Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) % %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwota wyceny brutto PLN * Przebieg (km) 1976 477000 7400 23% 2005 177000 61900 23%"

Transkrypt

1 Lp. 1. Sygnatura przetargu: MZN0475/14/MCZ 2. Nazwa i siedziba sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14 A działając w imieniu własnym oraz spółki: TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Pl. Powstańców Śląskich Wrocław NIP: , REGON: Rodzaj/typ pojazdów objętych postępowaniem przetargowym oraz ich ceny wywoławcze: Nr rejestracyjny Marka samochodu 1. KT32469 STAR P28 2. KWW SG99628 Renault Laguna STAR LE x2BB Rodzaj pojazdu Podnośnik 18m Rok produkcji Przebieg (km) Kwota wyceny brutto PLN * Staw ka VAT (%) % Osobowy % Podnośnik PMT0180E % Osoba odpowiedzialna merytorycznie, kontakt Marek Strączek tel Marek Strączek tel Reinhold Buchta tel Miejsce postoju samochodu Tarnów, ul. Kryształowa 1 Tarnów, ul. Kryształowa 1 Gliwice, ul. Myśliwska 6 Właściciel TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A. TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. * Cena sprzedaży samochodu ustalana jest indywidualnie dla każdego pojazdu w oparciu o wycenę wartości pojazdu przez Licencjonowanego Rzeczoznawcę Samochodowego. ** Branding (oklejenie samochodu) widoczny na fotografiach zostanie usunięty przez właściciela pojazdów. 4. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej pod względem formalnym: Marcin Czarnecki Tel: (+48) (+48) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy: Samochody można oglądać w dniach 9-12 grudnia 2014 roku w godz. 8:00 13:00 w miejscu ich postoju, po uprzednim umówieniu się z osobą odpowiedzialną merytorycznie. 6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej w oparciu o Załącznik nr 1 i musi zawierać: a) Imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz adres lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, adres , NIP oraz Numer REGON; b) Oferowaną cenę brutto za przedstawiony samochód objęty przedmiotem przetargu; c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu; d) Oświadczenie, że w razie wyboru oferty Oferent zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy OC; e) Dowód wniesienia wymaganego wadium; f) Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu; g) W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pojazd dla każdego z pojazdów powinna zostać złożona oddzielna oferta. Oferty pisemne zgodnie z Formularzem stanowiącym załącznik nr 1 z podaną kwotowo ceną brutto oraz nr konta bankowego, na które zostanie zwrócone wadium wraz z dokumentem potwierdzającym wpłacenie wadium prosimy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem Przetarg MZN0475/14/MCZ- sprzedaż samochodów w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A., w Gliwicach ul. Portowa 14 w Recepcji (parter) do dnia 16 grudnia 2014 roku godz. 9:00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty).

2 Oferty przesyłane pocztą (decyduje data i godzina wpływu oferty) powinny być zaadresowane: TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Realizacji Zakupów ul. Portowa 14, 7. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: a) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17 grudnia 2014 roku o godz. 10:00 w sali nr 212 (Gliwice ul. Portowa 14). b) Termin związania ofertą sprzedający określa na 60 dni. 8. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia: a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej z dopiskiem Wadium_MZN0475_nr rejestracyjny pojazdu na rachunek bankowy Samochody będące własnością TAURON Dystrybucja Serwis S.A. TAURON Serwis S.A. Pl. Powstańców Śląskich Wrocław Samochody będące własnością TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. ul. Portowa 14a; b) Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży c) Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg w danym zakresie zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. d) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. e) W przypadku unieważnienia przetargu wadium podlega natychmiastowemu zwrotowi. 9. Inne informacje: a) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za samochód objęty przedmiotem przetargu; b) TAURON Dystrybucja S.A, zastrzega sobie prawo wycofania samochodu z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn; c) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę; d) W przypadku niezapłacenia ceny samochodu zgodnie z terminami ustalonymi w warunkach płatności nabywca traci prawo do zakupu samochodu; e) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny, po uprzednim ustaleniu terminu z osobą odpowiedzialną merytorycznie; f) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich otwierania. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o numerze konta, na które należy zwrócić wpłacone wadium; g) Komisja przetargowa odrzuci ofertę niezgodną z warunkami przetargu, jak również zawierającą cenę nabycia niższą niż cena wywoławcza; h) Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady pojazdu; i) W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo przeprowadzenia aukcji; j) Umowa sprzedaży będzie zawierać załącznik w postaci wypowiedzenia umowy OC przez nabywcę oraz zapis, że nabywca zobowiązuje sprzedawcę do dostarczenia oświadczenia do ubezpieczyciela w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do podpisania wypowiedzenia umowy OC. 10. Załączniki: Załącznik nr 1_Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 2_Fotografie samochodów będących przedmiotem przetargu

3 Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego Miejscowość, data Imię i nazwisko (nazwa firmy) Miejsce zamieszkania (adres siedziby firmy) NIP: REGON: Telefon kontaktowy: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Portowa 14; OFERTA Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodów. Ponadto oświadczam, że w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy OC. Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu: Marka samochodu: Numer rejestracyjny pojazdu: Pozycja w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1: za cenę: zł brutto (słownie: złotych brutto). Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny. W przypadku wyboru innej oferty wpłacone wadium proszę zwrócić na poniższy rachunek bankowy: podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania Załącznik: Potwierdzenie wpłaty wadium

4 Załącznik nr 2_Fotografie samochodów będących przedmiotem przetargu 1 KT32469 STAR P28 Podnośnik 18m

5 2 KWW0016 Renault Laguna Osobowy

6 3 SG99628 STAR LE x2BB Podnośnik PMT0180E

7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA Nr sprawy: Adm-I-2260-13/12 Zamość, dnia 16 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA 1. Nazwa i siedziba jednostki (sprzedającego); SĄD OKRĘGOWY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 1) Nazwa i siedziba sprzedającego: Filharmonia Kaliska, Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz tel. +48(62)7676489, fax: +48(62)7570748 e-mail: administrator@filharmoniakaliska.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król. Nasz znak: ZP-232-1/14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW i MOTOCYKLI Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia 14.04.2014r. 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Podstawa i forma prawna. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05-10-1993 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość, 63 430 Odolanów ul. Raszkowska 36 Tel. 62

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO I. Na podstawie Uchwały Nr 38/507/13/IV z dnia 30 lipca 2013 r. oraz na podstawie 17 ust. 3 Uchwały Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r.

OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r. OGŁOSZENIE Dyrekcja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego PEUGEOT Partner typ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI Września, 28 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI I. DANE SPRZEDAJĄCEGO:, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września (NIP: 789-146-82-33,

Bardziej szczegółowo

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art. 66-72¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza Kalisz 09-10-2013r SMK-VII.234.1.2013 Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki Hyundai Accent

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO PROKURATURA APELACY JNA W LODZI WYDZIAŁ VI BUDŻETOWO - AIlMINISTRACY J:"Y ul. Piotrkowska 151 90-950 ŁÓDŻ Lód L dnia 25 lutego 2015 r. Ap VI G 240 / 6 / 15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna ul. Pelplińska 21 83-200 Starogard Gdański Znak Sprawy: PKS-ZM/08/2011 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Postępowanie

Bardziej szczegółowo

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, zwane dalej Sprzedawcą, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106

OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106 OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106 Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaŝ samochodu osobowego marki Opel Astra rok produkcji 1996

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki SKODA Octawia II 1.8 MR, wersja Ambiente, numer rejestracyjny DPL 33 JX oraz powołania

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2. ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO

POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2. ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO I. Przedmiot przetargu POLFA TARCHOMIN S. A. z Siedzibą w Warszawie przy ul. A. Fleminga 2 ogłasza sprzedaż urządzeń w formie PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO NR_INW GRUPA Nazwa Cena wywoławcza brutto w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego Muzeum Współczesne Wrocław Wrocław, 12.7.2011 Rynek-Ratusz 7/9 50-101 Wrocław Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba Kupującego Muzeum Współczesne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO Załącznik nr 1/2014 do Zarządzenia nr 21/2014 Dyrektora POW Jedynka z dnia 24.11.2014r. Białystok: 2014-11-25 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Bardziej szczegółowo