Modu 2 Typy danych, zmienne i operatory

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modu 2 Typy danych, zmienne i operatory"

Transkrypt

1 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 8 Modu 2 Typy danych, zmienne i operatory Zawarto tematyczna Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: efektywnie wykorzystywa dostpne typy prymitywne deklarowa zmienne i nadawa im wartoci pocztkowe wykonywa proste operacje arytmetyczne i logiczne odczytywa oraz wyprowadza dane na konsol operowa zoonymi strukturami danych (tablice) Wprowadzenie do zagadnie Program komputerowy skada si z sekwencji instrukcji, które wykonywane s przez komputer dla realizacji zadania. W skad instrukcji wchodz wyraenia operujce na danych, reprezentowanych przez zmienne oraz literay. Rodzaj realizowanej operacji okrelony jest poprzez uycie operatorów. TYPY DANYCH Typ danych okrela rodzaj informacji oraz zakres dopuszczalnych wartoci, jakie moe przyjmowa staa, zmienna, argument wyraenia, parametr, czy rezultat metody. Jzyk Java definiuje typy proste (prymitywne) oraz typy zoone (obiektowe). W przypadku tych pierwszych wyróni mona 24 : cakowite (int,short,long,byte), zmiennoprzecinkowe (float,double), znakowy (char), logiczny (boolean). Rodzaj informacji oraz zakresy dopuszczalnych wartoci okrela specyfikacja jzyka. Warto nadmieni, i sposób reprezentacji danych jest niezaleny od platformy systemowej, a co za tym idzie, zakres dopuszczalnych wartoci pozostaje niezmienny niezalenie od platformy, na której uruchamiany jest program. LITERAY Litera jest to cig znaków reprezentujcy warto zapisan bezporednio w kodzie programu. Poniej wymienione zostay przykadowe wartoci: "bordowy" // acuch znaków 'K' // warto typu "char" '\u0041' // warto typu "char" w standardzie "unicode" (przedrostek \u) 293 // warto dziesi*tna typu "integer" 49.6 // warto rzeczywista typu "double" 0251 // warto ósemkowa (przedrostek 0) typu "integer" 0x25 // warto szestnastkowa (przedrostek 0x) typu "integer" 400L // warto typu "long" (przyrostek L) 2.45F // warto typu "float" (przyrostek F lub f) 3.06D // warto typu "double" (przyrostek D lub d domylny) 9.72E4 // zapis wykadniczy (symbol E lub e) true // warto logiczna Naley zwróci uwag na stosowanie dodatkowej symboliki w celu precyzyjnego okrelenia typu literau (293L, 293F). Jzyk Java zawiera równie zbiór znaków specjalnych (ang. escape characters): \b, \t, \f, \r, \n, \", \', \\, moliwych do zastosowania bezporednio w kodzie programu: 24 zobacz:

2 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 9 System.out.println("Uniwersytet Ekonomiczny\nw Krakowie"); ZMIENNE Zmienna 25 okrela obszar pamici, przeznaczony do przechowywania danych 26. Kada zmienna posiada nazw oraz typ, który okrela zakres dopuszczalnych wartoci oraz rodzaj moliwych do przeprowadzenia operacji. Jzyk Java wymaga deklaracji (okrelenia nazwy oraz typu) kadej zmiennej przed jej uyciem. Pierwszy odczyt wartoci zmiennej powinien by poprzedzony jej inicjalizacj, czyli przypisaniem wartoci pocztkowej. Przykady uycia zmiennych: int liczbapojazdow; double ratakredytu; liczbapojazdow = 4; ratakredytu = ; double stopaprocentowa = 0.04; // deklaracja (okrelenie nazwy i typu zmiennej) // deklaracja // inicjalizacja (nadanie wartoci zmiennej) // inicjalizacja // jednoczesna deklaracja i inicjalizacja STAE Podobnie jak zmienna, staa okrela obszar pamici operacyjnej, sucy do przechowywania danych. Posiada nazw oraz typ dopuszczalnych wartoci, jakie moe przyjmowa. W przypadku staej nie jest moliwa zmiana ju raz nadanej wartoci w trakcie dziaania programu. Deklaracja staej poprzedzona jest sowem kluczowym final: final double KURS_EURO = 2.48; final String NAZWA_UCZELNI = "Uniwersytet Ekonomiczny"; final String MIEJSCOWOSC = "Kraków"; System.out.println(NAZWA_UCZELNI + " " + MIEJSCOWOSC); OPERATORY Operatory 27 to zestaw symboli w jzyku programowania okrelajcych rodzaj wykonywanej operacji na argumencie lub argumentach wyraenia. Dokonujc klasyfikacji ich podziau, wyróni mona operatory: przypisania: = += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= >>>= arytmetyczne 28 : + - * / % jednoargumentowe: ! relacji: ==!= > >= < <= instanceof warunkowe: &&?: bitowe: ~ << >> >>> & ^ Naley zwróci uwag, i sposób uycia operatorów zaleny jest od typu argumentu (argumentów) natomiast kolejno wykonywania operacji wynika z priorytetu, jak posiadaj operatory. Zmiana kolejnoci wykonywania operacji realizowana jest przez zastosowanie nawiasów. Ponisze wyraenia przedstawiaj przykadowe wykorzystanie operatorów: komputerprzenosny = true; komputerstacjonarny =!komputerprzenosny; dystans -= 24; i++ iloczynsumy = (1+2)*(3+4); delta = b*b 4*a*c; polekola = 3.14 * r * r; sredniaocen = (ocenabiologia + ocenafizyka + ocenahistoria) / 3; KONWERSJA I RZUTOWANIE TYPÓW Jeli argumenty wyraenia nie s zgodnych typów, zachodzi konieczno dokonania konwersji. Gdy przebiega ona bez utraty informacji, wykonywana jest niejawnie. Jeli moe prowadzi do utraty informacji konieczne jest wykonanie rzutowania jawnego: 25 Java wyrónia 4 kategorie zmiennych: obiektowe (ang. instance variables) unikalne dla kadej instancji klasy, klasowe (ang. class variables) jednakowe dla wszystkich instancji klasy, lokalne (ang. local variables) suce do tymczasowego przechowywania wartoci oraz parametry, zadaniem których jest przekazywanie wartoci do metody. 26 Zmienne prymitywne okrelaj obszar pamici przechowujcy dane typu podstawowego. Natomiast zmienne obiektowe, o których bdzie mowa w kolejnych rozdziaach, zawieraj referencje (wskazania) do utworzonych wczeniej obiektów. 27 zobacz: 28 Operator dzielenia daje w wyniku warto cakowit (bez reszty), jeli obydwa argumenty s liczbami cakowitymi. W pozostaych przypadkach wartoci jest liczba rzeczywista.

3 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 10 byte x = 17; int y = x; //niezgodno typów (konwersja niejawna) double a = 15.4; int b = (int)a; //niezgodno typów (mowliwa utrata informacji, wymagane rzutowanie) A+CUCHY ZNAKÓW =a>cuch to cig (sekwencja) znaków zawarty w zmiennej lub literale typu String. Ilekro w programie wystpi litera lub zmienna typu String, tworzony jest obiekt typu a>cuchowego 29 : String osoba = "Jan Kowalski"; // deklaracja oraz inicjalizacja zmiennej typu String Okrelenie liczby znaków zmiennej lub literau typu String moliwe jest dziki metodzie length(): String nazwaproduktu = "Telefon komórkowy Sony-Ericsson K800i"; System.out.println("Liczba znaków: " + nazwaproduktu.length()); System.out.println("Liczba znaków: "+"Programowanie rozproszone".length()); Klasa java.lang.string 30 zawiera metody umoliwiajce manipulowanie znakami w a>cuchu, porównywanie a>cuchów 31, przeszukiwanie, wyodrbnianie podcigu, tworzenie kopii znaków, zamian znaków na wielkie/mae litery w oparciu o standard unicode, czy konwersj wartoci numerycznych do postaci cigu znaków. String rezultat; String adres = "ul.szeroka"; rezultat = "ul.kwiatowa".equals("ul.kwiatowa")? "adres zgodny" : "adres inny"; System.out.println(rezultat); rezultat = "ul.kwiatowa".equals(adres)? "adres zgodny" : "adres inny"; System.out.println(rezultat); TABLICE Tablice reprezentuj kontener sucy do przechowywania staej liczby wartoci pojedynczego typu. Liczba elementów tablicy jest okrelona w momencie jej tworzenia i nie moe zosta zmieniona w trakcie dalszego dziaania programu. Kady element posiada kolejny numer (indeks 32 ) umoliwiajcy zapis i odczyt danych: 29 Moliwe jest równie utworzenie obiektu String przy uyciu operatora new (zobacz dostpne konstruktory klasy String). 30 zobacz java.lang.string w 31 Ze wzgldu na sposób reprezentacji danych zaleca si uycie metody equals() do porównywania a>cuchów znaków w miejsce operatora porównania ==. 32 Numeracja elementów tablicy rozpoczyna si od indeksu 0.

4 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 11 /* tablice jednowymiarowe */ // deklaracja zmiennej tablicowej double[] cenaartykulu; // deklaracja zmiennej tablicowej (nazwa i typ elementów) String[] cechacharakteru; // deklaracja zmiennej tablicowej int[] rzutkostka; // utworzenie tablicy (okrelenie liczby jej elementów) cenaartykulu = new double[50]; cechacharakteru = new String[3]; rzutkostka = new int[8]; // jednoczesna deklaracja zmiennej tablicowej oraz utworzenie tablicy String[] srodektransportu = new String[2]; // jednoczesna deklaracja zmiennej, utworzenie tablicy 3-elem. oraz nadanie wartoci String[] sygnalizator = {"czerwony","wóty","zielony"; // dost*p do elementów tablicy (przypisanie i odczyt wartoci) cenaartykulu[17] = ; cenaartykulu[25] = 29.0; double Razem = cenaartykulu[17] + cenaartykulu[25]; rzutkostka[7] = 3; cechacharakteru[0] = "komunikatywno "; cechacharakteru[2] = "asertywno "; srodektransportu[1] = "rower"; System.out.println(sygnalizator[2]); /* tablice wielowymiarowe */ // deklaracja oraz inicjalizacja tablicy dwuwymiarowej int[][] tabliczkamnozenia = {{1,2,3,{2,4,6,{3,6,9; System.out.println(tabliczkaMnozenia[2][0]); W celu okrelenia liczby elementów tablicy naley odczyta warto pola length: String[] koloryteczy = {"czerwony","pomaraczowy","wóty","zielony","niebieski","fioletowy"; int liczbakolorowteczy = koloryteczy.length; Kopiowanie danych pomidzy tablicami moliwe jest dziki metodzie java.lang.system.arraycopy(). Istnieje pokafna liczba metod umoliwiajcych manipulowanie na tablicach, realizujcych operacje sortowania, czy przeszukiwania elementów. Metody te zostay zgrupowane w klasie java.util.arrays. TYP WYLICZENIOWY Typ, skadajcy si z ustalonego, sko>czonego zbioru staych wartoci (egzemplarzy typu). Kady z egzemplarzy pozostaje niezmienny w trakcie dziaania programu. Std, zgodnie z konwencj, identyfikatory egzemplarzy powinno tworzy si przy pomocy wielkich liter i znaku podkrelenia. enum Dzien {PN,WT,_R,CZ,PT,SB,ND; Dzien dzienpracy = Dzien.WT; Dzien dzienwolny = Dzien.SB; System.out.println(dzienPracy!=dzienWolny); Pytania sprawdzajce 1. Wska rónice, jakie wystpuj pomidzy zmiennymi, staymi i literaami. 2. Jakie funkcje w programie peni deklaracja zmiennej. 3. Na którym z dostpnych typów prymitywnych nie jest moliwe przeprowadzenie operacji rzutowania. 4. Uszereguj operatory wedug ich priorytetu: + % -- < 5. Jak funkcjonalno realizuj operatory: ++?: /= %. Podaj przykady wyrae> z ich uyciem. 6. Okrel warto wyraenia: 2 > 3 4 < 5? 6 << 7 : 8 / 9 7. Wymie> dopuszczalne wartoci (minimalne i maksymalne) dla kadego z typów prymitywnych.

5 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY Podaj typ wartoci wyraenia: 12 / 7 9. Które z wymienionych instrukcji nie spowoduj powstania bdu kompilacji: float f=1.01; int i=1/3; double d=777d; 10. Czy podana nierówno jest prawdziwa: 0xF3 > 0574? Uzasadnij odpowiedf. 11. Okrel kody w standardzie unicode dla wymienionych znaków: B 9 ` # 12. Jakie oznaczenie (indeks) posiada pierwszy element tablicy. 13. Zapoznaj si z dokumentacj klasy java.lang.string. Odszukaj metod umoliwiajc czenie cigu znaków. Podaj przykad instrukcji czcej 2 literay zawierajce Twoje imi i nazwisko. 14. Jak informacj zwróci wyraenie tablica.length w przypadku tablicy wielowymiarowej. 15. Podaj przykad uycia metody porzdkujcej elementy tablicy typu int. Zadania do wykonania PODSTAWOWE OPERACJE NA ZMIENNYCH Zadanie 13 OperacjePodstawowe.java Skompiluj i uruchom poniszy program. Zaobserwuj, jakie informacje wywietlane s na konsoli. Porównaj wyniki z kodem programu. Czy kada linia kodu jest dla Ciebie zrozumiaa? public class OperacjePodstawowe { int i = 7; System.out.println("Powie \"Wojna i pokój\" Lwa Tostoja"); System.out.println("64kB to " + 0xFFFF + " bitów"); System.out.println("Czy 32 > 15? " + (32>15?"tak":"nie") ); System.out.println("\\u0042 (unicode) reprezentuje znak \u0042"); System.out.println("7 * (2 do pot*gi 3) = " + (7 << 3) ); System.out.println("Cz* cakowita 2.56 wynosi " + (int)2.56); System.out.println("7/2 = " + 7/2 + ", ale dlaczego?"); System.out.println("A dlaczego 7/2d = " + 7/2d + "?"); System.out.println("Reszta z dzielenia 10/6 = " + 10%6); System.out.println("Warto i=" + i + ", a ++i=" + (++i)); System.out.println("Gdy teraz wykonamy operacj* i*=9 to i=" +(i*=9)); Zadanie 14 InstrukcjaPrzypisania.java Poniszy kod programu zawiera instrukcje przypisania nadajce wartoci zmiennym, które nie zostay uprzednio zadeklarowane. Zaobserwuj, jakie komunikaty o bdach pojawi si w momencie kompilacji. public class InstrukcjaPrzypisania { nazwaplanety = "Ziemia"; powierzchniaplanety = ; // km2 obwodplanety = 40041; // km Zadanie 15 Operatory.java Dokonaj analizy poniszego kodu programu i odpowiedz na pytanie: jakie rezultaty zostan wywietlone na konsoli? Nastpnie uruchom program i porównaj wyniki.

6 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 13 public class Operatory { int a = 5; int b = 2; System.out.println("a = " + a + ", b = " + b); System.out.println("a/b = " + (a/b) ); System.out.println("a!=b = " + (a!=b) ); System.out.println("a%b > --b? -3 : 17 = " + (a%b > --b? -3 : 17) ); System.out.println("++b-a = " + (++b-a) ); System.out.println("a/(float)b == a/b = " + (a/(float)b == a/b) ); Zadanie 16 TypyZmiennych.java Dla kadego wymienionego literau zadeklaruj zmienn w programie, której typ bdzie zgodny z typem literau. Przypisz zmiennej warto literau. Wywietl wartoci zmiennych na konsoli. 493L, false, 3.7, 0x3F, 'B', 0xF7FF, 07246, 1.2e5f, '\u0042', Zadanie 17 NiepoprawnyKodProgramu.java Popraw poniszy kod programu, aby zarówno proces kompilacji, jak i jego wykonania przebiega bezbdnie. public class NiepoprawnyKodProgramu { String nazwaoperacji = 'Obliczanie podatku VAT'; int stawkavat; int podatekvat; int kwotabrutto; kwotanetto = 231,74; stawkavat = 22%; podatekvat = kwotanetto * stawkavat; KwotaBrutto = KwotaNetto + PodatekVAT; System.out.println(nazwaOperacji); System.out.println(" "); System.out.println("Kwota netto = " + kwotanetto); System.out.println("Stawka VAT = " + stawkavat); System.out.println("Podatek VAT = " + podatek); System.out.println("Kwota brutto = " + kwotabrutto); Zadanie 18 JednostkiSI.java Elementy tablicy zawieraj wykaz jednostek podstawowych ukadu SI. Wywietl na konsoli jednostki temperatury, masy i dugoci. public class JednostkiSI { String[] jednostki = {"kg","cd","s","a","k","mol","m"; System.out.println("Jednostki podstawowe ukadu SI"); System.out.println("================================="); System.out.println("Jednostka temperatury (kelvin): " + jednostki[4]); System.out.println("Jednostka masy (kilogram): " + jednostki[0]); System.out.println("Jednostka dugoci (metr): " + jednostki[jednostki.length-1]); System.out.println(" "); System.out.println("Liczba jednostek: " + jednostki.length); Zadanie 19 PrzekroczenieZakresuTablicy.java Dokonaj modyfikacji kodu programu DniTygodnia.java, aby odwoywa si do nieistniejcego elementu tablicy. Zaobserwuj pojawiajce si komunikaty o bdach.

7 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 14 Zadanie 20 StandardUnicode.java Wykorzystujc wycznie notacj \u (standard unicode 33 ) wywietl na konsoli swoje imi i nazwisko. Zadanie 21 FormatowanieRezultatow.java Dokonaj formatowania rezultatów wywietlanych na konsoli. Poniszy kod programu prezentuje przykadowe sposoby formatowania 34, zarówno cigu znaków, jak i wartoci numerycznych w oparciu o klas java.text.messageformat. Zapoznaj si z opisem klasy, a nastpnie dostosuj sposób wywietlania daty do formatu rrrr-mm-dd. import java.text.messageformat; import java.util.date; public class FormatowanieRezultatow { String s; Date teraz = new Date(); String miejsce = "Kraków"; int mila = 1852; double vat=0.22; double cena = ; s = MessageFormat.format("{0, {1,date,full, godz.{1,time,short", miejsce,teraz); System.out.println(s); s = MessageFormat.format("{0kB to {1B", 256,256*1024); System.out.println(s); s = MessageFormat.format("{0 x {0 x {0 = {1", 7,7*7*7); System.out.println(s); s = MessageFormat.format("{0,number,currency + VAT({1,number,percent)", cena,vat); System.out.println(s); s = MessageFormat.format("{0 {1 to w przybliweniu {2m", 1,"mila morska",mila); System.out.println(s); Zadanie 22 FormatowanieAlternatywne.java Wykonaj ponownie poprzednie zadanie, wykorzystujc jednake alternatywny sposób formatowania danych, zgodny z funkcj printf jzyka C/C++. Szczegóowy opis znajdziesz w dokumentacji Java API klasy java.util.formatter. Poniej zostay przedstawione przykady uycia dostpnych metod: Date teraz = new Date(); System.out.printf("Tu %s - jest godzina %tr\n", "Radio Kraków", teraz); String tekst = String.format("%s %s", "Java","Virtual Machine"); System.out.println(tekst); PARAMETRY WIERSZA POLECE+ Zadanie 23 ParametryWierszaPolecen.java Kolejne parametry wiersza polece> zawieraj nazwisko, imi oraz adres zamieszkania. Wywietl dane na konsoli. Wartoci parametrów wiersza polece> podane w momencie wywoania programu dostpne s w tablicy args, przekazanej jako parametr w metodzie main(). 33 zobacz: oraz 34 Osoby preferujce styl formatowania dostpny w jzykach C oraz C++ (funkcja printf), mog skorzysta z narzdzi zawartych w klasie java.util.formatter.

8 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 15 /* * Przykadowe wywoanie programu: * java ParametryWierszaPolecen Kowalewski Eugeniusz "ul. Szeroka 15 m.3" */ public class ParametryWierszaPolecen { System.out.println("nazwisko: "+args[0]); System.out.println("imie: "+args[1]); System.out.println("adres: "+args[2]); Zadanie 24 OperacjeArytmetyczne.java Parametry wiersza polece> zawieraj 2 dowolne liczby cakowite, róne od 0. Wyznacz ich sum. Poniszy kod programu stanowi rozwizanie zadania. Dokonaj jego modyfikacji, aby program wyznacza take rónic, iloczyn, iloraz oraz reszt z dzielenia dla przekazanych w wierszu polece> argumentów liczbowych. /* * Przykadowe wywoanie programu: * java OperacjeArytmetyczne */ public class OperacjeArytmetyczne { // odczyt oraz konwersja liczb do postaci numerycznej int liczbaa = Integer.parseInt(args[0]); int liczbab = Integer.parseInt(args[1]); // wywietlenie rezultatów na konsoli System.out.print("A = " + liczbaa); System.out.println(", B = " + liczbab); System.out.println("A + B = " + (liczbaa+liczbab)); Zadanie 25 KonwerterWalut.java Napisz program dokonujcy zamiany kwoty wyraonej w dolarach (USD) na euro (EUR). Aktualny kurs wymiany odnajdziesz w sieci Internet. Zadanie 26 PodatekVAT.java W wierszu polece> umieszczono nazw towaru oraz jego cen netto. Wywietl przekazane informacje na konsoli, a take warto podatku VAT oraz cen brutto towaru. Stawk VAT (jako sta w programie) przyjmij w wysokoci 22%. ODCZYT DANYCH Z KONSOLI Zadanie 27 WielkieLitery.java Odczytaj z konsoli 35 dowolny cig znaków oraz wywietl go, dokonujc zamiany znaków na due litery. Wykorzystaj metody klasy String. 35 Odczyt danych z konsoli moe by zrealizowany równie innymi metodami, przykadowo przy wykorzystaniu klasy java.io.console (zobacz:

9 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 16 import java.util.scanner; public class WielkieLitery { // pobierz tekst z konsoli Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.print("Wprowadz dowolny tekst: "); String tekst = sc.nextline(); // wywietl tekst, dokonujec konwersji na wielkie litery System.out.println(tekst.toUpperCase()); Zadanie 28 DlugoscNapisow.java Odczytaj z konsoli 2 dowolne cigi znaków. Wywietl duszy z nich. Zadanie 29 FormatRachunku.java Numer rachunku bankowego skada si z 26 cyfr. Napisz program, który odczyta numer rachunku z konsoli, a nastpnie wywietli go w formacie: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Wykorzystaj metody klasy String. Zadanie 30 PeselPlec.java Numer identyfikacyjny Pesel skada si z 11 cyfr. Dziesita z nich okrela pe osoby (cyfra parzysta oznacza kobiet, nieparzysta mczyzn). Napisz program, który dla dowolnego numeru Pesel wyznaczy pe osoby. Wywietl rezultat na konsoli. Zadanie 31 ZDuzejLitery.java Program umoliwia wprowadzanie danych personalnych (imi, nazwisko) pracowników. Wywietl wprowadzone dane na konsoli w taki sposób, aby nazwy rozpoczynay si zawsze od wielkiej litery, przy pozostaych maych, niezalenie od sposobu ich wprowadzenia. Wykorzystaj metody klasy String. Zadanie 32 KonwerterTemperatur.java Napisz program, który dla podanej wartoci temperatury wyraonej w stopniach Celsjusza wyznaczy temperatur w stopniach Fahrenheita oraz Kelvina. Jak warto bdzie mie temperatura 30 o C wyraona na tych skalach? import java.util.scanner; public class KonwerterTemperatur { Scanner sc = new Scanner(System.in); // odczytaj warto temperatury w stopniach Celsjusza System.out.print("Podaj warto temperatury w stopniach Celsjusza: "); double tempc = sc.nextint(); // Celsjusz // oblicz warto temperatury na pozostaych skalach double tempf = 32 + (9/5d)*tempC; // Fahrenheit double tempk = tempc ; // Kelvin // wywietl rezultaty oblicze, z dokadnocie do penych stopni System.out.println("* temperatura w stopniach C: " + (int)tempc); System.out.println("* temperatura w stopniach F: " + (int)tempf); System.out.println("* temperatura w stopniach K: " + (int)tempk); Zadanie 33 Wzrost.java Napisz program, który dla podanej wartoci wzrostu wyraonej w cm, wywietli na konsoli wzrost wyraony w stopach i calach. Zadanie 34 BMI.java Napisz program obliczajcy wskafnik masy ciaa BMI (ang. Body Mass Index) na podstawie podanego wzrostu w metrach oraz masy ciaa w kg. Formu wyznaczajc wskafnik odszukaj w sieci

10 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 17 Internet. WprowadF do programu swój wzrost oraz mas ciaa i przekonaj si, czy posiadasz prawidow warto wskafnika BMI.

Modu 5 - Klasy i obiekty

Modu 5 - Klasy i obiekty MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 45 Modu 5 - Klasy i obiekty Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: wskaza rónice midzy klas, a obiektem prawidowo tworzy klasy z wykorzystaniem pól i metod

Bardziej szczegółowo

Modu 1 rodowisko programistyczne

Modu 1 rodowisko programistyczne MODU 1 RODOWISKO PROGRAMISTYCZNE 2 Modu 1 rodowisko programistyczne Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: uruchomi prost aplikacj z wykorzystaniem konsoli lub rodowiska programistycznego

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Anna Mitka Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Projekt okładki: Anna Mitka Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Scala in Depth Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Anna Mitka Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-246-5188-7

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL. Wstp. SQL (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta

Bazy danych SQL. Wstp. SQL (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta Wstp (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta Podstawowe cechy jzyka : - zapytania wyszukiwanie danych w bazie danych, - operowanie danymi wstawianie, modyfikacja, usuwanie danych z bazy danych,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

KURS MATLAB II Rok 2005/2006, semestr zimowy Uniwersytet Warszawski Wydzia! Fizyki Ryszard Buczy%ski, Rafa! Kasztelanic

KURS MATLAB II Rok 2005/2006, semestr zimowy Uniwersytet Warszawski Wydzia! Fizyki Ryszard Buczy%ski, Rafa! Kasztelanic KURS MATLAB II Rok 2005/2006, semestr zimowy Uniwersytet Warszawski Wydzia! Fizyki Ryszard Buczy%ski, Rafa! Kasztelanic 1 Spis Tre)ci Fourierowska analiza danych... 4 Przetwarzanie dwików... 6 Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka)

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka) Java w Internecie 1 Krótka historia Javy JAVA W INTERNECIE 1990 - Bill Joy w raporcie Further sugeruje firmie SUN stworzenie rodowiska obiektowego na bazie C++, 1991 - W ramach projektu Green powstaje

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 Definicje System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urzdze komputera, wy- wietla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej

Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej Stanisław Kucharski, Józef Głowiński Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej Wydanie II poprawione i uzupełnione Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 5 Recenzenci Jerzy

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.5 z dnia 5 maja 2005 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2004 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY ANTI-VIRUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380430 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY ANTI- VIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY ANTI-VIRUS

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9

Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9 Spis treci Redakcja: 1.6 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 9 1 Opis ogólny 9 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 9 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Przemysław Domka Małgorzata Łokińska. Programowanie strukturalne i obiektowe

Przemysław Domka Małgorzata Łokińska. Programowanie strukturalne i obiektowe ti Przemysław Domka Małgorzata Łokińska Programowanie strukturalne i obiektowe Spis tre ci Wst p.... Programowanie w j zyku Pascal... 9.. Podstawowe poj cia dotycz ce programowania... 9.. J zyki programowania...

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo