Modu 5 - Klasy i obiekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modu 5 - Klasy i obiekty"

Transkrypt

1 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 45 Modu 5 - Klasy i obiekty Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: wskaza rónice midzy klas, a obiektem prawidowo tworzy klasy z wykorzystaniem pól i metod tworzy i wykorzystywa konstruktory posugiwa si operatorem this wykorzysta enkapsulacj do ochrony danych Wprowadzenie do zagadnie Java jest jzykiem, w którym realizowana jest idea programowania zorientowanego obiektowo (ang. OOP Object Oriented Programming). Tworzenie aplikacji odbywa si z wykorzystaniem odpowiednich, wspópracujcych ze sob elementów, zwanych obiektami, konstruowanych na podstawie wzorca zwanego klas. Biblioteki Javy zawieraj poka*ny zbiór gotowych do uycia klas, które uatwiaj tworzenie programów, jednake zoone aplikacje skadaj si najcz+ciej z szeregu nowych klas, tworzonych przez programist. KLASY W otaczajcej rzeczywisto+ci wystpuje szereg obiektów tego samego typu (np. samochody, drzewa, studenci) Klas nazywamy zbiór stanów oraz zachowa. opisujcych obiekty nalece do tej samej kategorii. Jest to pewnego rodzaju wzorzec, na podstawie którego jeste+my w stanie utworzy konkretn wersj obiektu (np. czerwony samochód marki Fiat, wysokie drzewo). W skad kadej klasy wchodz: pola (zmienne), zawierajce informacje opisujce wa+ciwo+ci (stany) obiektów, metody (podprogramy), modelujce zachowania obiektów. OBIEKTY Na podstawie zdefiniowanej klasy tworzone s obiekty, rónice si wa+ciwo+ciami. Kady obiekt posiada wasny zbiór pól, których warto+ci okre+laj jego indywidualno+. Na podstawie klasy moliwe jest zatem utworzenie dowolnej liczby obiektów (instancji klasy), nalecych do tej samej kategorii, zrónicowanych pod wzgldem wa+ciwo+ci. Tworzenie klasy Proces definiowania klasy polega na okre+leniu jej skadowych, tj. pól oraz metod, reprezentujcych stany i zachowania obiektów, które bd tworzone w oparciu o t klas. Poniszy przykad ilustruje klas Telefon, stanowic wzorzec dla zbioru opisywanych telefonów. Kady telefon posiada pewne unikalne cechy (numer telefonu, czny czas rozmów) oraz zachowania, tj. czynno+ci, które moe wykona (zadzwo.).

2 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 46 Telefon - nrtelefonu : String - lacznyczasrozmow : int - cenarozmowy : double + zadzwon(string) : void + obliczkwotedozaplaty () : double + ustawcenerozmowy (double) : void Rysunek 1. Diagram UML 59 klasy Telefon. Definicja klasy w jzyku Java realizowana jest za pomoc sowa kluczowego class 60 : class Telefon { // ciao klasy (skadowe klasy) Kada tworzona klasa moe zawiera zbiór pól oraz metod stanowicych skadowe klasy. POLA KLASY Pola to zmienne deklarowane wewntrz klasy. W przypadku braku jawnej inicjalizacji zmiennej otrzymuje ona warto+ domy+ln 61. Zwyczajowo deklaracja pól klasy wystpuje przed deklaracj metod. Poniszy kod programu zawiera definicj klasy Telefon wraz z wchodzcymi w jej skad polami. class Telefon { // deklaracja pól klasy private String numertelefonu; private int lacznyczasrozmow; private static double cenarozmowy = 0.48; // z/min. Pola statyczne (oznaczone w kodzie specyfikatorem static), w przeciwie.stwie do pól niestatycznych, s wspólne dla wszystkich obiektów danej klasy 62. Dostp do nich jest moliwy bez konieczno+ci tworzenie obiektu klasy. W powyszym przykadzie pole cenarozmowy dotyczy wa+ciwo+ci odnoszcej si do wszystkich obiektów klasy Telefon. Dostp do pól klasy jest moliwy zgodnie z rodzajem uytego w deklaracji specyfikatora dostpu 63. METODY KLASY Metody deklarowane w klasie stanowi odpowiednik zachowa. konkretnych obiektów. Sposób deklaracji metod zosta omówiony w poprzednim module. Warto przypomnie o metodach statycznych (klasowych), do których dostp moliwy jest bez konieczno+ci tworzenia obiektu danej klasy. Metody te nie mog zatem odwoywa si do niestatecznych (instancyjnych) skadowych klasy (pól i metod) powizanych z konkretnym obiektem. Poniszy kod programu zawiera definicj klasy Telefon wraz z jej skadowymi polami oraz metodami. 59 Wicej informacji o diagramach UML zobacz: 60 Dopuszczalne jest uycie dwóch rodzajów modyfikatorów dostpu: public (klasa ogólnie dostpn) oraz brak modyfikatora (klasa dostpna wewntrz pakietu). 61 W przypadku braku jawnej inicjalizacji pól klasy, przyjmuj one warto+ci domy+lne (pola numeryczne warto+ 0, pole logiczne warto+ false, natomiast pola klasowe warto+ null). 62 Pola statyczne nazywane s do+ czsto polami klasowymi. 63 Zobacz: Tabela 1, str. 36.

3 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 47 class Telefon { // deklaracja pól private String numertelefonu; private int lacznyczasrozmow; private static double cenarozmowy = 0.48; // z/min. // deklaracja metod public double obliczkwotedozaplaty() { return cenarozmowy * (lacznyczasrozmow / 60); public static void ustawcenerozmowy(double nowacena){ cenarozmowy = nowacena; public void zadzwon(string nrtelefonu) { System.out.println ("Dzwoni4 do: " + nrtelefonu); System.out.println ("Dry5, dry5..."); System.out.println ("Rozmowa w toku..."); int czasrozmowy = (int) (Math.random()*3600); lacznyczasrozmow += czasrozmowy; System.out.println ("Rozmowa zako5czona. "); System.out.printf ("Czas rozmowy: %d min. %d sek.", czasrozmowy/60, czasrozmowy%60); KONSTRUKTORY Konstruktor jest metod, która wywoywana zostaje w momencie tworzenia obiektu 64. Nazwa konstruktora musi by zgodna z nazw klasy, nie moe on równie zwraca adnej warto+ci 65. W skad konstruktora wchodz instrukcje, które naley wykona w trakcie tworzenia obiektu. Szczególnym przypadkiem jest tu nadanie warto+ci pocztkowej polom obiektu, które moe zosta zrealizowane albo w momencie deklaracji pola, albo te poprzez przypisanie warto+ci w konstruktorze obiektu. Poniszy kod programu zawiera deklaracj konstruktora Telefon(String) dla klasy Telefon. Zawiera on instrukcj przypisujc warto+ pocztkow dla pola numertelefonu. public Telefon (String numer) { numertelefonu = numer; W przypadku braku jawnie zadeklarowanego konstruktora, Java automatycznie wywouje konstruktor domy+lny 66. Moliwe jest przecianie konstruktorów, podobnie jak innych metod zadeklarowanych w klasie. Tworzenie obiektów Definicja klasy udostpnia wzorzec, na podstawie którego tworzone s obiekty wystpujce w programie. Ich interakcja realizowana poprzez wywoywanie metod stanowi o tre+ci tworzonej aplikacji Rysunek 2 przedstawia schemat tworzenia obiektów na podstawie klasy Telefon. 64 Skadnia tworzenia obiektu zawiera operator new oraz nazw konstruktora, który ma zosta wywoany. 65 Przez nazw konstruktora nie moe pojawi si równie sowo kluczowe void 66 Konstruktor domy+lny posiada pust liczb parametrów i jest tworzony przez Jav wycznie wtedy, gdy klasa nie posiada adnego jawnie zadeklarowanego konstruktora.

4 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 48 Telefon - nrtelefonu : String - lacznyczasrozmow : int - cenarozmowy : double Telefon Jasia Telefon Kasi Telefon Ani nrtelefonu: " " lacznyczasrozmow: 4769 nrtelefonu: " " lacznyczasrozmow: 8102 nrtelefonu: " " lacznyczasrozmow: 1981 Rysunek 2. Tworzenie obiektów na podstawie klasy. Tworzenie nowych obiektów w Javie polega na uyciu operatora new, po którym wystpuje nazwa odpowiedniego konstruktora. Poniszy kod zawiera przykad utworzenia obiektu klasy Telefon: Telefon telefonmarka = new Telefon(" "); Operator new tworzy na podstawie wzorca (klasy) nowy obiekt oraz umieszcza go w pamici operacyjnej. Warto+ci zwracan podczas tworzenia obiektu jest referencja do miejsca, w którym zosta on utworzony. Warto+ ta przypisana zostaje do zmiennej typu obiektowego, co pozwala na odwoanie si do skadowych obiektu: public class WykorzystanieObiektow { public static void main(string args[]) { Telefon telefonjasia = new Telefon(" "); // wywoanie metody zadzwon() na rzecz obiektu telefonjasia telefonjasia.zadzwon(" "); Pojcia dodatkowe Definiowanie klas oraz tworzenie obiektów powizane jest +ci+le z typem referencyjnym, przechowujcym odwoania do obiektów. Wykorzystujc referencj oraz operator kropki uzyskujemy dostp do skadowych klasy. Kto i na jakich zasadach posiada dostp do poszczególnych skadowych okre+laj specyfikatory dostpu. Dostp do poszczególnych pól klasy odbywa si zazwyczaj za po+rednictwem zadeklarowanych metod.

5 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 49 METODY DOST"POWE I MODYFIKUJ&CE Metody dostpowe (ang. accessor (getter) methods) s uywane do odczytu warto+ci pól (instancyjnych i statycznych). Nazwa takiej metody zazwyczaj skada si z czasownika pobierz (ang. get) oraz nazwy pola. Zadaniem metod modyfikujcych (ang. mutator (setter) methods) jest nadanie bd* te zmiana warto+ci pól (instancyjnych i statycznych). Nazwa metody zawiera zwykle czasownik ustaw (ang. set) oraz nazw pola. Metody modyfikujce z reguy nie zwracaj adnej warto+ci. class Zeszyt{ private int liczbakartek; // metoda dost4powa public int pobierzliczbekartek() { return liczbakartek; // metoda modyfikujeca public void ustawliczbekartek(int liczbakartek) { this.liczbakartek = liczbakartek; SOWO KLUCZOWE THIS Sowo this oznacza referencj do biecego obiektu. Uatwia to dostp do jego skadowych, jak równie umoliwia wywoanie odpowiednich konstruktorów. Czsto this jest wykorzystywane, gdy nazwa parametru metody jest identyczna z nazw pola 67, umoliwiajc odrónienie tych identyfikatorów. class Student { private String nazwisko; public void ustawnazwisko(string nazwisko) { // inicjalizacja pola "nazwisko" wartogcie parametru "nazwisko" this.nazwisko = nazwisko; Wywoanie konstruktora z ciaa innego konstruktora jest moliwe poprzez uycie sowa kluczowego this wraz z ewentualn list parametrów 68. class Monitor { private String nazwa; private static int liczbamonitorów; public Monitor(){ liczbamonitorów++; public Monitor(String nazwa) { this(); // wywoanie konstruktora bezparametrowego this.nazwa = nazwa; // inicjalizacja pola wartogcie parametru OKRE*LANIE WIDOCZNO*CI SKADOWYCH KLASY Prawidowe okre+lenie widoczno+ci poszczególnych skadowych klasy umoliwia ukrycie implementacji. Zgodnie z zasadami OOP, dostp do pól powinien by realizowany wycznie za pomoc metod dostpowych i modyfikujcych (tworzcych tzw. interfejs obiektu). Proces ukrywania skadowych klasy nazywany jest enkapsulacj 69 i odbywa si poprzez uycie odpowiedniego modyfikatora dostpu (zazwyczaj private). 67 Tak zwane przesanianie zmiennych. 68 Wywoanie konstruktora przy uyciu this musi wystpi na pocztku bloku instrukcji.. 69 Enkapsulacja czsto nazywana jest równie hermetyzacj danych.

6 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 50 class Osoba{ // pola prywatne dost4p moiliwy tylko za pogrednictwem odpowiednich metod private String imie; private String nazwisko; private double pensja; // konstruktor public Osoba(String imie, String nazwisko, double pensja) { this.imie = imie; this.nazwisko = nazwisko; this.pensja = pensja; // publiczna metoda umoiliwiajeca zmian4 pensji danej osoby public void ustawpensje(double nowapensja) { pensja = nowapensja; Pytania sprawdzaj"ce 1. Czym jest klasa oraz jakie posiada cechy. 2. Do czego wykorzystywane s diagramy UML? 3. Czym jest obiekt oraz w jaki sposób jest tworzony. 4. Jaka rol w programowaniu obiektowym spenia operator new? 5. Wska rónice midzy metod, a konstruktorem. 6. Jaki proces zachodzi podczas wykonywania poniszej instrukcji: Laptop laptopfirmowy = new Laptop("Lenovo"); 7. Wymie. i scharakteryzuj skadowe klasy. 8. Czy niezainicjowane pola posiadaj warto+ pocztkow? Je+li tak, to jak? 9. Czy kada klasa musi posiada konstruktor? 10. Poniszy kod programu zawiera definicj klasy wraz z jej skadowymi. Wska ewentualne bdy. class PenDrive { private String nazwa; private int pojemnosc; public PenDrive(String nazwa, int pojemnosc){ nazwa = nazwa; pojemnosc = pojemnosc; return true; 11. Czy moliwe jest utworzenie nowego obiektu klasy PenDrive w nastpujcy sposób? PenDrive mojpendrive = new PenDrive(); 12. Jak funkcj peni sowo kluczowe this? 13. Jakie jest gówne zastosowanie enkapsulacji? 14. Poniej podany zosta kod programu wykorzystujcy klas PenDrive. Czy odwoanie do pola pojemnosc jest poprawne? PenDrive mojpendrive = new PenDrive("Toshiba", 4096); mojpendrive.pojemnosc = 8192; 15. Wska rónice midzy statycznymi (klasowymi) i niestatycznymi (instancyjnymi) polami klasy.

7 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY Dlaczego z metody statycznej nie jest moliwe odwoanie do skadowych instancyjnych? 17. Podaj sytuacje, w których wykorzystuje si metody prywatne? 18. Wska przykad zastosowania metod dostpowych oraz modyfikujacych dla klasy PenDrive. 19. Jaka informacja zostanie wy+wietlona na konsoli po wykonaniu poniszego kodu programu: Student[] studenci = new Student[10]; System.out.println(studenci[4]); 20. Wska bd w poniszym kodzie programu, wykorzystujcym klas Telefon: int n = 10; Telefon[] telefony = new Telefon[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { telefony[i].zadzwon("112"); Zadania do wykonania TWORZENIE KLAS Zadanie 90 TelefonyKowalskich.java Rodzina Kowalskich to Ania i Jarek. Oboje posiadaj telefony i korzystaj z nich czsto. Napisz w peni funkcjonaln klas Telefon, sprawd* jej dziaanie tworzc obiekty telefonów Anii i Jarka. Wykonaj rozmow z telefonu Anii oraz Jarka oraz oblicz kwot do zapaty, jak powinna zapaci Ania..

8 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 52 Rozwi.zanie class Telefon { // deklaracja pól private String numertelefonu; private int lacznyczasrozmow; private static double cenarozmowy = 0.48; // z/min. // konstruktor public Telefon (String numer) { numertelefonu = numer; // deklaracja metod public double obliczkwotedozaplaty() { return cenarozmowy * (lacznyczasrozmow / 60); public static void ustawcenerozmowy(double nowacena){ cenarozmowy = nowacena; public void zadzwon(string nrtelefonu) { System.out.println ("Dzwoni4 do: " + nrtelefonu); System.out.println ("Dry5, dry5..."); System.out.println ("Rozmowa w toku..."); int czasrozmowy = (int) (Math.random()*3600); lacznyczasrozmow += czasrozmowy; System.out.println ("Rozmowa zako5czona. "); System.out.printf ("Czas rozmowy: %d min. %d sek.", czasrozmowy/60, czasrozmowy%60); public class TelefonyKowalskich { public static void main(string[] args){ Telefon telefonani = new Telefon(" "); Telefon telefonjarka = new Telefon(" "); telefonani.zadzwon(" "); telefonjarka.zadzwon("112"); double kwota = telefonani.obliczkwotedozaplaty(); System.out.printf("Ania ma do zapaty %f z.", kwota); Zadanie 91 TelefonInfo.java Uzupenij klas Telefon o metody dostpowe oraz modyfikujce dla wszystkich pól. Sprawd* dziaanie utworzonych metod (np. wy+wietlenie numeru telefonu, wy+wietlenie cznego czasu rozmów, zmiana numeru telefonu dla konkretnych obiektów). Zadanie 92 WybieraneNumery.java Rozszerz funkcjonalno+ klasy Telefon poprzez dodanie listy dziesiciu ostatnio wybieranych numerów. Zmodyfikuj metod zadzwon(string)oraz dodaj metod wy+wietlajc list pocze. pokazwybieranenumery(). Wskazówka List ostatnio wybieranych numerów moesz przechowa w tablicy: private String[] wybieranenumery; Modyfikacja tablicy powinna nastpowa przy kadym wywoaniu metody zadzwon(string)

9 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 53 Zadanie 93 Licznik.java W zaawansowanych programach czsto istnieje konieczno+ dokonania zliczania liczby wykonywanych czynno+ci. Zdefiniuj klas Licznik z jednym polem prywatnym ilosc. Dopisz metod dostpow zwracajc warto+ pola ilosc oraz modyfikujc, której zadaniem bdzie inkrementacja pola ilosc. Nastpnie napisz program, który wykorzysta utworzon klas do zliczania liczby znaków spacji w podanym przez uytkownika zdaniu. Zadanie 94 Stoper.java Sprawdzanie wydajno+ci aplikacji wie si z pomiarem czasu jej wykonania. Zaprojektuj klas Stoper. Jej gównym zadaniem bdzie pomiar czasu pomidzy uruchomieniem stopera, a jego zatrzymaniem. Zastanów si jakie pola i metody bd potrzebne do realizacji tego zadania. Wykorzystaj metod currenttimemillis() z klasy System. Rozwi.zanie class Stoper { // deklaracja pól private long start; private long stop; private String nazwa; // konstruktory public Stoper() { nazwa = ""; public Stoper(String nazwa) { this.nazwa = nazwa; // metody public void start(){ start = System.currentTimeMillis(); public void stop(){ stop = System.currentTimeMillis(); public double pobierzwynik(){ return (stop - start) / ; Zadanie 95 TesterWydajnosciAplikacji.java Wykorzystaj klas Stoper do sprawdzenia, jaki jest czas wyznaczania kolejnych liczb pierwszych. Napisz program, który wyznaczy 1000 liczb pierwszych poprzez sprawdzenie kolejnych liczb naturalnych N, czy podzielne s wycznie przez N. Nastpnie porównaj szybko+ dziaania tej metody z algorytmem sita Eratostenesa. Który z algorytmów jest szybszy? Zastanów si, nad optymalizacj kodu, w celu zwikszenia wydajno+ci. Zadanie 96 PomiarCzasowPosrednich.java W wikszo+ci zada. z zastosowaniem stopera niezbdny jest pomiar czasów po+rednich (midzyczas). Dodaj do klasy Stoper odpowiedni metod zwracajc midzyczas osignity w chwili jej wywoania. Zmodyfikuj program sprawdzajcy wydajno+ metod liczby pierwsze, dokonujc pomiaru i wy+wietlania czasu oblicze., po obliczeniu kolejnych 250 liczb pierwszych. Zadanie 97 Kartografia.java Wspórzdne geograficzne wyraane s za pomoc dugo+ci i szeroko+ci geograficznej, mierzonych w stopniach, minutach i sekundach. Napisz program, który umoliwia przechowywanie informacji dotyczcych pooenia dowolnie wybranych miejscowo+ci oraz pozwala na wyznaczenie odlego+ci, które je dziel. Wybierz 3 dowolne miejscowo+ci (w tym miejscowo+, w której zamieszkujesz), a nastpnie odszukaj w sieci Internet ich wspórzdne geograficzne. Wyznacz odlego+ci dzielce te miejscowo+ci. Wy+wietl rezultaty na konsoli.

10 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 54 Rozwi.zanie Utwórz klas WspolrzedneGeograficzne, która stanowi bdzie podstaw do tworzenia obiektów reprezentujcych dowolne miejscowo+ci. Konstruktor klasy powinien zawiera parametry okre+lajce pooenie (wspórzdne geograficzne) miejscowo+ci. Utwórz metod statyczn umoliwiajc wyznaczenie (w stopniach, minutach i sekundach) odlego+ci dzielcej dwie dowolnie wybrane miejscowo+ci. Zadanie 98 UlamkiZwykle.java Java nie posiada klasy dla obsugi uamków zwykych. Zdefiniuj klas Ulamek, zawierajc pola licznik oraz mianownik, a take przykadowe metody (tworzenie uamka, upraszczania uamka, wy+wietlanie). Sprawd* dziaanie klasy tworzc uamki oraz wy+wietlajc je na konsoli.

11 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 55 Rozwi.zanie class Ulamek { // deklaracja pól private int licznik; private int mianownik; // konstruktory public Ulamek() { this.licznik = 0; this.mianownik = 1; public Ulamek(int licznik) { this.licznik = licznik; this.mianownik = 1; public Ulamek(int licznik, int mianownik) { this.licznik = licznik; this.mianownik = mianownik; uprosculamek(this); // metody private static int oblicznwd(ulamek a) { int l,m; l = a.licznik; m = a.mianownik; if (l < 0) l = - l; if (m < 0) m = - m; while ( l!= m) { if (l > m) l = l - m; else m = m - l; return l; private static void uprosculamek(ulamek a) { int nwd; nwd = oblicznwd(a); a.licznik /= nwd; a.mianownik /= nwd; public String tostring() { return this.licznik + "/" + this.mianownik; public class UlamkiZwykle { public static void main (String[] args) { Ulamek x = new Ulamek(4,6); Ulamek y = new Ulamek(10,12); System.out.println ("Ulamek x = " + x); System.out.println ("Ulamek y = " + y);

12 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 56 Zadanie 99 OperacjeNaUlamkach.java Uzupenij klas Ulamek o brakujce metody umoliwiajce przeprowadzenie podstawowych operacji na tym typie danych. Sygnatury metod znajdziesz poniej. Sprawd* poprawno+ wszystkich metod. public static Ulamek iloczynulamkow(ulamek a, Ulamek b) public static Ulamek sumaulamkow(ulamek a, Ulamek b) public static Ulamek ilorazulamkow(ulamek a, Ulamek b) public static Ulamek roznicaulamkow(ulamek a, Ulamek b) public static Ulamek nazwykly(double a) public static double nadziesietny(ulamek a) Zadanie 100 OperacjeNaDatach.java Sprawd* ile dni ju przeye+, którego dnia tygodnia si urodzie+ i ile dni zostao do sesji egzaminacyjnej. Utwórz klas reprezentujc dat. Uytkownik ma moliwo+ utworzenia obiektów tej klasy podajc dzie., miesic oraz rok. Klasa ma zawiera metod obliczajc liczb dni pomidzy dwoma datami, zwracajc dzie. tygodnia oraz podajc znak zodiaku, który jest odpowiedni dla danej daty. Zadanie 101 LiczbyZespolone.java Liczby zespolone to liczby w postaci x+iy, gdzie x i y to liczby rzeczywiste a i jest pierwiastkiem z -1. Liczba x jest cz+ci rzeczywista liczby zespolonej, a y cz+ci urojona. Utwórz klas LiczbyZespolone umoliwiajc tworzenie liczb zespolonych oraz podstawowe operacje z ich udziaem (dodawanie, odejmowanie, mnoenie, obliczanie warto+ci bezwzgldnej, zwracanie cz+ci rzeczywistej, urojonej, wy+wietlanie liczby zespolonej). Wskazówka Wicej informacji o liczbach zespolonych znajdziesz na stronie: Zadanie 102 StypendiumNaukowe.java Do uzyskania stypendium naukowego wymagana jest +rednia ozyskanych ocen, wiksza bd* równa 4.8. Pobierz ze standardowego wej+cia oceny studenta i sprawd* czy uzyska on wymagana +redni. Skorzystaj z wasnej klasy Statystyka obliczajcej +redni arytmetyczn.

13 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 57 Rozwi.zanie import java.util.*; class Statystyka { // deklaracja pól private double dane[]; // konstruktory public Statystyka(double[] tablica) { dane = tablica; // metody public double sredniaarytmetyczna(){ double suma = 0; for (double x : dane) suma += x; return (suma / dane.length); public class StypendiumNaukowe{ public static void main(string[] args){ Scanner wejscie = new Scanner(System.in); System.out.print("Podaj ilogs ocen: "); int n = wejscie.nextint(); double[] oceny = new double[n]; for(int i=0;i<n;i++){ System.out.print("Podaj ocen4: "); oceny[i] = wejscie.nextdouble(); Statystyka obliczenia = new Statystyka(oceny); double srednia = obliczenia.sredniaarytmetyczna(); System.out.println("Stypendium naukowe " + (srednia >= 4.8? "zostao przyznane" : "nie zostao przyznane")); Zadanie 103 ObliczenieStatystyczne.java Szef Ani poprosi j o wyznaczenie podstawowych wska*ników statystycznych dla kilku cigów danych. Poniej zamieszczone zostay dane, dostarczone przez szefa Ani. Dodaj do klasy Statystyka niezbdne metody (mediana, dominanta, odchylenie +rednie, wariancja, odchylenie standardowe) oraz przedstaw uzyskane wyniki. Klient 1: 0.5, 4.7, 3.8, 7.9, 5.2, 6.0, 3.5, 7.1 Klient 2: 9.3, 2.6, 6.3, 5.2, 3.5, 8.3, 8.1, 3.0, 3.1, 5.2, 7.7 Klient 3: 2.1, 2.5, 2.8, 3.4, 4.5, 3.9, 5.6, 6.0, 5.7, 3.4, 2.4, 9.1, 8.3, 8.8 Zadanie 104 ObiektRzeczywisty.java Znajd* obiekt wystpujcy w rzeczywisto+ci i stwórz dla niego odpowiedni implementacj w Javie (klasa plus przykadowe obiekty). Zadanie 105 NajlepsiGracze.java Gry komputerowe posiadaj list najlepszych rezultatów osignitych przez poszczególnych grajcych. Osoby, które uzyskay najwiksz liczb punktów zajmuj najwysze miejsce. Utwórz program, który na podstawie osignitych rezultatów przez 30 grajcych, sporzdzi list 10 najlepszych wyników. Przykad listy przedstawiono poniej. Liczb uzyskanych punktów wygeneruj losowo z przedziau <0,10000>. Miejsce Gracz Wynik 1 Terminator Alex Morfeusz Easyrider Merlin 1321

14 MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 58 Rozwi.zanie Wykorzystaj w zadaniu poniszy kod programu. Klasa Gracz bdzie przechowywa dane poszczególnych grajcych (nick, wynik), natomiast klasa NajlepszaDziesiatka list dziesiciu grajcych, którzy osignli najlepszy rezultat. Uzupenij ponisze klasy wykorzystujc enkapsulacj danych, konstruktory oraz metody dostpowe i modyfikujce. class Gracz { String nick; int wynik; public Gracz(String nick, int wynik){ this.nick = nick; this.wynik = wynik; public int pobierzwynik(){ return wynik; public String tostring(){ return nick + " " + wynik + "\n"; class NajlepszaDziesiatka { Gracz[] top; public NajlepszaDziesiatka(){ top = new Gracz[10]; public void dodajgracza(gracz gracz){ public String tostring() { String wynik = ""; for(gracz x : top) wynik += x; return wynik;

Modu 1 rodowisko programistyczne

Modu 1 rodowisko programistyczne MODU 1 RODOWISKO PROGRAMISTYCZNE 2 Modu 1 rodowisko programistyczne Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: uruchomi prost aplikacj z wykorzystaniem konsoli lub rodowiska programistycznego

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

KURS MATLAB II Rok 2005/2006, semestr zimowy Uniwersytet Warszawski Wydzia! Fizyki Ryszard Buczy%ski, Rafa! Kasztelanic

KURS MATLAB II Rok 2005/2006, semestr zimowy Uniwersytet Warszawski Wydzia! Fizyki Ryszard Buczy%ski, Rafa! Kasztelanic KURS MATLAB II Rok 2005/2006, semestr zimowy Uniwersytet Warszawski Wydzia! Fizyki Ryszard Buczy%ski, Rafa! Kasztelanic 1 Spis Tre)ci Fourierowska analiza danych... 4 Przetwarzanie dwików... 6 Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka)

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka) Java w Internecie 1 Krótka historia Javy JAVA W INTERNECIE 1990 - Bill Joy w raporcie Further sugeruje firmie SUN stworzenie rodowiska obiektowego na bazie C++, 1991 - W ramach projektu Green powstaje

Bardziej szczegółowo

1.1 MIKROKONTROLER 8051 1.1.1 Informacje ogólne

1.1 MIKROKONTROLER 8051 1.1.1 Informacje ogólne 1.1 MIKROKONTROLER 8051 1.1.1 Informacje ogólne Ukad 8051 jest jednoukadowym, 8 bitowym mikrokontrolerem o rozbudowanych zasobach wewntrznych, tj.: programowalne ukady czasowo licznikowe, ukad transmisji

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o WSH

1. Podstawowe informacje o WSH 1. Podstawowe informacje o WSH 1 Do pisania skryptów nie jest potrzebny aden specjalizowany edytor. Mona wykorzysta dowolny edytor tekstowy /np. Notatnik/ a nastpnie zapisywa pliki z odpowiednim rozszerzeniem

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Od studenta wymagana jest wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnie z zakresu technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo