REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Podstawa i forma prawna. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ( Dz. U. nr 97 poz. 443 z dn z późn. zmianami). 1.2.Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż następującego samochodu: 1) FS-LUBLIN, typ , Nr rej. LHR 13757, rok prod. 2000, poj. silnika 2417 cm 3, rodzaj paliwa olej napędowy. Opis samochodu: 1) Samochód ciężarowy 2) Nr nadwozia SUL352417Y ) Rok produkcji: 2000 r. 4) Pojemność/ moc silnika: 2417 cm3/ 63,5 kw 5) Rodzaj skrzyni biegów: manualna. 6) Posiada hak holowniczy. 7) Samochód posiada ważne badania techniczne dopuszczające go do ruchu drogowego. 1.3.Przetarg ma formę publicznego przetargu pisemnego ofertowego. 1.4.Ogłoszenie przetargu opublikowane zostanie na stronie internetowej Sprzedającego (zdw.bip.lubelskie.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18b, Hrubieszów, oraz na łamach pisma Anonse. 2. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 2.1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18b, Hrubieszów fax: ; tel Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 3.1. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego w sekretariacie do dnia r. do godz 10: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu r. o godz. 10:30, w pokoju nr Wpłynięcie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu. 3.4.Obecność Oferentów podczas otwarcia ofert nie jest obowiązkowa. 4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód: 4.1.Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie Obwodu Drogowego w Tyszowcach po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie pod nr tel Wadium 5.1 Wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) należy wpłacać w taki sposób aby wpłynęło do dnia r. do godz 10:00 na konto PKO Bank Polski S.A. na nr z podaniem w tytule wpłaty, nazwy przetargu z zastrzeżeniem że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Jeżeli wadium było złożone w innej formie niż gotówce ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. Na wniosek kupującego wadium może zostać zaliczone jako część ceny nabycia. 5.2 Utrata wadium Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który zaoferował najwyższą cenę

2 zakupu i uchylił się od zawarcia umowy, a także w przypadku nie zapłacenia ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie faktury wystawionej przez sprzedającego na konto zamieszczone na fakturze Zwrot wadium Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 6.Cena wywoławcza dot. przedmiotów postępowania. 6.1.Cena wywoławcza samochodu 1 000,00 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) Wyceny samochodu dokonano na podstawie oceny biegłego w zakresie: maszyny urządzenia i środki transportu. 6.3.Cena oszacowania jest ceną wywoławczą (minimalną). Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. 7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu. 7.1.Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: - imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwa (firmy ) i adres siedziby oferenta, telefon, fax, Pesel i NIP w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku przedsiębiorcy: NIP oraz numer REGON, - w przypadku przystąpienia do przetargu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie z CEIDG - oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń, w tym również do treści umowy. 8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: 8.1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego marki FS-Lublin nr rej. LHR Oferty pisemne należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz nie później jednak niż do dnia r. do godz w Sekretariacie Rejonu 8.3.Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia. 9. Inne informacje 9.1.Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu spośród złożonych ofert. O wyborze oferty zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożyli oferty na zakup samochodu. Wybrany oferent jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego, na konto zamieszczone na fakturze W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji. 9.3.Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu a także odwołanie przetargu bez podania przyczyny. 9.4.Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert Nabywca zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży w terminie do 7 dni od daty wyboru oferty. 9.6.Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem.

3 10. Komisja przetargowa Przetarg na sprzedaż samochodu prowadzi komisja powołana przez Sprzedającego. 11. Postanowienia końcowe Niniejszy regulamin obowiązuje wraz z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu pisemnym. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu oraz postanowieniami ogłoszenia o przetargu pisemnym w terminie do 14 dni od daty składania ofert. Sporządził Pasieka Robert Sprawdził Tadeusz Klocek Podpisał Kierownik RDW w Hrubieszowie mgr Andrzej Serafin

4 Załącznik nr 1 Oferta na zakup samochodu FS-LUBLIN Miejscowość i data:.. Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba):.... Numer PESEL Numer NIP Numer REGON.. Tel. Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w obwieszczeniu o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS-LUBLIN oraz z treścią wzoru umowy (załącznik nr 2). Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu FS-LUBLIN za kwotę brutto zł (słownie:..) W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

5 Załącznik nr 2 UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU Zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonem Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18 b, zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: mgr inż. Andrzej Gwozda Dyrektor ZDW zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym, a zwanym w treści umowy Kupującym, o następującej treści: 1. Sprzedający oświadcza, że: 1) jest właścicielem pojazdu ciężarowego marki FS LUBLIN, typ , poj. silnika 2417 cm 3, nr podwozia SUL352417Y , numer rejestracyjny LHR 13757, rok produkcji ) samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 2. Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w 1 pojazd. 3. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę:... zł brutto (słownie:... złotych), na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy.

6 5. 1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu opisanego w 1 niniejszej umowy i nie zgłasza do niego żadnych uwag Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodu objętego przetargiem Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Zakład Ubezpieczeń o przeniesieniu prawa własności pojazdu. Powiadomienie powinno być w formie pisemnej i powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr pesel (o ile został wydany) lub nazwę, siedzibę i nr Regon Kupującego 6. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Sprzedający Kupujący

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król. Nasz znak: ZP-232-1/14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW i MOTOCYKLI Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia 14.04.2014r. 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA Nr sprawy: Adm-I-2260-13/12 Zamość, dnia 16 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO NUBIRA 1. Nazwa i siedziba jednostki (sprzedającego); SĄD OKRĘGOWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO PROKURATURA APELACY JNA W LODZI WYDZIAŁ VI BUDŻETOWO - AIlMINISTRACY J:"Y ul. Piotrkowska 151 90-950 ŁÓDŻ Lód L dnia 25 lutego 2015 r. Ap VI G 240 / 6 / 15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość, 63 430 Odolanów ul. Raszkowska 36 Tel. 62

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 1) Nazwa i siedziba sprzedającego: Filharmonia Kaliska, Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz tel. +48(62)7676489, fax: +48(62)7570748 e-mail: administrator@filharmoniakaliska.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art. 66-72¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego Muzeum Współczesne Wrocław Wrocław, 12.7.2011 Rynek-Ratusz 7/9 50-101 Wrocław Ogłoszenie o przetargu ofertowym na zakup używanego samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba Kupującego Muzeum Współczesne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO I. Na podstawie Uchwały Nr 38/507/13/IV z dnia 30 lipca 2013 r. oraz na podstawie 17 ust. 3 Uchwały Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza Kalisz 09-10-2013r SMK-VII.234.1.2013 Komendant Straży Miejskiej Kalisza ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz tel. 062/7654450, Ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki Hyundai Accent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 18 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 39.2015 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki SKODA Octawia II 1.8 MR, wersja Ambiente, numer rejestracyjny DPL 33 JX oraz powołania

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna ul. Pelplińska 21 83-200 Starogard Gdański Znak Sprawy: PKS-ZM/08/2011 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO Załącznik nr 1/2014 do Zarządzenia nr 21/2014 Dyrektora POW Jedynka z dnia 24.11.2014r. Białystok: 2014-11-25 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI Września, 28 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OPEL VECTRA 2.2 DTI KOMBI I. DANE SPRZEDAJĄCEGO:, ul. Fabryczna 14, 62-300 Września (NIP: 789-146-82-33,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł

3. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 10 200,00 zł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, zwane dalej Sprzedawcą, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oferta powinna zawierać:

OGŁOSZENIE. Oferta powinna zawierać: OGŁOSZENIE Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice ogłasza przetarg publiczny na zasadzie konkursu ofert na sprzedaż samochodu: Alfa Romeo, model 156, rok produkcji 2004,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106

OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106 OGŁOSZENIE Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 tel/fax 041 31 15 106 Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaŝ samochodu osobowego marki Opel Astra rok produkcji 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo