Nr Pz Pracownia BranŜa Stadium DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr Pz Pracownia BranŜa Stadium DOKUMENTACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Z U H P WALTER PRACOWNIA PROJEKTOWA gen. Maczka 16/ Poznań tel. fax mob Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych i budownictwa ogólnego GRUPA WIPROBUD Projektowanie i prowadzenie inwestycji dla słuŝby zdrowia i budownictwa ogólnego ul Strzeszyńska Poznań tel Elektryczna Projekt bud-wyk. Nr Pz Pracownia BranŜa Stadium DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zleceniodawca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań ul. Krysiewicza 7/8 UŜytkownik: Szpital Ginekologiczno PołoŜniczy Poznań ul Jarochowskiego 18 Obiekt: j.w. Zadanie projektowe: WYMIANA ROZDZIELNI GŁÓWNEJ Treść opracowania: W y m i a n a r o z d z i e l n i g ł ó w n e j R G A k t u a l i z a c j a Teczka zawiera: Opis techniczny Zestawienia Uzgodnienia Rysunki Projektant: Przemysław Walter 7131/32/112/2002/PW Stopień zawodowy, imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych Poznań, dnia kwiecień podpis

2 Wymiana rozdzielni głównej Aktualizacja kwiecień 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Zestawienia 3. Uzgodnienia 4. Rysunki SPIS RYSUNKÓW Rys. nr 1. Rys. nr 2. Rys. nr 3. Rys. nr 4. Rys. nr 5. Rys. nr 6. Rys. nr 7 1

3 Wymiana rozdzielni głównej Aktualizacja kwiecień 2012 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 1.1. Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany rozdzielni główne RG w budynku Szpitala przy ul.jarochowskiego 18. Zakres prac obejmuje: montaŝ nowej rozdzielni demontaŝ rozdzielni istniejącej przeniesienie układu pomiarowego podłączenie odbiorów istniejących do nowej rozdzielni ułoŝenie koryt kablowych przełoŝenie kabli ułoŝenie sieci LAN uruchomienia i pomiary kontrolne montaŝ wyłączników P.POś. niezbędne roboty budowlane w pomieszczeniu rozdzielni Podstawę opracowania stanowią: obowiązujące normy i przepisy wytyczne uŝytkownika wytyczne branŝowe 1.2. Wymiana rozdzielni RG Rozdzielnię naleŝy wykonać ściśle wg schematów w dokumentacji. PrzełoŜyć wszystkie istniejące odbiory. Niezbędne kable przedłuŝyć przez mufowanie mufami termokurczliwymi. Kable układać na korytach kablowych mocowanych do sufitu. Na rozdzielni znajdować się będzie SZR. W przypadku braku napięcia z zasilania podstawowego nastąpi uruchomienie agregatu i załączenie zasilania z agregatu prądotwórczego. Pomiędzy wyłącznikami zastosowano blokadę mechaniczną uniemoŝliwiającą równoczesną pracę zasilania podstawowego lub rezerwowego z agregatem. Nowy SZR automatycznie załącza agregat ( bezpotencjałowy styk rozwierny). Wyzwalacz wzrostowy na wyłącznikach umoŝliwia podłączenie przycisków awaryjnych P.POś. wyłączających zasilanie obiektu w razie poŝaru. NaleŜy wyprowadzić przewód HDGs 2 x 1,5 prowadzony w listwie PCV n/t do wyłącznika umieszczonego na parterze przy wejściu do budynku. Wykaz 2

4 Wymiana rozdzielni głównej Aktualizacja kwiecień 2012 podstawowych elementów rozdzielni w załączeniu. Projektuje się przeniesienie układu pomiarowego na nową rozdzielnię. Przeniesienie wykonać wg zaleceń w zgodzie ZE z dnia w załączeniu. Wykonawca dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót, zgłoszenia wykonania prac i innych niezbędnych czynności odbiorowych wg wymagań ZE. Po stronie wykonawcy leŝy przedłuŝenie terminu zgody z dnia Po stronie wykonawcy leŝą wszystkie niezbędne czynności uzgodnienia, opłaty i odbiory dla zapewnienia zakończenia zadania. NaleŜy przewidzieć konieczność zapewnienia bezprzerwowej dostawy energii dla obiektu, pracę w terminach nieuciąŝliwych dla obiektu. Te i inne utrudnienia nie mogą wpływać na terminowość i jakość robót. NaleŜy ułoŝyć przewód LAN 2 x FTP 2 x 4 x 0,5 cat 6 od rozdzielni do serwerowni w piwnicy. Do sieci podłączyć analizator i protokół z agregatu. NaleŜy odnowić pomieszczenie rozdzielni. W zakres zadania wchodzą roboty związane z wykonaniem kanału pod rozdzielnią, przekuciami i montaŝem koryt. NaleŜy uzupełnić otwory, braki tynku itp., przeszpachlować i wymalować pomieszczenie. Zadanie obejmuje wszystkie niezbędne czynności dla osiągnięcia celu: stara rozdzielnia zdemontowana, nowa zamontowana, WLZty podłączone, SZR uruchomiony, obsługa przeszkolona, sieć LAN podłączona, odbiory podłączone, układ pomiarowy przeniesiony i odebrany przez ZE, protokoły pomiarowe wykonane, pomieszczenie rozdzielni odnowione Środki ochronne od poraŝeń prądem elektrycznym Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne szybkie wyłącznie zasilania. Zastosowano wyłączniki instalacyjne, które powinny samoczynnie wyłączyć zasilanie chronionego przed dotykiem pośrednim obwodu lub urządzenia w taki sposób, aby w następstwie zwarcie między częścią czynną i częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym tego obwodu albo urządzenia, spodziewane napięcie dotykowe przekraczające 50V wartości skutecznej prądu przemiennego powinno być odłączone tak szybko, Ŝeby nie wystąpiły ( przy jednoczesnym dotyku części przewodzących), niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka. /PN-92/E-05009/47, 41, 46/. Dla układu TN /TN-C-S, TN-S, TNC/ wszystkie części przewodzące dostępne instalacji powinny być przyłączone do uziemionego punktu 3

5 Wymiana rozdzielni głównej Aktualizacja kwiecień 2012 zasilania za pomocą przewodów ochronnych. Uziemionym punktem układu zasilania powinien być punkt neutralny. W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji między przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną w jakimkolwiek miejscu instalacji, charakterystyki urządzeń wyłączających i impedancje obwodów powinny zapewniać samoczynne wyłączanie zasilania w określonym czasie. Będzie to zapewnione przy spełnieniu warunku: Z s x J a U o Z s - impedancja pętli zwarciowej I s - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego zaleŝny od napięcia U o w czasie określonym w tabeli 41a (U o = 230V, t 0,4s) U o -napięcie znamionowe względem ziemi Spełnia to wymagania dla obwodów odbiorczych zasilających bezpośrednio lub za pomocą gniazd wtyczkowych urządzenia I klasy ochronności ręczne lub przenośne przeznaczone do ręcznego przemieszczania w czasie ich uŝytkowania. Po wykonaniu instalacji naleŝy wykonać pomiary impedancji pętli zwarciowej i sprawdzić czy zapewnione będzie samoczynne wyłączanie zasilania. Protokoły z obliczeniami dołączyć do odbioru. Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Opracował Przemysław Walter Upr 731/32/112/PW/02 4

6 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ROZDZIELNI GŁÓWNEJ Lp NR KATAL. Opis ILOŚĆ 1. FG22WD Szafa szereg.,univers,ip54/i,2-pol 1 2. FZ402 Przepust kablowy,univers,ip54, uniwersalny 4 3. FZ708D Ściany boczne,univers,g400mm,i kl. izol FZ932D Cokół,univers,W200mm,G400mm 1 5. FG23WD Szafa szereg.,univers,ip54/i,3-pol FZ402 Przepust kablowy,univers,ip54, uniwersalny 6 7. FZ747D Zestaw łączeniowy,univers,g400mm 1 8. FZ933D Cokół,univers,W200mm,G400mm 1 9. FG25WD Szafa szereg.,univers,ip54/i,5-pol FZ402 Przepust kablowy,univers,ip54, uniwersalny FZ935D Cokół,univers,W200mm,G400mm FZ747D Zestaw łączeniowy,univers,g400mm UN03A Szyna nośna,univers,450mm,(2szt.) UN12A Szyna nośna,univers,1800mm,(2szt.) UT12PN Poprzeczka,Univers,2-polowa U96N Płyta licznika 450 mm, z zamontowanymi krzyŝakami UD11F1 Blok univers N, pusty, 150x250mm, UD12C1 Blok univers N z płytą montaŝową, 150x500mm UD12F1 Blok univers N, pusty, 150x500mm, UD21B1 Blok univers N dla aparatów modułowych montowanych poziomo, 2x12PLE, 300x250mm UD21C1 Blok univers N z płytą montaŝową, 300x250mm UD21D2B Blok univers N z szyną nośną dla 2xNH00(4xNH000), 300x250mm UD21F1 Blok univers N, pusty, 300x250mm, UD22B3 Blok univers N dla aparatów modułowych montowanych poziomo, 2x24PLE, 300x500mm 2

7 25. UD22F1 Blok univers N, pusty, 300x500mm UD31B1 Blok univers N dla aparatów modułowych montowanych poziomo, 3x12PLE, 450x250mm UD32C1 Blok univers N z płytą montaŝową, 450x500mm UD32D1B Blok univers N z płytą montaŝową, dla 1xNH3, 450x500mm UE21E0 Blok univers N dla szyn zbior. poz. 12/20/30x5/10mm, 60mm, 4-pol., 300x250mm UE21E2B Blok univers N dla szyn zbiorczych, poziomych, 300x250mm UE22E0 Blok univers N dla szyn zbior. poz. 12/20/30x5/10mm, 60mm, 4-pol., 300x500mm UE22E4B Blok univers N dla szyn zbiorczych, poziomych, 300x500mm UK32T1 Blok univers N dla odłącznika obciąŝenia 630A, 450x500mm UM31B Szyna Cu, univers,30x10mm,1-pol UM32B Szyna Cu, univers,30x10mm,2-pol UM34A Szyna Cu, univers,30x5mm,4-pol UM34B Szyna Cu, univers,30x10mm,4-pol UM35B Szyna Cu, univers,30x10mm,5-pol UZ61S2 Wspornik szyn zbiorczych,universn,60mm,1-6 bieg.,(2szt.) HA358 Rozłącznik obciąsenia,3bieg.,630a HAD312 Rozłącznik, rozm3, 3P, 125A HCD630H Rozłącznik obciąŝenia h630 3P 630A HXC024H Styk sygnalizacyjny H250-H1600 1P 230VAC HXC021H Styk pomocniczy h250-h1600 1P 230VAC HXD065H Blokada mechaniczna linkowa h400-h HXD042H Napęd silnikowy h400-h VAC HXC004H Wyzw. wzrostowy h250-h VAC HYD014H Przedł. przył. szynowe rozsz. h630 3P HXC024H Styk sygnalizacyjny H250-H1600 1P 230VAC HXC021H Styk pomocniczy h250-h1600 1P 230VAC 1

8 55. HXD042H Napęd silnikowy h400-h VAC HXC004H Wyzw. wzrostowy h250-h VAC HYD014H Przedł. przył. szynowe rozsz. h630 3P L73M Rozłącznik izolacyjny bezp. D02,3P 63A LT0056 Rozłącznik NH-wielkość 000, 3x100A, montowany na szynach zbiorczych 60mm LT050 Rozłącznik bezpiecznikowy,nh00,3x160a LT056 Rozłącznik bezpiecznikowy,nh00,3x160a LT350 Rozłącznik bezpiecznikowy,nh3,3x630a NBN116 Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10ka,b,1-bieg.,16a NBN316 Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10ka,b,3-bieg.,16a NCN302 Wyłącznik nadmiarowoprądowy,10ka,c,3-bieg.,2a CD441J Wył. róŝnicowoprądowy 40A,30mA,4bieg. typ AC HZI811 Sterownik przełącznika zasileń HZI812 Układ zasilania podwójny LS503 Podstawa bezpiecznikowa 3P 32A 690V L38 3M SM500 Woltomierz analogowy V SM600 Amperomierz analogowy A, pośredni SPN801 Ogranicznik przepięć Typ 1+2 dla TNS, 4P, 100kA SR400 Przekładnik 400/ SVN121 Lampka sygnalizacyjna, zielona 230V AC KJ01C Blok rozdzielczy In=125A 4P 29kA 1x35/1x25+10x SM103E Wielofunkcyjny analizator parametrów sieci Evolution SK 602 Przełącznik 1 78 EE 960 Lampka SN 216 Gniazdo HXD 065H Blokada mechaniczna HA 354 Rozłącznik obciąŝenia 400 A 1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org.

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org. SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zakres opracowania...3 4. Charakterystyka obiektu...3 5. Opis rozwiązań projektowych...4 5.1. Przebudowa układu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57 Nowa Sól, 23.01.2011r. TOM nr 1 / TECZKA nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU ODDZIAŁU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PRZY UL. PODGÓRNEJ 9B W ZIELONEJ GÓRZE Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE II. III. OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI 1. kopia uprawnień projektanta 2. kopia zaświadczenia o przynaleŝności do izby zawodowej projektanta

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KLASA 45310000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31 ul. Ciasna ; 80- Gdańsk tel. (8 8) 09 90; fax. (8 8) 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT WYKONAWCZY 0.0. branża elektryczna numer projektu /7/PW nazwa opracowania Projekt przyłączenia prototypowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 NAZWA INWESTYCJI: PARK ASTRONOMICZNY MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTYCJI: FROMBORK, RONIN 25 NUMERY DZIAŁEK 151, 153/5 INWESTOR: MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO ELIPSE - Andrzej Karst 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE branŝa : obiekt : inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

W A C H E L K A I Ł Y C Z B A Z A K Ł A D B U D O W L A N O - IN S T A L A C Y J N Y S P.J.

W A C H E L K A I Ł Y C Z B A Z A K Ł A D B U D O W L A N O - IN S T A L A C Y J N Y S P.J. W A C H E L K A I Ł Y C Z B A Z A K Ł A D B U D O W L A N O - IN S T A L A C Y J N Y S P.J. C ZĘSTO C H O W A, U L. K O P E R N I K A 2 1 T E L. / F A X. ( 0 3 4 ) 3 6 6-9 1-1 3, 3 6 6-9 1-1 8 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3 Opis stanu istniejącego 4 Zasilenie 5 Rozdzielnice 6 Układ pomiarowy energii

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec tel.: (0-75) 732-41-38 / kom. 0609 814 648 e-mail: bakk@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo