SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 172/BI/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 172/BI/2014"

Transkrypt

1 strona 2/197 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 172/BI/2014 klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie obiektów użyteczności publicznej Obiekty naukowe Nazwa inwestycji: Przebudowa i modernizacji Domu Gościnnego AGH Sienkiewiczówka - aktualizacja Adres: Kraków ul. Piłsudskiego 16 Inwestor: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków Al. Mickiewicza 30

2 strona 3/197 Spis treści: ST WYMAGANIA OGÓLNE... 4 ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE ST BETONOWANIE KONSTRUKCJI I ŻELBETOWYCH ST ZBROJENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ST ROBOTY MURARSKIE ST KONSTRUKCJE STALOWE ST ROBOTY HYDROIZOLACYJNE ST ROBOTY MONTAŻOWE STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA I OKIENNA ST SUFITY i OBUDOWY Z PŁYT i OKŁADZIN ST TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN ST POSADZKI I WYKŁADZINY ST ROBOTY MALARSKIE i TAPETOWANIE ST INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE ST INSTALACJE CO ST INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI ST INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE UWAGA!!! Z uwagi na prestiżowy charakter Inwestycji zastosowano materiały i urządzenia najwyższej jakości!!!. Należy bezwzględnie stosować się do rozwiązań projektowych. Materiały i urządzenia zawarte w projekcie mogą być zamienione na równoważne (o niegorszych parametrach technicznych i estetycznych) jedynie za zgodą Inwestora i Projektanta. Specyfikacja została sporządzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wy łącznie do przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca łości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych zabronione

3 strona 4/197 Kod CPV ST WYMAGANIA OGÓLNE

4 strona 5/ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla budowy DOMU GOŚCINNEGO AGH - SIENKIEWICZÓWKA Kraków, ul. Piłsudskiego 16 w zakresie instalacji wewn ętrznych. Aktualizacja dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i modernizacji Domu Go ścinnego AGH- Śienkiewiczówka z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, co. Elektrycznymi, wentylacj ą mechaniczną i klimatyzacją w ramach zadania pn. Kompleksowa modernizacja DG AGH Sienkiewiczówka przy ul. Pi łsudskiego 16- I etap Dokumentacja porządkuje prace budowlane jakie pozosta ły do zrealizowania na podstawie 2 prawomocnych pozwole ń na budowę. Prace zostały już częściowo zrealizowane w zamówieniu publicznym na remont konserwatorski elewacji, dachu i wykonanych prac dodatkowych oraz zamówieniach uzupełniających. Dokumentacja niniejsza powstała na podstawie Projektu wykonawczego oraz uwzgl ędnia odrębny projekt wystroju wnętrz reprezentacyjnych pomieszczeń. PODSTAWA OPRACOWANIWA Formalną podstawą opracowania jest udzielone zlecenie i umowa KC-ek/ IU / 13 z dnia z Akademi ą Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, Kraków Merytoryczną podstawą opracowania są następujące dokumenty: Decyzja pozwolenia na budowę nr 1874/ 10 z zatwierdzaj ąca projekt budowlany przebudowy i modernizacji Domu Go ścinnego Sienkiewiczówka, arch. E. Świąder-Kozub z zespołem. Decyzja pozwolenia na budowę nr 2011/ 10 z r zatwierdzaj ąca projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji wraz z infrastrukturą techniczną, schodów i tarasu Domu Gościnnego AGH Sienkiewiczówka, budowa podno śnika dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu na dzia łki nr 14 i 134/ 3 obr.145 Śródmieście. Pozwolenie Konserwatorskie OZKr.MFO.MFO / 10 z i OZKr. DD / 10 z Projekt Architektury Wnętrz w zakresie głównych pomieszczeń ogólnodostępnych Domu Gościnnego AGH Sienkiewiczówka, mgr arch. wnętrz Stanisław Kruk Grudzień Zamówienie publiczne na realizacj ę prac konserwatorskich i budowlanych wg umowy nr KC-ek/IU / 13 z pó źniejszymi zmianami pomiędzy AGH i Wykonawcą: konsorcjum firm MURKRAK sp z O.O. i Zygmunt Murdza Zak ład Remontowo- Budowlany MURDZA wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Wytycznymi Inwestora w zakresie nośników dla kosztorysów inwestorskich do opracowania przedmiaru łącznego na roboty budowlane Opis techniczny Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, Budynek gościnny AGH, program użytkowy budynku obejmuje g łówne przeznaczenie na pokoje go ścinne, apartamenty przystosowane również do prac biurowych, zaplecze dla ma łych konferencji oraz kameralnych spotka ń reprezentacyjnych. W budynku znajduje si ę część administracyjna oraz towarzyszące zaplecze techniczne, gospodarcze i socjalne. Budynek udost ępniony został do korzystania przez osoby niepełnosprawne. adres: Kraków ul. Piłsudskiego 16 Działka Nr. 14 obręb 145, Śródmieście Powierzchnia działki 0,1354 ha Powierzchnia zabudowy 315 m² Budynek 3 kondygnacyjny (2 pi ętrowy) podpiwniczony z poddaszem Szerokość elewacji; 18, 7m wysokość kalenicy 18,45 wysokość gzymsu 12,30m powierzchnia użytkowa 932,3 m² kubatura ok m3 zestawienie powierzchni wg spisu w części graficznej informacja o ochronie: Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nr wpisu :, ponadto podlega szerokiej ochronie konserwatorskiej na podstawie: Wpisu Krakowa na listę światowego dziedzictwa UNESCO z 1978r. Uznanie za Pomnik historii rozporz ądzenie Prezydenta Rp z 8 września 1994r Wpisu do rejestru zabytków obszar uk ładu urbanistycznego Twierdzy Kraków nr rejestru A-69/M decyzja MWKZ OZKr/ DW4141-a/ 151/ 2006 i decyzja MKiDN DOZ-KD / 07 (1982) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego Zewnętrzna forma obiektu nie ulega zmianie, zakres projektowanych prac dotyczy wn ętrza budynku, wykonana zosta ła już konserwacja elewacji oraz połaci dachu wraz z więźbą dachową. Podstawowa funkcja obiektu zamieszkania zbiorowego zostaje zachowana, uzupe łniająca funkcja biurowo konferencyjno- administracyjna zostaje zmodernizowana w zakresie nowoczesnego wyposa żenia technicznego w szczególno ści instalacji elektrycznych teleinformatycznych, bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pożarowego, a także znacznej poprawy standardu estetycznego wn ętrz.

5 strona 6/197 Kondygnacja piwnic przeznaczona jest na funkcję klubu dla gości i uczestników konferencji, oraz zaplecze socjalne obejmuj ące przebudowane pomieszczenie dla pracowników, i modernizowan ą łazienkę. Zaplecze techniczne obejmuj ące istniejący węzeł cieplny (MPEC) i oraz projektowaną centralę klimatyzacyjną w pomieszczeniu pod zrekonstruowanym tarasem, ponadto zaplecze gospodarcze do utrzymania porządku i pomieszczenia magazynowe zwi ązane z funkcją hotelową. Parter- zawiera dwie strefy: konferencyjno biurową oraz administracyjną AHG. funkcja konferencyjna: obejmująca salę konferencyjną z zapleczem, projektowanym węzłem sanitarnym męskim i damskim przystosowanym dla niepe łnosprawnych nową garderobą. Przewidziane jest podczas konferencji mobilne stanowisko informacyjno- recepcyjne ustawiane w holu. Funkcja administracyjna AGH dostępna odrębnym wejściem w sieni zawiera: pomieszczenie biura budynku i s ąsiadująca recepcja oraz przebudowane mieszkanie służbowe nad sienią. Dodatkowo na parterze znajduje si ę przebudowywany apartament gościnny przystosowany dla gości niepełnosprawnych po stronie ogrodu, apartament zawiera wyposażenie umożliwiające również pracę biurowo gabinetową dla osób poruszających się na wózkach. 1 piętro funkcja mieszkalna z możliwością okresowego wykorzystania na gabinety biurowe. Na 1 pi ętrze znajdują się 2 samodzielne apartamenty z projektowanym wyposażeniem zapewniającym zarówno komfort pracy gabinetowej jak i zamieszkania np. dla Profesorów wykładowców w okresie semestru. Na tej kondygnacji znajduje si ę reprezentacyjny salon historyczny z s ąsiadującym pokojem VIP. Z korytarza dostępne jest niezależne zaplecze sanitarne (2 toalety m ęska i damska) dla gości salonu. Wyposażenie techniczne salonu i pokoju VIP zapewnia możliwość realizacji konferencji. Jest to tez miejsce 2 piętro Funkcja mieszkalna (zamieszkania zbiorowego) przebudowywane pokoje z łazienkami i zaplecze gospodarcze, magazynowe i sanitarne dla pracowników. Projektowane poszerzenie korytarza po łudniowego do 1,4m szerokości. Poddasze- przestrzeń techniczna na projektowane centrale klimatyzacyjne, frontowa cz ęść poddasza projektowana jest do włączenia w niższą kondygnację i podwyższenie pokoi 2 piętra. Komunikacja Wejście główne prowadzi do sieni środkowej i zapewnia 2 niezale żne wejścia do części administracyjnej AGH po prawej stronie i i wej ście na wprost do głównego holu przeznaczone dla go ści i klientów a także uczestników konferencji. Drugie wej ście boczne dawną sienią przejazdową prowadzi na podwórko i stanowi komunikacj ę dla niepełnosprawnych do podnośnika przy tarasie, ale również zapewnia niezależną komunikację bezpośrednio do ogrodu na imprezy plenerowe lub do klubu w piwnicach. Komunikacja pionowa: W holu znajduje si ę reprezentacyjna wachlarzowa klatka schodowa, łącząca piwnice, parter i piętro. Na kondygnacji 1 piętra następuje zmiana komunikacji pionowej z wachlarzowej klatki na dwubiegowe schody łączące 1 i 2 piętro. Powyżej wymienione klatki łącznie stanowi drogę ewakuacyjną z budynku. Dodatkowa komunikacja pionowa w formie jednobiegowych schodów łączy mieszkanie służbowe nad sienią z biurem administratora i recepcją. Niezależne połączenia jest sień na parterze z klubem w piwnicy. Stan istniejący Budynek znajduje się w centrum Krakowa w zwartej zabudowie południowej pierzei ul. Piłsudskiego. Kamienica powstała w 1890 r. według projektu Sławomira Odrzywolskiego i Władysława Kaczmarskiego z 1980 r. stanowi jednorodn ą stylistycznie budowlę w stylu architektury historyzmu o cechach neobarokowych. Budynek 2 pi ętrowy, podpiwniczony z poddaszem wykorzystanym na cele techniczne. Fasada pięcioosiowa z bogatym wystrojem sztukatorskim uk ład symetryczny z wejściem głównym na środku, zaakcentowanym kamiennymi schodami i balkonem. Dach dwuspadowy w uk ładzie kalenicy równoległej do pierzei, pokryty nową blacha miedzianą. W budynku przeprowadzono prace konserwatorskie i budowlane obejmuj ące : remont elewacji frontowej i tylnej łącznie z wymianą i konserwacją stolarki okiennej i drzwi wejściowych. Przeprowadzono konserwację detalu architektonicznego, wystroju sztukatorskiego, zabezpieczono i wyremontowano balkony i gzymsy, elementy kamieniarki oraz konserwowano i podwyższono metalowe balustrady balkonów. Remontowano i konserwowano frontowe schody zewn ętrzne wykonując podziemną wsporczą konstrukcję żelbetową. Po stronie ogrodu odbudowano taras wraz z ok ładziną kamienną i zrekonstruowano schody zewnętrzne. izolacje Zabezpieczono obiekt wykonuj ąc szlamową izolacji pionową przeciwwodną i termoizolację ścian fundamentowych, a także iniekcji przeciw podciąganiu kapilarnemu. Piwnice: Remont piwnic przeprowadzono w zakresie osuszenia ścian, wykonano nowe posadzki, hydro izolacj ę poziome i termiczne. W zakresie infrastruktury wyremontowano i wykonano nowe poziomy kanalizacyjne oraz kana ły w posadzce dla przewodów powietrznych wentylacji mechanicznej a tak że ujednolicono poziom u żytkowy piwnic. Zlikwidowano wtórne wyj ście z piwnic do ogrodu. Kominy: Wykonano przebudowę kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz przemurowano zwie ńczenia kominów. Stropy: Obniżono strop nad sienią przejazdową i przebudowano schody prowadzące do mieszkania służbowego na poziomie Przebudowano strop poddasza (stalowe belki konstrukcyjne) w trakcie frontowym, (pozostaje do wykonania p łyta żelbetowa, po montażu central wentylacyjnych) Dach więźba i poddasze: Na poddaszu wyburzono ściany działowe i strop w części frontowej, wzmocniono i uzupełniono konstrukcję więźby dachowej przeprowadzając impregnację drewna przeciw korozji biologicznej oraz do stopnia NRO. Konstrukcj ę więźby dodatkowo obudowano dla zapewnienia 30 min ochrony p. po ż. Wykonano izolacje połaci dachu : paroszczelną, termiczną i zewnętrzną membranę dachową paroprzepuszczalną pod pokryciem z blachy miedzianej. Wymieniono system odwodnienia po łaci nowe rynny i rury spustowe oraz niesprawne pod łączenia kanalizacji deszczowej. Na Dachu wykonano instalację odgromową a w wykopie uziom. Wzmocniono i zabezpieczono konstrukcj ę świetlików dachowych, wymieniono szklenie na termoizolacyjne oraz montowano klapy oddymiaj ące bez realizacji centrali oddymiania. Przystosowanie dla niepełnosprawnych : Po stronie ogrodu zamontowano podno śnik dla niepełnosprawnych zapewniający dostęp na parter. Dalsze prace udostępnienia budynku dla niepe łnosprawnych przewidziane są do realizacji wg niniejszej dokumentacji. Na parterze projektowany układ pomieszczeń w tym łazienki i apartament zapewni dost ęp dla osób poruszających się na wózku. Wyższe piętra nie zostaną udostępnione, jednak w obrębie parteru realizowany jest cały program budynku, który znajduje si ę na wyższych kondygnacjach (funkcja konferencyjna i zamieszkania zbiorowego) Zrealizowany zakres prac obejmował cały projekt konserwacji elewacji i część projektu przebudowy wnętrz. Projektowane roboty budowlane: Stropy

6 strona 7/197 Istniejące stropy ceramiczne nad piwnicami bez zmian. Stropy stalowo- ceramiczne typu Kleina spoczników klatki schodowej projektowane są do zabezpieczenia elementów stalowych. Stalowa belka spocznika 1 pi ętra i piwnicy projektowana jest do pokrycia warstwami ogniochronnej powłoki pęczniejącej typu Flamecontrol do uzyskania R 60. (kolorystyka dostosowana do wn ętrza) Stropy na belkach stalowych (stwierdzonych w odkrywkach na strychu, 2 pi ętrze i 1 piętrze) pochodzą z remontu powstały w miejsce wcześniejszych drewnianych stropów belkowych. Wszystkie stropy nale ży zabezpieczyć do stopnia REI 60. Projektowane jest zabezpieczenie przez wykonanie ok ładziny płytowej ognioochronnych do klasy REI 60 od strony sufitu. Przej ścia szachtów instalacji elektrycznych i wentylacji mechanicznej przez stropy wykona ć z zabezpieczeniem do EI 60. Sufity przy ścianach na parterze i 1 piętrze wykończyć fasetą w formie ćwierćwałka wklęsłego. Stropy poddasza projektowane do przebudowy Stropy poddasza traktu frontowego stwierdzono, jako prefabrykowane p łyty wps wykonane na belkach stalowych. Projektowana jest przebudowa stropów traktu frontowego poddasza w celu podwy ższenia pomieszczeń 2 piętra. Zrealizowano prace rozbiórkowe i podniesiono istniej ące belki stalowe do wysokości tramów (bez zespolenia z tramami) i obudowano elementy nośne system płyt zabezpieczających do REI 60. W projektowanych pokojach pozostanie otwarta przestrze ń do połaci dachu. Pozostaje do realizacji płyta żelbetowa nad korytarzem i łazienkami oparta na przesuniętych belkach stalowych z wyrównaniem poziomów u żytkowych do poziomu poddasza w tylnym trakcie. Strop nad sienią Strop został przebudowany do uzyskania wysoko ści mieszkania służbowego nad sienią min. 2,5 m. Tylna część pomieszczenia nad sienią nie jest przeznaczona na stały pobyt, na działce sąsiedniej znajduje się stacja transformatorowa, w części do 2,8 m od stacji projektowane jest wykonanie kuchni. Fragmenty stropu przy ścianie frontowej i tylnej nad bramami wykonano bez obniżeń, w sposób umożliwiający otwarcie skrzydeł bramy otwieranej do wnętrza sieni. Wraz z obniżeniem stropu przebudowano bieg schodów żelbetowych przez obniżenie o 3 stopnie i wykonanie żelbetowego spocznika. Stropy drewniane belkowe (opisane w dokumentacji budowlanej, jednak niepotwierdzone w przeprowadzonym rozpoznaniu), je żeli zostaną stwierdzone w dalszym etapie budowy, przewidziane s ą do impregnacji środkami p. poż do uzyskania stopnia nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz zabezpieczenia okładziną z płyt gipsowo- kartonowych ognioochronnych do klasy REI 60 od strony sufitu. Przestrzenie mi ędzy belkami wypełnić 10 cm warstwą wełny mineralnej. Podczas impregnacji konstrukcyjnych belek stropowych wykona ć należy oględziny z udziałem rzeczoznawcy pod kątem szczegółowego zbadania stanu technicznego ka żdej belki. W wypadku korozji biologicznej lub innych oznak zniszczenia wzmocnienie nale ży wykonać w trybie nadzoru bezpośrednio na budowie. Prace przy ewentualnie ods łoniętych stropach drewnianych prowadzić pod nadzorem konserwatorskim. Posadzki- przebudowa Posadzki piwnic i 2 piętra projektowane w całości, jako nowe odpowiednio w pomieszczeniach parkiet lub gres. Posadzki na drogach ewakuacyjnych projektowane s ą do wymiany na niepalne. W zwi ązku z tym klepka parkietowa holu mi ędzy klatkami na 1 piętrze projektowany jest do wymiany na posadzk ę kamienną dobraną zgodnie z sąsiadującym rodzajem kamienia. Wymianie ulega okładzina drewniana schodów i spoczników na klatce pomi ędzy 1 i 2 piętrem. Drewniane spoczniki klatki schodowej na 1 i 2 pi ętrze projektowane są do zamiany na niepalne z p łytek gres a schody do wymiany drewnianej ok ładziny na profilowane stopnice i podstopnice ceramiczne lub gres. Proponowana kolorystyka posadzek gres jednolita jasna be żowa, powierzchnia przeciwpoślizgowa. W pomieszczeniach z fasetą (1K1 i 0.6) (komunikacja i recepcja, ) projektowana jest posadzka kamienna z pasem ciemniejszej bordiury ok. 0,6 m przy ścianach według projektu wnętrz. W pomieszczeniu nr1k1 na 1 pi ętrze projektowane jest przebudowa 3 stopni i usuni ęcie pochwytu. Stopnie ukszta łtować na 2 strony i obłożyć okładziną kamienną. Posadzki we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach, gdzie lokalizowane s ą łazienki, wykonane będą z płytek gres klejonych do wylewki betonowej po wykonaniu hydroizolacji np. z folii w p łynie. W łazienkach ogólnodostępnych kompozycja posadzki i dobór p łytek wykonać zgodnie z projektem wnętrz. Posadzki- konserwacja Kamienne posadzki przy wachlarzowej klatce schodowej przeznaczone s ą do zachowania i konserwacji Kamień oczyścić mechanicznie uzupełnić ubytki kitami lub taszlami, scali ć estetycznie i impregnować Sztorcowa kostka drewniana w sieni przewidziana jest do zachowania i konserwacji, na czas budowy nale ży zabezpieczyć jej powierzchnię przed uszkodzeniem przy transporcie materia łów budowlanych. Kostkę oczyścić mechanicznie, uzupełnić lub wymienić zniszczone elementy. Ustabilizować dobierając metodę np. wibrowania po wykonaniu prób. Impregnowa ć środkami ochrony drewna. Posadzka z płytek z kolorowym ornamentem geometrycznych przy wej ściu głównym do budynku na dolnym poziomie do zachowania i konserwacji. Płytki oczyścić, pęknięte skleić a ubytki uzupełnić dobierając najbardziej zbliżone w formie z oferty specjalistycznych firm. Współczesna mozaika parkietowa w salonie 1 pi ętra i parkiet sali konferencyjnej i pomieszczenie zaplecza do cyklinowania i zachowania. Impregnacja parkietu po cyklinowaniu 2 x środkami zabezpieczającymi. W sali konferencyjnej parteru w ramach projektu wn ętrz przewidziano wycięcie przyściennego pasa parkietu i monta ż kamiennej bordiury. Sufity podwieszone Projektowane jest zabezpieczenie wszystkich stropów belkowych systemem p łytowym zapewniającym ochronę p.poż REI 60. Płyty np. Promatect lub GKF mocować na kleju i wkrętach bezpośrednio do płaszczyzny sufitów. Zabezpieczenie to nie dotyczy stropów i sklepie ń ceramicznych gdzie projektowane jest zabezpieczenie jedynie stalowych belek no śnych powłokami p.poż. do R 60. W łazienkach i przedpokojach, pokoi gościnnych i w apartamentach projektowane s ą dodatkowo sufity podwieszane. Dodatkowo sufity podwieszane projektowane są w pomieszczeniach gdzie jest eta żowana kanalizacja tzn. w pomieszczeniu zaplecza salonu na I p., natomiast obudowa rury kanalizacyjnej etażowanej na parterze przy wejściu do mieszkania nad sienią. Sufity przy ścianach na parterze i 1 piętrze wykończyć fasetą

7 strona 8/197 w formie ćwierćwałka wklęsłego rozmiar ok. 10 cm. Sufity obj ęte projektem wnętrz wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi, przewidziano sufit kasetonowy w sali konferencyjnej (pom. 0.5) oraz dekoracyjny wzór listwy profilowej w Salonie (Pom. 1.1). w pozostałych pomieszczeniach ogólnodost ępnych objętym indywidualnym projektem wn ętrz przewidziano listwy profilowe w formie fasety na styku ściany i sufitu podwieszanego. W zakresie poddasza pozostaje do wymiany ściana oddzielająca swietlik środkowy od strychu. Projektowany jest demonta ż skorodowanych materiałów okładziny gipsowo kartonowej ściany, oczyszczenie elementów zabudowanej wi ęźby wraz z impregnacją oraz odbudowa ściany REI 60. Odbudowę ściany skoordynować z montażem central klimatyzacyjnych, które ze wzgl ędu na gabaryty mogą być transportowane w duszy głównej klatki schodowej. Przebudowa układu pomieszczeń Projektowane prace polegają na wyburzeniu części istniejących ścian działowych w celu zmiany układu pomieszczeń. Wykonaniu nowych nadproży i przekuć w ścianach konstrukcyjnych. Budowa nowych ścianek działowych zgodnie z nowym uk ładem pomieszczeń, wydzielenie projektowanych łazienek indywidualnych przy pokojach. Adekwatnie do projektowanego nowego uk ładu funkcjonalnego przebudowie podlegają wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne zgodnie z dokumentacj ą branżową. Dotychczas zrealizowano wyburzenia ścian działowych na poddaszu ( 2 piętro) Ściany działowe Wymagane parametry ścian: Ściany oddzielenia pomiędzy pomieszczeniami i pomieszczeń od dróg komunikacji ogólnej EI 30 i izolacyjno ści akustycznej 45 db. Ściany pomiędzy pokojami o podwyższonej izolacyjności akustycznej 45 db. Ściany pomiędzy toaletami ogólnymi a pomieszczeniami o izolacyjno ści akustycznej 50 db. Przyjęte rozwiązania: Ściana typ M1 Nowe ściany EI 30 i izolacyjność akustyczną 46 db. Projektuje się w lekkiej konstrukcji szkieletowej z systemowych profili stalowych 100mm i obustronnych ok ładzin z płyt gipsowo kartonowych ogniochronnych z wype łnieniem 10cm wełną mineralną. Ściana typ M2 do pomieszczeń mokrych Projektuje się w lekkiej konstrukcji szkieletowej z systemowych profili stalowych 100mm zastosowa ć płyty ogniochronne a po stronie mokrej 2 płyty wodoodporne impregnowane dodatkowo foli ą w płynie i z okładziną z glazury do sufitu. Ściana M2a - Ściany pomiędzy toaletami ogólnymi a innymi pomieszczeniami, ściany EI30, izolacyjność akustyczna 50 db,. Ściana przy zachowaniu szkieletu profili stalowych 100 zastosowa ć należy wełnę mineralną typu ROCKTON o lepszych właściwościach akustycznych zapewniających 50 db. Po stronie pomieszcze ń łazienek wykonać 2 płyty wodoodporne dodatkowo hydroizolacj ę folią w płynie i okładzinę z płytek. Ścianę taką (50 db) projektuje się również dla osłonięcia przewodów wentylacji przechodzącą przez apartamenty po stronie ogrodu, bez okładziny z płytek Ściana M3 ściany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowej. Ściana M4 obudowa drewnianych elementów wi ęźby systemem płytowym zabezpieczenia p. poż do uzyskania R 30 i impregnacja konstrukcji drewnianej do uzyskania NRO (nie rozprzestrzeniania ognia) Przejścia przewodów wentylacji mechanicznej przez ściany głównej konstrukcji nośnej przy sali konferencyjnej parteru i salonie 1 pi ętra wykonać z przepustami ppoż. EI 120. Stolarka drzwiowa Wewnętrzna oryginalna stolarka drzwiowa projektowana jest do wymiany na now ą przeciwpożarową, ale powtarzającą zabytkowe profile i układ kompozycji płycin. Oryginalna stolarka podlega ochronie, przeznaczona jest to konserwacji i zachowania w zasobach uczelni do ekspozycji lub wykorzystania w przysz łości. Nowa stolarka płycinowa projektowana jest z powtórzeniem profili, szpalet oraz opasek, wymagania dodatkowe dotycz ą izolacyjności ogniowej, akustycznej, wyposa żenia w zamki na karty hotelowe, samozamykacze i tp. Wg zestawienia projektowego. Drzwi z pomieszczeń (oprócz toalet) na drogi komunikacji ogólnej projektowane s ą, jako nowe przeciwpożarowe EI 30 w formie analogicznej do historycznej stolarki p łycinowej. Przewiduje się zamianę układu dwuskrzydłowego na drzwi jednoskrzydłowe z zachowaniem kompozycji płycinowej, i powtórzeniem detalu profilowa ń. Istniejące opaski sztukatorskie wokół drzwi oraz szpalety w glifach do zachowania i impregnacji do EI 30 lub powtórzenia. Wszystkie drzwi z pokoi projektowane s ą w klasie EI 30 wraz z zamkiem na kartę elektroniczną i izolacyjności akustycznej 45 db. Drzwi z pokoi 2 piętra wykonać w konwencji historycznej stolarki p łycinowej z poszerzeniem światła do 90/200. Wymieniane drzwi historyczne z pokoi 1 pi ętra i parteru projektowane są do powtórzenia, jako p. poż z zachowaniem kompozycji i detalu, ale ze zmianą sposobu otwierania z dwuskrzyd łowych na pojedyncze. Klatki schodowe projektowane są do wymknięcia drzwiami EI 30 dymoszczelnymi z samozamykaczami. Istniej ące drzwi na strychu do świetlików nad klatkami schodowymi oraz na świetle unieczynnić (zamurować). Ślusarka projektowana jest, jako nowa mosi ężna dostosowana do historycznej stylistyki. Zachowane elementy oryginalnej ślusarki jak np. klamki i szyldy i montowa ć po konserwacji na wymienione zamki, lub zastąpić nowymi kopiami wg historycznych wzorów. Prace zrealizowane w zakresie stolarki obj ęły konserwację drzwi wejściowi i bramy w sieni oraz kopię drzwi na tarasie po stronie ogrodu. Nad wejściem wykonano rekonstrukcje witraża. Stolarka okienna Stolarka okien zewnętrznych została wymieniona na nową termoizolacyjną a zabytkowe okna elewacji frontowej parteru i pi ętra poddano konserwacji. W wymienionych oknach zamontowano nawiewniki z higroregulacj ą np. typu aereco. Na parterze po stronie ogrodu wykonano współczesne kopie okien skrzyniowych ze szkleniem termoizolacyjnym i nawiewnikami. Projektowana jest wymiana luksferów wewnętrznego świetlika klatki schodowej na okna EI 30. W projektowanej łazience ogólnej na parterze wymieni ć przeszklenia dolnych wewnętrznych skrzydeł na nieprzezierne (matowe szkło piaskowane). Balustrada klatki schodowej Projektowane jest podwyższenie balustrady klatek schodowych do wysoko ści 1,10m. Należy zdemontować pochwyt drewniany, usunąć powłoki malarskie i ślady korozji z metalowej balustrady metod ą cząsteczkowo strumieniową. Dospawać na sztorc przedłużenia słupków

8 strona 9/197 głównej konstrukcji nośnej z wykorzystaniem identycznych przekrojów stalowych, uzupe łnić w pustym pasie stylizowane ornamenty ślusarskie wg rysunków szczegółowych, powtórzyć poziomą ramkę z podwójnych płaskowników i powtórne zamontować drewniane zwieńczenie pochwytu na wkrętach mocowanych do płaskownika zamykającego balustradę. Połączenia elementów metalowych wykona ć jako spawane następnie malowane matową powłoką malarską koloru grafitowego. Architektura Wnętrz Projekt architektury wnętrz opracowany przez arch. wnętrz Stanisława Kruka, uzupełnia rozwiązania budowlane, obejmuje wystrój dekorację i wyposażenie meblarskie wybranych pomieszcze ń w celu stworzenia historycznego wizerunku pomieszcze ń ogólnodostępnych. W piwnicy projektem wnętrz objęto zespół pomieszczeń związanych z Klubem we wschodniej części piwnic. W skład wchodzi główna sala klubowa (pom. 1.14) po prawej stronie korytarza (pom ), mniejsza salka (pom. 1.12) po lewej stronie przy ulicy oraz towarzyszące pomieszczenie socjalne (pom. 1.11) dla pracowników domu go ścinnego okazjonalnie mog ące pełnić rolę zaplecza kuchennego dla kateringu. Na parterze projektem objęto strefę funkcjonalną sali konferencyjnej złożoną z zespołu pomieszczeń sali konferencyjnej (pom. 05) z zapleczem (pom. 04), węzłami sanitarnymi (pom. 0. 1, 0.2, 0.3) i samodzielnym pokojem recepcji (pom. 0.6). Na 1 piętrze projektem objęto zespół salonu historycznego złożony salonu (pom. 1.1), przylegaj ącej salki VIP (pom. 1.4) stanowiącej rodzaj kameralnego zaplecza oraz łazienki ogólnodostępne (pom 1.5, 1.6, 1.7) dost ępne z korytarza głównej klatki schodowej. Podstawowe dyspozycje materiałowe wystroju wszystkich pomieszczeń znajdują się w niniejszym tomie. Szczegółowe rozwiązania dla wybranych pomieszczeń reprezentacyjnych w zakresie kolorystyki, materia łów i doboru sprzętu określone zostały w projekcie wnętrz stanowiącego odrębne opracowanie. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; W zakresie niniejszego remontu przygotowano pomieszczenia parteru udost ępnione dla osób niepełnosprawnych. Przebudowywane łazienki ogólnodostępne parteru i apartament na parterze przystosowane b ędą dla niepełnosprawnych. Ponadto zrealizowany zosta ł podnośnik na taras po stronie podwórka umo żliwiający dostęp osób na wózkach na poziom parteru. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, Budynku podłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazu, sieci telefonicznej i elektrycznej, oraz miejskiej sieci ciep łowniczej. Projektowane rozwiązania szczegółowe znajdują się w dokumentacjach branżowych, lokalizacje opomiarowania bez zmian, przewidywana przebudowa dotyczy instalacji wewn ętrznych. ogrzewanie Przewidziane jest ogrzewanie budynku z istniej ącego węzła cieplnego (MPC) wymianie ulega system wewn ętrznego rozprowadzenia na nowe piony co i nowe grzejniki. Ciep ło z węzła dostarczona będzie również do 3 central klimatyzacyjnych dzia łających okresowo. wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Projektowana jest instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Przewidziany jest monta ż 3 central klimatyzacyjnych do niezale żnej obsługi sali klubowej w piwnicach, sali konferencyjnej na parterze i salonu na 1 pi ętrze. Przejścia przewodów wentylacji mechanicznej przez stropy wykonać z zabezpieczeniem do EI 60., przez ściany do EI 120. Trasy projektowanych przewodów powietrznych W klubie w piwnicach zrealizowany zosta ł żelbetowy kanał pod posadzką do przeprowadzenia powietrza z centrali klimatyzacyjnej zlokalizowanej pod tarasem do pomieszcze ń klubu. Sprawdzono na budowie dobry stan i wykonane wcze śniej podbicie ściany granicznej po stronie wschodniej. Rozprowadzenie powietrza z central klimatyzacyjnych na strychu do sali konferencyjnej parteru i salonu 1 pi ętra projektowane jest przy zachodniej ścianie tych pomieszczeń izolowanymi przewodami prowadzonymi po stronie apartamentów i wprowadzanymi do sal projektowanymi otworami w ścianie. Po stronie apartamentów projektowana jest akustyczna ściana osłonowa typu M2a z rewizjami do zabudowanych klimatyzatorów. Pionowe przebicia stopów dla przewodów nie naruszaj ą istniejących stalowych belek stropowych na żadnej kondygnacji. Szczególn ą uwagę należy zwrócić przy wykonywaniu projektowanych otworów dla poziomego przej ścia przewodów powietrznych przez ścianę pod stropem parteru projektowanych pomi ędzy istniejącymi stalowymi belkami aby nie wykona ć przebicia pod oparciem belki. Przy zbliżeniach projektowanych otworów w ścianach do strefy oparcia stalowych belek stropowych, przed wykonaniem otworu wykonać lokalne wzmocnienie z konsoli z blachy pod stopk ą belki wg rysunków detali konstrukcji. Chłodzenie projektowana jest instalacja ch łodnicza działająca w oparciu o instalację freonową. Lokalizacja 2 jednostek zewn ętrznych wymienników ciepła projektowana jest na terenie ko ło tarasu na płycie fundamentowej. Instalacja freonowa rozprowadzona jest pod sufitem piwnic do 3 głównych pionów z instalacją freonową. Obsługują one 3 centrale klimatyzacyjne, ch łodzenie pomieszczeń w sali konferencyjnej (pom. 0.5) w salonie (pom. 1.1) oraz 3 apartamentach z gabinetami (pom. 0.8), (pom 1..2 i 1.3) Ch łodzenie pomieszczeń realizowane jest urządzeniami niepobierającymi powietrza zewnętrznego. Jednostki wewnętrzne chłodniczy zlokalizowane są z zabudowie. Wod- kan Woda i kanalizacja sanitarna ulega przeprojektowaniu w zakresie przebudowywanych pomieszcze ń i wymiany przewodów. Lokalizacja wodomierza bez zmian. Dodatkowo projektowany jest nowy hydrantowy pion wodny wewn ętrzny dla dodatkowego hydrantu. Kanalizacja przewidziana jest do przebudowy zgodnie z projektowanym uk ładem pomieszczeń. W piwnicach zrealizowano poziome odcinku kanalizacji wraz z nową studzienką zbiorczą kanalizacji sanit, z zaworem przeciwzwrotnym. Ciepła woda użytkowa doprowadzona będzie do projektowanych przyborów nowymi przewodami. Zaopatrzenie w ciep ła wodę z istniejącego węzła MPEC instalacja cwu projektowana jest z cyrkulacja. Instalacja elektryczna

9 strona 10/197 Przebudowie i modernizacji ulega wewn ętrzna instalacja elektryczna. Oświetlenia i zasilania, oświetlenia ewakuacyjnego wraz z oświetleniem kierunkowym, Przewidziano wykonanie nowej instalacji s łaboprądowej w zakresie: sieci strukturalnych we wn ętrzu całego budynku: telefonicznej, internetu i światłowodowej. SSP- System sygnalizacji pożaru obejmujący wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. System grawitacyjnego oddymiania 2 klatek schodowych wraz z systemem nawiewu powietrza przez drzwi wej ściowe i drzwi w sieni. Pomieszczenia klubu sali konferencyjnej i salonu oraz apartamenty wyposa żone będą w instalację audio video. W pomieszczeniach hotelowych przewidziano instalacj ę internetową, tv, telefoniczną. Kontrola dostępu realizowana będzie elektronicznymi kartami w zakresie pokoi hotelowych i apartamentów z gabinetami do pracy oraz wideodomofonem i kamerami na elewacji. Rozwi ązania szczegółowe w proj. Branży elektrycznej. Przejścia szachu elektrycznego przez stropy projektuje si ę z rozdziałem na część słaboprądową i siłową. Pod tablicami elektrycznymi na kondygnacjach projektowana jest zamykana rewizja szeroko ści tablicy i wysokości 50 cm zlokalizowana nad posadzk ą. W piwnicy rewizja szachtu kabli pod stropem Przej ścia instalacji elektrycznych prze stropy wykona ć z zabezpieczeniem do EI 60. Tablice elektryczne zlicować ze ścianą. Obudowa pionów przewodów elektrycznych z p łyt 2 x GKF lub płytami typu fermacel. Kominy Przebudowie ulega system wentylacji grawitacyjnej i projektowana jest wentylacja wspomagana mechanicznie i hybrydowa. Cz ęść pomieszczeń projektowana jest do pełnej klimatyzacji. Zachowane zostaj ą murowane kominy. Dotychczas wykonano przebudow ę komina po starej kotłowni (zlokalizowanego w trakcie tylnym przy ścianie sali konferencyjnej) uporządkowano znajdujące się tam przewody wentylacji grawitacyjnej wykonuj ąc je od nowa z kształtek typu Schiedel, począwszy od parteru ponad połać dachu. Pozostałe kominy zostają zachowane, ze zmianą podłączenia niektórych przewodów wentylacji wg rysunków. Projektowane jest mechaniczne wspomaganie wentylacji poprzez zastosowanie nasadowych wentylatorów hybrydowych na kominach, wentylatorów kanałowych w zabudowie sufitowej oraz wentylacji grawitacyjnej, ka żde z rozwiązań odrębnie w różnych pomieszczeniach. Wentylacja pomieszczeń Wentylacja łazienek ogólnodostępnych realizowana jest z zastosowaniem kana łowych wentylatorów w zabudowie sufitu podwieszonego, podłączonych rurami typu spiro z murowanymi przewodami kominowymi. Wentylatory uruchamiane s ą razem z oświetleniem za pomocą czujki ruchu oraz dodatkowo uruchamiane s ą czujką VOC czyli czujką jakości powietrza reagującej na koncentrację cząstek organicznych (np. A2G- 80- wika).. (dotyczy magazynu po ścieli, pomieszczenia socjalnego, piwnic, łazienek ogólnych i szatni na parterze, łazienek ogólnych na 1 piętrze). Wentylacja pokoi hotelowych na poddaszu: Przebudowywane łazienki pokoi hotelowych 2 pi ętra projektowane są do wyposażenia każda w oddzielny przewód kominowy zako ńczony nasadowym wentylatorem hybrydowym (np. fenko wntylator hybrydowy). Wentylator uruchamiany jest kartą po zajęciu pokoju przez gościa. Wentylator może być wyłączony ręcznym wyłącznikiem w pokoju, wtedy łazienka wentylowana jest grawitacyjnie a nasada nie utrudnia przep ływu powietrza. Pokoje hotelowe wyposa żone są w wentylację grawitacyjną oddzielnymi przewodami kominowymi. Wentylacja łazienek w Apartamentach z gabinetami do pracy ( pom i 1.3) projektowana jest przewodami w murowanych kominach z nasadowym wentylatorem hybrydowym na zako ńczeniu przewodu. Wentylator uruchamiany jest w łącznikiem ręcznym. Kiedy wentylator nie działa realizowana jest wentylacja grawitacyjna Wentylacja : klubu w piwnicach sali konferencyjnej parteru i salonu 1 pi ętra projektowana jest jako nawiewno wywiewna z central klimatyzacyjnych ze zrównoważonym bilansem powietrza z dodatkowymi urz ądzeniami klimatyzacyjnymi ch łodzącymi cyrkulującymi powietrzem wewnętrznym. W okresach kiedy pomieszczenia nie s ą użytkowane przewidziano wentylacj ę grawitacyjną, z kratką zamykaną na wlocie przewodu kominowego. Napływ powietrza dla prawidłowego działania wentylacji realizowany jest nawiewnikami okiennymi zamontowanymi ju ż wraz z wymienionymi oknami termoizolacyjnymi w zrealizowanym etapie budowy. Oryginalne okna skrzyniowe na froncie na parterze i 1 pi ętrze mają wystarczające szczeliny infiltracyjne dla zapewnienia nap ływu świeżego powietrza w związku z tym nie zachodzi konieczno ść montażu nawiewników. Okna historyczne pozostawiono ze wzgl ędów na ochronę konserwatorską najciekawszych przykładów zabytkowej stolarki. Przepływ powietrza pomiędzy pokojem hotelowym a łazienką projektowany jest do zapewnienia przez drzwi z otworami nawiewnymi. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. Podstawą projektowanych rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego jest Ekspertyza techniczna dotycząca przebudowy budynku pensjonatowego Sienkiewiczówka mgr in ż. Andrzej Hericht, mgr inż Janusz Rajca oraz Postanowienie Ma łopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Pa ństwowej Straży Pożarnej WZ.5595/ 88/ 10 z 22 Kwietnia 2010 powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji; powierzchnia - powierzchnia zabudowy 315,0 m ² - powierzchnia wewnętrzna 932,3 m² wysokość -13,0m (wysokość mierzona od poziomu terenu przy najni żej położonym wejściu do warstwy wykończeniowej stropu nad ostatnią kondygnacją ) Wysokość budynku kwalifikuje go do budynków średniowysokich (SW). liczba kondygnacji - 3 kondygnacje naziemne i 1 kondygnacja podziemna odległość od obiektów sąsiadujących-

10 strona 11/197 budynek w zabudowie śródmiejskiej zwartej parametry pożarowe występujących substancji palnych Nie zakłada się magazynowania lub przerobu materia łów niebezpiecznych pożarowo. przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego Gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza si ę. kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach ZLV- budynek zamieszkania zbiorowego kondygnacja podziemna maks. 34 osób (2 sale klubowe- 31osób+ 3osoby personelu, pobyt czasowy) parter 26 osoby ( 2x j.m. 4osoby, recepcja- 1 osoba, sala konferencyjna- 20 osób, gabinet- 1osoba) I piętro 21 osób (2 j.m.- 4osoby, gabinet- 4osoby, salon- 13osób) II piętro 13 osób ( 9 j.m.- 11osób, pomieszczenie obs ługi- 2osoby) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Funkcja budynku nie przewiduje u żytkowania substancji mogących powodować występowanie stref zagrożenia wybuchem. podział obiektu na strefy pożarowe: budynek stanowi jedną strefę pożarową z projektowaną do wydzielenia drogą ewakuacyjną klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Postanowienia ust. 2 wymagaj ą klasy odporności pożarowej budynku nie mniejszej ni ż B. Klasa odporności pożarowej budynku B wymaga następujących klas odporności ogniowej elementów budowlanych: głównej konstrukcji nośnej: ściany, słupy, podciągi R 120 konstrukcji dachu- R 30 stropów R EI 60 ścian zewnętrznych EI 60 ścian wewnętrznych EI 30 przekrycia dachu RE 30 Przejścia instalacyjne przez stropy projektuje si ę wykonać z zabezpieczeniem do EI 60 a przez ściany w sali konferencyjnej i salonie wykonać z zabezpieczeniem do EI 120. Warunki ewakuacji- przyjęte rozwiązania: Projektuje się zamknięcie klatek schodowych drzwiami EI 30 dymoszczelnymi wyposa żone w samozamykacze, wykonanymi na wzór historycznych jak stolarka p łycinowa ze szpaletami i opaskami. Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych Wprowadza się system sygnalizacji pożarowej obejmujący wszystkie pomieszczenia, ponadto: Konstrukcja dachu została zabezpieczona do klasy odporno ści ogniowej R 30 przez impregnacj ę środkami chemicznymi ppoż. do NRO i obłożenie płytami gipsowo- kartonowymi ognioochronnymi, podobnie pokrycie dachu plus dodatkowo we łną mineralną (deskowanie połaci). Stropy na belkach stalowych wszystkich kondygnacji oprócz piwnic projektowane s ą do zabezpieczenia okładziną z płyt gipsowokartonowych ognioochronnych do klasy REI 60 Stalowa belka spocznika 1 pi ętra projektowana jest do pokrycia warstwami ogniochronnej pow łoki pęczniejącej typu Flamecontrol do uzyskania R 60. (kolorystyka dostosowana do wn ętrza) Świetliki dwóch klatek schodowych zosta ły wymianie na nowe na konstrukcji stalowej zabezpieczonej p. po ż powłokami pęczniejącymi. Przeszklenia z zestawów termoizolacyjnych z klapami oddymiaj ącymi powierzchni czynnej 5% rzutu min 1 mkw. Projektowane klapy dymowe sterowane centrala pożarową otwierane siłownikiem elektrycznym z czujnikiem dymu i temperatury oraz w łącznikiem umożliwiającym przewietrzanie działanie klap zsynchronizować z napowietrzaniem. Napowietrzanie realizowane jest przez otwarcie 2 skrzydeł drzwi wejściowych i drzwi klatki schodowej 0.K1. Na klatce wachlarzowej 0.K2 projektowany jest demonta ż pośrednich konstrukcji i przeszkleń w poziomie + 9,37 blokujących oddymianie. W świetliku nad wachlarzową klatką projektowane jest częściowe przeszklenie ze szkła bezpiecznego ornamentowego z pustym otworem uzupe łnionym kratą ornamentową, umożliwiającym oddymianie. Klatki schodowe projektowane są do wymknięcia drzwiami EI 30 dymoszczelnymi. Istniej ące otwory z luksferami i kratą na 2 piętrze w korytarzu (pom. nr 2K3) zabudować oknami o klasie odporności ogniowej EI 30. Istniejące drzwi na strychu do świetlików nad klatkami schodowymi unieczynnić a otwór naświetla zabezpieczyć oknem EI 30. Drzwi z pomieszczeń (oprócz toalet) na drogi komunikacji ogólnej projektowane s ą jako nowe przeciwpożarowe EI 30 w formie analogicznej do historycznej stolarki p łycinowej. Przewiduje się zamianę układu dwuskrzydłowego na drzwi jednoskrzydłowe z zachowaniem kompozycji płycinowej, i powtórzeniem detalu profilowa ń. Drzwi do węzła cieplnego i centrali klimatyzacyjnej w piwnicy projektowane s ą do wymiany na współczesne płytowe EI 30 Projektowane jest podwyższenie balustrad klatek przez dospawanie s łupków do wysokości 1,1m wg rysunków szczegółowych. Projektowany jest drugi pion dla dodatkowych hydrantów wewn ętrzny Dn25 w celu objęcia całej powierzchni budynku zasi ęgiem węży hydrantowych. Przy drzwiach wejściowych zamontować wyłącznik sterujący przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu projektowanym poniżej w piwnicy. Odcinek instalacji elektrycznej od z łącza kablowego do wyłącznika zabezpieczyć p. poż. Budynek wyposażyć w gaśnice Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mog ą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno ść, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj ą wymagania ogólne, wspólne dla robot budowlanych obj ętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

11 strona 12/ Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym nale ży przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury; budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi ązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc ą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach budynku mieszkalnym jednorodzinnym nale ży przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bli źniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi ący konstrukcyjnie samodzieln ą całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u żytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie b ędący budynkiem lub obiektem ma łej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ące maszty antenowe, wolno stoj ące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak że części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową obiekcie małej architektury należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególno ści: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy że przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porz ądku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki tymczasowym obiekcie budowlanym nale ży przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u żytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak że obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda ży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow łoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w okre ślonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego robotach budowlanych nale ży przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego remoncie należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegaj ących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi ących bieżącej konserwacji urządzeniach budowlanych nale ży przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniaj ące możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy łącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki terenie budowy nale ży przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzeni ą zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi ązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych pozwoleniu na budow ę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych ni ż budowa obiektu budowlanego dokumentacji budowy nale ży przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod ą montażu także dziennik montażu dokumentacji powykonawczej nale ży przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi terenie zamkniętym należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg łych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze z łoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego aprobacie technicznej nale ży przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie właściwym organie należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale wyrobie budowlanym nale ży przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ści, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa ły w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po łączeniu stanowiącym integralną całość użytkową organie samorządu zawodowego należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz ądach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z po źn. zm.) obszarze oddziaływania obiektu należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu opłacie należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ drodze tymczasowej (monta żowej) należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian ą do usunięcia po ich zakończeniu dzienniku budowy nale ży przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarze ń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot.

12 strona 13/ kierowniku budowy osoba wyznaczona przez Wykonawc ę robot, upoważniona do kierowania robotami i do wyst ępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ąca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w formie wylicze ń, szkiców i ewentualnie dodatkowych za łączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj ącego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj ącego, niezbędne do przeprowadzania niezb ędnych badań i prob związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj ą projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru odpowiedniej zgodno ści należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a je śli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych poleceniu Inspektora nadzoru nale ży przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy projektancie nale ży przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej rekultywacji należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych części obiektu lub etapie wykonania nale ży przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdoln ą do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji ustaleniach technicznych nale ży przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegó łowych specyfikacjach technicznych grupach, klasach, kategoriach robot nale ży przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S łownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z r., z po źn. zm.) inspektorze nadzoru inwestorskiego osoba posiadaj ąca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk ę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzor nad budow ą obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie żącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udzia ł w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikaj ących, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz ądzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu instrukcji technicznej obs ługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawc ę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj ących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obs ługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego istotnych wymaganiach oznaczaj ą wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane normach europejskich oznaczaj ą normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji przedmiarze robot to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno ści technologicznej ich wykonania, ze szczegołowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj ących szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot podstawowych robocie podstawowej minimalny zakres prac, które po wykonaniu s ą możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot Wspólnym Słowniku Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, us ług i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz ądzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre ślania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r Zarządzającym realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okre ślona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umow ą w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach) Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za ich zgodno ść z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przeka że Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj ę i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka że dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ść za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko ńcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w łasny koszt Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera ć opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: - dostarczoną przez Zamawiającego, - sporządzoną przez Wykonawcę Zgodność robot z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi ą załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho ćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by ły w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy.

13 strona 14/197 Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie żności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia ły mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST b ędą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materia ły lub wykonane roboty nie b ędą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materia ły zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a ż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b ędzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody spo łeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotycz ące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyko ńczeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej, b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powsta łych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py łami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po żarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci ągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz ądzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw łocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego dzia łania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz ądzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca b ędzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Ochrona i utrzymanie robot Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochron ę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robot od daty rozpocz ęcia do daty odbioru ostatecznego Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa ństwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich dzia łaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

14 strona 15/ MATERIAŁY 2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó łowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materia łów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robot. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole ń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan ą przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op łaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi ązane z dostarczeniem materiałów do robot, chyba że postanowienia ogólne lub szczegó łowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robot. Wszystkie odpowiednie materia ły pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odk ład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi ązującymi na danym obszarze Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka żdy rodzaj robot, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane materia ły, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk ładowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia łu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ści lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow ą. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je żeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj ę przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo że być później zmieniany bez jego zgody. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u żytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b ędzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ładać się z części opisowej i graficznej, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji monta żu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wi ększych gabarytach lub masie) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

15 strona 16/ Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robot okre ślonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi śmie przez Inspektora nadzoru Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawc ę w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostan ą, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc ę na własny koszt Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materia łów i elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak że w normach i wytycznych Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytu łu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakości Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, mo żliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ące wykonanie robot zgodnie z dokumentacj ą projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: - organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot, - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jako ścią wykonywanych robot, - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w łasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak że wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form ę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa żeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz ądzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robot Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pe łną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i bada ń materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zosta ły one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni ć wykonanie robot zgodnie z umow ą. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru b ędzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci ągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je żeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u życie do robot badanych materia łów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedoci ągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan ą usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako ść tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów i robot ponosi Wykonawca Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog ą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b ędzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada ń pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj ący. Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc ę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada ń jak najszybciej, nie potniej jednak ni ż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ług dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona b ędzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami SST na podstawie wyników bada ń dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Je żeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

16 strona 17/197 Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada ń, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ści materiałów i robot z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada ń i pobierania próbek poniesione zostan ą przez Wykonawcę Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz ądzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 3. Polską Normą lub 4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robot b ędzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materia ły, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz ędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b ędą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protoko ły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ści i harmonogramów robot, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, - przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikaj ących i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robot, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj ących ograniczeniom lub wymaganiom w zwi ązku z warunkami klimatycznymi, - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada ń z podaniem kto je przeprowadzał, - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ł, - inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b ędą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si ę. Projektant nie jest jednak stron ą umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. [2] Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie faktycznego post ępu każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyj ętych w kosztorysie lub w SST. [3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ści. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny by ć udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. [4] Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast ępujące dokumenty: a) pozwolenie na budowę, b) protokoły przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoły odbioru robot, e) protokoły z narad i ustaleń, f) operaty geodezyjne, g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. [5] Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl ądu na życzenie Zamawiającego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

17 strona 18/197 Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacj ą projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b ędą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre ślonym w umowie Zasady określania ilości robót i materiałów Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre ślonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot b ędą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot Wagi i zasady wdrażania Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz ądzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegaj ą następującym odbiorom: a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz ądzeń technicznych, c) odbiorowi częściowemu, d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu po up ływie okresu gwarancji Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jako ści wykonywanych robot oraz ilo ści tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegn ą zakryciu. Odbiór robot zanikaj ących i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post ępu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako ść i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru Odbiór ostateczny (końcowy) Zasady odbioru ostatecznego robot Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo ści) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego b ędzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ąc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj ącego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści wykonania robot z dokumentacj ą projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikaj ących i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupe łniających i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupe łniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj ę, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma wi ększego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymaga ń przyjętych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporz ądzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany przygotować następujące dokumenty: 1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe łniające lub zamienne), 3. protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 4. protokoły odbiorów częściowych, 5. recepty i ustalenia technologiczne, 6. dzienniki budowy i ksi ążki obmiarów (oryginały), 7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako ści (PZJ), 8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpiecze ństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ści (PZJ),

18 strona 19/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzysz ących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o świetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot w łaścicielom urządzeń, 10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu, 11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem przygotowania dokumentacyjnego nie b ędą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarz ądzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupe łniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po up ływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwi ązanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot(ko ńcowy) robot. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc ę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych rycza łtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza łtowe robot będą obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowi ązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie ń wynikających z postępu robot, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o świetlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze ństwa ruchu, (c) opłaty/dzierżawy terenu, (d) przygotowanie terenu, (e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ężników, barier, oznakowań i drenażu, (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni ęcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj ący. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z po źn. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo żarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). Ustawa z dnia 21 grudnia r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz z po źn. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodno ści wyrobów budowlanych oraz sposóbu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre ślenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposóbow deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposóbu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

19 strona 20/197 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniaj ące rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, monta żu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz og łoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-monta żowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

20 strona 21/197 ST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV Roboty w zakresie burzenia Kod CPV Roboty w zakresie usuwania gruzu

Słownik - określenia podstawowe

Słownik - określenia podstawowe Załącznik nr 1 Słownik - określenia podstawowe Ilekroć w Specyfikacji Technicznej, umowie lub innym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia jest mowa o: 1. Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE

STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE Konstrukcja FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE żelbetowe w technologii betonu wodoszczelnego Budynek

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo budowlane. warunki techniczne i inne akty prawne Prawo budowlane warunki techniczne i inne akty prawne Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz

MOyE studio projektowe mgr inż. arch. Anna Stasz OPIS INWENTARYZACJI 1. Podstawa i zakres opracowania: Umowa zawarta z Inwestorem na podstawie zgody właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Wizja na przedmiotowej posesji. Wytyczne programowo - funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-42/14 CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A L.p. Nazwa elementu Wartość robót

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr zał. z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa *

PROTOKÓŁ Nr zał. z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * PROTOKÓŁ Nr zał. nr 7 SIWZ 31/PN/2017 z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * ZARZĄDCA ( Nazwa i adres ). ADMINISTRATOR ( Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE 17. wydanie Stan prawny na 4 marca 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko,

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/82 Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE

PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE PRAWO BUDOWLANE WARUNKI TECHNICZNE I INNE AKTY PRAWNE 16. wydanie Stan prawny na 6 sierpnia 2012 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF OLESIAK 76-042 ROSNOWO 13/10 tel. 697 05 12 73 INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKT Świetlica wiejska w miejscowości Manowo ADRES Manowo nr 37 działka nr 247. INWESTOR Gmina

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Ocena i zalecenia. 4. Wnioski końcowe.

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Ocena i zalecenia. 4. Wnioski końcowe. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Ocena i zalecenia. 4. Wnioski końcowe. 1 1. Podstawa opracowania. Podstawę opracowania stanowią: - Umowa z Inwestorem 2017. - Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie handlowe) 10,90 x 5,90 m; 9,20 x 5,90 m; 6,60 x 5,90 m; 5,90

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Opis przedmiotu zamówienia publicznego Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia publicznego na kompleksowe Opracowanie 8 audytów energetycznych dla budynków znajdujących się przy ul. Kużaja od nr 58 do nr 70 oraz przy ul. Sikorskiego 4 w Radzionkowie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI Sąd Rejonowy w Łańcucie ul. Grunwaldzka 10, 37-100

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj adaptację opróżnionego budynku mieszkalno użytkowego przy ul. Jagiellońskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: PRZEDSZKOLE SPECJALNE

OBIEKT: PRZEDSZKOLE SPECJALNE PRACOWNIA ARCHITEKTURY BOGDAN KOBYLIŃSKI NIP 729 132 44 77, REGON 471409201, DZIAŁ. GOSP. 49344 10-447 Olsztyn ul. T. Kościuszki 95/4, tel (89) 676 89 32, tel 603 974 473; e-mail: pab.kobylinski@gmail.pl

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo