Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej stan prac styczeń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej stan prac styczeń 2009. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej"

Transkrypt

1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej stan prac styczeń 2009 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2 Porządek prezentacji Główne załoŝenia projektu, sposób podejścia do interwencji, wnioski wynikające z wytycznych oraz prawa UE Stosowane rozwiązania technologiczne: rekomendowane technologie, algorytm projektowania sieci, aktualny stan koncepcji (wyniki wstępne, do potwierdzenia po wykonaniu wojewódzkich Studiów Wykonalności) Wymogi prawne i docelowa organizacja eksploatacji sieci: ramy prawne przedsięwzięcia, współpraca z Operatorem Infrastruktury i pozostałymi operatorami: zasady udostępniania sieci, budowania modelu ekonomicznego, wzajemnych obowiązków i rozliczeń Otoczenie projektu - rynek usług telekomunikacyjnych, badanie zaburzenia konkurencyjności, ramy prawne i regulacyjne Aspekty ekonomiczne: model ekonomiczny, koszty kwalifikowane, zasady wyliczania luki finansowej, pomoc publiczna w projekcie i wynikające z tego obowiązki (notyfikacja), Dalsze kroki - organizacja prac w projekcie (sekwencja działań, orientacyjny harmonogram, współpraca z samorządami na szczeblu wojewódzkim)

3 Polska Wschodnia stan faktyczny Na początku 2007 r. ponad milion gospodarstw domowych w województwach Polski Wschodniej nie miało dostępu do Internetu szerokopasmowego, Powód? ograniczony zasięg istniejących sieci telekomunikacyjnych, techniczne nieprzystosowanie sieci abonenckich operatorów telefonii stacjonarnej do realizacji usług szerokopasmowych.

4 Województwo podkarpackie wyniki inwentaryzacji węzły z moŝliwością dostępu na poziomie 6Mbps trasy istniejącej sieci szkieletowej

5 SSPW ZałoŜenia projektu Cel projektu - zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla: 90% gospodarstw domowych 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców. Realizacja projektu: Budowa na zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym terenach infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, naleŝące do róŝnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci szkieletowe (budowa elementów pasywnych, takich jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych). Bez podjęcia interwencji publicznej znaczna część mieszkańców Polski Wschodniej nie będzie miała moŝliwości taniego dostępu do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej.

6 SSPW model eksploatacji Sieci szkieletowe Operatorzy sieci szkieletowej Istniejącalub planowana infrastruktura operatorów telekomunikacyjnych Regionalne Sieci szkieletowe Właściciel infrastruktury Operator infrstrukury Infrastruktura budowana w ramach projektu SSPW Sieci dostępowe Operatorzy sieci dostępowych Użytkownicy końcowi usług Sieci przyłączone do RSS, budowane po zakończeniu realizacji projektu SSPW

7 SSPW model eksploatacji (2) Operator dla Operatorów (Carrier of Carriers) zarządza powstałą infrastrukturą NIE obsługuje uŝytkowników końcowych sprzedaje na równych zasadach usługi wszystkim chętnym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym Operator sieci dostępowych obsługuje uŝytkowników końcowych buduje własną sieć dostępową lub korzysta z istniejącej

8 3b 4a Sposoby uŝytkowania sieci Rynek Instytucje publiczne UŜytkownik końcowy UŜytkownik końcowy UŜytkownik końcowy 4b 1b 2b Operator rynku publicznego: - usługa detaliczna Operator usług A: - usługa detaliczna - usługa hurtowa Umowa 2c Operator usług B: - usługa detaliczna - usługa hurtowa Umowa 4c Umowa 3c 1a 3a Operator Infrastruktury: - usługa hurtowa 2a Infrastruktura prywatna A Infrastruktura publiczna

9 Zarządzanie projektem - InŜynier kontraktu Eksploatacja infrastruktury Operator Infrastruktury Eksploatacja sieci Budowa sieci Przygotowanie wymagań i warunków eksploatacji Wyłonienie Operatora Infrastruktury Udostępnianie infrastruktury odbiorcom Rozliczanie wykorzystania infrastruktury Przygotowanie wymagań przetargowych Wyłonienie wykonawcy (wykonawców) Wybudowanie infrastruktury pasywnej Dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej Odbiór i przekazanie do eksploatacji Studium W ykonalności Szczegółowe określenie sposobu interwencji (koncepcja techniczna) Oszacowanie kosztów inwestycji Analiza rynku i dopuszczalności interwencji Analiza pomocy publicznej Wyznaczenie dopuszczalnego poziomu dofinansowania Czas Fazy projektu Badanie podaŝy (inw entaryzacja) Określenie podaŝy Wyznaczenie obszarów-kandydatów do interwencji

10 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Właściciel sieci: wybudowana infrastruktura będzie własnością województw Polski Wschodniej. Zarządzanie siecią zasady: zarządzaniem siecią zajmuje się operator infrastruktury, świadczy usługi i udostępnia infrastrukturę na przejrzystych i na równych dla wszystkich zasadach, Operator infrastruktury nie będzie dostarczał usług klientom końcowym. Sieci będzie otwarta dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe odbiorcom końcowym

11 Zasady interwencji Interwencja publiczna nie moŝe naruszać równowagi rynkowej. W związku z tym będzie prowadzona zgodnie wytycznymi sformułowanymi w oparciu o zalecenia Komisji Europejskiej oraz europejskich organów regulacyjnych. Podstawowe zasady to: dokonywanie interwencji na odpowiednim etapie rozwoju rynku, utworzenie sieci o otwartym dostępie dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych (technicznie jak i organizacyjnie), minimalizacja barier przyjęcia, stymulowanie i agregacja zapotrzebowania, zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej, szczegółowa analiza zagroŝeń projektu w celu wyeliminowania ryzyk innych, niŝ zakładano skutków interwencji.

12 Schemat analizy Określenie potrzeb w zakresie uŝytkowania sieci szerokopasmowej (analiza popytu). Na bazie tej analizy dokonuje się oszacowania zapotrzebowania na usługi hurtowe. Określenie obecnego stopnia ich zaspokojenia (analiza podaŝy). Określenie moŝliwości zaspokojenia jeszcze niezaspokojonych potrzeb przez rynek (analiza trendów podaŝy). Określenie uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych dla zaspokojenia jeszcze niezaspokojonych potrzeb w wyniku interwencji publicznej.

13 Określenie Decyzja o interwencji faktu interwencji czyli Ŝe dana interwencja jest zasadna, sposobu interwencji czyli w jaki sposób realizowana jest interwencja (stosowane rozwiązania technologiczne, rozwiązania organizacyjne i operacyjne, w tym harmonogram działań), poziomu interwencji czyli jaka ilość środków jest przeznaczona na interwencję i jaki jest jej zasięg (geograficzny jak i rynkowy).

14 Klasyfikacja obszarów obszary białe : całkowity brak podaŝy usług szerokopasmowego dostępu do Internetu (przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie świadczą takich usług na danym obszarze lub ich uzyskanie jest ograniczone barierami, np. ekonomicznymi, które ograniczają dostęp potencjalnych klientów) obszary szare : istnieje infrastruktura szkieletowa i dystrybucyjna tylko jednego operatora (zazwyczaj sieć operatora zasiedziałego ) obszary czarne : usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane poprzez dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych skutecznie konkurujących ze sobą na danym obszarze

15 Metodyka interwencji Dla kaŝdego województwa projektuje się autonomiczne lecz połączone ze sobą sieci szerokopasmowe. Sieć szerokopasmowa poszczególnych województw składa się z trzech segmentów: szkieletu, sieci dystrybucyjnej i sieci dostępowej. Projekt nie obejmuje sieci dostępowej. Od strony logicznej szkielet tworzą węzły sieci i ich połączenia. Węzły te pełnią funkcje zarówno węzłów tranzytowych, jak i węzłów dystrybucyjnych dla przyłączonych do nich segmentów sieci dystrybucyjnych. Zasadność wyznaczenia miejsc budowy jest następnie weryfikowana poprzez analizę rentowności hipotetycznego efektywnego operatora na poziomie operacyjnym. Sieć szkieletowa budowana jest w topologii pierścienia, bądź kilku połączonych ze sobą pierścieni. Sieć dystrybucyjna budowana jest w topologii drzewa.

16 Metodyka interwencji (2) Połączenia sieci w pierwszej kolejności projektowane są wzdłuŝ dróg utwardzonych lub innych tras wyznaczanych przez prawo drogi skupione w ręku jednego dysponenta np. linie kolejowe, linie energetyczne, rurociągi, itp. Sieć jest projektowana w jednolitej (z moŝliwie niewielkimi odstępstwami) technice optycznej, co nie wyklucza wykorzystania innych technik (przede wszystkim radiowych) jako uzupełniające. Podstawowym protokołem funkcjonującym w sieci będzie protokół IP. Obsadzenie węzłów sprzętem aktywnym odbywa się od węzłów szkieletowych i podlega równieŝ analizie ekonomicznej. Samorządy będą zachęcane, by udostępniać pomieszczenia dla celów kolokacyjnych, a równieŝ tereny pod współdzielone lokalizacje dla urządzeń sieci dostępowych operatorów wykorzystujących sieci wybudowane w ramach projektu.

17 Podjęcie decyzji o interwencji Potencjalne obszary interwencji: teren atrakcyjny komercyjnie inwestycja na danym terenie jest opłacalna i zapewnia zwrot z zaangaŝowanego kapitału. Nie ma przesłanek do angaŝowania środków publicznych. teren nieatrakcyjny komercyjnie dodatni wynik operacyjny. W tym przypadku inwestycja jest komercyjnie nieopłacalna, natomiast po jej dokonaniu przychody pokrywają koszty czyli istnieje moŝliwość utrzymania sieci. W tej sytuacji istnieje uzasadnienie interwencji, a wyliczona luka finansowa określa jej dopuszczalną wysokość. teren nieatrakcyjny komercyjnie ujemny wynik operacyjny. W tym przypadku inwestycja jest komercyjnie nieopłacalna, dodatkowo po jej dokonaniu przychody nie pokrywają kosztów czyli nie ma moŝliwości utrzymania sieci z generowanych przy jej wykorzystaniu przychodów. Realizacja takiego projektu wiązałaby się z koniecznością bieŝącego dofinansowywania kosztów utrzymania infrastruktury. Decyzja o podjęciu interwencji w takiej sytuacji jest moŝliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pod warunkiem, Ŝe wskazane zostanie źródło, z którego będą pokrywane dotacje. W przypadku natrafienia na przypadek C w procesie określania obszarów interwencji będą eliminowane jak najmniejsze obszary białe lub szare.

18 Dopuszczalność interwencji Oszacowanie dla wyznaczonych do interwencji obszarów pomocy publicznej i określenie jej dopuszczalności, a takŝe luki finansowej dla projektu. Pomoc publiczna musi być przetestowana w odniesieniu do: operatora infrastruktury (OI), dostawców usług, przedsiębiorców korzystających z sieci jako uŝytkownicy końcowi. Wytyczne co do pomocy publicznej w dalszej części prezentacji

19 Eksploatacja analiza rynku Czynniki kształtujące rentowność Operatora Infrastruktury Koszty inwestycyjne Przychody z eksploatacji sieci Koszty eksploatacji sieci Renta dzierŝawna płacona właścicielowi sieci Operator Infrastruktury powinien być rentowny, jednak nie przekraczając dopuszczalnego poziomu rentowności (WACC) Renta dzierŝawna głównym mechanizmem sterowania Wpływ na konkurencyjność zastosowanie testu 3 kryteriów

20 Ocena konkurencyjności test trzech kryteriów (zalecenie KE z 17 grudnia 2007 w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej ) Stosowany w unijnych ramach prawnych dla sieci i usług łączności elektronicznej do analizowania rynków pod kątem uzasadnienia nakładania obowiązków regulacyjnych: Pierwszym kryterium jest obecność wysokich trwałych barier w dostępie do rynku. Mogą one mieć charakter strukturalny, prawny lub regulacyjny. NaleŜy przy tym brać pod uwagę, Ŝe bariery te na danym rynku mogą z czasem zanikać. Drugie kryterium zakłada, Ŝe analizowany rynek bez interwencji nie zmierza w kierunku efektywnej konkurencji w odpowiednim horyzoncie czasowym. Trzecie kryterium stanowi, Ŝe ogólne przepisy o ochronie konkurencji są niewystarczające, by usunąć nieprawidłowości rynkowe. Statystyczna ocena udziału poszczególnych operatorów w danym runku w ujęciu wartościowym i rzeczowym.

21 SSPW -Technologia

22 Aktualny stan koncepcji Przyjęto następujące załoŝenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: Dla kaŝdego województwa Polski wschodniej projektuje się autonomiczne lecz połączone sieci szerokopasmowe. Sieć szerokopasmowa dla pojedynczego województwa składa się z dwóch warstw: warstwy szkieletu sieci i warstwy dystrybucyjnej. Od strony logicznej warstwę szkieletu tworzą węzły sieci i ich Od strony logicznej warstwę szkieletu tworzą węzły sieci i ich połączenia. Węzły te pełnią funkcje zarówno węzłów tranzytowych, jak i węzłów dystrybucyjnych dla skojarzonych z nimi sieci dystrybucyjnych. Wybrane węzły szkieletu realizują funkcje punktów styku z sieciami innych operatorów. W sieciach dystrybucyjnych zakończenia sieci stanowią punkty dystrybucyjne, na bazie których moŝliwa jest w dalszej kolejności budowa sieci dostępowych. W punktach dystrybucyjnych moŝliwa jest budowa węzłów dostępowych dla operatorów sieci dostępowych lub budowa łączy do węzłów dostępowych zlokalizowanych w innym miejscu

23 Aktualny stan koncepcji Przyjęto następujące załoŝenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: Sieć szkieletowa budowana jest w topologii pierścienia, bądź kilku połączonych ze sobą pierścieni. Sieć dystrybucyjna budowana jest w topologii drzewa. Od strony fizycznej węzły sieci szkieletowej oraz zakończenia sieci dystrybucyjnych znajdują się w konkretnych lokalizacjach, toŝsamych z istniejącymi miejscowościami na rozpatrywanym obszarze Polski. Sieci dystrybucyjne obejmą swoim zasięgiem obszar całych województw. Sieć jest projektowana w jednolitej (z moŝliwie niewielkimi odstępstwami) technologii optycznej. Połączenia sieci przebiegają wzdłuŝ dróg utwardzonych.

24 Architektura logiczna sieci rekomenduje się zastosowanie sieci hierarchicznej z siecią węzłów centralnych. Zakłada się, Ŝe tworzona sieć będzie miała dwie warstwy: sieć szkieletową (zawierającą węzły centralne), sieć dystrybucyjną

25 Aktualny stan koncepcji Przyjęto następujące załoŝenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: Dla kaŝdego województwa Polski wschodniej projektuje się odrębne i niezaleŝne sieci szerokopasmowe. Sieć szerokopasmowa dla pojedynczego województwa składa się z dwóch warstw: warstwy szkieletu sieci i warstwy dystrybucyjnej. Od strony logicznej warstwę szkieletu tworzą węzły sieci i ich Od strony logicznej warstwę szkieletu tworzą węzły sieci i ich połączenia. Węzły te pełnią funkcje zarówno węzłów tranzytowych, jak i węzłów dystrybucyjnych dla skojarzonych z nimi sieci dystrybucyjnych. Wybrane węzły szkieletu realizują funkcje punktów styku z sieciami innych operatorów. W sieciach dystrybucyjnych zakończenia sieci stanowią punkty dystrybucyjne, na bazie których moŝliwa jest w dalszej kolejności budowa sieci dostępowych. W punktach dystrybucyjnych moŝliwa jest budowa węzłów dostępowych dla operatorów sieci dostępowych lub budowa łączy do węzłów dostępowych zlokalizowanych w innym miejscu

26 Aktualny stan koncepcji Przyjęto następujące załoŝenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: Sieć szkieletowa budowana jest w topologii pierścienia, bądź kilku połączonych ze sobą pierścieni. Sieć dystrybucyjna budowana jest w topologii drzewa. Od strony fizycznej węzły sieci szkieletowej oraz zakończenia sieci dystrybucyjnych znajdują się w konkretnych lokalizacjach, toŝsamych z istniejącymi miejscowościami na rozpatrywanym obszarze Polski. Sieci dystrybucyjne obejmą swoim zasięgiem obszar całych województw. Sieć jest projektowana w jednolitej (z moŝliwie niewielkimi odstępstwami) technologii optycznej. Połączenia sieci przebiegają wzdłuŝ dróg utwardzonych lub innych obiektów liniowych (prawo drogi).

27 Wstępna koncepcja sieci na terenie województwa podkarpackiego (wariant minimalny)

28 Wstępna koncepcja sieci na terenie województwa podkarpackiego (wariant minimalny) długość sieci szkieletowej: długość sieci dystrybucyjnej: liczba węzłów szkieletowych: 14 liczba węzłów dystrybucyjnych: km 555 km ludność w zasięgu sieci: 90,04%

29 Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowej dla województwa podkarpackiego na lata Sumaryczna długość linii światłowodowych tworzących zarówno rdzeń sieci jak i sieci dostępowe jest równa 2480 km. Uwzględniając fakt, Ŝe na pewnych odcinkach przebiegi trasowe linii światłowodowych rdzenia sieci i sieci dostępowej są wspólne, realizacja szerokopasmowej sieci wojewódzkiej, w zakresie sieci fizycznej oznacza budowę 1870 km linii światłowodowych, w tym: linii światłowodowych rdzenia sieci 960 km linii światłowodowych sieci dostępowych 910 km;

30 Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowej dla województwa podkarpackiego na lata

31 Wstępna koncepcja sieci na terenie województwa podkarpackiego (wariant maksymalny)

32 Podkarpacka Radiowa Sieć Szerokopasmowa Sieć WiMAX - projekt komplementarny do sieci kablowej planowana liczba stacji bazowych: 52 planowa liczba podłączonych jednostek: ok planowane pokrycie terenu: 80% planowane pokrycie ludności: 95% W drugim etapie eksploatacji sieci (po uruchomieniu sieci kablowej) duŝa część stacji bazowych będzie podłączona do sieci transmisji danych Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

33 SSPW Ramy prawne

34 Aspekty prawne ZałoŜenia Analiza form organizacyjnych Operatora Infrastruktury

35 SSPW Aspekty prawne załoŝenia Wybudowana infrastruktura teleinformatyczna stanowić będzie mienie samorządu województwa. Zarządzaniem siecią oraz świadczeniem usług telekomunikacyjnych innym operatorom zajmował się będzie Operator Infrastruktury (zwany dalej takŝe OI). Przedmiotem stosunków cywilno-prawnych pomiędzy Przedmiotem stosunków cywilno-prawnych pomiędzy samorządem województwa a OI jest zespół składników majątkowych składających się na infrastrukturę teleinformatyczną, częściowo przygotowany do świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmujący w szczególności kanalizację teletechniczną, przewody, światłowody, maszty, studnie, węzły telekomunikacyjne, opisane szczegółowo w specyfikacji technicznej/ protokole inwentaryzacji itp.

36 SSPW Aspekty prawne załoŝenia (2) W zakresie przyszłego zarządzania infrastrukturą techniczną oraz wykonywania czynności operatorskich przez operatora infrastruktury, mamy do czynienia z zagadnieniem gospodarowania majątkiem województwa a nie powierzeniem usług komunalnych innym, dozwolonym przez prawo podmiotom. Operatorem Infrastruktury będzie przedsiębiorca Operatorem Infrastruktury będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne, nie będący operatorem sieci dostępowych ani dostawcą usług w tych sieciach, świadczący, w oparciu o udostępniony w drodze umowy przez samorząd województwa majątek w postaci infrastruktury teleinformatycznej oraz własne zasoby, innym operatorom, na przejrzystych i nie dyskryminujących zasadach, usługi dostępu telekomunikacyjnego a takŝe usługi i udogodnienia towarzyszące, umoŝliwiające lub wspierające świadczenie usług dostępu telekomunikacyjnego.

37 SSPW Aspekty prawne analiza form organizacyjnych OI Jednostka organizacyjna województwa (w tym zakład budŝetowy) brak moŝliwości stosowania: nie spełnia kryterium przedsiębiorcy moŝe zostać powołana wyłącznie w celu realizacji zadania ze sfery uŝyteczności publicznej Wojewódzka spółka kapitałowa brak moŝliwości stosowania: zadania OI wykraczają poza zakres działania w sferze uŝyteczności publicznej podejmowanego w ramach zadań własnych województwa zadania OI nie stanowią zarazem dopuszczalnej, poza tą sferą, działalności spółki wojewódzkiej ograniczonej do czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych słuŝących rozwojowi województwa

38 SSPW Aspekty prawne analiza form organizacyjnych OI (2) Partnerstwo publiczno-prywatne forma nie rekomendowana mając na uwadze względy praktyczne związane z niezwykle sformalizowanymi warunkami, które muszą zostać spełnione przed zawarciem umowy o p.p.p., w szczególności konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy efektywności oraz zagroŝeń związanych przedsięwzięciem. Rekomendacja: Mając na uwadze, Ŝe z przyczyn wyŝej przedstawionych, nie Mając na uwadze, Ŝe z przyczyn wyŝej przedstawionych, nie jest moŝliwe realizowanie zadań operatora infrastruktury zarówno w formie zakładu budŝetowego województwa jak i kapitałowej spółki wojewódzkiej lub spółki z udziałem województwa a partnerstwo publiczno-prywatne jest modelem trudno osiągalnym, rekomendujemy ukształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy samorządem województwa a Operatorem Infrastruktury w drodze umowy cywilno-prawnej.

39 SSPW Aspekty prawne istotne elementy umowy z OI Przedmiot umowy Oddanie operatorowi infrastruktury do uŝywania na czas oznaczony zespołu składników majątkowych składających się na infrastrukturę teleinformatyczną, częściowo przygotowaną do świadczenia usług telekomunikacyjnych, obejmującą w szczególności kanalizację teletechniczną, przewody, światłowody, maszty, studnie, węzły telekomunikacyjne, opisane szczegółowo w specyfikacji technicznej/protokole inwentaryzacji itp. Obowiązki województwa Oddanie operatorowi infrastruktury do uŝywania na czas oznaczony przedmiotu umowy Obowiązki Operatora Infrastruktury UŜywanie przedmiotu umowy zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki. Zachowanie przedmiotu umowy przez cały okres jej trwania w stanie nie pogorszonym, w szczególności wykonywanie wszelkich czynności związanych z jego utrzymaniem, konserwacją i naprawami oraz ponoszenie kosztów z tym związanych

40 SSPW Aspekty prawne istotne elementy umowy z OI (2) Obowiązki Operatora Infrastruktury (cd.): Uzupełnienie oddanej do uŝywania infrastruktury teleinformatycznej Województwa własnymi zasobami. Nieprzerwane świadczenie usług innym operatorom (przedsiębiorcom telekomunikacyjnym). Stosowanie wobec innych operatorów wzory umów uprzednio zatwierdzone przez Województwo. Terminowe regulowanie czynszu dzierŝawnego. Prowadzenie rachunkowości na zasadach przewidzianych dla rachunkowości regulacyjnej. Równe traktowanie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ustalanie opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty oraz prowadzenia rachunkowości w sposób umoŝliwiający ustalenie tych kosztów. Wysokość opłat podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Województwo.

41 SSPW Aspekty prawne istotne elementy umowy z OI (3) Wynagrodzenie (czynsz dzierŝawny): Operator jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Województwa miesięcznego czynszu dzierŝawnego. Wysokość stawki czynszu zostaje ustalona w oparciu o następujące parametry: Przychody z eksploatacji sieci (PEŚ) określane jako iloczyn uśrednionej ceny taryfowej 1 Mb/s dla odbiorcy hurtowego iśredniego waŝonego zapotrzebowania na gospodarstwo domowe. Koszty eksploatacji sieci (KEŚ) obliczone na podstawie wszystkich składników kosztowych, takich jak usługi obce, zuŝycie materiałów i energii, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe, amortyzacja. Koszty inwestycyjne (KI) wyznaczone na podstawie kosztów wybudowania infrastruktury teleinformatycznej wyposaŝonej adekwatnie do określonych w analizie popytu potrzeb, w obliczeniach odzwierciedlane w poziomie amortyzacji Czynsz dzierŝawny będzie w trakcie trwania umowy weryfikowany.

42 Opłata za Internet Operator usług Usługa, opłaty Opłaty Właściciel sieci (województwo) Opłata dzierŝawna Operator Infrastrukutury Opłaty Operator usług Usługa, opłaty Inwestycja Utrzymanie Koszty Opłaty Opłaty Operator usług Operator usług Usługa, opłaty Usługa, opłaty Odbiorcy końcowi Infrastruktura telekomunikacyjna Usługi obce: - serwis dostawców sprzętu, - usługi podwykonawców, - koszty dzierŝawy miejsc kolokacji, - koszty dzierŝawy miejsc na masztach, - opłata za dzierŝawę linii światłowodowych, - ubezpieczenie majątku, usługi ochrony mienia, - usługi związane z bieŝącą konserwacją sieci i jej naprawami/remontami, - usługi pocztowe, faksowe, telefoniczne - koszty sprzątania, czynsz, inne. ZuŜycie materiałów i energii: - zuŝycie energii, - zuŝycie wody, gazu, - zuŝycie paliwa samochodowego, - zuŝycie materiałów biurowych, - wartość środków obrotowych. SprzedaŜ pasma DzierŜawa infr. pasywnej SprzedaŜ dostępu do Internetu Usługa sieci VPN Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Podatki i opłaty: - podatek od nieruchomości, - opłata za prawo drogi. Pozostałe koszty rodzajowe

43 SSPW Aspekty prawne istotne elementy umowy z OI (4) Kontrola województwa Celem zapewnienia Województwu kontroli nad majątkiem powierzonym operatorowi oraz prawidłowej realizacji zobowiązań nałoŝonych na Operatora, w szczególności w 3 i nast., umowa zostaje zawarta pod warunkiem powołania do rady nadzorczej spółki operatora osoby wskazanej przez Województwo. Operatorowi przysługuje sprzeciw wobec wskazanej przez województwo kandydatury, który ma charakter wiąŝący, z tym, Ŝe kolejny zaproponowany kandydat nie moŝe juŝ zostać wykluczony w powyŝszym trybie. Operator jest zobowiązany do przekazywania Województwu tekstu zawartych umów, w terminie 14 dni od dnia ich podpisania.

44 SSPW Aspekty prawne istotne elementy umowy z OI (5) Zabezpieczenie prawidłowości realizacji umowy Celem zabezpieczenia roszczeń Województwa z tytułu pogorszenia stanu przedmiotu umowy ponad zakres wynikający z prawidłowego jej uŝywania oraz roszczeń o zapłatę czynszu dzierŝawnego, operator: przedstawia ubezpieczenie oc prowadzonej działalności gospodarczej, do określonej kwoty, wpłaca na rachunek bankowy, pozostający w wyłącznej dyspozycji Województwa, kaucję gwarancyjną stanowiącą wielokrotność miesięcznej stawki czynszu dzierŝawnego, ustanawia hipotekę kaucyjną na nieruchomości stanowiącej jego własność.

45 SSPW Aspekty prawne istotne elementy umowy z OI (6) Rozwiązanie umowy i wzajemne rozliczenia Umowa ulega rozwiązaniu na skutek upływu terminu na jaki została zawarta i nie skorzystania przez strony z moŝliwości jej przedłuŝenia. Rozwiązanie umowy nakłada, co do zasady, na Województwo obowiązek zwrotu Operatorowi wartości nakładów inwestycyjnych i wartości innych zasobów własnych trwale związanych z infrastrukturą, na których montaŝ/budowę Województwo wyraziło zgodę. Zwrot nastąpi według wartości księgowej przy uwzględnieniu stopnia amortyzacji lub wg. operatu szacunkowego wartości nakładów inwestycyjnych [i innych zasobów] wykonanego przez niezaleŝnego biegłego wg stanu na dzień wydania infrastruktury województwu. Poniesione przez Operatora, w trakcie trwania umowy, nakłady na utrzymanie, konserwację i naprawy infrastruktury nie podlegają zwrotowi. W przypadku rozwiązania umowy przez województwo z powodu raŝącego naruszenia przez OI jej postanowień zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych nie przysługuje

46 SSPW Aspekty prawne tryb wyłonienia OI Udostępnienie infrastruktury teleinformatycznej w drodze umowy cywilno prawnej nie podlega reŝimowi ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie ma jednakŝe Ŝadnych przeszkód do skorzystania z procedur przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, co zapewni czytelność stosowanych zasad i gwarantuje równe traktowanie podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy. MoŜliwe tryby: Przetarg nieograniczony, Przetarg ograniczony, Negocjacje z ogłoszeniem, Dialog konkurencyjny. Rekomendacja: Za najwłaściwszy tryb postępowania naleŝy uznać negocjacje z ogłoszeniem, które z jednej strony zapewniają zachowanie konkurencyjności i czytelne kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty a równocześnie pozwalają na doprecyzowanie warunków umowy w trakcie negocjacji z kontrahentem.

47 SSPW Aspekty ekonomiczne

48 Model finansowo-ekonomiczny Tworzenie modelu efektywności projektu SSPW składać się będzie z następujących etapów: Określenie załoŝeń dla analizy finansowej; Plan nakładów inwestycyjnych oraz odtworzeniowych; Przychody i koszty operacyjne; Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy; Źródła finansowania projektu, w tym ustalenie poziomu dofinansowania projektu; Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu; Analiza finansowej trwałości projektu.

49 Model finansowo-ekonomiczny Celem analizy finansowej projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej SSPW będzie: określenie ram finansowych realizacji projektu w zakresie uzasadnienia celowości inwestycji, ocena finansowa rentowności inwestycji i kapitału własnego (krajowego), a takŝe ocena finansowa bieŝącej wartości netto poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikacja trwałości finansowej projektu i beneficjenta/operatora, ustalenie właściwego (maksymalnego) poziomu dofinansowania z funduszy UE.

50 Model finansowo-ekonomiczny Analiza finansowa zostanie sporządzona w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów środków pienięŝnych (ang. Discounted Cash Flow): obejmie skonsolidowaną analizę finansową, z punktu widzenia równocześnie właściciela infrastruktury (samorząd województwa), jak i podmiotu gospodarczego (operatora powstałej w wyniku projektu infrastruktury); W celu obliczenia wskaźników efektywności finansowej dla projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zostaną wykorzystane następujące dyskontowe wskaźniki efektywności: Wartość zaktualizowana netto NPV (ang. Net Present Value) Wewnętrzna stopa zwrotu IRR (ang. Internal Rate of Return)

51 Luka finansowa Metodę luki w finansowaniu stosuje się dla projektów generujących dochód niezaleŝnie od jego wielkości, pod warunkiem, iŝ: wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE, dochody pochodzą z opłat ponoszonych bezpośrednio przez korzystających/ uŝytkowników, wartość bieŝąca przepływów pienięŝnych netto generowanych w ramach projektu jest dodatnia. Dla projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zaistnieją łącznie wszystkie trzy w/w warunki dlatego poziom dofinansowania zostanie ustalony za pomocą luki finansowej.

52 Kwalifikowalność podatku VAT Zgodnie z rozdziałem 5 podrozdziałem 15 p.t.: Podatek od towarów i usług i inne podatki Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , [Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego] : Podatek od towarów i usług (VAT) moŝe być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wtedy gdy: a) został faktycznie poniesiony przez beneficjenta, oraz b) beneficjent nie ma prawnej moŝliwości odzyskania podatku VAT.

53 Zasady kwalifikowalności wydatków Podstawa prawna Krajowe wytyczne kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

54 Zasady kwalifikowalności wydatków Kwalifikowalność podmiotowa Kwalifikowalnymi beneficjentami projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zgodnie z PORPW (Szczegółowym opisem priorytetów) mogą być: samorządy województw Polski Wschodniej, ich związek i stowarzyszenie, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Kwalifikowalność przedmiotowa Typ projektu jest kwalifikowalny zgodnie z PORPW (Szczegółowym opisem priorytetów) Projekt i wydatki ponoszone w ramach projektu odpowiadają ogólnym zasadom kwalifikowalności:

55 Kwalifikowalność poszczególnych kategorii wydatków prace przygotowawcze (dokumentacja przetargowa, projekt techniczny, studium wykonalności) zarządzanie (nadzór budowlany, osoby zatrudnione lub oddelegowane do realizacji projektu, sprzęt niezbędny do zarządzania, koszty ogólne zarządzania pod warunkiem przedstawienia metodologii ich wyliczenia) zakup nieruchomości niezbędnej do realizacji projektu nieodwołalne prawo uŝywania (IRU) roboty budowlano-montaŝowe i instalacyjne prace konstrukcyjne modernizacja aparatury i urządzeń zakup sprzętu i wyposaŝenia z instalacją i instruktaŝem obsługi niezbędne opłaty (administracyjne, odszkodowania, licencje, patenty, doradztwo księgowe i prawne, audyt, itp.) działania informacyjno-promocyjne wydatki kompensacyjne w przypadku realizacji projektu na obszarach Natura 2000

56 Pomoc publiczna Pomocą publiczną jest transfer zasobów przypisywalny władzy publicznej, o ile spełnione są łącznie następujące warunki: transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niŝ rynkowe; transfer ten jest selektywny uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr; w efekcie tego transferu występuje lub moŝe wystąpić zakłócenie konkurencji; transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

57 Pomoc publiczna (2) Analiza występowania pomocy publicznej w przypadku projektu Budowa sieci szerokopasmowej w Polsce Wschodniej wykazała, Ŝe: Udzielenie samorządom województw dofinansowania ze środków PO RPW przeznaczonego na budowę szerokopasmowych sieci szkieletowych nie będzie stanowiło pomocy publicznej (o ile samorządy nie będą świadczyły lub zlecały świadczenia usług telekomunikacyjnych we własnym imieniu). Dlatego teŝ budowa sieci szkieletowych w poszczególnych województwach będzie mogła Dlatego teŝ budowa sieci szkieletowych w poszczególnych województwach będzie mogła być sfinansowana w 100% ze środków publicznych (środki EFRR i publiczne środki krajowe) nie będzie ograniczeń wysokości dofinansowania EFRR związanych z pomocą publiczną

58 Pomoc publiczna (3) Przekazanie OI, w drodze umowy dzierŝawy, sieci szerokopasmowej stanowiącej własność samorządu województwa będzie stanowiło pomoc publiczną dla tego operatora infrastruktury niezaleŝnie od sposobu, w jaki zostanie on wyłoniony. OI nie zatrzyma dla siebie całości korzyści ekonomicznych wynikających z otrzymanej pomocy publicznej, lecz przeniesie je przynajmniej częściowo na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy będą świadczyli usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem tej sieci. W konsekwencji umowy między operatorem infrastruktury a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi będą skutkowały wystąpieniem pomocy publicznej dla tych przedsiębiorców. Pomocą publiczną będzie równieŝ umowa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z uŝytkownikiem końcowym, jeśli jest on przedsiębiorcą.

59 Pomoc publiczna (4) Zapewnienie legalności pomocy publicznej powinno nastąpić w drodze jej notyfikacji do Komisji Europejskiej, na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c TWE. Konsorcjum proponuje, aby przedmiotem notyfikacji był program pomocowy rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego. Pomoc publiczna moŝe być udzielona dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji KE.

60 SSPW Wojewódzkie Studia Wykonalności

61 Ankieter Oparty o PHP5 i MySQL Jednoznaczna identyfikacja uŝytkowników na podstawie loginów i haseł Obsługa wysoce wyspecjalizowanych kwestionariuszy Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych: Na etapie wypełniania kontrola formatu Po wypełnieniu kontrola osoby nadzorującej ankietę Śledzenie statusu respondentów Eksport odpowiedzi do formatu CSV

62 Wymiarowanie SSPW Wymiarowanie zgrubne na podstawie metodyki wykorzystanie danych z inwentaryzacji i danych z konsultacji trzy alternatywne warianty wynik: lista lokalizacji węzłów oraz przebiegi i długość połączeń Weryfikacja listy lokalizacji i przebiegów dróg na podstawie: ankiet (w tym rzeczywiste zasięgi) i wiedzy eksperckiej oznaczenie węzłów czarnych oznaczenie dodatkowych lokalizacji węzłów przy których drogach nie moŝna budować? wynik: zweryfikowana lista lokalizacji węzłów Ponowne wymiarowanie Minimalizacja liczby przebiegów wynik: zweryfikowane przebiegi i długość połączeń Wybór wariantu wg ustalonej (dla wszystkich województw) metody i poziomu współczynników (np. poziom wykorzystania infrastruktury obcej) Wizualizacja na mapach, przejście do analizy finansowej i ekonomicznej

63 Przykładowe warianty symulacji Wariant maksymalny miejscowości nie dalej niŝ 4 km od najbliŝszego węzła cała ludność w zasięgu budowanej sieci Wariant pokrycia 90% ludności miejscowości nie dalej niŝ 4 km od najbliŝszego węzła co najmniej 90% ludności objęte zasięgiem Wariant pokrycia 90% ludności bez obszarów czarnych miejscowości nie dalej niŝ 4 km od najbliŝszego węzła co najmniej 90% ludności objęte zasięgiem obszary czarne wyłączone z sieci Wariant oszczędny miejscowości nie dalej niŝ 8 km od najbliŝszego węzła co najmniej 90% ludności objęte zasięgiem obszary czarne wyłączone z sieci

64 Wizualizacja wyników na mapach Wyniki symulacji zawierają informacje o przebiegu wybranych połączeń Wizualizacja poprzez utworzenie warstw zawierających wybrane połączenia (zapytania SQL)

65 Partnerzy - współpraca Kluczowym czynnikiem determinującym powodzenie projektu jest współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami Zainteresowane strony: samorząd szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego operatorzy i przedsiębiorcy telekomunikacyjni Inni dysponenci infrastruktury teleinformatycznej Konsultacje - uzgodnienie zakresu rzeczowego koniecznej rozbudowy sieci Zdefiniowanie terenów, na których wymagana jest interwencja z pieniędzy publicznych Wsparcie obszarów, na których inwestycje są dla firm telekomunikacyjnych nieopłacalne

66 Samorządy: Oczekiwania Określenie osób współpracujących i kanałów obiegu informacji Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych Określenie potrzeb (obiekty do podłączenia) BieŜące konsultacje Operatorzy: Konsultacje dotyczące aktualnego stanu infrastruktury oraz planów rozbudowy Określenie zapotrzebowania i modelu współpracy Dysponenci infrastruktury Konsultacje dotyczące infrastruktury moŝliwej do udostępnienia

67 Dalsze kroki Wystąpienie do województw w celu pozyskania informacji (osoby kontaktowe, sposób organizacji komunikacji) Spotkania organizacyjno-promocyjne w województwach (szczebel wojewódzki i powiatowy) Prowadzenie analiz w województwach (badania ankietowe, analizy dopuszczalności interwencji) Równolegle prowadzone konsultacje środowiskowe (operatorzy, dysponenci infrastruktury) Studia Wykonalności przygotowywane po uzgodnieniu koncepcji: Koncepcja techniczno-kosztowa Analiza finansowa i ekonomiczna Określenie dopuszczalności interwencji Ostateczne Studia Wykonalności gotowe do 30 kwietnia

68

69 Przewidywany harmonogram prac Zakończenie projektu: Zakończenie realizacji SW dla obszarów: Rozpoczęcie realizacji SW: Zakończenie realizacji ankiet: najpóźniej czas realizacji ankiet: 2-3 tygodnie na całe województwo (wymaga bliskiej współpracy z przedstawicielami samorządu) Rozpoczęcie realizacji ankiet: najpóźniej: do ich rozpoczęcia konieczne są spotkania inicjujące na szczeblu wojewódzkim oraz spotkania zespołów wykonawczych na szczeblu powiatowym

70 Kontakt telefon: fax:

71 Dziękuję za uwagę Koniec Chętnie odpowiem na wszelkie Chętnie odpowiem na wszelkie pytania i wątpliwości

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Władysław aw Ortyl Sekretarz Stanu Kraków, 12 czerwca 2007 r. Zakres wsparcia : Program Operacyjny Rozwój j Polski Wschodniej PO RPW stanowi dodatkowy

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Warszawa 23 marca 2010

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Warszawa 23 marca 2010 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Warszawa 23 marca 2010 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Kompleksowy projekt Sieć

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego Małopolska bez wykluczenia cyfrowego sieci szerokopasmowe i podwyŝszanie kompetencji mieszkańców Małopolska Kraków, Sieć 18 kwietnia Szerokopasmowa 2008 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Stan obecny zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Usługi Współpraca z operatorami

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Najważniejsze cele to:

Cel działania. Najważniejsze cele to: Program E- VITA Projekt Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej e -Vita inter@ktywne gminy dla gmin: Dzierżoniów, Stoszowice, Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Bardo. Najważniejsze cele

Bardziej szczegółowo

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r.

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r. Szybki Internet dla Małopolski Kraków, maj 2012 r. Małopolska - stan aktualny co dziesiąte gospodarstwo domowe nie ma możliwości dostępu do Internetu na poziomie podstawowym (2 Mb/s) co drugie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Pomorskiego) Realizacja inwestycji teleinformatycznych wyzwania i moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Zagrożenia enia założenia Brak infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim. ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes

Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim. ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes Informacje ogólne Zlecający Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009-2015 Krzysztof Bogusławski Krzysztof Kozakowski

Bardziej szczegółowo

16. Analiza finansowa...

16. Analiza finansowa... 16. Analiza finansowa... Spis treści 16.1 ZałoŜenia... 16-2 16.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia... 16-3 16.3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Małopolska Sieć Szerokopasmowa Agenda - czyli o czym będzie mowa Projekt MSS w skrócie Wykonawcy Studium Wykonalności Sieci szerokopasmowe czym są i czemu służą Cele projektu MSS Harmonogram Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych dla Finansowania Szerokopasmowych Sieci Miejskich

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych dla Finansowania Szerokopasmowych Sieci Miejskich Pozyskiwanie Funduszy Unijnych dla Finansowania Szerokopasmowych Sieci Miejskich Maciej Koziara Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 6 marca 2008 r. Programy Społeczeństwo Operacyjne informacyjne

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE. Strona 1 z 5

STRESZCZENIE. Strona 1 z 5 STRESZCZENIE Samorządy poszczególnych województw prowadzą prace przygotowawcze w celu budowy infrastruktury szerokopasmowych sieci regionalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY

III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWY Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodnym 1. Wnioskodawcy i promotorzy

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła Zawarte w dniu:... w Szczecinie, Pomiędzy: Porozumienie Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez 1.... 2...... zwanym w dalszej części umowy Liderem Partnerstwa a:... zwanymi w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8.

Agenda. 1. POPC 1.1 vs POIG POPC aspekty formalne. 3. POPC aspekty techniczne. 4. Doświadczenia z projektów 8. Wstęp Agenda 1. POPC 1.1 vs POIG 8.4 2. POPC 1.1 - aspekty formalne 3. POPC 1.1 - aspekty techniczne 4. Doświadczenia z projektów 8.4 5. Gdzie szukać informacji? POPC 1.1 vs POIG 8.4 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Zbigniew Dziarnowski Dyrektor Działu Sprzedaży Usług EXATEL SA Członek Rady PIIT Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wytyczne Strategia

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWP. Nr ewidencyjny (według KSI )... Tytuł projektu...

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWP. Nr ewidencyjny (według KSI )... Tytuł projektu... Załącznik nr II.6.3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP (Społeczeństwo informacyjne - projekty dotyczące sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu) 2009

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI

ZASADY ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI ZASADY ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI Konferencja: Realizacja inwestycji teleinformatycznych- wyzwania i moŝliwo liwości dla samorządowc dowców Organizatorzy: Fundacja Wspomagania Wsi Urząd

Bardziej szczegółowo

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa 1 Spotkanie na temat projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Adam Okniński Roman Pawelski Piotr

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 BUDOWA OSTATNIEJ MILI BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 Siedziba spółki Leszno, ul. Lipowa 26 Oddział w Lubinie przy ul. Skłodowskiej 70 Oddział w Koninie przy ul. Popiełuszki 2 Oddział w Zgorzelcu przy

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Spotkanie konsultacyjne dot. form współpracy samorządów lokalnych województwa śląskiego i Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł.

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł. Uchwała Nr... (projekt z dnia 26.02.2008 r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia... w sprawie likwidacji zakładu budŝetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce w celu zawiązania jednoosobowej spółki

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Cel ustawy Celem ustawy jest unowocześnienie

Bardziej szczegółowo

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP

Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Analizy finansowo - ekonomiczne w projektach PPP Uzasadnienie biznesowe Metodyka Prince II AXELOS Limited Zestaw informacji umożliwiający ocenę czy projekt jest i pozostaje zasadny Projekt bez uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą BIZNES PLAN pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą. 1 realizowanego przez..., 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa)

Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Zał. nr 1 do SWI Założenia projekcji finansowej dla celów przeprowadzenia analizy finansowej projektu inwestycyjnego Założenia do projekcji dla projektu (metoda standardowa) Wyszczególnienie/Pozycja Stawka/Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Inicjatywa klastrowa porównanie form organizacyjno prawnych Uczestnicy klastra formy prawne Przedsiębiorcy: o osoby fizyczne prowadzące

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Michał Piwowarczyk Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Uzupełnienie do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 Metoda wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP

Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP Wykorzystanie funduszy unijnych w projektach PPP Kluczowe zagadnienia Istota partnerstwa publicznoprywatnego w świetle polskiej ustawy Zasady wykorzystania funduszy unijnych z punktu widzenia PPP Potencjalne

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Podstawowe załoŝenia ustawy Ekonomika prawodawcy - ogólny, ramowy charakter

Bardziej szczegółowo

Aktywny samorząd. Megaustawa Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych.

Aktywny samorząd. Megaustawa Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych. Aktywny samorząd Megaustawa 2009 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1791108-p_3.htm Otwarty dostęp do gruntów i budynków (prawo drogi) usprawnienie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji 2 Kwalifikowalność wydatków Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku

Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku Zarządzenie nr 2441/2013 Burmistrza Andrychowa z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budŝetu Gminy Andrychów dla samorządowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1384/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości przyznawanej rekompensaty

Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości przyznawanej rekompensaty Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 724.211 z dnia 29 lipca 211 r. Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Kraków, 11.01.2013 r. 1/31 Szerokopasmowy Internet, wsparcie EU 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 1 Plan prezentacji Art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 Art. 15-19 Rozporządzenia delegowanego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

str. 1 Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej

str. 1 Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej W związku z publikacją Gazety Polskiej Unijne pieniądze w platformerskiej sieci z dnia 20 listopada 2013 r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce Krzysztof Heller InfoStrategia Rodzaje projektów, źródła finansowania Terytorium: Projekty lokalne (gminne, powiatowe) Projekty regionalne

Bardziej szczegółowo

Administrowanie i zarządzanie publiczną szerokopasmową infrastrukturą dostępową - Wybrane problemy - Krzysztof Buczkowski

Administrowanie i zarządzanie publiczną szerokopasmową infrastrukturą dostępową - Wybrane problemy - Krzysztof Buczkowski Administrowanie i zarządzanie publiczną szerokopasmową infrastrukturą dostępową - Wybrane problemy - Krzysztof Buczkowski k.buczkowski@pw.plock.pl Dostępność Infrastruktury Białe plamy świadczące o problemach

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA:

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. ul. Noakowskiego 24 00-668 Warszawa. www.ippp.pl info@ippp.pl

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. ul. Noakowskiego 24 00-668 Warszawa. www.ippp.pl info@ippp.pl Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ul. Noakowskiego 24 00-668 Warszawa www.ippp.pl info@ippp.pl Partnerstwo publicznoprywatne a realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych Gminne sieci szerokopasmowe

Bardziej szczegółowo