3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi ,00 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, Łódź, zwane dalej Sprzedawcą, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaŝ samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA CLASSIC 1) poj. 1,6 l. 2) nr. rej. EL 37800, 3) rok prod. 2001, 4) numer silnika AEE ) numer identyfikacyjny TMBDJ41U71X433136, 6) ilość miejsc 5, 7) przebieg tys. km, 8) kolor nadwozia srebrny metalik, 9) stan techniczny opisany w opinii biegłego rzeczoznawcy z dnia r. (do wglądu). 2. Sprzedawany samochód moŝna oglądać na terenie Sprzedawcy w dniach od r. do r. w godzinach od 11:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panią Anną Lipiec Kierownikiem Zespołu ds. Organizacyjno Administracyjnych, tel. (042) , (042) Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi ,00 zł 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złoŝenie pisemnej oferty na przedmiot przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, w terminie do dnia r. do godz. 12:00. Ofertę w zapakowanej kopercie z dopiskiem Oferta kupno samochodu, naleŝy złoŝyć w siedzibie Sprzedawcy, ul. Snycerska 8, Łódź, pok. nr Oferta złoŝona w przetargu powinna zawierać: a) nazwisko i imię (lub firmę) oferenta, nr NIP, nr REGON b) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy, c) cenę oferowaną za przedmiot przetargu nie niŝszą od ceny wywoławczej, d) oświadczenie oferenta, Ŝe zapoznał się z przedmiotem przetargu i jego stanem technicznym oraz akceptuje warunki przetargu i postanowienia umowy zawarte w załączniku nr 2 do ogłoszenia. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 13:00 w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8, pokój nr Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyŝszą cenę.

2 8. Sprzedawcy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 9. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. 10. Sprzedawca zastrzega sobie moŝliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu. 11. Umowa sprzedaŝy zostanie podpisana nie później niŝ w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników przetargu. 12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 3 dni od podpisania umowy. 13. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, nie później niŝ w ciągu 3 dni od daty wpływu środków na konto Sprzedawcy. 14. Sprzedawca nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte. Łódź, dn r. Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy 2. Załącznik nr 2 wzór umowy

3 Załącznik nr 1, dnia roku. Imię i nazwisko (lub firma).. adres..... nr NIP.. nr REGON.. telefon kontaktowy OFERTA Ja niŝej podpisany oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu z dnia.. oraz treścią wzoru umowy. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę na zakup samochodu marki SKODA OCTAVIA CLASSIC za kwotę zł (słownie:.) Akceptuję postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu i zobowiązuję się do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.. Podpis

4 Załącznik nr 2 Umowa - wzór Zawarta w dniu roku w Łodzi pomiędzy: Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska Łódź Reprezentowanym przez: Zwanym dalej Sprzedawcą a. Zwanym dalej Kupującym o następującej treści: 1 1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaŝ samochodu marki SKODA OCTAVIA CLASSIC stanowiącego własność Sprzedawcy, Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód marki SKODA OCTAVIA CLASSIC o numerze rejestracyjnym EL 37800,, numerze silnika AEE oraz numerze identyfikacyjnym TMBDJ41U71X433136, rok produkcji 2001 wraz z wyposaŝeniem wg protokołu przekazania stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Samochód jest wolny od wad prawnych, nie obciąŝony prawami na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się Ŝadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd. Samochód nie stanowi równieŝ przedmiotu zabezpieczenia. 1. Cenę sprzedaŝy samochodu ustala się zgodnie ze złoŝoną przez Kupującego ofertą z dnia.. na kwotę zł, (słownie: ) 2. Kupujący zobowiązuje się wpłacić kwotę określoną w ust. 1 w terminie do dnia przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 2

5 3 Wydanie przedmiotu sprzedaŝy nastąpi z miejsca postoju przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi, po potwierdzeniu wpływu kwoty określonej w 2 na konto Sprzedawcy, protokołem pisemnym z udziałem przedstawiciela Sprzedawcy i Kupującego, nie później niŝ 3 dni od daty wpływu środków na konto Sprzedawcy. 4 Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w 3 na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki z wiązane z przedmiotem umowy Kupujący oświadcza, Ŝe znany mu jest stan techniczny samochodu określonego w 1 niniejszej umowy i Ŝe z tego tytułu nie będzie rościł Ŝadnych pretensji do Sprzedającego. 2. Kupujący oświadcza, iŝ sprawdził oznaczenie numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie wnosi do nich Ŝadnych zastrzeŝeń. 6 Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, w tym w szczególności podatek od czynności cywilno - prawnych obciąŝają Kupującego. 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego. 9 Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy. 10 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Sprzedawcy oraz jeden egzemplarz dla Kupującego.. Sprzedawca Kupujący

6

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego Muzeum Współczesne Wrocław Wrocław, 12.7.2011 Rynek-Ratusz 7/9 50-101 Wrocław Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba Kupującego Muzeum Współczesne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna ul. Pelplińska 21 83-200 Starogard Gdański Znak Sprawy: PKS-ZM/08/2011 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

/imi~ i nazwisko / ladres I. Inr NIPI. Itelefon kontaktowyl. ... dnia.

/imi~ i nazwisko / ladres I. Inr NIPI. Itelefon kontaktowyl. ... dnia. /imi~ i nazwisko / ladres I Inr NIPI Itelefon kontaktowyl............... dnia. OSWIADCZENIE Ja nize] podpisany oswiadczarn, ze zapoznalern sie z warunkami postepowania przetargowego okreslonymi w ogtoszeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji ) pojazdu stanowiącego własność Gminy Godziszów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest: Nr sprawy: ZST 330/16/08 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. Nysa, 05.10.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE.

REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH ZAKŁADU USŁUG śeglugowych SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. Niniejszy Regulamin stanowi rozwinięcie zasad sprzedaŝy z wolnej ręki holownika TRYTON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA http: www. intercity. pl NIP 526 25 44 258 REGON 017258024 Kapitał zakładowy: 1.370.454.350.- PLN Kapitał wpłacony: 1.370.454.350.- PLN KRS 0000296032 Sd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR - 10 szt. Integralną część niniejszego Regulaminu są: załącznik nr 1 - wzór ogłoszenia o przetargu załącznik nr 2 - opis środków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo