ZASADY ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI"

Transkrypt

1 ZASADY ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI Konferencja: Realizacja inwestycji teleinformatycznych- wyzwania i moŝliwo liwości dla samorządowc dowców Organizatorzy: Fundacja Wspomagania Wsi Urząd Komunikacji Elektronicznej Eugeniusz Gaca Członek Zarządu KIGEiT Warszawa 1 kwietnia 2009

2 Prowadzenie inwestycji telekomunikacyjnych Urząd Komunikacji Elektronicznej i Fundacja Wspomagania Wsi wydały dwie publikacje, które mogą pomoc jednostkom samorządowym zorientowaniu się w problematyce prowadzenia i zarządzania inwestycjami telekomunikacyjnymi: Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy organizacji i zarządzania 2007, pod redakcją p. Krzysztofa Buczkowskiego, Poradnik dla samorządowców Budowa sieci szerokopasmowych Planowanie i przygotowanie koncepcji -2008, pod redakcją p. Jarosława Janiszewskiego W przygotowaniu II część poradnika obejmująca: projektowanie, budowę, eksploatacją sieci oraz zarządzanie projektem budowy sieci szerokopasmowych Doświadczenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych, istotnym źródłem wiedzy w prowadzeniu i zarządzaniu inwestycjami telekomunikacyjnymi:

3 Zarządzanie inwestycjami w telekomunikacji. Obszar I działania w sferze organizacji, technologii budowy sieci szerokopasmowej i zarządzania projektem budowy, Obszar II działania w sferze formalnoprawnej, Obszar III -działania społeczne, likwidacja efektu konfliktu społecznego w inwestycjach telekomunikacyjnych, Obszar IV -działania w zakresie zarządzania i eksploatacji inwestycji telekomunikacyjnej,

4 I Organizacja procesu inwestycyjnego Organizacja działań - ocena pomysłu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, poszukiwanie moŝliwych informacji zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na realność planowanej inwestycji telekomunikacyjnej. Rezultatem działań w tej sferze jest podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji pomysłu, jego modyfikacji lub odrzuceniu. Studium wykonalności (pre-feasibility study) - wstępna ocena moŝliwości i uwarunkowań organizacyjno-technicznych umoŝliwiających podjęcie decyzji o moŝliwości realizacji planowanej inwestycji. Konsekwencję pozytywnej decyzji jednostki samorządowej jest rozpoczęcie etapu szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych, marketiingowych i prawnych. Efektem tych prac jest: Studium przedrealizacyjne (feasibility study), które jest pierwszą roboczą, techniczną wersją projektu budowy. MoŜliwe jest jeszcze na tym etapie sporządzenie dodatkowych analiz, które w konsekwencji powinny doprowadzić do zatwierdzenia przez jednostkę samorządową budowy sieci szerokopasmowej, na wyznaczonym obszarze, w określonej technologii, umoŝliwiającej określonym odbiorcom dostarczenie zdefiniowanych usług, na załoŝonych zasadach, eksploatowanej przez i posiadającej punkty styku z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Projektowanie techniczne budowy zarządzanie projektem, InŜynier Kontraktu, wybór projektanta, umowy, przygotowanie materiałów do projektowania, projektowanie, koordynacja Budowa - wybór wykonawcy, przygotowanie terenu, realizacja inwestycji, zakup sprzętu i wyposaŝenia wraz z instalacją i uruchomieniem, odbiory techniczne od wykonawców budowy, testy techniczne, szkolenia kadry, uruchamianie sieci i systemów telekomunikacyjnych i bilingowych dla abonentów.

5 II- Działania formalno-prawne Wymagania prawne przygotowania materiałów przedprojektowych, uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych, pozwoleń, zawiadomień wynikających z obowiązującego prawa, zarządzanie ryzykiem, PPP. Wymagania UE analiza wymaganych dokumentów koniecznych do złoŝenia wniosku na finansowanie inwestycji, ocena źródeł finansowania projektu. Rozliczenie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Informacja o planach miejscowych niezbędna dla oceny moŝliwości i trybu prawnego prowadzenia inwestycji, lub określenie trybu uzyskania decyzji administracyjnych w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, z analizą przydatności lub moŝliwości wykorzystania poszczególnych lokalizacji, dokumentacja geologiczna, geodezyjna itp. Analiza obowiązków zdefiniowanie obowiązków stron w procesie inwestycyjnym, wybór optymalnej metody realizacji budowy sieci, wymagania dla dokumentacji projektowej, ochrony środowiska, programu Natura 2000 itp. Wytyczne realizacji inwestycji inwestorski model prowadzenia inwestycji, opracowanie harmonogramu dyrektywnego inwestycji, prowadzenie przetargów, negocjacje: finansowania, umów i kontraktów dostawczych. Eksploatacja i zarządzanie - ocena wymagań formalno-prawnych związanych z działalnością JST jako operatora infrastruktury lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

6 III - Działania społeczne Likwidacja efektu konfliktu społecznego w inwestycjach telekomunikacyjnych- uzyskanie akceptacji społeczności lokalnych Przyjazne relacje - pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego i społecznością lokalną. Eliminacja konfliktów interesów poprzez działania neutralizujące. Budowanie przychylnych opinii o celach inwestycji i sposobie jej realizacji, w tym o uwarunkowaniach technicznych wynikających ze stosowanej technologii dostępu szerokopasmowego. Działania społeczne przekonanie i tłumaczenia potrzeby społecznej realizacji procesu inwestycyjnego. Analiza stanowiska organizacji społecznych, ekologicznych, ocena norm kulturowych społeczności lokalnej, jej otwartości na realizację celów społecznych planowanej inwestycji. Łagodzenia ewentualnie negatywnych reakcji społeczeństwa - przygotowanie scenariuszy rozwiązań alternatywnych. Relacje z właścicielami gruntów. Dyskusja społeczna. W fazie inwestycyjnej (budowa sieci) ryzyko techniczne i protesty lokalnej społeczności, tworzących tzw. opinię publiczną.

7 IV - Zarządzanie i eksploatacja sieci Wybór metody zarządzania: Przedsiębiorca telekomunikacyjny lub Operator infrastruktury, Przedmiot eksploatacji: lokalne sieci szkieletowe dla połączenia sieci dostępu abonenckiego z krajowymi sieciami szkieletowymi ( za wyjątkiem przyłącza do abonenta końcowego. Zakres świadczonych usług: usługi szerokopasmowe, dzierŝawa przepływności, usługi hurtowe. Sieć telekomunikacyjna: własna infrastruktura, dzierŝawa istniejących sieci naleŝących do róŝnych operatorów. Zasada eksploatacji sieci: wszystkie węzły dostępowe dostępne dla kaŝdego dostawcy usługi końcowej, LPSS. Zarządzanie siecią: lokalne systemy zarządzania siecią, systemy obsługi Klienta (CRM), LPSS, serwery, części zamienne, logistyka.

8 Planowanie i budowa sieci Planowanie załoŝenia przedprojekowe, zakres rzeczowy, źródła finansowania, harmonogram, inwentaryzacja zasobów, planowanie i koncepcja sieci, studium wykonalności, podział rzeczowy zadań i zakresów terytorialnych, wybór InŜyniera Kontraktu, przygotowanie dokumentacji przetargowej, przetargi, wybór wykonawców projektu, Budowa pozwolenie na budowę, wybór sposobu: organizacji realizacji projektu, przygotowania przetargów, wyboru wykonawców, dostawy materiałów i sprzętu, prowadzenia odbiorów technicznych, uruchamiania sprzętu, testów funkcjonalności. Rozliczenie inwestycji.

9 Eksploatacja i utrzymanie sieci Wybór modelu biznesowego funkcjonowania sieci JST JST zarządza siecią: wydzielona jednostka samorządowa, podmiot zaleŝny od JST działający jako przedsiębiorca telekomunikacyjny, JST zarządza siecią: wydzielona jednostka samorządowa, podmiot zaleŝny od JST działający jako operator infrastruktury, JST wydzierŝawia wybudowaną sieć przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na warunkach przetargu, konkursu, Wspólna Firma: JST/Przedsiębiorca telekomunikacyjny -na zasadach określonych w Ustawie o Ppp i Ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Wybór źródeł finansowania kosztów operacyjnych eksploatacji i utrzymania sieci JST BudŜet JST, Przychody z opłat za dzierŝawę sieci, Przychody z dostarczania usług dla klientów końcowych, ISP lub operatorów, Koszty ponosi przedsiębiorca telekomunikacyjny, dzierŝawca sieci JST, Pomoc publiczna, określenie preferencji dla JST.

10 Przedsiębiorca czy Operator Operator Infrastruktury Prowadzi eksploatację i zarządza siecią JST (samodzielnie lub poprzez outsourcing telekomunikacyjny), udostępnia sieć wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom na równych zasadach, nie świadczy usług telekomunikacyjnych, ustala warunki połączenia z siecią JST, odpowiada za rozwój i modernizację sieci. Przedsiębiorca telekomunikacyjny Operator Infrastruktury - zajmuje się eksploatacją i zarządzaniem siecią (samodzielnie lub outsourcing telekomunikacyjny), współpracuje z JST na terenach objętych inwestycją i w zakresie agregacji popytu, uzyskuje uprawnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, spełnia wszystkie wymagania Pt, jest dostawcą hurtowym pakietu usług, zapewnia PSS z sieciami publicznymi, prowadzi rozliczenia międzyoperatorskie, udostępnia sieć wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom na równych zasadach, świadczy usługi telekomunikacyjne dla jednostek uŝyteczności publicznej, korporacji, dla lokalnych operatorów świadczących usługi internetowe ISP, realizuje ograniczenia wynikające z zasad okresu trwałości projektu, prowadzi działalność komercyjną po upływie okresu trwałości projektu, ustala warunki połączenia z siecią JST, odpowiada za rozwój i modernizację sieci, zarządza siecią: lokalne systemy zarządzania siecią, systemy obsługi klienta, LPSS, serwery, części zamienne logistyka.

11 Zarządzanie projektem -Inżynier Kontraktu Wsparcie organizacyjne i merytoryczne JST na moŝliwie najwcześniejszym etapie inwestycji, Weryfikacja zakresu rzeczowego przedmiotu opracowań projektowych, Przygotowanie dokumentacji przetargowych w trybie zamówień publicznych dla: prac projektowych, robót budowlanych, dostaw, instalacji i uruchomienia montaŝu sprzętu telekomunikacyjnego, pozyskania infrastruktury światłowodowej w trybie IRU, utworzenia centrum zarządzania siecią, Kierowanie realizacją umów z wykonawcami robót, dostaw, usług, Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w róŝnych specjalnościach, Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w procesie realizacji Prowadzenie nadzoru geodezyjnego, Obsługa prawna w zakresie realizacji przedmiotu przedsięwzięcia, Odbiory techniczne i nadzór nad usuwaniem wad i usterek, Prowadzenie działań informacyjnych dla JST, Sprawdzanie przedmiarów, kosztorysów budowlanych i faktur, Uruchamianie sieci i przekazanie do eksploatacji, Rozliczenie inwestycji.

12 Zarządzanie w telekomunikacji Zarządzanie procesem inwestycyjnym w telekomunikacji jest zespołem działań wymagającym duŝego doświadczenia zawodowego z róŝnych dziedzin Ŝycia gospodarczego, Proces inwestycyjny w telekomunikacji jest z reguły procesem wieloletnim, obejmującym często odległe obszary geograficzne, w których prowadzone są prace o róŝnym zakresie rzeczowym, nie zawsze moŝliwe jest uruchamianie sieci etapami i oddawanie jej do uŝytku, KaŜdy błąd albo niedopatrzenie popełnione w początkowej fazie procesu, zawsze skutkuje w dalszych jego etapach, powodując nieuzyskanie zaplanowanych celów Wypełnianie funkcji Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wymaga wiedzy specjalistycznej wynikającej ze specyfiki branŝy. Stąd: JuŜ na etapie planowania budowy sieci, projektowania koncepcji sieci konieczne jest rozstrzygnięcie zasad zarządzania i eksploatacji sieci po zakończeniu realizacji projektu oraz źródeł finansowania kosztów operacyjnych Realizować cały projekt wg ustalonych standardów np. zasad FIDIC. Jak najszybciej powołać InŜyniera Kontraktu, który wesprze JST juŝ w początkowym etapie planowania sieci i opracowania jej koncepcji oraz studium wykonalności.

13 Cele inwestycji w telekomunikacji Zapewnienie mieszkańcom dostępu do pakietu usług przy pełnej optymalizacji kosztów operacyjnych, ale: Operator infrastruktury nie moŝe dostarczać usług abonentom końcowym, Kto zbuduje/zmodernizuje/udostępni sieć ostatniej mili do abonenta końcowego (węzeł dystrybucyjny- abonent)? Co zrobić, gdy nie znajdziemy takiego przedsiębiorcy/operatora? Jak określić sposób weryfikacji osiągnięcia celu końcowego projektu? Jak zabezpieczyć środki finansowe na funkcjonowanie sieci gdy cele projektu nie zostaną osiągnięte w pełnym zakresie?

14 Wnioski Najkorzystniejsza formuła: odrębny podmiot prawny: JST z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, prowadzi cały proces inwestycyjny budowy sieci szerokopasmowej RPO, zarządza i eksploatuje sieć, udostępniając zasoby w węzłach dystrybucyjnym operatorom ostatniej mili lub operatorom działających na zasadzie ustawy o ppp lub koncesji. Rola JST ustalenie celów i źródeł finansowania, wyłonienie InŜyniera Kontraktu, porozumienie z gminami i powiatami, działania w obszarze II i III (współpraca w sferze formalno-prawnej i likwidacji konfliktu społecznego)

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Rozwoju Systemów Informatycznych 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 tel. (22) 694-31-06 fax (22) 694 52 68 www.mf.gov.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U

O P I S P R Z E D M I O T U O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ III S P E C Y F I K A C J I I STOTNYCH W ARUNKÓW Z A M Ó W I E N I A NA USŁUGI pn. Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI SILESIA-NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE, ORZESZE, ORNONTOWICE, WYRY)

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa w gminie

Sieć komputerowa w gminie Krzysztof Buczkowski Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy organizacji i zarządzania Fundacja Wspomagania Wsi 2007 Krzysztof Buczkowski Planowana informatyzacja Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Realizacja projektu Lubuski e-urząd Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. e-mail: gfiuk@spnt.pl tel.: +48 91 85 22 911 GSM: +48 601 713 867 Zielona Góra, dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Gmina Rudna PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY dla budowy infrastruktury dostępu do Internetu w Gminie Rudna realizowanej w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski

Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie. powiat hajnowski Studium wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podlaskie powiat hajnowski Obszar: Podlaskie. C Opracowanie przygotowane przez: DGA S.A. InfoStrategia Krzysztof Heller i

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie)

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW. 2. Opis projektu SSPW (streszczenie) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) uzasadnienie dla publicznej interwencji. 1. Cel projektu SSPW Projekt SSPW skupia się na białych obszarach NGA (v. 3.3 Wytycznych Wspólnotowych), to jest obszarach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 2 WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jelenia Góra, październik 2014 r. I. Informacje na temat działania... 3 1. Cel realizacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje Artykuły analityczne Inne spojrzenie na innowacje Zastosowanie innowacyjnych metod zarządzania inwestycjami to same korzyści: oszczędza się czas i pieniądze oraz unika się ryzyka związanego na przykład

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan 1 Możliwości inwestycyjne jst w sieci szerokopasmowe 2 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo