BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO"

Transkrypt

1 BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE OFERT PISEMNYCH NA SPRZEDAś POJAZDÓW WYCOFANYCH Z UśYTKOWANIA. Pojazdy moŝna oglądać dnia 19 listopada 2008 r. w godz oraz dnia 20 listopada 2008 r. w godz przy ul. Ordona 23 w Warszawie. Wadium na pojazdy (gotówką) w wysokości 10% ceny wywoławczej naleŝy wpłacać w kasie, w czasie oględzin. Oferty pisemne na pojazdy naleŝy składać w miejscu i czasie oględzin. Szczegółowy wykaz pojazdów dostępny jest na tablicy ogłoszeń przy ul. Samochodowej 5 w Warszawie. Wyniki przetargu zostaną podane na tablicy ogłoszeń przy ul. Samochodowej 5 w Warszawie dnia r. o godz oraz na stronie internetowej Dodatkowe informacje o przetargu moŝna uzyskać pod numerem tel. (0-22) Biuro Administracyjno-Gospodarcze ABW zastrzega sobie prawo do wycofania pojazdu z przetargu, a takŝe do przerwania przetargu bez podania przyczyn.

2 ZASADY PRZETARGU 1. Przetarg organizowany przez Wydział Transportu Biura Administracyjno-Gospodarczego ABW jest przetargiem nieograniczonym. 2. Przetarg przeprowadza się w formie ofert pisemnych. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości ok. 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu przed złoŝeniem oferty. 4. Wadium złoŝone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. 5. Wadium złoŝone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone naleŝy odebrać do 7 dni od daty ogłoszenia wyników. 6. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadkach, kiedy: a) Ŝaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy (zapłaty oferowanej ceny). 7. Ofertę wypełnia się na druku zgodnym z drukiem oferty. 8. W przypadku pojazdów na kaŝdą pozycję przetargową składa się odrębną ofertę. 9. Ofertę składa się za pokwitowaniem w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu. 10. Komisja przetargowa po otwarciu oferty sprawdza jej treść pod względem formalnym. 11. Oferta niezawierająca danych, określonych w druku oferty lub, gdy dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzące wątpliwości albo oferowana cena jest niŝsza od ceny wywoławczej, jest przez komisję odrzucana. 12. ZłoŜenie jednej waŝnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. 13. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyŝszą cenę. 14. W przypadku ustalenia, Ŝe dwóch lub więcej oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej między zainteresowanymi, o terminie licytacji zawiadamia komisja. 15. Wyniki przetargu komisja udostępnia zainteresowanym w miejscu i czasie podanym w ogłoszeniu. 16. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia i odebrać przedmiot przetargu w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po wywieszeniu wyników przetargu. 17. Po zakupieniu pojazdu naleŝy uiścić w kasie opłatę za wymienioną w wykazie ilość paliwa, znajdującego się w pojeździe. 18. Za przedmiot przetargu nie odebrany w terminie zostaną naliczane koszty przechowywania w wysokości 10 zł. / doba. 19. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i wady ukryte przedmiotów przetargu.

3 L.dz. G-IV/ /200 Warszawa, dnia 200 r. O F E R T A Ja, niŝej podpisany(a)..... (imię i nazwisko lub pieczęć firmy) NIP zamieszkały(a).... (kod, miejscowość, ulica, nr telefonu kontaktowego).... deklaruję chęć nabycia w przetargu pojazdu: wymienionego w ogłoszeniu pod poz. (nr pojazdu) (marka i nr nadwozia) Za powyŝszy pojazd oferuję kwotę zł. (słownie: zł.) Jednocześnie oświadczam, Ŝe znane mi są zasady organizowanego przez BAG ABW przetargu, które akceptuję oraz, Ŝe jest mi znany stan techniczny ww. pojazdu. Wadium w wysokości.zł. (słownie:.... zł.) wpłaciłem(łam) w kasie przetargu otrzymując dowód wpłaty nr (podpis)

4 Poz. BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE ABW OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY W FORMIE OFERT PISEMNYCH NA SPRZEDAś POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI WYKAZ POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAśY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W FORMIE OFERT PISEMNYCH. Marka, model Rok prod Numer identyfikacyjny ( VIN ) Rodzaj poj. Przebieg tyś (km) wywoławcza (zł) Wadium (zł) Kwota za paliwo * (w zł) 1 DAEWOO LANOS 1, SUPTF696DXW OSOBOWY Uszkodzony pojazd i silnik 2 DAEWOO LANOS 1, KLATF696EXB OSOBOWY Uszkodzony silnik 3 DAEWOO LANOS 1, KLATF696EXB OSOBOWY DAEWOO LANOS 1, SUPTF696DXW OSOBOWY DAEWOO LANOS 1, KLATF696EXB OSOBOWY DAEWOO MUSSO 3, KPTE0B19SXP OSOBOWY HAK 7 DAEWOO NUBIRA 2, KLAJF35ZEXK OSOBOWY FIAT CINQUECENTO 0, ZFA OSOBOWY FIAT MAREA ZFA OSOBOWY ,92 10 FORD ESCORT 1, WF0AXXGGAAVA18536 OSOBOWY FORD ESCORT 1, WF0AXXGGAAWM95125 OSOBOWY FORD ESCORT 1, WF0AXXGGAAWR96795 OSOBOWY FORD ESCORT 1, WF0AXXGGAAWR96797 OSOBOWY FORD ESCORT 1, WF0AXXGGAAWM95127 OSOBOWY KIA CEE'D U5YFF52428L OSOBOWY ,00 Uszkodzony po wypadku 16 NISSAN PRIMERA 2, SJNBCAP11U OSOBOWY NISSAN PRIMERA 2, SJNBCAP11U OSOBOWY OPEL CORSA 1, VSX000093P OSOBOWY OPEL VECTRA 2, W0L0JBF19W OSOBOWY Uszkodzony silnik 20 POLONEZ ATU 1, SUPB30CEHVW OSOBOWY POLONEZ CARO 1, SUPB01ELBVW OSOBOWY POLONEZ CARO 1, SUPB01ELBVW OSOBOWY POLONEZ CARO 1, SUPB01ELBVW OSOBOWY SKODA FELICJA 1, TMBEFF613TX OSOBOWY ,60 25 VOLKSWAGEN GOLF 1, WVWZZZ1HZPW OSOBOWY VOLKSWAGEN PASSAT 1, WVWZZZ31ZPE OSOBOWY VOLKSWAGEN PASSAT 1, WVWZZZ31ZPE OSOBOWY Uszkodzony silnik 28 VOLKSWAGEN PASSAT WVWZZZ31ZNE OSOBOWY ,28 Uszkodzona skrzynia biegów 29 VOLKSWAGEN PASSAT WVWZZZ31ZPE OSOBOWY ,92 30 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T WS CIĘśAROWY ,36 31 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T WV2ZZZ70ZNH CIĘśAROWY VOLKSWAGEN TRANSPORTER T WV2ZZZ70ZPH CIĘśAROWY VOLKSWAGEN LT 28 2,4D 1993 WV2ZZZ21ZPH CIĘśAROWY ,08 34 VOLKSWAGEN LT 28 2,4D 1993 WV2ZZZ21ZPH CIĘśAROWY ,12 35 FORD TRANSIT 2.5 D 1993 WF0LXXGBYLPA61240 OSOBOWY ,60 36 FORD TRANSIT 2.5 D 1993 WF0LXXGBVLPA61238 CIĘśAROWY STAR CIĘśAROWY JELCZ T SUJT12040V AUTOBUS ,20 Korozja podwozia 39 MERCEDES 308 D 1991 WDB P AUTOBUS ZABUDOWA SAMOWYŁADOWACZA 3W 2000 STAR*881*GRU00 ZABUDOWA * - Po zakupieniu pojazdu naleŝy uiścić w kasie opłatę za wymienioną w wykazie ilość paliwa, znajdującego się w pojeździe. Pojazdy moŝna oglądać w dniach 19 listopada 2008 r. w godz oraz 20 listopada 2008 r. w godz przy ul. Ordona 23 w Warszawie. Wadium na pojazdy (gotówką) w wysokości 10% ceny wywoławczej naleŝy wpłacać w kasie, w czasie oględzin. Oferty pisemne na pojazdy naleŝy składać w miejscu i czasie oględzin. Szczegółowy wykaz pojazdów dostępny jest na tablicy ogłoszeń przy ul. Samochodowej 5 w Warszawie. Wyniki przetargu zostaną podane na tablicy ogłoszeń przy ul. Samochodowej 5 w Warszawie dnia 21 listopada 2008 r. o godz oraz na stronie internetowej Dodatkowe informacje o przetargu moŝna uzyskać pod numerem tel. (0-22) UWAGI Biuro Administracyjno-Gospodarcze ABW zastrzega sobie prawo do wycofania pojazdu przetargu a takŝe do przerwania przetargu bez podania przyczyn. z Informację wytworzył: Artur Rosa Data wytworzenia informacji: r.

5 ZWYCIĘSKIE OFERTY WYŁONIONE W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM W FORMIE OFERT PISEMNYCH PRZEPROWADZONYM W DNIACH LISTOPADA 2008r. PRZEZ BIURO ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Poz. Marka, model Rok prod Numer identyfikacyjny ( VIN ) wywoławcza Numer oferty nabycia UWAGI Kwota za paliwo * 1 DAEWOO LANOS 1, SUPTF696DXW G-IV-2724/ ,00 zł NABYWCA 0,00 2 DAEWOO LANOS 1, KLATF696EXB G-IV-2643/ ,00 zł NABYWCA 0,00 3 DAEWOO LANOS 1, KLATF696EXB G-IV-2723/ ,00 zł NABYWCA 0,00 4 DAEWOO LANOS 1, SUPTF696DXW G-IV-2722/ ,00 zł NABYWCA 0,00 5 DAEWOO LANOS 1, KLATF696EXB G-IV-2721/ ,00 zł NABYWCA 0,00 6 DAEWOO MUSSO 3, KPTE0B19SXP G-IV-2696/ ,00 zł NABYWCA 0,00 8 FIAT CINQUECENTO 0, ZFA G-IV-2720/ ,00 zł NABYWCA 0,00 9 FIAT MAREA ZFA G-IV-2681/ ,00 zł NABYWCA 193,92 10 FORD ESCORT 1, WF0AXXGGAAVA G-IV-2718/ ,00 zł NABYWCA 0,00 11 FORD ESCORT 1, WF0AXXGGAAWM G-IV-2727/ ,00 zł NABYWCA 0,00 12 FORD ESCORT 1, WF0AXXGGAAWR G-IV-2709/ ,00 zł NABYWCA 0,00 13 FORD ESCORT 1, WF0AXXGGAAWR G-IV-2705/ ,00 zł NABYWCA 0,00 14 FORD ESCORT 1, WF0AXXGGAAWM G-IV-2726/ ,00 zł NABYWCA 0,00 15 KIA CEE'D U5YFF52428L G-IV-2702/ ,00 zł NABYWCA 92,00 16 NISSAN PRIMERA 2, SJNBCAP11U G-IV-2686/ ,00 zł NABYWCA 0,00 18 OPEL CORSA 1, VSX000093P G-IV-2708/ ,00 zł NABYWCA 0,00 19 OPEL VECTRA 2, W0L0JBF19W G-IV-2649/ ,00 zł NABYWCA 0,00 20 POLONEZ ATU 1, SUPB30CEHVW G-IV-2704/ ,00 zł NABYWCA 0,00 21 POLONEZ CARO 1, SUPB01ELBVW G-IV-2637/ ,00 zł NABYWCA 0,00 22 POLONEZ CARO 1, SUPB01ELBVW G-IV-2636/ ,00 zł NABYWCA 0,00 23 POLONEZ CARO 1, SUPB01ELBVW G-IV-2635/ ,00 zł NABYWCA 0,00 24 SKODA FELICJA 1, TMBEFF613TX G-IV-2670/ ,00 zł NABYWCA 161,60 25 VOLKSWAGEN GOLF 1, WVWZZZ1HZPW G-IV-2614/ ,00 zł NABYWCA 0,00 26 VOLKSWAGEN PASSAT 1, WVWZZZ31ZPE G-IV-2712/ ,00 zł NABYWCA 0,00 27 VOLKSWAGEN PASSAT 1, WVWZZZ31ZPE G-IV-2707/ ,00 zł NABYWCA 0,00 29 VOLKSWAGEN PASSAT WVWZZZ31ZPE G-IV-2706/ ,00 zł NABYWCA 230,28 30 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 1,9 D 1992 WS G-IV-2743/ ,00 zł NABYWCA 99,36 32 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2,4 D 1993 WV2ZZZ70ZPH G-IV-2620/ ,00 zł NABYWCA 0,00 33 VOLKSWAGEN LT 28 2,4 D 1993 WV2ZZZ21ZPH G-IV-2667/ ,00 zł NABYWCA 114,08 35 FORD TRANSIT 2.5 D 1993 WF0LXXGBVLPA G-IV-2691/ ,00 zł NABYWCA 165,60 38 JELCZ T SUJT12040V G-IV-2690/ ,00 zł NABYWCA 883,20 40 ZABUDOWA SAMOWYŁADOWACZA 3W 2000 STAR*881*GRU G-IV-2698/ ,00 zł NABYWCA 0,00 *) Po zakupieniu pojazdu naleŝy uiścić w kasie opłatę za paliwo znajdujące się w pojeździe. UWAGA!!! NABYWCY POJAZDÓW PROSZENI SĄ O WCZEŚNIEJSZE USTALANIE TERMINU ODBIORU POJAZDÓW I CZĘŚCI Tel. nr (0-22) PRZEWODNICZĄCY KOMISJI Informację wytworzył: Artur Rosa Data wytworzenia informacji: r. Informację dodano :51:33 Informację zaktualizowano :02:36 wprowadzający: Konrad Jankowski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA Nr sprawy: Adm-I-2260-13/12 Zamość, dnia 16 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA 1. Nazwa i siedziba jednostki (sprzedającego); SĄD OKRĘGOWY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 1) Nazwa i siedziba sprzedającego: Filharmonia Kaliska, Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz tel. +48(62)7676489, fax: +48(62)7570748 e-mail: administrator@filharmoniakaliska.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO PROKURATURA APELACY JNA W LODZI WYDZIAŁ VI BUDŻETOWO - AIlMINISTRACY J:"Y ul. Piotrkowska 151 90-950 ŁÓDŻ Lód L dnia 25 lutego 2015 r. Ap VI G 240 / 6 / 15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Składowa 1-3, 50-209 Wrocław, zgodnie z Rozporządzeniem Rady

Bardziej szczegółowo

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, zwane dalej Sprzedawcą, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na

Bardziej szczegółowo

Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 1976 477000 7400 23% 2005 177000 61900 23%

Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 1976 477000 7400 23% 2005 177000 61900 23% Lp. 1. Sygnatura przetargu: MZN0475/14/MCZ 2. Nazwa i siedziba sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14 A działając w imieniu własnym oraz spółki: TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Pl. Powstańców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106

OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106 OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106 Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaŝ samochodu osobowego marki Opel Astra rok produkcji 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Podstawa i forma prawna. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05-10-1993 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI Września, 28 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI I. DANE SPRZEDAJĄCEGO:, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września (NIP: 789-146-82-33,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO I. Na podstawie Uchwały Nr 38/507/13/IV z dnia 30 lipca 2013 r. oraz na podstawie 17 ust. 3 Uchwały Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza Kalisz 09-10-2013r SMK-VII.234.1.2013 Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki Hyundai Accent

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król. Nasz znak: ZP-232-1/14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW i MOTOCYKLI Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia 14.04.2014r. 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1, 59-600 Lwówek Śląski, zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość, 63 430 Odolanów ul. Raszkowska 36 Tel. 62

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

GENRALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU REJON W GNIEŹNIE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

GENRALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU REJON W GNIEŹNIE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA GENRALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU REJON W GNIEŹNIE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Pisemny przetarg publiczny na zbycie zbędnego majątku ruchomego: Sprzedaż samochodu osobowego Fiat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO IVECO 3510

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO IVECO 3510 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO IVECO 3510 Podstawę sporządzenia niniejszego regulaminu stanowi 6 Uchwały Nr XX/467/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 lutego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art. 66-72¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki SKODA Octawia II 1.8 MR, wersja Ambiente, numer rejestracyjny DPL 33 JX oraz powołania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r.

OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r. OGŁOSZENIE Dyrekcja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego PEUGEOT Partner typ

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 12 sierpnia 2014 roku

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 12 sierpnia 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 62 /2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki JELCZ. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO Postanowienie ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń. 2. Przedmiotem przetargu

Bardziej szczegółowo