OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: Adm-I /12 Zamość, dnia 16 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA 1. Nazwa i siedziba jednostki (sprzedającego); SĄD OKRĘGOWY w ZAMOŚCIU ul. Akademicka Zamość tel. (84) , (84) fax. (84) , (84) NIP Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu; Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 31 maja 2012 roku, o godz , wejście G, pok. nr Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego; Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu Sądu Okręgowego w Zamościu przy garażach - ul. Partyzantów 10, w dniach od 22 do 25 maja 2012 roku, w godz. od 9.00 do po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Sekcji Gospodarczej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (84) Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego; marka i typ pojazdu: DAEWOO NUBIRA, samochód osobowy rok produkcji: 1998 data pierwszej rejestracji: nr rejestracyjny: ZMM 3310 nr identyfikacyjny (VIN): KLAJF696EWK pojemność silnika / moc silnika: 1598 cm 3 / 78 kw (106 KM) rodzaj paliwa: benzyna przebieg: km następny termin obowiązkowego badania technicznego: stan pojazdu: pojazd sprawny technicznie, obecnie wyłączony z ruchu Sąd Okręgowy w Zamościu jest pierwszym właścicielem tego samochodu.

2 Dane techniczne samochodu wraz z dokumentacją fotograficzną zawarte są w ekspertyzie technicznej nr 10/2012, opracowanej przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekspertyz Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Auto-Mex, ul. Poziomkowa 1, Zamość i wraz z formularzem oferty, oraz wzorem umowy sprzedaży - stanowiącymi załączniki do ogłoszenia, są dostępne w Sądzie Okręgowym w Zamościu, wejście G, pok. 18 oraz na 5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia; Sprzedający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego samochodu osobowego, tj. 97,50 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Sądu Okręgowego w Zamościu, ul. Akademicka 1 lub przelewem na rachunek bankowy Narodowego Banku Polskiego o/ Lublin nr przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 31 maja 2012 roku, do godz , 6. Cena wywoławcza; Cena wywoławcza sprzedawanego samochodu została ustalona w wysokości: 1.950,00 złotych (słonie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt). 7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta; Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta (dodatkowo ewentualnie nr telefonu), oferowaną cenę za samochód będący przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty; oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, dowód złożenia obowiązującego wadium. 8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca; Oferty pisemne należy składać do dnia 31 maja 2012 roku, do godz w Sądzie Okręgowym w Zamościu w Oddziale Administracyjnym, ul. Akademicka 1, wejście F, pok. Nr osobiście lub pocztą na adres siedziby sprzedającego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg wzoru: Sąd Okręgowy w Zamościu, ul. Akademicka 1, Zamość. Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego Daewoo Nubira Nie otwierać do dnia 31 maja 2012 roku, do godz Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3 9. ZASTRZEŻENIE: organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyn; 10. Informacje dodatkowe; przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U ), komisja przetargowa wybierze oferenta który zaoferował najwyższą cenę (równa bądź wyższą od ceny wywoławczej), w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanowi o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami, warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej powyżej, wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny, wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub żaden z uczestników aukcji bądź przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 7 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę, o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta, nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, niniejsze ogłoszenie wraz z formularzem oferty oraz wzorem umowy sprzedaży, stanowiącymi załączniki do ogłoszenia, a ponadto ekspertyza techniczna wraz z dokumentacją fotograficzną - znajdują się także na stronie internetowej 11. Termin zawarcia umowy sprzedaży; Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż 2 dni robocze po dacie wyboru najkorzystniejszej oferty. DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO w ZAMOŚCIU

4 ZAŁĄCZNIK NR , dnia roku (miejscowość) (imię, nazwisko i adres lub nazwa firmy i jej siedziba) telefon kontaktowy:... Oferta pisemna w przetargu publicznym na zakup samochodu osobowego marki Daewoo Nubira nr rej. ZMM 3310 Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego oraz treścią wzoru umowy. Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu osobowego marki Daewoo Nubira, nr rej. ZMM 3310, składam ofertę zakupu powyższego samochodu za kwotę:.. złotych (słownie:.) Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny kwota wadium zaliczona została na poczet ceny. W załączeniu składam dowód złożenia wadium.. (czytelny podpis oferenta)

5 Umowa nr Adm-I /12 zawarta w dniu w Zamościu ZAŁĄCZNIK NR 2 pomiędzy: Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Zamościu, ul. Akademicka 1, Zamość, zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: a Pana Grzegorza Papierza Dyrektora Sądu Okręgowego w Zamościu...zwanym dalej Kupującym o następującej treści: 1 Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pojazd marki Daewoo Nubira o numerze rejestracyjnym ZMM 3310, o numerze identyfikacyjnym KLAJF696EWK z 1998 roku. 2 Pojazd, o którym mowa w 1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ten pojazd, ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia Tytułem zapłaty ceny za pojazd, o którym mowa w 1 Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę.. złotych brutto (słownie:...) płatną w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy w kasie Sądu Okręgowego w Zamościu przy ul. Akademickiej 1 lub przelewem na rachunek Sprzedającego: NBP o/lublin nr Z tytułu zwłoki płatności Sprzedający naliczać będzie odsetki ustawowe. 3. Zwłoka Kupującego w zapłacie ceny zakupu pojazdu przekraczająca 14 dni upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy w ciągu kolejnych 7 dni i obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 10% kwoty, o której mowa w ust Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego ceny za pojazd Sprzedającemu,

6 Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny za pojazd, Miejscem wydania pojazdu będzie, Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez Sprzedającego i Kupującego, Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego dokumenty dotyczące pojazdu w tym.. 5 Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w 1 umowy oraz, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego, Sprzedający oświadcza, iż dokonał opisu stanu technicznego pojazdu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Sprzedający nie wyraża zgody na cesję przez Kupującego roszczeń z tytułu realizacji niniejszej umowy, W razie sporu sądowego sądem właściwym będzie sąd siedziby Sprzedającego. 9 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Sprzedający, a jeden Kupujący. Sprzedający: Kupujący:

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego Muzeum Współczesne Wrocław Wrocław, 12.7.2011 Rynek-Ratusz 7/9 50-101 Wrocław Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba Kupującego Muzeum Współczesne

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna ul. Pelplińska 21 83-200 Starogard Gdański Znak Sprawy: PKS-ZM/08/2011 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. Wolności 2 o powierzchni 117,17 m² wraz z dziedzińcem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo