1. Nazwa organizatora konkursu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nazwa organizatora konkursu"

Transkrypt

1 1. Nazwa organizatora konkursu a) Media Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, NIP , REGON , z zarządem w składzie: Joanna Pilcicka Prezes Zarządu Roman Czarnuch Wiceprezes Zarządu Andrzej Pestkowski Wiceprezes Zarządu reprezentowana przez: Krzysztofa Palińskiego - Dyrektora Zarządzającego Oddziału w Białymstoku działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 78 z dnia 25 września 2008 r. Bogumiłę Sklińską - Zastępcę Dyrektora Zarządzającego Oddziału w Białymstoku. działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 84 z dnia 25 września 2008r. b) Jagiellonia - Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 28 lok. 702, Białystok, Wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział KRS pod numerem , NIP Reprezentowaną przez Wiesława Wołoszyna Wice Prezesa Zarządu Agnieszkę Syczewską Prokurenta c) WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, reprezentowana przez Sebastiana Roszkowskiego Kanclerza WyŜszej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku d) PPUH DARES, z siedzibą przy ul. Jurowiecka 44, Białystok, Nip , REGON reprezentowanym przez Dariusza Harasimiuka 2. Uczestnicy konkursu W Konkursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Media Regionalne Sp. z o.o, WyŜszej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Jagiellonii S.A., firmy DARES pracowników i współpracowników tychŝe podmiotów, a takŝe tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursów, wraz z członkami ich najbliŝszych rodzin (rodzice, mąŝ, Ŝona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w konkursie zwane będą dalej "Uczestnikami. 3. Dane osobowe Uczestnicy zabawy wyraŝają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem zabawy "Letnie pozdrowienia przez PW Jard, Jarosław Dziemian, Al. Jana Pawła II 54, Białystok oraz przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie przy ul. Prostej 51, Warszawa (administrator danych osobowych) w celach marketingowych oraz na przekazywanie tych danych do Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą Opolu przy ul. Powstańców Śl. 9 oraz spółek

2 powiązanych kapitałowo z administratorem danych osobowych. Dane osobowe uczestników plebiscytu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). KaŜdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 4 Warunki uczestnictwa w konkursie: 1. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w zabawie poprzez wysłanie wiadomości sms pod numer 71466, w treści której wpisze słowo kluczowe o treści JAGA lub wysłanie wiadomości sms pod numer o treści JOKER w zaleŝności od wyboru sposobu uczestnictwa w konkursie, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 4. Zgłoszenie, które nie zawiera poprawnie wpisanego słowa kluczowego jest niewaŝne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia. 2. Koszt przesłania jednej wiadomości wynosi w zaleŝności od wyboru sposobu włączenia się do gry: 1,23 zł z 23% VAT wówczas, gdy uczestnik bierze udział w konkursie o nagrody tygodnia i 7,38 zł z 23% VAT wówczas, gdy zgłoszenie dotyczy finałowego wyłonienia laureatów bez uczestnictwa w Ŝadnym etapie konkursu. Jego cena jest niezaleŝna od operatora sieci telefonii komórkowej. 3. Wiadomość SMS moŝe być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Uczestnictwo w zabawie jest moŝliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej: ERA, PLUS GSM, Orange, PLAY. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w zabawie. 4. Zgłoszenia do zabawy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS, mierzony według zegara Organizatora. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w zabawie. 5. Czas trwania konkursu Konkurs będzie podzielony na IV główne etapy, przy czym: - Etap I Pełne trybuny trwać będzie od 28 stycznia od godziny do 25 lutego 2011r., do godziny Etap II Cyfrowo na "+ trwać będzie od 25 lutego, od godziny do 1 kwietnia 2011r., do godziny Etap III WSAP jest super trwać będzie od 1 kwietnia, od godziny do 29 kwietnia 2011r., do godziny Etap IV zawsze najlepsze informacje trwać będzie od 29 kwietnia, od godziny maja do 27 maja 2011r., do godziny a) KaŜdy z etapów głównych zostanie podzielony na odcinki przy czym kaŝdy z odcinków rozpoczyna się w piątek, o godzinie kaŝdego tygodnia i kończy w piątek o godzinie 11.59,59 kolejnego tygodnia. Wyniki danego odcinka będą prezentowane na stronie internetowej wsap.edu.pl, i na łamach Kuriera Porannego w kaŝdy poniedziałek, a laureaci odcinków, których treści SMS opublikujemy, otrzymają nagrodę tygodnia. b) Terminy ogłoszenia wyników: Etap I

3 7 luty 2011 ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia 14 luty - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia 21 luty - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia 28 luty - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia, Etap II 7 marca - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia; 14 marca - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia 21 marca - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia 28 marca - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia 5 kwietnia - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia, Etap III 11 kwietnia - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia; 18 kwietnia - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia; 25 kwietnia - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia; 2 maj - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia, Etap IV 9 maja - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia; 16 maja - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia; 23 maja - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia; 30 maja - ogłoszenie laureatów nagrody tygodnia, Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagrody głównej odbędzie się 3 czerwca 2011 roku. 6. Skład komisji konkursowej: W skład komisji konkursowej wchodzą: 1. Piotr Fiedorowicz przedstawiciel Jagiellonii 2. Łukasz Bołtromiuk przedstawiciel Kuriera Porannego 3. Katarzyna Szcześniak przedstawiciel WSAP-u 4. Dariusz Harasimik przedstawiciel Dares 7. Zasady wzięcia udziału w konkursie "Białostocka Ekstraklasa a Zadaniem uczestnika jest: - zakup karnetu, biletu, wyrobienie karty kibica lub zakup dowolnego oryginalnego gadŝetu z logo Jagiellonia w jednym z podanych w paragrafie 6, pkt. 1 punktów sprzedaŝy: lub - zakup dowolnego produktu firmy Dares w podanych w paragrafie 6, pkt. 2 punktach sprzedaŝy b) Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi wysłać zgłoszenie w postaci SMS o treści: JAGA.numer paragonu lub numer biletu/karnetu. W odpowiedzi kaŝdy uczestnik, który wysłał SMS zgłoszeniowy do konkursu otrzyma wiadomość zwrotną, w której zostanie zawarte zadanie polegające na dokończeniu zdania, przy tym zaznaczeniu, Ŝe w kaŝdym etapie Uczestnik otrzyma inne zadanie. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik będzie musiał dokończyć zdanie w sposób najciekawszy, wysyłając odpowiedź poprzedzoną prefiksem ZDANIE., np. ZDANIE.treść odpowiedzi

4 c Wyłanianie laureatów Po kaŝdym z odcinków danego etapu, a takŝe po kaŝdym z etapów zbiera się Komisja Konkursowa: - 4 lutego, godzina lutego, godzina lutego, o godzinie lutego, godzina marca, godzina marca, godzina marca, godzina marca, godzina kwietnia, godzina kwietnia, godzina kwietnia, godzina kwietnia, godzina kwietnia, godzina maja, godzina maja, godzina maja, godzina maja, godzina czerwca, godzina Komisja konkursowa wśród wszystkich nadesłanych przez Uczestników SMS-ów wyłoni laureatów: Nagrody tygodnia: kierując się kryterium, takim, jak ciekawość wypowiedzi wyłoni 4 autorów najciekawszych wypowiedzi. Nagrody głównej Wśród wszystkich laureatów nagród tygodnia, a takŝe wśród tych Uczestników, którzy wysłali SMS JOKER, Komisja Konkursowa wyłoni laureata nagrody głównej, biorąc pod uwagę przede wszystkim ciekawość wypowiedzi. 8. Zasady uŝycia SMS Premium JOKER Ten Uczestnik, który nie chce brać udziału w poszczególnych etapach konkursu, ale chce wziąć udział w finałowym etapie, musi wysłać SMS o treści JOKER.numer paragonu lub biletu/kartentu na numer 76988, koszt SMS to 7,38 zł z VAT. W odpowiedzi Uczestnik otrzyma wiadomość zwrotną wraz z zadaniem konkursowym. Uczestnik będzie musiał w sposób najciekawszy dokończyć zdanie. Odpowiedź naleŝy wysłać na numer poprzedzając odpowiedź prefiksem FINAŁ., np. FINAŁ.treść odpowiedzi 9. Sposób powiadamiania laureatów konkursu o wygranej: Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem telefonu komórkowego, z numeru którego został wysłany zwycięski SMS. Organizator, po posiedzeniu Komisji Konkursowej podejmie 4-ro krotną próbę skontaktowania się z laureatem, przy czym ostatnia z nich odbędzie się najpóźniej do godziny w dniu posiedzenia komisji, tj. 1 czerwca 2011 roku.

5 Lista laureatów zostanie opublikowana w poniedziałkowym wydaniu Kuriera Porannego, oraz na stronach Nagrody nagrody tygodnia 72 nagrody tygodnia, składające się z zestawów gadŝetów o wartości 500 zł brutto, w skład którego wchodzą: a) przenośna pamięć USB; b) zestaw oryginalnych zestawów Jagiellonii c) oryginalne gadŝety Kuriera Porannego i portalu MM Białystok d) zestaw Technisat do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej DVB-T (tuner Digyboxx T4 i antena DigiFlex TT2 prętowa zewnętrzna) lub zestaw Technisat (zestaw "Telewizja na kartę i zestaw antenowy Smiley 850) nagroda główna a) Nagroda główna. Zestaw, telewizor Technisat TechniLine 40 (cena 6499 zł.) i kompletny zestaw antenowy Technisat Smiley 850 (cena 419 zł.). o łącznej wartości 6918 zł brutto 11. Punkty objęte konkursem Białostocka ekstraklasa 1) Jagiellonia Białystok - CH Zielone Wzgórza (karat kibica) - Jaga Sklep przy ul. Bohaterów Monte Cassino - Wyspa Kibica Auchan przy ul. Produkcyjnej - Sklep internetowy (produkty) - Cescom (tylko karnety) - SprzedaŜ online (tylko karnety) - Błękitny WieŜowiec parter (tylko karty kibica) 2) Dares - Białystok - ul. Jurowiecka 44; - Białystok - ul. 27 Lipca 24; - Suwałki - ul. Kościuszki 100; - Bielsk Podlaski - ul. Mickiewicza 58 9A; - Sokółka - ul. 11 Listopada 1; - Mońki - ul. Białostocka 4; - Łapy - ul. świrki i Wigury 25; - Michałowo - ul. Białostocka Postanowienia końcowe 1) Odpowiedzialność podatkowa Organizator oświadcza, iŝ nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszego konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami). 2) Odbiór nagród

6 Nagrody naleŝy odbierać w siedzibie Kuriera Porannego, przy ul. św. Mikołaja 1 w Białymstoku od dnia ogłoszenia wyników do zakończenia plebiscytu. Warunkiem odbioru nagrody jest przedłoŝenie w momencie odbioru paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego zakup Laureat nagrody, której wartość przekracza 760 zł brutto, przed jej odbiorem zobowiązany jest do wpłaty na rzecz i konto Organizatora podatku od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody na konto: Deutsche Bank Polska S.A., , wpisując w tytule przelewu: Podatek od nagrody w konkursie "Białostocka ekstraklasa Nieodebranie nagrody laureata, pomimo dwukrotnego wezwania lub niewpłacenie podatku od nagrody, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody bez jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora ze strony Zwycięzcy. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora loterii. KaŜdy laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę od Organizatora konkursu na koszt własny. Laureat nie moŝe domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach. 3) Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom zabawy do wglądu w siedzibie redakcji, Kuriera Porannego a takŝe na stronie internetowej jak równieŝ w siedzibie WyŜszej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku i na stronie internetowej jak równieŝ w siedzibie Jagiellonia S.A oraz pinktach sprzedaŝy tej spółki, jak teŝ na jej stronie internetowej oraz w siedzibie formy Dares, jak teŝ na jej stronie internetowej Przystąpienie do zabawy przez uczestnika oznacza, Ŝe zna on i akceptuje postanowienia Regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania zabawy w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej waŝnej przyczyny. 3. Materiały reklamowo-promocyjne zabawy mają jedynie charakter informacyjny. WiąŜącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. Zgłaszając udział w zabawie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i wyraŝa zgodę na jego treść. 5. Zgłaszając się do zabawy "Białostocka ekstraklasa Uczestnik zamawia wiadomości SMSowe o akcjach z wykorzystaniem usług Premium - konkursach, sondaŝach itp. organizowanych Media Regionalne Sp. z o.o. Uczestnik moŝe w kaŝdej chwili zrezygnować z zamówienia wymienionych wyŝej wiadomości wysyłając pisemną prośbę na adres Organizatora. 6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia zabawy, a ich wykładnia i interpretacja naleŝy wyłącznie do Organizatora. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następujące zdarzenia: udział w zabawie przez osoby nieuprawnione do uŝytkowania telefonu komórkowego, problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeŝeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu naleŝytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyŝszej, udział w zabawie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezaleŝnych od Organizatora. 8. Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych oraz dostarczenie wiadomości SMS. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone.

7 9. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umoŝliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy XIII 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy XIII (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy X 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy X (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie SUBARU XV NA TYDZIEŃ (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r.

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wirtualny wyścig (zwanego dalej: Konkursem) jest TELEAUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE

Regulamin konkursu SMS. Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE Regulamin konkursu SMS Sms-y wysyłasz wczasy lub konsolę wygrywasz 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Serwisu Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady Uczestnictwa w Serwisie prowadzonym pod nazwą Bądźmy w kontakcie (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos

Regulamin plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos Regulamin plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos, zwanego dalej tylko plebiscytem lub plebiscytem SMS, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu SMS pod nazwą Rodzinne Walentynki ( Konkurs ) jest firma GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015

Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015 Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie Kobieta Roku Glamour 2015 (zwanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę Regulamin Konkursu Radia ESKA Zaproś ESKĘ na domówkę 1 Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego stronie internetowej Radia Eska: www.eska.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ PO E W SWOIM SKLEPIE I ZABŁYŚNIJ PRZED RODZINĄ

REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ PO E W SWOIM SKLEPIE I ZABŁYŚNIJ PRZED RODZINĄ REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ PO E W SWOIM SKLEPIE I ZABŁYŚNIJ PRZED RODZINĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Sięgnij po E w swoim sklepie i zabłyśnij przed rodziną, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo