INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: DZIAŁ ROBOTY BUDOWLANE GRUPA ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KLASA ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KATEGORIA ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH KATEGORIA INSTALOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH I ANTEN KATEGORIA INSTALOWANIESY SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO Nazwa inwestycji : Rement budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu Adres inwestycji : Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 104. Inwestor : Projektant : Sąd Rejonowy w Zgorzelcu mgr inŝ. Adam Szewczyk Nr upr.: 82/DOŚ/04 w s z e l k i e p r a w a z a s t r z e Ŝ o n e

2 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Strona tytułowa 2. Zawartość teczki 3. Opis techniczny 4. Rysunki: rys.1/e - Plan instalacji -rzut piwnic Projekt budowlany rys.2/e - Plan instalacji -rzut parteru Projekt budowlany rys.3/e - Plan instalacji -rzut I piętra Projekt budowlany rys.4/e - Plan instalacji -rzut II piętra Projekt budowlany rys.5/e - Plan instalacji -rzut III piętra Projekt budowlany rys.6/e - Plan instalacji -rzut IV piętra Projekt budowlany rys.7/e - Plan instalacji -rzut poddasza Projekt budowlany rys.8/e - Plan instalacji -rzut piwnic Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe rys.9/e - Plan instalacji -rzut parteru Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe rys.10/e - Plan instalacji -rzut I piętra Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe rys.11/e - Plan instalacji -rzut II piętra Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe rys.12/e - Plan instalacji -rzut III piętra Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe rys.13/e - Plan instalacji -rzut IV piętra Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe rys.14/e - Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe Schemat zasilania Rozdz. RG rys.15/e - Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe Schemat zasilania Rozdz. R0 rys.16/e - Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe Schemat zasilania Rozdz. R1 rys.17/e - Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe Schemat zasilania Rozdz. R2 rys.18/e - Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe Schemat zasilania Rozdz. R3 rys.19/e - Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe Schemat zasilania Rozdz. R4 rys.20/e - Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe Schemat zasilania Rozdz. R6 rys.21/e - Projekt wykonawczy - Instalacje silnoprądowe Schemat zasilania Rozdz. RK rys.21a/e - Plan instalacji -rzut piwnic Projekt wykonawczy Sieć strukturalna rys.22/e - Plan instalacji -rzut parteru Projekt wykonawczy Sieć strukturalna rys.23/e - Plan instalacji -rzut I piętra Projekt wykonawczy Sieć strukturalna rys.24/e - Plan instalacji -rzut II piętra Projekt wykonawczy Sieć strukturalna rys.25/e - Plan instalacji -rzut III piętra Projekt wykonawczy Sieć strukturalna rys.26/e - Plan instalacji -rzut IV piętra Projekt wykonawczy Sieć strukturalna rys.27/e - Projekt wykonawczy Sieć strukturalna - Szafa dystrybucyjna rys.28/e - Projekt wykonawczy Sieć strukturalna Rozdzielnica R0K rys.29/e - Projekt wykonawczy Sieć strukturalna Rozdzielnica R1K rys.30/e - Projekt wykonawczy Sieć strukturalna Rozdzielnica R2K rys.31/e - Projekt wykonawczy Sieć strukturalna Rozdzielnica R3K rys.32/e - Projekt wykonawczy Sieć strukturalna Rozdzielnica R4K rys.33/e - Projekt wykonawczy Sieć strukturalna Rozdzielnica R5K

3 3 OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy "Instalacji elektrycznych wewnętrznych" w części budynku Sądu Rejonowego w ZGORZELCU przy ul. Armii Krajowej Podstawa prawna opracowania projektu Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora 1.3. ZałoŜenia Podstawą techniczną opracowania dokumentacji są załoŝenia technicznoekonomiczne przedstawione przez Inwestora. Zakres projektowanych robót w pierwszym etapie realizacji obejmuje : - wymianę instalacji elektrycznych silnoprądowych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. - ułoŝenie koryt, kanałów, listew instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych, - wykonanie sieci okablowania strukturalnego w budynku - rozbudowa istniejącej instalacji alarmowej - Wykonanie instalacji sygnalizacji poŝaru. - Wykonanie instalacji telewizji dozorowej 2.1. Zasilanie Zasilanie budynku w energię elektryczną projektuje się z istniejącego złącza kablowego istniejącą wewnętrzną linią zasilającą. do projektowanej o rozdzielnicy głównej RG. Przyciski wyzwalające główny wyłącznik prądu umieścić w korytarzu przy wejściach do budynku w skrzynce z drzwiami z szybą. Odcięcie dopływu prądu do obiektu realizować poprzez wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w złączu Urządzenia rozdzielcze Projektuje się następujące rozdzielnice rozdzielnicę główną RG w wykonaniu wnękowym, w miejscu istniejącej rozdzielnicy. Z projektowanej rozdzielnicy naleŝy zasilić projektowane rozdzielnice piętrowe i instalacje odbiorcze budynku oaz istniejące WLZ.

4 4 Z rozdzielnicy projektuje się zasilić równieŝ rozdzielnicę RGK do zasilania sprzętu komputerowego oraz istniejącą centralę alarmową/ Sieć strukturalna do urządzeń komputerowych oraz instalacja alarmową 2.3. Instalacja odbiorcza Główne ciągi przewodów na korytarzach zaleca się układać pod tynkiem we wspólnej bruździe. W pomieszczeniach instalacja podtynkowa. Wyłączniki oświetleniowe naleŝy montować na wysokości 1,2m od strony klamek drzwiowych. W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się osprzęt bryzgoszczelny. Gniazda wtyczkowe szczelne ze stykiem ochronnym. obok umywalki montować na wys. 1,6m. W pozostałych pomieszczeniach gniazda montować na wys. 20 cm od podłogi. W piwnicy projektuje się instalację natynkowa na chwytach dystansowych. Przejścia przewodami przez ściany i stropy w przepustach rurowych 2.4. Instalacja połączeń wyrównawczych W celu wyeliminowania moŝliwości wystąpienia róŝnicy potencjałów /przekraczającej bezpieczne wartości napięcia dotykowego/ między umiejscowionymi na stałe przewodami metalowymi, na poziomie piwnic szyną wyrównawczą. Szynę tę naleŝy instalować na ścianie na uchwytach dystansowych nt. na wys. 15 cm od sufitu Do ww. szyny naleŝy przyłączyć metalowe części konstrukcji i wyposaŝenia instalacyjnego (przyłącza wod-kan uziom, co.) i połączyć ją z przewodem ochronnym w rozdzielnicy RG. Do szyny wyrównawczej naleŝy równieŝ połączyć wszystkie istniejące i projektowane uziomy funkcjonalne 2.5. Ochrona przeciwporaŝeniowa Jako dodatkowy środek ochrony przed poraŝeniem elektrycznym projektuje się SZYBKIE WYŁĄCZENIE. Instalacje elektryczne naleŝy wykonać zgodnie z przepisami budowlanymi. Przewody neutralne oraz ochronne na całej długości powinny róŝnić się od przewodów fazowych kolorem oplotu lub izolacji tak w liniach zasilających, jak równieŝ w instalacji odbiorczej oświetleniowej i siłowej. Przewód ochronny w całej instalacji nie moŝe posiadać Ŝadnych zabezpieczeń ani wyłączników. Przy wykonywaniu szybkiego wyłączenia wszystkie części metalowe jak: konstrukcje stalowe, kołki ochronne gniazd wtyczkowych i osprzęt kl. I naleŝy połączyć metalicznie z

5 5 przewodem ochronnym. Wszystkie połączenia przewodu ochronnego i neutralnego wykonać w sposób zapewniający pewność zestyku. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami róŝnicowo - prądowymi o prądzie róŝnicowym 30mA. Po wykonaniu instalacji szybkiego wyłączenia naleŝy odpowiednimi pomiarami sprawdzić skuteczność szybkiego wyłączenia UłoŜenie koryt, kanałów, listew instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych, W związku z brakiem moŝliwości wyłączenia remontowanego budynku z uŝytkowania w całości, zachodzi konieczność wykonania projektowanych robót etapami. W danym etapie realizacji naleŝy w remontowanych pomieszczeniach wykonać wszystkie prace związane z przygotowaniem konstrukcji nośnych i przewodów dla instalacji przewidzianych do wykonania w kolejnych etapach. Rury instalacyjne układać zgodnie z planami projektowanych instalacji teletechnicznych. Koryta i listwy instalacyjne układać wg rysunków sieci strukturalnej Zasilanie sieci okablowania strukturalnego Rozdzielnicę RGK naleŝy zamontować w pomieszczeni serwerowni zasilić z osobnego obwodu z rozdzielnicy głównej budynku wg projektu instalacji elektrycznych. Przewidziano moŝliwość zasilania sprzętu komputerowego poprzez zestaw zasilacz awaryjnych przystosowanych do pracy równoległej (UPS) Wymagana moc jednego UPS-a 10 kw Projektuje się trzy UPS o zasilaniu 3 fazowym i wyjściu 1 fazowym.. Przewody do gniazd dedykowanych do zasilania sprzętu komputerowego układać we wspólnych korytach z przewodami logicznymi oddzielonymi przegrodą z rozdzielnic piętrowych RK0 RK5 zasilanych z rozdzielnicy RGK Do zasilania sprzętu komputerowego projektuje się gniazda dedykowane zabezpieczone kluczem i montowane w zestawach z gniazdami logicznymi Sieć strukturalna Przewody STP kat. 5+układać wspólnie z przewodami zasilającymi gniada dedykowane w kanałach i listwach instalacyjnych w osobnej przegrodzie. Istniejącą centralę telefoniczną przenieść do pomieszczenia serwerowni. na kaŝdym stanowisku odbiorczym zamontować dwa gniada zasilające dedykowane i dwa jednakowe gniazda RJ45.

6 6 Ostateczny podział na gniazda telefoniczne i komputerowe zastanie ustalony na etapie wykonawstwa. Uziemienie projektowanej sieci wykonać poprzez połączenie zacisku uziomowego szafy dystrybucyjnej z uziemioną szyną wyrównawczą budynku. Połączenie wykonać przewodem LY 16mm 2 ułoŝonym w kanałach instalacyjnych. W szafie dystrybucyjnej naleŝy zamontować przełączniki 24 portowe zarządzalne firmy 3COM 10/100/1000 Mbps wg standardów Inwestora. Wymagane parametry (kat 5+) wykonanej sieci okablowania strukturalnego naleŝy potwierdzić stosownymi pomiarami 5.1. Instalacja alarmowa W budynku istnieje instalację alarmowa wykonana na bazie centrali DSC W związku z remontem instalacji naleŝy ułoŝyć nowe przewody w projektowanych korytach instalacyjnych i rozbudować system zgodnie z załączonymi rysunkami Instalację sygnalizacji poŝaru wykonać na bazie centrali POLON ALFA Zapewnić system monitorowania obiekt po godzinach pracy przez zlecenie monitoringu firmie specjalistycznej. Proponowana centrala alarmowa posiada moŝliwość dołączenia systemu monitorowania ciągłego Instalacja telewizji W budynku projektuje się cyfrowy system telewizji dozorowej z zastosowaniem typowych elementów. Do rejestracji i nadzorowania systemu projektuje się komputer w pomieszczeniu portierni z oprogramowaniem do obsługi kart wideo i nagrywarką płyt Uwagi końcowe : Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym z zastosowaniem materiałów zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. Projektował: mgr inŝ. Adam Szewczyk

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA i oddział pediatryczny Szpitala w ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ: OPISOWA str. 3 1.1 Przedmiot projektu str. 3 1.2 Podstawa opracowania projektu str. 3 1.3 Uzgodnienia str. 3 1.4 Zakres opracowania str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA 11. 11.1 INSTALACJE ZASILAJĄCE 11.1.1 Zasilanie obiektu. Zasilanie obiektu będzie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa stron 2 Uprawnienia budowlane stron

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE generalny projektant: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 70 535 SZCZECIN UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T/F 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl CZĘŚĆ / teczka

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

OPIS. do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną

OPIS. do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną OPIS do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR. CENTRUM KULTURALNE w Przemyślu

EGZEMPLARZ NR. CENTRUM KULTURALNE w Przemyślu EGZEMPLARZ NR BIURO AUTORSKIE JMK STUDIO Joanna M.KAFAR Przemyśl ul. Sienkiewicza 15 Tel 016 675 069 01 kom. 606 140 798 WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO WYKONAWCZYCH KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI, ODNOWY I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo