subminiaturowe - sygna³owe miniaturowe samochodowe przemys³owe interfejsowe czasowe gniazda i akcesoria

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "subminiaturowe - sygna³owe miniaturowe samochodowe przemys³owe interfejsowe czasowe gniazda i akcesoria"

Transkrypt

1 45 subminiaturowe - sygna³owe miniaturowe samochodowe przemys³owe interfejsowe czasowe gniazda i akcesoria

2 46 Automatyka to nasza pasja Od kilkudziesiêciu lat Relpol S.A. jest znanym w Europie dostawc¹ komponentów stosowanych w obszarach: automatyki przemys³owej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemys³owej i u ytkowej, telekomunikacji, AGD i innych. Poza dostawami komponentów Relpol S.A. oferuje Partnerom doradztwo techniczne oparte na bogatej wiedzy w obszarze ich zastosowañ. Maj¹c na uwadze istotn¹ rolê, jak¹ spe³niaj¹ produkty Relpol S.A., podnoszenie ich jakoœci uczyniliœmy jednym z priorytetowych celów strategicznych firmy. Zapraszamy do zapoznania siê z naszymi katalogami, które prezentuj¹ bardzo obszerny zbiór urz¹dzeñ automatyki przemys³owej. Ze wzglêdu na bogat¹ ofertê zamawianie niestandardowych wyrobów wymaga konsultacji z producentem lub dystrybutorem.

3 1 Wiod¹ca pozycja producenta przekaÿników elektromagnetycznych w Europie pozwala na obecnoœæ marki Relpol na rynkach ca³ego œwiata. Spó³ki Handlowe Relpol S.A. RELPOL M Miñsk / Bia³oruœ RELPOL BG Warna / Bu³garia RELPOL HUNGARY Budapeszt / Wêgry RELPOL BALTIJA Wilno / Litwa RELPOL ELTIM Sankt-Petersburg / Rosja RELPOL ALTERA Kijów / Ukraina RELPOL FRANCE Pary / Francja RELPOL LTD. Londyn / Anglia

4 2 W Automatyce dla Ciebie Gwarancja jakoœci standardów Maj¹c na uwadze wysokie wymagania rynku oraz pe³ne zadowolenie Klientów, Relpol S.A. ca³y czas dba o podnoszenie jakoœci oferowanych produktów i us³ug. W³asne zaplecze technologiczne, konstrukcyjne i badawcze w du ej mierze przyczynia siê do realizacji naszych za³o eñ. ISO 9001 : 2001 ISO : 2005 Nowoczesny profil produkcji oraz wysok¹ jakoœæ produkowanych wyrobów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej, potwierdzaj¹ CERTYFIKATY ISO 9001 : 2001, ISO : Z³ota Statuetka Business Centre Club 1995 / EUROPRODUKT 2002 / EUROPRODUKT 2003 / Statuetka Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej 2003 / Z OTY EUROPRODUKT 2003 / ELEKTROPRODUKT 2003 / Nagroda Z OTY MEDAL Automaticon 2004 / Statuetka Filar Polskiej Gospodarki 2004 / Produkt Roku 2005 Innowacyjnoœæ rozwi¹zañ technicznych oraz niezawodnoœæ naszych wyrobów potwierdzone zosta³y szerok¹ gam¹ uznañ i certyfikatów BBJ, VDE, UL, CSA, GOST, LR, oraz nagród i wyró nieñ.

5 3 Relacje i zaufanie Wspó³praca podjêta z wieloma markowymi dostawcami materia³ów oraz komponentów niezbêdnych w procesie produkcyjnym pozwala szybko i sprawnie realizowaæ nawet z³o one i kompleksowe dostawy. Z naszymi Klientami budujemy d³ugookresowe, partnerskie relacje. Dziêki regularnym Relpol S.A. posiada w³asny Dzia³ Badania konsultacjom oraz i Rozwoju, który udziale w obszarach projektuje i konstruuje dzia³alnoœci naszych nowe produkty Partnerów, odpowiadaj¹ce gromadzimy niezbêdn¹ œwiatowym trendom i rozwi¹zaniom w bran y wiedzê, pozwalaj¹c¹ elektrotechnicznej. nam na rzeteln¹ i profesjonaln¹ obs³ugê. Ci¹g³y rozwój naszej kadry, przy jednoczesnej stabilizacji personalnej, zapewnia naszym Klientom fachow¹ obs³ugê. Dzia³ Wsparcia Technicznego Relpol S.A. doradza Klientom i pomaga rozwi¹zywaæ problemy aplikacji elektrycznych, a tym samym zwiêksza Ich zadowolenie ze wspó³pracy z nami. Wieloletnie doœwiadczenie, znajomoœæ bran y elektrotechnicznej oraz dzia³ania Relpol S.A. na rynku potwierdzone zosta³y wspó³prac¹ z najwiêkszymi œwiatowymi koncernami. Ochrona œrodowiska Gdy mówimy o rozwoju technologii, nie mo emy zapomnieæ o zagadnieniach ochrony œrodowiska. Redukowanie zanieczyszczeñ œrodowiska naturalnego, odnosz¹cych siê zarówno do procesu produkcyjnego, jak równie produktów Relpol S.A., to ci¹g³y proces zmierzaj¹cy do osi¹gniêcia minimum wp³ywu na otaczaj¹cy nas krajobraz. Produkowane wyroby spe³niaj¹ wymogi dyrektywy.

6 4 Tabela doboru przekaÿników elektromagnetycznych Opcje monta u Cewka Typ przekaÿnika Iloœæ i rodzaj zestyków do obwodów drukowanych do obwodów drukowanych monta na p³ycie monta na szynie 35 wg EN Inne AC DC AC/DC P - prze³¹czne Z - zwierne R - rozwierne 1P 1Z 1R 2P 2Z 2R 3P 3Z 4P Inne PrzekaŸniki subminiaturowe - sygna³owe RSM850 RSM850B RSM822 RSM832 RSM954 RSM957 PrzekaŸniki miniaturowe RM40 RM50 RM699 RM84 RM84 SMT RM85 RM85 inrush RM C sensitive RM85 SMT RM85 faston RM87 RM87N sensitive RM87N SMT RM96 RM83 RM92 RM94 PrzekaŸniki samochodowe RA2 PrzekaŸniki przemys³owe - miniaturowe R2 R3 R4, R4 Light RY2 R2M Jak u ywaæ tabeli: Prosimy wybraæ Iloœæ i rodzaj zestyków. Nastêpnie wybraæ przekaÿnik w zale noœci od obci¹ alnoœci pr¹dowej trwa³ej zestyku, rodzaju wyprowadzeñ, napiêcia cewki. Struktura kodu zamówieniowego pozwala sformu³owaæ du ¹ iloœæ mo liwych wariantów. Nie wszystkie z nich zdefiniowane s¹ jako standardowe, dlatego te nie wszystkie s¹ zawarte w zakresie produktu. Istnieje jednak mo liwoœæ dostarczenia specjalnych wersji wg specyfikacji Klienta. W tym celu prosimy o kontakt z Relpol S.A. lub z lokalnymi przedstawicielami naszej firmy. Dane urz¹dzeñ mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.

7 Tabela doboru przekaÿników elektromagnetycznych 5 Typ przekaÿnika Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku [A] PrzekaŸniki subminiaturowe - sygna³owe RSM850 RSM850B RSM822 RSM832 RSM954 RSM957 PrzekaŸniki miniaturowe RM40 1P: 5 A 1Z: 8 A RM50 RM699 AgSnO2 RM84 RM84 SMT RM85 RM85 inrush RM C sensitive RM85 SMT RM85 faston RM87 RM87N sensitive RM87N SMT RM96 RM83 RM92 RM94 PrzekaŸniki samochodowe RA2 1P: 20 A / 12 A (1Z/1R), 1Z: 20 A, 2Z: 2 x 12,5 A PrzekaŸniki przemys³owe - miniaturowe R2 WT: 12 A, PCB: 10 A R3 R4, R4 Light RY2 R2M PrzekaŸniki programowalne NEED: - wyj¹tkowa prostota programowania.

8 6 Tabela doboru przekaÿników elektromagnetycznych Opcje monta u Cewka Typ przekaÿnika Iloœæ i rodzaj zestyków do obwodów drukowanych do obwodów drukowanych monta na p³ycie monta na szynie 35 wg EN Inne AC DC AC/DC P - prze³¹czne Z - zwierne R - rozwierne 1P 1Z 1R 2P 2Z 2R 3P 3Z 4P Inne PrzekaŸniki przemys³owe - ma³ogabarytowe R15 2P R15 3P R15 4P RUC RG25 R20 R10/16 RU400 PrzekaŸniki interfejsowe PI84 GZT80 PI85 GZT80 PI84 GZM80 PI85 GZM80 PIR2 GZT2 PIR3 GZT3 PIR4 GZT4 PIR2 GZM2 PIR3 GZM3 PIR4 GZM4 PI6-1P PI6-1T PI6-OC PIR6W-1P-... ❶ PIR6W-1PS-...-❶ PIR6WB-1PS-...-❶ PrzekaŸniki czasowe TR4N 4P TR4N 1P TR4N 2P T-R4 PIR15...T z modu³em T(COM3) PIR6WT-1Z-...-❶ PIR6WBT-1Z-...-❶ ❶ R - elektromagnetyczny przekaÿnik wykonawczy typu RM699V w PIR6W-1PS-...-R, PIR6WB-1PS-...-R, PIR6WT-1Z-...-R, PIR6WBT-1Z-...-R. T/C/O - pó³przewodnikowe przekaÿniki wykonawcze typu RSR30 - informacje w katalogu g³ównym PrzekaŸniki elektromagnetyczne, edycja 03/2007. Jak u ywaæ tabeli: Prosimy wybraæ Iloœæ i rodzaj zestyków. Nastêpnie wybraæ przekaÿnik w zale noœci od obci¹ alnoœci pr¹dowej trwa³ej zestyku, rodzaju wyprowadzeñ, napiêcia cewki. Struktura kodu zamówieniowego pozwala sformu³owaæ du ¹ iloœæ mo liwych wariantów. Nie wszystkie z nich zdefiniowane s¹ jako standardowe, dlatego te nie wszystkie s¹ zawarte w zakresie produktu. Istnieje jednak mo liwoœæ dostarczenia specjalnych wersji wg specyfikacji Klienta. W tym celu prosimy o kontakt z Relpol S.A. lub z lokalnymi przedstawicielami naszej firmy. Dane urz¹dzeñ mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.

9 Tabela doboru przekaÿników elektromagnetycznych 7 Typ przekaÿnika Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku [A] PrzekaŸniki przemys³owe - ma³ogabarytowe R15 2P R15 3P R15 4P RUC RG25 R20 2Z: 25 A 1Z: 30 A R10/16 RU400 PrzekaŸniki interfejsowe PI84 GZT80 PI85 GZT80 PI84 GZM80 PI85 GZM80 PIR2 GZT2 PIR3 GZT3 PIR4 GZT4 PIR2 GZM2 PIR3 GZM3 PIR4 GZM4 PI6-1P AgSnO2 PI6-1T PI6-OC PIR6W-1P-... ❶ AgSnO2 PIR6W-1PS-...-❶ T,C O R: AgSnO2 PIR6WB-1PS-...-❶ T,C O R: AgSnO2 PrzekaŸniki czasowe TR4N 4P TR4N 1P TR4N 2P T-R4 PIR15...T z modu³em T(COM3) PIR6WT-1Z-...-❶ T,C O R: AgSnO2 PIR6WBT-1Z-...-❶ T,C O R: AgSnO2

10 8 PrzekaŸniki subminiaturowe - sygna³owe Typ przekaÿnika RSM850 RSM850B ❷ RSM822 BISTABILNE ❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. ❷ PrzekaŸniki nale y zasilaæ tylko impulsowo. ❸ cykli/h ❹ cykli/h ❺ 360 cykli/h ❻ Dla 1Z; dla 1P: 250 / 380 V AC 1-CEWKA (a x b x h) 14,1 x 9,1 x 5 14,1 x 9,1 x 5 21 x 10,1 x 12,1 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków 2P 2P 2P Znam. / maks. napiêcie zestyków V AC 125 / / / 120 Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku 25 A 16 A 12 A 8 A 6 A 3 A 1 A 1 A 1 A 2 A Materia³ styków ❶ AgPd/Au 0,2 µm AgPd/Au 0,2 µm AgPd/Au 0,2 µm Dane cewki Napiêcie znamionowe V AC V DC Znamionowy pobór mocy VA AC W DC Pozosta³e dane Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC1 Trwa³oœæ mechaniczna (cykle) Temperatura otoczenia o C AC pracy o C DC Masa g Stopieñ ochrony obudowy Uznania, certyfikaty, dyrektywy Napiêcie probiercze izolacji pomiêdzy cewk¹ a stykami V AC Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami w powietrzu po izolacji Czas zadzia³ania ms Czas powrotu ms Rozstaw otworów monta owych ,14...0,2 > ,5 A, 125 V AC ❸ > ,5 IP ,5 0, ,1...0,15 0,2...0,36 > ,5 A, 125 V AC ❸ > A, 120 V AC ❹ > 10 8 > ,5 4,8 IP 64 IP ,5 1,3 0,9 1,5 3 wersja czu³a 8 wersja standard P, wersja PCB 2P, wersja PCB 2P (widok od strony lutowania) Dla innych iloœci i rodzajów zestyków oraz wersji - patrz katalog g³ówny PrzekaŸniki elektromagnetyczne lub

11 PrzekaŸniki subminiaturowe - sygna³owe PrzekaŸniki miniaturowe 9 RSM832 RSM954 RSM957 RM40 RM50 20,1 x 9,8 x 12 15,4 x 10,4 x 11,4 12,6 x 7,8 x x 10 x 10,5 19 x 15,4 x 15,5 2P 1P 1P 1P, 1Z 1P, 1Z 120 / / / 125 ❻ 240 / A 3 A 2 A 1P: 5 A 1Z: 8 A 12 A AgPd/Au 0,2 µm Ag/Au 0,2 µm Ag/Au 0,2 µm 1P: AgSnO 2 1P: /Au 3 µm 1Z: AgSnO ,15...0,3 0,36 0,15...0,2 0,2 0,36...0,45 >2 x ,5 A, 120 V AC ❹ > A, 120 V AC ❹ > A, 120 V AC ❹ > P: 5 A, 250 V AC ❺ > A, 250 V AC ❸ > 10 8 > 10 7 > 10 7 > 10 7 > ,5 3,5 2, IP 64 IP 64 IP 64 IP 64 IP ,9 1,2 0,6 5 1,9 3,6 2 0, P 1P 1P 1P 1P 1,25 7,62 5,08 5,08 10,2 2,5 7,62 2,54 3 Ø1,3 1,25 10,16 7,62 3 Ø1,3 2 12,2 7,62 7,6 5,08 7, Ø1,0 2,54 2,54 6 Ø 1,0 2,54 2,54 6 Ø1,0 2,54 2,54 2 Ø1,0 2,54 2,54 2 Ø1,0 3 3

12 10 PrzekaŸniki miniaturowe Typ przekaÿnika RM699 RM84 RM84 SMT ❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. ❷ Dla AgSnO 2 ❸ Dla wersji pionowej (V). Dla wersji poziomej (H) a=44,5 ❹ 600 cykli/h ❺ 105 C ❻ 85 C (a x b x h) 28 x 5 x x 12,7 x 15,7 29 x 12,7 x 15,7 (17,7) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków 1P 2P, 2Z 2P Znam. / maks. napiêcie zestyków V AC 230 / 440 ❷ Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku 25 A 16 A 12 A 8 A 6 A 3 A 1 A 6 A ❷ 8 A 8 A Materia³ styków ❶ AgSnO 2 AgSnO2/Au 3 µm /Au 5 µm /Au 5 µm AgSnO 2 AgSnO 2 Dane cewki Napiêcie znamionowe V AC V DC Znamionowy pobór mocy VA AC W DC Pozosta³e dane Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC1 Trwa³oœæ mechaniczna (cykle) Temperatura otoczenia o C AC pracy o C DC Masa g Stopieñ ochrony obudowy ❶ Uznania, certyfikaty, dyrektywy Napiêcie probiercze izolacji pomiêdzy cewk¹ a stykami V AC Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami w powietrzu po izolacji Czas zadzia³ania ms Czas powrotu ms Rozstaw otworów monta owych ,17...0,217 > 5 x A, 250 V AC > IP , /60 Hz /60 Hz ,75 0,75 0,4...0,48 0,4...0,48 > A, 250 V AC > A, 250 V AC > 3 x 10 7 > 3 x IP 40 lub IP 67 IP P, wersja pionowa (V) 2P 2P (miejsca lutowania) (widok od strony lutowania) 5,04 5,04 2 Ø1 11,34 3, Dla innych iloœci i rodzajów zestyków oraz wersji - patrz katalog g³ówny PrzekaŸniki elektromagnetyczne lub 3 Ø1,3 2,54 2,54 6,6 8 (1,7 3,7) 2,5 2,5

13 PrzekaŸniki miniaturowe 11 RM85 Tabela doboru gniazd i akcesoriów do przekaÿników elektromagnetycznych - patrz str RM85 inrush RM o C RM85 SMT RM85 faston sensitive 29 x 12,7 x 15,7 29 x 12,7 x 15,7 29 x 12,7 x 15,7 29 x 12,7 x 15,7 (17,7) 40,5 x 12,7 x 15,7 ❸ 1P, 1Z 1Z 1Z 1P 16 A 16 A 16 A 16 A 1Z 20 A AgSnO 2 AgSnO 2 AgSnO 2 AgSnO 2 /Au 5 µm AgSnO /60 Hz /60 Hz ,75 0,75 0,4...0,48 0,4...0,48 0,25 0,4... 0,48 0,25 > 0,7 x A, 250 V AC > A, 250 V AC ❹ > 2 x A, 230 V AC ❺ > 0,7 x A, 250 V AC > 2 x A, 250 V AC ❻ > 3 x 10 7 > 3 x 10 7 > 3 x 10 7 > 3 x 10 7 > 3 x IP 40 lub IP 67 IP 40 IP 40 IP 40 IP P 1Z 1Z 1P (miejsca lutowania) 1P, wersja pionowa (V) (1,7 3,7) 6,6 3 (1,7 14,1) 2,5 2,5

14 12 PrzekaŸniki miniaturowe Typ przekaÿnika RM87 RM87N sensitive RM87N SMT ❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. ❷ Dla 1P; dla 1Z, 1R: 28 x 10 x 16,2 ❸ Dla IP 67 h=26,5 ❹ Dla IP 00; dla IP 40: 20,5 x 15,3 x 19,7 ❺ Dla 1Z: 20 A, dla 2Z: 2 x 12,5 A ❻ IP 00 dla przekaÿnika bez obudowy (a x b x h) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Znam. / maks. napiêcie zestyków Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku V AC 25 A 16 A 12 A 8 A 6 A 3 A 1 A 29 x 12,7 x 15,7 1P, 1Z 29 x 12,7 x 15,7 1P, 1Z 29 x 12,7 x 15,7 (17,7) 1P 12 A 12 A 10 A Materia³ styków ❶ /Au 5 µm /Au 5 µm /Au 5 µm AgSnO 2 AgSnO 2 AgSnO 2 Dane cewki Napiêcie znamionowe Znamionowy pobór mocy Pozosta³e dane Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii Trwa³oœæ mechaniczna (cykle) Temperatura otoczenia pracy Masa Stopieñ ochrony obudowy ❶ Uznania, certyfikaty, dyrektywy V AC V DC VA AC W DC AC1 o C AC o C DC g Napiêcie probiercze izolacji pomiêdzy cewk¹ a stykami V AC Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami w powietrzu po izolacji Czas zadzia³ania ms Czas powrotu ms Rozstaw otworów monta owych (widok od strony lutowania) Dla innych iloœci i rodzajów zestyków oraz wersji - patrz katalog g³ówny PrzekaŸniki elektromagnetyczne lub /60 Hz /60 Hz ,75 0,75 0,4...0,48 0,25 0,4...0,48 > A, 250 V AC > 1,7 x A, 250 V AC > A, 250 V AC > 3 x 10 7 > 3 x 10 7 > 3 x IP 40 lub IP 67 IP 40 lub IP 67 IP RM87N 1P 1P 1P (miejsca lutowania) 3,5 3,5 16,5 6,6 5 (1,7 3,7) 2,5 2,5

15 PrzekaŸniki miniaturowe i samochodowe 13 Tabela doboru gniazd i akcesoriów do przekaÿników elektromagnetycznych - patrz str RM96 RM83 RM92 RM94 RA2 30 x 10 x 16,2 ❷ 29,5 x 13,1 x 25,5 28 x 12,5 x 26 ❸ 28 x 12,5 x 26 ❸ 18,6 x 13,0 x 18,5 ❹ 1P, 1Z, 1R 1P, 1Z, 1R 1P, 1Z, 1R 2P, 2Z, 2R 1P, 1Z, 2Z 16 A DC: 60 / 60 1P: 20 A / 12 A (1Z/1R) ❺ 8 A 8 A 8 A AgSnO 2 AgSnO 2 AgCu/Au 0,2 µm AgCu/Au 0,2 µm AgSnO 2 AgSnO 2/Au 3 µm AgCdO AgCdO AgCdO AgCdO AgCdO/Au 0,2 µm AgCdO/Au 3 µm AgCdO/Au 3 µm ,22...0,3 0,6...0,9 0,5...0,8 0,5...0,8 1,44 > A, 250 V AC > A, 250 V AC > 2 x A, 250 V AC > 2 x A, 250 V AC > 2 x 10 7 > 3 x 10 7 > 3 x 10 7 > 3 x 10 7 > IP 40 lub IP 67 IP 40 IP 40 lub IP 67 IP 40 lub IP 67 IP 40 lub IP 00 ❻ P 1P 1P 2P

16 14 PrzekaŸniki miniaturowe i samochodowe Typ przekaÿnika R2 R3 R4 ❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. ❷ Dla wersji do gniazd wtykowych: standardowej (WT) ❸ R4 Light - przekaÿniki bez przycisku testuj¹cego, czo³owego z funkcj¹ blokowania (R4...W) ❹ Dla wersji do gniazd wtykowych: standardowej (a x b x h) 27,5 x 21,2 x 35,6 ❷ 27,5 x 21,2 x 35,6 ❷ 27,5 x 21,2 x 35,6 ❷ Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków 2P 3P 4P Znam. / maks. napiêcie zestyków V AC 250 / 250 Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku 25 A 16 A 12 A 8 A 6 A 3 A 1 A 12 A ❷ 10 A 6 A Materia³ styków ❶ /Au 0,2 µm /Au 0,2 µm /Au 0,2 µm /Au 5 µm /Au 5 µm /Au 5 µm Dane cewki Napiêcie znamionowe V AC /60 Hz /60 Hz /60 Hz V DC Znamionowy pobór mocy VA AC 1,6 1,6 1,6 W DC 0,9 0,9 0,9 Pozosta³e dane Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC A, 250 V AC 5 10 A, 250 V AC 5 6 A, 250 V AC Trwa³oœæ mechaniczna (cykle) 2 x x x 10 7 Temperatura otoczenia o C AC pracy o C DC Masa g Stopieñ ochrony obudowy ❶ IP 40 IP 40 IP 40 Uznania, certyfikaty, dyrektywy Napiêcie probiercze izolacji pomiêdzy cewk¹ a stykami V AC Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami w powietrzu 2,5 2,5 1,6 po izolacji 4 4 3,2 Czas zadzia³ania ms AC: 10, DC: 13 AC: 10, DC: 13 AC: 10, DC: 13 Czas powrotu ms AC: 8, DC: 3 AC: 8, DC: 3 AC: 8, DC: 3 Opcje monta u przekaÿników, dostêpnoœæ gniazd wtykowych, dobór gniazd oraz akcesoria do gniazd przedstawiono w tabelach i opisach na str Gniazda wtykowe do przekaÿników oraz akcesoria prezentowane s¹ na str

17 PrzekaŸniki przemys³owe 15 Tabela doboru gniazd i akcesoriów do przekaÿników elektromagnetycznych - patrz str R4 Light ❸ RY2 R2M R15 2P R15 3P 27,5 x 21,2 x 35,6 ❷ 27,5 x 21,1 x 34,5 ❹ 27,5 x 14 x 32,9 35 x 35 x 54,4 35 x 35 x 54,4 4P 2P 2P 2P 3P 250 / / A 10 A 10 A 6 A 5 A AgCdO /Au 0,2 µm /Au 0,2 µm /Au 0,2 µm AgSnO 2 /Au 5 µm /Au 5 µm /60 Hz /60 Hz /60 Hz /60 Hz /60 Hz ,6 1,6 1,2 2,8 50 Hz 2,5 60 Hz 2,8 50 Hz 2,5 60 Hz 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 5 6 A, 250 V AC 5 12 A, 250 V AC 2 x A, 250 V AC 2 x A, 250 V AC 2 x A, 250 V AC 2 x x x IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP ,6 2, , ,2 4,2 AC: 10, DC: AC: 8, DC: 10 AC: 12, DC: 18 AC: 12, DC: 18 AC: 8, DC: 3 10 AC: 7, DC: 3 AC: 10, DC: 7 AC: 10, DC: 7 Opcje monta u przekaÿników, dostêpnoœæ gniazd wtykowych, dobór gniazd oraz akcesoria do gniazd przedstawiono w tabelach i opisach na str Gniazda wtykowe do przekaÿników oraz akcesoria prezentowane s¹ na str

18 16 PrzekaŸniki przemys³owe Typ przekaÿnika R15 4P RUC faston 4,8x0,5 RUC faston 6,3x0,8 ❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. ❷ Zastosowanie gniazda GUC11 ogranicza maks. napiêcie zestyków do 250 V AC/DC oraz napiêcie znamionowe cewki do 240 V AC. ❸ Wersja z przerw¹ zestykow¹ 3 ❹ cykli/h ❺ Dla wersji bez adaptera. Dla wersji z adapterem jak RUC faston 6,3x0,8. ❻ Dla wersji z adapterem (V); z adapterem (H): 38,6 x 46,8 x 55,3 (62,45) (a x b x h) 35 x 42,5 x 54,5 38,6 x 36,1 x 45,5 ❺ 38,6 x 45,9 x 51,6 (58,75) ❻ Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków 4P 2P, 3P, 2Z, 3Z 2P, 3P, 2Z, 3Z Znam. / maks. napiêcie zestyków V AC 250 / / 440 ❷ 400 / 440 Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku 25 A 16 A 12 A 8 A 6 A 3 A 1 A 10 A 16 A 16 A Materia³ styków ❶ AgCdO AgCdO/Au 0,2 µm AgCdO AgCdO AgCdO/Au 5 µm Dane cewki Napiêcie znamionowe V AC Hz, 60 Hz /60 Hz ❷, Hz /60 Hz ❷, Hz V DC Znamionowy pobór mocy VA AC 2,8 50 Hz 2,5 60 Hz 2,8 2,8 W DC 1,5 1,5 (1,7 ❸) 1,5 (1,7 ❸) Pozosta³e dane Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC1 2 x A, 250 V AC 5 16 A, 250 V AC 10 A, 400 V AC 5 16 A, 250 V AC 10 A, 400 V AC Trwa³oœæ mechaniczna (cykle) 2 x Temperatura otoczenia o C AC 3P, 16 A (+70 2P) 3P, 16 A (+70 2P) pracy o C DC 3P, 16 A (+70 2P) 3P, 16 A (+70 2P) Masa g ❺ lub 85 ❻ 95 Stopieñ ochrony obudowy ❶ IP 40 IP 00 IP 00 Uznania, certyfikaty, dyrektywy Napiêcie probiercze izolacji pomiêdzy cewk¹ a stykami V AC Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami w powietrzu 3 6,4 6,4 po izolacji 3,2 8 8 Czas zadzia³ania ms AC: 12, DC: Czas powrotu ms AC: 10, DC: Opcje monta u przekaÿników, dostêpnoœæ gniazd wtykowych, dobór gniazd oraz akcesoria do gniazd przedstawiono w tabelach i opisach na str Gniazda wtykowe do przekaÿników oraz akcesoria prezentowane s¹ na str

19 PrzekaŸniki przemys³owe 17 Tabela doboru gniazd i akcesoriów do przekaÿników elektromagnetycznych - patrz str RG25 R20 R10/16 RU400 ❼ ❼ Dostêpne wersje: RUW400, RUS400, RUO400. Wykonania bez obudowy oraz wykonania z cewkami pr¹dowymi - uzgadniaæ z Relpol S.A. ❽ IP 00 dla przekaÿnika bez obudowy 26 x 49 x x 33 x x 35 x x 87 x 77,5 2Z 1Z, 2Z 2Z 1P, 2P, 3P, 4P 400 / / / A 1Z: 30 A 2Z: 25 A 16 A 5 A AgCdO AgSnO 2 AgCdO AgCdO Hz /60 Hz Hz Hz ,0 1,7...2,5 2,7 5,5 1,7 1,9 1,5 3,5 / 3, A, 380 V AC Z: 30 A, 2Z: 25 A, 250 V AC ❹ 5 16 A, 250 V AC > 4 x A, 380 V AC 6 > IP 20 IP 50 IP 40 IP 40 lub IP 00 ❽ AC: 12, DC: AC: 18, DC: 8

20 18 PrzekaŸniki interfejsowe Typ przekaÿnika PI84 PI85 PI84 GZT80 GZT80 GZM80 ❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. ❷ Pomiêdzy cewk¹ (wejœciem) a stykami (a x b x h) 75,3 x 15,5 x 67 75,3 x 15,5 x 67 78,1 x 15,9 x 66,5 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków 2P 1P 2P Znam. / maks. napiêcie zestyków V AC Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku 25 A 16 A 12 A 8 A 6 A 3 A 1 A 8 A 16 A 8 A Materia³ styków ❶ Dane cewki / Obwód wejœciowy - steruj¹cy Napiêcie znamionowe ❶ 50/60 Hz V AC V DC AC: 50/60 Hz V AC/DC Znamionowy pobór mocy VA AC W DC Pozosta³e dane Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii Trwa³oœæ mechaniczna (cykle) Temperatura otoczenia pracy Masa Stopieñ ochrony obudowy Uznania, certyfikaty, dyrektywy AC1 o C AC o C DC g Napiêcie probiercze izolacji ❷ V AC Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami w powietrzu po izolacji Czas zadzia³ania ms Czas powrotu ms Schematy po³¹czeñ (widok od strony zacisków œrubowych) Dla innych wersji - patrz katalog g³ówny PrzekaŸniki elektromagnetyczne lub ,75 0,4...0,48 > A, 250 V AC > 3 x IP 20 uznania RM84, P, wersja DC ,75 0,75 0,4...0,48 0,4...0,48 > 0,7 x A, 250 V AC > A, 250 V AC > 3 x 10 7 > 3 x IP 20 IP 20 uznania RM85, uznania RM84, P, wersja DC 2P, wersja DC

21 PrzekaŸniki interfejsowe 19 PI85 GZM80 GZT ,1 x 15,9 x 66,5 1P 16 A GZT80 0,75 0,4...0,48 GZM80 > 0,7 x A, 250 V AC > 3 x RM85 RM84 Modu³ typu M... GZT IP 20 uznania RM85, GZM80 - nowy zaczep: - prosty monta, solidne zaczepienie. 1P, wersja DC

22 20 PrzekaŸniki interfejsowe Typ przekaÿnika PIR2 PIR3 PIR4 GZT2 GZT3 GZT4 ❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. ❷ Pomiêdzy cewk¹ (wejœciem) a stykami (a x b x h) 76,3 x 27 x 80 76,3 x 27 x 80 76,3 x 27 x 80 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków 2P 3P 4P Znam. / maks. napiêcie zestyków V AC 250 / 250 Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku 25 A 16 A 12 A 8 A 6 A 3 A 1 A 12 A 10 A 6 A Materia³ styków ❶ Dane cewki / Obwód wejœciowy - steruj¹cy Napiêcie znamionowe ❶ 50/60 Hz V AC V DC AC: 50/60 Hz V AC/DC Znamionowy pobór mocy VA AC 1,6 50 Hz 1,3 60 Hz 1,6 50 Hz 1,3 60 Hz 1,6 50 Hz 1,3 60 Hz W DC 0,9 0,9 0,9 Pozosta³e dane Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC1 > A, 250 V AC > A, 250 V AC > A, 250 V AC Trwa³oœæ mechaniczna (cykle) > 2 x 10 7 > 2 x 10 7 > 2 x 10 7 Temperatura otoczenia o C AC pracy o C DC Masa g Stopieñ ochrony obudowy IP 20 IP 20 IP 20 Uznania, certyfikaty, dyrektywy uznania R2, uznania R3, uznania R4, Napiêcie probiercze izolacji ❷ V AC Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami w powietrzu 2,5 2,5 1,6 po izolacji 4 4 3,2 Czas zadzia³ania ms AC: 10, DC: 13 AC: 10, DC: 13 AC: 10, DC: 13 Czas powrotu ms AC: 8, DC: 3 AC: 8, DC: 3 AC: 8, DC: 3 Schematy po³¹czeñ 2P, wersja DC 3P, wersja DC 4P, wersja DC (widok od strony zacisków œrubowych) Dla innych wersji - patrz katalog g³ówny PrzekaŸniki elektromagnetyczne lub

23 PrzekaŸniki interfejsowe 21 PIR2 PIR3 PIR4 GZM2 GZM3 GZM4 75 x 27 x x 27 x x 27 x 82 2P 3P 4P 250 / A 10 A 6 A GZM. - podwójny zacisk A2 (14): - u³atwione okablowanie gniazd w urz¹dzeniach elektrycznych. 1,6 50 Hz 1,3 60 Hz 1,6 50 Hz 1,3 60 Hz 1,6 50 Hz 1,3 60 Hz 0,9 0,9 0,9 > A, 250 V AC > A, 250 V AC > A, 250 V AC GZM. - nowy zaczep: - prosty monta, solidne zaczepienie. > 2 x 10 7 > 2 x 10 7 > 2 x IP 20 IP 20 IP 20 uznania R2, uznania R3, uznania R4, 2,5 2,5 1, ,2 AC: 10, DC: 13 AC: 10, DC: 13 AC: 10, DC: 13 AC: 8, DC: 3 AC: 8, DC: 3 AC: 8, DC: 3 2P, wersja DC 3P, wersja DC 4P, wersja DC

24 22 PrzekaŸniki interfejsowe Typ przekaÿnika PI6-1P PI6-1T PI6-OC ❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. ❷ Styki AgSnO 2 ❸ 0,3 / 0,3 24 V AC/DC ❹ Dotyczy wykonania PIR6W VAC/DC-10 z wbudowanym filtrem przeciwzak³óceniowym (a x b x h) 93,8 x 6,2 x 80 93,8 x 6,2 x 80 93,8 x 6,2 x 80 Obwód wyjœciowy - dane wyjœcia Styki Triak Tranzystor Iloœæ i rodzaj zestyków / wyjœæ 1P 1Z 1Z Znam. / maks. napiêcie zestyków V AC 230 / 440 ❷ 400 / 400 DC: 70 / 70 Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku / wyjœcia 25 A 16 A 12 A 8 A 6 A 3 A 1 A 6 A ❷ 1,2 A 0,5 A Materia³ styków ❶ AgSnO 2 AgSnO 2/Au 3 µm Obwód wejœciowy - steruj¹cy Napiêcie znamionowe ❶ V DC AC: 50/60 Hz V AC/DC Znamionowy pobór mocy W DC 0,3...0,7 0,3 0,3 VA AC / W DC 0,3...1,6 / 0,3...1,6 1,6 / 1,6 230 V AC/DC ❸ 1,0 / 1,0 230 V AC/DC ❸ Pozosta³e dane Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC1 > 0,6 x A, 250 V AC Trwa³oœæ mechaniczna (cykle) > 2 x 10 7 Temperatura otoczenia o C AC pracy o C DC , 24 V DC Masa g Stopieñ ochrony obudowy IP 20 IP 20 IP 20 Uznania, certyfikaty, dyrektywy Napiêcie probiercze izolacji wejœcie - wyjœcie V AC Odleg³oœæ pomiêdzy wejœciem a wyjœciem w powietrzu 6 po izolacji 8 Czas zadzia³ania ms AC: 7, DC: 6 maks. 10 (za³¹czanie w zerze) Czas powrotu ms AC: 15, DC: 10 maks. 10 Schematy po³¹czeñ 1P, wersja DC wersja DC wersja DC Dla innych wersji - patrz katalog g³ówny PrzekaŸniki elektromagnetyczne lub

25 PrzekaŸniki interfejsowe 23 PIR6W-1P-... PIR6W-1PS-...- ❺ PIR6WB-1PS-...- ❺ ❺ R - elektromagnetyczny przekaÿnik wykonawczy typu RM699V w PIR6W-1PS-...-R, PIR6WB-1PS-...-R. T/C/O - pó³przewodnikowe przekaÿniki wykonawcze typu RSR30 - informacje w katalogu g³ównym PrzekaŸniki elektromagnetyczne, edycja 03/ ,5 x 6,2 x 85,5 Styki 1P 230 / 440 ❷ 98,5 x 6,2 x 85,5 Styki ❺ 1P 230 / 440 ❷ 98,3 x 6,2 x 84,5 Styki ❺ 1P 230 / 440 ❷ 6 A ❷ T,C: 1 A O: 2 A R: 6 A ❷ T,C: 1 A O: 2 A R: 6 A ❷ AgSnO 2 AgSnO 2 AgSnO 2 AgSnO 2/Au 3 µm AgSnO 2/Au 3 µm AgSnO 2/Au 3 µm V V 0,3 0,2...0,5 0,2...0,5 0,3...2,1 / 0,3...1,0 0,5...1,2 / 0,4...1,2 0,5...1,2 / 0,4...1,2 > 0,6 x A, 250 V AC > 2 x 10 7 > 0,5 x A, 250 V AC > 10 7 > 0,5 x A, 250 V AC > 10 7 PIR6WB zaciski sprê ynowe: - sprê yny klatkowe CAGE CLAMP. ❷ -40 (-20 ❹) , 24 V DC ❷ -40 (-20 ❹) IP 20 IP 20 IP AC: 11, DC: 8, (AC/DC: 20 ❹) AC/DC: 20, DC: 8 AC/DC: 20, DC: 8 AC: 15, DC: 10, (AC/DC: 18 ❹) AC/DC: 25, DC: 10 AC/DC: 25 (18 ❹), DC: 10 1P 1P ❺ 1P ❺ A1 A

26 24 PrzekaŸniki czasowe wielofunkcyjne wielofunkcyjne wielofunkcyjne Typ przekaÿnika TR4N 4P TR4N 1P TR4N 2P ❶ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. ❷ 0,7 / 0,7 24 V AC/DC ❸ Z modu³em czasowym T(COM3) ❹ PIR15 3P ES 12 (standard), PIR15 2P ES 9 ❻ Styki AgSnO 2 ❼ 1,0 / 1,0 24 V AC/DC ❽ Zestyk steruj¹cy S aktywuje siê przez pod³¹czenie do zacisku A1. (a x b x h) 90 x 36 x x 17,6 x x 17,6 x 55 Obwody wyjœciowe - dane wyjœæ Iloœæ i rodzaj zestyków / wyjœæ 4P 1P 2P Znam. / maks. napiêcie zestyków V AC 250 / 250 Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku / wyjœcia 25 A 16 A 12 A 8 A 6 A 3 A 1 A 6 A 16 A 8 A Materia³ styków ❶ Obwód wejœciowy - steruj¹cy Napiêcie znamionowe ❶ 50/60 Hz V AC V DC AC: 50/60 Hz V AC/DC Znamionowy pobór mocy VA AC 2,2 115, 230 V AC 1,3 115 V AC 1,7 230 V AC 1,3 115 V AC 1,7 230 V AC W DC VA AC / W DC 1,0 / 1,0 12, 24 V AC/DC 0,5 / 0,5 12 V AC/DC ❷ 0,5 / 0,5 12 V AC/DC ❷ Pozosta³e dane Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC1 5 6 A, 250 V AC 0,7 x A, 250 V AC 5 8 A, 250 V AC Trwa³oœæ mechaniczna (cykle) 2 x x x 10 7 Temperatura otoczenia o C AC pracy o C DC Masa g Stopieñ ochrony obudowy IP 20 IP 20 IP 20 Uznania, certyfikaty, dyrektywy Napiêcie probiercze izolacji wejœcie - wyjœcia V AC Odleg³oœæ pomiêdzy wejœciem a wyjœciami w powietrzu 1,6 po izolacji 3,2 Czas zadzia³ania ms Czas powrotu ms Schematy po³¹czeñ 4P 1P 2P Dla innych wersji - patrz katalog g³ówny PrzekaŸniki elektromagnetyczne lub ❽ ❽ ❽

27 PrzekaŸniki czasowe 25 jednofunkcyjne wielofunkcyjne wielofunkcyjne wielofunkcyjne T-R4 z gniazem GZM4 (GZT4) PIR15...T ❸ ES 9, ES 12 ❹ PIR6WT-1Z-...- ❺ PIR6WBT-1Z-...- ❺ ❺ R - elektromagnetyczny przekaÿnik wykonawczy typu RM699V w PIR6WT-1Z-...-R, PIR6WBT-1Z-...-R. T/C/O - pó³przewodnikowe przekaÿniki wykonawcze typu RSR30 - informacje w katalogu g³ównym PrzekaŸniki elektromagnetyczne, edycja 03/ x 27 x 91,5 75 x 38 x 83,1 98,5 x 6,2 x 85,5 98,3 x 6,2 x 84,5 Styki ❺ Styki ❺ 4P 2P, 3P 1Z 1Z 250 / / 440 ❻ 230 / 440 ❻ 6 A 10 A T,C: 1 A R: 6 A ❷ O: 2 A T,C: 1 A O: 2 A R: 6 A ❷ RM699V AgSnO 2 AgSnO RSR ,2 3,0 1,2 2,0 0,5 / 0,5 12 V AC/DC ❼ 0,5 / 0,5 12 V AC/DC ❼ > A, 250 V AC > 2 x x A, 250 V AC 2 x 10 7 PI6WT-1Z IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 uznania R4 uznania R15, PI6WBT-1Z-... 1,6 3, ,2 AC: 12, DC: 18 AC: 10, DC: 7 4P 3P (standard) 1Z ❺ 1Z ❺ Modu³ czasowy ❽ ❽ ❽

28 26 PI6W-1P Do RM699V, RSR30 Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,3 Nm Monta na szynie 35 wg EN ,5 x 6,2 x 85,5 6 A, 250 V AC Gniazda i akcesoria Schemat po³¹czeñ Akcesoria ❷ ZG20 PI6W-1246 GZT80 Schematy po³¹czeñ Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM C sensitive, RM87L, RM87P Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 75,3 x 15,5 x 61(67) Dwa tory pr¹dowe, raster 5 12 A, 300 V AC RM84 RM85 ❶ RM85 inrush, RM87L RM C sensitive RM87P Akcesoria ❷ GZT GZT Modu³ typu M... GZM80 Schematy po³¹czeñ Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM C sensitive, RM87L, RM87P Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 78,1 x 15,9 x 61(66,5) Dwa tory pr¹dowe, raster 5 12 A, 300 V AC RM84 RM85 ❶ RM85 inrush, RM87L RM C sensitive RM87P Akcesoria ❷ GZT GZT Modu³ typu M... EC50 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM C sensitive, RM87L, RM87P Do obwodów drukowanych 31 x 12,7 x 9 Dwa tory pr¹dowe, raster 5 8 A, 300 V AC Akcesoria MH16-2 ❶ Dla RM85, RM85 inrush, RM C sensitive: obci¹ enia powy ej 12 A wymagaj¹ zmostkowania zacisków œrubowych: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24. W nawiasie podano wysokoœæ gniazda z obejm¹ wyrzutnikow¹ ❷ Monta oraz demonta akcesoriów w gnieÿdzie - patrz str. 36 Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... - patrz str. 37

29 Gniazda i akcesoria 27 PW80 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM C sensitive, RM87L, RM87P Do obwodów drukowanych 34,6 x 12,9 x 6,6 Dwa tory pr¹dowe, raster 5 8 A, 250 V AC Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym Akcesoria MH16-2 GZT92 Do RM87N, RM87N sensitive Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 75,3 x 15,5 x 61(67) Jeden tor pr¹dowy raster 3,5 12 A, 300 V AC Schemat po³¹czeñ Akcesoria ❷ GZT GZT Modu³ typu M... GZM92 Do RM87N, RM87N sensitive Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 78,1 x 15,9 x 61(66,5) Jeden tor pr¹dowy raster 3,5 12 A, 300 V AC Schemat po³¹czeñ Akcesoria ❷ GZT GZT Modu³ typu M... EC35 Do RM87N, RM87N sensitive Do obwodów drukowanych 31 x 12,7 x 9 Jeden tor pr¹dowy, raster 3,5 12 A, 300 V AC Akcesoria MH16-2 ❷ Monta oraz demonta akcesoriów w gnieÿdzie - patrz str. 36 Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... - patrz str. 37 W nawiasie podano wysokoœæ gniazda z obejm¹ wyrzutnikow¹

30 28 Gniazda i akcesoria GZ96 Do RM96 1P Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 75 x 15,5 x 42,5(59) Jeden tor pr¹dowy, raster 3,2 12 A, 300 V AC Schemat po³¹czeñ Akcesoria ❷ MS16 TR Modu³ typu M... EC32 Do obwodów drukowanych 31 x 12,7 x 9 Jeden tor pr¹dowy, raster 3,2 12 A, 300 V AC Akcesoria MH16-2 GZT2 Do R2 Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 76,3 x 27 x 42,5(80) Dwa tory pr¹dowe 12 A, 300 V AC Schemat po³¹czeñ GZT G Akcesoria ❷ GZT Modu³ typu M... GZM2 Do R2 Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 75 x 27 x 61(82) Dwa tory pr¹dowe 12 A, 300 V AC Schemat po³¹czeñ GZT G Akcesoria ❷ GZT Modu³ typu M... ❷ Monta oraz demonta akcesoriów w gnieÿdzie - patrz str. 36 Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... - patrz str. 37 W nawiasie podano wysokoœæ gniazda z obejm¹ wyrzutnikow¹

31 Gniazda i akcesoria 29 SU4/2D Do R2 Do obwodów drukowanych 29,6 x 21,5 x A, 250 V AC otworu w p³ycie monta owej Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym SU4/2L Do R2 Do lutowania 29,6 x 21,5 x 18,1 12 A, 250 V AC Akcesoria ❸ G G otworu w p³ycie monta owej G4/2 Do R2 Do lutowania 40,5 x 21,5 x 18,1 12 A, 250 V AC Akcesoria ❸ G G G Rozstaw otworów w p³ycie monta owej GZT3 Do R3 Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 76,3 x 27 x 42,5(80) Trzy tory pr¹dowe 10 A, 300 V AC Akcesoria ❸ G G Schemat po³¹czeñ GZT G Akcesoria ❷ GZT Modu³ typu M... ❷ Monta oraz demonta akcesoriów w gnieÿdzie - patrz str. 36 Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... - patrz str. 37 ❸ G dla przekaÿników R2...WT, R4...WT; G dla R2, R4 bez WT W nawiasie podano wysokoœæ gniazda z obejm¹ wyrzutnikow¹

32 30 GZM3 Do R3 Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 75 x 27 x 61(82) Trzy tory pr¹dowe 10 A, 300 V AC Gniazda i akcesoria Schemat po³¹czeñ GZT G Akcesoria ❷ GZT Modu³ typu M... GZT4 ❹ Do R4, R4 Light, T-R4 Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 76,3 x 27 x 42,5(80) Cztery tory pr¹dowe 6 A, 300 V AC Schemat po³¹czeñ G TR GZT Akcesoria ❷ ❺ GZT Modu³ typu M... GZM4 Do R4, R4 Light, T-R4 Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 75 x 27 x 61(82) Cztery tory pr¹dowe 6 A, 300 V AC Schemat po³¹czeñ G TR GZT GZ4 Do R4, R4 Light Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 66,8 x 29,5 x 29 Cztery tory pr¹dowe 10 A, 300 V AC Akcesoria ❷ ❺ Schemat po³¹czeñ GZT Modu³ typu M... Akcesoria G ❷ Monta oraz demonta akcesoriów w gnieÿdzie - patrz str. 36 Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... - patrz str. 37 W nawiasie podano wysokoœæ gniazda z obejm¹ wyrzutnikow¹ ❹ Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd s Register (LR) ❺ Dla przekaÿników R4, R4 Light: G4 1052, GZT4-0040, GZT4-0035, modu³ typu M... Dla przekaÿników T-R4: TR4-2000, GZT4-0035

33 Gniazda i akcesoria 31 SU4D Do R4, R4 Light Do obwodów drukowanych 29,6 x 21,5 x 11 6 A, 250 V AC otworu w p³ycie monta owej Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym Akcesoria ❸ G G SU4L Do R4, R4 Light Do lutowania 29,6 x 21,5 x 18,1 6 A, 250 V AC otworu w p³ycie monta owej Akcesoria ❸ G G G G4 Do R4, R4 Light Do lutowania 40,5 x 21,5 x 18,1 6 A, 250 V AC Rozstaw otworów w p³ycie monta owej Akcesoria ❸ G G GZY2 Do RY2 Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 67 x 22 x 25 Dwa tory pr¹dowe 12 A, 250 V AC Schemat po³¹czeñ Akcesoria GZY 2000 GZ ❸ G dla przekaÿników R2...WT, R4...WT; G dla R2, R4 bez WT

34 32 Gniazda i akcesoria GZ2 Schemat po³¹czeñ Do R2M NO Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 63,2 x 17 x 25 7 A, 250 V AC NC ,1 COIL COM 13 -A2 +A ,2 4,2 16 6,3 6, ,4 14,5 25 Akcesoria GZ GZ S2M Rozstaw otworów w obwodzie drukowanym Do R2M Do obwodów drukowanych 29,6 x 14 x 10,5 5 A, 250 V AC 6,35 6,3 4,3 25,4 1,2x0,25 5,05 4,1 4,4 10,5 29,6 14 Akcesoria G G2M 1020 G2M Do R2M Do lutowania 40,5 x 14 x 10,5 5 A, 250 V AC 25,4 14,6 14 7,6 3 40,5 34,1 Ø 3,2 Akcesoria G G2M 1020 PZ8 ❹ Do R15 2P Schemat po³¹czeñ 32 (5) 12 (4) Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 68,2 x 38 x 24,2 10 A, 250 V AC 34 (6) 7 14 (3) Ø 3,2 24,2 6,4 31 (8) A2 (B/7) 11 (1) A1 (A/2) 68,2 52 7,8 1,5 35 1,1 B A 15 3, ,5 Akcesoria PZ ❹ Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd s Register (LR)

35 Gniazda i akcesoria 33 GZU8 Schemat po³¹czeñ Adapter Do R15 2P Monta na szynie 35 wg EN x 35,5 x 25,7 10 A, 300 V AC Akcesoria GZU 1052 GZ8 Do R15 2P Schemat po³¹czeñ Rozstaw otworów w p³ycie monta owej Monta na p³ycie 82,8 x 35,5 x 22,5 10 A, 300 V AC Akcesoria GZ 1050 GOP8 Do R15 2P Do lutowania 47,2 x 32 x A, 250 V AC PS11 ❹ Do R15 3P Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 68,2 x 38 x 24,2 10 A, 250 V AC Akcesoria R R Schemat po³¹czeñ Akcesoria PZ ❹ Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd s Register (LR)

36 34 PZ11 ❹ Do R15 3P Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 68,2 x 38 x 24,2 10 A, 250 V AC Gniazda i akcesoria Schemat po³¹czeñ Akcesoria PZ GZU11 Schemat po³¹czeñ Adapter Do R15 3P Monta na szynie 35 wg EN x 35,5 x 25,7 10 A, 250 V AC Akcesoria GZU 1052 GZ11 Do R15 3P Schemat po³¹czeñ Rozstaw otworów w p³ycie monta owej Monta na p³ycie 82,8 x 35,5 x 22,5 10 A, 250 V AC Akcesoria GZ 1050 GOP11 Do R15 3P Do lutowania 47,2 x 32 x A, 250 V AC ❹ Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd s Register (LR) Akcesoria R R

37 Gniazda i akcesoria 35 GZ14U Schemat po³¹czeñ Adapter Do R15 4P Monta na szynie 35 wg EN x 46 x 35,5 10 A, 250 V AC Akcesoria GZ GZ14 Do R15 4P Schemat po³¹czeñ Rozstaw otworów w p³ycie monta owej Monta na p³ycie 92 x 46 x 22,5 10 A, 250 V AC Akcesoria GZ GOP14 Do R15 4P Do lutowania 50 x 42 x A, 250 V AC Akcesoria R R GUC11 ❺ Do RUC faston 4,8x0,5 Monta na szynie 35 wg EN lub na p³ycie 82 x 42,2 x 26,5 16 A, 250 V AC Schemat po³¹czeñ Akcesoria MBA ❺ Zastosowanie gniazda GUC11 ogranicza maksymalne napiêcie zestyków do 250 V AC/DC oraz napiêcie znamionowe cewki do 240 V AC.

38 36 Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie Modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy typu M... PrzekaŸnik elektromagnetyczny Obejma wyrzutnikowa Sposób wyjmowania przekaÿnika z gniazda przy pomocy obejmy wyrzutnikowej P³ytka do opisu Gniazdo z zaciskami œrubowymi Akcesoria obejmy wyrzutnikowe oraz p³ytki do opisu Typ gniazda GZ96 GZT80, GZM80, GZT92, GZM92 GZT2, GZM2, GZT3, GZM3, GZT4, GZM4 Obejmy wyrzutnikowe Typ MS16 GZT GZT Kolor czarny czarny czarny P³ytki do opisu Typ Kolor TR GZT GZT bia³y bia³y bia³y Przeznaczone do przekaÿników RM96 1P RM84, RM85, RM85 inrush, RM o C, RM87 R2, R3, R4, R4 Light Wysokoœæ przekaÿnika 15 16, ,5 35,6

39 Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M Modu³y typu M... Schemat Napiêcie Typ modu³u ❶ Modu³ D (polaryzacja P) Ogranicza przepiêcia na cewkach DC. 6/230 V DC M21P Modu³ D (polaryzacja N) Ogranicza przepiêcia na cewkach DC. 6/230 V DC M21N Do gniazd typu: GZT80, GZT92, GZM80, GZM92, GZ96, GZT2, GZT3, GZT4, GZM2, GZM3, GZM4 Modu³ LD (polaryzacja P) Ogranicza przepiêcia na cewkach DC. Sygnalizuje obecnoœæ napiêcia na cewce. Modu³ LD (polaryzacja N) Ogranicza przepiêcia na cewkach DC. Sygnalizuje obecnoœæ napiêcia na cewce. Modu³ RC Zabezpiecza przed zak³óceniem EMC. Ogranicza przepiêcia. Modu³ L Sygnalizuje obecnoœæ napiêcia na cewce. Modu³ LV Sygnalizuje obecnoœæ napiêcia na cewce. Ogranicza przepiêcia na cewkach AC i DC. Modu³ V Bez sygnalizacji. Ogranicza przepiêcia na cewkach AC i DC. Modu³ R 6/24 V DC 24/60 V DC 110/230 V DC 6/24 V DC 24/60 V DC 110/230 V DC 6/24 V AC 24/60 V AC 110/240 V AC 6/24 V AC/DC 24/60 V AC/DC 110/230 V AC/DC 6/24 V AC/DC 24/60 V AC/DC 110/230 V AC/DC 24 V AC 130 V AC 230 V AC 110/230 V AC M31R, M31G M32R, M32G M33R, M33G M41R, M41G M42R, M42G M43R, M43G M51 M52 M53 M61R, M61G M62R, M62G M63R, M63G M91R, M91G M92R, M92G M93R, M93G M71 M72 M73 M103 ❶ M...R - LED kolor czerwony, M...G - LED kolor zielony Modu³y typu M... s¹ po³¹czone równolegle z cewk¹ przekaÿnika. Polaryzacja P: -A1/+A2. Polaryzacja N: +A1/-A2 Wyposa enie dodatkowe do przekaÿników przemys³owych Typ ❷ W T L D V K Opis wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania, kolor pomarañczowy - cewki AC, kolor morski - cewki DC wskaÿnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED), umieszczony wewn¹trz przekaÿnika element t³umi¹cy przepiêcia (dioda) - tylko dla cewek DC element t³umi¹cy przepiêcia (warystor) - tylko dla cewek AC przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania Do przekaÿników przemys³owych R15 2P, R15 3P (wykonania napiêciowe), R2, R3, R4, R4 Light R15 2P, R15 3P (wykonania napiêciowe), R2, R3, R4 R15 2P, R15 3P, R15 4P (wykonania napiêciowe), RUC, R2, R3, R4, RY2 R15 2P, R15 3P, R15 4P (wykonania napiêciowe), R2, R3, R4, RY2 R15 2P, R15 3P (wykonania napiêciowe) R15 4P, RUC WT - wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania Standardowe wyposa enie do przekaÿników przemys³owych: R15 2P, R15 3P (wykonania napiêciowe), R2, R3, R4. ❷ Dostêpne kombinacje: WT, WTL, WTD, WTLD, WTV, WTLV - przekaÿniki do gniazd wtykowych: R15 2P, R15 3P, R2, R3, R4. W - przekaÿniki do gniazd wtykowych R4 Light. K, L, D, KL, KD, KLD - przekaÿniki do gniazd wtykowych R15 4P. K, L, KL - przekaÿniki RUC. Szczegó³owe informacje dla poszczególnych przekaÿników: patrz katalog g³ówny PrzekaŸniki elektromagnetyczne lub - Oznaczenia kodowe do zamówieñ - Wyposa enie dodatkowe.

40 38 Tabela doboru gniazd i akcesoriów do przekaÿników elektromagnetycznych Tabela nie obejmuje przekaÿników interfejsowych oraz przekaÿników do których nie oferuje siê gniazd wtykowych. Opcje monta u wszystkich przekaÿników przedstawione s¹ w tabelach na str Typ przekaÿnika Gniazda Do lutowania Do obwodów drukowanych Monta na p³ycie Monta na szynie 35 wg EN PrzekaŸniki miniaturowe RM699V PI6W-1P RM84 EC50, PW80 GZT80, GZM80 GZT80, GZM80 RM85 EC50, PW80 GZT80, GZM80 GZT80, GZM80 RM85 inrush EC50, PW80 GZT80, GZM80 GZT80, GZM80 RM C sensitive EC50, PW80 GZT80, GZM80 GZT80, GZM80 RM87N EC35 GZT92, GZM92 GZT92, GZM92 RM87L EC50, PW80 GZT80, GZM80 GZT80, GZM80 RM87P EC50, PW80 GZT80, GZM80 GZT80, GZM80 RM87N sensitive EC35 GZT92, GZM92 GZT92, GZM92 RM96 1P GZ96 GZ96 PrzekaŸniki przemys³owe - miniaturowe R2 (SU4/2L ❷), (G4/2 ❸) SU4/2D ❸ GZT2, GZM2 GZT2, GZM2 R3 GZT3, GZM3 GZT3, GZM3 R4, R4 Light ❾ (SU4L ❷), (G4 ❸) SU4D ❸ GZT4, GZM4, (GZ4 ❶) GZT4, GZM4, (GZ4 ❶) RY2 GZY2 ❹ GZY2 ❹ R2M G2M ❺ S2M GZ2 ❻ GZ2 ❻ PrzekaŸniki przemys³owe - ma³ogabarytowe R15 2P GOP8 ❼ PZ8, (GZ8 ❽) PZ8, (GZU8 ❽) R15 3P GOP11 ❼ PS11, PZ11, (GZ11 ❽) PS11, PZ11, (GZU11 ❽) R15 4P GOP14 ❼ GZ14 GZ14U RUC faston 4,8x0,5 GUC11 GUC11 ❶ Do gniazd GZ4 nie stosuje siê obejm wyrzutnikowych GZT4-0040, p³ytek do opisów GZT oraz modu³ów typu M... ❷ Do gniazd SU4/2L, SU4L stosowaæ obejmy sprê ynowe G lub G oraz zatrzask G ❸ Do gniazd SU4/2D, SU4D, G4/2, G4 stosowaæ obejmy sprê ynowe G lub G ❹ Do gniazd GZY2 stosowaæ obejmy sprê ynowe GZY 2000 z zaczepami GZ ❺ Do gniazd G2M stosowaæ obejmy sprê ynowe G oraz zatrzask G2M 1020 ❻ Do gniazd GZ2 stosowaæ obejmy sprê ynowe GZ z zaczepami GZ ❼ Do gniazd GOP8, GOP11 stosowaæ obejmy sprê ynowe R z uchwytami R Do gniazd GOP14 stosowaæ obejmy sprê ynowe R z uchwytami R ❽ Do gniazd GZ8, GZ11 stosowaæ obejmy sprê ynowe GZ 1050 Do gniazd GZU8, GZU11 stosowaæ obejmy sprê ynowe GZU 1052 ❾ Informacje o przyciskach typu P oraz zaœlepkach - patrz katalog g³ówny PrzekaŸniki elektromagnetyczne lub Przycisków typu P oraz zaœlepek nie oferuje siê do przekaÿników R4 Light.

41 Tabela doboru gniazd i akcesoriów do przekaÿników elektromagnetycznych 39 Obejmy sprê ynowe Akcesoria Obejmy wyrzutnikowe P³ytki do opisu Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe Wyposa enie dodatkowe PI6W-1246 z³¹cza grzebieniowe ZG20 MH16-2 GZT GZT typu M... MH16-2 GZT GZT typu M... MH16-2 GZT GZT typu M... MH16-2 GZT GZT typu M... MH16-2 GZT GZT typu M... MH16-2 GZT GZT typu M... MH16-2 GZT GZT typu M... MH16-2 GZT GZT typu M... MH16-2 MS16 TR (G4 1053, G ❷❸), G GZT GZT typu M... przyciski typu P, zaœlepki ❾ G GZT GZT typu M... przyciski typu P, zaœlepki ❾ (G4 1053, G ❷❸), G GZT ❶ GZT ❶ typu M... ❶ przyciski typu P, zaœlepki ❾ GZY 2000 ❹ (G ❺), (GZ ❻) (R ❼), PZ , przyciski typu P, zaœlepki ❾ (GZ 1050, GZU 1052 ❽) (R ❼), PZ , przyciski typu P, zaœlepki ❾ (GZ 1050, GZU 1052 ❽) (R ❼), GZ MBA R4 TECHNICZNIE DOSKONA Y * * wysoka jakoœæ - 3 ppm w 2006 roku

42 40 Opcje monta u przekaÿników elektromagnetycznych Typ przekaÿnika Sposób monta u Do obwodów drukowanych Monta na p³ycie Monta na szynie 35 wg EN Obudowa z uchwytami monta owymi - monta na p³ycie Po³¹czenia wsuwkowe p³askie (konektorowe) PrzekaŸniki subminiaturowe - sygna³owe RSM850 RSM850B RSM822 RSM832 RSM954 RSM957 PrzekaŸniki miniaturowe RM40 RM50 RM699V RM699H RM84 RM84 SMT RM85 RM85 inrush RM C sensitive RM85 SMT RM85 faston 6,3 x 0,8 RM87N RM87L RM87P RM87N sensitive RM87N SMT RM96 1P RM96 1Z, 1R RM83 RM92 RM94 PrzekaŸniki samochodowe RA2 PrzekaŸniki przemys³owe - miniaturowe R2 R3 R4, R4 Light RY2 na zamówienie 4,8 x 0,5 R2M

43 Opcje monta u przekaÿników elektromagnetycznych 41 Typ przekaÿnika Sposób monta u Do obwodów drukowanych Monta na p³ycie Monta na szynie 35 wg EN Obudowa z uchwytami monta owymi - monta na p³ycie Po³¹czenia wsuwkowe p³askie (konektorowe) PrzekaŸniki przemys³owe - ma³ogabarytowe R15 2P R15 3P R15 4P RUC faston 4,8x0,5 ❶ ❶ na zamówienie 4,8 x 0,5 ❷ RUC faston 6,3x0,8 ❷ na zamówienie 6,3 x 0,8 RG25 R20 standard 6,3 x 0,8 R10/16 standard 6,3 x 0,8 RU400 PrzekaŸniki interfejsowe PI84 GZT80 PI85 GZT80 PI84 GZM80 PI85 GZM80 PIR2 GZT2 PIR3 GZT3 PIR4 GZT4 PIR2 GZM2 PIR3 GZM3 PIR4 GZM4 PI6-1P PI6-1T PI6-OC PIR6W-1P-... PIR6W-1PS-...- ❸ PIR6WB-1PS-...- ❸ PrzekaŸniki czasowe TR4N 4P TR4N 1P TR4N 2P T-R4 PIR15...T ❹ PIR6WT-1Z-...- ❸ PIR6WBT-1Z-...- ❸ ❶ Zastosowanie gniazda GUC11 ogranicza maksymalne napiêcie zestyków do 250 V AC/DC oraz napiêcie znamionowe cewki do 240 V AC. ❷ Wersje z adapterami: (V) lub (H). ❸ R - elektromagnetyczny przekaÿnik wykonawczy typu RM699V w PIR6W-1PS-...-R, PIR6WB-1PS-...-R, PIR6WT-1Z-...-R, PIR6WBT-1Z-...-R. T/C/O - pó³przewodnikowe przekaÿniki wykonawcze typu RSR30 - informacje w katalogu g³ównym PrzekaŸniki elektromagnetyczne, edycja 03/2007. ❹ Z modu³em czasowym T(COM3).

44 42 Gniazda typy wyprowadzeñ Typ gniazda PI6W-1P GZT80 GZM80 EC50 PW80 GZT92 GZM92 EC35 GZ96 EC32 GZT2 GZM2 SU4/2D SU4/2L G4/2 GZT3 GZM3 GZT4 GZM4 GZ4 SU4D SU4L G4 GZY2 GZ2 S2M G2M PZ8 GZU8 GZ8 GOP8 PS11 PZ11 GZU11 GZ11 GOP11 GZ14U GZ14 GOP14 GUC11 Do przekaÿników RM699V, RSR30 ❶ RM84, RM85, RM85 inrush, RM C sensitive, RM87L, RM87P RM84, RM85, RM85 inrush, RM C sensitive, RM87L, RM87P RM84, RM85, RM85 inrush, RM C sensitive, RM87L, RM87P RM84, RM85, RM85 inrush, RM C sensitive, RM87L, RM87P RM87N, RM87N sensitive RM87N, RM87N sensitive RM87N, RM87N sensitive RM96 1P R2 R2 R2 R2 R2 R3 R3 R4, R4 Light, T-R4 R4, R4 Light, T-R4 R4, R4 Light R4, R4 Light R4, R4 Light R4, R4 Light RY2 R2M R2M R2M R15 2P R15 2P R15 2P R15 2P R15 3P R15 3P R15 3P R15 3P R15 3P R15 4P R15 4P R15 4P RUC faston 4,8x0,5 Typy wyprowadzeñ do obwodów drukowanych do obwodów drukowanych do obwodów drukowanych do obwodów drukowanych do obwodów drukowanych do lutowania do lutowania do obwodów drukowanych do lutowania do lutowania do obwodów drukowanych do lutowania do lutowania do lutowania do lutowania ❶ PrzekaŸniki pó³przewodnikowe typu RSR30 - informacje w katalogu g³ównym PrzekaŸniki elektromagnetyczne, edycja 03/2007.

45 System kodowania przekaÿników 43 System pokazuje strukturê kodów przekaÿników elektromagnetycznych. Nie obejmuje przekaÿników interfejsowych i przekaÿników czasowych, których kodowanie dostêpne jest na stronach produktów w katalogach drukowanych oraz ich wersjach elektronicznych na p³ytach CD i na stronie internetowej: Stopieñ ochrony obudowy Rodzaj zasilania Typ przekaÿnika Materia³ styków Iloœæ i rodzaj zestyków Sposób pod³¹czenia Znamionowe napiêcie cewki Informacje o wyposa eniu Materia³ styków 0 - Ag 1 - AgCdO AgSnO 2 - bimetalowe 4 - AgCu 5 - AgSnO 2 - styki pe³ne 6 - AgPd Rodzaj zestyków 1 - prze³¹czny (P) 2 - zwierny (Z) 3 - rozwierny (R) 4 - zwierny + rozwierny (Z + R) 5 - zwiêkszona przerwa zestykowa Rodzaj pow³oki 0 - brak pow³oki 1-0,2 µm Au 2-2,0-3,5 µm Au 3-5,0 µm Au lub HTV 4-6 µm Au 4-10 µm Au Stopieñ ochrony obudowy Iloœæ zestyków 1 - jeden zestyk 2 - dwa zestyki 3 - trzy zestyki 4 - cztery zestyki 1 - bez obudowy 2 - w obudowie, wykonanie IP w obudowie, wykonanie IP w obudowie z uchwytami monta owymi, wykonanie IP w obudowie, wykonanie IP w obudowie, wykonanie IP w obudowie, wykonanie IP w obudowie, wykonanie IP w obudowie z uchwytami monta owymi, wykonanie IP 50 V lub H - w obudowie z adapterem na szynê 35, wykonanie IP 00 Sposób pod³¹czenia 3 - do gniazd wtykowych 4 - do lutowania 5 - do obwodów drukowanych (wszystkie rastry) 6 lub A - do po³¹czeñ wsuwkowych p³askich (konektorowych) 7 - do obwodów drukowanych, z bolcem gwintowanym 8 - z zaciskami œrubowymi 9 - do gniazd wtykowych, z bolcem gwintowanym 0 - wyprowadzenia cewki do obwodów drukowanych, wyprowadzenia styków do obwodów drukowanych i konektorów M - do monta u powierzchniowego SMT Rodzaj zasilania 1 - zasilanie pr¹dem sta³ym (DC) - wykonanie napiêciowe 2 - zasilanie pr¹dem sta³ym i przemiennym (AC/DC) - wykonanie napiêciowe 3 - zasilanie pr¹dem przemiennym (AC) - wykonanie napiêciowe 50 Hz 4 - zasilanie pr¹dem sta³ym (DC) - wykonanie pr¹dowe 5 - zasilanie pr¹dem przemiennym (AC) - wykonanie napiêciowe 50/60 Hz 6 - zasilanie pr¹dem przemiennym (AC) - wykonanie napiêciowe 60 Hz 7 - zasilanie pr¹dem przemiennym (AC) - wykonanie pr¹dowe S - zasilanie pr¹dem sta³ym (DC) - wykonanie napiêciowe, cewka czu³a Znamionowe napiêcie cewki 00X - napiêcia znamionowe cewek ni sze od 10 V 0XX - napiêcia znamionowe cewek ni sze od 100 V XXX - napiêcia znamionowe cewek powy ej 100 V Informacje o wyposa eniu W - wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny T - przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania, kolor pomarañczowy - cewki AC, kolor morski - cewki DC L - wskaÿnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED), umieszczony wewn¹trz przekaÿnika D - element t³umi¹cy przepiêcia (dioda) - tylko dla cewek DC V - element t³umi¹cy przepiêcia (warystor) - tylko dla cewek AC K - przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania Dostêpne kombinacje: WT, WTL, WTD, WTLD, WTV, WTLV - przekaÿniki do gniazd wtykowych: R15 2P, R15 3P, R2, R3, R4. W - przekaÿniki do gniazd wtykowych R4 Light. K, L, D, KL, KD, KLD - przekaÿniki do gniazd wtykowych R15 4P. K, L, KL - przekaÿniki RUC. Uwagi do wyposa enia dodatkowego: WT - wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny z przyciskiem testuj¹cym, czo³owym z funkcj¹ blokowania - wyposa enie standardowe przekaÿników: R15 2P, R15 3P w obudowie, do gniazd wtykowych, wykonania napiêciowe; R2, R3, R4 do gniazd wtykowych. Nie pobiera siê dodatkowej op³aty. L - wskaÿnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED), umieszczony wewn¹trz przekaÿnika - wyposa enie dodatkowe przekaÿników: R15 2P, R15 3P i R15 4P w obudowie, do gniazd wtykowych, wykonania napiêciowe; RUC; R2, R3, R4 do gniazd wtykowych; RY2. Za takie wykonania dop³ata wg cennika. D - element t³umi¹cy przepiêcia (dioda) - wyposa- enie dodatkowe przekaÿników: R15 2P, R15 3P i R15 4P w obudowie, do gniazd wtykowych, wykonania napiêciowe; R2, R3, R4 - do gniazd wtykowych; RY2. Za takie wykonania dop³ata wg cennika. V - element t³umi¹cy przepiêcia (warystor) - wyposa- enie dodatkowe przekaÿników przekaÿników: R15 2P, R15 3P w obudowie, do gniazd wtykowych, wykonania napiêciowe. Za takie wykonania dop³ata wg cennika. K - przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania - oferowany jako opcja przekaÿników: R15 4P w obudowie; RUC. Za takie wykonania dop³ata wg cennika. P - przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania styków, zastêpuj¹cy przycisk typu T. Zaœlepki - eliminuj¹ funkcjê testowania i blokowania styków. Przyciski P i zaœlepki nale y zamawiaæ oddzielnie. Do samodzielnej wymiany przez Klienta. Do przekaÿników: R2...WT, R3...WT, R4...WT, R15...WT 2P, R15...WT 3P.

46 44 Karta zwrotna 2 Kartê prosimy przes³aæ faksem: lub poczt¹. 1 Proszê o przes³anie bezp³atnych katalogów, materia³ów: 2 Uwagi Klienta:... 3 CD - zestaw katalogów CD - zestaw uznañ, certyfikatów i deklaracji PrzekaŸniki elektromagnetyczne, przekaÿniki interfejsowe, gniazda wtykowe i akcesoria Styczniki i przekaÿniki termiczne Wy³¹czniki silnikowe PrzekaŸniki czasowe PrzekaŸniki nadzorcze PrzekaŸniki programowalne NEED /sterowniki/ PrzekaŸniki pó³przewodnikowe /Solid State Relays/ Ograniczniki przepiêæ Prze³¹czniki, prze³¹czniki obrotowe Cennik Rama ekspozycyjna Jestem zainteresowany bezp³atnym szkoleniem z zakresu oferty handlowej Relpol S.A. Dane Klienta: Proszê o nawi¹zanie kontaktu: telefonicznego Proszê o przes³anie oferty pod adres: Dziêkujemy za przes³anie wype³nionej karty do firmy Relpol S.A. osobistego Imiê i Nazwisko... Firma... Adres Tel.... Fax Wyra am zgodê na przesy³anie poczt¹ elektroniczn¹ informacji handlowej o promocjach, nowoœciach oraz innych wydarzeniach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Relpol S.A. - w tym celu udostêpniam swój adres . RELPOL S.A. ul. 11 Listopada 37, ary Dzia³ Margetingu Tel Data W³asnorêczny, czytelny podpis Wyra am zgodê na umieszczenie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej Relpol S.A. w celach marketingowych (zgodnie z Ustaw¹ z dnia r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926). Jednoczeœnie zastrzegam sobie prawo do wgl¹du oraz zmian moich danych. Dzia³ Sprzeda y Obs³uga Zamówieñ Tel , 822, 850, Fax Wsparcie Techniczne Tel , Sklep internetowy Data W³asnorêczny, czytelny podpis Dzia³ Marketingu Tel./Fax Karta Wsparcie zwrotna Techniczne z katalogu skróconego Tel PrzekaŸniki elektromagnetyczne 09/2007

47 47 Deklaracja zgodnoœci RELPOL S.A. ul. 11 Listopada ary Relpol S.A. niniejszym potwierdza, e przekaÿniki oraz gniazda wtykowe do przekaÿników produkowane s¹ zgodnie z dyrektyw¹ 2002/95/EC -. Data r. Dyrektor Rozwoju Andrzej Hyska

48 48 Projekt wspó³finansowany przez UNIÊ EUROPEJSK Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIÊBIORCZYCH PROGRAM KONKURENCYJNOŒÆ Oferta Relpol S.A. obejmuje: przekaÿniki subminiaturowe - sygna³owe znamionowa zdolnoœæ ³¹czeniowa: od 1 A do 3 A, zakres napiêæ cewek: od 3 V do 48 V DC przekaÿniki miniaturowe znamionowa zdolnoœæ ³¹czeniowa: od 5 A do 20 A przekaÿniki przemys³owe znamionowa zdolnoœæ ³¹czeniowa: od 5 A do 30 A, sposób monta u: do gniazd wtykowych na szynê 35 wg EN lub na p³ytê monta ow¹, do obwodów drukowanych przekaÿniki interfejsowe znamionowa zdolnoœæ ³¹czeniowa: od 0,5 A do 16 A, liczba zestyków: od 1 do 4 gniazda wtykowe do przekaÿników gniazda wtykowe do druku, gniazda wtykowe do monta u na szynie 35 wg EN styczniki znamionowa moc za³¹czana: od 2,2 kw do 200 kw /przy 400 V/ wy³¹czniki silnikowe zakres nastawy: od 0,1 A do 63 A przekaÿniki czasowe przekaÿniki jedno- i wielofunkcyjne, szeroki zakres nastawianych czasów przekaÿniki nadzorcze monitoring: pr¹du, napiêcia, temperatury, poziomu przekaÿniki programowalne NEED wersje: 8 wejœæ / 4 wyjœcia przekaÿnikowe, 16 wejœæ / 8 wyjœæ przekaÿnikowych, programowanie: LAD, STL, napiêcia zasilaj¹ce: 230 V AC, 24 V DC, 12 V DC, wskaÿniki LED stanu przekaÿnika oraz wejœæ / wyjœæ zasilacze impulsowe RPS dla systemów automatyki, obwód wyjœciowy: 12 lub 24 V DC, pr¹dy obci¹ enia: od 1,5 A do 20 A przekaÿniki pó³przewodnikowe (SSR) znamionowe pr¹dy obci¹ enia: od 1 A do 100 A, za³¹czanie w zerze lub w dowolnej chwili ograniczniki przepiêæ klasy I, II i III, wykonania dostêpne z prze³¹cznym zestykiem sygnalizacyjnym prze³¹czniki, prze³¹czniki obrotowe prze³¹czniki dÿwigniowe w wykonaniach 1-, 2-, 3-, i 4-polowych, prze³¹czniki obrotowe od 1 do 6 sekcji i od 2 do 12 pozycji systemy cyfrowych zabezpieczeñ automatyki, pomiarów i sterowania dla pól œredniego napiêcia wytwarzanie i instalowanie systemów monitoringu promieniowania radioaktywnego W zwi¹zku z prowadzon¹ polityk¹ ci¹g³ego rozwoju firma Relpol S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych i charakterystyk wyrobów. Urz¹dzenia powinny byæ obs³ugiwane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi systemów elektrycznych. Dane techniczne maj¹ wartoœæ informacyjn¹. Dlatego firma Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za niew³aœciwe zastosowanie prezentowanych wyrobów. RELPOL S.A. ul. 11 Listopada ary Dzia³ Marketingu Tel. / Fax Dzia³ Sprzeda y Obs³uga Zamówieñ Tel , 822, 850 Fax Wsparcie Techniczne Tel Biuro Handlowe - Warszawa ul. Bronis³awa Czecha Warszawa Tel Fax Sklep internetowy 09/2007

Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie. Akcesoria obejmy wyrzutnikowe oraz p³ytki do opisu

Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie. Akcesoria obejmy wyrzutnikowe oraz p³ytki do opisu Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie 213 Modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy PrzekaŸnik elektromagnetyczny Obejma wyrzutnikowa Sposób wyjmowania przekaÿnika z gniazda przy pomocy

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 8 2 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 116 6 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków AC/DC Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii AC1 DC1 Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 110 R2 12 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 9 2P P 4P Dane styków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 140 2P P 4P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe RM96 przekaÿniki miniaturowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny

Bardziej szczegółowo

Gniazda i akcesoria 203

Gniazda i akcesoria 203 Gniazda i akcesoria 203 GZT80 Schematy po³¹czeñ Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RM87L, RM87P 75,3 x 15,5 x 61(67) mm Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm RM84 RM85 ❶ RM85 inrush, RM87L RM85

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe przekaÿniki miniaturowe RM87N-...-01 ❶ RM87N sensitive Styki bez kadmu Wysokoœæ 15,7 mm Napiêcie probiercze 5000 V / odleg³oœæ izolacyjna 10 mm Do obwodów drukowanych i gniazd wtykowych Akcesoria: gniazda

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 98 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15 2P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków R15 3P Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 136 PrzekaŸniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych, monta na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie Do obwodów drukowanych i do po³¹czeñ lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 110 R15 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 128 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaÿniki miniaturowe

RM85 przekaÿniki miniaturowe 58 RM85 RM85 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki elektromagnetyczne. PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda.

PrzekaŸniki elektromagnetyczne. PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda. 1 PrzekaŸniki elektromagnetyczne 2006 PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda 2 W Automatyce dla Ciebie Gwarancja jakoœci standardów Maj¹c na uwadze wysokie wymagania rynku oraz pe³ne zadowolenie Klientów, Relpol

Bardziej szczegółowo

RM C sensitive RMB851. GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ80 RMB851. GZT GZT Moduł typu M... RMB851 GZS-0040 ZGGZ80

RM C sensitive RMB851. GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ80 RMB851. GZT GZT Moduł typu M... RMB851 GZS-0040 ZGGZ80 GZT80 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RMB841, RMB851, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive Schematy połączeń ❸ lub na płycie 75,3 x 15,5 x 61(67) mm ❷, raster 5 mm RM84 RMB841

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

RM C sensitive RMB851. GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ80 RMB851. GZT GZT Moduł typu M... RMB851 GZS-0040 ZGGZ80

RM C sensitive RMB851. GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ80 RMB851. GZT GZT Moduł typu M... RMB851 GZS-0040 ZGGZ80 GZT80 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RMB841, RMB851, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive lub na płycie 80 x 15,6 x 61(67) mm ❷, raster 5 mm Schematy połączeń ❸ RM84 RMB841

Bardziej szczegółowo

ZGGZ4 G GZT ZGGZ4 GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ4 TR GZT Moduł typu M... GZT G4 1052

ZGGZ4 G GZT ZGGZ4 GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ4 TR GZT Moduł typu M... GZT G4 1052 Gniazda i akcesoria GZM3 Do R3N wg PN-EN 60715 lub na płycie 75 x 27 x 61(82) mm ❷ Trzy tory prądowe 10 A, 300 V AC GZT4-0040 Akcesoria ❶ GZT4-0035 Moduł typu M... GZT4 ❹ Do R4N, T-R4 wg PN-EN 60715 lub

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki 2012-2013. przemys³owe interfejsowe instalacyjne miniaturowe subminiaturowe - sygna³owe czasowe gniazda i akcesoria. www.relpol.com.

PrzekaŸniki 2012-2013. przemys³owe interfejsowe instalacyjne miniaturowe subminiaturowe - sygna³owe czasowe gniazda i akcesoria. www.relpol.com. PrzekaŸniki przemys³owe interfejsowe instalacyjne miniaturowe subminiaturowe - sygna³owe czasowe gniazda i akcesoria 2012-2013 1 Dzia³ Sprzeda y e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl PrzekaŸniki przemys³owe Typ

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. dla elektroniki dla przemysłu do systemów fotowoltaicznych dla kolejnictwa programowalne czasowe nadzorcze gniazda wtykowe

Przekaźniki. dla elektroniki dla przemysłu do systemów fotowoltaicznych dla kolejnictwa programowalne czasowe nadzorcze gniazda wtykowe Przekaźniki dla elektroniki dla przemysłu do systemów fotowoltaicznych dla kolejnictwa programowalne czasowe nadzorcze gniazda wtykowe 2014-2015 Automatyka to nasza pasja Wiod¹ca pozycja producenta przekaÿników

Bardziej szczegółowo

Gniazda i akcesoria GZT2 GZM2

Gniazda i akcesoria GZT2 GZM2 Gniazda i akcesoria GZT2 Do R2N Z zaciskami śrubowymi Maksymalny moment dokręcenia zacisku: 0,7 Nm Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na płycie 76,3 x 27 x 42,5(80) mm ❷ Dwa tory prądowe 12 A, 300

Bardziej szczegółowo

GZT GZT

GZT GZT GZT80 Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive 80 x 15,6 x 61(67) mm ❷, raster 5 mm Schematy połączeń ❸ RM84 RM85 RM85 inrush RM87L RM87P RM85 105

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97 97 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

RM84 przekaźniki miniaturowe

RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

R4N przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4N przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R4N przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 132 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków / Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaźniki miniaturowe

RM96 przekaźniki miniaturowe RM96 1P Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC1 AC3 DC1 DC13 Minimalny

Bardziej szczegółowo

RM84 przekaźniki miniaturowe

RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaÿniki czasowe

T-R4 przekaÿniki czasowe 24 Obwody wyjœciowe - dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką

RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką RMB841 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Maksymalne napięcie zestyków DC Minimalne napięcie

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe RM85 inrush przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe RM85 inrush przekaźniki miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii

Bardziej szczegółowo

Opcje montażu przekaźników 197

Opcje montażu przekaźników 197 Opcje montażu przekaźników 197 PRZEKAŹNIKI na płytkach obwodów drukowanych na płytach montażowych na szynach 35 mm wg EN 50022 obudowa z uchwytami montażowymi - montaż na płytach połączenie wsuwkowe (konektorowe)

Bardziej szczegółowo

RMP84 przekaźniki miniaturowe

RMP84 przekaźniki miniaturowe wersja AC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM C sensitive przekaźniki miniaturowe

RM C sensitive przekaźniki miniaturowe RM85 105 C sensitive przekaźniki miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1

Bardziej szczegółowo

CENNIK ważny od ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

CENNIK ważny od ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ pewność i jakość od 1954 roku CENNIK 2008.1 ważny od 31.03.2008 ASTAT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441; 60-451 Poznań; tel. 061 848 88 71; fax. 061 848 82 76; info@astat.com.pl;

Bardziej szczegółowo

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe RM85 inrush przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Ilość i rodzaj

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków R15-3P Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków

Bardziej szczegółowo

RMB851 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką

RMB851 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Maksymalne napięcie zestyków DC Minimalne napięcie zestyków

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A . =.4.. = =.4.4 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych 8-0 - 6 A.3..2 Standardowy miniaturowy przekaÿnik do gniazd i obwodów drukowanych, z du ¹ rezerw¹ mocy i najwiêksz¹ iloœci¹ dopuszczeñ.

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Przekaźniki ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 DC L/R=40 ms AC1 Minimalny

Bardziej szczegółowo

RMP85 przekaźniki miniaturowe

RMP85 przekaźniki miniaturowe wersja AC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Ilość i rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. dla przemysłu.

Przekaźniki. dla przemysłu. Przekaźniki dla przemysłu 2016 2017 Przekaźniki dla przemysłu PANEL FASTON 187 2 przekaźniki przemysłowe sterowania ogólne urządzeniami elektrycznymi, przemysłowe systemy sterowania, urządzenia systemów

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe RM84 + GZT80 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaźniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaźniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13

Bardziej szczegółowo

PIR6WT-1Z przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR6WT-1Z przekaÿniki czasowe - interfejsowe 1 9-funkcyjne przekaÿniki czasowe zgodne z norm¹ PN-EN 612-1 W sk³ad przekaÿnika czasowego wchodz¹: - gniazdo uniwersalne z elektronik¹ PI6WT-1Z z zaciskami œrubowymi, - przekaÿnik prze³¹czny RM699V o

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A..3 PrzekaŸnik przemys³owy do gniazd Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 035/EN 0- Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania zestyku, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Liczba i rodzaj

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: do montażu na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; do montażu na płycie; z wyprowadzeniami do lutowania Cewki AC i DC, klasa izolacji F: 155 C Uznania, certyfikaty,

Bardziej szczegółowo

Styczniki. - nowa linia /2008.

Styczniki. - nowa linia /2008. 7 /8 Styczniki - nowa linia ministyczniki styczniki do 1 A styczniki powy ej 1 A przekaÿniki termiczne zestyki pomocnicze i akcesoria Styczniki - nowa linia Typ przekaÿnika CRMI5 CRMI CRNI CRNI12 CRNI16

Bardziej szczegółowo

PI85 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe

PI85 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe RM85 + GZT80 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii AC15 DC1 DC13 Obciążenie

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

RM83 przekaźniki miniaturowe

RM83 przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. dla przemysłu. www.relpol.com.pl

Przekaźniki. dla przemysłu. www.relpol.com.pl Przekaźniki dla przemysłu 2015 2016 Przekaźniki dla przemysłu FASTON 187 2 przekaźniki przemysłowe sterowania ogólne urządzeniami elektrycznymi, przemysłowe systemy sterowania, urządzenia systemów klimatyzacji,

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaż na płycie Do obwodów drukowanych i do połączeń lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki. dla elektroniki.

Przekaźniki. dla elektroniki. Przekaźniki dla elektroniki 2015 2016 Przekaźniki dla elektroniki SMT FASTON 250 2 przekaźniki subminiaturowe sygnałowe urządzenia telekomunikacji, urządzenia i maszyny biurowe, urządzenia i przyrządy

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

RM94 przekaźniki miniaturowe

RM94 przekaźniki miniaturowe RM94 RM94-...-01 ❶ Miniaturowe wymiary Przekaźniki ogólnego zastosowania Stopień ochrony IP 40 lub IP 67 i gniazd wtykowych Cewki DC - standardowe i czułe Dostępna wersja specjalna: z przeźroczystą obudową

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii Przekaźnik interfejsowy PIR4 z gniazdem

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaż na płycie Do obwodów drukowanych i do połączeń lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Obciążenie silnikowe wg UL 508 Minimalny

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi

PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi RM699BV + PI6WB-1PS- RSR30 + PI6WB-1PS- Szerokość 6,2 mm Przekaźnik interfejsowy PIR6WB-1PS-... składa się z: uniwer salne gniazdo z zaciskami

Bardziej szczegółowo

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 DC L/R=40 ms AC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo