Modu 2 Typy danych, zmienne i operatory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modu 2 Typy danych, zmienne i operatory"

Transkrypt

1 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 8 Modu 2 Typy danych, zmienne i operatory Zawarto tematyczna Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: efektywnie wykorzystywa dostpne typy prymitywne deklarowa zmienne i nadawa im wartoci pocztkowe wykonywa proste operacje arytmetyczne i logiczne odczytywa oraz wyprowadza dane na konsol operowa zoonymi strukturami danych (tablice) Wprowadzenie do zagadnie Program komputerowy skada si z sekwencji instrukcji, które wykonywane s przez komputer dla realizacji zadania. W skad instrukcji wchodz wyraenia operujce na danych, reprezentowanych przez zmienne oraz literay. Rodzaj realizowanej operacji okrelony jest poprzez uycie operatorów. TYPY DANYCH Typ danych okrela rodzaj informacji oraz zakres dopuszczalnych wartoci, jakie moe przyjmowa staa, zmienna, argument wyraenia, parametr, czy rezultat metody. Jzyk Java definiuje typy proste (prymitywne) oraz typy zoone (obiektowe). W przypadku tych pierwszych wyróni mona 24 : cakowite (int,short,long,byte), zmiennoprzecinkowe (float,double), znakowy (char), logiczny (boolean). Rodzaj informacji oraz zakresy dopuszczalnych wartoci okrela specyfikacja jzyka. Warto nadmieni, i sposób reprezentacji danych jest niezaleny od platformy systemowej, a co za tym idzie, zakres dopuszczalnych wartoci pozostaje niezmienny niezalenie od platformy, na której uruchamiany jest program. LITERAY Litera jest to cig znaków reprezentujcy warto zapisan bezporednio w kodzie programu. Poniej wymienione zostay przykadowe wartoci: "bordowy" // acuch znaków 'K' // warto typu "char" '\u0041' // warto typu "char" w standardzie "unicode" (przedrostek \u) 293 // warto dziesi*tna typu "integer" 49.6 // warto rzeczywista typu "double" 0251 // warto ósemkowa (przedrostek 0) typu "integer" 0x25 // warto szestnastkowa (przedrostek 0x) typu "integer" 400L // warto typu "long" (przyrostek L) 2.45F // warto typu "float" (przyrostek F lub f) 3.06D // warto typu "double" (przyrostek D lub d domylny) 9.72E4 // zapis wykadniczy (symbol E lub e) true // warto logiczna Naley zwróci uwag na stosowanie dodatkowej symboliki w celu precyzyjnego okrelenia typu literau (293L, 293F). Jzyk Java zawiera równie zbiór znaków specjalnych (ang. escape characters): \b, \t, \f, \r, \n, \", \', \\, moliwych do zastosowania bezporednio w kodzie programu: 24 zobacz:

2 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 9 System.out.println("Uniwersytet Ekonomiczny\nw Krakowie"); ZMIENNE Zmienna 25 okrela obszar pamici, przeznaczony do przechowywania danych 26. Kada zmienna posiada nazw oraz typ, który okrela zakres dopuszczalnych wartoci oraz rodzaj moliwych do przeprowadzenia operacji. Jzyk Java wymaga deklaracji (okrelenia nazwy oraz typu) kadej zmiennej przed jej uyciem. Pierwszy odczyt wartoci zmiennej powinien by poprzedzony jej inicjalizacj, czyli przypisaniem wartoci pocztkowej. Przykady uycia zmiennych: int liczbapojazdow; double ratakredytu; liczbapojazdow = 4; ratakredytu = ; double stopaprocentowa = 0.04; // deklaracja (okrelenie nazwy i typu zmiennej) // deklaracja // inicjalizacja (nadanie wartoci zmiennej) // inicjalizacja // jednoczesna deklaracja i inicjalizacja STAE Podobnie jak zmienna, staa okrela obszar pamici operacyjnej, sucy do przechowywania danych. Posiada nazw oraz typ dopuszczalnych wartoci, jakie moe przyjmowa. W przypadku staej nie jest moliwa zmiana ju raz nadanej wartoci w trakcie dziaania programu. Deklaracja staej poprzedzona jest sowem kluczowym final: final double KURS_EURO = 2.48; final String NAZWA_UCZELNI = "Uniwersytet Ekonomiczny"; final String MIEJSCOWOSC = "Kraków"; System.out.println(NAZWA_UCZELNI + " " + MIEJSCOWOSC); OPERATORY Operatory 27 to zestaw symboli w jzyku programowania okrelajcych rodzaj wykonywanej operacji na argumencie lub argumentach wyraenia. Dokonujc klasyfikacji ich podziau, wyróni mona operatory: przypisania: = += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= >>>= arytmetyczne 28 : + - * / % jednoargumentowe: ! relacji: ==!= > >= < <= instanceof warunkowe: &&?: bitowe: ~ << >> >>> & ^ Naley zwróci uwag, i sposób uycia operatorów zaleny jest od typu argumentu (argumentów) natomiast kolejno wykonywania operacji wynika z priorytetu, jak posiadaj operatory. Zmiana kolejnoci wykonywania operacji realizowana jest przez zastosowanie nawiasów. Ponisze wyraenia przedstawiaj przykadowe wykorzystanie operatorów: komputerprzenosny = true; komputerstacjonarny =!komputerprzenosny; dystans -= 24; i++ iloczynsumy = (1+2)*(3+4); delta = b*b 4*a*c; polekola = 3.14 * r * r; sredniaocen = (ocenabiologia + ocenafizyka + ocenahistoria) / 3; KONWERSJA I RZUTOWANIE TYPÓW Jeli argumenty wyraenia nie s zgodnych typów, zachodzi konieczno dokonania konwersji. Gdy przebiega ona bez utraty informacji, wykonywana jest niejawnie. Jeli moe prowadzi do utraty informacji konieczne jest wykonanie rzutowania jawnego: 25 Java wyrónia 4 kategorie zmiennych: obiektowe (ang. instance variables) unikalne dla kadej instancji klasy, klasowe (ang. class variables) jednakowe dla wszystkich instancji klasy, lokalne (ang. local variables) suce do tymczasowego przechowywania wartoci oraz parametry, zadaniem których jest przekazywanie wartoci do metody. 26 Zmienne prymitywne okrelaj obszar pamici przechowujcy dane typu podstawowego. Natomiast zmienne obiektowe, o których bdzie mowa w kolejnych rozdziaach, zawieraj referencje (wskazania) do utworzonych wczeniej obiektów. 27 zobacz: 28 Operator dzielenia daje w wyniku warto cakowit (bez reszty), jeli obydwa argumenty s liczbami cakowitymi. W pozostaych przypadkach wartoci jest liczba rzeczywista.

3 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 10 byte x = 17; int y = x; //niezgodno typów (konwersja niejawna) double a = 15.4; int b = (int)a; //niezgodno typów (mowliwa utrata informacji, wymagane rzutowanie) A+CUCHY ZNAKÓW =a>cuch to cig (sekwencja) znaków zawarty w zmiennej lub literale typu String. Ilekro w programie wystpi litera lub zmienna typu String, tworzony jest obiekt typu a>cuchowego 29 : String osoba = "Jan Kowalski"; // deklaracja oraz inicjalizacja zmiennej typu String Okrelenie liczby znaków zmiennej lub literau typu String moliwe jest dziki metodzie length(): String nazwaproduktu = "Telefon komórkowy Sony-Ericsson K800i"; System.out.println("Liczba znaków: " + nazwaproduktu.length()); System.out.println("Liczba znaków: "+"Programowanie rozproszone".length()); Klasa java.lang.string 30 zawiera metody umoliwiajce manipulowanie znakami w a>cuchu, porównywanie a>cuchów 31, przeszukiwanie, wyodrbnianie podcigu, tworzenie kopii znaków, zamian znaków na wielkie/mae litery w oparciu o standard unicode, czy konwersj wartoci numerycznych do postaci cigu znaków. String rezultat; String adres = "ul.szeroka"; rezultat = "ul.kwiatowa".equals("ul.kwiatowa")? "adres zgodny" : "adres inny"; System.out.println(rezultat); rezultat = "ul.kwiatowa".equals(adres)? "adres zgodny" : "adres inny"; System.out.println(rezultat); TABLICE Tablice reprezentuj kontener sucy do przechowywania staej liczby wartoci pojedynczego typu. Liczba elementów tablicy jest okrelona w momencie jej tworzenia i nie moe zosta zmieniona w trakcie dalszego dziaania programu. Kady element posiada kolejny numer (indeks 32 ) umoliwiajcy zapis i odczyt danych: 29 Moliwe jest równie utworzenie obiektu String przy uyciu operatora new (zobacz dostpne konstruktory klasy String). 30 zobacz java.lang.string w 31 Ze wzgldu na sposób reprezentacji danych zaleca si uycie metody equals() do porównywania a>cuchów znaków w miejsce operatora porównania ==. 32 Numeracja elementów tablicy rozpoczyna si od indeksu 0.

4 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 11 /* tablice jednowymiarowe */ // deklaracja zmiennej tablicowej double[] cenaartykulu; // deklaracja zmiennej tablicowej (nazwa i typ elementów) String[] cechacharakteru; // deklaracja zmiennej tablicowej int[] rzutkostka; // utworzenie tablicy (okrelenie liczby jej elementów) cenaartykulu = new double[50]; cechacharakteru = new String[3]; rzutkostka = new int[8]; // jednoczesna deklaracja zmiennej tablicowej oraz utworzenie tablicy String[] srodektransportu = new String[2]; // jednoczesna deklaracja zmiennej, utworzenie tablicy 3-elem. oraz nadanie wartoci String[] sygnalizator = {"czerwony","wóty","zielony"; // dost*p do elementów tablicy (przypisanie i odczyt wartoci) cenaartykulu[17] = ; cenaartykulu[25] = 29.0; double Razem = cenaartykulu[17] + cenaartykulu[25]; rzutkostka[7] = 3; cechacharakteru[0] = "komunikatywno "; cechacharakteru[2] = "asertywno "; srodektransportu[1] = "rower"; System.out.println(sygnalizator[2]); /* tablice wielowymiarowe */ // deklaracja oraz inicjalizacja tablicy dwuwymiarowej int[][] tabliczkamnozenia = {{1,2,3,{2,4,6,{3,6,9; System.out.println(tabliczkaMnozenia[2][0]); W celu okrelenia liczby elementów tablicy naley odczyta warto pola length: String[] koloryteczy = {"czerwony","pomaraczowy","wóty","zielony","niebieski","fioletowy"; int liczbakolorowteczy = koloryteczy.length; Kopiowanie danych pomidzy tablicami moliwe jest dziki metodzie java.lang.system.arraycopy(). Istnieje pokafna liczba metod umoliwiajcych manipulowanie na tablicach, realizujcych operacje sortowania, czy przeszukiwania elementów. Metody te zostay zgrupowane w klasie java.util.arrays. TYP WYLICZENIOWY Typ, skadajcy si z ustalonego, sko>czonego zbioru staych wartoci (egzemplarzy typu). Kady z egzemplarzy pozostaje niezmienny w trakcie dziaania programu. Std, zgodnie z konwencj, identyfikatory egzemplarzy powinno tworzy si przy pomocy wielkich liter i znaku podkrelenia. enum Dzien {PN,WT,_R,CZ,PT,SB,ND; Dzien dzienpracy = Dzien.WT; Dzien dzienwolny = Dzien.SB; System.out.println(dzienPracy!=dzienWolny); Pytania sprawdzajce 1. Wska rónice, jakie wystpuj pomidzy zmiennymi, staymi i literaami. 2. Jakie funkcje w programie peni deklaracja zmiennej. 3. Na którym z dostpnych typów prymitywnych nie jest moliwe przeprowadzenie operacji rzutowania. 4. Uszereguj operatory wedug ich priorytetu: + % -- < 5. Jak funkcjonalno realizuj operatory: ++?: /= %. Podaj przykady wyrae> z ich uyciem. 6. Okrel warto wyraenia: 2 > 3 4 < 5? 6 << 7 : 8 / 9 7. Wymie> dopuszczalne wartoci (minimalne i maksymalne) dla kadego z typów prymitywnych.

5 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY Podaj typ wartoci wyraenia: 12 / 7 9. Które z wymienionych instrukcji nie spowoduj powstania bdu kompilacji: float f=1.01; int i=1/3; double d=777d; 10. Czy podana nierówno jest prawdziwa: 0xF3 > 0574? Uzasadnij odpowiedf. 11. Okrel kody w standardzie unicode dla wymienionych znaków: B 9 ` # 12. Jakie oznaczenie (indeks) posiada pierwszy element tablicy. 13. Zapoznaj si z dokumentacj klasy java.lang.string. Odszukaj metod umoliwiajc czenie cigu znaków. Podaj przykad instrukcji czcej 2 literay zawierajce Twoje imi i nazwisko. 14. Jak informacj zwróci wyraenie tablica.length w przypadku tablicy wielowymiarowej. 15. Podaj przykad uycia metody porzdkujcej elementy tablicy typu int. Zadania do wykonania PODSTAWOWE OPERACJE NA ZMIENNYCH Zadanie 13 OperacjePodstawowe.java Skompiluj i uruchom poniszy program. Zaobserwuj, jakie informacje wywietlane s na konsoli. Porównaj wyniki z kodem programu. Czy kada linia kodu jest dla Ciebie zrozumiaa? public class OperacjePodstawowe { int i = 7; System.out.println("Powie \"Wojna i pokój\" Lwa Tostoja"); System.out.println("64kB to " + 0xFFFF + " bitów"); System.out.println("Czy 32 > 15? " + (32>15?"tak":"nie") ); System.out.println("\\u0042 (unicode) reprezentuje znak \u0042"); System.out.println("7 * (2 do pot*gi 3) = " + (7 << 3) ); System.out.println("Cz* cakowita 2.56 wynosi " + (int)2.56); System.out.println("7/2 = " + 7/2 + ", ale dlaczego?"); System.out.println("A dlaczego 7/2d = " + 7/2d + "?"); System.out.println("Reszta z dzielenia 10/6 = " + 10%6); System.out.println("Warto i=" + i + ", a ++i=" + (++i)); System.out.println("Gdy teraz wykonamy operacj* i*=9 to i=" +(i*=9)); Zadanie 14 InstrukcjaPrzypisania.java Poniszy kod programu zawiera instrukcje przypisania nadajce wartoci zmiennym, które nie zostay uprzednio zadeklarowane. Zaobserwuj, jakie komunikaty o bdach pojawi si w momencie kompilacji. public class InstrukcjaPrzypisania { nazwaplanety = "Ziemia"; powierzchniaplanety = ; // km2 obwodplanety = 40041; // km Zadanie 15 Operatory.java Dokonaj analizy poniszego kodu programu i odpowiedz na pytanie: jakie rezultaty zostan wywietlone na konsoli? Nastpnie uruchom program i porównaj wyniki.

6 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 13 public class Operatory { int a = 5; int b = 2; System.out.println("a = " + a + ", b = " + b); System.out.println("a/b = " + (a/b) ); System.out.println("a!=b = " + (a!=b) ); System.out.println("a%b > --b? -3 : 17 = " + (a%b > --b? -3 : 17) ); System.out.println("++b-a = " + (++b-a) ); System.out.println("a/(float)b == a/b = " + (a/(float)b == a/b) ); Zadanie 16 TypyZmiennych.java Dla kadego wymienionego literau zadeklaruj zmienn w programie, której typ bdzie zgodny z typem literau. Przypisz zmiennej warto literau. Wywietl wartoci zmiennych na konsoli. 493L, false, 3.7, 0x3F, 'B', 0xF7FF, 07246, 1.2e5f, '\u0042', Zadanie 17 NiepoprawnyKodProgramu.java Popraw poniszy kod programu, aby zarówno proces kompilacji, jak i jego wykonania przebiega bezbdnie. public class NiepoprawnyKodProgramu { String nazwaoperacji = 'Obliczanie podatku VAT'; int stawkavat; int podatekvat; int kwotabrutto; kwotanetto = 231,74; stawkavat = 22%; podatekvat = kwotanetto * stawkavat; KwotaBrutto = KwotaNetto + PodatekVAT; System.out.println(nazwaOperacji); System.out.println(" "); System.out.println("Kwota netto = " + kwotanetto); System.out.println("Stawka VAT = " + stawkavat); System.out.println("Podatek VAT = " + podatek); System.out.println("Kwota brutto = " + kwotabrutto); Zadanie 18 JednostkiSI.java Elementy tablicy zawieraj wykaz jednostek podstawowych ukadu SI. Wywietl na konsoli jednostki temperatury, masy i dugoci. public class JednostkiSI { String[] jednostki = {"kg","cd","s","a","k","mol","m"; System.out.println("Jednostki podstawowe ukadu SI"); System.out.println("================================="); System.out.println("Jednostka temperatury (kelvin): " + jednostki[4]); System.out.println("Jednostka masy (kilogram): " + jednostki[0]); System.out.println("Jednostka dugoci (metr): " + jednostki[jednostki.length-1]); System.out.println(" "); System.out.println("Liczba jednostek: " + jednostki.length); Zadanie 19 PrzekroczenieZakresuTablicy.java Dokonaj modyfikacji kodu programu DniTygodnia.java, aby odwoywa si do nieistniejcego elementu tablicy. Zaobserwuj pojawiajce si komunikaty o bdach.

7 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 14 Zadanie 20 StandardUnicode.java Wykorzystujc wycznie notacj \u (standard unicode 33 ) wywietl na konsoli swoje imi i nazwisko. Zadanie 21 FormatowanieRezultatow.java Dokonaj formatowania rezultatów wywietlanych na konsoli. Poniszy kod programu prezentuje przykadowe sposoby formatowania 34, zarówno cigu znaków, jak i wartoci numerycznych w oparciu o klas java.text.messageformat. Zapoznaj si z opisem klasy, a nastpnie dostosuj sposób wywietlania daty do formatu rrrr-mm-dd. import java.text.messageformat; import java.util.date; public class FormatowanieRezultatow { String s; Date teraz = new Date(); String miejsce = "Kraków"; int mila = 1852; double vat=0.22; double cena = ; s = MessageFormat.format("{0, {1,date,full, godz.{1,time,short", miejsce,teraz); System.out.println(s); s = MessageFormat.format("{0kB to {1B", 256,256*1024); System.out.println(s); s = MessageFormat.format("{0 x {0 x {0 = {1", 7,7*7*7); System.out.println(s); s = MessageFormat.format("{0,number,currency + VAT({1,number,percent)", cena,vat); System.out.println(s); s = MessageFormat.format("{0 {1 to w przybliweniu {2m", 1,"mila morska",mila); System.out.println(s); Zadanie 22 FormatowanieAlternatywne.java Wykonaj ponownie poprzednie zadanie, wykorzystujc jednake alternatywny sposób formatowania danych, zgodny z funkcj printf jzyka C/C++. Szczegóowy opis znajdziesz w dokumentacji Java API klasy java.util.formatter. Poniej zostay przedstawione przykady uycia dostpnych metod: Date teraz = new Date(); System.out.printf("Tu %s - jest godzina %tr\n", "Radio Kraków", teraz); String tekst = String.format("%s %s", "Java","Virtual Machine"); System.out.println(tekst); PARAMETRY WIERSZA POLECE+ Zadanie 23 ParametryWierszaPolecen.java Kolejne parametry wiersza polece> zawieraj nazwisko, imi oraz adres zamieszkania. Wywietl dane na konsoli. Wartoci parametrów wiersza polece> podane w momencie wywoania programu dostpne s w tablicy args, przekazanej jako parametr w metodzie main(). 33 zobacz: oraz 34 Osoby preferujce styl formatowania dostpny w jzykach C oraz C++ (funkcja printf), mog skorzysta z narzdzi zawartych w klasie java.util.formatter.

8 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 15 /* * Przykadowe wywoanie programu: * java ParametryWierszaPolecen Kowalewski Eugeniusz "ul. Szeroka 15 m.3" */ public class ParametryWierszaPolecen { System.out.println("nazwisko: "+args[0]); System.out.println("imie: "+args[1]); System.out.println("adres: "+args[2]); Zadanie 24 OperacjeArytmetyczne.java Parametry wiersza polece> zawieraj 2 dowolne liczby cakowite, róne od 0. Wyznacz ich sum. Poniszy kod programu stanowi rozwizanie zadania. Dokonaj jego modyfikacji, aby program wyznacza take rónic, iloczyn, iloraz oraz reszt z dzielenia dla przekazanych w wierszu polece> argumentów liczbowych. /* * Przykadowe wywoanie programu: * java OperacjeArytmetyczne */ public class OperacjeArytmetyczne { // odczyt oraz konwersja liczb do postaci numerycznej int liczbaa = Integer.parseInt(args[0]); int liczbab = Integer.parseInt(args[1]); // wywietlenie rezultatów na konsoli System.out.print("A = " + liczbaa); System.out.println(", B = " + liczbab); System.out.println("A + B = " + (liczbaa+liczbab)); Zadanie 25 KonwerterWalut.java Napisz program dokonujcy zamiany kwoty wyraonej w dolarach (USD) na euro (EUR). Aktualny kurs wymiany odnajdziesz w sieci Internet. Zadanie 26 PodatekVAT.java W wierszu polece> umieszczono nazw towaru oraz jego cen netto. Wywietl przekazane informacje na konsoli, a take warto podatku VAT oraz cen brutto towaru. Stawk VAT (jako sta w programie) przyjmij w wysokoci 22%. ODCZYT DANYCH Z KONSOLI Zadanie 27 WielkieLitery.java Odczytaj z konsoli 35 dowolny cig znaków oraz wywietl go, dokonujc zamiany znaków na due litery. Wykorzystaj metody klasy String. 35 Odczyt danych z konsoli moe by zrealizowany równie innymi metodami, przykadowo przy wykorzystaniu klasy java.io.console (zobacz:

9 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 16 import java.util.scanner; public class WielkieLitery { // pobierz tekst z konsoli Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.print("Wprowadz dowolny tekst: "); String tekst = sc.nextline(); // wywietl tekst, dokonujec konwersji na wielkie litery System.out.println(tekst.toUpperCase()); Zadanie 28 DlugoscNapisow.java Odczytaj z konsoli 2 dowolne cigi znaków. Wywietl duszy z nich. Zadanie 29 FormatRachunku.java Numer rachunku bankowego skada si z 26 cyfr. Napisz program, który odczyta numer rachunku z konsoli, a nastpnie wywietli go w formacie: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Wykorzystaj metody klasy String. Zadanie 30 PeselPlec.java Numer identyfikacyjny Pesel skada si z 11 cyfr. Dziesita z nich okrela pe osoby (cyfra parzysta oznacza kobiet, nieparzysta mczyzn). Napisz program, który dla dowolnego numeru Pesel wyznaczy pe osoby. Wywietl rezultat na konsoli. Zadanie 31 ZDuzejLitery.java Program umoliwia wprowadzanie danych personalnych (imi, nazwisko) pracowników. Wywietl wprowadzone dane na konsoli w taki sposób, aby nazwy rozpoczynay si zawsze od wielkiej litery, przy pozostaych maych, niezalenie od sposobu ich wprowadzenia. Wykorzystaj metody klasy String. Zadanie 32 KonwerterTemperatur.java Napisz program, który dla podanej wartoci temperatury wyraonej w stopniach Celsjusza wyznaczy temperatur w stopniach Fahrenheita oraz Kelvina. Jak warto bdzie mie temperatura 30 o C wyraona na tych skalach? import java.util.scanner; public class KonwerterTemperatur { Scanner sc = new Scanner(System.in); // odczytaj warto temperatury w stopniach Celsjusza System.out.print("Podaj warto temperatury w stopniach Celsjusza: "); double tempc = sc.nextint(); // Celsjusz // oblicz warto temperatury na pozostaych skalach double tempf = 32 + (9/5d)*tempC; // Fahrenheit double tempk = tempc ; // Kelvin // wywietl rezultaty oblicze, z dokadnocie do penych stopni System.out.println("* temperatura w stopniach C: " + (int)tempc); System.out.println("* temperatura w stopniach F: " + (int)tempf); System.out.println("* temperatura w stopniach K: " + (int)tempk); Zadanie 33 Wzrost.java Napisz program, który dla podanej wartoci wzrostu wyraonej w cm, wywietli na konsoli wzrost wyraony w stopach i calach. Zadanie 34 BMI.java Napisz program obliczajcy wskafnik masy ciaa BMI (ang. Body Mass Index) na podstawie podanego wzrostu w metrach oraz masy ciaa w kg. Formu wyznaczajc wskafnik odszukaj w sieci

10 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 17 Internet. WprowadF do programu swój wzrost oraz mas ciaa i przekonaj si, czy posiadasz prawidow warto wskafnika BMI.

Praktyka programowania imperatywno obiektowego

Praktyka programowania imperatywno obiektowego U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W K R A K O W I E Praktyka programowania imperatywno obiektowego Janusz Stal Janusz Sztorc Kraków 2009 Spis treści WSTĘP... 5 ROZDZIAŁ 1 ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE...

Bardziej szczegółowo

Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku. p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus

Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku. p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus Translacja kodu Kod ródłowy Java, C# Kompilator Kompilator Kod poredni Interpreter Maszyna wirtualna

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia programu:

Proces tworzenia programu: Temat 1 Pojcia: algorytm, program, kompilacja i wykonanie programu. Proste typy danych i deklaracja zmiennych typu prostego. Instrukcja przypisania. Operacje wejcia/wyjcia. Przykłady prostych programów

Bardziej szczegółowo

Podstawy i języki programowania

Podstawy i języki programowania Podstawy i języki programowania Laboratorium 2 - wprowadzenie do zmiennych mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 23 października 2017 1 / 26 mgr inż. Krzysztof Szwarc Podstawy i

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016 Wykład 1 3 marca 2016 Słowa kluczowe języka Java abstract, break, case, catch, class, const, continue, default, do, else, enum, extends, final, finally, for, goto, if, implements, import, instanceof, interface,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h]

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h] 1. Typy. Java jest językiem programowania z silnym systemem kontroli typów. To oznacza, że każda zmienna, atrybut czy parametr ma zadeklarowany typ. Kompilator wylicza typy wszystkich wyrażeń w programie

Bardziej szczegółowo

Modu 1 rodowisko programistyczne

Modu 1 rodowisko programistyczne MODU 1 RODOWISKO PROGRAMISTYCZNE 2 Modu 1 rodowisko programistyczne Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: uruchomi prost aplikacj z wykorzystaniem konsoli lub rodowiska programistycznego

Bardziej szczegółowo

2. Tablice. Tablice jednowymiarowe - wektory. Algorytmy i Struktury Danych

2. Tablice. Tablice jednowymiarowe - wektory. Algorytmy i Struktury Danych 2. Tablice Tablica to struktura danych przechowująca elementy jednego typu (jednorodna). Dostęp do poszczególnych elementów składowych jest możliwy za pomocą indeksów. Rozróżniamy następujące typy tablic:

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2: Wstęp do języka Java 3/4/2013 S.Deniziak: Programowanie obiektowe - Java 1 Cechy języka Java Wszystko jest obiektem Nie ma zmiennych globalnych Nie ma funkcji globalnych

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy. Michał Bereta

Java Podstawy. Michał Bereta Prezentacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

wiczenie 1 Podstawy j zyka Java. Instrukcje warunkowe

wiczenie 1 Podstawy j zyka Java. Instrukcje warunkowe wiczenie 1 Podstawy j zyka Java. Instrukcje warunkowe 1 Wprowadzenie 1.1 rodowisko programistyczne NetBeans https://netbeans.org/ 1.2 Dokumentacja j zyka Java https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania - Roman Grundkiewicz - 013Z Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż 10! ) END. 1. Narysować schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Programowanie, algorytmy i struktury danych

Programowanie, algorytmy i struktury danych 1/44 Programowanie, algorytmy i struktury danych materiały do wykładu: http://cez.wipb.pl/moodle/ email: m.tabedzki@pb.edu.pl strona: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~tabedzki/ Marek Tabędzki Wymagania

Bardziej szczegółowo

Platformy Programistyczne Podstawy języka Java

Platformy Programistyczne Podstawy języka Java Platformy Programistyczne Podstawy języka Java Agata Migalska 6 maja 2014 Plan wykładu 1 Sztuka wysławiania się w języku Java 2 Cały świat jest obiektem 3 Kolekcje 4 Zmienne i metody statyczne 5 Słowo

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java

Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java 1) Typy danych Typy całkowite Typ Rozmiar Zakres przechowywanych danych byte 8 bitów -128 do 127 short 16 bitów -32768 do 32767 int 32 bity -2147483648

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Organizacja pracy i środowisko programistyczne. Mirosław Ochodek

Wprowadzenie. Organizacja pracy i środowisko programistyczne. Mirosław Ochodek Wprowadzenie Organizacja pracy i środowisko programistyczne Mirosław Ochodek Miroslaw.Ochodek@pwsz.pila.pl Miroslaw.Ochodek@cs.put.poznan.pl Dane kontaktowe Mirosław Ochodek E-mail: Miroslaw.Ochodek@pwsz.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Języki i techniki programowania Ćwiczenia 2

Języki i techniki programowania Ćwiczenia 2 Języki i techniki programowania Ćwiczenia 2 Autor: Marcin Orchel Spis treści: Język C++... 5 Przekazywanie parametrów do funkcji... 5 Przekazywanie parametrów w Javie.... 5 Przekazywanie parametrów w c++...

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, zmienne. Proste działania, zmienne, rodzaje zmiennych, proste operacje i działania na zmiennych.

Obliczenia, zmienne. Proste działania, zmienne, rodzaje zmiennych, proste operacje i działania na zmiennych. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Obliczenia, zmienne Proste działania, zmienne, rodzaje zmiennych, proste operacje i działania na zmiennych. Proste

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka Java

Wprowadzenie do języka Java WSNHiD, Programowanie 2 Lab. 1 [ część 1 ] Wprowadzenie do języka Java Wprowadzenie Język programowania Java jest obiektowym językiem programowania. Powstał w 1995 i od tej pory był intensywnie rozwijany.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Podstawy Języka

Wykład 2: Podstawy Języka Wykład 2: Podstawy Języka 1.wprowadzenie 2.podstawy języka 3.sterowanie 4.inicjacja i sprzątanie 5.kontrola dostępu 6.dziedziczenie 7.polimorfizm 8.obsługa błędów 9.kolekcje obiektów 10.wejście i wyjście

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java

Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java Materiały pomocnicze do wykładu 3 - Elementy języka Java 1) Typy danych Typy całkowite Typ Rozmiar Zakres przechowywanych danych byte 8 bitów -128 do 127 short 16 bitów -32768 do 32767 int 32 bity -2147483648

Bardziej szczegółowo

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski Typy danych, zmienne i tablice Tomasz Borzyszkowski Silne typy Javy Java jest językiem wyposażonym w silny system typów. Wywodzi się stąd siła i bezpieczeństwo tego języka. Co to znaczy silny system typów?

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

dziedziczenie - po nazwie klasy wystąpią słowa: extends nazwa_superklasy

dziedziczenie - po nazwie klasy wystąpią słowa: extends nazwa_superklasy PODSTAWOWE ELEMENTY JĘZYKA JAVA TYPY DANYCH, OPERATORY I INSTRUKCJE 1. Definicja klasy, dziedziczenie, implementowanie metod interfejsów class nazwa_klasy //ciało klasy Klasa: przed słowem class moŝe wystąpić

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Modu 5 - Klasy i obiekty

Modu 5 - Klasy i obiekty MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 45 Modu 5 - Klasy i obiekty Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: wskaza rónice midzy klas, a obiektem prawidowo tworzy klasy z wykorzystaniem pól i metod

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static),

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static), Tworzenie obiektów Dostęp do obiektów jest realizowany przez referencje. Obiekty w języku Java są tworzone poprzez użycie słowa kluczowego new. String lan = new String( Lancuch ); Obszary pamięci w których

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 2 Programowanie 1 Program wykładu Typy danych Wyrażenia Operatory 2 VBA Visual Basic dla aplikacji (VBA) firmy Microsoft jest językiem

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

.! $ Stos jest list z trzema operacjami: dodawanie elementów na wierzch stosu, zdejmowanie elementu z wierzchu stosu, sprawdzanie czy stos jest pusty.

.! $ Stos jest list z trzema operacjami: dodawanie elementów na wierzch stosu, zdejmowanie elementu z wierzchu stosu, sprawdzanie czy stos jest pusty. !"! " #$%& '()#$$ &%$! #$ %$ &%$& &$&! %&'" )$$! *$$&%$! +,- +-.! $ Celem wiczenia jest zapoznanie studenta ze strukturami: lista, stos, drzewo oraz ich implementacja w jzyku ANSI C. Zrozumienie działania

Bardziej szczegółowo

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = "Ala ma ";

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = Ala ma ; 1 2 Operacje na zmiennych Kolejność operacji: deklaracja, inicjacja bool decyzja; int licznik, lp; double stvat, wartpi; char Znak; string S1, S2 = "Kowalski"; przypisanie wartości podstawienie decyzja

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo

Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami

Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami Konwersja typów Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami (aczkolwiek nie jest to wymagane). Jeśli

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 3 Liczby w komputerze

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 3 Liczby w komputerze Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Wykład 3 Liczby w komputerze Jednostki informacji Bit (ang. bit) (Shannon, 1948) Najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż 10! ) END. Ważne terminy: Java DevelopRment

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 11. Funkcje

Język C zajęcia nr 11. Funkcje Język C zajęcia nr 11 Funkcje W języku C idea podprogramów realizowana jest wyłącznie poprzez definiowanie i wywołanie funkcji. Każda funkcja musi być przed wywołaniem zadeklarowana. Deklaracja funkcji

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego Podstawy programowania obiektowego Technologie internetowe Wykład 5 Program wykładu Podejście obiektowe kontra strukturalne do tworzenie programu Pojęcie klasy i obiektu Składowe klasy: pola i metody Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komputerów

Programowanie Komputerów Programowanie Komputerów Łukasz Kuszner pokój 209, WETI http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@eti.pg.gda.pl Wykład 30 godzin, Laboratoria 30 godzin 2012/ Strona 1 z 17 1. Typy i zmienne Jak wiemy, komputer

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język PYTHON Podstawowe informacje Python to język skryptowy, interpretowany - co oznacza, że piszemy skrypt, a następnie wykonujemy go za

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r.

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. M. Trzebiński C++ 1/14 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IVedycja,2016r. IFJ PAN Przygotowanie środowiska pracy Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Modu 3 Sterowanie przebiegiem wykonania programu

Modu 3 Sterowanie przebiegiem wykonania programu MODU 3 STEROWANIE PRZEBIEGIEM WYKONANIA PROGRAMU 18 Modu 3 Sterowanie przebiegiem wykonania programu Zawarto tematyczna Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: czy instrukcje programu w grupy tworzy

Bardziej szczegółowo

Rozdzia l 3. Laboratorium 3. danych zawierajac

Rozdzia l 3. Laboratorium 3. danych zawierajac Rozdzia l 3 Laboratorium 3 3.1. Tablice Tablica jest struktura danych zawierajac a zmienne tego samego typu. CLR środowiska.net Framework wspiera tworzenie tablic jedno oraz wielo wymiarowych. 3.1.1. Tablice

Bardziej szczegółowo

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU zmienne tablicowe konstruktory klas dziedziczenie hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami 1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami Celem tych zajęć jest zrozumienie i oswojenie z technikami programowania przy pomocy wskaźników w języku C++. Proszę przeczytać rozdział 8.

Bardziej szczegółowo

Java Język programowania

Java Język programowania Java Język programowania Język Java Bazuje i jest zbliżony do C/C++ Porosty zbiór typów danych (podział na typy prymitywne i obiektowe) Zarządzanie pamięcią i Garbage Collection Zintegrowana synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Ćwiczenie 1 Podstawy Wprowadzenie do programowania w języku C Kraków 2010 Twój pierwszy program w C Program w języku C, jak i w wielu innych językach

Bardziej szczegółowo

Klasa bazowa i klasy potomne - doskonalenie umiejtnoci projektowania i wykorzystania klas (45 min)

Klasa bazowa i klasy potomne - doskonalenie umiejtnoci projektowania i wykorzystania klas (45 min) Zadanie5_28 Klasa bazowa i klasy potomne - doskonalenie umiejtnoci projektowania i wykorzystania klas (45 min) Opis zadania Wykorzystaj gotowy projekt Nowe auto, a nastpnie zaprojektuj klas bazow NoweAuto

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie algorytmów z wykorzystaniem ptli for

Projektowanie algorytmów z wykorzystaniem ptli for C5 Projektowanie algorytmów z wykorzystaniem ptli for Rys. 5.1. Schemat ptli typu for wiczenie 1. for(wi; ww; wz){ instrukcja 1; instrukcja 2;... instrukcja n; gdzie: //wi wyraenie inicjujce, //ww wyraenie

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk / Adam Majczak. Gliwice, cop

Programowanie strukturalne i obiektowe : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk / Adam Majczak. Gliwice, cop Programowanie strukturalne i obiektowe : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk / Adam Majczak. Gliwice, cop. 2010 Spis treści Wstęp 11 Część I PASCAL - wprowadzenie do programowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu.

Niezwykłe tablice Poznane typy danych pozwalają przechowywać pojedyncze liczby. Dzięki tablicom zgromadzimy wiele wartości w jednym miejscu. Część XIX C++ w Każda poznana do tej pory zmienna może przechowywać jedną liczbę. Jeśli zaczniemy pisać bardziej rozbudowane programy, okaże się to niewystarczające. Warto więc poznać zmienne, które mogą

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod wynikowy. Przykłady najprostszych programów. Definiowanie zmiennych. Typy proste. Operatory: arytmetyczne, przypisania, inkrementacji, dekrementacji,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji?

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji? Zadanie 01 W przedstawionym ponizej programie w jezyku ANSI C w miejscu wykropkowanym brakuje jednej linii: #include... int main() { printf("tralalalala"); return 0; } A. B. "iostream" C.

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa w klasie! 2 Język

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA Metodyki i Techniki Programowania 1 1 ZAJ CIA 3. 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA IDE zintegrowane środowisko programistyczne, zawierające kompilator, edytor tekstu i linker,

Bardziej szczegółowo

Kompilacja javac prog.java powoduje wyprodukowanie kilku plików o rozszerzeniu.class, m.in. Main.class wykonanie: java Main

Kompilacja javac prog.java powoduje wyprodukowanie kilku plików o rozszerzeniu.class, m.in. Main.class wykonanie: java Main Język obiektowy Wykład 13 Programowanie obiektowe z lotu ptaka, str 1 James Gosling, Mike Sheridan, Patrick Naughton Sun Microsystems 1995(20latmłodszyodC) C jest językiem proceduralnym Java jest językiem

Bardziej szczegółowo

Komentarze. W Javie istnieją dwa rodzaje komentarze:

Komentarze. W Javie istnieją dwa rodzaje komentarze: Komentarze W Javie istnieją dwa rodzaje komentarze: Komentarz wierszowy: // to jest komentarz wierszowy Komentarz blokowy: /* To jest komentarz blokowy Może zawierać wiele linii tekstu Komentarze blokowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

2 Tablice Tablice jednowymiarowe Tablice wielowymiarowe... 4

2 Tablice Tablice jednowymiarowe Tablice wielowymiarowe... 4 Spis treści 1 Podstawowe typy Java T M 1 2 Tablice 2 2.1 Tablice jednowymiarowe....................... 2 2.2 Tablice wielowymiarowe....................... 4 3 Opakowania typów prostych 4 4 Napisy 5 4.1

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

Java EE produkcja oprogramowania

Java EE produkcja oprogramowania Java EE produkcja oprogramowania PPJ PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JAVIE PODSTAWY JĘZYKA JAVA 4 Warszawa, 2016Z 2 Pętle, typ tablicowy, usługi czasu i kalendarza 3 Pętla while 1/3 Instrukcja pętli umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java Aplikacje Internetowe Podstawy języka Java Najprostsza aplikacja class Hello { public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello World!"); Komponenty Javy JRE Java Runtime Environment

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

Gramatyki regularne i automaty skoczone

Gramatyki regularne i automaty skoczone Gramatyki regularne i automaty skoczone Alfabet, jzyk, gramatyka - podstawowe pojcia Co to jest gramatyka regularna, co to jest automat skoczony? Gramatyka regularna Gramatyka bezkontekstowa Translacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 11 dr inż. CORBA CORBA (Common Object Request Broker Architecture) standard programowania rozproszonego zaproponowany przez OMG (Object Management Group)

Bardziej szczegółowo

1. Klasa typu sealed. Przykład 1. sealed class Standard{ class NowyStandard:Standard{ // błd!!!

1. Klasa typu sealed. Przykład 1. sealed class Standard{ class NowyStandard:Standard{ // błd!!! Temat: Klasy typu sealed. Klasy abstrakcyjne. Deklaracja i implementacja interfejsu. Typ Object i operatory is oraz as. Czas ycia obiektu. Destruktory. 1. Klasa typu sealed Przykład 1 Klasa typu sealed

Bardziej szczegółowo

Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami

Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Swift (pol. jerzyk) nowy język programowania zaprezentowany latem 2014 r. (prace od 2010 r.)

Swift (pol. jerzyk) nowy język programowania zaprezentowany latem 2014 r. (prace od 2010 r.) Swift (pol. jerzyk) nowy język programowania zaprezentowany latem 2014 r. (prace od 2010 r.) przeznaczony do programowania zarówno pod ios jak i Mac OS X bazuje na logice Objective-C bez kompatybilności

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Podstawy programowania w języku C WYKŁAD 1 Proces tworzenia i uruchamiania programów Algorytm, program Algorytm przepis postępowania prowadzący do rozwiązania określonego zadania. Program zapis algorytmu

Bardziej szczegółowo