Modu 2 Typy danych, zmienne i operatory

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modu 2 Typy danych, zmienne i operatory"

Transkrypt

1 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 8 Modu 2 Typy danych, zmienne i operatory Zawarto tematyczna Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: efektywnie wykorzystywa dostpne typy prymitywne deklarowa zmienne i nadawa im wartoci pocztkowe wykonywa proste operacje arytmetyczne i logiczne odczytywa oraz wyprowadza dane na konsol operowa zoonymi strukturami danych (tablice) Wprowadzenie do zagadnie Program komputerowy skada si z sekwencji instrukcji, które wykonywane s przez komputer dla realizacji zadania. W skad instrukcji wchodz wyraenia operujce na danych, reprezentowanych przez zmienne oraz literay. Rodzaj realizowanej operacji okrelony jest poprzez uycie operatorów. TYPY DANYCH Typ danych okrela rodzaj informacji oraz zakres dopuszczalnych wartoci, jakie moe przyjmowa staa, zmienna, argument wyraenia, parametr, czy rezultat metody. Jzyk Java definiuje typy proste (prymitywne) oraz typy zoone (obiektowe). W przypadku tych pierwszych wyróni mona 24 : cakowite (int,short,long,byte), zmiennoprzecinkowe (float,double), znakowy (char), logiczny (boolean). Rodzaj informacji oraz zakresy dopuszczalnych wartoci okrela specyfikacja jzyka. Warto nadmieni, i sposób reprezentacji danych jest niezaleny od platformy systemowej, a co za tym idzie, zakres dopuszczalnych wartoci pozostaje niezmienny niezalenie od platformy, na której uruchamiany jest program. LITERAY Litera jest to cig znaków reprezentujcy warto zapisan bezporednio w kodzie programu. Poniej wymienione zostay przykadowe wartoci: "bordowy" // acuch znaków 'K' // warto typu "char" '\u0041' // warto typu "char" w standardzie "unicode" (przedrostek \u) 293 // warto dziesi*tna typu "integer" 49.6 // warto rzeczywista typu "double" 0251 // warto ósemkowa (przedrostek 0) typu "integer" 0x25 // warto szestnastkowa (przedrostek 0x) typu "integer" 400L // warto typu "long" (przyrostek L) 2.45F // warto typu "float" (przyrostek F lub f) 3.06D // warto typu "double" (przyrostek D lub d domylny) 9.72E4 // zapis wykadniczy (symbol E lub e) true // warto logiczna Naley zwróci uwag na stosowanie dodatkowej symboliki w celu precyzyjnego okrelenia typu literau (293L, 293F). Jzyk Java zawiera równie zbiór znaków specjalnych (ang. escape characters): \b, \t, \f, \r, \n, \", \', \\, moliwych do zastosowania bezporednio w kodzie programu: 24 zobacz:

2 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 9 System.out.println("Uniwersytet Ekonomiczny\nw Krakowie"); ZMIENNE Zmienna 25 okrela obszar pamici, przeznaczony do przechowywania danych 26. Kada zmienna posiada nazw oraz typ, który okrela zakres dopuszczalnych wartoci oraz rodzaj moliwych do przeprowadzenia operacji. Jzyk Java wymaga deklaracji (okrelenia nazwy oraz typu) kadej zmiennej przed jej uyciem. Pierwszy odczyt wartoci zmiennej powinien by poprzedzony jej inicjalizacj, czyli przypisaniem wartoci pocztkowej. Przykady uycia zmiennych: int liczbapojazdow; double ratakredytu; liczbapojazdow = 4; ratakredytu = ; double stopaprocentowa = 0.04; // deklaracja (okrelenie nazwy i typu zmiennej) // deklaracja // inicjalizacja (nadanie wartoci zmiennej) // inicjalizacja // jednoczesna deklaracja i inicjalizacja STAE Podobnie jak zmienna, staa okrela obszar pamici operacyjnej, sucy do przechowywania danych. Posiada nazw oraz typ dopuszczalnych wartoci, jakie moe przyjmowa. W przypadku staej nie jest moliwa zmiana ju raz nadanej wartoci w trakcie dziaania programu. Deklaracja staej poprzedzona jest sowem kluczowym final: final double KURS_EURO = 2.48; final String NAZWA_UCZELNI = "Uniwersytet Ekonomiczny"; final String MIEJSCOWOSC = "Kraków"; System.out.println(NAZWA_UCZELNI + " " + MIEJSCOWOSC); OPERATORY Operatory 27 to zestaw symboli w jzyku programowania okrelajcych rodzaj wykonywanej operacji na argumencie lub argumentach wyraenia. Dokonujc klasyfikacji ich podziau, wyróni mona operatory: przypisania: = += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= >>>= arytmetyczne 28 : + - * / % jednoargumentowe: ! relacji: ==!= > >= < <= instanceof warunkowe: &&?: bitowe: ~ << >> >>> & ^ Naley zwróci uwag, i sposób uycia operatorów zaleny jest od typu argumentu (argumentów) natomiast kolejno wykonywania operacji wynika z priorytetu, jak posiadaj operatory. Zmiana kolejnoci wykonywania operacji realizowana jest przez zastosowanie nawiasów. Ponisze wyraenia przedstawiaj przykadowe wykorzystanie operatorów: komputerprzenosny = true; komputerstacjonarny =!komputerprzenosny; dystans -= 24; i++ iloczynsumy = (1+2)*(3+4); delta = b*b 4*a*c; polekola = 3.14 * r * r; sredniaocen = (ocenabiologia + ocenafizyka + ocenahistoria) / 3; KONWERSJA I RZUTOWANIE TYPÓW Jeli argumenty wyraenia nie s zgodnych typów, zachodzi konieczno dokonania konwersji. Gdy przebiega ona bez utraty informacji, wykonywana jest niejawnie. Jeli moe prowadzi do utraty informacji konieczne jest wykonanie rzutowania jawnego: 25 Java wyrónia 4 kategorie zmiennych: obiektowe (ang. instance variables) unikalne dla kadej instancji klasy, klasowe (ang. class variables) jednakowe dla wszystkich instancji klasy, lokalne (ang. local variables) suce do tymczasowego przechowywania wartoci oraz parametry, zadaniem których jest przekazywanie wartoci do metody. 26 Zmienne prymitywne okrelaj obszar pamici przechowujcy dane typu podstawowego. Natomiast zmienne obiektowe, o których bdzie mowa w kolejnych rozdziaach, zawieraj referencje (wskazania) do utworzonych wczeniej obiektów. 27 zobacz: 28 Operator dzielenia daje w wyniku warto cakowit (bez reszty), jeli obydwa argumenty s liczbami cakowitymi. W pozostaych przypadkach wartoci jest liczba rzeczywista.

3 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 10 byte x = 17; int y = x; //niezgodno typów (konwersja niejawna) double a = 15.4; int b = (int)a; //niezgodno typów (mowliwa utrata informacji, wymagane rzutowanie) A+CUCHY ZNAKÓW =a>cuch to cig (sekwencja) znaków zawarty w zmiennej lub literale typu String. Ilekro w programie wystpi litera lub zmienna typu String, tworzony jest obiekt typu a>cuchowego 29 : String osoba = "Jan Kowalski"; // deklaracja oraz inicjalizacja zmiennej typu String Okrelenie liczby znaków zmiennej lub literau typu String moliwe jest dziki metodzie length(): String nazwaproduktu = "Telefon komórkowy Sony-Ericsson K800i"; System.out.println("Liczba znaków: " + nazwaproduktu.length()); System.out.println("Liczba znaków: "+"Programowanie rozproszone".length()); Klasa java.lang.string 30 zawiera metody umoliwiajce manipulowanie znakami w a>cuchu, porównywanie a>cuchów 31, przeszukiwanie, wyodrbnianie podcigu, tworzenie kopii znaków, zamian znaków na wielkie/mae litery w oparciu o standard unicode, czy konwersj wartoci numerycznych do postaci cigu znaków. String rezultat; String adres = "ul.szeroka"; rezultat = "ul.kwiatowa".equals("ul.kwiatowa")? "adres zgodny" : "adres inny"; System.out.println(rezultat); rezultat = "ul.kwiatowa".equals(adres)? "adres zgodny" : "adres inny"; System.out.println(rezultat); TABLICE Tablice reprezentuj kontener sucy do przechowywania staej liczby wartoci pojedynczego typu. Liczba elementów tablicy jest okrelona w momencie jej tworzenia i nie moe zosta zmieniona w trakcie dalszego dziaania programu. Kady element posiada kolejny numer (indeks 32 ) umoliwiajcy zapis i odczyt danych: 29 Moliwe jest równie utworzenie obiektu String przy uyciu operatora new (zobacz dostpne konstruktory klasy String). 30 zobacz java.lang.string w 31 Ze wzgldu na sposób reprezentacji danych zaleca si uycie metody equals() do porównywania a>cuchów znaków w miejsce operatora porównania ==. 32 Numeracja elementów tablicy rozpoczyna si od indeksu 0.

4 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 11 /* tablice jednowymiarowe */ // deklaracja zmiennej tablicowej double[] cenaartykulu; // deklaracja zmiennej tablicowej (nazwa i typ elementów) String[] cechacharakteru; // deklaracja zmiennej tablicowej int[] rzutkostka; // utworzenie tablicy (okrelenie liczby jej elementów) cenaartykulu = new double[50]; cechacharakteru = new String[3]; rzutkostka = new int[8]; // jednoczesna deklaracja zmiennej tablicowej oraz utworzenie tablicy String[] srodektransportu = new String[2]; // jednoczesna deklaracja zmiennej, utworzenie tablicy 3-elem. oraz nadanie wartoci String[] sygnalizator = {"czerwony","wóty","zielony"; // dost*p do elementów tablicy (przypisanie i odczyt wartoci) cenaartykulu[17] = ; cenaartykulu[25] = 29.0; double Razem = cenaartykulu[17] + cenaartykulu[25]; rzutkostka[7] = 3; cechacharakteru[0] = "komunikatywno "; cechacharakteru[2] = "asertywno "; srodektransportu[1] = "rower"; System.out.println(sygnalizator[2]); /* tablice wielowymiarowe */ // deklaracja oraz inicjalizacja tablicy dwuwymiarowej int[][] tabliczkamnozenia = {{1,2,3,{2,4,6,{3,6,9; System.out.println(tabliczkaMnozenia[2][0]); W celu okrelenia liczby elementów tablicy naley odczyta warto pola length: String[] koloryteczy = {"czerwony","pomaraczowy","wóty","zielony","niebieski","fioletowy"; int liczbakolorowteczy = koloryteczy.length; Kopiowanie danych pomidzy tablicami moliwe jest dziki metodzie java.lang.system.arraycopy(). Istnieje pokafna liczba metod umoliwiajcych manipulowanie na tablicach, realizujcych operacje sortowania, czy przeszukiwania elementów. Metody te zostay zgrupowane w klasie java.util.arrays. TYP WYLICZENIOWY Typ, skadajcy si z ustalonego, sko>czonego zbioru staych wartoci (egzemplarzy typu). Kady z egzemplarzy pozostaje niezmienny w trakcie dziaania programu. Std, zgodnie z konwencj, identyfikatory egzemplarzy powinno tworzy si przy pomocy wielkich liter i znaku podkrelenia. enum Dzien {PN,WT,_R,CZ,PT,SB,ND; Dzien dzienpracy = Dzien.WT; Dzien dzienwolny = Dzien.SB; System.out.println(dzienPracy!=dzienWolny); Pytania sprawdzajce 1. Wska rónice, jakie wystpuj pomidzy zmiennymi, staymi i literaami. 2. Jakie funkcje w programie peni deklaracja zmiennej. 3. Na którym z dostpnych typów prymitywnych nie jest moliwe przeprowadzenie operacji rzutowania. 4. Uszereguj operatory wedug ich priorytetu: + % -- < 5. Jak funkcjonalno realizuj operatory: ++?: /= %. Podaj przykady wyrae> z ich uyciem. 6. Okrel warto wyraenia: 2 > 3 4 < 5? 6 << 7 : 8 / 9 7. Wymie> dopuszczalne wartoci (minimalne i maksymalne) dla kadego z typów prymitywnych.

5 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY Podaj typ wartoci wyraenia: 12 / 7 9. Które z wymienionych instrukcji nie spowoduj powstania bdu kompilacji: float f=1.01; int i=1/3; double d=777d; 10. Czy podana nierówno jest prawdziwa: 0xF3 > 0574? Uzasadnij odpowiedf. 11. Okrel kody w standardzie unicode dla wymienionych znaków: B 9 ` # 12. Jakie oznaczenie (indeks) posiada pierwszy element tablicy. 13. Zapoznaj si z dokumentacj klasy java.lang.string. Odszukaj metod umoliwiajc czenie cigu znaków. Podaj przykad instrukcji czcej 2 literay zawierajce Twoje imi i nazwisko. 14. Jak informacj zwróci wyraenie tablica.length w przypadku tablicy wielowymiarowej. 15. Podaj przykad uycia metody porzdkujcej elementy tablicy typu int. Zadania do wykonania PODSTAWOWE OPERACJE NA ZMIENNYCH Zadanie 13 OperacjePodstawowe.java Skompiluj i uruchom poniszy program. Zaobserwuj, jakie informacje wywietlane s na konsoli. Porównaj wyniki z kodem programu. Czy kada linia kodu jest dla Ciebie zrozumiaa? public class OperacjePodstawowe { int i = 7; System.out.println("Powie \"Wojna i pokój\" Lwa Tostoja"); System.out.println("64kB to " + 0xFFFF + " bitów"); System.out.println("Czy 32 > 15? " + (32>15?"tak":"nie") ); System.out.println("\\u0042 (unicode) reprezentuje znak \u0042"); System.out.println("7 * (2 do pot*gi 3) = " + (7 << 3) ); System.out.println("Cz* cakowita 2.56 wynosi " + (int)2.56); System.out.println("7/2 = " + 7/2 + ", ale dlaczego?"); System.out.println("A dlaczego 7/2d = " + 7/2d + "?"); System.out.println("Reszta z dzielenia 10/6 = " + 10%6); System.out.println("Warto i=" + i + ", a ++i=" + (++i)); System.out.println("Gdy teraz wykonamy operacj* i*=9 to i=" +(i*=9)); Zadanie 14 InstrukcjaPrzypisania.java Poniszy kod programu zawiera instrukcje przypisania nadajce wartoci zmiennym, które nie zostay uprzednio zadeklarowane. Zaobserwuj, jakie komunikaty o bdach pojawi si w momencie kompilacji. public class InstrukcjaPrzypisania { nazwaplanety = "Ziemia"; powierzchniaplanety = ; // km2 obwodplanety = 40041; // km Zadanie 15 Operatory.java Dokonaj analizy poniszego kodu programu i odpowiedz na pytanie: jakie rezultaty zostan wywietlone na konsoli? Nastpnie uruchom program i porównaj wyniki.

6 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 13 public class Operatory { int a = 5; int b = 2; System.out.println("a = " + a + ", b = " + b); System.out.println("a/b = " + (a/b) ); System.out.println("a!=b = " + (a!=b) ); System.out.println("a%b > --b? -3 : 17 = " + (a%b > --b? -3 : 17) ); System.out.println("++b-a = " + (++b-a) ); System.out.println("a/(float)b == a/b = " + (a/(float)b == a/b) ); Zadanie 16 TypyZmiennych.java Dla kadego wymienionego literau zadeklaruj zmienn w programie, której typ bdzie zgodny z typem literau. Przypisz zmiennej warto literau. Wywietl wartoci zmiennych na konsoli. 493L, false, 3.7, 0x3F, 'B', 0xF7FF, 07246, 1.2e5f, '\u0042', Zadanie 17 NiepoprawnyKodProgramu.java Popraw poniszy kod programu, aby zarówno proces kompilacji, jak i jego wykonania przebiega bezbdnie. public class NiepoprawnyKodProgramu { String nazwaoperacji = 'Obliczanie podatku VAT'; int stawkavat; int podatekvat; int kwotabrutto; kwotanetto = 231,74; stawkavat = 22%; podatekvat = kwotanetto * stawkavat; KwotaBrutto = KwotaNetto + PodatekVAT; System.out.println(nazwaOperacji); System.out.println(" "); System.out.println("Kwota netto = " + kwotanetto); System.out.println("Stawka VAT = " + stawkavat); System.out.println("Podatek VAT = " + podatek); System.out.println("Kwota brutto = " + kwotabrutto); Zadanie 18 JednostkiSI.java Elementy tablicy zawieraj wykaz jednostek podstawowych ukadu SI. Wywietl na konsoli jednostki temperatury, masy i dugoci. public class JednostkiSI { String[] jednostki = {"kg","cd","s","a","k","mol","m"; System.out.println("Jednostki podstawowe ukadu SI"); System.out.println("================================="); System.out.println("Jednostka temperatury (kelvin): " + jednostki[4]); System.out.println("Jednostka masy (kilogram): " + jednostki[0]); System.out.println("Jednostka dugoci (metr): " + jednostki[jednostki.length-1]); System.out.println(" "); System.out.println("Liczba jednostek: " + jednostki.length); Zadanie 19 PrzekroczenieZakresuTablicy.java Dokonaj modyfikacji kodu programu DniTygodnia.java, aby odwoywa si do nieistniejcego elementu tablicy. Zaobserwuj pojawiajce si komunikaty o bdach.

7 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 14 Zadanie 20 StandardUnicode.java Wykorzystujc wycznie notacj \u (standard unicode 33 ) wywietl na konsoli swoje imi i nazwisko. Zadanie 21 FormatowanieRezultatow.java Dokonaj formatowania rezultatów wywietlanych na konsoli. Poniszy kod programu prezentuje przykadowe sposoby formatowania 34, zarówno cigu znaków, jak i wartoci numerycznych w oparciu o klas java.text.messageformat. Zapoznaj si z opisem klasy, a nastpnie dostosuj sposób wywietlania daty do formatu rrrr-mm-dd. import java.text.messageformat; import java.util.date; public class FormatowanieRezultatow { String s; Date teraz = new Date(); String miejsce = "Kraków"; int mila = 1852; double vat=0.22; double cena = ; s = MessageFormat.format("{0, {1,date,full, godz.{1,time,short", miejsce,teraz); System.out.println(s); s = MessageFormat.format("{0kB to {1B", 256,256*1024); System.out.println(s); s = MessageFormat.format("{0 x {0 x {0 = {1", 7,7*7*7); System.out.println(s); s = MessageFormat.format("{0,number,currency + VAT({1,number,percent)", cena,vat); System.out.println(s); s = MessageFormat.format("{0 {1 to w przybliweniu {2m", 1,"mila morska",mila); System.out.println(s); Zadanie 22 FormatowanieAlternatywne.java Wykonaj ponownie poprzednie zadanie, wykorzystujc jednake alternatywny sposób formatowania danych, zgodny z funkcj printf jzyka C/C++. Szczegóowy opis znajdziesz w dokumentacji Java API klasy java.util.formatter. Poniej zostay przedstawione przykady uycia dostpnych metod: Date teraz = new Date(); System.out.printf("Tu %s - jest godzina %tr\n", "Radio Kraków", teraz); String tekst = String.format("%s %s", "Java","Virtual Machine"); System.out.println(tekst); PARAMETRY WIERSZA POLECE+ Zadanie 23 ParametryWierszaPolecen.java Kolejne parametry wiersza polece> zawieraj nazwisko, imi oraz adres zamieszkania. Wywietl dane na konsoli. Wartoci parametrów wiersza polece> podane w momencie wywoania programu dostpne s w tablicy args, przekazanej jako parametr w metodzie main(). 33 zobacz: oraz 34 Osoby preferujce styl formatowania dostpny w jzykach C oraz C++ (funkcja printf), mog skorzysta z narzdzi zawartych w klasie java.util.formatter.

8 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 15 /* * Przykadowe wywoanie programu: * java ParametryWierszaPolecen Kowalewski Eugeniusz "ul. Szeroka 15 m.3" */ public class ParametryWierszaPolecen { System.out.println("nazwisko: "+args[0]); System.out.println("imie: "+args[1]); System.out.println("adres: "+args[2]); Zadanie 24 OperacjeArytmetyczne.java Parametry wiersza polece> zawieraj 2 dowolne liczby cakowite, róne od 0. Wyznacz ich sum. Poniszy kod programu stanowi rozwizanie zadania. Dokonaj jego modyfikacji, aby program wyznacza take rónic, iloczyn, iloraz oraz reszt z dzielenia dla przekazanych w wierszu polece> argumentów liczbowych. /* * Przykadowe wywoanie programu: * java OperacjeArytmetyczne */ public class OperacjeArytmetyczne { // odczyt oraz konwersja liczb do postaci numerycznej int liczbaa = Integer.parseInt(args[0]); int liczbab = Integer.parseInt(args[1]); // wywietlenie rezultatów na konsoli System.out.print("A = " + liczbaa); System.out.println(", B = " + liczbab); System.out.println("A + B = " + (liczbaa+liczbab)); Zadanie 25 KonwerterWalut.java Napisz program dokonujcy zamiany kwoty wyraonej w dolarach (USD) na euro (EUR). Aktualny kurs wymiany odnajdziesz w sieci Internet. Zadanie 26 PodatekVAT.java W wierszu polece> umieszczono nazw towaru oraz jego cen netto. Wywietl przekazane informacje na konsoli, a take warto podatku VAT oraz cen brutto towaru. Stawk VAT (jako sta w programie) przyjmij w wysokoci 22%. ODCZYT DANYCH Z KONSOLI Zadanie 27 WielkieLitery.java Odczytaj z konsoli 35 dowolny cig znaków oraz wywietl go, dokonujc zamiany znaków na due litery. Wykorzystaj metody klasy String. 35 Odczyt danych z konsoli moe by zrealizowany równie innymi metodami, przykadowo przy wykorzystaniu klasy java.io.console (zobacz:

9 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 16 import java.util.scanner; public class WielkieLitery { // pobierz tekst z konsoli Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.print("Wprowadz dowolny tekst: "); String tekst = sc.nextline(); // wywietl tekst, dokonujec konwersji na wielkie litery System.out.println(tekst.toUpperCase()); Zadanie 28 DlugoscNapisow.java Odczytaj z konsoli 2 dowolne cigi znaków. Wywietl duszy z nich. Zadanie 29 FormatRachunku.java Numer rachunku bankowego skada si z 26 cyfr. Napisz program, który odczyta numer rachunku z konsoli, a nastpnie wywietli go w formacie: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Wykorzystaj metody klasy String. Zadanie 30 PeselPlec.java Numer identyfikacyjny Pesel skada si z 11 cyfr. Dziesita z nich okrela pe osoby (cyfra parzysta oznacza kobiet, nieparzysta mczyzn). Napisz program, który dla dowolnego numeru Pesel wyznaczy pe osoby. Wywietl rezultat na konsoli. Zadanie 31 ZDuzejLitery.java Program umoliwia wprowadzanie danych personalnych (imi, nazwisko) pracowników. Wywietl wprowadzone dane na konsoli w taki sposób, aby nazwy rozpoczynay si zawsze od wielkiej litery, przy pozostaych maych, niezalenie od sposobu ich wprowadzenia. Wykorzystaj metody klasy String. Zadanie 32 KonwerterTemperatur.java Napisz program, który dla podanej wartoci temperatury wyraonej w stopniach Celsjusza wyznaczy temperatur w stopniach Fahrenheita oraz Kelvina. Jak warto bdzie mie temperatura 30 o C wyraona na tych skalach? import java.util.scanner; public class KonwerterTemperatur { Scanner sc = new Scanner(System.in); // odczytaj warto temperatury w stopniach Celsjusza System.out.print("Podaj warto temperatury w stopniach Celsjusza: "); double tempc = sc.nextint(); // Celsjusz // oblicz warto temperatury na pozostaych skalach double tempf = 32 + (9/5d)*tempC; // Fahrenheit double tempk = tempc ; // Kelvin // wywietl rezultaty oblicze, z dokadnocie do penych stopni System.out.println("* temperatura w stopniach C: " + (int)tempc); System.out.println("* temperatura w stopniach F: " + (int)tempf); System.out.println("* temperatura w stopniach K: " + (int)tempk); Zadanie 33 Wzrost.java Napisz program, który dla podanej wartoci wzrostu wyraonej w cm, wywietli na konsoli wzrost wyraony w stopach i calach. Zadanie 34 BMI.java Napisz program obliczajcy wskafnik masy ciaa BMI (ang. Body Mass Index) na podstawie podanego wzrostu w metrach oraz masy ciaa w kg. Formu wyznaczajc wskafnik odszukaj w sieci

10 MODU 2 TYPY DANYCH, ZMIENNE I OPERATORY 17 Internet. WprowadF do programu swój wzrost oraz mas ciaa i przekonaj si, czy posiadasz prawidow warto wskafnika BMI.

Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku. p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus

Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku. p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus Translacja kodu Kod ródłowy Java, C# Kompilator Kompilator Kod poredni Interpreter Maszyna wirtualna

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia programu:

Proces tworzenia programu: Temat 1 Pojcia: algorytm, program, kompilacja i wykonanie programu. Proste typy danych i deklaracja zmiennych typu prostego. Instrukcja przypisania. Operacje wejcia/wyjcia. Przykłady prostych programów

Bardziej szczegółowo

Modu 1 rodowisko programistyczne

Modu 1 rodowisko programistyczne MODU 1 RODOWISKO PROGRAMISTYCZNE 2 Modu 1 rodowisko programistyczne Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: uruchomi prost aplikacj z wykorzystaniem konsoli lub rodowiska programistycznego

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

wiczenie 1 Podstawy j zyka Java. Instrukcje warunkowe

wiczenie 1 Podstawy j zyka Java. Instrukcje warunkowe wiczenie 1 Podstawy j zyka Java. Instrukcje warunkowe 1 Wprowadzenie 1.1 rodowisko programistyczne NetBeans https://netbeans.org/ 1.2 Dokumentacja j zyka Java https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania - Roman Grundkiewicz - 013Z Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Programowanie, algorytmy i struktury danych

Programowanie, algorytmy i struktury danych 1/44 Programowanie, algorytmy i struktury danych materiały do wykładu: http://cez.wipb.pl/moodle/ email: m.tabedzki@pb.edu.pl strona: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~tabedzki/ Marek Tabędzki Wymagania

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Przypomnienie schematów blokowych BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski Typy danych, zmienne i tablice Tomasz Borzyszkowski Silne typy Javy Java jest językiem wyposażonym w silny system typów. Wywodzi się stąd siła i bezpieczeństwo tego języka. Co to znaczy silny system typów?

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, zmienne. Proste działania, zmienne, rodzaje zmiennych, proste operacje i działania na zmiennych.

Obliczenia, zmienne. Proste działania, zmienne, rodzaje zmiennych, proste operacje i działania na zmiennych. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Obliczenia, zmienne Proste działania, zmienne, rodzaje zmiennych, proste operacje i działania na zmiennych. Proste

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Podstawy Języka

Wykład 2: Podstawy Języka Wykład 2: Podstawy Języka 1.wprowadzenie 2.podstawy języka 3.sterowanie 4.inicjacja i sprzątanie 5.kontrola dostępu 6.dziedziczenie 7.polimorfizm 8.obsługa błędów 9.kolekcje obiektów 10.wejście i wyjście

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Modu 5 - Klasy i obiekty

Modu 5 - Klasy i obiekty MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 45 Modu 5 - Klasy i obiekty Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: wskaza rónice midzy klas, a obiektem prawidowo tworzy klasy z wykorzystaniem pól i metod

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java.

Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. Powtórka algorytmów. Wprowadzenie do języka Java. BEGIN Readln(a); Readln(b); Suma := 0; IF Suma < 10 THEN Writeln( Suma wynosi:, Suma); ELSE Writeln( Suma większa niż 10! ) END. Ważne terminy: Java DevelopRment

Bardziej szczegółowo

.! $ Stos jest list z trzema operacjami: dodawanie elementów na wierzch stosu, zdejmowanie elementu z wierzchu stosu, sprawdzanie czy stos jest pusty.

.! $ Stos jest list z trzema operacjami: dodawanie elementów na wierzch stosu, zdejmowanie elementu z wierzchu stosu, sprawdzanie czy stos jest pusty. !"! " #$%& '()#$$ &%$! #$ %$ &%$& &$&! %&'" )$$! *$$&%$! +,- +-.! $ Celem wiczenia jest zapoznanie studenta ze strukturami: lista, stos, drzewo oraz ich implementacja w jzyku ANSI C. Zrozumienie działania

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego Podstawy programowania obiektowego Technologie internetowe Wykład 5 Program wykładu Podejście obiektowe kontra strukturalne do tworzenie programu Pojęcie klasy i obiektu Składowe klasy: pola i metody Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java

Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Wiadomości wstępne Środowisko programistyczne Najważniejsze różnice C/C++ vs Java Cechy C++ Język ogólnego przeznaczenia Można programować obiektowo i strukturalnie Bardzo wysoka wydajność kodu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami

Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami Konwersja typów Stałe oznaczane są słowem kluczowym final. Do stałej wartość można przypisać tylko raz. Dobrą konwencją jest nazywanie stałych wielkimi literami (aczkolwiek nie jest to wymagane). Jeśli

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 3 Liczby w komputerze

Podstawy Informatyki. Metalurgia, I rok. Wykład 3 Liczby w komputerze Podstawy Informatyki Metalurgia, I rok Wykład 3 Liczby w komputerze Jednostki informacji Bit (ang. bit) (Shannon, 1948) Najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C

Języki i metodyka programowania. Wprowadzenie do języka C Literatura: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie Język Ansi C, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2007 http://cm.bell-labs.com/cm/cs/cbook/index.html Scott E. Gimpel, Clovis L. Tondo Język Ansi C. Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami

1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami 1 Wskaźniki i zmienne dynamiczne, instrukcja przed zajęciami Celem tych zajęć jest zrozumienie i oswojenie z technikami programowania przy pomocy wskaźników w języku C++. Proszę przeczytać rozdział 8.

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język PYTHON Podstawowe informacje Python to język skryptowy, interpretowany - co oznacza, że piszemy skrypt, a następnie wykonujemy go za

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU zmienne tablicowe konstruktory klas dziedziczenie hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

Java Język programowania

Java Język programowania Java Język programowania Język Java Bazuje i jest zbliżony do C/C++ Porosty zbiór typów danych (podział na typy prymitywne i obiektowe) Zarządzanie pamięcią i Garbage Collection Zintegrowana synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH

Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Ćwiczenie 1. Podstawy. Wprowadzenie do programowania w języku C. Katedra Metrologii AGH Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Ćwiczenie 1 Podstawy Wprowadzenie do programowania w języku C Kraków 2010 Twój pierwszy program w C Program w języku C, jak i w wielu innych językach

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Klasa bazowa i klasy potomne - doskonalenie umiejtnoci projektowania i wykorzystania klas (45 min)

Klasa bazowa i klasy potomne - doskonalenie umiejtnoci projektowania i wykorzystania klas (45 min) Zadanie5_28 Klasa bazowa i klasy potomne - doskonalenie umiejtnoci projektowania i wykorzystania klas (45 min) Opis zadania Wykorzystaj gotowy projekt Nowe auto, a nastpnie zaprojektuj klas bazow NoweAuto

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Komentarze. W Javie istnieją dwa rodzaje komentarze:

Komentarze. W Javie istnieją dwa rodzaje komentarze: Komentarze W Javie istnieją dwa rodzaje komentarze: Komentarz wierszowy: // to jest komentarz wierszowy Komentarz blokowy: /* To jest komentarz blokowy Może zawierać wiele linii tekstu Komentarze blokowe

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście.

Języki i metodyka programowania. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia. Wejście i wyjście. Typy, operatory, wyrażenia Zmienna: [] [ '[' ']' ] ['=' ]; Zmienna to fragment pamięci o określonym

Bardziej szczegółowo

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA Metodyki i Techniki Programowania 1 1 ZAJ CIA 3. 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA IDE zintegrowane środowisko programistyczne, zawierające kompilator, edytor tekstu i linker,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji?

Zadanie 04 Ktory z ponizszych typow danych w jezyku ANSI C jest typem zmiennoprzecinkowym pojedynczej precyzji? Zadanie 01 W przedstawionym ponizej programie w jezyku ANSI C w miejscu wykropkowanym brakuje jednej linii: #include... int main() { printf("tralalalala"); return 0; } A. B. "iostream" C.

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa w klasie! 2 Język

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java

Aplikacje Internetowe. Najprostsza aplikacja. Komponenty Javy. Podstawy języka Java Aplikacje Internetowe Podstawy języka Java Najprostsza aplikacja class Hello { public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello World!"); Komponenty Javy JRE Java Runtime Environment

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami

Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA Ćwiczenie 1 Przygotowanie środowiska JAVA 1. Wprowadzenie teoretyczne Instalacja JDK (Java Development Kit) NaleŜy pobrać z java.sun.com środowisko i zainstalować je. Następnie naleŝy skonfigurować środowisko.

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

TYPY WARTOCI I FORMAT DANYCH W ARKUSZU KALKULACYJNYM MS EXCEL

TYPY WARTOCI I FORMAT DANYCH W ARKUSZU KALKULACYJNYM MS EXCEL Jacek URYGA TYPY WARTOCI I FORMAT DANYCH W ARKUSZU KALKULACYJNYM MS EXCEL Streszczenie Jedn z najczstszych czynnoci wykonywanych przez uytkowników Excela jest wprowadzanie danych i formuł do komórek arkusza.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka)

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka) Java w Internecie 1 Krótka historia Javy JAVA W INTERNECIE 1990 - Bill Joy w raporcie Further sugeruje firmie SUN stworzenie rodowiska obiektowego na bazie C++, 1991 - W ramach projektu Green powstaje

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo

#include int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich?

Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Część IX C++ Jak napisać program obliczający pola powierzchni różnych figur płaskich? Na początku, przed stworzeniem właściwego kodu programu zaprojektujemy naszą aplikację i stworzymy schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

#include void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

19. Obiektowo± 1 Kacze typowanie. 2 Klasy

19. Obiektowo± 1 Kacze typowanie. 2 Klasy 1 Kacze typowanie 19. Obiektowo± Sk d interpreter wie, jakiego typu s np. przekazywane do metody argumenty? Tak naprawd wcale nie musi wiedzie. Do poprawnego dziaªania programu istotne jest,»e przekazywany

Bardziej szczegółowo

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci:

1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: 1. Napisz program, który wyświetli Twoje dane jako napis Witaj, Imię Nazwisko. 2. Napisz program, który wyświetli wizytówkę postaci: * Jan Kowalski * * ul. Zana 31 * 3. Zadeklaruj zmienne przechowujące

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Java T M

Spis treści. 1 Java T M Spis treści 1 Java T M 1 2 Co to jest Platforma Java T M 1 3 Przygotowanie komputera 2 4 Pierwszy program 2 5 Dokumentacja 3 6 Budowa aplikacji. Klasy. 3 7 Pola i metody 4 8 Konstruktory 5 9 Inne proste

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. Laboratorium 1

INFORMATYKA. Laboratorium 1 INFORMATYKA Laboratorium 1 Pierwszy program Na dysku C w katalogu Laboratorium wkatalog grupa_x gdzie x jest nr grupy studenta, za pomocą notatnika tworzymy plik program.java Edytując go w notatniku wpisujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wyboru. Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne

Instrukcje wyboru. Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Instrukcje wyboru Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne Być, czy nie być?

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja!

Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja! Podstawy Informatyki sem. I 2014/2015 studia zaoczne Elektronika i Telekomunikacja! Krzysztof Grudzień kgrudzi@kis.p.lodz.pl! Zbigniew Chaniecki zch@kis.p.lodz.pl 1 program zajęć - wykład Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL. Wstp. SQL (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta

Bazy danych SQL. Wstp. SQL (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta Wstp (Structured( Query Language) strukturalny jzyk zapyta Podstawowe cechy jzyka : - zapytania wyszukiwanie danych w bazie danych, - operowanie danymi wstawianie, modyfikacja, usuwanie danych z bazy danych,

Bardziej szczegółowo

Operatory logiczne. Podstawowe operatory logiczne, składanie wyrażeń z użyciem operatorów logicznych

Operatory logiczne. Podstawowe operatory logiczne, składanie wyrażeń z użyciem operatorów logicznych Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Operatory logiczne Podstawowe operatory logiczne, składanie wyrażeń z użyciem operatorów logicznych Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyrae uywanych w kwerendach i filtrach

Przykłady wyrae uywanych w kwerendach i filtrach Przykłady wyrae uywanych w kwerendach i filtrach Przykłady kryteriów stosowanych przy pobieraniu rekordów Zakresy wartoci (>, =, 234 Dla pola Ilo; wywietla liczby wiksze

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 Definiowanie operatorów i ich przeciążanie Przykłady zastosowania operatorów: a) operator podstawienia ( = ) obiektów o złożonej strukturze, b) operatory działania na

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Transakcje

Bazy danych Transakcje Wstp Pojcia podstawowe: Transakcja - sekwencja (uporzdkowany zbiór) logicznie powizanych operacji na bazie danych, która przeprowadza baz danych z jednego stanu spójnego w inny stan spójny. W!a"no"ci transakcji:

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Podstawy modeli relacyjnych. Diagramy ER. Wykład 3: Relacyjny model danych. SQL

Bazy danych. Plan wykładu. Podstawy modeli relacyjnych. Diagramy ER. Wykład 3: Relacyjny model danych. SQL Plan wykładu Bazy danych Wykład 3: Relacyjny model danych. SQL Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - podstawy Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Metodyka programowania. Podstawy C#

Metodyka programowania. Podstawy C# Metodyka programowania Podstawy C# Platforma.NET Platforma.NET (.NET Framework) Platforma programistyczna Microsoft, Obejmuje - środowisko uruchomieniowe CLR (Common Language Runtime) - biblioteki klas

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PROGRAMOWANIE II (10 czerwca 2010) pytania i odpowiedzi

EGZAMIN PROGRAMOWANIE II (10 czerwca 2010) pytania i odpowiedzi EGZAMIN PROGRAMOWANIE II (10 czerwca 2010) pytania i odpowiedzi 1. Napisz wskaźnik do funkcji fun tak zdeklarowanej: T* fun( int, double const& ) const; definicja wskaźnika musi być precyzyjna, inaczej

Bardziej szczegółowo

Praca domowa nr 1. a a b a b ; b c. c a bc d ef gh. 2) Napisz kod sprawdzający poniższe warunki sformułowane w języku naturalnym:

Praca domowa nr 1. a a b a b ; b c. c a bc d ef gh. 2) Napisz kod sprawdzający poniższe warunki sformułowane w języku naturalnym: Praca domowa nr 1 1) Napisz kod w języku C obliczający wartość poniższych wyrażeń; załóż, że każda litera oznacza pojedynczą zmienną typu int: a bc ; a b c ; bc a a b a b ; b c d e f g ; a b c d e d ef

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH reprezentacja danych ASK.RD.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK.RD.01 Rok

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Elementarne wiadomości o języku C

Elementarne wiadomości o języku C Elementarne wiadomości o języku C 1. Wprowadzenie Oprac.: Zbigniew Rudnicki Pierwszą wersję języka C opracował Dennis Ritchie w roku 1972 (wykorzystując niektóre rozwiazania z opracowanych w latach1967-1970

Bardziej szczegółowo