Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A"

Transkrypt

1 Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A..3 PrzekaŸnik przemys³owy do gniazd Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 035/EN 0- Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania zestyku, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania Zestyk z podwójnym stykiem (opcja.,,3) Uniwersalny przekaÿnik czasowy (z modu³em czasowym typ.00) Gniazda na szynê DIN z zaciskami œrubowymi Gniazda do obwodów drukowanych Poz³acane styki 5µm, dla ma³ych i œrednich obci¹ eñ w wykonaniu z podwójnym stykiem zestyki prze³¹czne, 0 A gniazdo - polowe 3 zestyki prze³¹czne, 0 A gniazdo - polowe A A A A Dane zestyków Iloœæ zestyków Pr¹d znamionowy / maks. pr¹d za³¹czenia A Napiêcie znamionowe/max.nap.³¹czeniowe V AC Maks. moc ³¹czeniowa dla AC VA Maks. moc ³¹czeniowa dla AC5 (30 V AC) VA Obci¹ enie silnikiem -faz. Praca AC3 (30V) kw Max.pr¹d ³¹czeniowy,praca DC:30/0/0VDC A Min. moc ³¹czeniowa mw (V/mA) Standardowy materia³ styków Dane cewki Napiêcie znamionowe (U N ) V AC (50/ Hz) V DC Pobór mocy VA (50 Hz)/W Zakres napiêcia zasilania AC DC Napiêcie podtrzymania Napiêcie odpadowe Trwa³oœæ mechaniczna cykle Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC cykle Czas zadzia³ania / czas powrotu ms cewka-styki (,/50 µs) kv Wytrzyma³oœæ przerwy zestykowej V AC Temperatura pracy C Stopieñ ochrony Certyfikaty i dopuszczenia P 3P 0/0 0/0 50/00 50/ ,3 0,3 0/0,/0,5 0/0,/0,5 500 (0/5) 500 (0/5) AgNi AgNi ,/,3,/,3 0, U N /0,5 U N 0, U N /0,5 U N 0, U N /0, U N 0, U N /0, U N 0 0 / / / / 3, 3,

2 Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A PrzekaŸnik przemys³owy do gniazd Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 035/EN 0- Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania zestyku, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania Zestyk z podwójnym stykiem (opcja.,,3) Uniwersalny przekaÿnik czasowy (z modu³em czasowym typ.00) Gniazda na szynê DIN z zaciskami œrubowymi Gniazda do obwodów drukowanych Poz³acane styki 5µm, dla ma³ych i œrednich obci¹ eñ w wykonaniu z podwójnym stykiem zestyki prze³¹czne, A podwójne styki + 5µm Au gniazdo - polowe 3 zestyki prze³¹czne, A podwójne styki + 5µm Au gniazdo - polowe A A A A Dane zestyków Iloœæ zestyków Pr¹d znamionowy / maks. pr¹d za³¹czenia A Napiêcie znamionowe/max.nap.³¹czeniowe V AC Maks. moc ³¹czeniowa dla AC VA Maks. moc ³¹czeniowa dla AC5 (30 V AC) VA Obci¹ enie silnikiem -faz. Praca AC3 (30V) kw Max.pr¹d ³¹czeniowy,praca DC:30/0/0VDC A Min. moc ³¹czeniowa mw (V/mA) Standardowy materia³ styków Dane cewki Napiêcie znamionowe (U N ) V AC (50/ Hz) V DC Pobór mocy VA (50 Hz)/W Zakres napiêcia zasilania AC DC Napiêcie podtrzymania Napiêcie odpadowe Trwa³oœæ mechaniczna cykle Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC cykle Czas zadzia³ania / czas powrotu ms cewka-styki (,/50 µs) kv Wytrzyma³oœæ przerwy zestykowej V AC Temperatura pracy C Stopieñ ochrony Certyfikaty i dopuszczenia P 3P /0 /0 50/00 50/ ,5 0,5 /0,3/0, /0,3/0, 50 (5/5) 50 (5/5) podwójne styki AgNi + 5 µm Au podwójne styki AgNi + 5 µm Au ,/,3,/,3 0, U N /0,5 U N 0, U N /0,5 U N 0, U N /0, U N 0, U N /0, U N 0 0 / / / / 3, 3,

3 Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A..3 PrzekaŸnik przemys³owy do gniazd Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 035/EN 0- Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania zestyku, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania Zestyk z podwójnym stykiem (opcja.,,3) Uniwersalny przekaÿnik czasowy (z modu³em czasowym typ.00) Gniazda na szynê DIN z zaciskami œrubowymi Gniazda do obwodów drukowanych zestyki prze³¹czne, 0 A Faston (,x0,)mm z adapterem 3 zestyki prze³¹czne, 0 A Faston (,x0,)mm z adapterem A A B A A A B A Dane zestyków Iloœæ zestyków Pr¹d znamionowy / maks. pr¹d za³¹czenia A Napiêcie znamionowe/max.nap.³¹czeniowe V AC Maks. moc ³¹czeniowa dla AC VA Maks. moc ³¹czeniowa dla AC5 (30 V AC) VA Obci¹ enie silnikiem -faz. Praca AC3 (30V) kw Max.pr¹d ³¹czeniowy,praca DC:30/0/0VDC A Min. moc ³¹czeniowa mw (V/mA) Standardowy materia³ styków Dane cewki Napiêcie znamionowe (U N ) V AC (50/ Hz) V DC Pobór mocy VA (50 Hz)/W Zakres napiêcia zasilania AC DC Napiêcie podtrzymania Napiêcie odpadowe Trwa³oœæ mechaniczna cykle Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC cykle Czas zadzia³ania / czas powrotu ms cewka-styki (,/50 µs) kv Wytrzyma³oœæ przerwy zestykowej V AC Temperatura pracy C Stopieñ ochrony Certyfikaty i dopuszczenia P 3P 0/0 0/0 50/00 50/ ,3 0,3 0/0,/0,5 0/0,/0,5 500 (0/5) 500 (0/5) AgNi AgNi ,/,3,/,3 0, U N /0,5 U N 0, U N /0,5 U N 0, U N /0, U N 0, U N /0, U N 0 0 / / / / 3, 3,

4 Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A Oznaczenie przekaÿników do zamówienia Przyk³ad: Seria, PrzekaŸnik przemys³owy do gniazda -polowego, z 3 zestykami prze³¹cznymi 0 A, napiêcie cewki VDC, przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania. A B C D Seria Typ = do gniazd - i -polowych = Faston (,x0, mm) adapter monta owy na tyle Iloœæ zestyków = zestyki 3 = 3 zestyki Rodzaj napiêcia cewki = wykonanie pr¹dowe tylko dla (.,.3) = AC (50/ Hz) = DC Napiêcie cewki Patrz tabela z wartoœciami napiêæ A: Materia³ styków 0 = Standard = AgCdO 5 = AgNi + Au (5 µm) B: Rodzaj zestyku 0 = Prze³¹czny = podwójne zestyki tylko dla./3 - A Wykonanie mo e zostaæ wybrane z jednego wiersza. Standardy s¹ wyró nione t³ust¹ czcionk¹. Typ Cewka A B C D./3 AC AC / AC AC / DC DC 0-0 / DC DC / PrzekaŸnik pr¹d /3 AC-DC D: Wykonanie 0 = Standardowe C: Option 0 = Brak = Mech. wskaÿnik zadzia³ania 3 = LED wskaÿnik zadzia³ania dla AC = Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania, mech. wskaÿnik zadzia³ania 5* = Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania, LED (AC) 5* = Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania, LED (AC),mech. wskaÿnik zadzia³ania * = LED, dioda gaszeniowa dla DC ("+" na A/) * = Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania LED, dioda gaszeniowa dla DC("+" na A/) * = Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania LED, dioda gaszeniowa dla DC ("+" na A/) mech. wskaÿnik zadzia³ania * Nie dla 0 VDC i 00 VAC Mo liwe opcje /0 A A A /0 A C: Opcja 3, 5, 5 LED (AC) C: Opcja,, LED, dioda gaszeniowa ("+" na A/) Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania (000, 0050, 005, 000, 00) Specjalny Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania firmy Finder mo e byæ u ywany na ró ne sposoby:. Przycisk testuj¹cy: zestyk jest tak d³ugo zwarty jak d³ugo przycisk jest przyciœniêty. Puszczamy przycisk, zestyk sie rozwiera.. Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania ( po odciêciu no em ko³ka zabezpieczj¹cego, zdjêcie po lewej ). jako przycisk testuj¹cy patrz punkt.. jako przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania. Blokujemy zestyk przekrêcaj¹c przycisk o 0, tak e wskaÿnik widoczny jest z daleka z informacj¹ o zwartych zestykach. Przekrêcaj¹c przycisk spowrotem rozwieramy zestyki. W obu przypadkach nale y przycisk bezpoœrednio i szybko nacisn¹æ lub przekrêciæ.

5 Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A W³aœciwoœci izolacji wg. EN 0-:00, VDE 035 T 0 Napiêcie znamionowe izolacji V Napiêcie probiercze kv ( P *) 3, (3 P *) ( P *) 3, (3 P *) Przy stopniu zanieczyszczenia 3 Stopieñ ochrony przepiêciowej III III cewka-zestyki (,/50µs) kv 3, Wytrzyma³oœæ przerwy zestykowej V AC.000 Wytrzyma³oœæ miêdzy dwoma s¹siednimi zestykami V AC.000 EMC odpornoœæ uk³adu steruj¹cego (cewka), na zak³ócenia przewodowe Burst (5...50ns) zak³ócenia impulsowe, 5kHz na A-A EN 00-- klasa ( kv) Surge (,/50µs) zak³ócenia udarowe synchroniczne EN klasa ( kv) Pozosta³e dane Czas drgania styków : przy zwieraniu / przy rozwieraniu ms / Odpornoœæ na wibracje (5...55)Hz, max ± mm: przy zwieraniu / przy rozwieraniu g/g / Wytrzyma³oœæ na uderzenie g 0 Straty mocy bez obci¹ onych zestyków W,3 przy pr¹dzie znamionowym W, (.,.) 3, (.3,.3) * zestyki prze³¹czne Dane zestyków F - Trwa³oœæ ³¹czeniowa (dla AC) w funkcji pr¹du na zestykach H - Obci¹ enie graniczne dla pr¹du sta³ego (dla DC) przy obci¹ eniu rezystancyjnym cykle 0 obci¹ enie rezystancyjne cos = obci¹ ênie indukcyjne cos = 0, DC - pr¹d ³¹czeniowy (A) zestyki szeregowo pr¹d ³¹czeniowy (A) DC - napiêcie (V) Dane cewki Wykonanie DC Napiêcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór znamionowe cewki napiêcia pr¹du U N U min U max R I V V V ma.00,,.0, 3, 0 0.0,, 5 53,.0, 5,.0,.0., 0.0.0, , , , - Kiedy prze³¹czamy obci¹ enie rezystancyjne (DC) i mamy wartoœci napiêcia i pr¹du poni ej krzywej, spodziewana wartoœæ trwa³oœci ³¹czeniowej > cykli. - W przypadku obci¹ enia indukcyjnego DC3 po³¹czenie równolegle diody z obci¹ êniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwa³oœci elektrycznej jak w przypadku obci¹ enia DC. Nale y zwróciæ uwagê, e w tym przypadku czas powrotu siê zwiêkszy. Wykonanie AC Napiêcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór znamionowe cewki napiêcia pr¹du U N U min U max R I V V V ma.00,,. 3.0, 3, 3.0,, 0.0, 5, , , ,

6 Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A Dane cewki R - DC Dopuszczalny zakres napiêcia pracy cewki w zale noœci od temperatury otoczenia U U N.0 R - AC Dopuszczalny zakres napiêcia pracy cewki w zale noœci od temperatury otoczenia U U N Temperatura otoczenia ( C) Temperatura otoczenia ( C) - Maks. dopuszczalne napiêcie cewki przy obci¹ eniu znamionowym - Napiêcie steruj¹ce, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia - Maks. dopuszczalne napiêcie cewki przy obci¹ eniu znamionowym - Napiêcie steruj¹ce, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia PrzekaŸnik pr¹dowy - przyk³ad: Kontrola dzia³ania sygnalizacji L C K L L S N W tym przypadku kontrolujemy dzia³anie lampy L. Po za³¹czeniu C, przez lampe i cewkê K p³ynie pr¹d. Zestyk przekaÿnika jest otwarty. W wypadku zaniku pr¹du w obwodzie lampy L, przekaÿnik za³¹cza zestyki. Zostaje za³¹czona lampa zastêpcza L i lampka kontrolna S. Dla lampy 00W/30 V AC, nale y wybraæ przekaÿnik (00 W dzielone przez 30 V AC daje pr¹d lampy 0,35 A) L = lampa kontrolowana S = lampka kontrolna L = lampa zastêpcza K = przekaÿnik pr¹dowy Przyk³ady zastosowañ: sygnalizacja na statkach, kominach, górach, ogólnie kontrola, e p³ynie pr¹d. Dane cewki przekaÿników pr¹dowych DC Kod cewki I min (A) I N (A) I max (A) R ( ) 0,,0, 0,5,5,, 0,,,, 0,,,, 0,3,0,, 0, 0 0,5,0, 0, 0 0, 0,, 0,5 0 0,5 0, 0,,0 03 0,5 0,3 0,,0 0 0,05 0, 0,5 Dane cewki przekaÿników pr¹dowych AC Kod cewki I min (A) I N (A) I max (A) R ( ) 5,,5 3,0 0,05,5,, 0,0,,, 0,,0,, 0, 0 0,5,0, 0,3 05 0, 0,5 0,, 0 0,3 0, 0,5, ,5 0,3 0, 3,5 0 0, 0, 0,5,0 0 0,05 0, 0,5 3, Inne wykonania, i dane cewki na ¹danie. P³ytki do opisu, bia³e, do przekaÿnika. i.3 0. p³ytki, (x)mm do zadrukowania ploterem 0. 0

7 Serie 0 - Gniazdo i akcesoria do serii Patrz str Gniazdo z zaciskami œrubowymi na szynê DIN 35 mm - Modu³y sygnalizacyjne, (zacisk koszyczkowy), (EN 500) EMC-przeciwprzepiêciowe podwójny zacisk A lub na p³ytê monta ow¹ - modu³y czasowe - mostki grzebieniowe - obejma (metalowa) Gniazdo z zaciskami œrubowymi na szynê DIN 35 mm - Modu³y sygnalizacyjne, 0..3 (zacisk koszyczkowy) (EN500) EMC-przeciwprzepiêciowe lub na p³ytê monta ow¹ - obejma (metalowa) Patrz str Gniazdo z zaciskami œrubowymi na szynê DIN 35 mm - Obejma (metalowa) (zacisk koszyczkowy) (EN500) lub na p³ytê monta ow¹ Patrz str Gniazdo z zaciskami œrubowymi na szynê DIN 35 mm - obejma (metalowa) (zacisk koszyczkowy) (EN500) lub na p³ytê monta ow¹ Patrz str Gniazdo z zaciskami œrubowy na szynê DIN 35 mm - obejma (metalowa) 0..3 (jedna cetralna œruba) (EN500) lub na p³ytê monta ow¹ Patrz str Gniazdo z pinami do lutowania, na p³ytê monta ow¹, mocowanie na ko³nierzu œruba M3 Patrz str Patrz str Gniazdo z pinami na p³ytce drukowanej 0... do obwodów drukowanych

8 NO NC 5 A A A NC NO 3 COIL COM COIL COM COIL.5 3. Seria 0 - Gniazda i akcesoria do Serii niebieski czarny niebieski czarny Gniazdo z zaciskami œrubowymi, z mocowaniem na szynê DIN 35 mm (EN 500), do modu³ów sygnalizacyjnych i EMC przeciwprzepiêciowych Seria.0, i modu³ów czasowych Seria Typ przekaÿnika..3 Obejma (metalowa) Mostek grzebieniowy do ³¹czenia zacisków A lub A, 00.0 do maks. gniazd pr¹d znamionowy 0 A P³ytki do opisu gniazd, bia³e (x3)mm ( w opakowaniu do ka dego gniazda sztuka ) Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe.0 Modu³y czasowe.00,.30, zamiast.0 i.0 Podwójny zacisk A, do równoleg³ego ³¹czenia cewek 0 A - 50 V > kv AC Stopieñ ochrony IP 0 Temperatura otoczenia C Moment obrotowy dokrêcania œrub zacisków Nm 0, D³ugoœæ odizolowanej koñcówki przewodów mm 0 Maks. przekrój przewodu drut linka do gniazd 0.0 i 0.03 mm x / x,5 x / x,5 AWG x0 / x x / x NO NC NO NC NO NC 3 A 0 COIL 3 3 COM 5 3 A A COM START COM COIL 0.03 Mostek grzebieniowy, do ³¹czenia zacisków A lub A, do gniazd 0.0, (niebieski) (czarny) wartoœci znamionowe 0 A - 50 V Modu³ czasowy Seria.00 i.30 (zastêpuje.0 i.0, dane techniczne patrz str. /0) modu³ wielofunkcyjny (od 0,05 s do 00 godz.) ( 0)V opóÿnione za³¹czanie i wy³¹czanie (od 0,05 s do 00 godz.) (...)V Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe Seria.0 do gniazd 0.0 i 0.03 dane techniczne patrz str. 5 i 5 niebieski (do wyczerp. zapasów) szary (nowoœæ) Dioda gaszeniowa ( + na zacisku A ) Polaryzacja standardowa(...0)v DC LED bez ochrony przepiêciowej * (...)V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej * (...)V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej * (0...0)V DC/AC LED, dioda gaszeniowa, ( + na A )* (...)V DC LED, dioda gaszeniowa, ( + na A )* (...)V DC LED, dioda gaszeniowa, ( + na A )* (0...0)V DC LED, Warystor * (...)V DC/AC LED, Warystor * (...)V DC/AC LED, Warystor * (0...0)V DC/AC Modu³ RC (...)V DC/AC Modu³ RC (...)V DC/AC Modu³ RC (0...0)V DC/AC Odgromnik (opornoœæ up³ywowa) ( k /W) (0...0)V AC * przy napiêciu cewki DC, + na zacisku A. Niestadardowe modu³y + na zacisku A, na ¹danie.

9 Seria 0 - Gniazda i akcesoria do Serii 0. Gniazdo z zaciskami œrubowymi, z mocowaniem na szynê DIN, do modu³ów sygnalizacyjnych i EMC przeciwprzepiêciowych Seria.0 niebieski czarny niebieski czarny Typ przekaÿnika..3 Obejma (metalowa) Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe.0 0 A - 50 V > kv AC Stopieñ ochrony IP 0 Temperatura otoczenia C 0 +0 Moment obrotowy dokrêcania œrub zacisków Nm 0,5 D³ugoœæ odizolowanej koñcówki przewodów mm 0 Maks. przekrój przewodu drut linka do gniazd 0.0 i 0. mm x / x,5 x / x,5 AWG x0 / x x0 / x NO NC NC NO NO NC NO NC NO NC A A COIL COM COM COIL 30 A 0 3 A COIL COM COM COM COIL * przy napiêciu cewki DC, "+" na zacisku A. ** przy napiêciu cewki DC, "+" na zacisku A. Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe Seria.0 do gniazd 0.0 i 0. dane techniczne patrz str. 5 i 5 niebieski LED zielony LED czerwony Dioda gaszeniowa ( + na zacisku A ) Polaryzacja standardowa (...0)V DC Dioda gaszeniowa ( + na zacisku A ) Polaryzacja niestandardowa (...0)V DC LED bez ochrony przepiêciowej * (...)V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej * (...)V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej * (0...0)V DC/AC LED, dioda gaszeniowa, ( + na A )* (...)V DC LED, dioda gaszeniowa, ( + na A )* (...)V DC LED, dioda gaszeniowa, ( + na A )* (0...0)V DC LED + Dioda gaszeniowa ( + na zacisku A ) Polaryzacja niestandardowa ** (...)V DC LED + Dioda gaszeniowa ( + na zacisku A ) Polaryzacja niestandardowa ** (...)V DC LED + Dioda gaszeniowa ( + na zacisku A ) Polaryzacja niestandardowa ** (0...0)V DC LED, Warystor * (...)V DC/AC LED, Warystor * (...)V DC/AC LED, Warystor * (0...0)V DC/AC Modu³ RC (...)V DC/AC Modu³ RC (...)V DC/AC Modu³ RC (0...0)V DC/AC Odgromnik (opornoœæ up³ywowa) ( k /W) (0...0)V AC

10 Seria 0 - Gniazda i akcesoria do Serii Gniazdo z zaciskami œrubowymi, z mocowaniem na szynê DIN 35mm (EN 500), z zaciskami koszyczkowymi niebieski czarny niebieski czarny Typ przekaÿnika..3 Obejma (metalowa) A - 50 V > kv AC Stopieñ ochrony IP 0 Temperatura otoczenia C 0 +0 Moment obrotowy dokrêcania œrub zacisków Nm 0, Maks. przekrój przewodu drut linka do gniazd 0..3 i mm x / x x / x AWG x0 / x x0 / x NO NC NC NO 5 3 NC NO com 3 NC 5 5. Ø 3. NC 5. Ø NO 3 NO 3 A A COIL COM COM COIL.5 A 0 COIL 3 COM COM A COIL Gniazdo z zaciskami œrubowymi, z mocowaniem na szynê DIN 35mm (EN 500), z zaciskami koszyczkowymi niebieski czarny Typ przekaÿnika..3 Obejma (metalowa) A - 50 V > kv AC Stopieñ ochrony IP 0 Temperatura otoczenia C 0 +0 Moment obrotowy dokrêcania œrub zacisków Nm 0,5 D³ugoœæ odizolowanej koñcówki przewodów mm Maks. przekrój przewodu drut linka do gniazd 0. i 0.3 mm x / x,5 x / x,5 AWG x0 / x x0 / x NO NC NC NO NC NO COM NC NC b 3 COIL COM COM COIL a. 3 b 0 3 NO COIL COM COM COIL NO a

11 Seria 0 - Gniazda i akcesoria do Serii 0. Gniazdo z zaciskami œrubowymi, z mocowaniem na szynê DIN 35mm (EN 500), z zaciskami z jedn¹ centraln¹ œrub¹ niebieski czarny niebieski czarny Typ przekaÿnika..3 Obejma (metalowa) A - 50 V > kv AC Stopieñ ochrony IP 0 Temperatura otoczenia C 0 +0 Moment obrotowy dokrêcania œrub zacisków Nm 0, D³ugoœæ odizolowanej koñcówki przewodów mm 0 Maks. przekrój przewodu drut linka do gniazd 0. i 0. mm x / x,5 x / x,5 AWG x / x x / x NO NC NC NO NC NO com 3 NC NC = NO 3 NO. = A A COIL COM COM COIL 3 A 0 COIL 3 COM COM A COIL Gniazdo z pinami do lutowania, mocowanie na ko³nierzu 0. (czarny) 0.3 (czarny) Typ przekaÿnika..3 0 A - 50 V > kv AC Temperatura otoczenia C Ø Gniazdo z pinami niebieski 0. ( 0,5 mm) 0.5 ( mm) do obwodów drukowanych niebieski 0.. (,5 mm) 0.5. ( mm) Typ przekaÿnika..3 0 A - 50 V > kv AC Temperatura otoczenia C '" '" A A A A

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A . =.4.. = =.4.4 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych 8-0 - 6 A.3..2 Standardowy miniaturowy przekaÿnik do gniazd i obwodów drukowanych, z du ¹ rezerw¹ mocy i najwiêksz¹ iloœci¹ dopuszczeñ.

Bardziej szczegółowo

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7 Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 A SERIA 48 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełączne (2P), szerokość 15.8 mm 48.12 Napięcie cewki DC czułe

Bardziej szczegółowo

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe Seria 58 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7-0 A SERIA 58 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający, 3 lub 4 zestyki przełączne (P, 3P, 4P), szerokość 7 mm, z modułem przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki,

Bardziej szczegółowo

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T SERIA Przekaźniki kolejowe 8-16 A SERIA Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ.52T -- 2 zestyki przełączne 8 A Typ.61T -- 1 zestyk przełączny 16 A Spełnia wymogi EN 45545-2:2013 (odporność na ogień),

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający A Funkcje

Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający A Funkcje Funkcje 48.31 48.52/72 Przekaźnikowy moduł sprzęgający 1 lub 2 zestyki przełączne (1P, 2P), szerokość 15,8 mm z modułem przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki i z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji

Bardziej szczegółowo

3 zestyki przełączne, 10 A A1 A

3 zestyki przełączne, 10 A A1 A Funkcje Miniaturowy przekaźnik przemysłowy Do gniazda lub obwodów drukowanych Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 0/EN 0- Stopień ochrony obudowy: RT III (szczelny) dla (.//) Gniazda do obwodów drukowanych

Bardziej szczegółowo

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd SERIA Przekaźniki kolejowe 7 A SERIA 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd.34t Spełnia wymogi EN 445-2:2013 (odporność na ogień), EN 61373 (odporność na wibracje i wstrząsy, kategoria 1, klasa B), EN

Bardziej szczegółowo

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający A. Funkcje SERIA x /72-50x0

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający A. Funkcje SERIA x /72-50x0 Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8-10 - 16 A 49 Funkcje 49.31-50x0 49.52/72-50x0 Przekaźnikowy moduł sprzęgający 1 lub 2 zestyki przełączne (1P, 2P), Materiał zestyku: złoto dla przełączania

Bardziej szczegółowo

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 136 PrzekaŸniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych, monta na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie Do obwodów drukowanych i do po³¹czeñ lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Seria 58 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 7-10 A

Seria 58 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 7-10 A Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy, 3 lub 4 zestyki przełàczne (P, 3P, 4P), szerokoêç 7 mm, z modułem przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki, z diodà zabezpieczajàca przed zmianà polaryzacji Cewka AC

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12 Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik do obwodów drukowanych i gniazd z

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A Seria - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik

Bardziej szczegółowo

4C.01 4C zestyki przełączne, 8 A Zaciski śrubowe Do montażu na szynie DIN (EN 60715) 1 P 2 P Prąd znamionowy / maks.

4C.01 4C zestyki przełączne, 8 A Zaciski śrubowe Do montażu na szynie DIN (EN 60715) 1 P 2 P Prąd znamionowy / maks. Seria - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8-10 - 16 A SERIA Funkcje.01.02 Przekaźnikowy moduł sprzęgający z zaciskami śrubowymi, mm szerokości Idealny dla interfejsów PL i systemów elektronicznych.01-1 zestyk

Bardziej szczegółowo

Seria 62 - Przekaźnik mocy 16 A. Funkcje / / Przekaźnik mocy 16A do montażu. i obwodów drukowanych

Seria 62 - Przekaźnik mocy 16 A. Funkcje / / Przekaźnik mocy 16A do montażu. i obwodów drukowanych Funkcje Seria 6 - Przekaźnik mocy 6 A 6. / 6.3 6.-0300 / 6.3-0300 Przekaźnik mocy 6A do montażu do obwodów drukowanych lub 3 zestyki przełączne lub zwierne (o zwiększonej przerwie > 3 mm pomiędzy zestykami)

Bardziej szczegółowo

SERIA 44 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 6-10 A zestyk przełączny 6 A Do obwodów drukowanych lub gniazd Serii 95

SERIA 44 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 6-10 A zestyk przełączny 6 A Do obwodów drukowanych lub gniazd Serii 95 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 6-10 Przekaźnik z 2 zestykami przełącznymi i zwiększoną odległością pomiędzy zestykami Montaż PCB - bezpośrednio na płytki lub poprzez gniazdo Typ.52 -- 2 P 6

Bardziej szczegółowo

Seria 46 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8-16 A Funkcje

Seria 46 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8-16 A Funkcje Seria - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy - A Funkcje Miniaturowy przekaźnik przemysłowy Do gniazda lub obwodów drukowanych. - zestyki przełączne A. - zestyk przełączny A Adapter do montowania na panel

Bardziej szczegółowo

Przekaźnikowy moduł sprzęgający A

Przekaźnikowy moduł sprzęgający A SЕRIA Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8-10 - 16 A Ruchome schody Oświetlenie dróg i tuneli Podnośniki i dźwigi Regały karuzelowe Panele kontrolne Rozdzielnice FINDER zastrzega sobie prawo do zmiany danych

Bardziej szczegółowo

Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy A

Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy A SЕRIA Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy 8-10 -16 A Panele kontrolne Regały karuzelowe Sprzęt medyczny i stomatologiczny Stocznie Windy Rozdzielnice Automatyka budynków Podnośniki

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 98 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik przemysłowy 6-10 A

Przekaźnik przemysłowy 6-10 A SЕRI Przekaźnik przemysłowy 6-10 Stocznie Podnośniki i dźwigi Oświetlenie dróg i tuneli Palniki, kotły i piece Maszyny stolarskie Rozdzielnice Panele kontrolne Systemy kontroli FINDER zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - Przekaênik przemysłowy 6-10 A

Seria 60 - Przekaênik przemysłowy 6-10 A Funkcje 60.12 60.13 Przekaênik przemysłowy do gniazd serii 90 2 i 3 zestyki przełàczne Materiał zestyków w opcji bez kadmu Cewka AC i DC Zgodny ze standardami UL Wybór materiału zestyków Przycisk testujàcy

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 8 2 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

Przekaźnikowy moduł sprzęgający A

Przekaźnikowy moduł sprzęgający A SЕRIA Przekaźnikowy moduł sprzęgający 6-7 - 10 A Panele kontrolne Maszyny pakujące Stocznie Maszyny włókiennicze Regały karuzelowe Rozdzielnice Podnośniki i dźwigi Maszyny stolarskie FINDER zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 116 6 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków AC/DC Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii AC1 DC1 Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

56.32/

56.32/ Miniaturowy przekaźnik przemysłowy do gniazd z i 4 zestykami Wyprowadzenia typu FSTON (Faston 87, 4.8 x 0.5 mm) Cewka C i DC Przycisk testujący z funkcją blokowania i mechaniczny wskaźnik zadziałania Zestyki

Bardziej szczegółowo

Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 A. Funkcje SERIA

Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 A. Funkcje SERIA Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 SERI 55 Funkcje 55.12 55.13 55.14 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy Do gniazd lub obwodów drukowanych Cewka C lub DC Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1

Bardziej szczegółowo

SERIA 46 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 do16 A

SERIA 46 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 do16 A SERI Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 do16 SERI Przekaźniki przemysłowe z 1 i 2 zestykami do montażu w gnieździe lub za pomocą złączek typu Faston Typ.52 -- 2 zestyki przełączne 8 Typ.61 -- 1 zestyk

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

SERIA 55 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A

SERIA 55 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy do obwodów drukowanych.12.13.14 Typ.12 -- 2 zestyki przełączne 10 Typ.13 -- 3 zestyki przełączne 10 Typ.14 -- 4 zestyki przełączne

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

CENNIK ważny od ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

CENNIK ważny od ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ pewność i jakość od 1954 roku CENNIK 2008.1 ważny od 31.03.2008 ASTAT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441; 60-451 Poznań; tel. 061 848 88 71; fax. 061 848 82 76; info@astat.com.pl;

Bardziej szczegółowo

1 zestyk przełàczny, 16 A Zaciski Êrubowe Do monta u na szynie DIN (EN 60715) (EN 60715)

1 zestyk przełàczny, 16 A Zaciski Êrubowe Do monta u na szynie DIN (EN 60715) (EN 60715) Funkcje 4.01 4.02 Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z zaciskami Êrubowymi, mm szerokoêci Idealny dla interfejsów PL i systemów elektronicznych 4.01-1 zestyk przełàczny, 16 A 4.02-2 zestyki przełàczne, 8

Bardziej szczegółowo

1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny, 20 A Monta na panel. (6.3 x 0.8)mm

1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny, 20 A Monta na panel. (6.3 x 0.8)mm Funkcje 65.31 65.61 20/30 A przekaênik mocy do płytki drukowanej lub złàcza typu Faston 65.31 Monta na panel 65.61 Monta na płytk drukowanà Cewka AC lub DC Zestyki bez kadmu 1 zestyk zwierny i 1 zestyk

Bardziej szczegółowo

62.22/ /

62.22/ / SERI Przekaźnik mocy 16 SERI Przekaźnik mocy 16 do montażu do obwodów drukowanych 2 lub 3 zestyki przełączne lub zwierne (o zwiększonej przerwie 3 mm pomiędzy zestykami) Cewki C i DC Wzmocniona izolacja

Bardziej szczegółowo

SERIA RR Szybki moduł przekaźnikowy 8 A

SERIA RR Szybki moduł przekaźnikowy 8 A SERIA SERIA Szybki moduł przekaźnikowy.14 do montażu na szynę DIN 14 35 mm (EN 60715).24 do montażu w 11-pinowym gnieździe typu 90.21 4 zestyki przełączne lub 3 zestyki zwierne + 1 zestyk przełączny Napięcie

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy przekaźnik mocy 12 A

Miniaturowy przekaźnik mocy 12 A SЕRI Miniaturowy przekaźnik mocy 12 Piece przemysłowe i piekarniki Nadzór i zarządzanie energią elektryczną Silniki przemysłowe Wyłączniki i przełączniki Rozdzielnice Panele kontrolne Regały karuzelowe

Bardziej szczegółowo

Seria 65 - Przekaźnik mocy A Funkcje

Seria 65 - Przekaźnik mocy A Funkcje Seria 65 - Przekaźnik mocy 0-0 A Funkcje 65. 65.6 0/0 A przekaźnik mocy do płytki drukowanej lub złącza typu Faston 65. Montaż na panel do złączy typu Faston 50 65.6 Montaż na płytkę drukowaną Cewka AC

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych A Funkcje

Seria 40 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych A Funkcje 1.5 = 12.4 1.5 = 12.4 1.5 = 12.4 Seria 40 - Przekaźnik do gniazd 8-10 - 16 A Funkcje 40.31 40.51 40.52 Standardowy miniaturowy przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych, z dużą rezerwą mocy i największą

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 110 R2 12 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy przekaźnik gniazd i PCB 6-10 A

Miniaturowy przekaźnik gniazd i PCB 6-10 A SЕRI Miniaturowy przekaźnik gniazd i PCB 6-10 Jacuzzi i wanny z hydromasażem Panele kontrolne Sygnalizatory drogowe Nadzór i zarządzanie energią elektryczną Chłodnictwo przemysłowe utomatyka do bram i

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Do obwodów drukowanych Podwójne piny. rysunek otworów monta owych

Do obwodów drukowanych Podwójne piny. rysunek otworów monta owych Funkcje.22.82 2 zestyki przełàczne 30 A.22 Monta na płytce drukowanej.82 Podłàczenia Faston 250 - monta na panel Bezpieczna separacja obwodów zgodna z EN 60335-1 OdległoÊç pomi dzy cewkà a zestykami: w

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 9 2P P 4P Dane styków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 140 2P P 4P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Seria 41 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A Funkcje

Seria 41 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A Funkcje Seria 4 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 8-2 - 6 A Funkcje Standardowy miniaturowy przekaźnik do gniazd, wysokość 5,7 mm Napięcia cewki DC czułe, 400mW Bezpieczna separacja obwodów zgodna z VDE

Bardziej szczegółowo

Seria 46 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A

Seria 46 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A Seria - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A SERIA Funkcje.52.61 Do gniazda lub obwodów drukowanych.52-2 zestyki przełàczne 8 A.61-1 zestyk przełàczny 16 A Adapter do montowania na panel Cewka AC

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaÿniki miniaturowe

RM85 przekaÿniki miniaturowe 58 RM85 RM85 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

SERIA 40 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych od 8 do 16 A. 1 zestyk przełączny 10 A Raster 3.5 mm Do gniazd serii 95 i obwodów drukowanych

SERIA 40 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych od 8 do 16 A. 1 zestyk przełączny 10 A Raster 3.5 mm Do gniazd serii 95 i obwodów drukowanych SERI Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych od 8 do 16 SERI Przekaźnik z 1 lub 2 zestykami do gniazd i obwodów drukowanych Typ.31 -- 1 P 10 (raster 3.5 mm) Typ.51 -- 1 P 10 (raster 5 mm) Typ.52 --

Bardziej szczegółowo

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A. Funkcje 56.32/ i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A. Funkcje 56.32/ i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd Funkcje.32/.34.32-0300 Miniaturowy przekaênik przemysłowy do gniazd Wyprowadzenia typu FASTON (Faston 187, 4.8x0.5mm) Cewki AC i DC Przycisk testujàcy, mechaniczny wskaênik zadziałania i blokada zestyków

Bardziej szczegółowo

SERIA 45 Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych A

SERIA 45 Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych A SERI Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10-16 SERI Temperatura otoczenia do +105 C Do obwodów drukowanych - wyprowadzenia pinów bezpośrednio dla cewki i zestyków -.31 x310, 1 zestyk zwierny

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje 7S.12...5110 7S.14...0220/0310 7S.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 7S.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R) 7S.14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R) 7S.16 z 6 zestyków (4

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe RM96 przekaÿniki miniaturowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny

Bardziej szczegółowo

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A SERIA Funkcje Seria - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A.32.33.34 Miniaturowy przekaênik przemysłowy Do gniazd lub obwodów drukowanych Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1 Standard

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych i gniazd z mechanicznie sprzężonymi zestykami 8 A

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych i gniazd z mechanicznie sprzężonymi zestykami 8 A Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych i gniazd z mechanicznie sprzężonymi zestykami 8 A SЕRIA Żurawie Ruchome schody Sprzęt medyczny i stomatologiczny Sprzęt szpitalny Regały karuzelowe Windy Windy

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R).16 z 6 zestyków (4 Z + 2 R) Do obwodów

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mocy A

Przekaźnik mocy A SЕRI Przekaźnik mocy 20-30 Kuchenki mikrofalowe i na podczerwień Pralki Palniki, kotły i piece Jacuzzi i wanny z hydromasażem Generatory prądu Rozdzielnice gregaty Silniki przemysłowe FINDER zastrzega

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Seria - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A SERIA Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14

Bardziej szczegółowo

Seria41-Niskiprzekaźnikdoobwodówdrukowanych A Funkcje

Seria41-Niskiprzekaźnikdoobwodówdrukowanych A Funkcje Seria4-Niskiprzekaźnikdoobwodówdrukowanych 8-2-6A Funkcje Standardowy miniaturowy przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych, wysokość 5,7 mm Napięcia cewki DC czułe, 400mW Bezpieczna separacja obwodów

Bardziej szczegółowo

SERIA 41 Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A

SERIA 41 Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A SERI Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 8-12 - 16 SERI Niski przekaźnik z 1 lub 2 zestykami (wysokość 15.7 mm).31-1 zestyk przełączny 12 (raster 3.5 mm).52-2 zestyki przełączne 8 (raster 5 mm).61-1

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - Przekaênik przemysłowy 6-10 A

Seria 60 - Przekaênik przemysłowy 6-10 A Seria - Przekaênik przemysłowy 6-10 A SERIA Funkcje.12.13 Przekaênik przemysłowy do gniazd serii 90 2 i 3 zestyki przełàczne Materiał zestyków w opcji bez kadmu Cewki AC i DC Zgodny ze standardami UL Wybór

Bardziej szczegółowo

Stycznik modułowy A

Stycznik modułowy A Stycznik modułowy 25-40 - 63 A Pokoje hotelowe Oświetlenie ogrodowe i nocne Oświetlenie ulic i parkingów Oświetlenie łazienki Oświetlenie biura Panele sterowania pomp SЕRIA FINDER zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 132 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków / Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe przekaźniki czasowe 7-10 A

Przemysłowe przekaźniki czasowe 7-10 A Przemysłowe przekaźniki czasowe 7-10 A Timery, kontrola oświetlenia Sprzęt medyczny i stomatologiczny SЕRIA Suszarnie Windy Rozdzielnice Panele kontrolne FINDER zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A. Funkcje 56.32/ /

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A. Funkcje 56.32/ / Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A Funkcje 56.32/56.34 56.32-0300/56.34-0300 Miniaturowy przekaênik przemysłowy do gniazda Wyprowadzenia typu FASTON (Faston 187, 4.8x0.5mm) Cewki AC i DC Przycisk

Bardziej szczegółowo

Miniaturowe przekaźniki do obwodów drukowanych A

Miniaturowe przekaźniki do obwodów drukowanych A SЕRI Miniaturowe przekaźniki do obwodów drukowanych 8-10 - 12-16 Sprzęt medyczny i stomatologiczny Panele kontrolne Rozdzielnice Zabawki utomatyka do żaluzji i okiennic utomatyka do bram i drzwi Płytki

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy przekaźnik do gniazd i PCB A

Miniaturowy przekaźnik do gniazd i PCB A SЕRI Miniaturowy przekaźnik do gniazd i PCB 8-10 - 12-16 Sprzęt medyczny i stomatologiczny Panele kontrolne Rozdzielnice Zabawki utomatyka do żaluzji i okiennic utomatyka do bram i drzwi Płytki drukowane

Bardziej szczegółowo

Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A

Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A SЕRI Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 10-16 Sprzęt medyczny i stomatologiczny Systemy alarmowe Klimatyzacja Palniki, kotły i piece Zabawki i gry elektroniczne utomatyka do bram i drzwi Płytki drukowane

Bardziej szczegółowo

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A Seria - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A SERIA Funkcje.12.13.14 Miniaturowy przekaênik przemysłowy Do gniazd lub obwodów drukowanych Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1 Stopieƒ

Bardziej szczegółowo

SERIA 85 Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Zasilanie AC/DC bez polaryzacji Montowany do gniazd serii 94

SERIA 85 Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Zasilanie AC/DC bez polaryzacji Montowany do gniazd serii 94 SERIA Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A SERIA Przekaźnik czasowy.02-2 zestyki przełączne 10 A.03-3 zestyki przełączne 10 A.04-4 zestyki przełączne 7 A Wielofunkcyjny Siedem zakresów czasowych od 0.05

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

7S S /0310 7S

7S S /0310 7S SERIA SERIA Moduł przekaźnikowy z mechanicznie sprzężonymi zestykami.12 z 2 zestykami (1 Z + 1 R).14 z 4 zestykami (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R).16 z 6 zestykami (4 Z + 2 R) Do obwodów bezpieczeństwa, zestyki

Bardziej szczegółowo

SERIA RB Przekaźnik bistabilny 8 A

SERIA RB Przekaźnik bistabilny 8 A SERI Przekaźnik bistabilny 8 SERI Przekaźnik bistabilny do kontroli i sygnalizacji.14 Montowany na szynę DIN 35 mm (EN 60715).22 Montowany w gnieździe 11-pinowym typ 90.21 2 lub 4 zestyki przełączne Napięcie

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mocy 30 A SERIA 66. Przekaźnik mocy 30 A

Przekaźnik mocy 30 A SERIA 66. Przekaźnik mocy 30 A SERI SERI z 2 zestykami przełącznymi.22 Montaż na płytce drukowanej.82 Podłączenia Faston 250 - montaż na panel Bezpieczna separacja obwodów zgodna z EN 60335-1 Odległość pomiędzy cewką a zestykami: w

Bardziej szczegółowo

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A Funkcje 55.12 55.13 55.14 Miniaturowy przekaênik przemysłowy Do gniazda lub obwodów drukowanych Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15 2P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków R15 3P Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik subminiaturowy do PCB 6 A

Przekaźnik subminiaturowy do PCB 6 A SЕRIA Przekaźnik subminiaturowy do PCB 6 A Kopiarki Systemy Hi-Fi Pralki Systemy kontroli Zestawy elektroniczne Sprzęt medyczny i stomatologiczny Płytki drukowane Sterowniki Programowalne FINDER zastrzega

Bardziej szczegółowo

Modułowy przekaźnik monostabilny 20 A

Modułowy przekaźnik monostabilny 20 A Modułowy przekaźnik monostabilny 20 A Pokoje hotelowe Oświetlenie ogrodowe i nocne Oświetlenie ulic i parkingów Oświetlenie łazienki Oświetlenie biura Panele sterowania pomp SЕRIA FINDER zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Funkcje Wyrzutnik do demonta u przekaênika W module sprz gajàcym zintegrowane: moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki, wskaênik zadziałania

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje Seria - Miniaturowy przekaźnik czasowy, - 0A Funkcje.0.0.0 Przekaźnik czasowy montowany do gniazd serii, lub zestyki przełączne zakresów czasowych od 0,0s do 00h Zakres czasu i funkcje wybierane przełącznikami

Bardziej szczegółowo

Seria 80 - modu³owy przekaÿnik czasowy 16A. Funkcje

Seria 80 - modu³owy przekaÿnik czasowy 16A. Funkcje eria - modu³owy przekaÿnik czasowy.0. Dostêpny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej.0 - wielofunkcyjny, uniwersalne napiêcie sterowania. - jednofunkcyjny, uniwersalne napiêcie sterowania do wyboru szeœæ

Bardziej szczegółowo

Seria 44 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 6-10 A. Funkcje i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd

Seria 44 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 6-10 A. Funkcje i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd Seria - Przekaênik do gniazd 6-10 A Funkcje.52.62 Przekaênik dwupolowy.52-2 zestyki 6A (raster 5 mm).62-2 zestyki 10A (raster 5 mm) Monta PCB - bezpoêrednio na płytki lub poprzez gniazdo Monta na szyn

Bardziej szczegółowo

SERIA 86 Moduły czasowe

SERIA 86 Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe do przekaźników i gniazd.00 - Wielofunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania.30 - Dwufunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania Moduły czasowe serii.00 do

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 110 R15 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe przekaÿniki miniaturowe RM87N-...-01 ❶ RM87N sensitive Styki bez kadmu Wysokoœæ 15,7 mm Napiêcie probiercze 5000 V / odleg³oœæ izolacyjna 10 mm Do obwodów drukowanych i gniazd wtykowych Akcesoria: gniazda

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A

Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A SЕRI Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 3-5 - 8-12 - 16 Sprzęt medyczny i stomatologiczny Roboty przemysłowe utomatyka budynków Systemy kontroli Timery, kontrola oświetlenia utomatyka do bram i drzwi

Bardziej szczegółowo

zestyk przełàczny 6A Do obwodów drukowanych lub gniazd Serii 93 A2 A rysunek otworów monta owych

zestyk przełàczny 6A Do obwodów drukowanych lub gniazd Serii 93 A2 A rysunek otworów monta owych Seria 34 - Wàski przekaênik elektromagnetyczny do gniazd i obwodów drukowanych 6 A Funkcje Wàski przekaênik elektromagnetyczny 1 zestyk przełàczny lub 1 zestyk zwierny, szerokoêç 5mm Do g stej zabudowy

Bardziej szczegółowo

AgNi materiał zestyku zalecany do obciążeń rezystancyjnych i niewielkich obciążeń indukcyjnych takich jak np. silniki

AgNi materiał zestyku zalecany do obciążeń rezystancyjnych i niewielkich obciążeń indukcyjnych takich jak np. silniki Seria 22 - Stycznik modułowy 25-40 - 63 22 Funkcje 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 Stycznik modułowy 25-2 polowy Szerokość 17.5 mm Zestyk zwierny z przerwą 3mm, podwójna przerwa zestykowa Możliwość pracy

Bardziej szczegółowo

SERIA 86 Moduły czasowe

SERIA 86 Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe do przekaźników i gniazd.00t - Wielofunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania.30t - Dwufunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania Spełnia wymogi EN 45545-2:2013

Bardziej szczegółowo

SERIA 67 Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A

SERIA 67 Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A SERI Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 SERI Przekaźniki do obwodów drukowanych - przerwa zestykowa 3 mm 50 Przekaźnik mocy do inwerterów fotowoltaicznych Wersje 2 i 3 stykowe (styk zwierny z

Bardziej szczegółowo

Modułowy przekaźnik impulsowy 16 A

Modułowy przekaźnik impulsowy 16 A Modułowy przekaźnik impulsowy 16 A Automatyka do żaluzji i okiennic ontrola oświetlenia korytarzy (w hotelach, biurach i szpitalach) Oświetlenie sypialni Oświetlenie salonu SЕRIA FINDER zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A

Seria 85 - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A Seria - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A SERIA Funkcje.02.03.04 Przekaênik czasowy Przekaênik czasowy montowany do gniazd serii 94 2, 3 lub 4 zestyki przełàczne 7 zakresów czasowych od 0.05s do 100h

Bardziej szczegółowo

SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A. Uniwersalne napięcie zasilania Wielofunkcyjny

SERIA 80 Modułowy przekaźnik czasowy 16 A. Uniwersalne napięcie zasilania Wielofunkcyjny Modułowy przekaźnik czasowy 16 A Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej.01t - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania.11t - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania Spełnia wymogi EN

Bardziej szczegółowo

SERIA 88 Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A. Wielofunkcyjny 11-pinowy Montowany do gniazd serii 90

SERIA 88 Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A. Wielofunkcyjny 11-pinowy Montowany do gniazd serii 90 SERIA SERIA Uniwersalne napięcie zasilania, wielofunkcyjny, montaż panelowy lub w gniazdo Wersje 8 i 11-pinowe Zakresy czasowe od 0.05 s do 100 h 1 po czasie + 1 zestyk natychmiastowy (typ.12) Zacisk do

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10 A

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10 A SЕRIA Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10 A Palniki, kotły i piece Jacuzzi i wanny z hydromasażem Pralki Systemy Hi-Fi Lodówki Automatyka do żaluzji i okiennic Płytki drukowane Zestawy elektroniczne

Bardziej szczegółowo