ING TFI Outlook 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ING TFI Outlook 2011"

Transkrypt

1 ING TFI Outlook 2011

2 Perspektywy -Świat Prognozy w pigułce W naszym bazowym scenariuszu rok 2011 w skali całego świata będzie rokiem przedzierania się w górę, podczas którego rynki wschodzące znów pokaŝą wysoką dynamikę wzrostu PKB, zaś kraje rozwinięte unikną drugiego dna kryzysu. Perspektywy dlaświatowych rynków akcji są naszym zdaniem dobre, szczególnie na rynkach wschodzących. Wyceny zbliŝone do długoterminowychśrednich wskazują, Ŝe nie mamy tam jeszcze do czynienia z bańką spekulacyjną. Stopy zwrotu z akcji w ujęciu globalnym powinny być zbliŝone do procentowego wzrostu zysków spółek. Wobec ogromnej płynności na rynkach finansowych oraz jedynie umiarkowanych perspektyw dla zysku kapitałowego, warto postawić na spółki oferujące wysokie dywidendy. Na światowych rynkach dłuŝnych najatrakcyjniejsze wydają się instrumenty spread owe wysokodochodowe obligacje korporacyjne (High Yield Bonds) oraz obligacje rynków wschodzących. Kompresja spread u moŝe stanowić główne źródło zysku w tej klasie aktywów. W dalszym ciągu spodziewamy się duŝej zmienności na rynkach finansowych. Wysoka niepewność inwestorów moŝe wynikać m.in. z ryzyk związanych z zadłuŝeniem rynków rozwiniętych, widmem zaostrzenia protekcjonizmu czy nieprzewidywalnych skutków eksperymentalnej polityki gospodarczej. 2

3 Perspektywy dla gospodarki - świat Świat dwóch prędkości W naszym bazowym scenariuszu rok 2011 w skali całego świata będzie rokiem przedzierania się w górę, podczas którego rynki wschodzące znów pokaŝą wysoką dynamikę wzrostu PKB, zaś kraje rozwinięte unikną drugiego dna kryzysu. Naszym zdaniem zachodnie banki centralne i rządy wystarczająco wspomogą gospodarkę by uniknąć powrotu recesji. Nie zobaczymy jednak zdecydowanego oŝywienia na rynku pracy i rynku nieruchomości, a więc i silnej konsumpcji prywatnej. Marazm gospodarczy w Stanach Zjednoczonych i peryferiach strefy częściowo będzie zrekompensowany przez oŝywienie w Niemczech, Francji, a przede wszystkim przez wysoki wzrost gospodarczy na rynkach wschodzących Niski nominalny wzrost gospodarczy w krajach rozwiniętych Tak podzielony świat dwóch prędkości cechować będzie narastająca nierównowaga, co moŝe prowadzić do wielu napięć politycznych i nieść ze sobą ryzyko protekcjonizmu nominalny wzrost PKB w krajach OECD, r/r w % Źródło: ING IM, Thomson Datastream Oczekujemy, Ŝe światowy wzrost gospodarczy pozostanie dodatni, lecz nieco spowolni (3,8% r/r w 2011 wobec 4,8% r/r w 2010). Niski nominalny wzrost w krajach rozwiniętych moŝe nam towarzyszyć równieŝ w kolejnych latach. Motorem wzrostu będą rynki wschodzące. 3

4 Perspektywy dla gospodarki - świat Dynamicznie rosnące rynki wschodzące Zwycięstwo rynków wschodzących w nowych realiach wciąŝ nie jest odzwierciedlone przez rynki finansowe Populacja Population Powierzchnia Land lądowa mass Foreign Rezerwy ex change walutowe reserv es Energy ZuŜycie consumption energii Rynki wschodzące Rynki rozwinięte PKB w sile nabywczej GDP at PPP Eksport Ex ports GDP at market PKB rates Kapitalizacja Market cap (full rynkowa market) Kapitalizacja Market cap rynkowa (float adjusted) (freefloat) Źródło: BofA Merrill Lynch Global Equity Strategy, BP, CIA World Factbook, IMF World Economic Outlook, MSCI Rynki wschodzące pozostaną głównym motorem światowego Emerging wzrostu marketsgospodarczego. Dev eloped markets Szybkie tempo rozwoju powinno znaleźć odzwierciedlenie w wyŝszych stopach zwrotu z inwestycji w tym regionie. Szczególnie, Ŝe świetne fundamenty gospodarcze i największy potencjał rynkowy wciąŝ nie znalazły odzwierciedlenia w świecie rynków finansowych. Rynki wschodzące oferują obecnie antidotum na spowolnienie globalnej gospodarki i ryzyko deflacji. Zamieszkuje je większość ziemskiej populacji, dysponują największą i coraz lepiej wykwalifikowaną siłą roboczą. Jednocześnie na fali wysokiej konkurencyjności gospodarek i nastawionej na wzrost polityki gospodarczej, rośnie ich udział w światowym wzroście gospodarczym. Pomimo tak wielu zalet, rynki wschodzące stanowią zaledwie kilkanaście procent globalnej kapitalizacji rynkowej będącej przedmiotem płynnego obrotu (free-float). Dysproporcja kłuje w oczy tym bardziej, Ŝe wyceny na tamtejszych rynkach akcji wciąŝ nie wydają się wygórowane, finanse publiczne są relatywnie zdrowe, a bilanse spółek silne i nie obciąŝone nadmiernym zadłuŝeniem. 4

5 Perspektywy dla rynków akcji - świat W naszej ocenie indeksy światowe, podobnie jak gospodarka, będą przedzierać się w górę M arket implications Scenariusze na rok 2011 dla wybranych klas aktywów Scenariusz Environment Muddling Bazowy through Dow Spadki nside Strong Silne global wzrosty momentum Prawdopodobieństwo Prob ab ility 60% 25% 15% TAA Equity Akcje 8-12% -15% 15% Fixed Obligacje Income 2-5% 7% -5% Nieruchomości Real estate 9-14% -20% 20% Commodities Surowce 9-14% -25% 20% Źródło: ING IM Nasz najbardziej prawdopodobny scenariusz dla światowych rynków finansowych na przyszły rok zakłada powolne rozwiązywanie problemów gospodarczych i idące za tym umiarkowane wzrosty cen akcji. W takich warunkach popyt na obligacje powinien równieŝ pozostać stabilny. Jednak wyjątkowo niskie rentowności, które na rynkach rozwiniętych prawdopodobnie pozostaną w przedziale 2-3%, ograniczają potencjał zysków z inwestycji w obligacje. Ryzyko powrotu recesji w światowej gospodarce lub deflacji w Stanach Zjednoczonych jest wciąŝ obecne i szacujemy, Ŝe moŝe się zrealizować z około 25% prawdopodobieństwem. W tym scenariuszu traciłyby wszystkie ryzykowne klasy aktywów, zaś najlepszą inwestycją byłyby obligacje. Ich rentowności mogłyby spać poniŝej 2% oferując przyzwoity zysk kapitałowy. Na około 15% oceniamy szanse, Ŝe globalny wzrost gospodarczy okaŝe się silniejszy od oczekiwań, co przełoŝyłoby się na wzrosty cen ryzykownych aktywów oraz spadki cen obligacji. 5

6 Perspektywy dla rynków akcji - świat...i rok 2011 zapowiada się dobrze dla akcji End 2010 and 2011 Index targets Poziomy docelowe indeksów na koniec roku 2010 i 2011 Current end 2010 end 2011 Europe Stoxx US S&P Japan Topix MSCI EM Free Indeks MSCI EM koniec 2010 koniec 2011 % do konca 2011 Cel 2010 Cel ,7% + 9,2% + 10,5% + 14,9% Wierzymy, Ŝe akcje będą dobrą inwestycja w 2011 roku, szczególnie na tle instrumentów dłuŝnych. Oczekujemy umiarkowanych, dwucyfrowych stóp zwrotu z inwestycji w akcje (wliczając dywidendy). NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe będzie to równieŝ rok rosnącej dywergencji pomiędzy rynkami wschodzącymi, a rozwiniętymi, wysokiej zmienności na rynkach oraz duŝej niepewności odnośnie kwestii gospodarczych. Akcje na rynkach wschodzących powinny dać zarobić w skali roku około 15%, w porównaniu z 10% na rynkach rozwiniętych. Głównym motorem wzrostu cen akcji będzie przede wszystkim solidny wzrost zysków oraz stabilne wskaźniki wycen. Szacujemy, Ŝe głownie na bazie rosnących przychodów ze sprzedaŝy zyski wzrosną o blisko 10% w Stanach Zjednoczonych i strefie euro, zaś o około 20% na rynkach wschodzących. Korzystny wpływ na rentowność firm będą miały równieŝ niskie obciąŝenie odsetkami dzięki zdrowym bilansom i niskim stopom procentowym oraz wykupy własnych akcji. Widzimy takŝe potencjał delikatnej poprawy marŝ operacyjnych. W ślad za zyskami powinny podąŝać dywidendy, które w 2011 roku mogą rosnąć nawet w dwucyfrowym tempie. Jednocześnie, bogate w gotówkę przedsiębiorstwa mogą w 2011 coraz chętniej wykorzystywać wolne środki nie tylko na wykupy własnych akcji, ale równieŝ na fuzje i przejęcia. JuŜ obecnie obserwujemy rosnący wolumen takich transakcji, przy czym około 60% z nich jest finansowana gotówką. Wraz ze wzrostem zaufania przedsiębiorców, powoli mogą odradzać się tak niezbędne inwestycje kapitałowe. JednakŜe na znaczny wzrost wydatków na CAPEX na rynkach rozwiniętych moŝe przyjść nam czekać do 2012 lub później. Źródło: ING IM, Bloomberg 6

7 Perspektywy dla rynków obligacji - świat Stabilne, niskie rentowności i ograniczony potencjał wzrostu cen obligacji Status Quo na rynkach długu Nasz bazowy scenariusz dla światowych rynków długu zakłada utrzymanie rentowności obligacji na obecnych niskich poziomach. Na rynkach rozwiniętych (np. USA rentowności papierów skarbowych najprawdopodobniej pozostaną w przedziale 2-3%. Tym samym, zyski z inwestycji w tę klasę aktywów mogą być bardzo skromne. Spread amerykańskich obligacji korporacyjnych Rentowność 10-letnich Bundów Źródło: ING IM, Thompson Reuters Datastream Ograniczony potencjał wzrostu cen obligacji wynika w duŝej mierze z ulokowania ogromnych ilości taniego pieniądza w najbezpieczniejsze instrumenty finansowe bony i obligacje skarbowe. Wydaje się, Ŝe jedynie drugie dno kryzysu i deflacja mogłyby spowodować kontynuację zwyŝki na skarbowych instrumentach dłuŝnych, lecz taką moŝliwość rozwaŝamy tylko w kontekście ryzyk, nie zaś bazowego scenariusza. Bardzo wysoka płynność i niskie stopy procentowe powinny towarzyszyć inwestorom przynajmniej do końca przyszłego roku. Spodziewamy się kontynuacji luźnej polityki pienięŝnej przez banki centralne krajów rozwiniętych. Przemawia za tym chociaŝby determinacja tychŝe instytucji do odblokowania rynku kredytowego. Za przykład moŝe posłuŝyć niedawne uruchomienie drugiej odsłony programu wykupu aktywów przez amerykańską Rezerwę Federalną. Ze względu na wciąŝ obecne ryzyko deflacji, delewarowanie w sektorze publicznym i gospodarstwach domowych oraz niewykorzystane moce wytwórcze w przedsiębiorstwach, inflacja nie stanowi obecnie zagroŝenia w krajach rozwiniętych. Dlatego teŝ podwyŝki stóp procentowych w tych gospodarkach wydają się mało prawdopodobne. WyŜszych stóp zwrotu na światowych rynkach długu naleŝy więc szukać w instrumentach spread owych wysokodochodowych obligacjach korporacyjnych (High Yield Bonds) oraz obligacjach rynków wschodzących. Kompresja spread u (róŝnica pomiędzy rentownością obligacji korporacyjnych i obligacji skarbowych) moŝe stanowić główne źródło zysku w tej klasie aktywów. Nacisk na spreadowe instrumenty dłuŝne obligacje korporacyjne i dług rynków wschodzących 7

8 Ryzyka - Świat Dalej czeka nas wysoka niepewność a prognozom towarzyszą istotne ryzyka Niestety, nie zapowiada się by w 2011 inwestorzy odetchnęli z ulgą i odpoczęli od ciągłej niepewności oraz wysokiej zmienności na rynkach finansowych. Obecnie przyszłośćświatowej gospodarki, bardziej niŝ zwykle zaleŝy od polityków. Źródło: ING IM Jedną z wad programu zakupu aktywów w porównaniu z konwencjonalną polityka monetarną jest fakt, Ŝe mamy znacznie mniejsze doświadczenie w ocenie gospodarczych skutków uŝycia tego instrumentu Niepewne są m.in. skutki niekonwencjonalnych środków, które zostały uŝyte do stymulacji zachodnich gospodarek. Przykładem jest uruchomienie programu QE2 przez amerykańską Rezerwę Federalną. CięŜko przewidzieć efekty uboczne eksperymentalnej polityki gospodarczej, tym bardziej, Ŝe doświadczenia te przeprowadza się na Ŝywym organizmie globalnej gospodarce. Wśród istotnych ryzyk, które towarzyszą prognozom na przyszły rok są równieŝ: ryzyko pogłębienia się problemów związanych z zadłuŝeniem rynków rozwiniętych ryzyko zaostrzenia protekcjonizmu, w tym ograniczeń w przepływie kapitału Ben Bernanke Czarne scenariusze są wciąŝ odległe, lecz będą źródłem duŝej niepewności wśród inwestorów 8

9 Perspektywy dla gospodarki - Polska Dalsze przyśpieszenie wzrostu gospodarczego Historyczny i prognozowany wzrost PKB w Polsce Polska okrzyknięta zieloną wyspą Europy uniknęła recesji, powróciła na ścieŝkę wzrostu i na tle regionu rośnie w najbardziej stabilnym tempie. Nasze prognozy gospodarcze z grudnia 2009, które mogły wydawać się hurra-optymistyczne, stają się rzeczywistością. Rok 2010 krajowa gospodarka powinna zakończyć blisko 4% wzrostem. W 2011 oczekujemy dalszego przyśpieszenia wzrostu gospodarczego. Dynamika PKB w skali całego roku powinna naszym zdaniem wynieść 4,5% r/r. Głównymi motorami wzrostu gospodarczego będą konsumpcja prywatna, stabilna konsumpcja publiczna oraz inwestycje prywatne. Trwający obecnie cykl odbudowy zapasów zapewne zakończy się w pierwszej połowie 2011, więc wpływ zmian zapasów na wzrost gospodarczy będzie neutralny. Ryzyko widzimy po stronie eksportu netto, który ze względu na szybszy wzrost importu niŝ eksportu będzie negatywnie kontrybuować do PKB. Źródło: NBP, prognozy ING IM Oczekujemy dalszej poprawy na rynku pracy, wzrostu zatrudnienia i spadku stopy bezrobocia do około 11% na koniec

10 Perspektywy dla gospodarki - Polska Rosnąca presja inflacyjna i mocniejszy złoty Projekcja i cel inflacyjny NBP, październik 2010 W skali roku 2011 dynamika inflacji naszym zdaniem wyniesie około 3,0-3,5% Spodziewamy się cyklu podwyŝek stóp procentowych, rozłoŝonych równomiernie na przestrzeni roku, w sumie o co najmniej 100 pkt. bazowych Rośnie ryzyko, Ŝe inflacja wyŝsza od prognozowanej skłoni RPP do ostrzejszych podwyŝek stóp procentowych Źródło: NBP Za wzrost cen towarów i usług odpowiedzialny będzie wzrost gospodarczy, oparty na najbardziej pro-inflacyjnych czynnikach: konsumpcji i inwestycjach PLN Wierzymy, Ŝe PLN fundamentalnie jest ciągle jedną z najbardziej niedowartościowanych walut wśród rynków wschodzących i na przestrzeni przyszłego roku powinien umacniać się do EUR Polska waluta pozostaje fundamentalnie silna równieŝ na tle regionu PLN jako waluta kraju rozwijającego się będzie w dalszym ciągu podatna na wahania wywołane zmianami apetytu na ryzyko i przepływami kapitału do rynków wschodzących 10

11 Perspektywy dla rynku obligacji - Polska Ograniczony potencjał zysków Krzywa rentowności polskich obligacji skarbowych 1 sty gru paź 2010 Źródło: Bloomberg W 2011 oczekujemy stóp zwrotu z inwestycji w fundusze polskich obligacji zbliŝonych do oprocentowania obligacji rządowych, tj. 4,5 5,5% w skali roku. Polskiemu rynkowi długu sprzyjać będzie wzmoŝone zainteresowanie zagranicznych inwestorów obligacjami rynków wschodzących, lecz będzie się to równieŝ wiązać ze zwiększoną zmiennością na rynku Na niekorzyść polskich obligacji będą działać podwyŝki stóp procentowych i niepewność w sferze finansów publicznych. ZbliŜające się wybory parlamentarne 2011 zwiększą niepewność polityczną. Istotny czynnik ryzyka stanowi równieŝ moŝliwe pogłębienie kryzysu zadłuŝeniowego w strefie euro. Spodziewamy się stopniowego wzrostu rentowności krótkoterminowych skarbowych papierów dłuŝnych (podnoszenie krótkiego końca polskiej rządowej krzywej rentowności). Potencjał funduszy rynku pienięŝnego szacujemy w 2011 na 4,0 4,5% w skali roku. Jednocześnie rynek pienięŝny powinien cechować się niską zmiennością i mniejszym ryzykiem od rynku obligacji. 11

12 Perspektywy dla rynku akcji - Polska W 2011 polskie akcje mogą dać zarobić 15% 2011 zapowiada się jako kolejny dobry rok dla akcji polskich spółek. Podtrzymujemy nasze zdanie, iŝ obecnie znajdujemy się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Poziom docelowy WIG na tys. pkt. +15,8% W naszym bazowym scenariuszu realne jest osiągnięcie przez indeks WIG poziomu pkt. na koniec przyszłego roku. Po drodze do tego poziomu spodziewamy się znaczących korekt i podwyŝszonej zmienności na rynku. Źródło: Bloomberg Istotny wpływ na zachowanie polskiego rynku akcji będzie mieć rozwój sytuacji na globalnych rynkach finansowych. Wśród segmentów rynku stawiamy na małe i średnie spółki. Polska gospodarka przyśpiesza, a to właśnie małe i średnie spółki za sprawą wysokiej dźwigni operacyjnej są głównymi beneficjentami wzrostu gospodarczego. Choć część 2011 moŝe naleŝeć do duŝych spółek z WIG20, to juŝ teraz warto rozwaŝyć budowanie pozycji w segmencie małych i średnich spółek. Nowe oferty publiczne zakończą się naszym zdaniem sukcesami i niekoniecznie muszą jako czynnik podaŝowy ciąŝyć nad polskim rynkiem akcji. Przeciwnie, ciekawe emisje mogą przyciągnąć uwagę duŝych zagranicznych inwestorów na warszawską giełdę i przyczynić się do wzrostu udziału polskich akcji w ich portfelach. 12

13 Perspektywy - Polska Prognozy w pigułce Perspektywy 2011 Zestawienie prognoz ING Investment Management Polska Wzrost PKB 4,5% Stopa bezrobocia 11% Inflacja 3,0% 3,5% Stopa referencyjna NBP 4,5% WIG Szacunkowe stopy zwrotu z funduszy obligacji Szacunkowe stopy zwrotu z funduszy rynku pienięŝnego Najciekawszy segment rynku akcyjnego Źródło: ING IM pkt. (+ 15%) 4,5% 5,5% 4,0% - 4,5% Małe i średnie spółki Naszym zdaniem wzrost gospodarczy w Polsce przyśpieszy i w 2011 wyniesie 4,5% WyŜsza dynamika PKB będzie powodować narastanie presji inflacyjnych. Wzrost cen moŝe sięgnąć 3,0%-3,5% w skali roku, co skłoni RPP do cyklu podwyŝek stóp procentowych w sumie o co najmniej 100 pkt. bazowych. Rok 2011 zapowiada się jako dobry rok dla polskich akcji. Realne wydaje się osiągnięcie przez indeks WIG poziomu 55 tys pkt. na koniec roku. Najciekawszym segmentem rynku są naszym zdaniem małe i średnie spółki. Potencjał wzrostu cen obligacji jest ograniczony. Fundusze obligacji polskich zaoferują najprawdopodobniej stopy zwrotu zbliŝone do funduszy gotówkowych 13

14 Nasze propozycje produktowe na 2011 Region Wniosek z prognoz Subfundusz Polska ZbliŜa się czas dominacji MiŚ-ów ING Średnich i Małych Spółek Europa Śr.-Wsch. Wzrost w CEE sprzyja sektorom cyklicznym ING CEE Sektorów Wzrostowych Polska Kolejny dobry rok dla polskich akcji ING Akcji RYZYKO Rynki wschodzące Świetne fundamenty i korzystne momentum ING (L) Rynków Wschodzących Rynki rozwinięte Szukaj zysków z kompresji spreadów ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego Polska Warto budować pozycję akcyjną w portfelu ING Stablinego Wzrostu 14

15 Ciekawe fundusze na 2011 Tania okazja, czyli spółki o małej i średniej kapitalizacji Jeśli chcę podjąć ryzyko, to który segment polskiego rynku ma najlepsze perspektywy? Wybór dla klientów o profilu agresywnym i długim horyzoncie inwestycyjnym Inwestując na polskiej giełdzie, koncentruje się na segmencie małych i średnich spółek. Jest zatem bardziej ryzykowny od funduszy akcyjnych szerokiego rynku, ale oferuje wyŝszy potencjał zysków. Małe i średnie spółki są obecnie relatywnie tanie, a ich wyceny znajdują się poniŝej średnich długoterminowych ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek Wierzymy, Ŝe w chwili obecnej warto stopniowo budować ekspozycję portfela inwestycyjnego na małe i średnie spółki. To właśnie ten segment rynku powinien oferować najwyŝsze stopy zwrotu, gdy skończy się dominacja spółek z WIG20. Wraz z dojrzewaniem trendu wzrostowego na polskiej giełdzie uwaga inwestorów będzie zapewne przenosić się na małe i średnie spółki, i to ich akcje powinny zachowywać się najlepiej na tle szerokiego rynku. W wynikach tych spółek najlepiej widoczne jest oŝywienie gospodarcze, dzięki małemu udziałowi kosztów zmiennych w całkowitych kosztach (wysoka dźwignia operacyjna) Historycznie, gdy globalne wskaźniki wyprzedzające wracały ze szczytów do poziomów równowagi, polska giełda, a w szczególności małe i średnie spółki zachowywały się lepiej od zachodnich rynków akcyjnych Historycznie to indeksy małych i średnich spółek rosły najszybciej 15

16 Ciekawe fundusze na 2011 Na wzrost gospodarczy sektory wzrostowe Jak zarabiać na oŝywieniu gospodarczym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej? ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Wybór dla klientów o profilu agresywnym i długim horyzoncie inwestycyjnym Subfundusz inwestuje w najciekawsze spółki z regionu CEE, m.in. w Turcji, Rumunii, Czechach, Bułgarii i Węgrzech. Pozwala zarabiać na wzroście cen akcji spółek działających w branŝach, które szczególnie korzystają na wzroście gospodarczym, bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz konsumpcji. Do portfela trafiają: producenci materiałów budowlanych spółki przemysłowe z ekspozycją eksportową detaliści spółki paliwowe spółki medialne Portfel subfunduszu nie zawiera: spółek finansowych: spółek budowlanych 16

17 Ciekawe fundusze na 2011 Giełda w górę. W szerokim tego słowa znaczeniu. Jak szybko, prosto i efektywnie zainwestować na szerokim rynku akcji polskich? Wybór dla klientów o profilu agresywnym i długim horyzoncie inwestycyjnym Podstawowy, klasyczny produkt akcyjny pozwalający lokować oszczędności w starannie wyselekcjonowane akcje, głównie spółek notowanych na GPW w Warszawie. ING Subfundusz Akcji Subfundusz w prosty i efektywny sposób pozwala budować ekspozycję portfela inwestycyjnego na polski rynek akcyjny. Jednocześnie klienci mogą korzystać na selekcji najatrakcyjniejszych spółek, alokacji regionalnej i alokacji sektorowej, dokonywanej przez jeden z najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku. Spodziewamy się, Ŝe 2011 będzie kolejnym dobrym rokiem dla polskich akcji, które powinny dać zarobić około 15%. W naszym bazowym scenariuszu realne jest osiągnięcie przez indeks WIG poziomu pkt. na koniec przyszłego roku. 17

18 Ciekawe fundusze na 2011 Kierunek- rynki wschodzące Gdzie szukać najlepszych fundamentów i największego potencjału rynku? Długoterminowa przewaga rynków wschodzących: Stabilny trend wzrostowy w zyskach spółek (równieŝ w kolejnych latach) na bazie wzrostu gospodarczego Silne długoterminowe fundamenty gospodarcze struktura demograficzna, niskie zadłuŝenie sektora publicznego i prywatnego Kraje rozwijające zyskują pozycję międzynarodową przykładem moŝe być utworzenie grupy G20 Inwestorzy zaczynają postrzegać rynki wschodzące jako oddzielny region o unikalnych cechach ING (L) Rynków Wschodzących Wybór dla klientów o profilu agresywnym i długim horyzoncie inwestycyjnym Rynki wschodzące obecnie oferują azyl przed spowolnieniem globalnej gospodarki i ryzykiem deflacji. Akcje spółek z rynków wschodzących na tle pozostałych regionów mają, naszym zdaniem, relatywnie największy potencjał wzrostowy w nadchodzącym roku Wskaźniki wyprzedzające dla rynków wschodzących zbliŝają się do osiągnięcia dna, co powinno nastąpić w 1 kw Zwiastuje to późniejsze cykliczne odbicie tychŝe wskaźników, co historycznie inwestorzy wyceniali kilka miesięcy wcześniej, co niedługo moŝe dać wiatr w Ŝagle rynkom wschodzącym. Ceny akcji są wciąŝ atrakcyjne i nie widać jeszcze oznak występowania bańki spekulacyjnej. Dostęp do taniego pieniądza w krajach rozwiniętych wzmaga popyt na aktywa notowane na rynkach wschodzących (carry game i wysokie napływy do funduszy rynków wschodzących) Chińska gospodarka stopniowo przekształca się z eksportowej na konsumpcyjną. Jednocześnie ryzyko inflacji jest znośnie i nie zwiastuje gwałtownego zacieśniania monetarnego. 18

19 Ciekawe fundusze na 2011 Wysoko poŝądane wysokodochodowe obligacje korporacyjne Która klasa aktywów jest mniej ryzykowna od akcji, a jednocześnie pozwala zarabiać na silnych bilansach spółek oraz wzroście zysków? Wybór dla klientów o profilu umiarkowanym i długim horyzoncie inwestycyjnym Subfundusz dłuŝny, który w obecnych warunkach rynkowych stanowi atrakcyjną alternatywę dla inwestycji w akcje. Obligacje korporacyjne oferują dodatkowy zysk z kompresji spreadów za ryzyko kredytowe (search for yield) Wzrost zysków i silne bilanse spółek poprawiają ich zdolność kredytową, a tym samym prowadzą do wzrostu cen ich obligacji ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego Dodruk pieniądza na rynkach rozwiniętych oraz odporność chińskiej gospodarki na spowolnienie niwelują część ryzyk i sprzyjają obligacjom segmentu High Yield Wyceny nie są wymagające, a wciąŝ duŝy spread obligacji korporacyjnych względem amerykańskich treasuries powinien się zawęŝać W otoczeniu powolniejszego wzrostu gospodarczego, wysokiej płynności i szerokiego trendu bocznego na światowych giełdach, obligacje korporacyjne oferują atrakcyjną rentowność i powinny dalej cieszyć się duŝym popytem Stopa niewypłacalności emitentów spada gwałtownie po szczycie w 2009 roku i przynajmniej do końca 2011 powinna utrzymywać się poniŝej historycznej średniej Od wielu miesięcy częściej obserwowaliśmy podwyŝki (upgrades) niŝ obniŝki ratingów (downgrades) obligacji z tego segmentu 19

20 Ciekawe fundusze na 2011 Dla ostroŝniejszych stabilny wzrost Jak szybko, prosto i efektywnie zainwestować na szerokim rynku akcji polskich? ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Wybór dla klientów akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne, o horyzoncie inwestycyjnym min. 3 lata. Jest to konserwatywna strategia, opierająca się głównie na długu skarbowym oraz akcjach najlepszych polskich spółek. Subfundusz pozwala stopniowo, małymi krokami budować ekspozycję na polski rynek akcji, jednocześnie zachowując poduszkę bezpieczeństwa w postaci większościowej części dłuŝnej. Przez 9 z 10 lat swojego istnienia Subfundusz wypracowywał zyski, natomiast tylko jeden raz był na minusie w pamiętnym roku W okresie spadków indeksów giełdowych, potencjalne straty na części akcyjnej są w duŝej części amortyzowane przez część dłuŝną, zaś w okresie hossy część akcyjna jest źródłem dodatkowych zysków, czyniąc ten subfundusz znacznie bardziej atrakcyjnym od subfunduszy gotówkowych i obligacyjnych. JuŜ obecnie cena jednostki uczestnictwa ING Subfunduszu Stabilnego Wzrostu przebiła poziomy z hossy Fundusz moŝna traktować jako pierwszy krok w hossę. Specyfika funduszu parasolowego ING Parasol FIO umoŝliwia późniejsze dopasowania strategii inwestycyjnej poprzez konwersję na inny subfundusz np. akcyjny bądź obligacyjny. Konwersja nie pociąga za sobą skutków podatkowych oraz przenosi do nowej strategii równieŝ wypracowane wcześniej zyski. 20

21 Prognozy ING IM Polska z końca roku 2009 Optymizm okazał się w pełni uzasadniony Indeks WIG a nasze prognozy ( na dzień ) Poziom docelowy tys. pkt. Poziom startowy tys. pkt. Źródło: Bloomberg Jeszcze na początku roku 2010 głośno zwiastowano rychły powrót globalnej recesji i spadek indeksów akcyjnych w głęboką otchłań. Opublikowane wówczas przez nas prognozy gospodarcze były często komentowane jako hurra-optymistyczne i oderwane od rzeczywistości. Dziś, do końca dobiega przesiąknięty niepewnością rok 2010, który obfitował w głośne wydarzenia niosące ze sobą globalne reperkusje. Rekordowo długa i mroźna zima, eskalacja problemów zadłuŝeniowych w krajach rozwiniętych, zacieśnianie monetarne w Chinach, czy dodruk pieniądza w programie QE2 to jedynie garstka tematów, które miały kluczowy wpływ na zachowanie rynków finansowych w mijającym roku. Czas jednak pokazał, Ŝe nasz optymizm był w pełni uzasadniony. Polska gospodarka znacznie przyśpieszyła, a w ślad za nią polska giełda. Zrewidowany w lipcu poziom docelowy WIG 47 tys. pkt. okazał się strzałem w dziesiątkę. RównieŜ zgodnie z naszymi prognozami ostatnie 12 miesięcy okazało się dobrym okresem dla akcji na całym świecie, a w szczególności na rynkach wschodzących. Perspektywy 2010 Realizacja prognoz ING Investment Management Polska Oczekujemy kontynuacji poprawy wzrostu gospodarczego Polski w roku 2010 nawet do poziomu 4,0%-4,5% r/r. Oczekujemy poprawy sytuacji na rynku pracy juŝ od 1Q Stopa bezrobocia po osiągnięciu ok.12,5% maksimum moŝe spaść na koniec 2010 do poziomu 11% Inflacja będzie stopniowo spadała w pierwszej połowie 2010 w kierunku celu inflacyjnego RPP (2,5%). Od połowy roku spodziewamy się stopniowego wzrostu inflacji w okolice 3,0% Spodziewamy się dwóch podwyŝek stóp o 25 bps nie wcześniej jednak niŝ w drugiej połowie roku. Oczekujemy, Ŝe rok 2010 będzie sprzyjającym okresem do stopniowego budowania pozycji na rynku akcji dla inwestorów długoterminowych. W naszej ocenie realny jest scenariusz osiągnięcia przez indeks WIG w roku 2010 poziomu pkt. Oczekujemy, Ŝe rok 2010 będzie rokiem dobrym dla inwestycji w akcje, których ceny będą podąŝać za stabilnie rosnącymi zyskami spółek. Preferowanymi regionami są rynki wschodzące, jednak naleŝy brać pod uwagę róŝnice pomiędzy poszczególnymi krajami i regionami wchodzącymi w skład tej grupy. Odbicie w światowej gospodarce będzie kontynuowane w roku Oczekujemy ponadprzeciętnego wzrostu PKB na rynkach wschodzących oraz niskiego (poniŝej długoterminowych średnich) wzrostu PKB na rynkach rozwiniętych. Inflacja oraz stopy procentowe w USA oraz strefie euro pozostaną na dotychczasowych niskich poziomach. X (11,9%) X (brak)

22 ZastrzeŜenia prawne Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. ING TFI i Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem moŝliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest toŝsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzaleŝniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i naleŝnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie oraz w Skrótach Prospektów Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie Wartość aktywów netto ING Subfunduszu Ochrony Kapitału 90, ING Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, ING Subfunduszu ZrównowaŜonego, ING Subfunduszu Akcji, ING Subfunduszu Akcji Plus, ING Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Sektorów Defensywnych, ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Sektorów Wzrostowych, ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Sektora Finansowego, ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Budownictwa i Nieruchomości, ING Subfunduszu Środkowoeuropejskiego Średnich i Małych Spółek oraz ING Subfunduszu Selektywnego będących subfunduszami ING Parasol FIO moŝe się cechować duŝą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych funduszy i subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto ING FIO Chiny i Indie USD oraz ING FIO Rosja EUR moŝe się cechować duŝą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych funduszy w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą lokujących w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO moŝe się cechować duŝą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłuŝne o podwyŝszonym ryzyku. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. planuje z dniem przekształcić ING FIO Chiny i Indie USD oraz ING FIO Rosja EUR w kolejne subfundusze ING Parasol FIO. Subfundusze ING SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. ING Subfundusz Gotówkowy, ING Subfundusz Obligacji, ING Subfundusz Ochrony Kapitału 90, ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ING Subfundusz ZrównowaŜony oraz ING Subfundusz Selektywny będące subfunduszami ING Parasol FIO mogą lokować powyŝej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. W przypadku ING Subfunduszu Ochrony Kapitału 90 Towarzystwo, Fundusz ani Ŝaden podmiot trzeci nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu. ING Subfundusz Gotówkowy, ING Subfundusz Obligacji, ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ING Subfundusz ZrównowaŜony, ING Subfundusz Akcji oraz ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek powstały z przekształcenia odpowiednio ING FIO Gotówkowego, ING FIO Obligacji, ING FIO Stabilnego Wzrostu, ING FIO ZrównowaŜonego, ING FIO Akcji oraz ING FIO Średnich i Małych Spółek w nowe subfundusze ING Parasol FIO. Dane sprzed przekształcenia odnoszą się do tych funduszy. ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości do 29 maja 2008 r. działał jako ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus. ING FIO Chiny i Indie USD do r. działał jako ING FIO Zagranicznych Funduszy Dolarowych. ING FIO Rosja EUR do r. działał jako ING FIO Zagranicznych Funduszy Euro. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Niniejszy materiał został przygotowany przez ING TFI przy dołoŝeniu naleŝytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych ING TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez ING TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iŝ są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. ING TFI nie moŝe jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyraŝane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami ING TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w kaŝdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego uŝytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaŝy instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Subfundusze ING (L) są subfunduszami ING (L) Invest (SICAV) oraz ING (L) Renta Fund (SICAV), mających siedzibę w Luksemburgu. Fundusze ING (L) posiadają odpowiednią licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) w Luksemburgu. Fundusze są zarejestrowane przez CSSF. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tych funduszy inwestycyjnych odsyłamy Państwa do prospektu informacyjnego i suplementów do prospektu. W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, o których mowa w tym dokumencie opublikowano Ulotkę z instrukcjami finansowymi zawierającą wszelkie niezbędne informacje o tych produktach oraz kosztach i ryzyku, jakie moŝe się z nim wiązać. Nie naleŝy podejmować niepotrzebnego ryzyka. Fundusze inwestycyjne nie oferują gwarantowanych stóp zwrotu z inwestycji i Ŝadne poziomy stóp zwrotu osiągnięte w przeszłości nie stanowią wyznacznika ani nie zapewniają przyszłych stóp zwrotu. Prospekt informacyjny, suplement do prospektu i Ulotki z instrukcjami finansowymi dostępne są w następującej witrynie internetowej: Informacji zawartych w tym dokumencie nie udziela się w zamiarze zrealizowania sprzedaŝy bądź ubiegania się o dokonanie inwestycji lub subskrypcji papierów wartościowych. Przed dokonaniem inwestycji proszę przeczytać prospekt informacyjny. 22

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. sierpień 2011 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy marzec 2011 2 Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA

OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszy dokument Okresowa Informacja dla Inwestora Skarbiec - JPMorgan

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy marzec 2013 2 Subfundusz UniKorona

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku Najlepsze wyniki inwestycyjne w historii PKO TFI Rok 2010 był pierwszym okresem, w którym funduszami PKO TFI zarządzał nowy zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

2016: dużo zmienności i okazji Albo politycy się opamiętają i rynek odreaguje, albo będziemy mieć kryzys.

2016: dużo zmienności i okazji Albo politycy się opamiętają i rynek odreaguje, albo będziemy mieć kryzys. 2016: dużo zmienności i okazji Albo politycy się opamiętają i rynek odreaguje, albo będziemy mieć kryzys. dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 17 XII 2015 r. 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa maj 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy maj 2013 2 Subfundusz UniAkcje:

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa czerwiec 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy czerwiec 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad. mbank.pl

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad. mbank.pl KBC Globalny Ochrony 90 Listopad mbank.pl 801 300 800 Zmienność rynków ryzyko straty ale także szansa na wysoki zysk Grupa KBC stawia na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zainwestowanego kapitału,

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy 2 Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. Fundusze akcji zarządzane przez polskie TFI

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. Fundusze akcji zarządzane przez polskie TFI Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. W 2010 roku już drugi rok z rzędu znacząca częśd funduszy odnotowała dodatnie stopy zwrotu. Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Kto zarabia, a kto traci?

Kto zarabia, a kto traci? Kto zarabia, a kto traci? Dla właścicieli jednostek funduszy inwestycyjnych sierpień nie był już tak udanym miesiącem jak lipiec. Jeśli przyjrzeć się tabeli ze średnimi stopami zwrotu poszczególnych kategorii,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Selektywny Plus Nowe podejście do inwestowania w akcje

ING Subfundusz Selektywny Plus Nowe podejście do inwestowania w akcje Nowe podejście do inwestowania w akcje Marcin Sobociński Sebastian Buczek ING TFI 22 820 52 00 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. Nowość na polskim rynku To zupełnie nowa strategia inwestycyjna na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Zarząd Quercus TFI S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa czerwiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy czerwiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo