PrzekaŸniki elektromagnetyczne. PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PrzekaŸniki elektromagnetyczne. PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda."

Transkrypt

1 1 PrzekaŸniki elektromagnetyczne 2006 PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda

2 2 W Automatyce dla Ciebie Gwarancja jakoœci standardów Maj¹c na uwadze wysokie wymagania rynku oraz pe³ne zadowolenie Klientów, Relpol S.A. ca³y czas dba o podnoszenie jakoœci oferowanych produktów i us³ug. W³asne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne i badawcze w du ej mierze przyczynia siê do realizacji naszych za³o eñ. Nowoczesny profil produkcji oraz wysoka jakoœæ produkowanych wyrobów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, potwierdza CERTYFIKAT ISO 9001:2000. Z³ota Statuetka Business Centre Club 1995 / EUROPRODUKT 2002 / EUROPRODUKT 2003 / Statuetka Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej 2003 / Z OTY EUROPRODUKT 2003 / ELEKTROPRODUKT 2003 / Nagroda Z OTY MEDAL Automaticon 2004 / Statuetka Filar Polskiej Gospodarki 2004 / Produkt Roku 2005 Innowacyjnoœæ rozwi¹zañ technicznych oraz niezawodnoœæ naszych wyrobów potwierdzone zosta³y szerok¹ gam¹ uznañ i certyfikatów BBJ, VDE, UL, CSA, GOST, LR, RoHS oraz nagród i wyró nieñ.

3 3

4 4 PrzekaŸniki interfejsowe PrzekaŸniki interfejsowe PI84, PI85 z gniazdami : - wymiary 75,3 x 15,5 x 67 mm, - PI84: dwa zestyki prze³¹czne (2P), AC1-8 A / 250 V AC, DC1-8 A / 24 V DC, - PI85: jeden zestyk prze³¹czny (1P), AC1-16 A / 250 V AC, DC1-16 A / 24 V DC. PrzekaŸniki interfejsowe PI84, PI85 z gniazdami : - wymiary 78,1 x 15,9 x 66,5 mm, - PI84: dwa zestyki prze³¹czne (2P), AC1-8 A / 250 V AC, DC1-8 A / 24 V DC, - PI85: jeden zestyk prze³¹czny (1P), AC1-16 A / 250 V AC, DC1-16 A / 24 V DC. PI85 - obci¹ enia powy ej 12 A wymagaj¹ zmostkowania (drutem Cu min. 1,5 mm 2 ) zacisków œrubowych gniazd lub : 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24. RM85 RM84 KODY DO ZAMÓWIEÑ + RM84 = PI M.. + RM85 = PI M.. PrzekaŸniki interfejsowe PI84 ❶ PI85 ❶ Napiêcie znamionowe wejœcia Gniazda wtykowe PI84 PI85 PrzekaŸniki wykonawcze PI84 ❷ ❸ ❹ PI84-012DC-M41G PI84-024DC-M41G PI84-110DC-M43G PI85-012DC-M41G PI85-024DC-M41G PI85-110DC-M43G 12 V DC 24 V DC 110 V DC RM RM RM PI84-012AC-M91G PI84-024AC-M91G PI84-120AC-M93G PI84-230AC-M93G PI85-012AC-M91G PI85-024AC-M91G PI85-120AC-M93G PI85-230AC-M93G 12 V AC 24 V AC 120 V AC 230 V AC RM RM RM RM PI84-012DC-00LD PI84-024DC-00LD PI84-110DC-00LD PI85-012DC-00LD PI85-024DC-00LD PI85-110DC-00LD 12 V DC 24 V DC 110 V DC RM RM RM PI84-012AC-00LV PI84-024AC-00LV PI84-120AC-00LV PI84-230AC-00LV PI85-012AC-00LV PI85-024AC-00LV PI85-120AC-00LV PI85-230AC-00LV 12 V AC 24 V AC 120 V AC 230 V AC RM RM RM RM

5 PI84 PI85 5 Gniazda wtykowe, : - zaciski œrubowe, -, : separacja obwodu sterowania (cewka) od obwodu obci¹ enia (styki), - : nowy zaczep monta owy, - monta na szynie 35 mm wg EN lub na p³ycie monta owej, - akcesoria: obejmy wyrzutnikowe, p³ytki do opisu, modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... Nowy zaczep : - prosty monta, solidne zaczepienie. RM85 RM84 + RM84 = PI L. + RM85 = PI L. Elementy przekaÿników interfejsowych ❺ PI85 RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM Obejmy wyrzutnikowe P³ytki do opisu Modu³y typu M... ❻ M41G M41G M43G M91G M91G M93G M93G M41G M41G M43G M91G M91G M93G M93G Pogrubionym drukiem zaznaczono standardowe wykonania przekaÿników. ❶ Ostatnie cz³ony kodów: -M4.G i -00LD oznaczaj¹ modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy ze wskaÿnikiem zadzia³ania, œwietlnym (dioda LED zielona) oraz elementem t³umi¹cym przepiêcia (dioda) - tylko dla cewek DC. Ostatnie cz³ony kodów: -M9.G i -00LV oznaczaj¹ modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy ze wskaÿnikiem zadzia³ania, œwietlnym (dioda LED zielona) oraz elementem t³umi¹cym przepiêcia (warystorem) - tylko dla cewek AC. ❷ Dwie pierwsze cyfry w drugim cz³onie kodu oznaczaj¹ standardowy materia³ styków przekaÿnika wykonawczego: 20 - AgNi. ❸ Dwie ostatnie cyfry w drugim cz³onie kodu oznaczaj¹ iloœæ i rodzaj zestyków przekaÿnika wykonawczego: RM84 z dwoma zestykami prze³¹cznymi: 12-2P (prze³¹czne) oraz RM85 z jednym zestykiem prze³¹cznym: 11-1P (prze³¹czny). ❹ Pierwsza cyfra w trzecim cz³onie kodu oznacza stopieñ ochrony obudowy przekaÿnika wykonawczego - wykonanie: 2 - w obudowie, IP 40. ❺ Gniazda wtykowe, obejmy wyrzutnikowe oraz modu³y typu M... w przekaÿnikach interfejsowych PI84, PI85 dostêpne s¹ w kolorze czarnym. Gniazda wtykowe, obejmy wyrzutnikowe oraz modu³y typu M... w przekaÿnikach interfejsowych PI84, PI85 dostêpne s¹ w kolorze szarym. P³ytki do opisu dostêpne s¹ w kolorze bia³ym. ❻ Tabela modu³ów sygnalizacyjnych / przeciwprzepiêciowych typu M... - patrz str. 13. Uwaga: przekaÿniki interfejsowe PI84, PI85 wymagaj¹ w³aœciwej polaryzacji napiêcia zasilania (polaryzacja N: +A1/-A2).

6 6 PrzekaŸniki interfejsowe PrzekaŸniki interfejsowe PIR2, PIR3, PIR4: - wymiary 75 x 27 x 82 mm, - PIR2: dwa zestyki prze³¹czne (2P), - PIR3: trzy zestyki prze³¹czne (3P), AC1-12 A / 250 V AC, AC1-10 A / 250 V AC, DC1-12 A / 24 V DC, DC1-10 A / 24 V DC, - PIR4: cztery zestyki prze³¹czne (4P), AC1-6 A / 250 V AC, DC1-6 A / 24 V DC. R2 + R2 = PIR2 + R3 = PIR3 KODY DO ZAMÓWIEÑ R3 PrzekaŸniki interfejsowe PIR2 ❶ PIR3 ❶ PIR4 ❶ Napiêcie znamionowe wejœcia Gniazda wtykowe PIR2 PIR3 PIR4 PIR2-012DC-00LD PIR2-024DC-00LD PIR2-048DC-00LD PIR2-110DC-00LD PIR2-012AC-00LV PIR2-024AC-00LV PIR2-048AC-00LV PIR2-120AC-00LV PIR2-230AC-00LV PIR3-012DC-00LD PIR3-024DC-00LD PIR3-048DC-00LD PIR3-110DC-00LD PIR3-012AC-00LV PIR3-024AC-00LV PIR3-048AC-00LV PIR3-120AC-00LV PIR3-230AC-00LV PIR4-012DC-00LD PIR4-024DC-00LD PIR4-048DC-00LD PIR4-110DC-00LD PIR4-012AC-00LV PIR4-024AC-00LV PIR4-048AC-00LV PIR4-120AC-00LV PIR4-230AC-00LV 12 V DC 24 V DC 48 V DC 110 V DC 12 V AC 24 V AC 48 V AC 120 V AC 230 V AC Pogrubionym drukiem zaznaczono standardowe wykonania przekaÿników. ❶ Ostatni cz³on kodu: -00LD oznacza modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy ze wskaÿnikiem zadzia³ania, œwietlnym (dioda LED zielona) oraz elementem t³umi¹cym przepiêcia (dioda) - tylko dla cewek DC. Ostatni cz³on kodu: -00LV oznacza modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy ze wskaÿnikiem zadzia³ania, œwietlnym (dioda LED zielona) oraz elementem t³umi¹cym przepiêcia (warystorem) - tylko dla cewek AC. ❷ Dwie pierwsze cyfry w drugim cz³onie kodu oznaczaj¹ standardowy materia³ styków przekaÿnika wykonawczego: 20 - AgNi. ❸ Ostatni cz³on kodu...-wt oznacza wyposa enie standardowe przekaÿników do gniazd wtykowych (wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania, kolor pomarañczowy - cewki AC, kolor morski - cewki DC).

7 PIR2 PIR3 PIR4 7 Gniazda wtykowe,, : - zaciski œrubowe, - separacja obwodu sterowania (cewka) od obwodu obci¹ enia (styki), - podwójny (zdublowany) zacisk A2 (14), - nowy zaczep monta owy, - monta na szynie 35 mm wg EN lub na p³ycie monta owej, - akcesoria: obejmy wyrzutnikowe, p³ytki do opisu, modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... Podwójny zacisk A2 (14): - u³atwione okablowanie gniazd w urz¹dzeniach elektrycznych. Nowy zaczep,, : - prosty monta, solidne zaczepienie. R4 + R4 = PIR4 Elementy przekaÿników interfejsowych ❻ PrzekaŸniki wykonawcze ❷ ❸ ❹ PIR2 PIR3 PIR4 ❺ Obejmy wyrzutnikowe P³ytki do opisu Modu³y typu M... ❼ R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT M41G M41G M42G M43G R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT R WT M91G M91G M92G M93G M93G ❹ Pierwsza cyfra w trzecim cz³onie kodu oznacza stopieñ ochrony obudowy przekaÿnika wykonawczego: 2 - w obudowie, IP 40. ❺ PrzekaŸniki elektromagnetyczne R4-...-WT spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd s Register (LR). ❻ Gniazda wtykowe GZM., obejmy wyrzutnikowe oraz modu³y typu M... w przekaÿnikach interfejsowych PIR2, PIR3, PIR4 dostêpne s¹ w kolorze szarym. P³ytki do opisu dostêpne s¹ w kolorze bia³ym. ❼ Tabela modu³ów sygnalizacyjnych / przeciwprzepiêciowych typu M... - patrz str. 13. Uwaga: przekaÿniki interfejsowe PIR2, PIR3, PIR4 wymagaj¹ w³aœciwej polaryzacji napiêcia zasilania (polaryzacja N: +A1/-A2).

8 8 PrzekaŸniki interfejsowe PrzekaŸniki interfejsowe PIR6W-1P-..., PIR6W-1PS-...-R: - wymiary 98,8 x 6,2 x 85,5 mm, - jeden zestyk prze³¹czny (1P), AC1-6 A / 230 V AC, DC1-6 A / 24 V DC, - dostêpne styki z³ocone. RM699V PI6W-1P-... RSR30 PI6W-1PS-... RM699V PI6W-1P RM699V = PIR6W-1P-... PI6W-1PS RM699V = PIR6W-1PS-... PI6W-1PS RSR30 = PIR6W-1PS-... KODY DO ZAMÓWIEÑ PrzekaŸniki interfejsowe PIR6W-1P-... PIR6W-1PS-... ❹ Napiêcie znamionowe wejœcia Gniazda wtykowe PI6W-1P-... PI6W-1PS-... PIR6W-1P-12VDC ❸ PIR6W-1P-24VDC ❸ PIR6W-1P-36VDC ❸ PIR6W-1PS-6VDC-... PIR6W-1PS-12VDC-... PIR6W-1PS-24VDC-... PIR6W-1PS-36VDC-... PIR6W-1PS-48VDC-... PIR6W-1PS-60VDC V DC 12 V DC 24 V DC 36 V DC 48 V DC 60 V DC PI6W-1P-12VDC PI6W-1P-24VDC PI6W-1P-36VDC PI6W-1PS-6VDC PI6W-1PS-12/24VDC PI6W-1PS-12/24VDC PI6W-1PS-36VDC PI6W-1PS-48VDC PI6W-1PS-60VDC PIR6W-1P-24VAC/DC ❸ PIR6W-1P-42VAC/DC ❸ PIR6W-1P-115VAC/DC ❸ PIR6W-1P-230VAC/DC ❸ PIR6W-1PS-24VAC/DC-... PIR6W-1PS-42VAC/DC-... PIR6W-1PS-115VAC/DC-... PIR6W-1PS-230VAC/DC V AC/DC 42 V AC/DC 115 V AC/DC 230 V AC/DC PI6W-1P-24VAC/DC PI6W-1P-42VAC/DC PI6W-1P-115VAC/DC PI6W-1P-230VAC/DC PI6W-1PS-24VAC/DC PI6W-1PS-42VAC/DC PI6W-1PS-115VAC/DC PI6W-1PS-230VAC/DC PIR6W-1P-230VAC/DC-10 ❺ 230 V AC/DC PI6W-1P-230VAC/DC-10 ❺ Pogrubionym drukiem zaznaczono standardowe wykonania przekaÿników. ❶ Gniazda PI6W-1P - bez wewnêtrznego uk³adu elektronicznego i bez diody LED. Do swobodnego zestawiania z przekaÿnikami RM699V lub RSR30 lub innymi, których wymiary i rozstaw wyprowadzeñ odpowiadaj¹ RM699V i RSR30, znamionowa obci¹ alnoœæ gniazda: 6 A / 250 V AC. ❷ Gniazda PI6W-1P-... oraz PI6W-1PS z wewnêtrznym uk³adem elektronicznym oraz diod¹ LED zielon¹, z okreœlonymi znamionowymi napiêciami wejœæ, do samodzielnego zestawienia z odpowiednio dobranymi przekaÿnikami: RM699V (PI6W-1P-..., PI6W-1PS-...) lub RSR30 (PI6W-1PS-...).

9 PIR6W-1P PIR6W-1PS 9 Gniazda PI6W-1P, PI6W-1P-..., PI6W-1PS-...: - zaciski œrubowe, - gniazdo bez elektroniki PI6W-1P ❶, - gniazdo z elektronik¹ PI6W-1P-... ❷, - gniazdo uniwersalne z elektronik¹ PI6W-1PS-... ❷. - monta na szynie 35 mm wg EN 50022, - akcesoria: z³¹cza grzebieniowe, p³ytki do opisu. Dioda LED zielona: - sygnalizacja stanu pracy przekaÿnika. RSR30 RM699V PI6W-1P Z³¹cze grzebieniowe typu ZG20: - mostkowanie wspólnych sygna³ów wejœæ lub wyjœæ. PI6W-1P + RM699V lub RSR30 Elementy przekaÿników interfejsowych PrzekaŸniki wykonawcze ❽ RM699V ❻ RSR30 ❼ RM699V RM699V RM699V RM699V RM699V RM699V RM699V RM699V RM699V RM699V ❾ RM699V RSR30-D05-D RSR30-D12-D RSR30-D24-D RSR30-D24-D RSR30-D24-D RSR30-D24-D RSR30-D12-D RSR30-D24-D RSR30-D24-D RSR30-D48-D P³ytki do opisu Akcesoria ❿ Z³¹cza ❸ Kod PIR6W-1P-... z przekaÿnikiem wykonawczym RM699V ze stykami standardowymi: 30 - AgSnO 2. Kody PIR6W-1P-... z RM699V ze stykami z³oconymi: 32 - AgSnO 2/Au 3 µm uzupe³nia siê poprzez dopisanie na koñcu: -01 (przyk³adowy kod: PIR6W-1P-24VDC-01). Uwaga: przekaÿniki PIR6W-1P-... wymagaj¹ w³aœciwej polaryzacji napiêcia zasilania (polaryzacja N: +A1/-A2), przekaÿniki PIR6W-1PS-... pracuj¹ z dowoln¹ polaryzacj¹ napiêcia zasilania. ❹ Kody PIR6W-1PS-... z przekaÿnikami wykonawczymi RM699V ze stykami standardowymi: 30 - AgSnO 2 nale y uzupe³niæ liter¹: R (przyk³adowy kod: PIR6W-1PS-24VDC-R). Kody PIR6W-1PS-... z przekaÿnikami wykonawczymi RSR30 nale y uzupe³niæ liter¹: T lub C lub O (przyk³adowy kod: PIR6W-1PS-24VDC-C). Szczegó³y w katalogu g³ównym. Kody PIR6W-1PS-...-R z RM699V ze stykami z³oconymi: 32 - AgSnO 2/Au 3 µm uzupe³nia siê poprzez dopisanie na koñcu: 01 (przyk³adowy kod: PIR6W-1PS-24VDC-R01). ❺ Ostatni cz³on kodu oznacza gniazdo z wbudowanym filtrem przeciwzak³óceniowym (zbudowanym na bazie odpowiednio dobranych elementów R i C oraz diody zenera). Gniazdo jest odporne na pojawianie siê napiêæ indukowanych w d³ugich odcinkach przewodów steruj¹cych. Wspó³pracuje tylko z przeka- Ÿnikiem wykonawczym RM699V ze stykami standardowymi. ❻ Dwie pierwsze cyfry w drugim cz³onie kodu oznaczaj¹ standardowy materia³ styków przekaÿnika RM699V - patrz odnoœnik 3. Pierwsza cyfra w trzecim cz³onie kodu RM699V oznacza stopieñ ochrony obudowy: 8 - w obudowie, IP 64. ❼ Cztery ostatnie cz³ony kodu RSR30 okreœlaj¹ rodzaj przekaÿnika pó³przewodnikowego (w tabeli podano kody przekaÿników RSR D z wyjœciem tranzystorowym - obci¹ enie znamionowe 1 A DC, oznaczone literami C na koñcu kodów PIR6W-1PS-...-C). ❽ Nale y zauwa yæ, e napiêcie znamionowe Un wejœcia / cewki przekaÿnika wykonawczego nie zawsze jest zgodne z napiêciem znamionowym Un przekaÿnika interfejsowego (jest to wa ne przy zamawianiu przekaÿników wykonawczych do gniazd). Napiêcia DC w kodach przekaÿników wykonawczych okreœlaj¹: RM699V - w ostatnim cz³onie kodu , RSR30 - w drugim cz³onie kodu:...-d.. ❾ W PIR6W-1P-230VAC/DC przekaÿnikiem wykonawczym jest RM699V W PIR6W-1PS-230VAC/DC-R przeka- Ÿnikiem wykonawczym jest RM699V ❿ Z³¹cza grzebieniowe typu ZG20 dostêpne s¹ w kolorach: m (ZG20-1), czarnym (ZG20-2) oraz niebieskim (ZG20-3). P³ytki do opisu dostêpne s¹ w kolorze bia³ym.

10 10 PrzekaŸniki miniaturowe PrzekaŸniki miniaturowe RM84, RM85 z gniazdami, : - : wymiary 75,3 x 15,5 x 67 mm ❽, - : wymiary 78,1 x 15,9 x 66,5 mm ❽, - RM84: dwa zestyki prze³¹czne (2P), dwa zestyki zwierne (2Z), AC1-8 A / 250 V AC, DC1-8 A / 24 V DC, - RM85: jeden zestyk prze³¹czny (1P), jeden zestyk zwierny (1Z), AC1-16 A / 250 V AC, DC1-16 A / 24 V DC. PrzekaŸniki miniaturowe RM87N z gniazdami GZT92, GZM92: - GZT92: wymiary 75,3 x 15,5 x 67 mm ❽, - GZM92: wymiary 78,1 x 15,9 x 66,5 mm ❽, - RM87N: jeden zestyk prze³¹czny (1P), jeden zestyk zwierny (1Z), AC1-12 A / 250 V AC, DC1-12 A / 24 V DC. PrzekaŸniki miniaturowe RM96, RM960 z gniazdami GZ96: - wymiary 75 x 15,5 x 59 mm ❽, - RM96: jeden zestyk prze³¹czny (1P), jeden zestyk zwierny (1Z), jeden zestyk rozzwierny (1R), - RM960: jeden zestyk prze³¹czny (1P), jeden zestyk zwierny (1Z), - obci¹ alnoœæ: AC1-12 A / 250 V AC, DC1-12 A / 24 V DC. RM85 RM84 Modu³ typu M... RM85 - obci¹ enia powy ej 12 A - patrz str RM84 lub RM85 + RM84 lub RM85 KODY DO ZAMÓWIEÑ Akcesoria ❻ PrzekaŸniki miniaturowe RM.. ❶ ❹ ❺ Gniazda wtykowe GZ... ❻ Obejmy wyrzutnikowe P³ytki do opisu Modu³y typu M... ❼ RM ❷ RM ❷ lub lub M... M... RM87N ❷ GZT92 lub GZM92 M... RM ❸ RM960A ❸ GZ96 GZ96 MS16 MS16 TR TR M... M... ❶ Ostatni cz³on kodu przekaÿnika nale y uzupe³niæ kodem cewki - patrz tabela str. 11 Oznaczenia kodowe cewek. Pogrubionym drukiem zaznaczono standardowe cewki (nie dotyczy to cewek RM960 oraz cewki 12 V DC RM87N). RM96 nie s¹ oferowane z cewkami 60 i 110 V DC oraz z cewkami AC. RM960 nie s¹ dostêpne z cewkami 60 V DC oraz z cewkami AC. W sprawie przekaÿników z innymi cewkami prosimy kontaktowaæ siê z Relpol S.A.

11 RM84, RM85, RM87 RM96, RM Gniazda wtykowe GZT.., GZM.., GZ96: - zaciski œrubowe, - separacja obwodu sterowania (cewka) od obwodu obci¹ enia (styki), - GZM..: nowy zaczep monta owy (patrz str. 5), - monta na szynie 35 mm wg EN lub na p³ycie monta owej, - akcesoria: obejmy wyrzutnikowe, p³ytki do opisu, modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... MS16 RM87N GZ96 GZM92 RM96 RM960 GZT92 TR GZT92 + RM87N GZM92 + RM87N GZ96 + RM96 lub RM960 Oznaczenia kodowe cewek ❶ Kod cewki przekaÿnika Napiêcie znamionowe cewki 5 V DC 6 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC 60 V DC 110 V DC 12 V AC 24 V AC 120 V AC 230 V AC ❷ Dwie pierwsze cyfry w drugim cz³onie kodu oznaczaj¹ standardowy materia³ styków przekaÿnika: 20 - AgNi. W ofercie Relpol S.A. dostêpne s¹ równie przekaÿniki RM84, RM87N ze stykami z³oconymi: 23 - AgNi/Au 5 µm oraz przekaÿniki RM84, RM85, RM87N ze stykami: 30 - AgSnO 2. ❸ Dwie pierwsze cyfry w drugim cz³onie kodu oznaczaj¹ standardowy materia³ styków przekaÿnika: 30 - AgSnO 2. W ofercie Relpol S.A. dostêpne s¹ równie przekaÿniki RM96 ze stykami: 10 - AgCdO, 32 - AgSnO 2/Au 3 µm oraz przekaÿniki RM960 ze stykami: 10 - AgCdO, 12 - AgCdO/Au 3,5 µm. ❹ Dwie ostatnie cyfry w drugim cz³onie kodu oznaczaj¹ iloœæ i rodzaj zestyków przekaÿnika: RM84 z dwoma zestykami prze³¹cznymi: 12-2P (prze³¹czne) oraz RM85, RM87N, RM96, RM960 z jednym zestykiem prze³¹cznym: 11-1P (prze³¹czny). W ofercie Relpol S.A. dostêpne s¹ równie przekaÿniki RM84 z dwoma zestykami zwiernymi: 22-2Z (zwierne), RM85, RM87N, RM96, RM960 z jednym zestykiem zwiernym: 21-1Z (zwierny) oraz RM96 z jednym zestykiem rozwiernym: 31-1R (rozwierny). PrzekaŸniki RM96 1Z, RM96 1R, RM960 1Z przeznaczone s¹ do bezpoœredniego lutowania w obwodach drukowanych i nie posiadaj¹ gniazd wtykowych. ❺ Pierwsza cyfra w trzecim cz³onie kodu oznacza stopieñ ochrony obudowy przekaÿnika - standardowe wykonanie wodoszczelne: 3 - w obudowie, IP 67. W ofercie Relpol S.A. dostêpne s¹ równie przekaÿniki RM84, RM85, RM87N, RM96 w wykonaniu: 2 - w obudowie, IP 40. ❻ Gniazda wtykowe i GZM92, obejmy wyrzutnikowe oraz modu³y typu M... dostêpne s¹ w kolorze czarnym oraz szarym. Gniazda wtykowe, GZT92 i GZ96 oraz obejmy wyrzutnikowe MS16 dostêpne s¹ w kolorze czarnym. P³ytki do opisu dostêpne s¹ w kolorze bia³ym. ❼ Tabela modu³ów sygnalizacyjnych / przeciwprzepiêciowych typu M... - patrz str. 13. ❽ Wymiary zestawu: gniazdo wtykowe + przekaÿnik + modu³ typu M... + obejma wyrzutnikowa.

12 12 PrzekaŸniki przemys³owe - miniaturowe PrzekaŸniki przemys³owe - miniaturowe R2, R3, R4 z gniazdami GZT., GZM.: - GZT.: wymiary 76,3 x 27 x 80 mm ❿, - GZM.: wymiary 75 x 27 x 82 mm ❿, - R2: zestyki i obcia ¹lnoœæ jak PIR2 (patrz str. 6), - R3: zestyki i obcia ¹lnoœæ jak PIR3, - R4: zestyki i obcia ¹lnoœæ jak PIR4. R2...WT GZT2 R3...WT GZT2 + R2...WT + R2...WT GZT3 + R3...WT + R3...WT KODY DO ZAMÓWIEÑ PrzekaŸniki przemys³owe - miniaturowe R. ❶ ❷ ❸ ❹ R WT R WT R WT ❺ Gniazda wtykowe GZ.. ❻ GZT2 lub GZT3 lub GZT4 ❺ lub Obejmy wyrzutnikowe P³ytki do opisu Akcesoria ❻ Modu³y typu M... ❼ ❶ Przedostatni cz³on kodu przekaÿnika nale y uzupe³niæ kodem cewki - patrz tabela str. 15 Oznaczenia kodowe cewek. Pogrubionym drukiem zaznaczono standardowe cewki (nie dotyczy to cewek 12 V DC R2 i R3). W sprawie przekaÿników z innymi cewkami prosimy kontaktowaæ siê z Relpol S.A. ❷ Dwie pierwsze cyfry w drugim cz³onie kodu oznaczaj¹ standardowy materia³ styków przekaÿnika: 20 - AgNi. W ofercie Relpol S.A. dostêpne s¹ równie przekaÿniki ze stykami z³oconymi: 21 - AgNi/Au 0,2 µm, 23 - AgNi/Au 5 µm. ❸ Ostatni cz³on kodu...-wt oznacza wyposa enie standardowe przekaÿników do gniazd wtykowych (wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania, kolor pomarañczowy - cewki AC, kolor morski - cewki DC). ❹ Pierwsza cyfra w trzecim cz³onie kodu oznacza stopieñ ochrony obudowy przekaÿnika: 2 - w obudowie, IP 40. ❺ PrzekaŸniki elektromagnetyczne R4-...-WT oraz gniazda wtykowe GZT4 spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd s Register (LR). ❻ Gniazda wtykowe GZM., obejmy wyrzutnikowe oraz modu³y typu M... dostêpne s¹ w kolorze czarnym oraz szarym. Gniazda wtykowe GZT. dostêpne s¹ w kolorze czarnym. P³ytki do opisu dostêpne s¹ w kolorze bia³ym. ❼ Tabela modu³ów sygnalizacyjnych / przeciwprzepiêciowych typu M... - patrz str. 13. M... M... M...

13 R2 R3 R4 13 Gniazda wtykowe GZT., GZM.: - zaciski œrubowe, - GZM.: separacja obwodu sterowania (cewka) od obwodu obci¹ enia (styki), - GZM.: podwójny (zdublowany) zacisk A2 (14) (patrz str. 7), - GZM..: nowy zaczep monta owy (patrz str. 7), - monta na szynie 35 mm wg EN lub na p³ycie monta owej, - akcesoria: obejmy wyrzutnikowe, p³ytki do opisu, modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... R4...WT GZT4 GZT3 GZT4 + R4...WT + R4...WT Modu³ typu M... Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... ❽ Kody ❾ Kolor LED Kody ❾ Kolor LED Napiêcie Wyposa enie Kody ❾ Napiêcie Wyposa enie M41R M41G 6/24 V DC LD (polaryzacja M21N 6/230 V DC D (polaryzacja N) M42R M42G 24/60 V DC N: +A1/-A2) M71 24 V AC V M43R M43G 110/230 V DC M V AC M61R M61G 6/24 V AC/DC L (zasilanie AC M V AC M62R M62G 24/60 V AC/DC lub DC) M51 6/24 V AC RC M63R M63G 110/230 V AC/DC M52 24/60 V AC M91R M91G 6/24 V AC/DC LV (zasilanie AC M53 110/240 V AC M92R M92G 24/60 V AC/DC lub DC) M93R M93G 110/230 V AC/DC ❽ Modu³y typu M... przeznaczone s¹ do gniazd:, GZT92,, GZM92, GZ96, GZT2, GZT3, GZT4,,,. ❾ Kody do zamówieñ okreœlaj¹ jednoczeœnie typy modu³ów sygnalizacyjnych / przeciwprzepiêciowych. ❿ Wymiary zestawu: gniazdo wtykowe + przekaÿnik + modu³ typu M... + obejma wyrzutnikowa.

14 14 PrzekaŸniki przemys³owe - ma³ogabarytowe PrzekaŸniki przemys³owe - ma³ogabarytowe R15... z gniazdami PZ.., PS.., GZ...: - PZ8, PS11, PZ11: wymiary 68,2 x 38 x 78,6 mm ❿, - GZU8, GZU11: wymiary 82 x 35,5 x 80,1 mm ❿, - GZ14U: wymiary 92 x 46 x 82,5 mm ❿, - R15: dwa zestyki prze³¹czne (2P), trzy zestyki prze³¹czne (3P), cztery zestyki prze³¹czne (4P), - obci¹ alnoœæ: AC1-10 A / 250 V AC, DC1-10 A / 24 V DC. R15...WT 3P PZ R15...WT 2P PZ8 GZU8 PZ8 + R15 2P GZU8 + R15 2P PS11 lub PZ11 + R15 3P GZU11 + R15 3P KODY DO ZAMÓWIEÑ PrzekaŸniki przemys³owe - ma³ogabarytowe R15 ❶ R WT ❷ ❹ ❺ ❻ R WT ❷ ❹ ❺ ❻ R ❸ ❺ Gniazda wtykowe PZ.., PS.. PZ8 ❻ PS11 lub PZ11 ❻ ❼ GZ... ❽ GZU8 GZU11 GZ14U Akcesoria ❾ Obejmy sprê ynowe do PZ.., PS.. do GZ... PZ PZ GZU 1052 GZU 1052 GZ ❶ R15 2P i R15 3P: przedostatni cz³on kodu przekaÿnika nale y uzupe³niæ kodem cewki - patrz tabela str. 15 Oznaczenia kodowe cewek. R15 4P: ostatni cz³on kodu przekaÿnika nale y uzupe³niæ kodem cewki: dla cewek na napiêcia DC - patrz tabela str. 15 Oznaczenia kodowe cewek. Dla cewek standardowych na napiêcia AC: 50 Hz w tabeli na str. 15 Oznaczenia kodowe cewek nale y zamieniæ pierwsz¹ cyfrê w kodzie: 5 na 3 oraz dla cewek specjalnych na napiêcia AC: 60 Hz nale y zamieniæ pierwsz¹ cyfrê w kodzie: 5 na 6. Pogrubionym drukiem zaznaczono standardowe cewki. W sprawie przekaÿników z innymi cewkami prosimy kontaktowaæ siê z Relpol S.A.

15 R15 2P R15 3P R15 4P 15 Gniazda wtykowe PZ.., PS.., GZU..., GZ14U: - zaciski œrubowe, - PZ.., PS..: monta na szynie 35 mm wg EN lub na p³ycie monta owej, - GZU..., GZ14U: monta na szynie 35 mm wg EN 50022, - akcesoria: obejmy sprê ynowe. GZ14U + R15 4P GZ GZU 1052 R15 4P GZ14U PZ11 GZU11 Oznaczenia kodowe cewek ❶ Kod cewki przekaÿnika Napiêcie znamionowe cewki 12 V DC 24 V DC 48 V DC 110 V DC 220 V DC 12 V AC 24 V AC 48 V AC 120 V AC 230 V AC ❷ Dwie pierwsze cyfry w drugim cz³onie kodu oznaczaj¹ standardowy materia³ styków przekaÿnika: 20 - AgNi. W ofercie Relpol S.A. dostêpne s¹ równie przekaÿniki R15 2P, R15 3P ze stykami z³oconymi: 21 - AgNi/Au 0,2 µm, 23 - AgNi/Au 5 µm. ❸ Dwie pierwsze cyfry w drugim cz³onie kodu oznaczaj¹ standardowy materia³ styków przekaÿnika: 10 - AgCdO. W ofercie Relpol S.A. dostêpne s¹ równie przekaÿniki R15 4P ze stykami z³oconymi: 11 - AgCdO/Au 0,2 µm, 13 - AgCdO/Au 5 µm. ❹ Ostatni cz³on kodu...-wt oznacza wyposa enie standardowe przekaÿników R15 2P, R15 3P do gniazd wtykowych (wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania, kolor pomarañczowy - cewki AC, kolor morski - cewki DC). ❺ Pierwsza cyfra w trzecim cz³onie kodu oznacza stopieñ ochrony obudowy przekaÿnika: 2 - w obudowie, IP 40. ❻ PrzekaŸniki elektromagnetyczne R WT 2P, R WT 3P oraz gniazda wtykowe PZ8, PS11, PZ11 spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd s Register (LR). ❼ Gniazda wtykowe PS11 maj¹ identyczn¹ budowê jak gniazda PZ11, ró ni¹ siê jedynie rozmieszczeniem zacisków œrubowych (uk³adem po³¹czeñ wewnêtrznych). ❽ Gniazda wtykowe dostêpne s¹ w kolorze szarym. W ofercie Relpol S.A. dostêpne s¹ równie gniazda wtykowe z zaciskami œrubowymi GZ8, GZ11, GZ14 przeznaczone do monta u na p³ycie montaÿowej. ❾ Obejmy przekaÿników wykonane s¹ z drutu sprê ynowego. ❿ Wymiary zestawu: gniazdo wtykowe + przekaÿnik (z za³o on¹ obejm¹ sprê ynow¹ wysokoœæ zwiêksza siê o oko³o 4 mm).

16 16 W zwi¹zku z prowadzon¹ polityk¹ ci¹g³ego rozwoju firma Relpol S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych i charakterystyk wyrobów. Urz¹dzenia powinny byæ obs³ugiwane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi systemów elektrycznych. Dane techniczne maj¹ wartoœæ informacyjn¹. Dlatego firma Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za niew³aœciwe zastosowanie prezentowanych wyrobów. Oferta Relpol S.A. obejmuje: przekaÿniki subminiaturowe znamionowa zdolnoœæ ³¹czeniowa: od 1 A do 3 A, zakres napiêæ cewek: od 3 V do 48 V DC przekaÿniki miniaturowe znamionowa zdolnoœæ ³¹czeniowa: od 5 A do 20 A przekaÿniki przemys³owe znamionowa zdolnoœæ ³¹czeniowa: od 5 A do 30 A, sposób monta u: do gniazd wtykowych na szynê 35 mm wg EN lub na p³ytê monta ow¹, do obwodów drukowanych przekaÿniki interfejsowe znamionowa zdolnoœæ ³¹czeniowa: od 0,5 A do 16 A, liczba zestyków: od 1 do 4 gniazda wtykowe do przekaÿników gniazda wtykowe do druku, gniazda wtykowe do monta u na szynie 35 mm wg EN styczniki znamionowa moc za³¹czana: od 2,2 kw do 200 kw /przy 400 V/ przekaÿniki czasowe przekaÿniki jedno- i wielofunkcyjne, szeroki zakres nastawianych czasów przekaÿniki nadzorcze mo liwoœæ monitoringu: pr¹du, napiêcia, cos φ, temperatury przekaÿniki programowalne NEED wersje: 8 wejœæ / 4 wyjœcia przekaÿnikowe, 16 wejœæ / 8 wyjœæ przekaÿnikowych, programowanie: LAD, STL, napiêcia zasilaj¹ce: 230 V AC, 24 V DC, 12 V DC, wskaÿniki LED stanu przekaÿnika oraz wejœæ / wyjœæ przekaÿniki pó³przewodnikowe znamionowe pr¹dy obci¹ enia: od 2 A do 40 A, za³¹czanie w zerze lub w dowolnej chwili ograniczniki przepiêæ klasy I, II i III, wykonania dostêpne z prze³¹cznym zestykiem sygnalizacyjnym prze³¹czniki, prze³¹czniki obrotowe prze³¹czniki dÿwigniowe w wykonaniach 1-, 2-, 3-, i 4-polowych, prze³¹czniki obrotowe od 1 do 6 sekcji i od 2 do 12 pozycji systemy cyfrowych zabezpieczeñ automatyki, pomiarów i sterowania dla pól œredniego napiêcia wytwarzanie i instalowanie systemów monitoringu promieniowania radioaktywnego RELPOL S.A. ul. 11 Listopada ary Dzia³ Marketingu Tel. / Fax Dzia³ Sprzeda y Obs³uga Zamówieñ Tel , 822, 850 Fax Wsparcie Techniczne Tel Biuro Handlowe - Warszawa ul. Bronis³awa Czecha Warszawa Tel Fax Sklep internetowy 09/2006

Styczniki. - nowa linia /2008.

Styczniki. - nowa linia /2008. 7 /8 Styczniki - nowa linia ministyczniki styczniki do 1 A styczniki powy ej 1 A przekaÿniki termiczne zestyki pomocnicze i akcesoria Styczniki - nowa linia Typ przekaÿnika CRMI5 CRMI CRNI CRNI12 CRNI16

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 116 6 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków AC/DC Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii AC1 DC1 Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie. Akcesoria obejmy wyrzutnikowe oraz p³ytki do opisu

Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie. Akcesoria obejmy wyrzutnikowe oraz p³ytki do opisu Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie 213 Modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy PrzekaŸnik elektromagnetyczny Obejma wyrzutnikowa Sposób wyjmowania przekaÿnika z gniazda przy pomocy

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 9 2P P 4P Dane styków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 8 2 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 140 2P P 4P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe RM96 przekaÿniki miniaturowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 110 R2 12 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15 2P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków R15 3P Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe przekaÿniki miniaturowe RM87N-...-01 ❶ RM87N sensitive Styki bez kadmu Wysokoœæ 15,7 mm Napiêcie probiercze 5000 V / odleg³oœæ izolacyjna 10 mm Do obwodów drukowanych i gniazd wtykowych Akcesoria: gniazda

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 98 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 110 R15 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 128 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 136 PrzekaŸniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych, monta na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie Do obwodów drukowanych i do po³¹czeñ lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaÿniki miniaturowe

RM85 przekaÿniki miniaturowe 58 RM85 RM85 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

subminiaturowe - sygna³owe miniaturowe samochodowe przemys³owe interfejsowe czasowe gniazda i akcesoria

subminiaturowe - sygna³owe miniaturowe samochodowe przemys³owe interfejsowe czasowe gniazda i akcesoria 45 subminiaturowe - sygna³owe miniaturowe samochodowe przemys³owe interfejsowe 2007-2008 czasowe gniazda i akcesoria 46 Automatyka to nasza pasja Od kilkudziesiêciu lat Relpol S.A. jest znanym w Europie

Bardziej szczegółowo

ZGGZ4 G GZT ZGGZ4 GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ4 TR GZT Moduł typu M... GZT G4 1052

ZGGZ4 G GZT ZGGZ4 GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ4 TR GZT Moduł typu M... GZT G4 1052 Gniazda i akcesoria GZM3 Do R3N wg PN-EN 60715 lub na płycie 75 x 27 x 61(82) mm ❷ Trzy tory prądowe 10 A, 300 V AC GZT4-0040 Akcesoria ❶ GZT4-0035 Moduł typu M... GZT4 ❹ Do R4N, T-R4 wg PN-EN 60715 lub

Bardziej szczegółowo

Gniazda i akcesoria 203

Gniazda i akcesoria 203 Gniazda i akcesoria 203 GZT80 Schematy po³¹czeñ Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RM87L, RM87P 75,3 x 15,5 x 61(67) mm Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm RM84 RM85 ❶ RM85 inrush, RM87L RM85

Bardziej szczegółowo

CENNIK ważny od ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

CENNIK ważny od ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ pewność i jakość od 1954 roku CENNIK 2008.1 ważny od 31.03.2008 ASTAT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441; 60-451 Poznań; tel. 061 848 88 71; fax. 061 848 82 76; info@astat.com.pl;

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A..3 PrzekaŸnik przemys³owy do gniazd Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 035/EN 0- Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania zestyku, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania

Bardziej szczegółowo

R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A . =.4.. = =.4.4 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych 8-0 - 6 A.3..2 Standardowy miniaturowy przekaÿnik do gniazd i obwodów drukowanych, z du ¹ rezerw¹ mocy i najwiêksz¹ iloœci¹ dopuszczeñ.

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97 97 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki 2012-2013. przemys³owe interfejsowe instalacyjne miniaturowe subminiaturowe - sygna³owe czasowe gniazda i akcesoria. www.relpol.com.

PrzekaŸniki 2012-2013. przemys³owe interfejsowe instalacyjne miniaturowe subminiaturowe - sygna³owe czasowe gniazda i akcesoria. www.relpol.com. PrzekaŸniki przemys³owe interfejsowe instalacyjne miniaturowe subminiaturowe - sygna³owe czasowe gniazda i akcesoria 2012-2013 1 Dzia³ Sprzeda y e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl PrzekaŸniki przemys³owe Typ

Bardziej szczegółowo

Gniazda i akcesoria GZT2 GZM2

Gniazda i akcesoria GZT2 GZM2 Gniazda i akcesoria GZT2 Do R2N Z zaciskami śrubowymi Maksymalny moment dokręcenia zacisku: 0,7 Nm Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na płycie 76,3 x 27 x 42,5(80) mm ❷ Dwa tory prądowe 12 A, 300

Bardziej szczegółowo

PI85 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe

PI85 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe RM85 + GZT80 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii AC15 DC1 DC13 Obciążenie

Bardziej szczegółowo

R4N przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4N przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R4N przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia

Bardziej szczegółowo

PIR6WT-1Z przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR6WT-1Z przekaÿniki czasowe - interfejsowe 1 9-funkcyjne przekaÿniki czasowe zgodne z norm¹ PN-EN 612-1 W sk³ad przekaÿnika czasowego wchodz¹: - gniazdo uniwersalne z elektronik¹ PI6WT-1Z z zaciskami œrubowymi, - przekaÿnik prze³¹czny RM699V o

Bardziej szczegółowo

RM C sensitive RMB851. GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ80 RMB851. GZT GZT Moduł typu M... RMB851 GZS-0040 ZGGZ80

RM C sensitive RMB851. GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ80 RMB851. GZT GZT Moduł typu M... RMB851 GZS-0040 ZGGZ80 GZT80 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RMB841, RMB851, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive Schematy połączeń ❸ lub na płycie 75,3 x 15,5 x 61(67) mm ❷, raster 5 mm RM84 RMB841

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaźniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaźniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaźniki miniaturowe

RM96 przekaźniki miniaturowe RM96 1P Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC1 AC3 DC1 DC13 Minimalny

Bardziej szczegółowo

RM C sensitive RMB851. GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ80 RMB851. GZT GZT Moduł typu M... RMB851 GZS-0040 ZGGZ80

RM C sensitive RMB851. GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ80 RMB851. GZT GZT Moduł typu M... RMB851 GZS-0040 ZGGZ80 GZT80 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RMB841, RMB851, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive lub na płycie 80 x 15,6 x 61(67) mm ❷, raster 5 mm Schematy połączeń ❸ RM84 RMB841

Bardziej szczegółowo

RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką

RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką RMB841 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Maksymalne napięcie zestyków DC Minimalne napięcie

Bardziej szczegółowo

RMB851 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką

RMB851 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Maksymalne napięcie zestyków DC Minimalne napięcie zestyków

Bardziej szczegółowo

RM84 przekaźniki miniaturowe

RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 132 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków / Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. dla przemysłu.

Przekaźniki. dla przemysłu. Przekaźniki dla przemysłu 2016 2017 Przekaźniki dla przemysłu PANEL FASTON 187 2 przekaźniki przemysłowe sterowania ogólne urządzeniami elektrycznymi, przemysłowe systemy sterowania, urządzenia systemów

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

RM84 przekaźniki miniaturowe

RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. dla elektroniki.

Przekaźniki. dla elektroniki. Przekaźniki dla elektroniki 2015 2016 Przekaźniki dla elektroniki SMT FASTON 250 2 przekaźniki subminiaturowe sygnałowe urządzenia telekomunikacji, urządzenia i maszyny biurowe, urządzenia i przyrządy

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaÿniki czasowe

T-R4 przekaÿniki czasowe 24 Obwody wyjœciowe - dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. dla przemysłu. www.relpol.com.pl

Przekaźniki. dla przemysłu. www.relpol.com.pl Przekaźniki dla przemysłu 2015 2016 Przekaźniki dla przemysłu FASTON 187 2 przekaźniki przemysłowe sterowania ogólne urządzeniami elektrycznymi, przemysłowe systemy sterowania, urządzenia systemów klimatyzacji,

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

GZT GZT

GZT GZT GZT80 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive 80 x 15,6 x 61(67) mm ❷, raster 5 mm Schematy połączeń ❸ RM84 RM85 RM85 inrush RM87L RM87P RM85 105

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe RM84 + GZT80 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny

Bardziej szczegółowo

RSR30 przekaÿniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe

RSR30 przekaÿniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe 10 Obci¹ enie AC - 2 A / 240 V Separacja galwaniczna Niska rezystancja w stanie za³¹czenia Niski pobór mocy wejœciowej Kompatybilnoœæ z technologi¹ TTL i CMOS Uk³ady RC (V AC) Wyjœciowy tyrystor typu MOFSET

Bardziej szczegółowo

RMP84 przekaźniki miniaturowe

RMP84 przekaźniki miniaturowe wersja AC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3

Bardziej szczegółowo

RMP85 przekaźniki miniaturowe

RMP85 przekaźniki miniaturowe wersja AC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

RM C sensitive przekaźniki miniaturowe

RM C sensitive przekaźniki miniaturowe RM85 105 C sensitive przekaźniki miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. dla elektroniki dla przemysłu do systemów fotowoltaicznych dla kolejnictwa programowalne czasowe nadzorcze gniazda wtykowe

Przekaźniki. dla elektroniki dla przemysłu do systemów fotowoltaicznych dla kolejnictwa programowalne czasowe nadzorcze gniazda wtykowe Przekaźniki dla elektroniki dla przemysłu do systemów fotowoltaicznych dla kolejnictwa programowalne czasowe nadzorcze gniazda wtykowe 2014-2015 Automatyka to nasza pasja Wiod¹ca pozycja producenta przekaÿników

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki. pó³przewodnikowe /2008. RSR20 w¹skoprofilowe RSR30 miniaturowe RSR40 mocy RSR50 trójfazowe RSR60.

PrzekaŸniki. pó³przewodnikowe /2008. RSR20 w¹skoprofilowe RSR30 miniaturowe RSR40 mocy RSR50 trójfazowe RSR60. 33 2007 /2008 PrzekaŸniki pó³przewodnikowe RSR20 w¹skoprofilowe RSR30 miniaturowe RSR40 mocy RSR50 trójfazowe RSR60 34 Automatyka to nasza pasja Od kilkudziesiêciu lat Relpol S.A. jest znanym w Europie

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków R15-3P Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe RM85 inrush przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe RM85 inrush przekaźniki miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe RM85 inrush przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii Przekaźnik interfejsowy PIR4 z gniazdem

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Ilość i rodzaj

Bardziej szczegółowo

silnikowe /2008 wy³¹czniki do 63 A wyposa enie dodatkowe akcesoria

silnikowe /2008  wy³¹czniki do 63 A wyposa enie dodatkowe akcesoria 007 /008 Wy³¹czniki silnikowe wy³¹czniki do 5 A wy³¹czniki do 63 A wyposa enie dodatkowe akcesoria Dzia³ Marketingu Tel./Fax +8 68 7 90 830 Wsparcie Techniczne Tel. +8 68 7 90 80 Spis treœci Wy³¹czniki

Bardziej szczegółowo

PewnoϾ jutra. www.relpol.com.pl

Pewnoœæ jutra. www.relpol.com.pl Pewnoœæ jutra. Spe³nienie potrzeb jutra Polski przekaÿnik programowalny Wyj¹tkowa prostota programowania Serwis i doradztwo techniczne zapewnione przez Relpol S.A. czym NEED siê wyró nia: - mo liwoœæ pomiaru

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Liczba i rodzaj

Bardziej szczegółowo

PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi

PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi RM699BV + PI6WB-1PS- RSR30 + PI6WB-1PS- Szerokość 6,2 mm Przekaźnik interfejsowy PIR6WB-1PS-... składa się z: uniwer salne gniazdo z zaciskami

Bardziej szczegółowo

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7 Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 A SERIA 48 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełączne (2P), szerokość 15.8 mm 48.12 Napięcie cewki DC czułe

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: do montażu na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; do montażu na płycie; z wyprowadzeniami do lutowania Cewki AC i DC, klasa izolacji F: 155 C Uznania, certyfikaty,

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12 Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik do obwodów drukowanych i gniazd z

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Ilość i rodzaj

Bardziej szczegółowo

RM83 przekaźniki miniaturowe

RM83 przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy A

Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy A SЕRIA Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy 8-10 -16 A Panele kontrolne Regały karuzelowe Sprzęt medyczny i stomatologiczny Stocznie Windy Rozdzielnice Automatyka budynków Podnośniki

Bardziej szczegółowo

NEED. przekaÿniki programowalne.

NEED. przekaÿniki programowalne. przekaÿniki programowalne 2011 przekaÿniki programowalne Czym NEED siê wyró nia podœwietlany wyœwietlacz LCD o wysokim kontraœcie ( wiersze po 12 znaków) oraz klawiatura, wyj¹tkowa prostota programowania

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A Seria - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik

Bardziej szczegółowo

ministyczniki styczniki do 100 A styczniki powy ej 100 A przekaÿniki termiczne

ministyczniki styczniki do 100 A styczniki powy ej 100 A przekaÿniki termiczne 37 ministyczniki styczniki do 00 A styczniki powy ej 00 A przekaÿniki termiczne zestyki pomocnicze i akcesoria 2008 38 Automatyka to nasza pasja Od kilkudziesiêciu lat Relpol S.A. jest znanym w Europie

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Przekaźniki ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo