Aplikacja notatnik. Opracował: Damian Krzesimowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacja notatnik. Opracował: Damian Krzesimowski"

Transkrypt

1 Aplikacja notatnik 1. Tworzenie nowego projektu aplikacji i jej interfejsu W środowisku Visual Studio wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+N. W oknie New Project: - zaznacz pozycję Visual Basic, Windows Form Application; - w polu Name wpisz nazwię aplikacji Notatnik; - kliknij OK. Następnie w widoku projektowania (zakładka Form1.vb [Design]) w palecie komponentów (podokno Toolbox), w kategorii Common Controls odnajdź komponent TextBox i umieść go na powierzchni formy. Zaznacz dodany do formy komponent i w oknie własności (klawisz F4 lub Win+P): - przełącz okno własności do widoku w kategoriach (przycisk Categorized); - w grupie Behavior zmień własność Multiline na True; - w grupie Layout odnajdź własność Dock; z własnością tą związane jest proste okno dialogowe, które pozwala na wybór położenia komponentu na formie; wybierz Fill pole tekstowe wypełni całą dostępną przestrzeń okna; - zmień jeszcze widoczną w grupie Appearance własność ScrollBars na Both. Dzięki ustawieniu własności Dock nie musisz się martwić o zachowanie pola tekstowego w razie zmiany rozmiaru formy przez użytkownika komponent powinien zmieniać swój rozmiar tak, żeby dopasować go do nowego rozmiaru okna. 1/12

2 2. Zmiana nazwy okna W widoku projektowania zaznacz klasę okna Form1 i przejdź do listy własności na zakładce Properties. Odnajdź własność Text formy i w związanym z nią polu edycyjnym wpisz Notatnik. Naciśnij Enter, aby potwierdzić zmianę. 3. Zmiana ikony okna i aplikacji Na komputer lokalny ściągnij dowolny zestaw ikon o rozszerzeniu.ico. Ponownie zaznacz obiekt okna Form1, klikając jego pasek tytułu w podglądzie. Odnajdź jego własność Icon w grupie Window Style i kliknij przycisk z trzema kropkami. Otworzy się standardowe okno dialogowe, w którym możesz wskazać plik o rozszerzeniu.ico. Zostanie z niego pobrana ikona wyświetlana na pasku tytułu formy. Klikając Otwórz, wybierz plik i zamknij okno dialogowe. Następnie z menu Project wybierz pozycję Notatnik Properties. Pojawi się zakładka Notatnik, na której w rozwijanej liście Icon wybierz pozycję <Browse >. Ponownie zobaczysz okno dialogowe wyboru pliku, w którym wyboerz plik zawierający ikonę aplikacji, włączoną do skompilowanego pliku.exe. Kliknij Otwórz, aby zamknąć okno dialogowe. Teraz zamknij zakładkę z własnościami projektu i naciśnij klawisz F6, aby zbudować cały projekt, a następnie F5, aby go uruchomić. 4. Pasek stanu Dodaj do okna pasek stanu, czyli komponent StatusStrip z grupy Menus & Toolbars. Jego własność Dock jest automatycznie ustawiona na Bottom. Powstanie obiekt StatusStrip1. Zaznacz go. W oknie własności odnajdź własność Items i kliknij przycisk z wielokropkiem, aby uruchomić edytor kolekcji. W oknie Items Collection Editor z rozwijanego menu z lewej strony wybierz IStatusLabel i kliknij przycisk Add. W ten sposób dodasz do paska stanu pole tekstowe. Nie zamykając edytora, zaznacz element ToolStripStatusLabel1 na lewej liście za pomocą lokalnego okna własności i zmień jego własność Text na Brak pliku. Kliknij OK, aby zamknąć edytor. 2/12

3 5. Menu główne aplikacji W widoku projektowania, w podoknie Toolbox, w grupie Menus & Toolbars zaznacz komponent MenuStrip i umieść go na formie. Podobnie jak komponent paska stanu, także i ten komponent znajdziesz na dodatkowym pasku pod podglądem formy. Komponent ten reprezentowany jest także na podglądzie formy podgląd ów jest zarazem edytorem menu. Po wstawieniu menu sposób ułożenia pola edycyjnego TextBox1 względem okna może nie działać prawidłowo, ponieważ menu ułożone jest niejako nad polem edycyjnym i przesłania jego górną część. W takiej sytuacji zaznacz pole edycyjne i z jego menu kontekstowego wybierz polecenie Bring to Front. Jeżeli komponent MenuStrip1 jest zaznaczony, w podglądzie okna staje się widoczny całkiem wygodny edytor. Miejsce, w którym możesz wpisać nazwę podmenu, jest oznaczone napisem Type Here. Wprowadź nazwę pierwszego podmenu: &Plik. Po rozpoczęciu pisania natychmiast pojawią się dodatkowe miejsca, pozwalające na utworzenie kolejnego podmenu oraz pierwszej pozycji w podmenu Plik. W podmenu Plik umieść cztery pozycje: &Otwórz, &Zapisz jako, separator (należy wpisać pojedynczy znak myślnika), Zamknij. Następnie dodaj podmenu &Edycja z pozycjami Cofnij, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Usuń oraz Zaznacz wszystko. W razie kłopotów z edycją nowego podmenu możesz użyć klawisza Tab do przejścia do odpowiedniej pozycji w edytorze menu. Dodaj także podmenu &Widok, w którym możesz umieścić pozycje &Czcionka, &Tło i Pasek &stanu. Następnie zaznacz w edytorze pozycję Otwórz i w oknie własności odnajdź pozycję ShortcutKeys. Po uruchomieniu edytora tej własności zaznacz w nim opcję Ctrl, a z rozwijalnego menu wybierz O. Analogicznie powiąż z pozycją Zapisz jako kombinację klawiszy Ctrl+S. 3/12

4 Umieszczony w nazwie pozycji menu znak & wskazuje na aktywny klawisz ale nie jest to jego definicja, a jedynie informacja. 6. Metoda zdarzeniowa zamykająca aplikację W widoku projektowania, na podglądzie formy kliknij dwukrotnie pozycję menu Zamknij. W powstałej w ten sposób metodzie zdarzeniowej wpisz polecenie Close(): Private Sub ZamknijToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ZamknijToolStripMenuItem.Click Close() Polecenie Close() umieszczone w metodzie ZamknijToolStripMenuItemClick jest wywołaniem metody formy, a więc metody instancji klasy Form1, do której dostęp masz przez referencję Me. 7. Potwierdzenie zamknięcia aplikacji Przejdź do widoku projektowania i za pomocą podokna Properties utwórz metodę zdarzeniową do zdarzenia FormClosing (zakładka Events z ikoną błyskawicy). Umieść w niej polecenie wyświetlające komunikat z odpowiednim pytaniem. Nie dysponujesz jeszcze metodą zapisującą tekst do pliku, więc w odpowiednim miejscu metody Form1_FormClosing wstaw tymczasowe polecenie wyświetlające komunikat, który ma przypominać o uzupełnieniu kodu. Private Sub Form1_FormClosing(sender As Object, e As FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing Dim dr As DialogResult = MessageBox.Show("Czy zapisać zmiany w edytowanym dokumencie?", Me.Text, MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button3) Select Case dr Case DialogResult.Yes MessageBox.Show("Wstawić wywołanie metody zapisującej zawartość notatnika do pliku") Case DialogResult.No Case DialogResult.Cancel e.cancel = True Case Else e.cancel = True End Select Pytanie o zachowanie dokumentu nie ma sensu, jeżeli nie został zmieniony po otwarciu aplikacji lub po jego ostatnim zapisaniu na dysku. Dlatego warto w klasie Form1 zdefiniować pole typu Boolean, którego wartość będzie ustalana na True w przypadku modyfikacji zawartości notatnika (zdarzenie TextChanged komponentu TextBox). Jeżeli podczas zamykania formy jest ono równe False, komunikat z pytaniem nie zostanie pokazany (zdefiniuj funkcję warunkową). 8. Zamykanie aplikacji przyciskiem Esc Aktywuj widok projektowania (Shift+F7). Zaznacz formę i w oknie własności na zakładce Properties zmień własność KeyPreview formy na True. Zmień zakładkę na Events i kliknij dwukrotnie pole przy zdarzeniu KeyPress. W utworzonej w ten sposób metodzie zdarzeniowej umieść polecenie: If e.keychar = Chr(27) Then Close() Klawiszowi Esc nie odpowiada żaden znak alfabetu, ale posiada on kod w tablicy ASCII o numerze 27. 4/12

5 9. Ukrywanie i pokazywanie paska stanu (polecenie w menu) Wróć do podglądu formy i kliknij dwukrotnie pozycję Pasek stanu z menu Widok. Utworzysz w ten sposób metodę zdarzeniową, w której umieścisz polecenia: Private Sub PasekstanuToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles PasekstanuToolStripMenuItem.Click PasekstanuToolStripMenuItem.Checked = Not PasekstanuToolStripMenuItem.Checked StatusStrip1.Visible = PasekstanuToolStripMenuItem.Checked Jeszcze raz wróć do podglądu formy i zaznacz pozycję Pasek stanu w menu Widok. Za pomocą okna własności ustal wartość początkową własności Checkes na True (lub zmień wartość własności CheckState na Checked). 10. Odczytywanie tekstu z pliku Przejdź do edytora kodu (F7). Do zbioru deklaracji przestrzeni nazw na początku pliku dodaj: Imports System.IO W klasie Form1 umieść kod metody z listingu: Public Shared Function CzytajPlikTekstowy(nazwaPliku As String) As String() Dim tekst As List(Of String) = New List(Of String) Try Using sr As StreamReader = New StreamReader(nazwaPliku) Dim wiersz As String = sr.readline() While Not wiersz Is Nothing tekst.add(wiersz) wiersz = sr.readline() End While sr.close() Return tekst.toarray() End Using Catch e As Exception MessageBox.Show("Błąd odczytu pliku " & nazwapliku & " (" & ex.message & ")") Return Nothing End Try End Function Do gromadzenia i przechowywania tekstu wewnątrz metody korzystasz z typu ogólnego List, sparametryzowanego typem String. Każdy łańcuch przechowuje osobny wiersz odczytanego z pliku tekstu. W przypadku powodzenia metoda konwertuje ową listę na tablicę łańcuchów. Dzięki temu zwracaną przez metodę będzie można wprost przypisać do własności Lines komponentu TextBox, która jest tablicą łańcuchów. Jeżeli jednak nie interesowałby Cię podział na akapity wczytywango tekstu, można go jednym poleceniem odczytać w całości, korzystając z metody ReadToEnd klasy StreamReader. Przygotowując tekst informacji wyświetlanej za pomocą metody MessageBox.Show można korzystać ze znaków nowej linii (Chr(13)) lub znaku tabulacji (Chr(9)). Okno komunikatu może zawierać również tytuł oraz ikonę informującą o charakterze komunikatu. Aby tak było podaj dodatkowe argumety: MessageBox.Show("Błąd odczytu pliku " & nazwapliku & vbnewline & "Opis wyjątku: " & e.message, "Notatnik - Błąd przy wczytywaniu pliku", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 5/12

6 11. Wybór pliku za pomocą okna dialogowego Wróć do widoku projektowania. W podoknie Toolbox, w grupie Dialogs zaznacz komponent OpenFileDialogs i umieść go na podglądzie formy. Nowy obiekt OpenFileDialog1 nie pojawi się jednak na samej formie, ale pod nią, na liście komponentów razem z MenuStrip1 i StatusStrip1. Dwukrotnie kliknij pozycję menu Otwórz w podglądzie menu, tworząc w ten sposób metodę zdarzeniową uruchamianą w przypadku wybrania tej pozycji menu w działającej aplikacji. Wpisz kod: Private Sub OtwórzToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles OtwórzToolStripMenuItem.Click If OpenFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then Dim nazwapliku As String = OpenFileDialog1.FileName TextBox1.Lines = CzytajPlikTekstowy(nazwaPliku) Dim ostatnislash As Integer = nazwapliku.lastindexof("\") ToolStripStatusLabel1.Text = nazwapliku.substring(ostatnislash + 1, nazwapliku.length - ostatnislash - 1) Ustaw także kilka opcji okna dialogowego. Aby to zrobić, wróć do widoku projektowania, zaznacz komponent OpenFileDialog1 i korzystając z okna własności: - zmień tytuł okna, edytując własność Title na Wczytaj plik; - własność DefaultExt zmień na txt; - wyczyść zawartość pola przy własności FileName; - edytuj pole przy własności InitialDirectory, podając katalog domyślny równy katalogowi bieżącemu (wpisz kropkę); - wpisz łańcuch określający filtry (własność Filter): Pliki tekstowe (*.txt) *.txt Pliki INI (*.ini) *.ini Pliki źródłowe VB (*.vb) *.vb Wszystkie pliki (*.*) *.* Po wprowadzeniu powyższych zmian i kompilacji projektu sprawdź, czy uda się wczytać jakiś plik tekstowy. 12. Zapisywanie tekstu do pliku W obrębie klasy Form1 zdefiniuj metodę z listingu: Public Shared Sub ZapiszDoPlikuTekstowego(nazwaPliku As String, tekst As String()) Using sw As StreamWriter = New StreamWriter(nazwaPliku) For Each wiersz As String In tekst sw.writeline(wiersz) sw.close() End Using W widoku projektowania umieść na formie komponent SaveFileDialog z zakładki Dialogs podokna Toolbox. Zaznacz go i w oknie własności na zakładce Properties: - zmień własność Title na Zapisz do pliku; - zmień DefaultExt na txt; - odnajdź jego własność Filter i w związanym z nią polu wpisz łańcuch definiujący filtr Pliki tekstowe (*.txt) *.txt Pliki INI (*.ini) *.ini Pliki źródłowe VB (*.vb) *.vb Wszystkie pliki (*.*) *.*; - zmień InitialDirectory na kropkę. 6/12

7 Utwórz metodę zdarzeniową do pozycji Zapisz jako w menu Plik i umieść w niej kod: Opracował: Damian Krzesimowski Private Sub ZapiszJakoToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ZapiszJakoToolStripMenuItem.Click Dim nazwapliku As String = OpenFileDialog1.FileName If nazwapliku.length > 0 Then SaveFileDialog1.FileName = nazwapliku If SaveFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then nazwapliku = SaveFileDialog1.FileName ZapiszDoPlikuTekstowego(nazwaPliku, TextBox1.Lines) Dim ostatnislash As Integer = nazwapliku.lastindexof("\") ToolStripStatusLabel1.Text = nazwapliku.substring(ostatnislash + 1, nazwapliku.length - ostatnislash - 1) zmianatekstu = False Teraz możesz uzupełnić metodę Form1_FormClosing wywołaniem powyższej metody z argumentami równymi null: Case DialogResult.Yes ZapiszJakoToolStripMenuItem_Click(Nothing, Nothing) 13. Okna dialogowe wyboru czcionki i koloru Na podglądzie formy umieść okno dialogowe FontDialog z zakładki Dialogs. Następnie dla pozycji Czcionka w menu Widok utwórz metodę zdarzeniową z poleceniami z listingu: Private Sub CzcionkaToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles CzcionkaToolStripMenuItem.Click FontDialog1.Font = TextBox1.Font If FontDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then TextBox1.Font = FontDialog1.Font W zupełnie analogiczny sposób możesz przygotować metodę pozwalającą na wybór koloru tła, korzystającą z komponentu ColorDialog: Private Sub TłoToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles TłoToolStripMenuItem.Click ColorDialog1.Color = TextBox1.BackColor If ColorDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then TextBox1.BackColor = ColorDialog1.Color 14. Edycja i korzystanie ze schowka Kolejna grupa poleceń związana jest z menu Edycja. Ich obsługa okazuje się łatwa, ponieważ komponent TextBox posiada odpowiednie metody, które zadanie sprowadzi do ich właściwego wywołania. Uzupełnij ciało klasy Form1 o podane listingi: Private Sub CofnijToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles CofnijToolStripMenuItem.Click TextBox1.Undo() Private Sub WytnijToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles WytnijToolStripMenuItem.Click TextBox1.Cut() 7/12

8 Private Sub KopiujToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles KopiujToolStripMenuItem.Click TextBox1.Copy() Private Sub WklejToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles WklejToolStripMenuItem.Click TextBox1.Paste() Private Sub UsuńToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles UsuńToolStripMenuItem.Click TextBox1.SelectedText = "" Private Sub ZaznaczWszystkoToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ZaznaczWszystkoToolStripMenuItem.Click TextBox1.SelectAll() 15. Polecenia Ustawienia wydruku i Drukuj w menu Plik Przejdź do widoku projektowania. Zaznacz komponent menu głównego menustrip1. W edytorze menu widocznym na podglądzie formy zaznacz pozycję Zamknij w podmenu Plik i z menu kontekstowego wybierz Insert, a następnie Menu Item. Kliknij dodany element i zmień jego etykietę na &Ustawienia wydruku. Powtórz czynności, aby dodać polecenia Podgląd wydruku oraz &Druku. Ustaw klawisz skrótu tego ostatniego na Ctrl+P. Za poleceniem Drukuj wstaw separator. Tak dodane komponenty mają nazwy toolstripmenuitemn, gdzie n to kolejna liczba naturalna. Jeżeli chcesz nadać im bardziej przyjazne nazwy, zaznacz je w widoku projektowania, przejdź do okna własności i zmień ich nazwy, korzystając z własności Name. 8/12

9 16. Metoda zarządzająca drukowaniem tekstu Na podglądzie formy umieść komponent PrintDocument z zakładki Printing. Zdefiniuj prywatne pole: Dim sr As StringReader = Nothing W widoku projektowania interfejsu zaznacz obiekt PrintDocument1, w oknie własności przejdź na zakładkę zdarzeń i utwórz metodę związaną ze zdarzeniem PrintPage. Umieść w niej pętlę przenoszącą zawartość pola tekstowego linia po linii na powierzchnię drukowanej strony: Private Sub PrintDocument1_PrintPage(sender As Object, e As Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage Dim czcionka As Font = TextBox1.Font Dim wysokoscwiersza As Integer = CInt(czcionka.GetHeight(e.Graphics)) Dim ilosclinii As Integer = e.marginbounds.height \ wysokoscwiersza If IsNothing(sr) Then sr = New StringReader(TextBox1.Text) e.hasmorepages = True For i As Integer = 1 To ilosclinii Dim wiersz As String = sr.readline() If IsNothing(wiersz) Then e.hasmorepages = False sr = Nothing Exit For e.graphics.drawstring( wiersz, czcionka, Brushes.Black, e.marginbounds.left, e.marginbounds.top + i * wysokoscwiersza) Teraz pozostaje uruchomić proces drukowania. W tym celu: - na podglądzie formy umieść komponent PrintDialog z zakładki Printing; - za pomocą okna Properties powiąż jego własność Document z obiektem PrintDocument1; - utwórz metodę zdarzeniową do pozycji Drukuj w menu Plik i umieść w niej polecenia: Private Sub ToolStripMenuItem2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ToolStripMenuItem2.Click If PrintDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then PrintDocument1.DocumentName = "Notatnik - " & ToolStripStatusLabel1.Text PrintDocument1.Print() 17. Okno dialogowe ustawień wydruku Dodaj do formy kontrolkę PageSetupDialog, pozwalającą na ustalenie przez użytkownika aplikacji sposobu, w jaki będą drukowane strony. Jej własność Document powiąż z kontrolką PrintDocument1. Utwórz metodę zdarzeniową do pozycji Ustawienia wydruku z menu Plik i umieść w niej wywołanie metody ShowDialog komponentu PageSetupDialog1: Private Sub ToolStripMenuItem3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ToolStripMenuItem3.Click PageSetupDialog1.ShowDialog() 9/12

10 Opracował: Damian Krzesimowski Nowe okno dialogowe umożliwia zmianę ustawień drukowania związanych z komponentem PrintDocument1. Okno, które zobaczysz, może zależeć od wersji systemu operacyjnego oraz wybranej drukarki. 18. Podgląd wydruku Na formie umieść komponent PrintPreviewDialog. Jego własność Document powiąż z PrintDocument1. Utwórz metodę zdarzeniową do pozycji Podgląd wydruku z menu Plik i umieść w niej wywołanie metody ShowDialog komponentu PrintDocument1: Private Sub ToolStripMenuItem4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ToolStripMenuItem4.Click PrintPreviewDialog1.ShowDialog() 19. Rozwiązanie problemu długich linii Na podglądzie można zobaczyć, że długie linie w drukowanym tekście są po prostu ucinane. To oczywiście nie jest pożądane. Najbardziej dogodnym momentem na podział linii wydaje się chwila, w której tworzony jest strumień reprezentujący zawartość pola tekstowego, tj. linia If IsNothing(sr) Then sr = New Stringreader(TextBox1.text). Argumentem użytego w tej linii konstruktowa klasy Stringreader, a więc łańcuch odczytany z własności TextBox1.Text, musisz zastąpić łańcuchem, w którym długie linie będą już podzielone. Zmodyfikuj wobec tego metodę PrintDocument1_PrintPage zgodnie z listingiem: Private Sub PrintDocument1_PrintPage(sender As Object, e As Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage Dim czcionka As Font = TextBox1.Font Dim wysokoscwiersza As Integer = CInt(czcionka.GetHeight(e.Graphics)) Dim ilosclinii As Integer = e.marginbounds.height \ wysokoscwiersza If IsNothing(sr) Then Dim tekst As String = "" For Each wiersz As String In TextBox1.Lines Dim szerokosc As Single = e.graphics.measurestring(wiersz, czcionka).width If szerokosc < e.marginbounds.width Then tekst &= wiersz & vbnewline Else Dim sredniaszerokosclitery As Single = szerokosc \ wiersz.length Dim ileliterwwierszu As Integer = CInt(e.MarginBounds.Width \ sredniaszerokosclitery) Dim ilerazy As Integer = wiersz.length \ ileliterwwierszu For i = 1 To ilerazy tekst &= wiersz.substring((i - 1) * ileliterwwierszu, ileliterwwierszu) & vbnewline tekst &= wiersz.substring(ilerazy * ileliterwwierszu) & vbnewline sr = New StringReader(tekst) e.hasmorepages = True For i As Integer = 1 To ilosclinii Dim wiersz As String = sr.readline() If IsNothing(wiersz) Then e.hasmorepages = False sr = Nothing 10/12

11 Exit For e.graphics.drawstring( wiersz, czcionka, Brushes.Black, e.marginbounds.left, e.marginbounds.top + i * wysokoscwiersza) 20. Podział linii uwzględniający wyrazy Rozwiązanie problemu podziału długich linii nadal nie jest ostateczne, ze względu na jego oczywistą wadę ignoruje podział linii na wyrazy. W podziale linii na wydruku przygotowanym w poprzednim punkcie uwzględniona zostanie integralność wyrazów. W tym celu jeszcze raz zmodyfikuj metodę PrintDocument1_PrintPage: Private Sub PrintDocument1_PrintPage(sender As Object, e As Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage Dim czcionka As Font = TextBox1.Font Dim wysokoscwiersza As Integer = CInt(czcionka.GetHeight(e.Graphics)) Dim ilosclinii As Integer = e.marginbounds.height \ wysokoscwiersza If IsNothing(sr) Then Dim tekst As String = "" For Each wiersz As String In TextBox1.Lines Dim szerokosc As Single = e.graphics.measurestring(wiersz, czcionka).width If szerokosc < e.marginbounds.width Then tekst &= wiersz & vbnewline Else Dim sredniaszerokosclitery As Single = szerokosc \ wiersz.length Dim ileliterwwierszu As Integer = CInt(e.MarginBounds.Width \ sredniaszerokosclitery) Dim skracanywiersz As String = wiersz Do Dim ostatniaspacja As Integer = skracanywiersz.substring(0, Math.Min(ileLiterWWierszu, skracanywiersz.length)).lastindexof(" ") Dim iloscliter As Integer = If(ostatniaSpacja <> -1, Math.Min(ostatniaSpacja, ileliterwwierszu), ileliterwwierszu) tekst &= skracanywiersz.substring(0, iloscliter) & vbnewline skracanywiersz = skracanywiersz.substring(iloscliter).trimstart(" "c) Loop While skracanywiersz.length > ileliterwwierszu tekst &= skracanywiersz & vbnewline sr = New StringReader(tekst) e.hasmorepages = True For i As Integer = 1 To ilosclinii Dim wiersz As String = sr.readline() If IsNothing(wiersz) Then e.hasmorepages = False sr = Nothing Exit For e.graphics.drawstring( wiersz, czcionka, Brushes.Black, e.marginbounds.left, e.marginbounds.top + i * wysokoscwiersza) 11/12

12 21. Drukowanie w tle Na podglądzie formy umieść komponent BackgroundWorker z palety Components. Klikając dwukrotnie ikonę nowego komponentu na pasku pod podglądem formy w widoku projektowania, utwórz jego domyślną metodę zdarzeniową. Następnie umieść w niej polecenie drukowania: Private Sub BackgroundWorker1_DoWork(sender As Object, e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles BackgroundWorker1.DoWork PrintDocument1.Print() Następnie w metodzie zdarzeniowej związanej z poleceniem Drukuj z menu Plik zastąp polecenie drukowania uruchomieniem komponentu: Private Sub ToolStripMenuItem2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ToolStripMenuItem2.Click If PrintDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then PrintDocument1.DocumentName = "Notatnik - " & ToolStripStatusLabel1.Text BackgroundWorker1.RunWorkerAsync() 12/12

Notatnik w Windows Forms

Notatnik w Windows Forms Notatnik w Windows Forms Dziś napiszemy prostą aplikację przypominającą Notatnik - standardowy składnik Windows. Nauczymy się jak dodać menu do programu, poznamy również metody postępowania z kontrolką

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Metodyka programowania. Edytor tekstu. Specyfikacja

Metodyka programowania. Edytor tekstu. Specyfikacja Metodyka programowania Edytor tekstu. Specyfikacja Edytor tekstu wersja podstawowa Elementy obowiązkowe (2,0) Edytor na bazie komponentu TextBox (RichTextBox), wyposażony w pasek menu (MenuStrip); Powinien

Bardziej szczegółowo

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej.

2. Kliknij Insert->Userform. Jeżeli Toolbox nie pojawi się automatycznie, kliknij View -> Toolbox. Otrzymany widok powinien być jak poniżej. Formularze VBA Przykład1 INTERAKTYWNY FORMULARZ Program tworzący interaktywny formularz. Objaśnienie: w dowolnym momencie można wprowadzić wartość w polu tekstowym ID, Excel VBA wczytuje odpowiedni rekord.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego?

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? Płace VULCAN Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? W aplikacji Płace VULCAN można tworzyć wydruki seryjne w oparciu o wbudowane szablony. Dla wydruków tych użytkownik

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 Menu programu

Ćwiczenie 5 Menu programu Ćwiczenie 5 Menu programu Ćwiczenie ma za zadanie naukę wstawiania, edycji menu programu i procedur je obsługujących. Poznanie właściwości Items. 1. Menu Programu Należy utworzyć następujące menu programu:

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja)

Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja) Dr Mirosław Łątka Informatyka dla medycyny Jesień 2012 Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja) Naszym celem jest stworzenie aplikacji, która wyświetla zdjęcie Alberta Einsteina. Jeden z przycisków

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

Programowanie Wizualno Obiektowe - zajęcia 2 (PWO_BCPP_2_2) Tworzenie i kompilowanie projektów Programowanie Wizualno Obiektowe Zajęcia 2, część 2

Programowanie Wizualno Obiektowe - zajęcia 2 (PWO_BCPP_2_2) Tworzenie i kompilowanie projektów Programowanie Wizualno Obiektowe Zajęcia 2, część 2 Programowanie Wizualno Obiektowe Zajęcia 2, część 2 1 Temat 2: Zadanie: Wykorzystanie komponentów podstawowych (przyciski, pola edycyjne, etykiety) i obsługa ich własności podstawowych, projektowanie menu,

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: mgr inż. Jacek DIAKUN Ćwiczenie 1. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne

Technologie informacyjne Technologie informacyjne Programowanie w języku Visual Basic.NET Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Opracował: Jacek DIAKUN Ćwiczenie. Utworzyć program zawierający jedno okno i przycisk. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Tak przygotowane pliki należy umieścić w głównym folderze naszego programu. Klub IKS www.informatyka.edu.pl

Tak przygotowane pliki należy umieścić w głównym folderze naszego programu. Klub IKS www.informatyka.edu.pl To jeden z ostatnich odcinków naszego kursu. Mam nadzieję, że pisanie własnego programu było ciekawym doświadczeniem. Zaproponowana w tym odcinku funkcja uatrakcyjni twój program. Stworzymy tak zwane okno

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Zadaniem poniższego opisu jest pokazanie, jak stworzyć aplikację z dostępnym interfejsem. Sama aplikacja nie ma konkretnego zastosowania i

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST. część 1

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST. część 1 Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST część 1 Edytor raportu SigmaNEST to wszechstronne narzędzie umożliwiające zarówno dostosowanie każdego raportu pod specyficzne oczekiwania klienta,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie  w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Kratka Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie www.rfd.pl w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Menu programu wywołujemy poleceniem. Command: kkm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna nr.4

Instrukcja laboratoryjna nr.4 Języki programowania na platformie.net cz.2 2016/17 Instrukcja laboratoryjna nr.4 Język Visual Basic for.net Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.1 I. Współpraca Visual Basic z C# Cel: Wykorzystanie w kodzie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ

PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ PROGRAM: WYSZUKANIE LICZBY MAKSYMALNEJ 1. Na dysku STUDENT we własnym folderze utwórz podfolder o nazwie: WarMax. 2. Uruchom program Delphi. 3. Zapamiętaj w folderze WarMax poszczególne pliki tworzące

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Plan lekcji Optivum. 1. W programie Plan lekcji Optivum otwórz plik z ułożonym planem lekcji.

Plan lekcji Optivum. 1. W programie Plan lekcji Optivum otwórz plik z ułożonym planem lekcji. Plan lekcji Optivum Jak wydrukować plan lekcji? Ostatnim elementem pracy nad planem jest udostępnienie go zainteresowanym osobom nauczycielom, uczniom i ich rodzicom. Gotowy plan możemy wydrukować w różnych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1 Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5 Programowanie komponentowe 1 Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Cel: Zastosowanie okien pytającychwyświetlających pytania i komunikaty (MessageBox). Klub IKS www.informatyka.edu.pl

Cel: Zastosowanie okien pytającychwyświetlających pytania i komunikaty (MessageBox). Klub IKS www.informatyka.edu.pl Odcinek 15 Jeżeli przez przypadek klikniemy ikonę wychodzenia z program lub opcję Zamknij z menu plikplik, program po prostu zostanie zakończony i będziemy musieli ponownie go uruchomić. Aby temu zapobiec,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu Delphi

Wprowadzenie do systemu Delphi 50 Rozdział 4 Wprowadzenie do systemu Delphi W niniejszym rozdziale zilustrujemy na prostych przykładach proces programowania wizualno-obiektowego w systemie Delphi. 4.1 Znajdowanie elementu maksymalnego

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Delphi 7 + Indy 10 Przykłady prostych aplikacji sieciowych

Delphi 7 + Indy 10 Przykłady prostych aplikacji sieciowych Jacek Matulewski, Sławek Orłowski http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/ Delphi 7 + Indy 10 Przykłady prostych aplikacji sieciowych Wersja α Ćwiczenia Toruń, 20 grudnia 2005 Najnowsza wersja tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

5. Kliknij teraz na ten prostokąt. Powinieneś w jego miejsce otrzymać napis. Jednocześnie została wywołana kolejna pozycja menu.

5. Kliknij teraz na ten prostokąt. Powinieneś w jego miejsce otrzymać napis. Jednocześnie została wywołana kolejna pozycja menu. Dziś zastosujemy w naszym projekcie komponent MainMenu (menu główne). Ten element należy do grupy komponentów niewidocznych i daje możliwość skonstruowania rozwijanego menu i dostosowania go do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Jak napisaś edytor tekstowy w Delphi (wersja Delphi 2009)

Jak napisaś edytor tekstowy w Delphi (wersja Delphi 2009) I. Start nowej aplikacji Jak napisaś edytor tekstowy w Delphi (wersja Delphi 2009) Przed stworzeniem nowej aplikacji, stwórzmy katalog w którym będziemy przechowywać pliki źródłowe Projektu: 1. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8

Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8 Przygotowanie własnej procedury... 3 Instrukcja msgbox wyświetlanie informacji w oknie... 6 Sposoby uruchamiania makra... 8 Podstawy programowania makr w Excelu 1 Aby rozpocząć pracę z makrami, należy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania,

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, kopiowania bądź też zapisu plików. Poznawanie zasobów dyskowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA)

Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Podstawy programowania w języku Visual Basic dla Aplikacji (VBA) Instrukcje Język Basic został stworzony w 1964 roku przez J.G. Kemeny ego i T.F. Kurtza z Uniwersytetu w Darthmouth (USA). Nazwa Basic jest

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Działki Przygotowanie organizacyjne

Działki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o działkach z matury w 2015 roku. Działki

Bardziej szczegółowo