OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Łódź, ul. Sienkiewicza 3, woj. łódzkie, pow. m. Łódź, Ogłasza publiczny przetarg pisemny na: Zadanie 1 SprzedaŜ samochodu osobowego marki Fiat Seicento VAN S 1.1 nr rej. EBE C531 rok prod Cena wywoławcza zł. Samochód obejrzeć moŝna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7-15 w Obwodzie Drogowym w Przedborzu, ul. Spacerowa 4 do dnia przetargu. Zadanie 2 SprzedaŜ samochodu osobowego marki Daewoo Fso Polonez Atu nr rej. EL 354AH rok prod Cena wywoławcza 500 zł. Samochód obejrzeć moŝna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7-15 w Obwodzie Drogowym w Bełchatowie, ul. Brzozowa 3 do dnia przetargu. Wadium: 10% ceny wywoławczej naleŝy wpłacić na konto Bank Pekao S.A. O/Łódź do dnia r. do godz Uprawniona do kontaktów z oferentami jest: p. Lucyna Pązik-Terkiewicz (0-44) w godz. 07:00-15:00 Dokumenty przetargowe moŝna odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie ul. Lipowa 67, pokój nr 6 lub na stronie internetowej Oferty naleŝy składać w sekretariacie siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie. ul. Lipowa 67 pokój nr 8 ( I p.) Termin składania ofert w zamkniętych kopertach upływa dnia r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godzinie 10:30 w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie, ul. Lipowa 67, pokój narad (II p.). Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej r.

2 Nr sprawy: RDW-4.DT.02/S/2011 SPRZEDAJĄCY: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI DOKUMENTY PRZETARGOWE SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO FIAT SEICENTO VAN S 1.1 NR REJ. EBE C531 ORAZ DAEWOO FSO POLONEZ ATU NR REJ. EL 354AH Sporządził: RDW w Bełchatowie Marzena Pluskota Zatwierdził: Dyrektor inŝ. Mirosław Szychowski Łódź, dnia r. listopad 2011r.

3 Nr sprawy: RDW-4.DT.02/S/2011 INSTRUKCJA WARUNKÓW SPRZEDAśY SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Łódź ul. Sienkiewicza 3 tel ogłasza publiczny przetarg pisemny (zgodnie z Zarządzeniem nr 98/2010 z dnia r. i aneksem nr 1/11 z dnia r. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w sprawie: gospodarowania majątkiem w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi) na: SprzedaŜ samochodów osobowych: Fiat Seicento Van S 1.1 nr rej. EBE C531 oraz Daewoo Fso Polonez Atu nr rej. EL 354AH - znajdujących się w dyspozycji RDW w Bełchatowie. pod nr sprawy: RDW-4.D.T.02/S/2011 Sprawę prowadzi Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie. Zadanie nr 1 SprzedaŜ samochodu osobowego marki Fiat Seicento Van S 1.1 nr rej. EBE C531 (Rok produkcji 2000, nr VIN: ZFA ). Zadanie nr 2 SprzedaŜ samochodu osobowego marki Daewoo Fso Polonez Atu nr rej. EL 354AH (Rok produkcji : 2000, nr VIN:SUPB30CEHYW177937) 2. Samochód obejrzeć moŝna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-15:00 Zadanie nr 1: na placu Obwodu Drogowego w Przedborzu, ul. Spacerowa 4; Przedbórz Zadanie nr 2: na placu Obwodu Drogowego w Bełchatowie, ul. Brzozowa 3; Bełchatów 3. Oferent zamieści formularz oferty wraz z załącznikami w kopercie oznaczonej napisem : OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO ZADANIE NR Nie otwierać przed r. godz.10:30 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 5. Ofertę w zapieczętowanej i zaklejonej kopercie naleŝy złoŝyć do dnia r. do godz.10:00 w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie przy ul. Lipowej 67 w sekretariacie (pok. nr 8, I p.) Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. 6. Cena wywoławcza brutto wynosi: Zadanie nr ,00zł Zadanie nr 2 500,00zł 7. Oferta powinna zawierać wypełniony, załączony do instrukcji formularz oferty, kopię dowodu wpłacenia wadium oraz zaparafowany projekt umowy. Jeden oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę na kaŝde zadanie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

4 8. Przystępując do przetargu oferent jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. Zadanie nr 1 110zł Zadanie nr 2-50zł 9. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu na konto w Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI O/Łódź do dnia r. do godz Na poleceniu przelewu musi być adnotacja Wadium-przetarg na sprzedaŝ samochodu osobowego Zadanie nr (Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie ul. Lipowa 67). Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeŝeli Ŝaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 10. Wadium złoŝone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy. 11. Wadium złoŝone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet kwoty nabycia. 12. Wadium przepada, jeŝeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. 13. ZłoŜenie jednej waŝnej oferty wystarcza do odbycia przetargu na dane zadanie. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub jego uniewaŝnienia bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 14. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert oraz ustala, które z nich są waŝne, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował najwyŝszą cenę brutto dla poszczególnych zadań. 15. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeŝeli: - została złoŝona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub bez wniesienia wadium ; - zawiera braki w danych lub dane są niekompletne, nieczytelne bądź budzące wątpliwości, a złoŝenie wyjaśnień mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę; - nie oferuje co najmniej ceny wywoławczej; 16. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który złoŝył waŝną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, zaoferował najwyŝszą cenę brutto dla poszczególnych zadań, po czym zawiadamia niezwłocznie oferentów o wyborze oferty. 17. W razie ustalenia, Ŝe kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami. 18. Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym oferent, którego oferta została przyjęta otrzymał wiadomość o rozstrzygnięciu przetargu. 19. Przetarg odbędzie się w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie, ul. Lipowa 67, Bełchatów (pokój narad, II p.) 20. Szczegółowych informacji udziela: Kierownik Działu Technicznego - RDW w Bełchatowie p. Lucyna Pązik-Terkiewicz Tel

5 Nr sprawy: RDW-4.DT.02/S/2011 Załącznik nr 1... (imię i nazwisko oferenta)... ( adres oferenta lub nazwa firmy i siedziba) NIP i telefon Ofertę naleŝy złoŝyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie, ul. Lipowa 67 OFERTA Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 Nawiązując do ogłoszenia o publicznym pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaŝ samochodu osobowego znajdującego się w dyspozycji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie - proponuję cenę do zapłacenia: Zadanie nr 1 SprzedaŜ samochodu osobowego marki Fiat Seicento Van S 1.1 nr rej. EBE C531 (Rok produkcji 2000, nr VIN: ZFA ).... zł brutto Słownie :... zł brutto płatne przelewem na konto podane w umowie. Zobowiązuję się wpłacić wartość brutto pomniejszoną o wpłacone wadium na konto ZDW w Łodzi Oświadczam, iŝ zapoznałem się ze stanem technicznym samochodu osobowego i nie wnoszę zastrzeŝenia. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w przetargu i nie wnoszę do nich zastrzeŝeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczam, Ŝe załączony do niniejszej oferty projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. Załącznikami niniejszej oferty są: - zaparafowany projekt umowy - kopia dowodu wpłacenia wadium... data i podpis oferenta

6 Nr sprawy: RDW-4.DT.02/S/2011 Załącznik nr 2... (imię i nazwisko oferenta)... ( adres oferenta lub nazwa firmy i siedziba) NIP i telefon Ofertę naleŝy złoŝyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie, ul. Lipowa 67 OFERTA Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 Nawiązując do ogłoszenia o publicznym pisemnym nieograniczonym przetargu na sprzedaŝ samochodu osobowego znajdującego się w dyspozycji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie - proponuję cenę do zapłacenia: Zadanie nr 2 SprzedaŜ samochodu osobowego marki Daewoo Fso Polonez Atu nr rej. EL 354AH (Rok produkcji : 2000, nr VIN:SUPB30CEHYW177937)... zł brutto Słownie :... zł brutto płatne przelewem na konto podane w umowie. Zobowiązuję się wpłacić wartość brutto pomniejszoną o wpłacone wadium na konto ZDW w Łodzi Oświadczam, iŝ zapoznałem się ze stanem technicznym samochodu osobowego i nie wnoszę zastrzeŝenia. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w przetargu i nie wnoszę do nich zastrzeŝeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczam, Ŝe załączony do niniejszej oferty projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego. Załącznikami niniejszej oferty są: - zaparafowany projekt umowy - kopia dowodu wpłacenia wadium... data i podpis oferenta

7 Nr sprawy RDW-4.DT.02/S/2011 Załącznik nr 3 UMOWA NR... W dniu r. w Łodzi, pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Łódzkiego przez: inŝ. Mirosława Szychowskiego Dyrektora a zwanym Kupującym, reprezentowanym przez: została zawarta umowa o następującej treści : 1 1.Podstawę zawarcia umowy stanowi publiczny przetarg pisemny nieograniczony nr sprawy RDW-4.DT.02/S/2011 z dnia r. 2.Przedmiotem umowy jest sprzedaŝ samochodu osobowego znajdującego się w dyspozycji RDW w Bełchatowie. Zadanie nr 1 - Fiat Seicento Van S 1.1 nr rej. EBE C531 (Rok produkcji 2000, nr VIN: ZFA ). Zadanie nr 2 - Daewoo Fso Polonez Atu nr rej. EL 354AH (Rok produkcji : 2000, nr VIN:SUPB30CEHYW177937) 3. Wartość samochodu została ustalona w wyniku publicznego przetargu pisemnego i wynosi: Zadanie nr 1 cena do zapłacenia...(brutto) zł : słownie :... brutto zł. Zadanie nr 2 cena do zapłacenia...(brutto) zł : słownie :...brutto zł. 4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić kwotę wymienioną w pkt.3 niniejszej umowy pomniejszoną o wpłacone wadium w kwocie... zł na konto Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi nr konta : w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. W terminie 7 dni od otrzymania płatności Sprzedający wystawi dla Kupującego fakturę VAT. 2 Sprzedający oświadcza, Ŝe samochód osobowy, który jest przedmiotem niniejszej umowy, stanowi jego własność i nie jest przedmiotem zabezpieczenia, zastawu lub innych praw osób trzecich. 3 Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi zastrzeŝenia co do stanu technicznego.

8 4 1.Wydanie samochodu kupującemu wraz z dokumentami nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty wartości umownej za protokołem zdawczo-odbiorczym. Odbiór samochodu musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia wpływu środków za samochód na konto Sprzedającego. 5 Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty przetargowe oraz formularz ofertowo - cenowy. 6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 7 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. 8 Integralną częścią niniejszą umowy jest: 1. Instrukcja warunków sprzedaŝy 2. Oferta SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Składowa 1-3, 50-209 Wrocław, zgodnie z Rozporządzeniem Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Podstawa i forma prawna. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05-10-1993 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, zwane dalej Sprzedawcą, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106

OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106 OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106 Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaŝ samochodu osobowego marki Opel Astra rok produkcji 1996

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość, 63 430 Odolanów ul. Raszkowska 36 Tel. 62

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1, 59-600 Lwówek Śląski, zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO I. Na podstawie Uchwały Nr 38/507/13/IV z dnia 30 lipca 2013 r. oraz na podstawie 17 ust. 3 Uchwały Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art. 66-72¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

GENRALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU REJON W GNIEŹNIE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

GENRALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU REJON W GNIEŹNIE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA GENRALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU REJON W GNIEŹNIE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Pisemny przetarg publiczny na zbycie zbędnego majątku ruchomego: Sprzedaż samochodu osobowego Fiat

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA Nr sprawy: Adm-I-2260-13/12 Zamość, dnia 16 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA 1. Nazwa i siedziba jednostki (sprzedającego); SĄD OKRĘGOWY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO IVECO 3510

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO IVECO 3510 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU CIĘŻAROWEGO IVECO 3510 Podstawę sporządzenia niniejszego regulaminu stanowi 6 Uchwały Nr XX/467/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 lutego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 1) Nazwa i siedziba sprzedającego: Filharmonia Kaliska, Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz tel. +48(62)7676489, fax: +48(62)7570748 e-mail: administrator@filharmoniakaliska.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI Września, 28 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI I. DANE SPRZEDAJĄCEGO:, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września (NIP: 789-146-82-33,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król. Nasz znak: ZP-232-1/14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW i MOTOCYKLI Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia 14.04.2014r. 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO PROKURATURA APELACY JNA W LODZI WYDZIAŁ VI BUDŻETOWO - AIlMINISTRACY J:"Y ul. Piotrkowska 151 90-950 ŁÓDŻ Lód L dnia 25 lutego 2015 r. Ap VI G 240 / 6 / 15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza Kalisz 09-10-2013r SMK-VII.234.1.2013 Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki Hyundai Accent

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

8 1. Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

8 1. Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Regulamin przetargu dotyczący sprzedaży samochodu specjalnego karetki sanitarnej, z wyposażeniem, stanowiącego własność SP ZOZ USK Nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN II PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO Postanowienie ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń. 2. Przedmiotem przetargu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki SKODA Octawia II 1.8 MR, wersja Ambiente, numer rejestracyjny DPL 33 JX oraz powołania

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ZIELONEJ GÓRZE. Przetarg ofertowy

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ZIELONEJ GÓRZE. Przetarg ofertowy GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ZIELONEJ GÓRZE Przetarg ofertowy Część nr 1 Sprzedaż okien i drzwi - materiałów uzyskanych z rozbiórki MOP-u Jagłowice przy DK nr 18 Część nr 2 Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oferta powinna zawierać:

OGŁOSZENIE. Oferta powinna zawierać: OGŁOSZENIE Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice ogłasza przetarg publiczny na zasadzie konkursu ofert na sprzedaż samochodu: Alfa Romeo, model 156, rok produkcji 2004,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczący sprzedaży samochodów służbowych stanowiących własność II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia ogólne

Regulamin przetargu dotyczący sprzedaży samochodów służbowych stanowiących własność II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia ogólne Regulamin przetargu dotyczący sprzedaży samochodów służbowych stanowiących własność II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest II Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Starołęcka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo