Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej stan prac styczeń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej stan prac styczeń 2009. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej"

Transkrypt

1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej stan prac styczeń 2009 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2 Porządek prezentacji Główne załoŝenia projektu, sposób podejścia do interwencji, wnioski wynikające z wytycznych oraz prawa UE Stosowane rozwiązania technologiczne: rekomendowane technologie, algorytm projektowania sieci, aktualny stan koncepcji (wyniki wstępne, do potwierdzenia po wykonaniu wojewódzkich Studiów Wykonalności) Wymogi prawne i docelowa organizacja eksploatacji sieci: ramy prawne przedsięwzięcia, współpraca z Operatorem Infrastruktury i pozostałymi operatorami: zasady udostępniania sieci, budowania modelu ekonomicznego, wzajemnych obowiązków i rozliczeń Otoczenie projektu - rynek usług telekomunikacyjnych, badanie zaburzenia konkurencyjności, ramy prawne i regulacyjne Aspekty ekonomiczne: model ekonomiczny, koszty kwalifikowane, zasady wyliczania luki finansowej, pomoc publiczna w projekcie i wynikające z tego obowiązki (notyfikacja), Dalsze kroki - organizacja prac w projekcie (sekwencja działań, orientacyjny harmonogram, współpraca z samorządami na szczeblu wojewódzkim)

3 Polska Wschodnia stan faktyczny Na początku 2007 r. ponad milion gospodarstw domowych w województwach Polski Wschodniej nie miało dostępu do Internetu szerokopasmowego, Powód? ograniczony zasięg istniejących sieci telekomunikacyjnych, techniczne nieprzystosowanie sieci abonenckich operatorów telefonii stacjonarnej do realizacji usług szerokopasmowych.

4 Województwo podkarpackie wyniki inwentaryzacji węzły z moŝliwością dostępu na poziomie 6Mbps trasy istniejącej sieci szkieletowej

5 SSPW ZałoŜenia projektu Cel projektu - zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla: 90% gospodarstw domowych 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców. Realizacja projektu: Budowa na zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym terenach infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, naleŝące do róŝnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci szkieletowe (budowa elementów pasywnych, takich jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych). Bez podjęcia interwencji publicznej znaczna część mieszkańców Polski Wschodniej nie będzie miała moŝliwości taniego dostępu do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej.

6 SSPW model eksploatacji Sieci szkieletowe Operatorzy sieci szkieletowej Istniejącalub planowana infrastruktura operatorów telekomunikacyjnych Regionalne Sieci szkieletowe Właściciel infrastruktury Operator infrstrukury Infrastruktura budowana w ramach projektu SSPW Sieci dostępowe Operatorzy sieci dostępowych Użytkownicy końcowi usług Sieci przyłączone do RSS, budowane po zakończeniu realizacji projektu SSPW

7 SSPW model eksploatacji (2) Operator dla Operatorów (Carrier of Carriers) zarządza powstałą infrastrukturą NIE obsługuje uŝytkowników końcowych sprzedaje na równych zasadach usługi wszystkim chętnym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym Operator sieci dostępowych obsługuje uŝytkowników końcowych buduje własną sieć dostępową lub korzysta z istniejącej

8 3b 4a Sposoby uŝytkowania sieci Rynek Instytucje publiczne UŜytkownik końcowy UŜytkownik końcowy UŜytkownik końcowy 4b 1b 2b Operator rynku publicznego: - usługa detaliczna Operator usług A: - usługa detaliczna - usługa hurtowa Umowa 2c Operator usług B: - usługa detaliczna - usługa hurtowa Umowa 4c Umowa 3c 1a 3a Operator Infrastruktury: - usługa hurtowa 2a Infrastruktura prywatna A Infrastruktura publiczna

9 Zarządzanie projektem - InŜynier kontraktu Eksploatacja infrastruktury Operator Infrastruktury Eksploatacja sieci Budowa sieci Przygotowanie wymagań i warunków eksploatacji Wyłonienie Operatora Infrastruktury Udostępnianie infrastruktury odbiorcom Rozliczanie wykorzystania infrastruktury Przygotowanie wymagań przetargowych Wyłonienie wykonawcy (wykonawców) Wybudowanie infrastruktury pasywnej Dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej Odbiór i przekazanie do eksploatacji Studium W ykonalności Szczegółowe określenie sposobu interwencji (koncepcja techniczna) Oszacowanie kosztów inwestycji Analiza rynku i dopuszczalności interwencji Analiza pomocy publicznej Wyznaczenie dopuszczalnego poziomu dofinansowania Czas Fazy projektu Badanie podaŝy (inw entaryzacja) Określenie podaŝy Wyznaczenie obszarów-kandydatów do interwencji

10 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Właściciel sieci: wybudowana infrastruktura będzie własnością województw Polski Wschodniej. Zarządzanie siecią zasady: zarządzaniem siecią zajmuje się operator infrastruktury, świadczy usługi i udostępnia infrastrukturę na przejrzystych i na równych dla wszystkich zasadach, Operator infrastruktury nie będzie dostarczał usług klientom końcowym. Sieci będzie otwarta dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe odbiorcom końcowym

11 Zasady interwencji Interwencja publiczna nie moŝe naruszać równowagi rynkowej. W związku z tym będzie prowadzona zgodnie wytycznymi sformułowanymi w oparciu o zalecenia Komisji Europejskiej oraz europejskich organów regulacyjnych. Podstawowe zasady to: dokonywanie interwencji na odpowiednim etapie rozwoju rynku, utworzenie sieci o otwartym dostępie dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych (technicznie jak i organizacyjnie), minimalizacja barier przyjęcia, stymulowanie i agregacja zapotrzebowania, zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej, szczegółowa analiza zagroŝeń projektu w celu wyeliminowania ryzyk innych, niŝ zakładano skutków interwencji.

12 Schemat analizy Określenie potrzeb w zakresie uŝytkowania sieci szerokopasmowej (analiza popytu). Na bazie tej analizy dokonuje się oszacowania zapotrzebowania na usługi hurtowe. Określenie obecnego stopnia ich zaspokojenia (analiza podaŝy). Określenie moŝliwości zaspokojenia jeszcze niezaspokojonych potrzeb przez rynek (analiza trendów podaŝy). Określenie uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych dla zaspokojenia jeszcze niezaspokojonych potrzeb w wyniku interwencji publicznej.

13 Określenie Decyzja o interwencji faktu interwencji czyli Ŝe dana interwencja jest zasadna, sposobu interwencji czyli w jaki sposób realizowana jest interwencja (stosowane rozwiązania technologiczne, rozwiązania organizacyjne i operacyjne, w tym harmonogram działań), poziomu interwencji czyli jaka ilość środków jest przeznaczona na interwencję i jaki jest jej zasięg (geograficzny jak i rynkowy).

14 Klasyfikacja obszarów obszary białe : całkowity brak podaŝy usług szerokopasmowego dostępu do Internetu (przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie świadczą takich usług na danym obszarze lub ich uzyskanie jest ograniczone barierami, np. ekonomicznymi, które ograniczają dostęp potencjalnych klientów) obszary szare : istnieje infrastruktura szkieletowa i dystrybucyjna tylko jednego operatora (zazwyczaj sieć operatora zasiedziałego ) obszary czarne : usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane poprzez dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych skutecznie konkurujących ze sobą na danym obszarze

15 Metodyka interwencji Dla kaŝdego województwa projektuje się autonomiczne lecz połączone ze sobą sieci szerokopasmowe. Sieć szerokopasmowa poszczególnych województw składa się z trzech segmentów: szkieletu, sieci dystrybucyjnej i sieci dostępowej. Projekt nie obejmuje sieci dostępowej. Od strony logicznej szkielet tworzą węzły sieci i ich połączenia. Węzły te pełnią funkcje zarówno węzłów tranzytowych, jak i węzłów dystrybucyjnych dla przyłączonych do nich segmentów sieci dystrybucyjnych. Zasadność wyznaczenia miejsc budowy jest następnie weryfikowana poprzez analizę rentowności hipotetycznego efektywnego operatora na poziomie operacyjnym. Sieć szkieletowa budowana jest w topologii pierścienia, bądź kilku połączonych ze sobą pierścieni. Sieć dystrybucyjna budowana jest w topologii drzewa.

16 Metodyka interwencji (2) Połączenia sieci w pierwszej kolejności projektowane są wzdłuŝ dróg utwardzonych lub innych tras wyznaczanych przez prawo drogi skupione w ręku jednego dysponenta np. linie kolejowe, linie energetyczne, rurociągi, itp. Sieć jest projektowana w jednolitej (z moŝliwie niewielkimi odstępstwami) technice optycznej, co nie wyklucza wykorzystania innych technik (przede wszystkim radiowych) jako uzupełniające. Podstawowym protokołem funkcjonującym w sieci będzie protokół IP. Obsadzenie węzłów sprzętem aktywnym odbywa się od węzłów szkieletowych i podlega równieŝ analizie ekonomicznej. Samorządy będą zachęcane, by udostępniać pomieszczenia dla celów kolokacyjnych, a równieŝ tereny pod współdzielone lokalizacje dla urządzeń sieci dostępowych operatorów wykorzystujących sieci wybudowane w ramach projektu.

17 Podjęcie decyzji o interwencji Potencjalne obszary interwencji: teren atrakcyjny komercyjnie inwestycja na danym terenie jest opłacalna i zapewnia zwrot z zaangaŝowanego kapitału. Nie ma przesłanek do angaŝowania środków publicznych. teren nieatrakcyjny komercyjnie dodatni wynik operacyjny. W tym przypadku inwestycja jest komercyjnie nieopłacalna, natomiast po jej dokonaniu przychody pokrywają koszty czyli istnieje moŝliwość utrzymania sieci. W tej sytuacji istnieje uzasadnienie interwencji, a wyliczona luka finansowa określa jej dopuszczalną wysokość. teren nieatrakcyjny komercyjnie ujemny wynik operacyjny. W tym przypadku inwestycja jest komercyjnie nieopłacalna, dodatkowo po jej dokonaniu przychody nie pokrywają kosztów czyli nie ma moŝliwości utrzymania sieci z generowanych przy jej wykorzystaniu przychodów. Realizacja takiego projektu wiązałaby się z koniecznością bieŝącego dofinansowywania kosztów utrzymania infrastruktury. Decyzja o podjęciu interwencji w takiej sytuacji jest moŝliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pod warunkiem, Ŝe wskazane zostanie źródło, z którego będą pokrywane dotacje. W przypadku natrafienia na przypadek C w procesie określania obszarów interwencji będą eliminowane jak najmniejsze obszary białe lub szare.

18 Dopuszczalność interwencji Oszacowanie dla wyznaczonych do interwencji obszarów pomocy publicznej i określenie jej dopuszczalności, a takŝe luki finansowej dla projektu. Pomoc publiczna musi być przetestowana w odniesieniu do: operatora infrastruktury (OI), dostawców usług, przedsiębiorców korzystających z sieci jako uŝytkownicy końcowi. Wytyczne co do pomocy publicznej w dalszej części prezentacji

19 Eksploatacja analiza rynku Czynniki kształtujące rentowność Operatora Infrastruktury Koszty inwestycyjne Przychody z eksploatacji sieci Koszty eksploatacji sieci Renta dzierŝawna płacona właścicielowi sieci Operator Infrastruktury powinien być rentowny, jednak nie przekraczając dopuszczalnego poziomu rentowności (WACC) Renta dzierŝawna głównym mechanizmem sterowania Wpływ na konkurencyjność zastosowanie testu 3 kryteriów

20 Ocena konkurencyjności test trzech kryteriów (zalecenie KE z 17 grudnia 2007 w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej ) Stosowany w unijnych ramach prawnych dla sieci i usług łączności elektronicznej do analizowania rynków pod kątem uzasadnienia nakładania obowiązków regulacyjnych: Pierwszym kryterium jest obecność wysokich trwałych barier w dostępie do rynku. Mogą one mieć charakter strukturalny, prawny lub regulacyjny. NaleŜy przy tym brać pod uwagę, Ŝe bariery te na danym rynku mogą z czasem zanikać. Drugie kryterium zakłada, Ŝe analizowany rynek bez interwencji nie zmierza w kierunku efektywnej konkurencji w odpowiednim horyzoncie czasowym. Trzecie kryterium stanowi, Ŝe ogólne przepisy o ochronie konkurencji są niewystarczające, by usunąć nieprawidłowości rynkowe. Statystyczna ocena udziału poszczególnych operatorów w danym runku w ujęciu wartościowym i rzeczowym.

21 SSPW -Technologia

22 Aktualny stan koncepcji Przyjęto następujące załoŝenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: Dla kaŝdego województwa Polski wschodniej projektuje się autonomiczne lecz połączone sieci szerokopasmowe. Sieć szerokopasmowa dla pojedynczego województwa składa się z dwóch warstw: warstwy szkieletu sieci i warstwy dystrybucyjnej. Od strony logicznej warstwę szkieletu tworzą węzły sieci i ich Od strony logicznej warstwę szkieletu tworzą węzły sieci i ich połączenia. Węzły te pełnią funkcje zarówno węzłów tranzytowych, jak i węzłów dystrybucyjnych dla skojarzonych z nimi sieci dystrybucyjnych. Wybrane węzły szkieletu realizują funkcje punktów styku z sieciami innych operatorów. W sieciach dystrybucyjnych zakończenia sieci stanowią punkty dystrybucyjne, na bazie których moŝliwa jest w dalszej kolejności budowa sieci dostępowych. W punktach dystrybucyjnych moŝliwa jest budowa węzłów dostępowych dla operatorów sieci dostępowych lub budowa łączy do węzłów dostępowych zlokalizowanych w innym miejscu

23 Aktualny stan koncepcji Przyjęto następujące załoŝenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: Sieć szkieletowa budowana jest w topologii pierścienia, bądź kilku połączonych ze sobą pierścieni. Sieć dystrybucyjna budowana jest w topologii drzewa. Od strony fizycznej węzły sieci szkieletowej oraz zakończenia sieci dystrybucyjnych znajdują się w konkretnych lokalizacjach, toŝsamych z istniejącymi miejscowościami na rozpatrywanym obszarze Polski. Sieci dystrybucyjne obejmą swoim zasięgiem obszar całych województw. Sieć jest projektowana w jednolitej (z moŝliwie niewielkimi odstępstwami) technologii optycznej. Połączenia sieci przebiegają wzdłuŝ dróg utwardzonych.

24 Architektura logiczna sieci rekomenduje się zastosowanie sieci hierarchicznej z siecią węzłów centralnych. Zakłada się, Ŝe tworzona sieć będzie miała dwie warstwy: sieć szkieletową (zawierającą węzły centralne), sieć dystrybucyjną

25 Aktualny stan koncepcji Przyjęto następujące załoŝenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: Dla kaŝdego województwa Polski wschodniej projektuje się odrębne i niezaleŝne sieci szerokopasmowe. Sieć szerokopasmowa dla pojedynczego województwa składa się z dwóch warstw: warstwy szkieletu sieci i warstwy dystrybucyjnej. Od strony logicznej warstwę szkieletu tworzą węzły sieci i ich Od strony logicznej warstwę szkieletu tworzą węzły sieci i ich połączenia. Węzły te pełnią funkcje zarówno węzłów tranzytowych, jak i węzłów dystrybucyjnych dla skojarzonych z nimi sieci dystrybucyjnych. Wybrane węzły szkieletu realizują funkcje punktów styku z sieciami innych operatorów. W sieciach dystrybucyjnych zakończenia sieci stanowią punkty dystrybucyjne, na bazie których moŝliwa jest w dalszej kolejności budowa sieci dostępowych. W punktach dystrybucyjnych moŝliwa jest budowa węzłów dostępowych dla operatorów sieci dostępowych lub budowa łączy do węzłów dostępowych zlokalizowanych w innym miejscu

26 Aktualny stan koncepcji Przyjęto następujące załoŝenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: Sieć szkieletowa budowana jest w topologii pierścienia, bądź kilku połączonych ze sobą pierścieni. Sieć dystrybucyjna budowana jest w topologii drzewa. Od strony fizycznej węzły sieci szkieletowej oraz zakończenia sieci dystrybucyjnych znajdują się w konkretnych lokalizacjach, toŝsamych z istniejącymi miejscowościami na rozpatrywanym obszarze Polski. Sieci dystrybucyjne obejmą swoim zasięgiem obszar całych województw. Sieć jest projektowana w jednolitej (z moŝliwie niewielkimi odstępstwami) technologii optycznej. Połączenia sieci przebiegają wzdłuŝ dróg utwardzonych lub innych obiektów liniowych (prawo drogi).

27 Wstępna koncepcja sieci na terenie województwa podkarpackiego (wariant minimalny)

28 Wstępna koncepcja sieci na terenie województwa podkarpackiego (wariant minimalny) długość sieci szkieletowej: długość sieci dystrybucyjnej: liczba węzłów szkieletowych: 14 liczba węzłów dystrybucyjnych: km 555 km ludność w zasięgu sieci: 90,04%

29 Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowej dla województwa podkarpackiego na lata Sumaryczna długość linii światłowodowych tworzących zarówno rdzeń sieci jak i sieci dostępowe jest równa 2480 km. Uwzględniając fakt, Ŝe na pewnych odcinkach przebiegi trasowe linii światłowodowych rdzenia sieci i sieci dostępowej są wspólne, realizacja szerokopasmowej sieci wojewódzkiej, w zakresie sieci fizycznej oznacza budowę 1870 km linii światłowodowych, w tym: linii światłowodowych rdzenia sieci 960 km linii światłowodowych sieci dostępowych 910 km;

30 Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowej dla województwa podkarpackiego na lata

31 Wstępna koncepcja sieci na terenie województwa podkarpackiego (wariant maksymalny)

32 Podkarpacka Radiowa Sieć Szerokopasmowa Sieć WiMAX - projekt komplementarny do sieci kablowej planowana liczba stacji bazowych: 52 planowa liczba podłączonych jednostek: ok planowane pokrycie terenu: 80% planowane pokrycie ludności: 95% W drugim etapie eksploatacji sieci (po uruchomieniu sieci kablowej) duŝa część stacji bazowych będzie podłączona do sieci transmisji danych Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

33 SSPW Ramy prawne

34 Aspekty prawne ZałoŜenia Analiza form organizacyjnych Operatora Infrastruktury

35 SSPW Aspekty prawne załoŝenia Wybudowana infrastruktura teleinformatyczna stanowić będzie mienie samorządu województwa. Zarządzaniem siecią oraz świadczeniem usług telekomunikacyjnych innym operatorom zajmował się będzie Operator Infrastruktury (zwany dalej takŝe OI). Przedmiotem stosunków cywilno-prawnych pomiędzy Przedmiotem stosunków cywilno-prawnych pomiędzy samorządem województwa a OI jest zespół składników majątkowych składających się na infrastrukturę teleinformatyczną, częściowo przygotowany do świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmujący w szczególności kanalizację teletechniczną, przewody, światłowody, maszty, studnie, węzły telekomunikacyjne, opisane szczegółowo w specyfikacji technicznej/ protokole inwentaryzacji itp.

36 SSPW Aspekty prawne załoŝenia (2) W zakresie przyszłego zarządzania infrastrukturą techniczną oraz wykonywania czynności operatorskich przez operatora infrastruktury, mamy do czynienia z zagadnieniem gospodarowania majątkiem województwa a nie powierzeniem usług komunalnych innym, dozwolonym przez prawo podmiotom. Operatorem Infrastruktury będzie przedsiębiorca Operatorem Infrastruktury będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne, nie będący operatorem sieci dostępowych ani dostawcą usług w tych sieciach, świadczący, w oparciu o udostępniony w drodze umowy przez samorząd województwa majątek w postaci infrastruktury teleinformatycznej oraz własne zasoby, innym operatorom, na przejrzystych i nie dyskryminujących zasadach, usługi dostępu telekomunikacyjnego a takŝe usługi i udogodnienia towarzyszące, umoŝliwiające lub wspierające świadczenie usług dostępu telekomunikacyjnego.

37 SSPW Aspekty prawne analiza form organizacyjnych OI Jednostka organizacyjna województwa (w tym zakład budŝetowy) brak moŝliwości stosowania: nie spełnia kryterium przedsiębiorcy moŝe zostać powołana wyłącznie w celu realizacji zadania ze sfery uŝyteczności publicznej Wojewódzka spółka kapitałowa brak moŝliwości stosowania: zadania OI wykraczają poza zakres działania w sferze uŝyteczności publicznej podejmowanego w ramach zadań własnych województwa zadania OI nie stanowią zarazem dopuszczalnej, poza tą sferą, działalności spółki wojewódzkiej ograniczonej do czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych słuŝących rozwojowi województwa

38 SSPW Aspekty prawne analiza form organizacyjnych OI (2) Partnerstwo publiczno-prywatne forma nie rekomendowana mając na uwadze względy praktyczne związane z niezwykle sformalizowanymi warunkami, które muszą zostać spełnione przed zawarciem umowy o p.p.p., w szczególności konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy efektywności oraz zagroŝeń związanych przedsięwzięciem. Rekomendacja: Mając na uwadze, Ŝe z przyczyn wyŝej przedstawionych, nie Mając na uwadze, Ŝe z przyczyn wyŝej przedstawionych, nie jest moŝliwe realizowanie zadań operatora infrastruktury zarówno w formie zakładu budŝetowego województwa jak i kapitałowej spółki wojewódzkiej lub spółki z udziałem województwa a partnerstwo publiczno-prywatne jest modelem trudno osiągalnym, rekomendujemy ukształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy samorządem województwa a Operatorem Infrastruktury w drodze umowy cywilno-prawnej.

39 SSPW Aspekty prawne istotne elementy umowy z OI Przedmiot umowy Oddanie operatorowi infrastruktury do uŝywania na czas oznaczony zespołu składników majątkowych składających się na infrastrukturę teleinformatyczną, częściowo przygotowaną do świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmującą w szczególności kanalizację teletechniczną, przewody, światłowody, maszty, studnie, węzły telekomunikacyjne, opisane szczegółowo w specyfikacji technicznej/protokole inwentaryzacji itp. Obowiązki województwa Oddanie operatorowi infrastruktury do uŝywania na czas oznaczony przedmiotu umowy Obowiązki Operatora Infrastruktury UŜywanie przedmiotu umowy zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki. Zachowanie przedmiotu umowy przez cały okres jej trwania w stanie nie pogorszonym, w szczególności wykonywanie wszelkich czynności związanych z jego utrzymaniem, konserwacją i naprawami oraz ponoszenie kosztów z tym związanych

40 SSPW Aspekty prawne istotne elementy umowy z OI (2) Obowiązki Operatora Infrastruktury (cd.): Uzupełnienie oddanej do uŝywania infrastruktury teleinformatycznej Województwa własnymi zasobami. Nieprzerwane świadczenie usług innym operatorom (przedsiębiorcom telekomunikacyjnym). Stosowanie wobec innych operatorów wzory umów uprzednio zatwierdzone przez Województwo. Terminowe regulowanie czynszu dzierŝawnego. Prowadzenie rachunkowości na zasadach przewidzianych dla rachunkowości regulacyjnej. Równe traktowanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ustalanie opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty oraz prowadzenia rachunkowości w sposób umoŝliwiający ustalenie tych kosztów. Wysokość opłat podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Województwo.

41 SSPW Aspekty prawne istotne elementy umowy z OI (3) Wynagrodzenie (czynsz dzierŝawny): Operator jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Województwa miesięcznego czynszu dzierŝawnego. Wysokość stawki czynszu zostaje ustalona w oparciu o następujące parametry: Przychody z eksploatacji sieci (PEŚ) określane jako iloczyn uśrednionej ceny taryfowej 1 Mb/s dla odbiorcy hurtowego iśredniego waŝonego zapotrzebowania na gospodarstwo domowe. Koszty eksploatacji sieci (KEŚ) obliczone na podstawie wszystkich składników kosztowych, takich jak usługi obce, zuŝycie materiałów i energii, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe, amortyzacja. Koszty inwestycyjne (KI) wyznaczone na podstawie kosztów wybudowania infrastruktury teleinformatycznej wyposaŝonej adekwatnie do określonych w analizie popytu potrzeb, w obliczeniach odzwierciedlane w poziomie amortyzacji Czynsz dzierŝawny będzie w trakcie trwania umowy weryfikowany.

42 Opłata za Internet Operator usług Usługa, opłaty Opłaty Właściciel sieci (województwo) Opłata dzierŝawna Operator Infrastrukutury Opłaty Operator usług Usługa, opłaty Inwestycja Utrzymanie Koszty Opłaty Opłaty Operator usług Operator usług Usługa, opłaty Usługa, opłaty Odbiorcy końcowi Infrastruktura telekomunikacyjna Usługi obce: - serwis dostawców sprzętu, - usługi podwykonawców, - koszty dzierŝawy miejsc kolokacji, - koszty dzierŝawy miejsc na masztach, - opłata za dzierŝawę linii światłowodowych, - ubezpieczenie majątku, usługi ochrony mienia, - usługi związane z bieŝącą konserwacją sieci i jej naprawami/remontami, - usługi pocztowe, faksowe, telefoniczne - koszty sprzątania, czynsz, inne. ZuŜycie materiałów i energii: - zuŝycie energii, - zuŝycie wody, gazu, - zuŝycie paliwa samochodowego, - zuŝycie materiałów biurowych, - wartość środków obrotowych. SprzedaŜ pasma DzierŜawa infr. pasywnej SprzedaŜ dostępu do Internetu Usługa sieci VPN Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Podatki i opłaty: - podatek od nieruchomości, - opłata za prawo drogi. Pozostałe koszty rodzajowe

43 SSPW Aspekty prawne istotne elementy umowy z OI (4) Kontrola województwa Celem zapewnienia Województwu kontroli nad majątkiem powierzonym operatorowi oraz prawidłowej realizacji zobowiązań nałoŝonych na Operatora, w szczególności w 3 i nast., umowa zostaje zawarta pod warunkiem powołania do rady nadzorczej spółki operatora osoby wskazanej przez Województwo. Operatorowi przysługuje sprzeciw wobec wskazanej przez województwo kandydatury, który ma charakter wiąŝący, z tym, Ŝe kolejny zaproponowany kandydat nie moŝe juŝ zostać wykluczony w powyŝszym trybie. Operator jest zobowiązany do przekazywania Województwu tekstu zawartych umów, w terminie 14 dni od dnia ich podpisania.

44 SSPW Aspekty prawne istotne elementy umowy z OI (5) Zabezpieczenie prawidłowości realizacji umowy Celem zabezpieczenia roszczeń Województwa z tytułu pogorszenia stanu przedmiotu umowy ponad zakres wynikający z prawidłowego jej uŝywania oraz roszczeń o zapłatę czynszu dzierŝawnego, operator: przedstawia ubezpieczenie oc prowadzonej działalności gospodarczej, do określonej kwoty, wpłaca na rachunek bankowy, pozostający w wyłącznej dyspozycji Województwa, kaucję gwarancyjną stanowiącą wielokrotność miesięcznej stawki czynszu dzierŝawnego, ustanawia hipotekę kaucyjną na nieruchomości stanowiącej jego własność.

45 SSPW Aspekty prawne istotne elementy umowy z OI (6) Rozwiązanie umowy i wzajemne rozliczenia Umowa ulega rozwiązaniu na skutek upływu terminu na jaki została zawarta i nie skorzystania przez strony z moŝliwości jej przedłuŝenia. Rozwiązanie umowy nakłada, co do zasady, na Województwo obowiązek zwrotu Operatorowi wartości nakładów inwestycyjnych i wartości innych zasobów własnych trwale związanych z infrastrukturą, na których montaŝ/budowę Województwo wyraziło zgodę. Zwrot nastąpi według wartości księgowej przy uwzględnieniu stopnia amortyzacji lub wg. operatu szacunkowego wartości nakładów inwestycyjnych [i innych zasobów] wykonanego przez niezaleŝnego biegłego wg stanu na dzień wydania infrastruktury województwu. Poniesione przez Operatora, w trakcie trwania umowy, nakłady na utrzymanie, konserwację i naprawy infrastruktury nie podlegają zwrotowi. W przypadku rozwiązania umowy przez województwo z powodu raŝącego naruszenia przez OI jej postanowień zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych nie przysługuje

46 SSPW Aspekty prawne tryb wyłonienia OI Udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej w drodze umowy cywilno prawnej nie podlega reŝimowi ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie ma jednakŝe Ŝadnych przeszkód do skorzystania z procedur przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, co zapewni czytelność stosowanych zasad i gwarantuje równe traktowanie podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy. MoŜliwe tryby: Przetarg nieograniczony, Przetarg ograniczony, Negocjacje z ogłoszeniem, Dialog konkurencyjny. Rekomendacja: Za najwłaściwszy tryb postępowania naleŝy uznać negocjacje z ogłoszeniem, które z jednej strony zapewniają zachowanie konkurencyjności i czytelne kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty a równocześnie pozwalają na doprecyzowanie warunków umowy w trakcie negocjacji z kontrahentem.

47 SSPW Aspekty ekonomiczne

48 Model finansowo-ekonomiczny Tworzenie modelu efektywności projektu SSPW składać się będzie z następujących etapów: Określenie załoŝeń dla analizy finansowej; Plan nakładów inwestycyjnych oraz odtworzeniowych; Przychody i koszty operacyjne; Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy; Źródła finansowania projektu, w tym ustalenie poziomu dofinansowania projektu; Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu; Analiza finansowej trwałości projektu.

49 Model finansowo-ekonomiczny Celem analizy finansowej projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej SSPW będzie: określenie ram finansowych realizacji projektu w zakresie uzasadnienia celowości inwestycji, ocena finansowa rentowności inwestycji i kapitału własnego (krajowego), a takŝe ocena finansowa bieŝącej wartości netto poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikacja trwałości finansowej projektu i beneficjenta/operatora, ustalenie właściwego (maksymalnego) poziomu dofinansowania z funduszy UE.

50 Model finansowo-ekonomiczny Analiza finansowa zostanie sporządzona w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów środków pienięŝnych (ang. Discounted Cash Flow): obejmie skonsolidowaną analizę finansową, z punktu widzenia równocześnie właściciela infrastruktury (samorząd województwa), jak i podmiotu gospodarczego (operatora powstałej w wyniku projektu infrastruktury); W celu obliczenia wskaźników efektywności finansowej dla projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zostaną wykorzystane następujące dyskontowe wskaźniki efektywności: Wartość zaktualizowana netto NPV (ang. Net Present Value) Wewnętrzna stopa zwrotu IRR (ang. Internal Rate of Return)

51 Luka finansowa Metodę luki w finansowaniu stosuje się dla projektów generujących dochód niezaleŝnie od jego wielkości, pod warunkiem, iŝ: wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE, dochody pochodzą z opłat ponoszonych bezpośrednio przez korzystających/ uŝytkowników, wartość bieŝąca przepływów pienięŝnych netto generowanych w ramach projektu jest dodatnia. Dla projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zaistnieją łącznie wszystkie trzy w/w warunki dlatego poziom dofinansowania zostanie ustalony za pomocą luki finansowej.

52 Kwalifikowalność podatku VAT Zgodnie z rozdziałem 5 podrozdziałem 15 p.t.: Podatek od towarów i usług i inne podatki Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , [Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego] : Podatek od towarów i usług (VAT) moŝe być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy gdy: a) został faktycznie poniesiony przez beneficjenta, oraz b) beneficjent nie ma prawnej moŝliwości odzyskania podatku VAT.

53 Zasady kwalifikowalności wydatków Podstawa prawna Krajowe wytyczne kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

54 Zasady kwalifikowalności wydatków Kwalifikowalność podmiotowa Kwalifikowalnymi beneficjentami projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zgodnie z PORPW (Szczegółowym opisem priorytetów) mogą być: samorządy województw Polski Wschodniej, ich związek i stowarzyszenie, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Kwalifikowalność przedmiotowa Typ projektu jest kwalifikowalny zgodnie z PORPW (Szczegółowym opisem priorytetów) Projekt i wydatki ponoszone w ramach projektu odpowiadają ogólnym zasadom kwalifikowalności:

55 Kwalifikowalność poszczególnych kategorii wydatków prace przygotowawcze (dokumentacja przetargowa, projekt techniczny, studium wykonalności) zarządzanie (nadzór budowlany, osoby zatrudnione lub oddelegowane do realizacji projektu, sprzęt niezbędny do zarządzania, koszty ogólne zarządzania pod warunkiem przedstawienia metodologii ich wyliczenia) zakup nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu nieodwołalne prawo uŝywania (IRU) roboty budowlano-montaŝowe i instalacyjne prace konstrukcyjne modernizacja aparatury i urządzeń zakup sprzętu i wyposaŝenia z instalacją i instruktaŝem obsługi niezbędne opłaty (administracyjne, odszkodowania, licencje, patenty, doradztwo księgowe i prawne, audyt, itp.) działania informacyjno-promocyjne wydatki kompensacyjne w przypadku realizacji projektu na obszarach Natura 2000

56 Pomoc publiczna Pomocą publiczną jest transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej, o ile spełnione są łącznie następujące warunki: transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niŝ rynkowe; transfer ten jest selektywny uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr; w efekcie tego transferu występuje lub moŝe wystąpić zakłócenie konkurencji; transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

57 Pomoc publiczna (2) Analiza występowania pomocy publicznej w przypadku projektu Budowa sieci szerokopasmowej w Polsce Wschodniej wykazała, Ŝe: Udzielenie samorządom województw dofinansowania ze środków PO RPW przeznaczonego na budowę szerokopasmowych sieci szkieletowych nie będzie stanowiło pomocy publicznej (o ile samorządy nie będą świadczyły lub zlecały świadczenia usług telekomunikacyjnych we własnym imieniu). Dlatego teŝ budowa sieci szkieletowych w poszczególnych województwach będzie mogła Dlatego teŝ budowa sieci szkieletowych w poszczególnych województwach będzie mogła być sfinansowana w 100% ze środków publicznych (środki EFRR i publiczne środki krajowe) nie będzie ograniczeń wysokości dofinansowania EFRR związanych z pomocą publiczną

58 Pomoc publiczna (3) Przekazanie OI, w drodze umowy dzierŝawy, sieci szerokopasmowej stanowiącej własność samorządu województwa będzie stanowiło pomoc publiczną dla tego operatora infrastruktury niezaleŝnie od sposobu, w jaki zostanie on wyłoniony. OI nie zatrzyma dla siebie całości korzyści ekonomicznych wynikających z otrzymanej pomocy publicznej, lecz przeniesie je przynajmniej częściowo na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy będą świadczyli usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem tej sieci. W konsekwencji umowy między operatorem infrastruktury a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi będą skutkowały wystąpieniem pomocy publicznej dla tych przedsiębiorców. Pomocą publiczną będzie równieŝ umowa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z uŝytkownikiem końcowym, jeśli jest on przedsiębiorcą.

59 Pomoc publiczna (4) Zapewnienie legalności pomocy publicznej powinno nastąpić w drodze jej notyfikacji do Komisji Europejskiej, na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c TWE. Konsorcjum proponuje, aby przedmiotem notyfikacji był program pomocowy rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego. Pomoc publiczna moŝe być udzielona dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji KE.

60 SSPW Wojewódzkie Studia Wykonalności

61 Ankieter Oparty o PHP5 i MySQL Jednoznaczna identyfikacja uŝytkowników na podstawie loginów i haseł Obsługa wysoce wyspecjalizowanych kwestionariuszy Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych: Na etapie wypełniania kontrola formatu Po wypełnieniu kontrola osoby nadzorującej ankietę Śledzenie statusu respondentów Eksport odpowiedzi do formatu CSV

62 Wymiarowanie SSPW Wymiarowanie zgrubne na podstawie metodyki wykorzystanie danych z inwentaryzacji i danych z konsultacji trzy alternatywne warianty wynik: lista lokalizacji węzłów oraz przebiegi i długość połączeń Weryfikacja listy lokalizacji i przebiegów dróg na podstawie: ankiet (w tym rzeczywiste zasięgi) i wiedzy eksperckiej oznaczenie węzłów czarnych oznaczenie dodatkowych lokalizacji węzłów przy których drogach nie moŝna budować? wynik: zweryfikowana lista lokalizacji węzłów Ponowne wymiarowanie Minimalizacja liczby przebiegów wynik: zweryfikowane przebiegi i długość połączeń Wybór wariantu wg ustalonej (dla wszystkich województw) metody i poziomu współczynników (np. poziom wykorzystania infrastruktury obcej) Wizualizacja na mapach, przejście do analizy finansowej i ekonomicznej

63 Przykładowe warianty symulacji Wariant maksymalny miejscowości nie dalej niŝ 4 km od najbliŝszego węzła cała ludność w zasięgu budowanej sieci Wariant pokrycia 90% ludności miejscowości nie dalej niŝ 4 km od najbliŝszego węzła co najmniej 90% ludności objęte zasięgiem Wariant pokrycia 90% ludności bez obszarów czarnych miejscowości nie dalej niŝ 4 km od najbliŝszego węzła co najmniej 90% ludności objęte zasięgiem obszary czarne wyłączone z sieci Wariant oszczędny miejscowości nie dalej niŝ 8 km od najbliŝszego węzła co najmniej 90% ludności objęte zasięgiem obszary czarne wyłączone z sieci

64 Wizualizacja wyników na mapach Wyniki symulacji zawierają informacje o przebiegu wybranych połączeń Wizualizacja poprzez utworzenie warstw zawierających wybrane połączenia (zapytania SQL)

65 Partnerzy - współpraca Kluczowym czynnikiem determinującym powodzenie projektu jest współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami Zainteresowane strony: samorząd szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego operatorzy i przedsiębiorcy telekomunikacyjni Inni dysponenci infrastruktury teleinformatycznej Konsultacje - uzgodnienie zakresu rzeczowego koniecznej rozbudowy sieci Zdefiniowanie terenów, na których wymagana jest interwencja z pieniędzy publicznych Wsparcie obszarów, na których inwestycje są dla firm telekomunikacyjnych nieopłacalne

66 Samorządy: Oczekiwania Określenie osób współpracujących i kanałów obiegu informacji Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych Określenie potrzeb (obiekty do podłączenia) BieŜące konsultacje Operatorzy: Konsultacje dotyczące aktualnego stanu infrastruktury oraz planów rozbudowy Określenie zapotrzebowania i modelu współpracy Dysponenci infrastruktury Konsultacje dotyczące infrastruktury moŝliwej do udostępnienia

67 Dalsze kroki Wystąpienie do województw w celu pozyskania informacji (osoby kontaktowe, sposób organizacji komunikacji) Spotkania organizacyjno-promocyjne w województwach (szczebel wojewódzki i powiatowy) Prowadzenie analiz w województwach (badania ankietowe, analizy dopuszczalności interwencji) Równolegle prowadzone konsultacje środowiskowe (operatorzy, dysponenci infrastruktury) Studia Wykonalności przygotowywane po uzgodnieniu koncepcji: Koncepcja techniczno-kosztowa Analiza finansowa i ekonomiczna Określenie dopuszczalności interwencji Ostateczne Studia Wykonalności gotowe do 30 kwietnia

68

69 Przewidywany harmonogram prac Zakończenie projektu: Zakończenie realizacji SW dla obszarów: Rozpoczęcie realizacji SW: Zakończenie realizacji ankiet: najpóźniej czas realizacji ankiet: 2-3 tygodnie na całe województwo (wymaga bliskiej współpracy z przedstawicielami samorządu) Rozpoczęcie realizacji ankiet: najpóźniej: do ich rozpoczęcia konieczne są spotkania inicjujące na szczeblu wojewódzkim oraz spotkania zespołów wykonawczych na szczeblu powiatowym

70 Kontakt telefon: fax:

71 Dziękuję za uwagę Koniec Chętnie odpowiem na wszelkie Chętnie odpowiem na wszelkie pytania i wątpliwości

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie)

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW Projekt SSPW skupia się na białych obszarach NGA (v. 3.3 Wytycznych Wspólnotowych), to jest obszarach,

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych

Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych Załącznik do Uchwały Nr 1231/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października w sprawie zmiany Uchwały nr 510/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie powiat hajnowski Obszar: Podlaskie. C Opracowanie przygotowane przez: DGA S.A. InfoStrategia Krzysztof Heller i

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego Zadania Kolej Metropolitalna Etap I. dla

ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego Zadania Kolej Metropolitalna Etap I. dla ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego Zadania Kolej Metropolitalna Etap I dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departament Koordynacji Projektów

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Okres kwalifikowania wydatków

Okres kwalifikowania wydatków INTERPRETACJE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM OPERYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Zakres obowiązywania wytycznych Pytanie: Kto powinien dokonywać interpretacji postanowień programów pomocy publicznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI SILESIA-NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE, ORZESZE, ORNONTOWICE, WYRY)

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 1089/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 lipca 2009 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Łódź, 7 lipca 2009 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI J. Wilczewski [red.] OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. M. Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI

PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI PROGRAMY REGIONALNE N A RODOWA. STRATfGfft SPCł NOStI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poznań, dnia 28 lutego 2014 r. OPIS WARUNKÓW KONCESJI dla Koncesji na usługi Operatora

Bardziej szczegółowo