SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 86/1108/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 marca 2012r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA Białystok, 13 marca 2012r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 1

2 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 Podstawa prawna... 4 I. INFORMACJA O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA (RPOWP) Podstawowe informacje Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Kwalifikowalność wydatków w ramach RPOWP System wyboru projektów Tryby wyboru projektów Etapy oceny Wybór projektów Procedura odwoławcza Informacja i promocja Wykaz dokumentów II. INFORMACJA NA TEMAT OSI PRIORYTETOWYCH I DZIAŁAŃ Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 35 Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Oś Priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Działanie 2.2. Rozwój transportu lotniczego Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego Działanie 2.4. Rozwój transportu kolejowego Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Oś Priorytetowa VII. Pomoc techniczna Działanie 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 7.2. Działania informacyjne i promocyjne III. ZAŁĄCZNIKI

3 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Załącznik nr 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPOWP w podziale na Priorytety i Działania Załącznik nr 2. Strategia Lizbońska (Earmarking)... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Załącznik nr 3. Tabele wskaźników Załącznik nr 4. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Załącznik nr 5 Kryteria wyboru projektów Załącznik nr 6. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - w oddzielnym dokumencie SŁOWNICZEK WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W PROGRAMIE

4 WSTĘP Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Podstawa prawna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata (RPOWP) kierowany do Komisji Europejskiej ma charakter ogólny. Szczegółowy opis priorytetów RPOWP na lata (zwany dalej Uszczegółowieniem) stanowi kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat typów i możliwości realizacji projektów w ramach RPOWP. Wskazanie szczegółowych rodzajów projektów, uprawnionych wnioskodawców oraz systemu wyboru projektów ułatwi potencjalnemu beneficjentowi prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wskaże tryb postępowania przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Wymóg przygotowania tego dokumentu został wprowadzony zapisami art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. (Dz.U nr 84 poz. 712 z późn. zm.). Uszczegółowienie zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu, Osi priorytetowych oraz poszczególnych działań. Jednocześnie dokument ten stanowi podstawę do przygotowania i przedstawienia Komitetowi Monitorującemu RPOWP przez Instytucję Zarządzającą (IZ) do analizy i zatwierdzenia kryteriów wyboru finansowanych operacji, o których mowa w art. 65 lit. a rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (zwane dalej rozporządzeniem Rady nr 1083/2006). 4

5 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego I. INFORMACJA O REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA (RPOWP) 1. Podstawowe informacje Status Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata jest dokumentem opracowanym na podstawie: 1. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz.712 z późn. zm.); 2. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 3. Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; 4. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel RPOWP ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych województwa podlaskiego w stosunku do reszty kraju. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, jest spójny z kierunkami rozwoju Polski określonymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia , a także ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty i założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej. Zakres Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego obowiązywać będzie w latach Zgodnie z zasadami rozliczania funduszy strukturalnych wydatki ponoszone na projekty realizowane w ramach RPOWP są kwalifikowalne do refundacji jeśli zostały poniesione pomiędzy 1 stycznia 2007r. a 31 grudnia 2015r. Data przyjęcia Projekt Programu, zgodnie z zaleceniami unijnymi, został poddany szerokim konsultacjom społecznym, które polegały m.in. na organizacji konferencji regionalnych z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz innych instytucji. 11 października 2007 roku w Brukseli, RPOWP został podpisany przez unijną Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danutę Huebner i Marszałka Województwa Podlaskiego Dariusza Piontkowskiego. 9 listopada 2007 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata uwzględniający ustalenia z drugiej rundy negocjacji z Komisją Europejską przyjęty został przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 46/599/07. 5

6 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską w dniu 21 grudnia 2011 r. decyzji K(2011)9377 zmieniającej decyzję K(2007)5085 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem konwergencja dla regionu Podlaskiego w Polsce CCI 2007PL161PO014, Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 78/985/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku przyjął zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Tryb wprowadzania zmian Za przygotowanie, przyjęcie i wprowadzanie zmian Uszczegółowienia odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP) Zarząd Województwa Podlaskiego. Projekt Uszczegółowienia RPOWP jest przekazywany przez IZ RPOWP do oceny ministrowi rozwoju regionalnego do Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej (DKS), po uprzedniej weryfikacji przez Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych (DKR) i uwzględnieniu zmian przez IZ RPOWP. 1. Po przeprowadzeniu oceny formalnej Uszczegółowienie jest zatwierdzane przez IZ RPOWP uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego. 2. Przed zatwierdzeniem Uszczegółowienia IZ RPOWP przeprowadza konsultacje społeczne Uszczegółowienia, które nie powinny trwać dłużej niż 30 dni kalendarzowych. 3. Uwagi uwzględnione w procesie konsultacji nie mogą wpłynąć na niezgodność zapisów Uszczegółowienia z Wytycznymi MRR w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego. 4. Uszczegółowienie jest podawane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej IZ RPOWP, tj. stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP powinna również udostępnić swoje Uszczegółowienie do umieszczenia na stronach MRR. IZ RPOWP zobowiązana jest również do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikatu o adresie strony internetowej, na której zamieści zmieniony Szczegółowy opis priorytetów na lata i terminie, od którego nowy dokument będzie obowiązywał, jak również o zakresie wprowadzonych zmian. Późniejsze zmiany i uzupełnienia Uszczegółowienia mogą być wprowadzane do dokumentu z inicjatywy IZ RPOWP. O zmianach wprowadzanych do Uszczegółowienia Instytucja Zarządzająca RPOWP informuje Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (DKS) oraz dodatkowo Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych (DKR) w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. 6

7 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Cel główny RPOWP: Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Cele szczegółowe: 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. 2. Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym. 3. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Osie Priorytetowe RPOWP Cel główny i będące jego pochodną cele szczegółowe realizowane będą poprzez następujące Osie priorytetowe: Oś Priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Cel główny Osi priorytetowej: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa podlaskiego. Działania podejmowane w ramach Osi priorytetowej I mają zapewnić wsparcie przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii oraz kapitału w postaci dotacji bezpośrednich i finansowych instrumentów obrotowych, a także wzmocnić funkcjonowanie sfery otoczenia biznesu i ułatwić warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Priorytetowo traktowane będą działania proinnowacyjne i wspierające instytucje otoczenia biznesu. Dofinansowane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie tj. parków technologicznych, naukowo-technologicznych i przemysłowych oraz inkubatorów technologicznych i przedsiębiorczości. Planuje się również wsparcie działań zmierzających do tworzenia regionu atrakcyjnego inwestycjom: tworzenia nowych i podnoszenia jakości istniejących terenów inwestycyjnych oraz podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Cele szczegółowe Osi priorytetowej: - Zwiększenie ilości badań naukowych nakierowanych na przedsiębiorstwa, - Wykorzystanie wyników badań naukowych w przedsiębiorstwach, - Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz powstawania nowych firm innowacyjnych, - Podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym, - Dynamiczny rozwój wiodących gałęzi przemysłu województwa (m.in. klastrów). 7

8 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działania realizowane w ramach Osi priorytetowej: Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Oś Priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej Cel główny Osi priorytetowej: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez unowocześnianie infrastruktury transportowej wpływającej na rozwój regionu. Działania podejmowane w ramach Osi priorytetowej II prowadzone będą w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego, poprawy funkcjonowania transportu publicznego w miastach i bezpieczeństwa transportowego, a przez to zwiększenie mobilności mieszkańców. Realizowane będą między innymi projekty podnoszące parametry techniczne nawierzchni dróg, budowy i przebudowy ulic w miastach oraz dróg gminnych i powiatowych. Poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury komunikacji dążyć się będzie do ułatwienia szybkiego przemieszczania się ludności w ośrodkach miejskich i podmiejskich, zwiększenia komfortu świadczonych usług. Działania te poprawią bezpieczeństwo na drogach, mobilność pracowników oraz zmniejszą negatywny wpływ transportu na środowisko. Wsparcie powinno również skupić się na poprawie rentowności regionalnych połączeń kolejowych i jakości świadczonych usług, poprzez projekty dotyczące wymiany taboru transportu kolejowego. Natomiast aby rozwijać funkcje metropolitalne i kreować endogeniczne impulsy rozwojowe miasta Białystok, niezbędne jest nowoczesne lotnisko mogące obsługiwać transport międzynarodowy, zarówno pasażerski jak i towarowy. W związku z powyższym planuje się wsparcie w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z przygotowaniem budowy regionalnego portu lotniczego dla województwa podlaskiego. Cele szczegółowe Osi priorytetowej: - Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa poprzez integrację lokalnych i ponadlokalnych układów transportowych z krajowym systemem transportowym, - Zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu, - Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w miastach, - Poprawa bezpieczeństwa transportowego, - Zwiększenie udziału kolei w przewozach. Działania realizowane w ramach Osi priorytetowej: Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego Działanie 2.2. Rozwój transportu lotniczego Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego Działanie 2.4. Rozwój transportu kolejowego 8

9 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury Cel główny Osi priorytetowej: Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego. Działania podejmowane w ramach Osi priorytetowej III wspierać będą przedsięwzięcia mające na celu wydłużenie sezonu turystycznego, a co za tym idzie, czasu przebywania turystów w regionie. Działania zmierzać będą do zwiększenia znaczenia funkcji leczniczych i uzdrowiskowych Augustowa i Supraśla oraz rozbudowy i podwyższenia standardów bazy turystycznej i sportowej. W ramach tej osi priorytetowej podejmowane będą również kroki mające na celu utworzenie obiektów uatrakcyjniających pobyt w regionie oraz infrastruktury służącej uprawianiu aktywnych form turystyki. Wspierane będą działania z zakresu budowy i remontu obiektów kulturalnych stanowiących atrakcję turystyczną i przyczyniające się do rozwoju turystyki kulturoznawczej oraz opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej. Drugie działanie skierowane jest do przedsiębiorców i ukierunkowane będzie głównie na rozbudowę bazy noclegowej regionu, bazy gastronomicznej oraz innej infrastruktury turystycznej. Cele szczegółowe osi priorytetowej: - Rozbudowa bazy turystycznej w regionie, - Podniesienie jakości usług turystycznych, - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej, - Wzrost roli turystyki, sportu i rekreacji jako czynników stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy, - Poszerzenie oferty usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w województwie, - Wspieranie działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, - Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych największych ośrodków miejskich w regionie Działania realizowane w ramach Osi priorytetowej: Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Cel główny Osi priorytetowej: Upowszechnienie stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej. Działania podejmowane w ramach Osi Priorytetowej wspierać będą projekty koncentrujące się na poprawie warunków dostępu do Internetu oraz rozwoju usług elektronicznych tzw. e- usług. Realizacja Osi priorytetowej odbywać się będzie w ramach dwóch obszarów wsparcia. Pierwszy obszar obejmuje budowę lub rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury Internetu szerokopasmowego z dopuszczeniem łącznie z nią budowy lub rozbudowy sieci dostępowych oraz tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach 9

10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wiejskich i w małych miastach. Drugi obszar dotyczy zakupu i wdrożenia platform elektronicznych świadczących e-usługi takie jak: e-government, e-edukacja, e-zdrowie, e- bezpieczeństwo oraz e-business na poziomie regionalnym i lokalnym; zakupu i wdrożenia systemów back-office owych umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznych; zakupu i wdrożenia systemów bezpiecznego świadczenia usług elektronicznych oraz upowszechnienia stosowania podpisu elektronicznego. Cele szczegółowe Osi priorytetowej: - Upowszechnienie wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych, w tym m.in. e-usług przez mieszkańców województwa podlaskiego, - Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) w regionie. Realizacja działań w ramach IV Osi priorytetowej przyczyni się do praktycznego wdrożenia idei społeczeństwa informacyjnego, umożliwiając obywatelom załatwianie spraw na drodze elektronicznej poprzez wirtualny kontakt. Oś Priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Cel główny Osi priorytetowej: Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Walory środowiskowe województwa podlaskiego są istotnym atutem regionu. Utrzymanie istniejącego stanu środowiska oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom rozwoju gospodarczego realizowane będzie poprzez: poprawę jakości powietrza, termomodernizację, rozwój gospodarki wodno-ściekowej, rozwój gospodarki odpadami, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ochronę przyrody. Cele szczegółowe Osi priorytetowej: - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, - Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, - Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, - Wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, - Poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych. Działania realizowane w ramach Osi priorytetowej: Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Oś Priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej Cel główny Osi priorytetowej: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej. 10

11 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Zapewnienie odpowiedniego poziomu infrastruktury społecznej i dostępności do niej w zakresie rozwoju szkolnictwa na wszystkich szczeblach, opieki zdrowotnej oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców regionu i podniesienia jego atrakcyjności inwestycyjnej. Realizacja zadań w zakresie polepszenia dostępu do edukacji będzie opierać się na budowie, rozbudowie i modernizacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych prowadzących działalność dydaktyczną (np. pomieszczenia dydaktyczne, biblioteki, laboratoria, wyposażenie oraz inne obiekty służące prowadzeniu działalności naukowej i badawczej, przyszkolne obiekty sportowe, campusy) oraz zaplecza socjalno-bytowego dla uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców, a także wyposażenie przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych i szkół wyższych w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia gwarantującej łatwy dostęp do usług medycznych, podnoszącej ich standard oraz rozszerzającej możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ośrodków medycznych wspierany będzie poprzez dofinansowanie projektów z zakresu rozbudowy, modernizacji i zakupu odpowiedniego wyposażenia szpitali, centrów diagnostycznych i innych placówek zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną. Natomiast wsparcie instytucji zajmujących się kulturą i sztuką poprzez rozbudowę, modernizację i zwiększenie dostępności do obiektów kulturalnych oraz budowę nowych ośrodków i centrów kultury doprowadzi w rezultacie do zwiększenia i zróżnicowania oferty kulturalnej a także promocji dorobku kulturalnego regionu. W ramach osi, w dziedzinie edukacji, kultury a przede wszystkim usług medycznych priorytetowo traktowane będą projekty o większym stopniu oddziaływania na region o znaczeniu ponadlokalnym. Cele szczegółowe Osi priorytetowej: - Wzmocnienie funkcji instytucji i placówek edukacyjnych oraz przygotowanie ich do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, - Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców, - Zwiększenie oddziaływania kultury na edukację (w tym kształcenie ustawiczne) mieszkańców regionu, - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu - Poprawa infrastruktury medycznej, - Poprawa jakości usług z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, - Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług z zakresu opieki zdrowotnej. Działania realizowane w ramach Osi priorytetowej: Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego 11

12 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa VII: Pomoc techniczna Cel główny Osi priorytetowej: Wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie podlaskim. Działania podejmowane w ramach Osi priorytetowej VII mają na celu osiągnięcie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli RPOWP, a także rozpowszechnianie informacji i promocja RPOWP, wzmocnienie potencjału administracyjnego poprzez stworzenie systemu motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników oraz zapewnienie płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania pomocy strukturalnej. Cele szczegółowe Osi priorytetowej: - Zwiększenie zdolności administracyjnych do wdrażania RPOWP, - Działania informacyjne i promocyjne dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach RPOWP, - Podnoszenie kwalifikacji personelu zaangażowanego we wdrażanie Programu. 12

13 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 3. Finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata finansowany będzie ze środków publicznych: krajowych i wspólnotowych oraz ze środków prywatnych. Łączna kwota środków finansowych na realizację RPOWP w związku z Decyzją Komisji Europejskiej K(2011)9377 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K(2007)5085 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem konwergencja dla regionu Podlaskiego w Polsce CCI 2007PL161PO014 szacowana jest na ponad euro, z tego euro pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład krajowy wyniesie euro. Środki na współfinansowanie wkładu krajowego stanowić będą: budżet państwa budżety jednostek samorządu terytorialnego inne środki publiczne oraz środki prywatne (planowane w wysokości euro). Maksymalny poziom dofinansowania Programu ze środków EFRR, liczony w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych, wynosi 84,81% kosztów kwalifikowalnych. Alokację środków EFFR na poszczególne Osie priorytetowe RPOWP przedstawia poniższa tabela: % Oś Kwota Nazwa udział priorytetowa w euro EFRR I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie II Rozwój infrastruktury transportowej 523 III Rozwój turystyki i kultury IV Społeczeństwo informacyjne V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska VI Rozwój infrastruktury społecznej VII Pomoc techniczna

14 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Razem Szczegółowe informacje na temat finansowania RPOWP znajdują się w załączniku Nr 1. Komisja Europejska przekazuje środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie programu w formie płatności zaliczkowych, płatności okresowych i płatności salda końcowego. Powyższe środki wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy, prowadzony w euro i zarządzany przez Ministra Finansów. Na potrzeby finansowania programu w ramach budżetu państwa wyodrębniono budżet środków europejskich, z którego przekazywane są środki odpowiadające wkładowi UE. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa przekazywane jest przez właściwego dysponenta części budżetowej w formie dotacji celowej. Środki odpowiadające wkładowi UE są przekazywane do beneficjentów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (Płatnik), który wypłaca je na podstawie zleceń wypłaty środków wystawianych przez IZ RPOWP. Środki w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa są wypłacane beneficjentom przez IZ RPOWP. Wypłata na rzecz beneficjenta zarówno w części środków UE, jak i współfinansowania z budżetu państwa może mieć formę płatności zaliczkowych bądź zwrotu poniesionych przez beneficjenta wydatków. Środki na rzecz beneficjentów są przekazywane na podstawie umowy o dofinansowanie oraz wniosku beneficjenta o płatność, z uwzględnieniem wcześniejszych wypłat. Wydatki beneficjenta wykazywane w składanym przez niego wniosku o płatność, są ujmowane przez IZ RPOWP w deklaracjach wydatków składanych do IPOC, a następnie do IC, celem certyfikacji wydatków do KE. 14

15 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 4. Kwalifikowalność wydatków w ramach RPOWP Dokumentem określającym zasady kwalifikowania projektów i wydatków w ramach RPOWP są Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (załącznik Nr 6) przygotowane przez IZ RPOWP na podstawie Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania

16 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 5. System wyboru projektów Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz.712 z późn. zm.), w ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowywane projekty indywidualne, systemowe (w tym również projekty pomocy technicznej) oraz wyłonione w trybie konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata przewiduje dwa tryby wyboru projektów: tryb konkursowy i tryb dotyczący projektów indywidualnych. Ocena i wybór projektów składanych w ramach Programu uwarunkowana jest spełnieniem kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPOWP. 5.1 Tryby wyboru projektów a) tryb konkursowy Konkurs może być przeprowadzony w formie konkursu zamkniętego lub konkursu otwartego. Konkurs zamknięty oznacza konkurs organizowany cyklicznie z określonym z góry jednym lub kilkoma następującymi po sobie terminami naboru wniosków, datami otwarcia i zamknięcia naboru wniosków. Konkurs otwarty oznacza konkurs, w którym nabór wniosków i ich ocena przeprowadzane są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego decyzją Instytucji Zarządzającej. Wyniki oceny ogłaszane są cyklicznie lub na bieżąco. Proces wyboru projektów w trybie konkursowym obejmuje następujące etapy: - ogłoszenie konkursu, - nabór wniosków, - ocena wniosków, - podjęcie decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu, - ogłoszenie wyników konkursu, - podpisanie umów o dofinansowanie projektów. b) tryb indywidualny Zadania przewidziane do realizacji w trybie indywidualnym stanowią najważniejsze zamierzenia inwestycyjne, których realizacja jest istotna z punktu rozwoju województwa w latach Umieszczenie projektów na liście indykatywnej jest warunkową deklaracją ich realizacji i wiąże się z zarezerwowaniem środków na wdrożenie przedsięwzięć. Projekty takie nie podlegają procedurze konkursowej ale ich ocena jest uzależniona od spełnienia takich samych wymogów formalnych i merytorycznych, jak w przypadku projektów konkursowych. Za przygotowanie indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych odpowiada Instytucja Zarządzająca. Wykaz jest tworzony przez Zarząd Województwa, który wyłania projekty zgłoszone przez potencjalnych Beneficjentów. Instytucja Zarządzająca poddaje wstępną propozycję wykazu indywidualnych projektów kluczowych konsultacjom społecznym. Zarząd Województwa zatwierdza wykaz projektów kluczowych. Lista projektów oraz ewentualnie każdorazowa jej aktualizacja zostaje opublikowana na stronie internetowej 16

17 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego umieszczony zostaje komunikat o adresie strony internetowej, na której znajduje się lista projektów. Informację o przyjęciu przez Zarząd Województwa listy projektów lub jej aktualizacji, a także ukazaniu się komunikatu Instytucja Zarządzająca RPOWP przekazuje Instytucji Koordynującej RPO. Po opublikowaniu komunikatu Instytucja Zarządzająca zawiera z Beneficjentami pre-umowy. Zawarcie i prawidłowe rozliczenie się przez Beneficjenta z wykonania pre-umowy jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Instytucja Zarządzająca ma prawo odstąpić od realizacji preumowy i zawarcia z Beneficjentem umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Projekty usunięte z wykazu mogą być złożone w trybie konkursowym. 5.2 Etapy oceny Projekty konkursowe jak i indywidualne projekty kluczowe oceniane są w systemie punktacyjno-rankingowym. Ocena wniosków obejmuje ocenę formalną i ocenę merytoryczną. W związku z możliwością wprowadzania zmian w kryteriach wyboru projektów przez KM RPOWP, IZ RPOWP postanawia, iż w przypadku oceny złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, dla którego nie zostały jeszcze zatwierdzone wszystkie nowe kryteria, stosuje się obowiązujący komplet kryteriów zatwierdzony przez KM RPOWP. Po każdym etapie oceny wnioskodawca ma możliwość odwołania się od wyniku oceny. a) ocena formalna Ocena formalna jest oceną 0-1 i przeprowadzana jest dla każdego z ocenianych wniosków zgodnie z zasadą dwóch par oczu na podstawie Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek poprawny pod względem formalnym rejestrowany jest w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13) służącym do obsługi funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach i podlega ocenie merytorycznej. Wyniki oceny formalnej przekazywane są w formie pisemnej wnioskodawcy oraz zamieszczane na stronie internetowej IZ RPOWP. b) ocena merytoryczna Ocenie merytorycznej podlegają wnioski prawidłowe pod względem formalnym. Ocena merytoryczna oznacza sprawdzenie dokumentacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru projektów zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPOWP. W przypadku wykrycia błędu formalnego we wniosku dopiero na etapie oceny merytorycznej, dokumentacja jest zwracana za pośrednictwem Sekretarza KOP do ponownej oceny formalnej. Wszyscy oceniający dokonują oceny wniosków przy użyciu Systemu Wspomagania Oceny Merytorycznej dla danego KOP. Każdy projekt oceniany jest przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Oceny Projektów. W przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 6% ogólnej sumy punktów w ocenie dokonanej przez dwie osoby, konieczne jest dokonanie dodatkowej oceny przez trzeciego oceniającego. Ocena ostateczna jest średnią dwóch najbardziej zbliżonych do siebie ocen (nawet jeśli zbliżone do siebie oceny różnią się więcej niż 6 % ogólnej sumy punktów przewidzianych w karcie oceny merytorycznej dla danego Działania). 17

18 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w Karcie oceny merytorycznej. W przypadku Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, ocenę pozytywną otrzymuje projekt, który uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w Karcie oceny merytorycznej. Wynikiem oceny merytorycznej projektów konkursowych jest uszeregowanie na liście rankingowej wniosków w kolejności uwzględniającej stopień spełnienia kryteriów wyboru projektów. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych po ocenie merytoryczno-technicznej projekty hierarchizowane będą pod kątem wskaźnika zatrudnienia. W przypadku takiej samej wartości wskaźnika zatrudnienia pod uwagę brany będzie większy udział wkładu własnego beneficjenta w budżecie projektu. Następnie, w przypadku projektów z takim samym wskaźnikiem zatrudnienia i udziałem % wkładu własnego decyzję o wyborze projektów podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego uzasadniając swój wybór. Wnioskodawca informowany jest pisemnie o wynikach oceny merytorycznej, a informacja o weryfikacji wniosku zostaje zamieszczona na stronie internetowej IZ RPOWP. 5.3 Wybór projektów Wyboru projektów dokonuje Zarząd Województwa w formie uchwały zgodnie z listą rankingową w ramach dostępnej alokacji na konkurs z uwzględnieniem rezerwy środków ustanowionej na potrzeby procedury odwoławczej (określona we właściwej dokumentacji konkursowej) w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zatwierdzenia raportu przez Przewodniczącego KOP. Zarząd Województwa Podlaskiego może podjąć uchwałę o stworzeniu listy rezerwowej. Listę rezerwową tworzy się dla projektów ocenionych pozytywnie, które mogą być sfinansowane z wygenerowanych oszczędności poprzetargowych, ze środków, które zostały uwolnione w wyniku rezygnacji beneficjenta z realizacji projektu, rozwiązania umowy, uchylenia decyzji o dofinansowanie projektu, z dodatkowych środków powstałych w wyniku wahań kursowych, nadkontraktacji. Po podjęciu decyzji o przyznaniu dofinansowania informuje się opinię publiczną o wynikach rozpatrzenia wniosków. Informacja o projektach wyłonionych do dofinansowania zamieszczana jest na stronie internetowej IZ RPOWP. Ponadto każdy wnioskodawca jest pisemnie informowany o wynikach konkursu. 5.4 Procedura odwoławcza Za prawidłową realizację Programu, w tym określenie środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w trakcie naboru projektów odpowiada Instytucja Zarządzająca RPOWP, którą jest Zarząd Województwa Podlaskiego. Zakres procedury odwoławczej uregulowanej na poziomie ustawy zgodnie z art. 30b ust. 1 i art. 30a ust. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U r. nr 84, poz. 712 z późn. zm. ) dotyczy jedynie tzw. Projektów konkursowych i składa się z dwóch etapów: 1) etapu przedsądowego, 2) etapu postępowania przed sądami administracyjnymi. 18

19 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Informacje otrzymywane przez wnioskodawcę, dotyczące oceny jego wniosku, a także w trakcie trwania procedury odwoławczej, nie stanowią decyzji administracyjnej. Wniesienie przez wnioskodawcę protestu, a następnie odwołanie nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. W odniesieniu do projektów nie objętych procedurą odwoławczą procedowanie odbywa się w trybie przewidzianym w systemie realizacji. Instytucja Zarządzająca RPOWP dokonując wyboru projektów pozostawia część środków finansowych jako rezerwę na odwołania z puli określonej w ogłoszeniu o konkursie na sfinansowanie ewentualnych projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą. W przypadku niewykorzystania rezerwy na odwołania z kwoty tej finansowane są kolejne projekty z listy rezerwowej. a) Etap przedsądowy Etap przedsądowy procedury odwoławczej przewiduje dwa typy środków odwoławczych: - protest, - odwołanie. Negatywna ocena projektu W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawca podmiot ubiegający się o dofinansowanie, po otrzymaniu informacji o wynikach oceny jego projektu, może wnieść środki odwoławcze przewidziane w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Negatywna ocena projektu może dotyczyć etapu oceny formalnej lub merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Negatywna ocena na etapie oceny formalnej oznacza niespełnienie kryteriów i zasad oceny formalnej. Negatywna ocena projektu na etapie oceny merytorycznej oznacza sytuację, w której projekt uzyskał liczbę punktów uniemożliwiającą jego zakwalifikowanie do dofinansowania. Negatywna ocena projektu, od której przysługuje środek odwoławczy oznacza również sytuację, w której projekt przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu, w związku z tym został umieszczony na tzw. liście rezerwowej, na pozycji która uniemożliwia z uwagi na ww. pulę środków, podpisanie z takim wnioskodawcą umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy jedyną podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy tj. dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na realizację poszczególnych zadań i priorytetów w ramach programu operacyjnego, środki odwoławcze zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy nie przysługują. Wszczęcie procedury odwoławczej jest bezcelowe, bowiem jej wynik w żadnym przypadku nie doprowadziłby do podpisania umowy o dofinansowanie. Wyłączenia W rozpatrywaniu środków odwoławczych nie biorą udziału osoby, które dokonywały jakichkolwiek czynności związanych z określonym projektem, w tym były zaangażowane 19

20 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w jego ocenę. W celu zapewnienia bezstronności osób biorących udział w rozpatrywaniu środków odwoławczych, nie mogą brać udziału osoby pozostające z osobą wnioskodawcy lub stosunku do danego projektu, w związku o charakterze zarówno: podmiotowym jak również przedmiotowym. W związku z tym, osoba przed przystąpieniem do rozpatrywania środka odwoławczego podpisuje oświadczenie - Deklarację bezstronności osoby rozpatrującej środek odwoławczy w ramach RPOWP na lata Protest rozpatrywany jest przez stanowisko do spraw procedury odwoławczej I instancji w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Odwołanie jest rozpatrywane przez stanowisko do spraw procedury odwoławczej II instancji w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zakres i forma środka odwoławczego Protest i odwołanie muszą być sformułowane na piśmie lub w formie elektronicznej z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Otrzymując rozstrzygnięcie w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z uzasadnieniem oraz otrzymując rozstrzygnięcie w przedmiocie procedury odwoławczej, wnioskodawca jest pouczony o: 1) przysługujących mu środkach odwoławczych, 2) terminach, w jakich środki te powinny być wniesione, 3) sposobie ich wniesienia, 4) podmiotach, do których środki odwoławcze można wnieść, 5) okolicznościach powodujących pozostawienie środków odwoławczych bez rozpatrzenia, 6) wynikach rozpatrzenia środków odwoławczych, 7) a po zakończeniu etapu przedsądowego o możliwości i zasadach wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie podlega rozpatrzeniu środek odwoławczy, który został wniesiony: 1) do niewłaściwej instytucji, 2) po upływie terminu, 3) w sposób sprzeczny z pouczeniem, 4) przez nieuprawniony podmiot, 5) od wyników ponownej oceny wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia uprzednio wniesionego środka odwoławczego. Obliczanie terminów na wniesienie środków odwoławczych Przy obliczaniu terminów określonych w ramach procedury odwoławczej termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia nie było w ostatnim dniu tego miesiąca. Przy obliczaniu terminów podanych w dniach brane są pod uwagę dni kalendarzowe; jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. W zakresie sposobu rozumienia,,dnia wolnego od pracy oznacza zarówno dni ustawowo wolne od pracy jak i soboty. Nadanie pisma 20

21 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w placówce pocztowej lub przez kuriera jest traktowane równoznacznie z jego wniesieniem (decyduje data stempla pocztowego lub dowodu nadania). Protest i odwołanie może być wniesiony za pośrednictwem: 1) pracowników właściwej instytucji, 2) poczty, 3) firmy kurierskiej, 4) przez inne upoważnione osoby lub organy, 5) poczty elektronicznej pod warunkiem użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wykluczona jest droga faksowa. Wycofanie środka odwoławczego Dopuszczalne jest cofnięcie środka odwoławczego złożonego przez wnioskodawcę. Powinno to nastąpić na piśmie przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie. W powyższej sytuacji komórka rozpatrująca środek odwoławczy pozostawia go bez rozpatrzenia, o czym informuje wnioskodawcę na piśmie. Cofnięcie wniesionego środka odwoławczego jednoznaczne jest z brakiem możliwości ponownego wniesienia środka przez tego samego wnioskodawcę w tej samej sprawie. Cofnięcie środka odwoławczego przez wnioskodawcę oznacza także brak możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Protest Informacje ogólne Po przeprowadzeniu każdego etapu oceny projektów wnioskodawca informowany jest o wynikach oceny złożonego przez niego wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów ocenionych negatywnie, informacja przekazywana wnioskodawcy, oprócz wyników oceny, zawiera również: a) wskazanie dlaczego wniosek o dofinansowanie projektu nie przeszedł pozytywnie danego etapu oceny wraz z uzasadnieniem, b) pouczenie o możliwości złożenia protestu od wyniku danego etapu oceny, uniemożliwiającego zakwalifikowanie projektu do dofinansowania, c) wskazanie terminu, w jakim należy złożyć protest, d) wskazanie sposobu wniesienia protestu, e) wskazanie podmiotu właściwego do rozpatrzenia protestu, f) pouczenie, że protest, w odniesieniu do którego zachodzą określone okoliczności będzie pozostawiony bez rozpatrzenia, g) wskazanie jakie informacje powinny być zawarte w proteście, odwołaniu. Każdy wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, po otrzymaniu pisemnej informacji o wyniku oceny wniosku może wnieść protest do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Komórką właściwą do rozpatrzenia protestu jest stanowisko do spraw procedury odwoławczej I instancji w Departamencie Zarządzania RPOWP. 21

22 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego W przypadku stwierdzenia niejasności (wystąpienia nieprawidłowości) poszczególne ogniwa rozpatrujące środek odwoławczy mogą prosić IZ RPOWP o przedstawienie dodatkowych dokumentów, informacji lub złożenia wyjaśnień. Termin wniesienia protestu Protest wnoszony jest do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wynikach oceny projektu. Protest można z zachowaniem ww. terminu złożyć w formie elektronicznej z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Termin rozpatrzenia protestu Protest jest rozpatrywany w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wpływu. W uzasadnionych przypadkach (np. nakładające się terminy konkursów, duża ilość protestów) termin rozpatrzenia protestu może zostać przedłużony do 60 dni. Decyzję o przedłużeniu terminu rozpatrzenia podejmuje Dyrektor Departamentu Zarządzania RPOWP. O przedłużeniu terminu informuje się niezwłocznie wnioskodawców. Zakres i forma protestu Protest oznacza pisemne lub elektroniczne (z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowalnego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu operacyjnego o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów o charakterze formalnym lub merytorycznym, których niespełnienie spowodowało, że: projekt na etapie oceny formalnej nie zakwalifikował się do dalszej oceny, projekt nie spełnił kryteriów merytorycznych dopuszczających, projekt na etapie oceny merytorycznej uzyskał liczbę punktów uniemożliwiającą jego zakwalifikowanie do dofinansowania, projekt przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny, ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu. Protest musi zawierać: 1) dane wnioskodawcy tożsame z danymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu, 2) numer wniosku o dofinansowanie projektu, 3) wyczerpujące określenie zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie projektu, ze wskazaniem, w jakim zakresie zdaniem wnioskodawcy, ocena zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów została przeprowadzona w sposób niewłaściwy. W szczególności wnioskodawca powinien uzasadnić dlaczego uważa, że w trakcie danego etapu oceny został popełniony przez oceniającego błąd, mający wpływ na wynik przeprowadzonej oceny, polegający np. na błędnej analizie dokumentów aplikacyjnych (pominięto istotne elementy, niewłaściwie zinterpretowano wskazane w nim okoliczności lub załączone dokumenty, itp.). 22

23 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Protest może być: a) rozpatrzony pozytywnie, b) rozpatrzony negatywnie. Pozytywne rozpatrzenie protestu W przypadku pozytywnego wyniku rozpatrzenia protestu, projekt podlega dalszej procedurze oceny i wyboru, co oznacza, że zostaje skierowany do ponownej oceny na etap, na którym uzyskał pierwotnie ocenę negatywną. Wyniki oceny przeprowadzonej ponownie są dla wnioskodawcy wiążące i nie przysługuje od nich żaden dodatkowy środek odwoławczy, przewidziany w systemie realizacji RPOWP. Wyłączeniem od tej zasady jest przypadek pozytywnego rozpatrzenia protestu w zakresie oceny merytorycznej (uznanie wszystkich lub części zakwestionowanych przez Beneficjenta kryteriów), kiedy można stwierdzić, iż nawet przy przyznaniu maksymalnej liczby punktów w zakresie uznanych kryteriów, projekt nie zakwalifikowałby się na listę projektów ocenionych pozytywnie. Komisja dokonująca oceny projektów w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu, odpowiedzialna za jej przeprowadzenie oraz właściwe referaty oceny i wyboru wniosków zobowiązani są do zapoznania się z: 1) wynikami pierwotnej oceny projektu, 2) treścią protestu złożonego przez wnioskodawcę, 3) treścią rozstrzygnięcia wniesionych środków odwoławczych wraz z ich uzasadnieniem, a w szczególności do wnikliwego przeanalizowania ewentualnych nieprawidłowości w przeprowadzonej pierwotnie ocenie, które zostały wskazane w rozstrzygnięciu. W przypadku ponownej oceny dotyczącej etapu oceny formalnej IZ RPOWP związana jest treścią rozstrzygnięcia w zakresie środka odwoławczego. Natomiast w przypadku ponownej oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów (KOP) powinna zapoznać się z: a) wynikami pierwotnej oceny projektu, b) treścią środka odwoławczego złożonego przez Wnioskodawcę oraz usunąć uchybienia wskazane w treści rozstrzygnięcia i w jego uzasadnieniu. W przypadku braku możliwości uwzględnienia rozstrzygnięcia instytucji rozpatrującej środek odwoławczy szczegółowo odnieść się do wskazanych w rozstrzygnięciu uwag nieuwzględnionych w ponownej ocenie. Jeżeli w wyniku ponownej oceny wniosku, dokonanej w rezultacie pozytywnego rozpatrzenia protestu wynik oceny będzie negatywny (projekt nie uzyskuje punktacji uprawniającej do zakwalifikowania go do wsparcia), wnioskodawcy nie przysługuje możliwość wniesienia odwołania. W takiej sytuacji wnioskodawca ma możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jeżeli wynik ponownej oceny wniosku o dofinansowanie dokonanej wskutek pozytywnego rozpatrzenia protestu jest pozytywny (projekt uzyskuje punktację uprawniającą zakwalifikowanie go do wsparcia) wniosek o dofinansowanie trafia na listę projektów ocenionych pozytywnie. 23

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/781/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 listopada 2011r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 167/2495/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2009 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/1108/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 marca 2012 r. ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW NA LATA 2007 2013 L.p. Rozdział/podrozdz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poradnik beneficjenta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2009 2 SPIS TREŚCI Jak czytać Poradnik beneficjenta WRPO...4

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE. Zarząd Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013. Załącznik do Uchwały Nr 204/08

USZCZEGÓŁOWIENIE. Zarząd Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013. Załącznik do Uchwały Nr 204/08 Załącznik do Uchwały Nr 204/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 938/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo