OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: 26.02.2007 r."

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE Dyrekcja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku Plac Zwycięstwa 8, Słupsk ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego PEUGEOT Partner typ G Marka pojazdu : PEUGEOT Typ, model pojazdu: Partner typ G Kolor: niebieski Rok produkcji: 2006 r. Rodzaj pojazdu: samochód osobowy Numer rejestracyjny / numer VIN: GS / VF3GJ9HXC Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc AC KOMBI / 4 / 5 Data 1-szej rejestracji: r. Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym Pojemność silnika: 1560 cm 3 Paliwo: Diesel Moc silnika: 66,2 kw Skrzynia / liczba biegów: M / 5 Przebieg: km Masa własna / ładowność: 2980 Kraj producenta: Francja Ogumienie: 175/70 R14 Wyposażenie: Centralny zamek, immobilizer, elektryczne lusterka oraz przednie szyby, wspomaganie kierownicy Samochód jest objęty ubezpieczeniem w zakresie OC, AC i NW do dnia r. Samochód nie jest objęty gwarancją. CENA WYWOŁAWCZA: 6.758,40 zł brutto (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 40/100).. 1

2 Potencjalni Oferenci zainteresowani udziałem w przetargu mogą obejrzeć pojazd w obecności pracownika Oddziału w siedzibie ZUS Oddział w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8 w dniach: do r. w godzinach od 08:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 59/ z Panem Waldemarem Szpakowskim. Warunki przetargu: 1. Wpłacenie wadium w wysokości 5% od ceny wywoławczej pojazdu w terminie do dnia roku przelewem na rachunek: PKO BP S.A z dopiskiem wadium przetarg na sprzedaż samochodu PEUGEOT. 2. Złożenie kopii dowodu wpłaty wraz z ofertą. 3. Za termin wpływu wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Organizatora przetargu. 4. Oferty należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia r. do godz. 11:30 w siedzibie Oddziału, pokój nr 123, segment II, piętro I. Decydująca jest data wpływu oferty do Oddziału ZUS. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na zakup samochodu PEUGEOT nie otwierać do dnia r. do godziny 12:00, oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta przetargowa sporządzona czytelnie w języku polskim powinna zawierać: a) imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oraz status prawny składającego ofertę, b) datę sporządzenia oferty, c) informację nt. numeru PESEL w przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną, d) kopię dokumentów nadania numeru NIP i REGON w przypadku pozostałych Oferentów, e) aktualny wypis z KRS lub innych właściwych rejestrów (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), f) oferowaną cenę nabycia wyrażoną cyfrowo i słownie, g) oświadczenie o zapoznaniu się Oferenta ze stanem technicznym samochodu będącym przedmiotem przetargu, a także warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne na zasadach art Kodeksu Cywilnego, h) oświadczenie, że Oferent w dniu otrzymania faktury sprzedaży pojazdu złoży wypowiedzenie warunków ubezpieczenia komunikacyjnego, 2

3 i) na ofercie, kopiach dokumentów i załączonych oświadczeniach umieszczenie podpisu Oferenta będącego osobą fizyczną, bądź w przypadku Oferenta nie będącego osobą fizyczną umieszczenia podpisów wraz z pieczątkami funkcyjno-imiennymi oraz pieczęcią firmową osób upoważnionych do dokonywania tego rodzaju czynności w imieniu Oferenta, j) pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) dla osoby/osób podpisujących ofertę upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta składającego ofertę, k) dowód wpłaty wadium, l) numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 12:00 w siedzibie Oddziału ZUS w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, pokój nr 125, segment II, piętro I. W przypadku trudności w odnalezieniu pomieszczenia szczegółowych informacji udzielą pracownicy ochrony. 8. Oferty rozpatrywać będzie Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Oddziału ZUS w Słupsku w ciągu 7 dni od otwarcia ofert, w tym oceniając sposób wypełnienia wymogów formalnych. Przetarg wygrywa Oferent, który złoży ofertę spełniającą wymogi formalne sprzedawcy oraz zaoferuje najwyższą cenę nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza. 9. Jeżeli kilku uczestników przetargu zaoferuje równą najwyższą cenę, sprzedawca zorganizuje dodatkowy przetarg pisemny ograniczony dla tych Oferentów. 10. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg nie zalicza się na poczet ceny nabycia i zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od wpłaty całości kwoty należnej w wyniku złożonej oferty. 11. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty zostaną odrzucone Organizator zwróci w ciągu 7 dni od dnia wyboru Oferenta. 12. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku kiedy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie dokona w terminie wpłaty w całości na wskazany w umowie rachunek bankowy. 13. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia przekazania wyników przetargu do zawarcia umowy oraz w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy do wpłaty oferowanej ceny na rachunek bankowy Organizatora Samochód będący przedmiotem przetargu zostanie wydany nabywcy na podstawie protokołu w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia zapłaty całości zaoferowanej ceny nabycia (wpływu na rachunek Organizatora przetargu). Za termin zapłaty przyjmuje się termin wpływu środków pieniężnych na wskazany w umowie rachunek bankowy ZUS Oddział w Słupsku. 3

4 15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, w takim przypadku wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. 16. O wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie. 17. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokołu przekazania/odbioru zakupionego samochodu. Załączniki: - wzór oświadczenia 4

5 .dnia. [miejscowość ] OŚWIADCZENIE DANE OFERENTA:... imię i nazwisko / nazwa firmy /telefon adres/telefon PESEL [w przypadku osoby fizycznej ] NIP/Regon SAMOCHÓD osobowy marki PEUGEOT Partner GS dot. pkt 6 ust. g ogłoszenia: Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym samochodu będącego przedmiotem przetargu, a także warunkami przetargu i przyjmę je bez zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne na zasadach art Kodeksu Cywilnego. dot. pkt. 6 ust. h ogłoszenia: Oświadczam, że w dniu otrzymania faktury sprzedaży pojazdu złożę wypowiedzenie warunków ubezpieczenia komunikacyjnego.. Data i podpis oferenta 5

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 1) Nazwa i siedziba sprzedającego: Filharmonia Kaliska, Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz tel. +48(62)7676489, fax: +48(62)7570748 e-mail: administrator@filharmoniakaliska.pl

Bardziej szczegółowo

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza Kalisz 09-10-2013r SMK-VII.234.1.2013 Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki Hyundai Accent

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król. Nasz znak: ZP-232-1/14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW i MOTOCYKLI Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia 14.04.2014r. 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art. 66-72¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki SKODA Octawia II 1.8 MR, wersja Ambiente, numer rejestracyjny DPL 33 JX oraz powołania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość, 63 430 Odolanów ul. Raszkowska 36 Tel. 62

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO Załącznik nr 1/2014 do Zarządzenia nr 21/2014 Dyrektora POW Jedynka z dnia 24.11.2014r. Białystok: 2014-11-25 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI Września, 28 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI I. DANE SPRZEDAJĄCEGO:, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września (NIP: 789-146-82-33,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO I. Na podstawie Uchwały Nr 38/507/13/IV z dnia 30 lipca 2013 r. oraz na podstawie 17 ust. 3 Uchwały Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO PROKURATURA APELACY JNA W LODZI WYDZIAŁ VI BUDŻETOWO - AIlMINISTRACY J:"Y ul. Piotrkowska 151 90-950 ŁÓDŻ Lód L dnia 25 lutego 2015 r. Ap VI G 240 / 6 / 15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA Nr sprawy: Adm-I-2260-13/12 Zamość, dnia 16 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA 1. Nazwa i siedziba jednostki (sprzedającego); SĄD OKRĘGOWY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji ) pojazdu stanowiącego własność Gminy Godziszów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106

OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106 OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106 Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaŝ samochodu osobowego marki Opel Astra rok produkcji 1996

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. Wolności 2 o powierzchni 117,17 m² wraz z dziedzińcem

Bardziej szczegółowo

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, zwane dalej Sprzedawcą, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego Muzeum Współczesne Wrocław Wrocław, 12.7.2011 Rynek-Ratusz 7/9 50-101 Wrocław Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba Kupującego Muzeum Współczesne

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna ul. Pelplińska 21 83-200 Starogard Gdański Znak Sprawy: PKS-ZM/08/2011 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Postępowanie

Bardziej szczegółowo

a) wykaz ruchomości wraz z podziałem ruchomości na w/w grupy i cenami jednostkowymi ruchomości stanowiący załącznik Nr 1

a) wykaz ruchomości wraz z podziałem ruchomości na w/w grupy i cenami jednostkowymi ruchomości stanowiący załącznik Nr 1 Regulamin Przetargu na sprzedaż ruchomości spółki Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łowyniu zwany dalej Regulamin Przetargu A. Przedmiot przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oferta powinna zawierać:

OGŁOSZENIE. Oferta powinna zawierać: OGŁOSZENIE Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice ogłasza przetarg publiczny na zasadzie konkursu ofert na sprzedaż samochodu: Alfa Romeo, model 156, rok produkcji 2004,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

Szczecin dnia 17.03.2014 r.

Szczecin dnia 17.03.2014 r. Szczecin dnia 17.03.2014 r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 602,60 m 2 położonej w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo