Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie witryn internetowych PHP/Java. (mgr inż. Marek Downar)"

Transkrypt

1 Tworzenie witryn internetowych PHP/Java (mgr inż. Marek Downar)

2 Co narzuca MVC? Architekturę aplikacji wykonaną w konwencji Model Widok - Kontroler Model reprezentacja danych i dostępu do nich Widok elementy interfejsu użytkownika Kontroler realizacja logiki biznesowej, sterowanie aplikacją, modułami

3 Zalety MVC Brak zależności kodowych warstwy modelu od warstwy widoku Łatwiejsza możliwość wprowadzania zmian do widoku (występuje częściej niż modelu) Przejrzystość aplikacji w strukturze Możliwość rozgraniczenia prac pomiędzy specjalistów z określonych dziedzin

4 Wady MVC struktura projektu wprowadzenie dodatkowej abstrakcji, wystąpienie nowych zachowań, całość trudniejsza do debugowania Zmiana modelu pociąga za sobą konieczność zmian wszystkich widoków na nim bazujących Trudne testowanie warstwy widoku

5 ORM Object-Relational Mapping Odwzorowanie obiektowo-relacyjne Przedstawienie modelu bazy danych przy pomocy podejścia obiektowego z zachowaniem relacji

6 Jak używać ORM? Każdej tabeli odpowiada klasa Każdemu polu w klasie odpowiada zmienna w klasie Realizacja zmian w bazie danych powinna być oparta na działaniu na klasach bez konieczności wprowadzania zapytań SQL

7 Zastosowanie ORM Gdzie go stosować? System wykorzystujący bazę danych jako źródło danych jest zapisany obiektowo Baza danych jest relacyjna (zawiera wskazania jednej tabeli na inną lub na siebie samą) Przy średnich i dużych projektach

8 Zalety ORM Developer operuje w całym projekcie wyłącznie na obiektach Brak konieczności znajomości zapytań SQL dla podstawowych operacji Utrzymywanie połączeń i zarządzanie nimi Wstępna ochrona przed atakami SQL Injection

9 Wady ORM Występowanie problemów z wydajnością Konieczność wprowadzania ręcznych zmian w ORM w przypadku bardziej skomplikowanych zapytań

10 OOP Powiązanie danych (pól) z zachowaniami (procedurami) w ramach obiektu (klasy) Różne w stosunku do pisania proceduralnego (gdzie brak jest powiązań między polami, a procedurami)

11 Zastosowanie OOP Jeśli można to wszędzie Dobre przedstawienie zależności komponentów Ułatwione testowanie wybranych komponentów z całej aplikacji Możliwość podmiany klasy zachowując interfejs wiążący ją z innymi

12 MVC, ORM, OOP Dobry projekt powinien umieć wiązać wszystkie wymienione elementy: MVC, ORM, OOP Powinien wspierać programistę w wytwarzaniu aplikacji zgodnie z wymienionymi zasadami Powinien ułatwiać testowanie, utrzymanie i zarządzanie zmianami w tworzonym projekcie zachowując pierwotną koncepcję

13 Kierunek rozwoju Pisanie aplikacji samodzielnie od podstaw w języku PHP: Monotonne i czasochłonne Wysoki nakład pracy potrzebny w wytworzenie koniecznych klas i funkcji podstawowych (ORM) Konieczność samodzielnego porządkowania plików w strukturze Jak można ułatwić sobie pracę pisząc w PHP i chcąc zachować wymienione standardy, a jednocześnie robić to wydajnie? Zastosować jeden ze szkieletów aplikacji webowej wspomagający developerów podczas pracy

14 CakePHP Darmowy framework służący do szybkiego wytwarzania aplikacji internetowych przy zachowaniu ich elastyczności i modyfikowalności Szerokie i aktywne community Dogodne licencjonowanie Kompatybilność z PHP 4 i 5 Zgodność z MVC Zintegrowany generator CRUD Wbudowany mechanizm walidacji formularzy Lokalizacja, cache, ACL...

15 Model MVC w CakePHP

16

17 Komponenty Wspomagają kontrolery, posiadając własny element logiki biznesowej. beforefilter() - wykonanie przed logiką kontrolera BeforeRender() - wykonanie po logice kontrolera ale przed wygenerowaniem widoku AfterFilter() - wykonanie po logice kontrolera oraz po wygenerowaniu widoku.

18 Helpery Tak jak komponenty dla kontrolerów elementy wpomagają generowanie widoku Wykorzystywane w różnych widokach, bądź w widokach generowanych z listy

19 Behaviours Tak jak komponenty oraz helpery, zachowania dodają nową funkcjonalność po stronie modelu aplikacji beforefind() afterfind() beforevalidate() beforesave() aftersave() beforedelete() afterdelete()

20 CakePHP typowe żądanie

21 Struktura folderów Config - pliki konfiguracyjne, szczegóły połączenia z bazą danych, uruchamiania, konfiguracja podstawowa silnika Controllers zawiera kontrolery i komponenty aplikacji Libs zawiera własne biblioteki Locale pliki internacjonalizacji Models źródła danych, modele i zachowania (behaviours) Plugins dodatki Tmp pliki tymczasowe Vendors biblioteki i klasy pochodzące od innych dostawców

22 Konwecje CakePHP Plik zawierający klasę MojaKlasa powinien posiadać nazwę moja_klasa.php MojController moj_controller.php MojComponent, MojBehaviour, MojView, MojHelper moj.php Nazwy kontrolerów dla danej tabeli modelu są w liczbie mnogiej (model User kontroler UsersController) Tabela w bazie danych: "people" Model opisujący tę tabelę: "Person" (/app/models/person.php) Klasa kontrolera: "PeopleController" (/app/controllers/people_controller.php) widok /app/views/people/index.ctp

23 Kontroler (1) Klasa AppController zdefiniowana w /app/app_controller.php powinna zawierać metody wspólne dla wszystkich kontrolerów aplikacji <?php?> # /app/controllers/recipes_controller.php class RecipesController extends AppController { } function view($id) { } function share($customer_id, $recipe_id) { } function search($query) { }

24 Kontroler (2) Zdefiniowane atrybuty class RecipesController extends AppController { var $name = 'Recipes'; var $uses = array('recipe', 'User'); var $helpers = array('ajax'); var $components = array(' '); }

25 Kontroler (3) - dane $this->params['form'] $this->params['admin'] $this->params['bare'] $this->params['isajax'] $this->params['action'] $this->data

26 Kontroler(4) - metody set(string $var, mixed $value) render(string $action, string $layout, string $file) redirect(mixed $url, integer $status, boolean $exit) flash(string $message, string $url, integer $pause, string $layout) beforefilter() beforerender() afterfilter() string referer(mixed $default = null, boolean $local = false) loadmodel(string $modelclass, mixed $id)

27 Model(1) class Ingredient extends AppModel { } var $name = 'Ingredient'; class IngredientsController extends AppController { } function index() { $ingredients = $this->ingredent->find('all'); //$ingredients = $this->recipe->ingredient->find('all'); $this->set('ingredients', $ingredients); }

28 Model(2) find($type, $params) array( 'conditions' => array('model.field' => $thisvalue), 'recursive' => 1, //int 'fields' => array('model.field1', 'DISTINCT Model.field2'), 'order' => array('model.created', 'Model.field3 DESC'), 'group' => array('model.field'), 'limit' => n, //int 'page' => n, //int 'offset'=>n, //int 'callbacks' => true )

29 Model(3) zapisywanie danych W kontrolerze function edit($id) { if(!empty($this->data)) { if($this->recipe->save($this->data)) { $this->session->setflash("recipe Saved!"); $this->redirect('/recipes'); } } $this->data = $this->recipe->findbyid($id); }

30 Widok set() - analogiczna metoda jak dla kontrolera, umieszczenie zmiennej w viewvar (do wykorzystania dla elementów, które będą później renderowane, np. layoutu) getvar() - pobieranie zawartości zmiennej z viewvar error() - wyświetla błąd na stronie element() - wyświetla element, partial uuid() - generuje automatyczne ID dla danego elementu drzewa DOM

31 Nawigacja echo $html->link('view Post', array('controller' => 'posts', 'action' => 'index')) echo $this->html->link( ('TranslatedText', true), 'http://www.example.org')

32 I18n Internacjonalizacja strona w wielu językacj Wykorzystanie funkcji () w celu oznaczenia tekstu do tłumaczenia Stworzenie plików /app/locale/pol/lc_messages/default.po msgid token msgstr zamiennik Zmiana języków Configure::write('Config.language', 'pol'); // dla całej aplikacji $this->session->write('config.language', 'pol'); // dla użytkownika

33 Paginacja Kontroler var $paginate = array( 'limit' => 10); $data = $this->paginate('post'); $this->set('data', $data); Widok <?php echo $this->paginator->sort('title', 'title');?> <?php echo $this->paginator->numbers();?> <?php echo $this->paginator->prev('«previous', null, null, array('class' => 'disabled'));?> <?php echo $this->paginator->next('next»', null, null, array('class' => 'disabled'));?> <?php echo $this->paginator->counter();?>

34 Uwierzytelnianie var $components = array('auth', 'Session'); (AppController) Wykorzystanie ACO oraz ARO Automated-tool-for-creating- ACOs#!/view/1543/Simple-Acl-controlled- Application $this->session->read('auth.user')

35 Sesja - koszyk Utworzenie własnej klasy i umieszczenie jej w katalogu apps/vendors Przed wykorzystaniem import klasy dla danego kontrolera bądź dla całej aplikacji AppController w funkcji beforefilter() App::import('Vendor', 'Koszyk',array('file' => 'Koszyk.class.php')); Umieszczenie obiektu w sesji Pobranie obiektu z sesji $kosz = new Koszyk(); $this->session->write("koszyk.kosz",$kosz); <?php $kosz = $this->session->read("koszyk.kosz")?>

36 Sesja - koszyk <?php class Koszyk{ var $items = array(); public function drukuj(){ echo "Twój koszyk (".count($this->items).")";} public function pokaz(){foreach($this->items as $item){echo $item;}} public function add_to_cart($item){} public function rem_from_cart($item){} }?>

37 Flash Zmienne tymczasowe działające tylko w obrębie następnego żądania $this->session->setflash( ('Invalid post', true)) echo $this->session->flash('auth');

38 Pluginy komentarzy Wyszukiwania TinyMCE Tagi migracja

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki

Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki Plan wykładu Wprowadzenie do ASP.NET Omówienie środowiska pracy Przykładowy projekt Omówienie komponentów składowych projektu ASP.NET Utworzenie i omówienie

Bardziej szczegółowo

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI 1 Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Piotr Nitecki Nr albumu 7502 Framework do deklaratywnego tworzenia GUI Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Rails. Receptury. Zbiór gotowych rozwi¹zañ dla twórców aplikacji internetowych. Instalacja i uruchomienie œrodowiska

Rails. Receptury. Zbiór gotowych rozwi¹zañ dla twórców aplikacji internetowych. Instalacja i uruchomienie œrodowiska Rails. Receptury Autor: Rob Orsini T³umaczenie: ukasz Piwko, Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-1049-5 Tytu³ orygina³u: Rails Cookbook Format: B5, stron: oko³o 300 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Ruby on Rails. Wprowadzenie

Ruby on Rails. Wprowadzenie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do framework a Symfony

Wprowadzenie do framework a Symfony Wprowadzenie do framework a Symfony dr Tomasz Jach WWW: E-mail: Adres: Instytut Informatyki ul. Będzińska 39 41-200 Sosnowiec Pokój 214 Telefon: 32 3689765 Zaliczenie zajęć: kolokwium + projekt + praca

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu Model widok i kontroler Model widok i kontroler Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 29 listopada 2011 V1.1 1/ 40 Model widok i kontroler Spis treści

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Projektowanie. wykład prowadzi Mikołaj Morzy. Projektowanie

Zaawansowane aplikacje internetowe. Projektowanie. wykład prowadzi Mikołaj Morzy. Projektowanie Projektowanie wykład prowadzi Mikołaj Morzy Projektowanie 1 Plan wykładu Projektowanie warstwy prezentacji Sesja, kontrola dostępu, duplikacja, walidacja Złe praktyki w warstwie prezentacji Projektowanie

Bardziej szczegółowo

System do uzgadniania terminów spotkań

System do uzgadniania terminów spotkań Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Wrzeszcz Nr albumu: 209308 System do uzgadniania terminów spotkań Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE MDE W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

HEPI wielojęzykowy komunikator internetowy w świecie 3D

HEPI wielojęzykowy komunikator internetowy w świecie 3D Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Bedyński Nr albumu: 239764 HEPI wielojęzykowy komunikator internetowy w świecie 3D Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA Praca

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łukasz Kidziński Nr albumu: 234151 Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Bardziej szczegółowo