Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr Bolesławiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec"

Transkrypt

1 Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr Bolesławiec tel.: (0-75) / kom PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Adres: BranŜa : Projektant : Sprawdzający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Łasicka nr Bolesławiec Budynek garaŝowy i plac manewrowy Działka nr obręb IV ul. Dolne Młyny nr 25 w Bolesławcu Elektryczna instalacja wewnętrzna (garaŝe) Technik elektryk Stanisław Stankiewicz uprawnienia projektowe nr : 273/77 mgr inŝ. Tadeusz Andrusieczko Uprawnienia projektowe nr : 2698/ Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, oświadczam, Ŝe projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej S P I S ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny 3. Rzut parteru garaŝu 4. Schemat tablicy rozdzielczej Bolesławiec, czerwiec 2006 r.

2 Opis techniczny do projektu remontu instalacji elektrycznych budynku garaŝowego. I DANE WSTĘPNE : 1.1. Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Łasicka nr Bolesławiec 1.2. Obiekt: Budynek garaŝowy i plac manewrowy 1.3. Adres: Działka nr obręb IV ul. Dolne Młyny nr 25 w Bolesławcu 1.4. Stadium: Instalacje elektryczne II DANE OGÓLNE : 2.1. Podstawa opracowania : a) zlecenie Inwestora nr 2/101/2006 z dnia 5 maja 2006 r. b) mapę do celów projektowych z dnia 13 marca 2006 r. c) oświadczenie o prawie władania gruntem d) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2004 r. ( MiG.I /2004 ), e) oględziny i pomiary na obiekcie f) projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku Opis budynku : Istniejący budynek garaŝowy parterowy bez podpiwniczenia, z płaskim stropodachem o konstrukcji Ŝelbetowej. Budynek 4 boksowy, wjazd z placu manewrowego. Budynek przylega do istniejącego budynku garaŝowego wieloboksowego, oraz od strony południowej do muru ceglanego znajdującego się na granicy działek. Na działce nr 168/2 do muru przylega budynek magazynowy zaplecza MZGM w Bolesławcu. W istniejącym budynku garaŝowym wieloboksowym w pomieszczeniu, garaŝ nr 4 znajduje się stara rozdzielnica elektryczna, obecnie zasilająca budynek garaŝowy objęty opracowaniem. Rozdzielnica osadzona na ścianie tylnej na styku ze ścianą boczną przyległą do projektowanego budynku garaŝowego Zakres opracowania Projekt obejmuje wykonanie całkowicie nową instalację elektryczną projektowanego budynku garaŝowego. Stara instalacja zostanie rozebrana razem z budynkiem garaŝowym. Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda elektryczne przewidziane do ewentualnego ogrzewania pomieszczeń; gniazda elektryczne do podłączenia innych urządzeń lub aparatów np. odkurzacza; instalację oświetleniową oraz instalacje zasilającą napędy bram, sterowanych pilotem oraz kluczem.

3 III DANE SZCZEGÓŁOWE opis robót : 3.1. Złącza kablowe i pomiar Budynek garaŝowy istniejący (pomieszczenie nr 4) jest obiektem istniejącym, posiadającym wewnętrzną instalacje elektryczną. Nie przewiduje się wykonania nowego zasilania czy opomiarowania budynku. Zasilanie pomieszczenia garaŝowego istniejące kablem YKYŜo 5*6mm 2 wykonane w rurze osłonowej. Opracowanie projektowe obejmuje demontaŝ starej tablicy rozdzielczej i budowę nowej tablicy rozdzielczej 2* Tablica bezpiecznikowa (rozdzielcza); Rozdzielnica typowa RW-2*12 zasilana będzie obwodem odbiorczym istniejącym. W tablicy projektuje się zainstalować nowe obwody zgodnie z rysunkiem rzut parteru budynku garaŝowego. Rozdzielnica nadtynkowa wyposaŝone w drzwiczki pełne oraz posiadająca stopień szczelności IP 44 i II klasę ochronności. Projektowane obwody stanowią rozbudowę istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej, posiadającej zamontowany główny wyłącznik zasilania przed tablicą główną wraz z pomiarem, stanowiący wyłącznik przeciwpoŝarowy. Z projektowanej tablicy rozdzielczej naleŝy wyprowadzić obwody zasilające poszczególne urządzenia jak i obwody oświetleniowe i gniazd wtyczkowych. Trasy układania przewodów i ich przekroje pokazano na rysunkach. Przewody instalacji elektrycznej naleŝy układać w korytach kablowych perforowanych, zamontowanych na ścianach budynku garaŝowego, pod sufitem Obwody odbiorcze. Na tablicy bezpiecznikowej (rozdzielczej) projektowane obwody odbiorcze naleŝy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi typu S oraz wyłącznikami róŝnicowo-prądowymi typu P300. Wewnętrzna instalacja elektryczna posiada zainstalowaną wydzieloną listwę zaciskową do podłączenia przewodów ochronnych PE obwodów odbiorczych. Typy przewodów oraz zabezpieczenia przewodów pokazano na rysunkach i schemacie zasilania. Przewody naleŝy prowadzić w korytkach kablowych po ścianach budynku. Gniazda w pomieszczeniach garaŝowych naleŝy instalować na wysokości 120cm od posadzki. W pomieszczeniach stosować osprzęt szczelny spełniający normy IP44. Do zasilania gniazd stosować kabel 3 Ŝyłowy - 3*2,5 mm 2. Oprawy oświetleniowe typu jarzeniowe dwururowe z osłonami zamontować na sufitach (stropach) pomieszczeń, po 2 sztuki na 1 pomieszczenie. Zastosować osprzęt szczelny, instalowany na tynku o stopniu szczelności min. IP 44. Na oświetlenie stosować kabel trzyŝyłowy - 3*1,5 mm 2. W pomieszczeniu zainstalowania tablicy rozdzielczej wykonać zasilanie gniazda trójfazowego kablem 5*4,0 mm 2, jedno gniazdo wtykowe kablem 3*2,5 mm 2 oraz oświetlenie pomieszczenia kablem 3*1,5 mm Instalacja przeciwporaŝeniowa. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporaŝeniowej przyjęto samoczynne wyłączania zasilania w układzie połączeń sieci. Tablice bezpiecznikowe wykonać w II klasie ochronności. Wszystkie obwody winne być zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowo prądowymi oraz wyłącznikami róŝnicowo prądowymi typu AC o prądzie róŝnicowym 0,03A. Do ochrony przeciwporaŝeniowej w obwodach odbiorczych zastosowano przewód ochronny PE jako 3 (trzeci) w instalacji jednofazowej i jako 5 (piąty) w trójfazowej. Przewód ochronny musi być odizolowany od przewodów roboczych i na tablicy bezpiecznikowej wprowadzony na wydzieloną listwę zaciskową a następnie wspólnym przewodem ochronnym sprowadzony do złącza ZK i połączony z uziomem.

4 Po wykonaniu instalacji naleŝy sprawdzić skuteczność ochrony za pomocą pomiarów. NaleŜy sporządzić protokół badań.. IV UWAGI KOŃCOWE Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz przepisami PBUE i odnośnymi normami PN/E Skuteczność ochrony przeciwporaŝeniowej. Warunkiem skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej jest spełnienie warunku : Zzw < 0,8 x Uo / Izw dla przedmiotowej instalacji : Izw = 5,2 x 10A Zzw < 3,38 om Po wykonaniu instalacji naleŝy dokonać pomiaru oporności pętli dla tych przypadków i sprawdzić czy nie przekraczają wartości podanych powyŝej. Zakłada się stosowanie opraw wykazujących trwałość i estetykę. Instalację naleŝy wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami. UWAGA : Instalację budynku garaŝowego prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane. Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu budowlanego naleŝy kaŝdorazowo uzgodnić z projektantem. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP - a w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 91, poz. 811 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). Wszystkie materiały powinny posiadać atest lub certyfikat oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U Nr 107, poz. 679 z dnia r.). Projektant :

5 OBIEKT Budynek garaŝowy Baza P.W. i K. Bolesławiec cz. elektryczna Działka nr 169 w IV obrębie ul. Dolne Młyny 25 w Bolesławcu INWESTOR Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Data : Ul. Łasicka nr Bolesławiec czerwiec 2006 r. TYTUŁ RYS. RZUT PARTERU PROJEKTANT Technik elektryk - St. Stankiewicz upr. 273/77 Skala 1:50 SPRAWDZAJĄCY Mgr inŝ. Tadeusz Andrusieczko - upr.2698/94 Rys. nr 1 OBIEKT Budynek garaŝowy Baza P.W. i K. Bolesławiec cz. elektryczna Działka nr 169 w IV obrębie ul. Dolne Młyny 25 w Bolesławcu INWESTOR Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Data : Ul. Łasicka nr Bolesławiec czerwiec 2006 r. TYTUŁ RYS. SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ PROJEKTANT Technik elektryk - St. Stankiewicz upr. 273/77 Skala ---- SPRAWDZAJĄCY Mgr inŝ. Tadeusz Andrusieczko - upr.2698/94 Rys. nr 2

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW EGZ. NR 4 TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚ. AWARYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW BRANŻA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo