Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A"

Transkrypt

1 . =.4.. = =.4.4 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A.3..2 Standardowy miniaturowy przekaÿnik do gniazd i obwodów drukowanych, z du ¹ rezerw¹ mocy i najwiêksz¹ iloœci¹ dopuszczeñ. Optymalne dopasowanie do ró nych zastosowañ poprzez ró ne cewki i materialy stykowe Napiêcia cewki AC, DC, bistabilne, czu³e 00mW Bezpieczna separacja obwodów zgodna z VDE 006,EN 078, EN 604, EN 6033, Wytrzyma³oœæ izolacji cewka-styki 6kV (,2/0µs) Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami: w powietrzu i wzd³u izolacji 8 mm Pewne osadzenie w gniazdach przez mm piny Temperatura otoczenia do +8 0 C Do gniazd z zaciskami œrubowymi lub samozaciskowymi zestyk prze³¹czny, 0 A raster 3, mm do gniazd i obwodów drukowanych zestyk prze³¹czny, 0 A raster mm do gniazd i obwodów drukowanych 4 2 zestyki prze³¹czne, 8 A raster mm do gniazd i obwodów drukowanych (2) * 2 (2)* = 7. = 7. = * do gniazd z zaciskami œrubowymi Rys. otworów monta owych Rys. otworów monta owych Rys. otworów monta owych Dane zestyków Iloœæ zestyków Pr¹d znamionowy / maks. pr¹d za³¹czenia A Napiêcie znamionowe/max.nap.³¹czeniowe V AC Maks. moc ³¹czeniowa dla AC VA Maks. moc ³¹czeniowa dla AC (230 V AC) VA Obci¹ enie silnikiem -faz. Praca AC3 (230V) kw Max.pr¹d ³¹czeniowy,praca DC:30/0/2VDC A Min. moc ³¹czeniowa mw (V/mA) Standardowy materia³ styków Dane cewki Napiêcie znamionowe (U N ) V AC (0/60 Hz) V DC Pobór mocy AC/DC/DC czu³e VA (0 Hz)/W/W Zakres napiêcia zasilania AC DC/DC czu³e Napiêcie podtrzymania AC/DC Napiêcie odpadowe AC/DC Dane ogólne Trwa³oœæ mechaniczna AC/DC cykle Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC cykle Czas zadzia³ania / czas powrotu ms Wytrzyma³oœæ izolacji cewka-styki (,2/0 µs) kv Wytrzyma³oœæ przerwy zestykowej V AC Temperatura pracy C Stopieñ ochrony Certyfikaty i dopuszczenia P P 2P 0/ 0/ 8/ 20/0 20/0 20/ ,37 0,37 0,3 0/0,3/0, 0/0,3/0, 8/0,3/0, 300 (/) 300 (/) 300 (/) AgNi AgNi AgNi ,2/0,6/0,,2/0,6/0,,2/0,6/0, (0,8,)U N (0,8,)U N (0,8,)U N (0,73,)U N /(0,73,7)U N (0,73,)U N /(0,73,7)U N (0,73,)U N /(0,73,7)U N 0,8 U N /0,4 U N 0,8 U N /0,4 U N 0,8 U N /0,4 U N 0,2 U N /0, U N 0,2 U N /0, U N 0,2 U N /0, U N / / / /3 - (/4 czu³e) 7/3 - (/4 czu³e) 7/3 - (/4 czu³e) 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm) RT II* RT II* RT II* * Patrz str. 260 Dodatkowe informacje odnoœnie lutowania. 9

2 . =.4 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A.6.xx.6 Standardowy miniaturowy przekaÿnik do gniazd i obwodów drukowanych, z du ¹ rezerw¹ mocy i najwiêksz¹ iloœci¹ dopuszczeñ. Optymalne dopasowanie do ró nych zastosowañ poprzez ró ne cewki i materialy stykowe Napiêcia cewki AC, DC, bistabilne, czu³e 00mW Bezpieczna separacja obwodów zgodna z VDE 006,EN 078, EN 604, EN 6033, Wytrzyma³oœæ izolacji cewka-styki 6kV (,2/0µs) Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami: w powietrzu i wzd³u izolacji 8 mm Pewne osadzenie w gniazdach przez mm piny Temperatura otoczenia do +8 0 C Do gniazd z zaciskami œrubowymi lub samozaciskowymi zestyk prze³¹czny, 6 A raster mm do gniazd i obwodów drukowanych 4 (22) (24) przekaÿnik bisatbilny z cewk¹ raster i wykonanie zestyku jak Seria.3//2/ (2) 7. = Sterowanie i zasada dzia³ania patrz str. 2 * 00 A - ms z materia³em stykowym AgSnO 2 zestyk zwierny Dane zestyków Iloœæ zestyków Pr¹d znamionowy / maks. pr¹d za³¹czenia A Napiêcie znamionowe/max.nap.³¹czeniowe V AC Maks. moc ³¹czeniowa dla AC VA Maks. moc ³¹czeniowa dla AC (230 V AC) VA Obci¹ enie silnikiem -faz. Praca AC3 (230V) kw Max.pr¹d ³¹czeniowy,praca DC:30/0/2VDC A Min. moc ³¹czeniowa mw (V/mA) Standardowy materia³ styków Dane cewki Napiêcie znamionowe (U N ) V AC (0/60 Hz) V DC Pobór mocy AC/DC/DC czu³e VA (0 Hz)/W/W Zakres napiêcia zasilania AC DC/DC czu³e Napiêcie podtrzymania AC/DC Napiêcie odpadowe AC/DC Dane ogólne Trwa³oœæ mechaniczna AC/DC cykle Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC cykle Czas zadzia³ania / czas powrotu ms Wytrzyma³oœæ izolacji cewka-styki (,2/0 µs) kv Wytrzyma³oœæ przerwy zestykowej V AC Temperatura pracy C Stopieñ ochrony Certyfikaty i dopuszczenia Rys. otworów monta owych P 6/30* 20/0 Patrz przekaÿniki ,.2 6/0,3/0,.6 00 (0/) AgCdO ***patrz na prawo ,2/0,6/0,,0/,0/ (0,8,)U N (0,8,)U N (0,73,)U N /(0,8,)U N (0,8,)U N / 0,8 U N /0,4 U N 0,2 U N /0, U N / 0 6 Patrz przekaÿniki /3 - (/4 czu³e). 6 (8 mm) Min. czas impulsu > ms RT II** *** Napiêcie znamionowe (U N ): V DC ** Patrz str. 260 Dodatkowe informacje odnoœnie lutowania.

3 . =.3 Seria - PrzekaŸnik do p³ytki drukowanej A PrzekaŸnik do p³ytki drukowanej Napiêcia cewki DC czu³e, 00mW Bezpieczna separacja obwodów zgodna z VDE 006, EN 078, EN 604, EN 6033, Wytrzyma³oœæ izolacji cewka-styki 6kV (,2/0µs) Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami: w powietrzu i wzd³u izolacji 8 mm Temperatura otoczenia do C zestyk prze³¹czny, 0 A raster 3, mm do obwodów drukowanych, wys.,7 mm zestyk prze³¹czny, 6 A raster 3, mm do obwodów drukowanych, wys.,7 mm zestyk prze³¹czny, 0 A raster 3, mm do obwodów drukowanych = Rys. otworów monta owych Rys. otworów monta owych Rys. otworów monta owych Dane zestyków Iloœæ zestyków Pr¹d znamionowy / maks. pr¹d za³¹czenia A Napiêcie znamionowe/max.nap.³¹czeniowe V AC Maks. moc ³¹czeniowa dla AC VA Maks. moc ³¹czeniowa dla AC (230 V AC) VA Obci¹ enie silnikiem -faz. Praca AC3 (230V) kw Max.pr¹d ³¹czeniowy,praca DC:30/0/2VDC A Min. moc ³¹czeniowa mw (V/mA) Standardowy materia³ styków Dane cewki Napiêcie znamionowe (U N ) V AC (0/60 Hz) V DC Pobór mocy AC/DC/DC czu³e VA (0 Hz)/W/W Zakres napiêcia zasilania AC DC/DC czu³e Napiêcie podtrzymania AC/DC Napiêcie odpadowe AC/DC Dane ogólne Trwa³oœæ mechaniczna AC/DC cykle Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC cykle Czas zadzia³ania / czas powrotu ms Wytrzyma³oœæ izolacji cewka-styki (,2/0 µs) kv Wytrzyma³oœæ przerwy zestykowej V AC Temperatura pracy C Stopieñ ochrony Certyfikaty i dopuszczenia P P P 0/ 6/30 0/ 20/0 20/0 20/ ,37 0, 0,37 0/0,3/0, 6/0,3/0, 0/0,3/0, 300 (/) 00 (0/) 300 (/) AgCdO AgCdO AgCdO / /0, / /0, / /0, /(0,73,7)U N /(0,73,7)U N /(0,73,7)U N /0,4 U N /0,4 U N /0,4 U N /0, U N /0, U N /0, U N / 0 6 / 0 6 / /4 /4 /4 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm) RT I RT I RT I 2

4 Oznaczenie przekaÿników do zamówienia Przyk³ad: Seria, do monta u w gniazdach lub na p³ytce drukowanej, z 2 zestykami prze³¹cznymi 8 A, napiêcie cewki 230 VAC. Seria Typ = raster 3, mm, le ¹cy do p³ytki drukowanej 3 = raster 3, mm, 4 = raster 3, mm, tylko do p³ytki drukowanej = raster mm 6 = raster mm Iloœæ zestyków = zestyk prze³¹czny dla:., 0 A/6 A.3, 0 A.4, 0 A/6 A., 0 A.6, 6 A 2 = 2 zestyki prze³¹czne dla:.2, 8 A Rodzaj napiêcia cewki 6 = AC/DC bistabilne 7 = DC wykonanie czu³e 8 = AC (0/60 Hz) 9 = DC Napiêcie cewki Patrz tabela z wartoœciami napiêæ Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A A: Materia³ styków 0 = Standard AgNi przy.3//2, AgCdO dla.6 2 = AgCdO (standard przy./4) 4 = AgSnO 2 = AgNi + Au ( µm) B: Rodzaj zestyku 0 = Prze³¹czny 3 = Zwierny A B C D Wykonanie mo e zostaæ wybrane z jednego wiersza. Standardy s¹ wyró nione t³ust¹ czcionk¹. D: Wykonanie 0 = standardowe = szczelne (RTIII) 3 = wysokotemperaturowe (+ C) i szczelne C: Opcje 0 = nic 6 = Maks. pr¹d znam. 6 A (dla.) Typ Cewka A B C D. DC czu³e DC czu³e /.4 DC czu³e / AC-DC czu³e / DC AC-DC czu³e DC AC-DC czu³e DC // bistabilne /6 Dane ogólne W³aœciwoœci izolacji wg. EN 680-:04, VDE 043 T 20 zestyk 2 zestyki Napiêcie znamionowe izolacji V Napiêcie probiercze kv Przy stopniu zanieczyszczenia Stopieñ ochrony przepiêciowej III III III Wytrzyma³oœæ izolacji cewka-zestyki (,2/0µs) kv 6 (8 mm) Wytrzyma³oœæ przerwy zestykowej V AC.000 Wytrzyma³oœæ miêdzy dwoma s¹siednimi zestykami V AC EMC odpornoœæ uk³adu steruj¹cego (cewka), na zak³ócenia przewodowe Burst (...0ns) zak³ócenia impulsowe khz na - EN klasa 4 (4 kv) Surge (,2/0µs) zak³ócenia udarowe synchroniczne na - EN klasa 3 (2 kv) Pozosta³e dane Czas drgania styków : przy zwieraniu / przy rozwieraniu ms 2/ Odpornoœæ na wibracje (...)Hz, max ± mm: przy zwieraniu / przy rozwieraniu g/g 0/4 (P) /3 (2P) Wytrzyma³oœæ na uderzenie g 3 Straty mocy bez obci¹ onych zestyków W 0,6 przy pr¹dzie znamionowym W,2 (./3/4/) 2 (.6/2/.-6) Zalecana odleg³oœæ miedzy przkaÿnikami na p³ytce drukowanej mm > 22

5 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A Dane zestyków F - Trwa³oœæ ³¹czeniowa (dla AC) w funkcji pr¹du na zestykach Seria.3/6/6 0 7 F - Trwa³oœæ ³¹czeniowa (dla AC) w funkcji pr¹du na zestykach Seria cykle 0 6 obci¹ enie rezystancyjne cos = obci¹ ênie indukcyjne cos = 0,4 obci¹ enie rezystancyjne cos = 0 6 obci¹ ênie indukcyjne cos = 0,4 cykle pr¹d graniczny dla.3/ pr¹d ³¹czeniowy (A) pr¹d ³¹czeniowy (A) F - Trwa³oœæ ³¹czeniowa (dla AC) w funkcji pr¹du na zestykach Seria./4 H - Obci¹ enie graniczne dla pr¹du sta³ego (dla DC) przy obci¹ eniu rezystancyjnym cykle Pr¹d graniczny dla 0 A obci¹ enie rezystancyjne cos = obci¹ ênie indukcyjne cos = 0, pr¹d ³¹czeniowy (A) DC pr¹d ³¹czeniowy (A) pr¹d graniczny dla.6 pr¹d graniczny dla./3/4/ pr¹d graniczny dla zestyki szeregowo 0.2 zestyk DC napiêcie (V) - Kiedy prze³¹czamy obci¹ enie rezystancyjne (DC) i mamy wartoœci napiêcia i pr¹du poni ej krzywej, spodziewana wartoœæ trwa³oœci ³¹czeniowej > cykli. - W przypadku obci¹ enia indukcyjnego DC3 po³¹czenie równolegle diody z obci¹ êniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwa³oœci elektrycznej jak w przypadku obci¹ enia DC. Nale y zwróciæ uwagê, e w tym przypadku czas powrotu siê zwiêkszy. 23

6 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A Dane cewki Wykonanie DC standard 0,6 W (Seria.3//2/6) Wykonanie DC czu³e 0, W (Seria.3//2/6) Napiêcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór znamionowe cewki napiêcia pr¹du U N U min U max R I V V V ma ,6 7, , , 0, ,6 3, , , , ,3 3, , , , , , , , ,2 9. 9,2 87, 23.00,3 Napiêcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór znamionowe cewki napiêcia pr¹du U N U min * U max ** R I V V V ma ,7 8, ,4 0, ,, ,6, , ,2 24, ,2 3, 60 27, ,4 36, , , , , , , , , , , , ,7 7. 9,2 28, ,9 *U min = 0,8 U N przy.6 **U max =, U N przy.6 Wykonanie DC czu³e 0, W (Seria./4) Napiêcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór znamionowe cewki napiêcia pr¹du U N U min U max* R I V V V ma ,4 0, , , , , ,3 *U max =, U N przy.-6 Wykonanie AC (Seria.3//2/6) Napiêcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór znamionowe cewki napiêcia pr¹du U N U min U max R I (0 Hz) V V V ma ,8 6, ,6 3, ,2 26, ,4 2, , , , , Wykonanie AC/DC - bistabilne (Seria.3//2/6) Napiêcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór Rezystancja znam. cewki napiêcia pr¹du niweluj¹ca** U N U min U max R I R DC V V V ma , ,8 6, ,6 3, ,2 26, ,4 2, ** R DC = rezystancja niweluj¹ca wzbudzenie cewki dla DC, R AC =,3 x R DC, W Zasada dzia³ania, schemat, patrz str. 2 24

7 Dane cewki R - DC - Dopuszczalny zakres napiêcia pracy cewki w zale noœci od temperatury otoczenia Wykonanie DC standard 60 mw ( Seria.3//2/6) U U N 2.0. Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A R - DC -Dopuszczalny zakres napiêcia pracy cewki w zale noœci od temperatury otoczenia Wykonanie DC czu³e 00 mw ( Seria.3//2/6) U U N // Temperatura otoczenia ( C) // Temperatura otoczenia ( C) R - DC - Dopuszczalny zakres napiêcia pracy cewki w zale noœci od temperatury otoczenia Wykonanie DC czu³e ( Seria./4) R - AC - Dopuszczalny zakres napiêcia pracy cewki w zale noœci od temperatury otoczenia U U N /4 U U N Temperatura otoczenia ( C) Temperatura otoczenia ( C) - Maks. dopuszczalne napiêcie cewki przy obci¹ eniu znamionowym 2 - Napiêcie steruj¹ce, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia - Maks. dopuszczalne napiêcie cewki przy obci¹ eniu znamionowym 2 - Napiêcie steruj¹ce, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia Zasada dzia³ania przekaÿnika bistabilnego Seria (przekaÿnik przedstawiony jest bez zestyków) AC DC R AC ~.3 R DC D = N07 set D set reset reset V DC R DC V AC R AC W danych cewki, wykonanie AC/DC podana jest wartoœæ rezystancji niweluj¹cej wzbudzenie R DC. Zamykaj¹c obwód cewki magnetyzujemy przez diodê przekaÿnik. PrzekaŸnik jest w³¹czony i zostaje tak e w³¹czony po otwarciu obwodu cewki. PrzekaŸnik zostaje wy³¹czony przez... Minimalna d³ugoœæ impulsu prze³¹czaj¹cego przekaÿnik bistabilny = ms. Maksymalna d³ugoœæ impulsu jest nieograniczona. 2

8 Seria 9 - Gniazda i akcesroria dla Serii 9.0 Patrz str. 27 Modu³ Gniazdo PrzekaŸnik Opis Mocowanie Akcesoria Gniazdo z zaciskami œrubowymi Na szynê DIN - Modu³y sygnalizacyjne, 9.0. (EN 0022) EMC-przeciwprzepiêciowe.2 lub p³ytê monta ow¹ - mostki grzebieniowe.6 - obejmy wyrzutnikowe Patrz str. 28 Modu³ Gniazdo PrzekaŸnik Opis Mocowanie Akcesoria Gniazdo z zaciskami œrubowymi Na szynê DIN - Modu³y sygnalizacyjne, (EN 0022) EMC-przeciwprzepiêciowe.2 lub p³ytê monta ow¹ - mostki grzebieniowe.6 - obejmy wyrzutnikowe Patrz str Modu³ Gniazdo PrzekaŸnik Opis Mocowanie Akcesoria Gniazdo z zaciskami œrubowymi Na szynê DIN - Modu³y sygnalizacyjne, (EN 0022) EMC-przeciwprzepiêciowe.2 lub p³ytê monta ow¹ - mostki grzebieniowe.6 - obejmy wyrzutnikowe Patrz str Modu³ Gniazdo PrzekaŸnik Opis Mocowanie Akcesoria Gniazdo z zaciskami œrubowymi Na szynê DIN - Modu³y sygnalizacyjne,.2 (EN 0022) EMC-przeciwprzepiêciowe,.6 lub na p³ytê monta ow¹ czasowe - obejmy wyrzutnikowe Modu³ Gniazdo PrzekaŸnik Opis Mocowanie Akcesoria Gniazdo z zaciskami sprê ynowymi Na szynê DIN - Modu³y sygnalizacyjne,.2 do szybszego montowania (EN 0022) EMC-przeciwprzepiêciowe.6 lub na p³ytê monta ow¹ - obejmy wyrzutnikowe Patrz str Patrz str Modu³ Gniazdo PrzekaŸnik Opis Mocowanie Akcesoria Gniazdo z pinami do lutowania na - obejmy:.4 p³ytkê drukowan¹ z metalu z tworzywa sztucznego

9 Seria 9 - Gniazda i akcesroria dla Serii Gniazdo z zaciskami œrubowymi, z mocowaniem zatrzaskowym do modu³u czasowego 86.30, modu³ów sygnalizacyjnych i EMC niebieski czarny niebieski czarny przeciwprzepiêciowych Bezpieczna separacja obwodów zgodna z VDE 006 pomiêdzy cewk¹ i zestykami. Typ przekaÿnika.3./ 2/ 6 Akcesoria Obejma (metalowa) 09.7 Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) Mostek grzebieniowy do ³¹czenia zacisków lub, do maks. 8 gniazd 9.03, 9.0,pr¹d znamionowy 0 A P³ytki do opisu do gniazd z zaciskami œrubowymi, (9x)mm ( w opakowaniu do ka dego gniazda sztuka) Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe Modu³ czasowy 86.30, zamiast 86.0 i 86. P³ytki do opisu, bia³e, do obejmy wyrzutnikowej p³ytki, (6x)mm do zadrukowania ploterem Ogólne dane Obci¹ alnoœæ pr¹dowa zacisków 0 A - 20 V* Wytrzyma³oœæ izolacji 6 kv (,2/0 µs) cewka-zestyki Stopieñ ochrony przepiêciowej IP Temperatura otoczenia C +70 Moment obrotowy dokrêcania œrub zacisków Nm 0, D³ugoœæ odizolowanej koñcówki przewodów mm 8 Maks. przekrój przewodu drut linka do gniazd 9.03 i 9.0 mm 2 x6 / 2x2, x4 / 2x2, AWG x0 / 2x4 x / 2x4 * przy znamionowym pr¹dzie >0A, nale y mostkowaæ zaciski -2, 4-24, -22 COM 2 COM NO NC NO NC = 09.8 COIL COIL Mostek grzebieniowy do ³¹czenia zacisków lub, do maks. 8 gniazd 9.03, (niebieski) wartoœci znamionowe 0 A - 20 V = W gniazdach z przekaÿnikiem Seria. zestyk prze³¹czny na zaciskach (czarny) Modu³ czasowy Seria (zastêpuje 86.0 i 86.) opóÿnione za³¹czanie i wy³¹czanie (0,0s...00h) (...24)V AC/DC Dopuszczenia : Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe Seria do gniazd 9.03 i 9.0 techniczne dane patrz str. 28 i 29 niebieski (do wyczerpania) szary (nowoœæ) Dioda gaszeniowa ("+" na zacisku ) (6...2)V DC LED bez ochrony przepiêciowej ** (6...24)V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej ** ( )V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej ** (0...2)V DC/AC LED, dioda gaszeniowa, z ochron¹ * (6...24)V DC LED, dioda gaszeniowa, z ochron¹ * ( )V DC LED, dioda gaszeniowa, z ochron¹ * (0...2)V DC LED, Warystor ** (6...24)V DC/AC LED, Warystor ** ( )V DC/AC LED, Warystor ** (0...2)V DC/AC Modu³ RC (6...24)V DC/AC Modu³ RC ( )V DC/AC Modu³ RC (0...2)V DC/AC Odgromnik (opornoœæ up³ywowa) (62 k /W) (0...2)V AC * Zabezpieczenie przed zmian¹ polaryzacji przy napiêciu cewki DC, "+" na zacisku. Modu³ niestandardowy z "+" na zacisku jedynie na ¹danie. ** Przy napiêciu cewki DC, "+" na zacisku. Modu³ niestandardowy z "+" na zacisku jedynie na ¹danie. 27

10 Seria 9 - Gniazda i akcesroria dla Serii Gniazdo z zaciskami œrubowymi, z mocowaniem zatrzaskowym do modu³ów sygnalizacyjnych i EMC przeciwprzepiêciowych niebieski czarny niebieski czarny Typ przekaÿnika.3.,.2,.6 Akcesoria Obejma (metalowa) 09.7 Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) Mostek grzebieniowy do ³¹czenia zacisków lub, do maks. 8 gniazd /30,9.8.3/30, pr¹d znamionowy 0 A P³ytki do opisu do gniazd z zaciskami œrubowymi, bia³e (7x)mm (w opakowaniu do ka dego gniazda sztuka) Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe P³ytki do opisu, bia³e, do obejmy wyrzutnikowej p³ytki, (6x)mm do zadrukowania ploterem Ogólne dane Obci¹ alnoœæ pr¹dowa zacisków 0 A - 20 V* Wytrzyma³oœæ izolacji > 6 kv (,2/0 µs) cewka-zestyki Stopieñ ochrony IP Temperatura otoczenia C +70 Moment obrotowy dokrêcania œrub zacisków Nm 0, D³ugoœæ odizolowanej koñcówki przewodów mm 7 Maks. przekrój przewodu drut linka do gniazd i mm 2 x6 / 2x2, x4 / 2x2, AWG x0 / 2x4 x / 2x4 * przy znamionowym pr¹dzie >0A, nale y mostkowaæ zaciski -2, 4-24, COM NC 4 NO COIL Mostek grzebieniowy do ³¹czenia zacisków lub, do maks. 8 gniazd , (niebieski) wartoœci znamionowe 0 A - 20 V (czarny) * Przy napiêciu cewki DC, "+" na zacisku. Modu³ niestandardowy z "+" na zacisku jedynie na ¹danie Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe Seria do gniazd i dane techniczne patrz str. 28 i 29 niebieski LED zielony LED czerwony Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) (6...2)V DC LED bez ochrony przepiêciowej * (6...24)V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej * ( )V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej * (0...2)V DC/AC LED + Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) * (6...24)V DC LED + Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) * ( )V DC LED + Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) * (0...2)V DC LED, Warystor * (6...24)V DC/AC LED, Warystor * ( )V DC/AC LED, Warystor * (0...2)V DC/AC Modu³ RC (6...24)V DC/AC Modu³ RC ( )V DC/AC Modu³ RC (0...2)V DC/AC Odgromnik (opornoœæ up³ywowa) (62 k /W) (0...2)V AC

11 Gniazdo z zaciskami œrubowymi, z mocowaniem zatrzaskowym do modu³ów sygnalizacyjnych i EMC przeciwprzepiêciowych "Bezpieczna separacja obwodów" zgodna z VDE Seria 9 - Gniazda i akcesroria dla Serii niebieski czarny niebieski czarny 006 pomiêdzy cewk¹ i zestykami. Typ przekaÿnika.3.,.2,.6 Akcesoria Obejma (metalowa) 09.7 Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) Mostek grzebieniowy do ³¹czenia zacisków lub, do maks. 8 gniazd /30, 9.9.3/30, pr¹d znamionowy 0 A P³ytki do opisu do gniazd, bia³e (7x)mm (w opakowaniu do ka dego gniazda sztuka) Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe P³ytki do opisu, bia³e, do obejmy wyrzutnikowej p³ytki, (6x)mm do zadrukowania ploterem Ogólne dane Obci¹ alnoœæ pr¹dowa zacisków 0 A - 20 V* Wytrzyma³oœæ izolacji > 6 kv (,2/0 µs) cewka-zestyki Stopieñ ochrony IP Temperatura otoczenia C +70 Moment obrotowy dokrêcania œrub zacisków Nm 0, D³ugoœæ odizolowanej koñcówki przewodów mm 8 Maks. przekrój przewodu drut linka do Gniazd i mm 2 x6 / 2x2, x4 / 2x2, AWG x0 / 2x4 x / 2x4 * przy znamionowym pr¹dzie >0A, nale y mostkowaæ zaciski -2, 4-24, COM 2 COM 4 NO 24 4 NO NC NC COIL 32.6 COIL Mostek grzebieniowy do ³¹czenia zacisków lub, do maks. 8 gniazd , (niebieski) wartoœci znamionowe 0 A - 20 V (czarny) * Przy napiêciu cewki DC, "+" na zacisku. Modu³ niestandardowy z "+" na zacisku jedynie na ¹danie Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe Seria do gniazd i dane techniczne patrz str. 28 i 29 Niebieski LED zielony LED czerwony Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) (6...2)V DC LED bez ochrony przepiêciowej * (6...24)V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej * ( )V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej * (0...2)V DC/AC LED + Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) * (6...24)V DC LED + Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) * ( )V DC LED + Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) * (0...2)V DC LED, Warystor * (6...24)V DC/AC LED, Warystor * ( )V DC/AC LED, Warystor * (0...2)V DC/AC Modu³ RC (6...24)V DC/AC Modu³ RC ( )V DC/AC Modu³ RC (0...2)V DC/AC Odgromnik (opornoœæ up³ywowa) (62 k /W) (0...2)V AC

12 Seria 9 - Gniazda i akcesroria dla Serii Gniazdo z zaciskami sprê ynowymi do szybkiego okablowania, z mocowaniem zatrzaskowym do modu³ów sygnalizacyjnych niebieski czarny i EMC przeciwprzepiêciowych "Bezpieczna separacja obwodów" zgodna z VDE 006 pomiêdzy cewk¹ i zestykami. Typ przekaÿnika.,.2,.6 Akcesoria Obejma (metalowa) 09.7 Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe Modu³ czasowy 86.30, zamiast 86.0 i 86. P³ytki do opisu, bia³e, do obejmy wyrzutnikowej p³ytki, (6x)mm do zadrukowania ploterem Ogólne dane Obci¹ alnoœæ pr¹dowa zacisków 0 A - 20 V * Wytrzyma³oœæ izolacji 6 kv (,2/0 µs) cewka-zestyki Stopieñ ochrony IP Temperatura otoczenia C D³ugoœæ odizolowanej koñcówki przewodów mm 8 Maks. przekrój przewodu drut linka do gniazd 9. mm 2 2x(0,2...,) 2x(0,2...,) AWG 2x(24...8) 2x(24...8) * przy znamionowym pr¹dzie >0A, nale y mostkowaæ zaciski -2, 4-24, COM 2 COM 24 4 NO 22 NC COIL NO 4 22 NC COIL Modu³ czasowy Seria (zastêpuje 86.0 i 86.) patrz dane techniczne str. 97/6 opóÿnione za³¹czanie i wy³¹czanie (0,0s...00h) (...24)V AC/DC Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe Serie do gniazd 9. dane techniczne patrz str. 28 i 29 Niebieski (auslaufend) oder grau (neu) Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) (6...2)V DC LED bez ochrony przepiêciowej ** (6...24)V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej ** ( )V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej ** (0...2)V DC/AC LED, dioda gaszeniowa, z ochron¹ * (6...24)V DC LED, dioda gaszeniowa, z ochron¹ * ( )V DC LED, dioda gaszeniowa, z ochron¹ * (0...2)V DC LED, Warystor ** (6...24)V DC/AC LED, Warystor ** ( )V DC/AC LED, Warystor ** (0...2)V DC/AC Modu³ RC (6...24)V DC/AC Modu³ RC ( )V DC/AC Modu³ RC (0...2)V DC/AC Odgromnik (opornoœæ up³ywowa) (62 k /W) (0...2)V AC * Zabezpieczenie przed zmian¹ polaryzacji przy napiêciu cewki DC, "+" na zacisku. Modu³ niestandardowy z "+" na zacisku jedynie na ¹danie. ** Przy napiêciu cewki DC, "+" na zacisku. Modu³ niestandardowy z "+" na zacisku jedynie na ¹danie.

13 Seria 9 - Gniazda i akcesroria dla Serii Gniazdo z zaciskami sprê ynowymi do szybkiego okablowania, z mocowaniem zatrzaskowym do modu³ów sygnalizacyjnych i EMC niebieski czarny przeciwprzepiêciowych "Bezpieczna separacja obwodów" zgodna z VDE 006 pomiêdzy cewk¹ i zestykami. Typ przekaÿnika.,.2,.6 Akcesoria Obejma (metalowa) 09.7 Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe P³ytki do opisu, bia³e, do obejmy wyrzutnikowej p³ytki, (6x)mm do zadrukowania ploterem Ogólne dane Kontakbelastung 0 A - 20 V * Wytrzyma³oœæ izolacji 6 kv (,2/0 µs) cewka-zestyki Stopieñ ochrony IP Temperatura otoczenia C D³ugoœæ odizolowanej koñcówki przewodów mm 8 Maks. przekrój przewodu drut linka do gniazd 9..3 mm 2 2x(0,2...,) 2x(0,2...,) AWG 2x(24...8) 2x(24...8) * przy znamionowym pr¹dzie >0A, nale y mostkowaæ zaciski -2, 4-24, COM 24 4 NO 2 COM 22 NC COIL NO 22 NC COIL * Przy napiêciu cewki DC, "+" na zacisku. Modu³ niestandardowy z "+" na zacisku jedynie na ¹danie. Modu³y sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepiêciowe Seria do gniazd 9..3 dane techniczne patrz str. 28 i 29 Niebieski LED zielony LED czerwony Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) (6...2)V DC LED bez ochrony przepiêciowej * (6...24)V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej * ( )V DC/AC LED bez ochrony przepiêciowej * (0...2)V DC/AC LED + Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) * (6...24)V DC LED + Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) * ( )V DC LED + Dioda gaszeniowa ( + na zacisku ) * (0...2)V DC LED, Warystor * (6...24)V DC/AC LED, Warystor * ( )V DC/AC LED, Warystor * (0...2)V DC/AC Modu³ RC (6...24)V DC/AC Modu³ RC ( )V DC/AC Modu³ RC (0...2)V DC/AC Odgromnik (opornoœæ up³ywowa) (62 k /W) (0...2)V AC

14 Seria 9 - Gniazda i akcesroria dla Serii Gniazdo do obwodów drukowanych niebieski czarny niebieski czarny Typ przekaÿnika.3,.4.,.2,.6 Akcesoria Obejma (metalowa) 09. Obejma (tworzywo sztuczne) 09.2 Ogólne dane Obci¹ alnoœæ pr¹dowa zacisków 0 A - 20 V* Wytrzyma³oœæ izolacji > 6 kv (,2/0 µs) cewka-zestyki Stopieñ ochrony IP Temperatura otoczenia C +70 * przy znamionowym pr¹dzie >0A, nale y mostkowaæ zaciski -2, 4-24, Ø Ø (2) (2) Rys. otworów monta owych.2 4 (22) (24) Rys. otworów monta owych (2).6 32

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A..3 PrzekaŸnik przemys³owy do gniazd Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 035/EN 0- Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania zestyku, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania

Bardziej szczegółowo

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7 Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 A SERIA 48 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełączne (2P), szerokość 15.8 mm 48.12 Napięcie cewki DC czułe

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający A Funkcje

Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający A Funkcje Funkcje 48.31 48.52/72 Przekaźnikowy moduł sprzęgający 1 lub 2 zestyki przełączne (1P, 2P), szerokość 15,8 mm z modułem przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki i z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych A Funkcje

Seria 40 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych A Funkcje 1.5 = 12.4 1.5 = 12.4 1.5 = 12.4 Seria 40 - Przekaźnik do gniazd 8-10 - 16 A Funkcje 40.31 40.51 40.52 Standardowy miniaturowy przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych, z dużą rezerwą mocy i największą

Bardziej szczegółowo

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 136 PrzekaŸniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych, monta na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie Do obwodów drukowanych i do po³¹czeñ lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający A. Funkcje SERIA x /72-50x0

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający A. Funkcje SERIA x /72-50x0 Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8-10 - 16 A 49 Funkcje 49.31-50x0 49.52/72-50x0 Przekaźnikowy moduł sprzęgający 1 lub 2 zestyki przełączne (1P, 2P), Materiał zestyku: złoto dla przełączania

Bardziej szczegółowo

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T SERIA Przekaźniki kolejowe 8-16 A SERIA Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ.52T -- 2 zestyki przełączne 8 A Typ.61T -- 1 zestyk przełączny 16 A Spełnia wymogi EN 45545-2:2013 (odporność na ogień),

Bardziej szczegółowo

SERIA 44 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 6-10 A zestyk przełączny 6 A Do obwodów drukowanych lub gniazd Serii 95

SERIA 44 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 6-10 A zestyk przełączny 6 A Do obwodów drukowanych lub gniazd Serii 95 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 6-10 Przekaźnik z 2 zestykami przełącznymi i zwiększoną odległością pomiędzy zestykami Montaż PCB - bezpośrednio na płytki lub poprzez gniazdo Typ.52 -- 2 P 6

Bardziej szczegółowo

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd SERIA Przekaźniki kolejowe 7 A SERIA 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd.34t Spełnia wymogi EN 445-2:2013 (odporność na ogień), EN 61373 (odporność na wibracje i wstrząsy, kategoria 1, klasa B), EN

Bardziej szczegółowo

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe Seria 58 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7-0 A SERIA 58 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający, 3 lub 4 zestyki przełączne (P, 3P, 4P), szerokość 7 mm, z modułem przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki,

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 98 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

3 zestyki przełączne, 10 A A1 A

3 zestyki przełączne, 10 A A1 A Funkcje Miniaturowy przekaźnik przemysłowy Do gniazda lub obwodów drukowanych Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 0/EN 0- Stopień ochrony obudowy: RT III (szczelny) dla (.//) Gniazda do obwodów drukowanych

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A Seria - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik

Bardziej szczegółowo

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12

Seria 48 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 8 A. Funkcje 48.12 Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełàczne (2P), szerokoêç 15.8 mm Napi cie cewki DC czułe Miniaturowy przekaênik do obwodów drukowanych i gniazd z

Bardziej szczegółowo

Seria 58 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 7-10 A

Seria 58 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 7-10 A Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy, 3 lub 4 zestyki przełàczne (P, 3P, 4P), szerokoêç 7 mm, z modułem przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki, z diodà zabezpieczajàca przed zmianà polaryzacji Cewka AC

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

CENNIK ważny od ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

CENNIK ważny od ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ pewność i jakość od 1954 roku CENNIK 2008.1 ważny od 31.03.2008 ASTAT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441; 60-451 Poznań; tel. 061 848 88 71; fax. 061 848 82 76; info@astat.com.pl;

Bardziej szczegółowo

Przekaźnikowy moduł sprzęgający A

Przekaźnikowy moduł sprzęgający A SЕRIA Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8-10 - 16 A Ruchome schody Oświetlenie dróg i tuneli Podnośniki i dźwigi Regały karuzelowe Panele kontrolne Rozdzielnice FINDER zastrzega sobie prawo do zmiany danych

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

4C.01 4C zestyki przełączne, 8 A Zaciski śrubowe Do montażu na szynie DIN (EN 60715) 1 P 2 P Prąd znamionowy / maks.

4C.01 4C zestyki przełączne, 8 A Zaciski śrubowe Do montażu na szynie DIN (EN 60715) 1 P 2 P Prąd znamionowy / maks. Seria - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8-10 - 16 A SERIA Funkcje.01.02 Przekaźnikowy moduł sprzęgający z zaciskami śrubowymi, mm szerokości Idealny dla interfejsów PL i systemów elektronicznych.01-1 zestyk

Bardziej szczegółowo

Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy A

Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy A SЕRIA Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy 8-10 -16 A Panele kontrolne Regały karuzelowe Sprzęt medyczny i stomatologiczny Stocznie Windy Rozdzielnice Automatyka budynków Podnośniki

Bardziej szczegółowo

Seria 62 - Przekaźnik mocy 16 A. Funkcje / / Przekaźnik mocy 16A do montażu. i obwodów drukowanych

Seria 62 - Przekaźnik mocy 16 A. Funkcje / / Przekaźnik mocy 16A do montażu. i obwodów drukowanych Funkcje Seria 6 - Przekaźnik mocy 6 A 6. / 6.3 6.-0300 / 6.3-0300 Przekaźnik mocy 6A do montażu do obwodów drukowanych lub 3 zestyki przełączne lub zwierne (o zwiększonej przerwie > 3 mm pomiędzy zestykami)

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy przekaźnik gniazd i PCB 6-10 A

Miniaturowy przekaźnik gniazd i PCB 6-10 A SЕRI Miniaturowy przekaźnik gniazd i PCB 6-10 Jacuzzi i wanny z hydromasażem Panele kontrolne Sygnalizatory drogowe Nadzór i zarządzanie energią elektryczną Chłodnictwo przemysłowe utomatyka do bram i

Bardziej szczegółowo

SERIA 40 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych od 8 do 16 A. 1 zestyk przełączny 10 A Raster 3.5 mm Do gniazd serii 95 i obwodów drukowanych

SERIA 40 Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych od 8 do 16 A. 1 zestyk przełączny 10 A Raster 3.5 mm Do gniazd serii 95 i obwodów drukowanych SERI Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych od 8 do 16 SERI Przekaźnik z 1 lub 2 zestykami do gniazd i obwodów drukowanych Typ.31 -- 1 P 10 (raster 3.5 mm) Typ.51 -- 1 P 10 (raster 5 mm) Typ.52 --

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 116 6 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków AC/DC Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii AC1 DC1 Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

Przekaźnikowy moduł sprzęgający A

Przekaźnikowy moduł sprzęgający A SЕRIA Przekaźnikowy moduł sprzęgający 6-7 - 10 A Panele kontrolne Maszyny pakujące Stocznie Maszyny włókiennicze Regały karuzelowe Rozdzielnice Podnośniki i dźwigi Maszyny stolarskie FINDER zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 8 2 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

Seria 41 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A Funkcje

Seria 41 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A Funkcje Seria 4 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 8-2 - 6 A Funkcje Standardowy miniaturowy przekaźnik do gniazd, wysokość 5,7 mm Napięcia cewki DC czułe, 400mW Bezpieczna separacja obwodów zgodna z VDE

Bardziej szczegółowo

SERIA 46 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 do16 A

SERIA 46 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 do16 A SERI Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 do16 SERI Przekaźniki przemysłowe z 1 i 2 zestykami do montażu w gnieździe lub za pomocą złączek typu Faston Typ.52 -- 2 zestyki przełączne 8 Typ.61 -- 1 zestyk

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

Seria 44 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 6-10 A. Funkcje i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd

Seria 44 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 6-10 A. Funkcje i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd Seria - Przekaênik do gniazd 6-10 A Funkcje.52.62 Przekaênik dwupolowy.52-2 zestyki 6A (raster 5 mm).62-2 zestyki 10A (raster 5 mm) Monta PCB - bezpoêrednio na płytki lub poprzez gniazdo Monta na szyn

Bardziej szczegółowo

Seria 46 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8-16 A Funkcje

Seria 46 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8-16 A Funkcje Seria - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy - A Funkcje Miniaturowy przekaźnik przemysłowy Do gniazda lub obwodów drukowanych. - zestyki przełączne A. - zestyk przełączny A Adapter do montowania na panel

Bardziej szczegółowo

Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 A. Funkcje SERIA

Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 A. Funkcje SERIA Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 SERI 55 Funkcje 55.12 55.13 55.14 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy Do gniazd lub obwodów drukowanych Cewka C lub DC Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1

Bardziej szczegółowo

SERIA RR Szybki moduł przekaźnikowy 8 A

SERIA RR Szybki moduł przekaźnikowy 8 A SERIA SERIA Szybki moduł przekaźnikowy.14 do montażu na szynę DIN 14 35 mm (EN 60715).24 do montażu w 11-pinowym gnieździe typu 90.21 4 zestyki przełączne lub 3 zestyki zwierne + 1 zestyk przełączny Napięcie

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

56.32/

56.32/ Miniaturowy przekaźnik przemysłowy do gniazd z i 4 zestykami Wyprowadzenia typu FSTON (Faston 87, 4.8 x 0.5 mm) Cewka C i DC Przycisk testujący z funkcją blokowania i mechaniczny wskaźnik zadziałania Zestyki

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe RM96 przekaÿniki miniaturowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny

Bardziej szczegółowo

Miniaturowe przekaźniki do obwodów drukowanych A

Miniaturowe przekaźniki do obwodów drukowanych A SЕRI Miniaturowe przekaźniki do obwodów drukowanych 8-10 - 12-16 Sprzęt medyczny i stomatologiczny Panele kontrolne Rozdzielnice Zabawki utomatyka do żaluzji i okiennic utomatyka do bram i drzwi Płytki

Bardziej szczegółowo

1 zestyk przełàczny, 16 A Zaciski Êrubowe Do monta u na szynie DIN (EN 60715) (EN 60715)

1 zestyk przełàczny, 16 A Zaciski Êrubowe Do monta u na szynie DIN (EN 60715) (EN 60715) Funkcje 4.01 4.02 Przekaênikowy moduł sprz gajàcy z zaciskami Êrubowymi, mm szerokoêci Idealny dla interfejsów PL i systemów elektronicznych 4.01-1 zestyk przełàczny, 16 A 4.02-2 zestyki przełàczne, 8

Bardziej szczegółowo

SERIA 55 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A

SERIA 55 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7-10 Miniaturowy przekaźnik przemysłowy do obwodów drukowanych.12.13.14 Typ.12 -- 2 zestyki przełączne 10 Typ.13 -- 3 zestyki przełączne 10 Typ.14 -- 4 zestyki przełączne

Bardziej szczegółowo

SERIA 41 Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A

SERIA 41 Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A SERI Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 8-12 - 16 SERI Niski przekaźnik z 1 lub 2 zestykami (wysokość 15.7 mm).31-1 zestyk przełączny 12 (raster 3.5 mm).52-2 zestyki przełączne 8 (raster 5 mm).61-1

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy przekaźnik do gniazd i PCB A

Miniaturowy przekaźnik do gniazd i PCB A SЕRI Miniaturowy przekaźnik do gniazd i PCB 8-10 - 12-16 Sprzęt medyczny i stomatologiczny Panele kontrolne Rozdzielnice Zabawki utomatyka do żaluzji i okiennic utomatyka do bram i drzwi Płytki drukowane

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaÿniki miniaturowe

RM85 przekaÿniki miniaturowe 58 RM85 RM85 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny, 20 A Monta na panel. (6.3 x 0.8)mm

1 zestyk zwierny i 1 zestyk rozwierny, 20 A Monta na panel. (6.3 x 0.8)mm Funkcje 65.31 65.61 20/30 A przekaênik mocy do płytki drukowanej lub złàcza typu Faston 65.31 Monta na panel 65.61 Monta na płytk drukowanà Cewka AC lub DC Zestyki bez kadmu 1 zestyk zwierny i 1 zestyk

Bardziej szczegółowo

Seria41-Niskiprzekaźnikdoobwodówdrukowanych A Funkcje

Seria41-Niskiprzekaźnikdoobwodówdrukowanych A Funkcje Seria4-Niskiprzekaźnikdoobwodówdrukowanych 8-2-6A Funkcje Standardowy miniaturowy przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych, wysokość 5,7 mm Napięcia cewki DC czułe, 400mW Bezpieczna separacja obwodów

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 110 R2 12 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

SERIA 45 Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych A

SERIA 45 Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych A SERI Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10-16 SERI Temperatura otoczenia do +105 C Do obwodów drukowanych - wyprowadzenia pinów bezpośrednio dla cewki i zestyków -.31 x310, 1 zestyk zwierny

Bardziej szczegółowo

Do obwodów drukowanych Podwójne piny. rysunek otworów monta owych

Do obwodów drukowanych Podwójne piny. rysunek otworów monta owych Funkcje.22.82 2 zestyki przełàczne 30 A.22 Monta na płytce drukowanej.82 Podłàczenia Faston 250 - monta na panel Bezpieczna separacja obwodów zgodna z EN 60335-1 OdległoÊç pomi dzy cewkà a zestykami: w

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy przekaźnik mocy 12 A

Miniaturowy przekaźnik mocy 12 A SЕRI Miniaturowy przekaźnik mocy 12 Piece przemysłowe i piekarniki Nadzór i zarządzanie energią elektryczną Silniki przemysłowe Wyłączniki i przełączniki Rozdzielnice Panele kontrolne Regały karuzelowe

Bardziej szczegółowo

Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A

Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A SЕRI Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 10-16 Sprzęt medyczny i stomatologiczny Systemy alarmowe Klimatyzacja Palniki, kotły i piece Zabawki i gry elektroniczne utomatyka do bram i drzwi Płytki drukowane

Bardziej szczegółowo

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe przekaÿniki miniaturowe RM87N-...-01 ❶ RM87N sensitive Styki bez kadmu Wysokoœæ 15,7 mm Napiêcie probiercze 5000 V / odleg³oœæ izolacyjna 10 mm Do obwodów drukowanych i gniazd wtykowych Akcesoria: gniazda

Bardziej szczegółowo

62.22/ /

62.22/ / SERI Przekaźnik mocy 16 SERI Przekaźnik mocy 16 do montażu do obwodów drukowanych 2 lub 3 zestyki przełączne lub zwierne (o zwiększonej przerwie 3 mm pomiędzy zestykami) Cewki C i DC Wzmocniona izolacja

Bardziej szczegółowo

Seria 65 - Przekaźnik mocy A Funkcje

Seria 65 - Przekaźnik mocy A Funkcje Seria 65 - Przekaźnik mocy 0-0 A Funkcje 65. 65.6 0/0 A przekaźnik mocy do płytki drukowanej lub złącza typu Faston 65. Montaż na panel do złączy typu Faston 50 65.6 Montaż na płytkę drukowaną Cewka AC

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych i gniazd z mechanicznie sprzężonymi zestykami 8 A

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych i gniazd z mechanicznie sprzężonymi zestykami 8 A Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych i gniazd z mechanicznie sprzężonymi zestykami 8 A SЕRIA Żurawie Ruchome schody Sprzęt medyczny i stomatologiczny Sprzęt szpitalny Regały karuzelowe Windy Windy

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik przemysłowy 6-10 A

Przekaźnik przemysłowy 6-10 A SЕRI Przekaźnik przemysłowy 6-10 Stocznie Podnośniki i dźwigi Oświetlenie dróg i tuneli Palniki, kotły i piece Maszyny stolarskie Rozdzielnice Panele kontrolne Systemy kontroli FINDER zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik subminiaturowy do PCB 6 A

Przekaźnik subminiaturowy do PCB 6 A SЕRIA Przekaźnik subminiaturowy do PCB 6 A Kopiarki Systemy Hi-Fi Pralki Systemy kontroli Zestawy elektroniczne Sprzęt medyczny i stomatologiczny Płytki drukowane Sterowniki Programowalne FINDER zastrzega

Bardziej szczegółowo

SERIA 85 Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Zasilanie AC/DC bez polaryzacji Montowany do gniazd serii 94

SERIA 85 Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Zasilanie AC/DC bez polaryzacji Montowany do gniazd serii 94 SERIA Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A SERIA Przekaźnik czasowy.02-2 zestyki przełączne 10 A.03-3 zestyki przełączne 10 A.04-4 zestyki przełączne 7 A Wielofunkcyjny Siedem zakresów czasowych od 0.05

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych A

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych A Funkcje 40.31 40.51 40.52 Standardowy miniaturowy przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych, z du à rezerwà mocy i najwi kszà iloêcià dopuszczeƒ. Monta PCB - bezpoêrednio na płytki lub poprzez gniazdo

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych A. Funkcje

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych A. Funkcje Funkcje 40.31 40.51 40.52 Standardowy miniaturowy przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych, z du à rezerwà mocy i najwi kszà iloêcià dopuszczeƒ. Monta PCB - bezpoêrednio na płytki lub poprzez gniazdo

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 9 2P P 4P Dane styków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje 7S.12...5110 7S.14...0220/0310 7S.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 7S.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R) 7S.14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R) 7S.16 z 6 zestyków (4

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R).16 z 6 zestyków (4 Z + 2 R) Do obwodów

Bardziej szczegółowo

Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A

Niski przekaźnik do obwodów drukowanych A SЕRI Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 3-5 - 8-12 - 16 Sprzęt medyczny i stomatologiczny Roboty przemysłowe utomatyka budynków Systemy kontroli Timery, kontrola oświetlenia utomatyka do bram i drzwi

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Seria - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A SERIA Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14

Bardziej szczegółowo

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A. Funkcje 56.32/ i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A. Funkcje 56.32/ i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd Funkcje.32/.34.32-0300 Miniaturowy przekaênik przemysłowy do gniazd Wyprowadzenia typu FASTON (Faston 187, 4.8x0.5mm) Cewki AC i DC Przycisk testujàcy, mechaniczny wskaênik zadziałania i blokada zestyków

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mocy 30 A SERIA 66. Przekaźnik mocy 30 A

Przekaźnik mocy 30 A SERIA 66. Przekaźnik mocy 30 A SERI SERI z 2 zestykami przełącznymi.22 Montaż na płytce drukowanej.82 Podłączenia Faston 250 - montaż na panel Bezpieczna separacja obwodów zgodna z EN 60335-1 Odległość pomiędzy cewką a zestykami: w

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Seria 46 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A

Seria 46 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A Seria - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A SERIA Funkcje.52.61 Do gniazda lub obwodów drukowanych.52-2 zestyki przełàczne 8 A.61-1 zestyk przełàczny 16 A Adapter do montowania na panel Cewka AC

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 140 2P P 4P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

SERIA RB Przekaźnik bistabilny 8 A

SERIA RB Przekaźnik bistabilny 8 A SERI Przekaźnik bistabilny 8 SERI Przekaźnik bistabilny do kontroli i sygnalizacji.14 Montowany na szynę DIN 35 mm (EN 60715).22 Montowany w gnieździe 11-pinowym typ 90.21 2 lub 4 zestyki przełączne Napięcie

Bardziej szczegółowo

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A. Funkcje 56.32/ /

Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A. Funkcje 56.32/ / Seria 56 - Miniaturowy przekaênik mocy 12A Funkcje 56.32/56.34 56.32-0300/56.34-0300 Miniaturowy przekaênik przemysłowy do gniazda Wyprowadzenia typu FASTON (Faston 187, 4.8x0.5mm) Cewki AC i DC Przycisk

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mocy A

Przekaźnik mocy A SЕRI Przekaźnik mocy 20-30 Kuchenki mikrofalowe i na podczerwień Pralki Palniki, kotły i piece Jacuzzi i wanny z hydromasażem Generatory prądu Rozdzielnice gregaty Silniki przemysłowe FINDER zastrzega

Bardziej szczegółowo

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A SERIA Funkcje Seria - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A.32.33.34 Miniaturowy przekaênik przemysłowy Do gniazd lub obwodów drukowanych Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1 Standard

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe przekaźniki czasowe 7-10 A

Przemysłowe przekaźniki czasowe 7-10 A Przemysłowe przekaźniki czasowe 7-10 A Timery, kontrola oświetlenia Sprzęt medyczny i stomatologiczny SЕRIA Suszarnie Windy Rozdzielnice Panele kontrolne FINDER zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Funkcje Wyrzutnik do demonta u przekaênika W module sprz gajàcym zintegrowane: moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki, wskaênik zadziałania

Bardziej szczegółowo

Stycznik modułowy A

Stycznik modułowy A Stycznik modułowy 25-40 - 63 A Pokoje hotelowe Oświetlenie ogrodowe i nocne Oświetlenie ulic i parkingów Oświetlenie łazienki Oświetlenie biura Panele sterowania pomp SЕRIA FINDER zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych A. Funkcje

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych A. Funkcje Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych 8-10 - 16 A Funkcje 40.31 40.51 40.52 Standardowy miniaturowy przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych, z du à rezerwà mocy i najwi kszà iloêcià

Bardziej szczegółowo

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A Seria - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A SERIA Funkcje.12.13.14 Miniaturowy przekaênik przemysłowy Do gniazd lub obwodów drukowanych Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1 Stopieƒ

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje Seria - Miniaturowy przekaźnik czasowy, - 0A Funkcje.0.0.0 Przekaźnik czasowy montowany do gniazd serii, lub zestyki przełączne zakresów czasowych od 0,0s do 00h Zakres czasu i funkcje wybierane przełącznikami

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A

Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A Seria 55 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 7-10 A Funkcje 55.12 55.13 55.14 Miniaturowy przekaênik przemysłowy Do gniazda lub obwodów drukowanych Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 110 R15 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10 A

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10 A SЕRIA Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10 A Palniki, kotły i piece Jacuzzi i wanny z hydromasażem Pralki Systemy Hi-Fi Lodówki Automatyka do żaluzji i okiennic Płytki drukowane Zestawy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

zestyk przełàczny 6A Do obwodów drukowanych lub gniazd Serii 93 A2 A rysunek otworów monta owych

zestyk przełàczny 6A Do obwodów drukowanych lub gniazd Serii 93 A2 A rysunek otworów monta owych Seria 34 - Wàski przekaênik elektromagnetyczny do gniazd i obwodów drukowanych 6 A Funkcje Wàski przekaênik elektromagnetyczny 1 zestyk przełàczny lub 1 zestyk zwierny, szerokoêç 5mm Do g stej zabudowy

Bardziej szczegółowo

SERIA 67 Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A

SERIA 67 Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A SERI Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 SERI Przekaźniki do obwodów drukowanych - przerwa zestykowa 3 mm 50 Przekaźnik mocy do inwerterów fotowoltaicznych Wersje 2 i 3 stykowe (styk zwierny z

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 132 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków / Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

SERIA 86 Moduły czasowe

SERIA 86 Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe SERIA Moduły czasowe do przekaźników i gniazd.00 - Wielofunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania.30 - Dwufunkcyjny z uniwersalnym napięciem zasilania Moduły czasowe serii.00 do

Bardziej szczegółowo

Seria 41 - Niski przekaênik do obwodów drukowanych A. Funkcje i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd

Seria 41 - Niski przekaênik do obwodów drukowanych A. Funkcje i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd Seria - Niski przekaênik do obwodów drukowanych 8-12 - 16 A SERIA Funkcje.31.52.61 Standardowy miniaturowy przekaênik do gniazd, wysokoêç 15.7 mm Monta PCB - bezpoêrednio na płytki lub poprzez gniazdo

Bardziej szczegółowo

7S S /0310 7S

7S S /0310 7S SERIA SERIA Moduł przekaźnikowy z mechanicznie sprzężonymi zestykami.12 z 2 zestykami (1 Z + 1 R).14 z 4 zestykami (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R).16 z 6 zestykami (4 Z + 2 R) Do obwodów bezpieczeństwa, zestyki

Bardziej szczegółowo

Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 55

Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaêników Serii 55 94.04 Patrz str. 7 Moduł Gniazdo Przekaênik Opis Mocowanie 99.02 94.02 55.32 Gniazdo z zaciskami Êrubowymi Na szyn DIN - Moduły sygnalizacyjne, 94.03 55.33 lub na płyt monta owà (EN 60715) EMC-przeciwprzepi

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A

Seria 85 - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A Seria - Miniaturowy przekaênik czasowy 7-10 A SERIA Funkcje.02.03.04 Przekaênik czasowy Przekaênik czasowy montowany do gniazd serii 94 2, 3 lub 4 zestyki przełàczne 7 zakresów czasowych od 0.05s do 100h

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - Przekaênik przemysłowy 6-10 A

Seria 60 - Przekaênik przemysłowy 6-10 A Funkcje 60.12 60.13 Przekaênik przemysłowy do gniazd serii 90 2 i 3 zestyki przełàczne Materiał zestyków w opcji bez kadmu Cewka AC i DC Zgodny ze standardami UL Wybór materiału zestyków Przycisk testujàcy

Bardziej szczegółowo

Modułowy przekaźnik monostabilny 20 A

Modułowy przekaźnik monostabilny 20 A Modułowy przekaźnik monostabilny 20 A Pokoje hotelowe Oświetlenie ogrodowe i nocne Oświetlenie ulic i parkingów Oświetlenie łazienki Oświetlenie biura Panele sterowania pomp SЕRIA FINDER zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A

Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 A SЕRI Przekaźniki do systemów fotowoltaicznych 50 Generatory prądu gregaty Panele sterowania pomp Windy dla niepełnosprawnych Falownik FINDER zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w katalogu

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15 2P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków R15 3P Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Modułowy przekaźnik impulsowy 16 A

Modułowy przekaźnik impulsowy 16 A Modułowy przekaźnik impulsowy 16 A Automatyka do żaluzji i okiennic ontrola oświetlenia korytarzy (w hotelach, biurach i szpitalach) Oświetlenie sypialni Oświetlenie salonu SЕRIA FINDER zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo