Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2"

Transkrypt

1 ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Łódź, 7 sierpnia 2012 roku

2 SPIS TREŚCI Słowniczek pojęć i wykaz skrótów Podstawa prawna wydania Zasad Zakres stosowania Zasad Pojęcie środków odwoławczych Procedura wnoszenia środków odwoławczych Forma czynności dokonywanych w ramach procedury odwoławczej... 5 W przypadku zmiany adresu, na który należy kierować korespondencję związaną z Protestem, przedmiotowa informacja powinna być niezwłocznie przekazana z uwzględnieniem ww. form korespondencji Negatywna ocena projektu i pouczenie Wnioskodawcy o Proteście Wycofanie Protestu Sposób obliczania terminów czynności dokonywanych w ramach procedury odwoławczej Procedura rozpatrywania Protestu Etap weryfikacji dopuszczalności Protestu Weryfikacja celowości i rozpoznanie Protestu obejmującego zarzuty do oceny formalnej Weryfikacja celowości i rozpoznanie Protestu obejmującego zarzuty do oceny merytorycznej Rozpoznanie Protestu obejmującego zarzuty do oceny merytorycznej w zakresie kryteriów dostępu Rozpoznanie Protestu obejmującego zarzuty do oceny merytorycznej w zakresie kryteriów ogólnych i szczegółowych Rozpoznanie Protestu obejmującego zarzuty dotyczące niezakwalifikowania do dofinansowania Postępowanie po zakończeniu procedury odwoławczej i sądowo-administracyjnej Skarga do sądu administracyjnego Przepisy przejściowe... 8 Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2

3 Słowniczek pojęć i wykaz skrótów COP Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, wojewódzka jednostka organizacyjna powołana Uchwałą Nr XX/528/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 lutego 2008 r., jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IPII). DPR Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. DRPO Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. IZ Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym zgodnie z art. 5 pkt 2 Ustawy. IZ RPO WŁ Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata (ZWŁ), wykonująca zadania IZ poprzez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz COP. Kontrakt Wojewódzki Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Łódzkiego podpisany w dniu 6 lutego 2008 roku z późn. zm. Procedura wyboru postępowanie mające na celu przyznanie dofinansowania na projekt opisane w Zasadach dotyczących procedury wyboru projektów. Projekt projekt w rozumieniu art. 5 pkt 9 Ustawy. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 2006 r., str w brzmieniu nadanym późn. zmian. / sprost). RPO WŁ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 2 października 2007 roku nr K(2007)4580. System realizacji zgodnie z art. 5 pkt 11 Ustawy. Umowa o dofinansowanie dokument podpisany przez IZ RPO WŁ / IP II i Beneficjenta, określający zasady przekazywania środków finansowych oraz prawa i obowiązki stron. Ustawa ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Wniosek o dofinansowanie dokument wraz z załącznikami, składany zgodnie z systemem realizacji RPO WŁ w celu uzyskania dofinansowania na realizację projektu. Wnioskodawca podmiot składający wniosek o dofinansowanie projektu. Zakwalifikowanie do dofinansowania podjęcie przez ZWŁ uchwały o wyłonieniu do podpisania umowy o dofinansowanie. Zakwalifikowaniem do dofinansowania nie jest umieszczenie projektu na liście rezerwowej. Zasady Zasady procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Zasady dotyczące procedury wyboru projektów Zasady wyboru projektów w trybie konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata lub Zasady przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ZWŁ Zarząd Województwa Łódzkiego. Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 3

4 1. Podstawa prawna wydania Zasad Podstawę prawną dla wydania Zasad stanowi Ustawa, która zgodnie z art. 25 ust. 1, określa, iż IZ jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową realizację programu operacyjnego. Zasada ta stanowi powtórzenie regulacji wspólnotowej i wynika między innymi z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Obowiązek ten przetransponowany został ponadto do art. 4 ust. 1 Kontraktu Wojewódzkiego będącego porozumieniem o dofinansowanie programu operacyjnego zawieranym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego z zarządem województwa. Tym samym na IZ ciąży obowiązek określenia systemu realizacji programu operacyjnego (art. 26 ust. 1 pkt 8 Ustawy), tj. w szczególności stworzenia zasad i procedur obejmujących między innymi zarządzanie programem operacyjnym (art. 5 pkt 11 Ustawy), w tym określenie zasad wnoszenia środków odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny Projektu. Protest rozpatruje IZ RPO WŁ, wykonując zadania poprzez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz COP. Protesty rozpatrywane są zgodnie z wymogami przewidzianymi w Ustawie. 2. Zakres stosowania Zasad Określona w ramach Zasad procedura dotyczy projektów składanych w ramach RPO WŁ. Zasady mają na celu wskazanie Wnioskodawcy jego praw i obowiązków związanych z procedurą odwoławczą, opisują zasady wnoszenia i rozpatrywania środka odwoławczego przysługującego Wnioskodawcy i rozstrzyganego przez IZ RPO WŁ oraz wskazują na środki zaskarżenia przysługujące przed sądem administracyjnym. Celem procedury odwoławczej jest weryfikacja prawidłowości procedury wyboru projektu przeprowadzonej przez IZ RPO WŁ / IP II. 3. Pojęcie środków odwoławczych Art. 30 a-g Ustawy wyróżnia w procesie oceny i zakwalifikowania projektów do dofinansowania środek odwoławczy oraz środki zaskarżenia przysługujące Wnioskodawcy przed sądami administracyjnymi, tj.: skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mając za podstawę postanowienia art. 30 b ust. 2 Ustawy, IZ RPO WŁ (celem usprawnienia procedury wyboru projektów oraz podpisywania umów o dofinansowanie) podjęła decyzję o wprowadzeniu jednego środka odwoławczego w ramach procedury odbywającej się przed tą instytucją nazywając przedmiotowy środek odwoławczy Protestem. Protest to pisemne wystąpienie Wnioskodawcy o przeprowadzenie postępowania mającego na celu weryfikację zarzutów podnoszonych w Proteście i w efekcie przywrócenie złożonego Wniosku o dofinansowanie do procedury wyboru. Weryfikacja zarzutów wskazanych w Proteście obejmuje sprawdzenie zgodności złożonego wniosku o dofinansowanie z kryteriami, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 Ustawy oraz prawidłowości przeprowadzenia procedury wyboru. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , a ich przyporządkowanie do poszczególnych etapów procedury wyboru określają ponadto Zasady dotyczące procedury wyboru projektów. Znaczenie kryteriów doprecyzowane jest w Szczegółowym Opisie kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata W Proteście Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać wraz z uzasadnieniem wszystkie zarzuty do oceny (w tym oceny kryteriów) lub decyzji IZ RPO WŁ, w których zdaniem Wnioskodawcy czynność została przeprowadzona nieprawidłowo. Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnego wniesienia Protestu do danego zakresu procedury wyboru, który uniemożliwił dalszy jej przebieg. Protest jest rozpatrywany wyłącznie w oparciu o dokumentację złożoną w ramach naboru oraz uzupełnioną w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie. Procedura odwoławcza nie służy uzupełnianiu i poprawianiu wniosku o dofinansowanie. Protest musi zawierać obligatoryjnie: dane Wnioskodawcy, tożsame z danymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu, numer wniosku o dofinansowanie projektu, tożsamy z numerem nadanym przez IZ RPO WŁ w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wyczerpujące określenie zarzutów odnośnie przeprowadzonego postępowania ze szczegółowym wskazaniem zarzucanej nieprawidłowości lub błędu oraz określeniem nazwy oprotestowanych kryteriów z przywołaniem adekwatnych treści wniosku o dofinansowanie lub Zasad dotyczących procedury wyboru projektów, potwierdzających stanowisko Wnioskodawcy. Przedmiotem Protestu nie jest kwestionowanie brzmienia lub zasadności kryteriów oceny wyboru projektów. Wniesienie Protestu przez Wnioskodawcę nie wstrzymuje biegu procedury wyboru pozostałych złożonych projektów. Pozostaje to w ścisłym związku z art. 29 ust. 4 oraz art. 30 f Ustawy. W odniesieniu zatem do projektów, które pozytywnie przeszły dany etap lub kolejne etapy procedury wyboru, kontynuowane są wszelkie niezbędne procedury. Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 4

5 ZWŁ tworzy rezerwę w wysokości odpowiadającej 10% środków przeznaczonych na dany konkurs z przeznaczeniem na projekty zakwalifikowane do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej lub na projekty znajdujące się na liście rezerwowej. 4. Procedura wnoszenia środków odwoławczych 4.1. Forma czynności dokonywanych w ramach procedury odwoławczej Protest wraz z załącznikami wnoszony jest na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o negatywnym wyniku procedury wyboru. Bieg terminu na wniesienie Protestu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, otrzymania ww. informacji. Doręczanie pism i dokumentów następuje w ogólnie przyjętych i stosowanych formach, w szczególności poprzez: pocztę, firmy kurierskie lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Informacja o wynikach rozpatrzenia Protestu (o przywróceniu projektu do procedury wyboru / oddaleniu Protestu / odrzuceniu Protestu) oraz informacja o wyniku ponownie przeprowadzonej oceny w konsekwencji złożonego Protestu dokonywana jest przez IZ RPO WŁ / IP II pocztą za potwierdzeniem odbioru. W sytuacji niemożliwości doręczenia pisma do adresata, doręczenie uważa się za dokonane po otrzymaniu przez IZ RPO WŁ / IP II informacji o niemożliwości doręczenia. W przypadku zmiany adresu, na który należy kierować korespondencję związaną z Protestem, przedmiotowa informacja powinna być niezwłocznie przekazana z uwzględnieniem ww. form korespondencji Negatywna ocena projektu i pouczenie Wnioskodawcy o Proteście Przez ocenę negatywną należy rozumieć sytuację, w której projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Przez ocenę pozytywną uznaje się sytuację, w której projekt przeszedł przez wszystkie etapy procedury wyboru i został zakwalifikowany do dofinansowania. Przez zakwalifikowanie do dofinansowania, zgodnie ze słowniczkiem pojęć i wykazem skrótów, należy rozumieć podjęcie przez ZWŁ uchwały o wyłonieniu do podpisania umowy o dofinansowanie. Zakwalifikowaniem do dofinansowania nie jest umieszczenie projektu na liście rezerwowej. W przypadku projektów ocenionych negatywnie informacja przekazywana Wnioskodawcy zawiera, poza wynikiem oceny jego wniosku o dofinansowanie, również: 1. uzasadnienie powodów, dla których wniosek o dofinansowanie projektu nie otrzymał dofinansowania, 2. pouczenie o możliwości złożenia Protestu, które powinno zawierać: a. wskazanie formy wnoszenia Protestu, b. wskazanie obligatoryjnych elementów Protestu, wymienionych w punkcie 3 niniejszych Zasad, c. wskazanie terminu, w jakim należy złożyć Protest, d. wskazanie adresu właściwej instytucji, pod który należy złożyć Protest Wycofanie Protestu Wnioskodawca jest jedynym kompetentnym podmiotem do wycofania Protestu. Kompetencję tą zachowuje do zakończenia procedury odwoławczej. Wycofanie Protestu powinno nastąpić na piśmie. Jeżeli Wnioskodawca wycofa Protest przed upływem 14 dni od otrzymania informacji o negatywnej ocenie projektu zachowuje do upływu ww. terminu prawo do ponownego jego wniesienia Sposób obliczania terminów czynności dokonywanych w ramach procedury odwoławczej Przy obliczaniu terminów w zakresie procedury odwoławczej należy stosować następujące zasady: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia nie było w ostatnim dniu miesiąca, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy (według ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy; Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) lub sobotę, termin upływa dnia następnego, dla obliczania terminów podanych w dniach brane są pod uwagę dni kalendarzowe, chyba że co innego wynika wprost z informacji przekazywanej przez IZ RPO WŁ / IP II lub Zasad. Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 5

6 Nadanie pisma w placówce pocztowej (analogicznie przez kuriera) jest traktowane jako równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego (lub dowodu nadania). Termin na rozpatrzenie wniesionego Protestu rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu otrzymania Protestu przez IZ RPO WŁ / IP II. 5. Procedura rozpatrywania Protestu Protest należy złożyć zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w podrozdziale 4.2. Zasad. Jeżeli pomimo prawidłowego pouczenia Protest został wniesiony: po terminie (o którym mowa w podrozdziale 4.1. Zasad), w sposób sprzeczny z pouczeniem (o którym mowa w podrozdziale 4.2. Zasad), do niewłaściwej instytucji, po raz drugi lub kolejny podlega on odrzuceniu. Całość procedury rozpatrywania Protestu liczona od dnia następującego po dniu wpływu Protestu do dnia nadania do Wnioskodawcy informacji o rozpatrzeniu Protestu: - o przywróceniu projektu do procedury wyboru; - o oddaleniu Protestu; - o odrzuceniu Protestu trwa niedłużej niż 50 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony. Wysłanie przedmiotowej informacji do Wnioskodawcy kończy bieg terminu na rozpatrzenie środka odwoławczego. W sytuacji przywrócenia projektu do procedury wyboru, terminy w zakresie ponownej oceny liczone są zgodnie z Zasadami dotyczącymi procedury wyboru projektów. Informacja dotycząca odrzucenia, oddalenia Protestu oraz informacja skutkująca negatywną oceną wniosku o dofinansowanie zawiera pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy z uwzględnieniem zasady jednokrotnego wniesienia Protestu do danego zakresu procedury wyboru zgodnie z rozdziałem 3. Zasad Etap weryfikacji dopuszczalności Protestu Wstępnej weryfikacji zgodności złożenia Protestu z pouczeniem (formalnej dopuszczalności ) dokonuje według właściwości jego wniesienia DRPO / COP. W przypadku dopuszczalnych Protestów obejmujących zarzuty od oceny formalnej, DRPO / COP dokonuje również wstępnego sprawdzenia zasadności Protestu. Protesty wraz z informacją sporządzoną przez DRPO / COP dotyczącą: potwierdzenia / niepotwierdzenia formalnej dopuszczalności Protestu, odniesienia się do zarzutów od oceny formalnej, przekazywane są do DPR celem właściwego rozpoznania Protestu, w tym weryfikacji jego celowości. W przypadku potwierdzenia przez DPR braku formalnej dopuszczalności Protestu, DPR informuje Wnioskodawcę o odrzuceniu Protestu. W przypadku potwierdzenia przez DPR formalnej dopuszczalności środka odwoławczego, Protest podlega odpowiedniej, dalszej procedurze odwoławczej, opisanej w podrozdziałach 5.2. albo 5.3. albo 5.4. Zasad Weryfikacja celowości i rozpoznanie Protestu obejmującego zarzuty do oceny formalnej DPR weryfikuje celowość wniesienia środka odwoławczego. Niecelowym jest Protest, który w odniesieniu do oceny formalnej, nie dotyczy wszystkich kryteriów formalnych ocenionych negatywnie na etapie oceny formalnej. W przypadku uznania Protestu za niecelowy, DPR przesyła Wnioskodawcy informację o oddaleniu Protestu ze względu na jego niecelowość. Uznanie Protestu za celowy powoduje właściwe rozpoznanie Protestu (weryfikację zarzutów podniesionych w Proteście). Uznanie przez DPR zarzutów za mogące mieć wpływ na wynik oceny formalnej powoduje przekazanie wniosku o dofinansowanie do ponownej oceny formalnej do DRPO / COP. Wnioskodawca informowany jest przez DPR o przywróceniu wniosku o dofinansowanie do procedury wyboru. Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 6

7 Uznanie zarzutów za nie wpływające na możliwość uzyskania pozytywnego wyniku oceny formalnej skutkuje oddaleniem Protestu. Wnioskodawca jest informowany przez DPR o oddaleniu Protestu Weryfikacja celowości i rozpoznanie Protestu obejmującego zarzuty do oceny merytorycznej DPR weryfikuje celowość wniesienia Protestu. Niecelowy jest Protest od oceny merytorycznej: w zakresie kryteriów dostępu; który nie dotyczy wszystkich kryteriów merytorycznych dostępu ocenionych negatywnie na etapie oceny merytorycznej; w zakresie kryteriów ogólnych i szczegółowych, gdy ponowna weryfikacja wszystkich kwestionowanych w Proteście kryteriów nie daje teoretycznej możliwości uzyskania przez Projekt minimum 60 % ogólnej liczby punktów; Niecelowość środka odwoławczego dotycząca otrzymanej punktacji na ocenie merytorycznej w zakresie kryteriów ogólnych i szczegółowych obrazuje schemat: liczba punktów uzyskanych przez projekt w ramach oceny merytorycznej - liczba punktów uzyskanych za kryteria kwestionowane w Proteście + maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za kryteria kwestionowane w Proteście < 60% maksymalnej sumy punktów możliwej do uzyskania w ramach oceny merytorycznej W przypadku uznania Protestu za niecelowy Protest zostaje oddalony. Informacja o oddaleniu Protestu zostaje przekazana przez DPR do Wnioskodawcy. W przypadku, gdy Protest jest celowy podlega rozpoznaniu. W celu rozpoznania Protestu powoływany jest ekspert (eksperci) dokonujący oceny w zakresie kryteriów, do których odnoszą się zarzuty objęte Protestem. W zależności od charakteru podnoszonych zarzutów możliwe jest rozpoznanie Protestu przez DPR bez powołania eksperta (ekspertów) Rozpoznanie Protestu obejmującego zarzuty do oceny merytorycznej w zakresie kryteriów dostępu Jeżeli w wyniku rozpoznania Protestu, zarzuty uznane zostaną za mogące mieć wpływ na wynik oceny, Wnioskodawca informowany jest przez DPR o przywróceniu projektu do procedury wyboru. Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją dotyczącą rozpatrzenia Protestu przekazywany jest według właściwości do DRPO / COP do ponownej oceny merytorycznej, gdzie oceniany jest powtórnie przez Komisję Konkursową. Uznanie zarzutów za nie wpływające na możliwość uzyskania pozytywnego wyniku oceny skutkuje oddaleniem Protestu. Wnioskodawca jest informowany przez DPR o oddaleniu Protestu Rozpoznanie Protestu obejmującego zarzuty do oceny merytorycznej w zakresie kryteriów ogólnych i szczegółowych Po dokonaniu przez DPR lub eksperta (ekspertów) oceny, o której mowa w podrozdziale 5.3. Zasad, DPR sporządza notatkę dotyczącą ilości punktów jaką otrzymuje projekt w wyniku rozpoznania Protestu i uwzględnieniu punktacji zdobytej w ponownie ocenianych kryteriach. W przypadku, gdy w wyniku procedury odwoławczej projekt uzyskał minimum 60% ogólnej liczby punktów, informacja o zdobytej punktacji i przywróceniu projektu do procedury wyboru przekazywana jest wraz z dokumentacją według właściwości do DRPO / COP celem dalszego procedowania. Wnioskodawca informowany jest przez DPR o przywróceniu projektu do procedury wyboru. W przypadku, gdy w wyniku procedury odwoławczej projekt uzyskał poniżej 60% ogólnej liczby punktów Protest podlega oddaleniu. Wnioskodawca jest informowany przez DPR o oddaleniu Protestu Rozpoznanie Protestu obejmującego zarzuty dotyczące niezakwalifikowania do dofinansowania W sytuacji, gdy przedmiotem Protestu są zarzuty w odniesieniu do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania, DPR dokonuje analizy zarzutów i przekazuje ją wraz z Protestem do decyzji ZWŁ. ZWŁ podejmuje decyzję co do: zasadności Protestu. Informacja o decyzji ZWŁ i przywróceniu projektu do procedury wyboru przekazywana jest przez DPR do Wnioskodawcy oraz według właściwości do DRPO / COP. niezasadności Protestu. Informacja o decyzji ZWŁ i oddaleniu Protestu przekazywana jest przez DPR do Wnioskodawcy oraz według właściwości do DRPO / COP. Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 7

8 6. Postępowanie po zakończeniu procedury odwoławczej i sądowo-administracyjnej Projekty przywrócone do procedury wyboru przekazywane są według właściwości DRPO/COP do dalszej procedury zgodnie z Zasadami dotyczącymi procedury wyboru projektów. Przepisy rozdziału 6. oraz pozostałe przepisy Zasad stosuje się odpowiednio do postępowania przeprowadzanego w wyniku prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uwzględniającego skargę Wnioskodawcy. Wniesienie do ZWŁ przez DRPO/COP listy projektów, które w wyniku procedury odwoławczej lub sądowo-administracyjnej mogą zostać zakwalifikowane do dofinansowania nie jest uwarunkowane zakończeniem wszystkich postępowań odwoławczych lub sądowo administracyjnych dotyczących procedury wyboru w ramach danego konkursu/naboru. 7. Skarga do sądu administracyjnego Po wyczerpaniu środków odwoławczych przysługujących przed IZ RPO WŁ, Wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z Ustawą. Informacja o możliwości wniesienia skargi musi znajdować się w pouczeniu. Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub jego brak. 8. Przepisy przejściowe Do postępowań odwoławczych w sprawach dotyczących projektów wyłonionych w trybie konkursu zamkniętego, co do których ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu zostało opublikowane przed wejściem w życie niniejszej Uchwały mają zastosowanie Zasady procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata obowiązujące w dniu ukazania się ogłoszenia o rozpoczęciu konkursu. Do postępowań odwoławczych w sprawach dotyczących indywidualnych projektów kluczowych, co do których podpisanie umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , umowy dotyczącej przygotowania projektu zintegrowanego będącego indywidualnym projektem kluczowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata lub podjęcie uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie określenia praw i obowiązków Beneficjenta w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie określenia praw i obowiązków Beneficjenta w zakresie przygotowania projektu zintegrowanego będącego indywidualnym projektem kluczowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata nastąpiło przed wejściem w życie niniejszej Uchwały mają zastosowanie Zasady procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata obowiązujące w dniu podpisania w/w umów lub podjęcia w/w uchwał. Zasady procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 8

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu przysługuje? Sposób złożenia protestu

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne Wykaz zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przyjętych przez Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 1 kwietnia 2009 roku SPIS TREŚCI Słowniczek pojęć i wykaz skrótów... 3 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu

Bardziej szczegółowo

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 388/2015 z dnia 19 marca 2015 r. Opole, marzec 2015 r.

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 388/2015 z dnia 19 marca 2015 r. Opole, marzec 2015 r. . ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020 Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Załącznik do Uchwały NWZC_12/2015 z dnia 18.12.2015 Zał. nr 4 do Regulaminu Rady Programowej ZMIANY: - Zał... zmiana treści do Uchwały.. z dnia. Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 705/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 705/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 705/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Instytucji Organizującej Konkurs - IP usunięto oraz adres strony

Instytucji Organizującej Konkurs - IP usunięto oraz adres strony Rejestr zmian regulaminu konkursu - RPZP.02.07.00-IP.01-32-K02/17 Lp. Dokument, w którym wprowadzane są zmiany Rozdział / Podrozdzia ł / Punkt /Strona 1. Regulamin konkursu Strona tytułowa /strona 34 Dotychczasowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPOWŚ na lata Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPOWŚ na lata Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów Regulamin procedury odwoławczej dla IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

34 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu

34 Instytucja właściwa do rozpatrzenia protestu Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013r. Rozdział IV Procedura odwoławcza Dział I Zasady ogólne Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 ogłasza Konkurs dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji Zasady weryfikacji programów rewitalizacji Zielona Góra, kwiecień 2016 r. 2 I. Informacje ogólne 1. Zasady w szczególności określają zakres naboru i przebieg weryfikacji programów rewitalizacji. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Informator o procedurze odwoławczej

Informator o procedurze odwoławczej WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Informator o procedurze odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury odwoławczej. Podstawa prawna

Regulamin procedury odwoławczej. Podstawa prawna Załącznik nr 4 Regulamin procedury odwoławczej 1 Podstawa prawna 1. Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dalej

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Wersja 1.0 Szczecin, dnia 31 sierpnia Str. 1. Wersja 1.1 Szczecin, dnia 30 października 2017

Str. 1. Wersja 1.0 Szczecin, dnia 31 sierpnia Str. 1. Wersja 1.1 Szczecin, dnia 30 października 2017 Regulamin konkursu w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Najpierw protest. W przypadku, gdy instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca

Najpierw protest. W przypadku, gdy instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca W przypadku otrzymania informacji o odrzuceniu projektu albo o umieszczeniu go na liście rankingowej jako projektu rezerwowego, wnioskodawca w pierwszej kolejności uprawniony będzie do pisemnego protestu

Bardziej szczegółowo

6.7. Procedura odwoławcza

6.7. Procedura odwoławcza Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 49/610/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. 6.7. Procedura odwoławcza Za prawidłową realizację Programu, w tym określenie środków odwoławczych przysługujących

Bardziej szczegółowo

Ochrona prawna podmiotów ubiegających się o dofinansowanie unijne.

Ochrona prawna podmiotów ubiegających się o dofinansowanie unijne. Ochrona prawna podmiotów ubiegających się o dofinansowanie unijne. Z uwagi na przyjęcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmianie uległo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r.

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY

Bardziej szczegółowo

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności(dz.u. poz.378),

Bardziej szczegółowo

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r.

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r. Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, 22.05.2015 r. Prawne podstawy oceny i wyboru projektów Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Regulamin. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODWOŁAWCZA. Protest

PROCEDURA ODWOŁAWCZA. Protest PROCEDURA ODWOŁAWCZA Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego. Podstawę prawną w zakresie procedury odwoławczej do wszystkich programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

RPSL IZ /16

RPSL IZ /16 Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 11.02.03-IZ.01-24-134/16 Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia Załącznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia protestu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Procedury odwoławcze w ramach LSR

Procedury odwoławcze w ramach LSR Załącznik nr 4 do Zasad.. Procedury odwoławcze w ramach LSR A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w zakresie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Prawo do protestu (art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III PZ 3/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2017 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSA Ewa Stefańska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów. Postanowienia ogółne

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów. Postanowienia ogółne Załącznik nr 1 do uchwały Nr 83/958/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 06 października 2015 r. Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego

Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego Zasady weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego Wykaz skrótów i objaśnienia używanych pojęć: IZ RPO WZ - Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR. Zasady ogólne

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR. Zasady ogólne Załącznik do uchwały Nr 5/120/16 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR zwany dalej: Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa nr 1340 /124/V/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa nr 1340 /124/V/2016 z dn r. Procedura naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 4.0 1 Postanowienia ogólne 1. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w obszarze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa nr 48/164/V/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa nr 48/164/V/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. Procedura naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz oceny pracy eksperta wersja 5.0 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Białystok, r.

Białystok, r. Białystok, 24.01.2018 r. Komunikat nr 6 dotyczący konkursu o nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 ogłoszonego 17.11.2017 r. w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego

Bardziej szczegółowo

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO

6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO Załącznik do uchwały Nr 30/365/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. 6.2.6 INSTRUKCJA OCENY I NABORU WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSU ZAMKNIĘTEGO BEZ PRESELEKCJI Departament WdraŜania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r.

Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r. Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r. ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW UCZESTNICZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w zakresie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w zakresie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR objętego PROW 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 4/10. Dnia 19 marca 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 4/10. Dnia 19 marca 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II UZ 4/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2010 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1105/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lipca 2016 roku

UCHWAŁA Nr 1105/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lipca 2016 roku UCHWAŁA Nr 1105/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 778/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Cel powstania i działania Zespołu Ekspertów

Cel powstania i działania Zespołu Ekspertów Regulamin Prac Zespołu Ekspertów oceniającego projekty złoŝone w ramach Działania 1.4 i 1.6 oraz Poddziałania 1.5.2 Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 4717/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru operacji ETAP OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Bardziej szczegółowo

Nr konkursu: RPOWZ/1.1.1/Schemat A/2010/1 Rozdział /Podrozdział /Punkt/Strona. Zmiana

Nr konkursu: RPOWZ/1.1.1/Schemat A/2010/1 Rozdział /Podrozdział /Punkt/Strona. Zmiana Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej ogłoszonej w dniu 24 marca 2010 roku Oś priorytetowa 1 Gospodarka Innowacje Technologie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: ... Akceptuję: ... Sporządził: ... MINISTERSTWO ENERGII Departament Funduszy Europejskich wersja 1.0 styczeń 2016 r.

Zatwierdzam: ... Akceptuję: ... Sporządził: ... MINISTERSTWO ENERGII Departament Funduszy Europejskich wersja 1.0 styczeń 2016 r. Regulamin naboru ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Wersja nr 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 382/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami

Wersja nr 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 382/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ds. wyboru kandydatów 1 na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Wersja nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków REGULAMIN NABORU na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL02 pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz )

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ) ZMIANY W KPA z 7 kwietnia 2017 (Dz.U. 2017 poz. 935) OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca 2017 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.) Terminy KPA: Załatwianie spraw: Art. 35. 2. Niezwłocznie - powinny być załatwiane sprawy,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 2 Zakres zastosowania Regulaminu

Podstawa prawna. 2 Zakres zastosowania Regulaminu Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regulamin procedury odwoławczej dla IP RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 1 Podstawa prawna Podstawę prawną do wniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

*Liczone od dnia złożenia wniosku. Zakres doświadczenia dla danego okresu, liczony jest jednokrotnie.

*Liczone od dnia złożenia wniosku. Zakres doświadczenia dla danego okresu, liczony jest jednokrotnie. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE, INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OGŁASZA: nabór kandydatów na ekspertów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1392/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017

Uchwała Nr 1392/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 Uchwała Nr 1392/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny grantobiorców

Procedury wyboru i oceny grantobiorców Procedury wyboru i oceny grantobiorców Wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior dokonuje się na podstawie i zgodnie z właściwymi przepisami europejskimi i krajowymi, w

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dla działania 4.1 i 4.2 PO IiŚ

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dla działania 4.1 i 4.2 PO IiŚ SPOTKANIE INFORMACYJNE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach konkursu dla działania 4.1 i 4.2 PO IiŚ 2014-2020 Centrum Unijnych Projektów Transportowych 17 i 18 marca 2016 OGŁOSZENIE KONKURSU: Program

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie. Warszawa, 21 grudnia 2015 r.

Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie. Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Procedura dokonywania wyboru wniosku o dofinansowanie Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Etapy wyboru projektu wstępna weryfikacja wniosku ocena formalna wniosku ocena merytoryczna wniosku (w tym negocjacje)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRACY EKSPERTÓW RPO WZ BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYBORZE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

MONITORING PRACY EKSPERTÓW RPO WZ BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYBORZE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MONITORING PRACY EKSPERTÓW RPO WZ 2014-2020 BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYBORZE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Wersja 2.0 Szczecin, styczeń 2017 r. 1 Wykaz skrótów: IZ Instytucja

Bardziej szczegółowo

Termin naboru: 02.11.2009 07.12.2009. Kielce, październik 2009r.

Termin naboru: 02.11.2009 07.12.2009. Kielce, październik 2009r. Załącznik do Uchwały nr2140/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dni 28 października2009roku REGULAMIN jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 1.4.1. ogłaszanego w ramach Osi Priorytetowej I Działania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego

Wzór. Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego .. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 4244 /2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2013 r. Wzór Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu

Regulamin przeprowadzania konkursu Wersja z dnia 10.07.2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) w Warszawie Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

W KRAKOWIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD operacji własnych LGD i dla podmiotów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Eksperci. I. Eksperci

Eksperci. I. Eksperci Eksperci I. Eksperci W celu zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny projektów w procesie wyboru projektów do dofinansowania mogą uczestniczyć eksperci posiadający specjalistyczna wiedzę i/lub umiejętności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I PZ 11/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy Uchwała Zarządu Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu nr 8/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Procedur wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja nr 1 październik 2016 r. Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 23/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 maja 2010 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2555/229/V/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2555/229/V/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2555/229/V/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. Procedura naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4877/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Uchwała Nr 4877/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Uchwała Nr 4877/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

Załącznik nr 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ETAPY KONKURSU (EFS) Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie)...3 2. Etap II ocena

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Numer naboru: RPPD _ IP /16

Poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Numer naboru: RPPD _ IP /16 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 86/17. Dnia 6 września 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 86/17. Dnia 6 września 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CZ 86/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 września 2017 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku.

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego Nr VI/2016 z dnia 19.09.2016 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 16. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA I WYBORU OPERACJI ORAZ ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2017

Uchwała Nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2017 Uchwała Nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16

Bardziej szczegółowo

5. Wyniki badań socjologicznych

5. Wyniki badań socjologicznych 5. Wyniki badań socjologicznych Procedura odwoławcza w programach operacyjnych stwarza wnioskodawcom możliwość ponownego rozpatrzenia złożonych do dofinansowania projektów pod względem spełnienia kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 2020

REGULAMIN KONKURSU. Oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 2020 REGULAMIN KONKURSU Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Oś priorytetowa IV Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/13

Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/13 Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/13 dla kategorii interwencji 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią - projekty z zakresu termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CZ 38/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lipca 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur.

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego I. WSTĘP: 1. Procedury opisują sposób wyboru

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DS

ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DS ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DS. WERYFIKACJI PROGRAMÓW REWITALIZACJI W PROJEKCIE WSPARCIE GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W OPRACOWANIU ALBO AKTUALIZACJI PROGRAMÓW REWITALIZACJI POPT 2014-2020

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gminy Stryków na stanowiskach urzędniczych,

R E G U L A M I N okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gminy Stryków na stanowiskach urzędniczych, Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2009 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2009r. R E G U L A M I N okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gminy Stryków na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/23(1)02/2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie projektów (składanie wniosków oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Wytyczne programowe w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Wytyczne programowe w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Wersja 1.2 Zasady oceny i wyboru projektów określa ustawa z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo