolejne subfundusze ING Parasol FIO. Subfundusze ING SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. ING Subfundusz Gotówkowy, ING Subfundusz Obligacji, ING Subfundusz Ochrony Kapitału 90, ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ING Subfundusz ZrównowaŜony oraz ING Subfundusz Selektywny będące subfunduszami ING Parasol FIO mogą lokować powyŝej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. W przypadku ING Subfunduszu Ochrony Kapitału 90 Towarzystwo, Fundusz ani Ŝaden podmiot trzeci nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu. ING Subfundusz Gotówkowy, ING Subfundusz Obligacji, ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ING Subfundusz ZrównowaŜony, ING Subfundusz Akcji oraz ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek powstały z przekształcenia odpowiednio ING FIO Gotówkowego, ING FIO Obligacji, ING FIO Stabilnego Wzrostu, ING FIO ZrównowaŜonego, ING FIO Akcji oraz ING FIO Średnich i Małych Spółek w nowe subfundusze ING Parasol FIO. Dane sprzed przekształcenia odnoszą się do tych funduszy. ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości do 29 maja 2008 r. działał jako ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus. ING FIO Chiny i Indie USD do r. działał jako ING FIO Zagranicznych Funduszy Dolarowych. ING FIO Rosja EUR do r. działał jako ING FIO Zagranicznych Funduszy Euro. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Niniejszy materiał został przygotowany przez ING TFI przy dołoŝeniu naleŝytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych ING TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez ING TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iŝ są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. ING TFI nie moŝe jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyraŝane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami ING TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w kaŝdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego uŝytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaŝy instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Subfundusze ING (L) są subfunduszami ING (L) Invest (SICAV) oraz ING (L) Renta Fund (SICAV), mających siedzibę w Luksemburgu. Fundusze ING (L) posiadają odpowiednią licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) w Luksemburgu. Fundusze są zarejestrowane przez CSSF. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tych funduszy inwestycyjnych odsyłamy Państwa do prospektu informacyjnego i suplementów do prospektu. W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, o których mowa w tym dokumencie opublikowano Ulotkę z instrukcjami finansowymi zawierającą wszelkie niezbędne informacje o tych produktach oraz kosztach i ryzyku, jakie moŝe się z nim wiązać. Nie naleŝy podejmować niepotrzebnego ryzyka. Fundusze inwestycyjne nie oferują gwarantowanych stóp zwrotu z inwestycji i Ŝadne poziomy stóp zwrotu osiągnięte w przeszłości nie stanowią wyznacznika ani nie zapewniają przyszłych stóp zwrotu. Prospekt informacyjny, suplement do prospektu i Ulotki z instrukcjami finansowymi dostępne są w następującej witrynie internetowej: Informacji zawartych w tym dokumencie nie udziela się w zamiarze zrealizowania sprzedaŝy bądź ubiegania się o dokonanie inwestycji lub subskrypcji papierów wartościowych. Przed dokonaniem inwestycji proszę przeczytać prospekt informacyjny. 22

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014 Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014 Akcje rynków rozwiniętych są klasą aktywów która nas najbardziej przekonuje. Wzrost Outlook 2014 zysków spółek i

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo

Kupujący nie dają za wygraną

Kupujący nie dają za wygraną o FUNDUSZE INWESTYCYJNE RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2012 Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Kacper Kędzior Robert Kaczmarek Dane na dzień: 29 lutego 2012 Kategorie funduszy Aktywa Zmiana (%) (w mld zł)

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A.

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Styczeń 2014 Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Grudzień w skrócie Giełdy na rynkach rozwiniętych ustanawiają nowe szczyty, rynki wschodzące trzeci rok z rzędu wypadają

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 01(47) 23 stycznia 2015 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, 1,1 biliona euro - taką kwotę przeznaczy

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r. Komentarz rynkowy Przełom roku to zwyczajowo czas podsumowań, oceny tego, co było, analizy sukcesów i niepowodzeń oraz wyciągania wniosków. Zwykle przemyślenia takie kończą się snuciem prognoz i planów

Bardziej szczegółowo

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny

Polskie banki. Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków. 7 stycznia 2010. Inicjacja wyceny Bank Zachodni WBK jest Członkiem Grupy Allied Irish Banks Polskie banki Inicjacja wyceny 7 stycznia 2010 Nowa dekada otwiera nowe moŝliwości dla polskich banków Inicjujemy wycenę krajowego sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro

PIONEER. Światowa mapa długu. Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej. Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2014 PIONEER Sztuka dobrego wyboru Pioneer Strategii Globalnej Ożywienie na peryferiach Europy Peryferyjne kraje strefy euro Trend jest Twoim przyjacielem Znane powiedzenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. listopad 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Skłonność do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa rośnie systematycznie, wraz z utrzymującymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. 1 Spis treści List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 6 I. Podsumowanie działalności Alior Banku w 2013 r.... 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo