REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN SERWISU POD NAZWĄ Bądźmy w kontakcie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Serwisu Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady Uczestnictwa w Serwisie prowadzonym pod nazwą Bądźmy w kontakcie (zwany dalej Serwisem ). Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Organizator Serwisu Podmiotem organizującym Serwis oraz usługodawcą Serwisu jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (09-411) przy ul. Chemików 7, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , numer NIP: , kapitał zakładowy/kapitał wypłacony: ,25 zł (zwany dalej Organizatorem ) 3. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa sposób rejestracji i rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie, tryb dokonywania zmian danych kontaktowych w celu otrzymania informacji handlowych na telefon komórkowy od Organizatora oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 4. Zasięg Serwisu Serwis będzie działał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Czas trwania Serwisu Serwis trwa do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia działania Serwisu w kaŝdym czasie za uprzednim powiadomieniem Uczestników. Zakończenie działania Serwisu nie naruszy praw nabytych przez Uczestników w toku Serwisu. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 6. Organizator świadczy w ramach Serwisu następujące usługi drogą elektroniczną: a. przesyłanie informacji handlowych dotyczących dowolnych promocji oraz akcji specjalnych, w tym równieŝ przesyłania Ŝyczeń okazjonalnych, b. przesyłanie informacji dotyczących zbliŝania się lub przekroczenia przez Uczestnika kolejnych progów punktowych w ramach programu VITAY zebranych w kaŝdym miesiącu (zwanych dalej Premia SMS ). UCZESTNICY SERWISU 7. Uczestnikiem Serwisu ( Uczestnik ) na warunkach określonych w Regulaminie w zakresie otrzymywania informacji handlowych od Organizatora dotyczących dowolnych promocji oraz akcji specjalnych, w tym równieŝ Ŝyczeń okazjonalnych, moŝe być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; która jest uczestnikiem Programu VITAY (w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY) i posiada waŝną kartę VITAY lub Super VITAY lub zostanie uczestnikiem Programu VITAY (w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY), ale juŝ posiada numer karty VITAY; uprawniona do uŝytkowania telefonu komórkowego w sieciach operujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Plus, Orange, Era oraz P4 (Play). 8. Uczestnikiem Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie w zakresie otrzymywania informacji Premia SMS, moŝe być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest Uczestnikiem Programu VITAY (w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY) i posiada waŝną kartę Super VITAY,

2 uprawniona do uŝytkowania telefonu komórkowego w sieciach operujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Plus, Orange, Era oraz P4 (Play). 9. Zgłoszenie do Serwisu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Serwisu Regulaminu Serwisu w całości. 10. Niedozwolonym jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo oraz dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym. Uczestnicy Serwisu działający sprzecznie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie mogą decyzją Organizatora zostać zdyskwalifikowani i pozbawieni prawa do nagrody. WARUNKI UCZESTNICTWA 11. Uczestnicy Serwisu wyraŝają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora za pośrednictwem SMS. Przesyłane informacje mogą dotyczyć dowolnych promocji oraz akcji specjalnych, w tym równieŝ przesyłania Ŝyczeń okazjonalnych, przez Organizatora. 12. Uczestnicy Serwisu wyraŝają zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji Premia SMS. Usługa polega na informowaniu Uczestników posiadających kartę Super VITAY o liczbie punktów, jakie brakują im do osiągnięcia ustalonych progów, po przekroczeniu których nagradzani są premią punktową, według poniŝszych zasad. Po zebraniu 2000 punktów VITAY w miesiącu 500 dodatkowych punktów VITAY, po zebraniu 5000 punktów VITAY w miesiącu 1500 dodatkowych punktów VITAY. po zebraniu punktów VITAY w miesiącu 5000 dodatkowych punktów VITAY. Usługa działa cyklicznie, kaŝdy kalendarzowy miesiąc jest traktowany oddzielnie. Uczestnik nie moŝe domagać się wypłaty za dodatkowe punkty VITAY ich równowartości w pieniądzu. W przypadku, gdy wysłanie wiadomości SMS informującej o przekroczeniu progu przypadnie na sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, wiadomość SMS zostanie wysłana w najbliŝszy dzień roboczy po przekroczeniu progu. JeŜeli w najbliŝszym dniu roboczym po przekroczeniu progu miałoby zostać wysłanych kilka wiadomości SMS, Uczestnik otrzyma jedną, najbardziej aktualną wiadomość. SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO SERWISU 13. Aby dokonać zgłoszenia w Serwisie naleŝy wysłać SMS-a na numer (koszt wysłania SMS-a 1 zł + VAT, 1,22 zł z VAT) o treści: ZGODA.NUMER KARTY, gdzie NUMER KARTY oznacza 16-cyfrowy numer karty VITAY lub Super VITAY. W treści SMS zamiast kropki dopuszczalne jest równieŝ wpisanie znaków takich jak: przecinek (,), dwukropek (:), krzyŝyk (#), myślnik (-). Uczestnik w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzyma SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem uczestnictwa w Serwisie. W wypadku podania przez Uczestnika numeru telefonu komórkowego innego niŝ ten, który znajduje się w bazie danych Programu VITAY stary numer telefonu komórkowego zostanie usunięty. CAŁKOWITA REZYGNACJA Z SERWISU 14. W celu całkowitej rezygnacji z serwisu naleŝy wysłać SMS-a na numer (koszt wysłania SMS-a 1 zł + VAT, 1,22 zł z VAT) o treści: STOP.NUMER KARTY, gdzie NUMER KARTY oznacza 16-cyfrowy numer karty VITAY lub Super VITAY, którą Uczestnik uprzednio zarejestrował w Serwisie. W treści SMS zamiast kropki dopuszczalne jest równieŝ wpisanie znaków takich jak: przecinek (,), dwukropek (:), krzyŝyk (#), myślnik (-). Uczestnik w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzyma SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie.

3 REZYGNACJA Z SERWISU W ZAKRESIE OTRZYMYWANIA INFORMACJI PREMIA SMS 15. W celu rezygnacji z Serwisu w zakresie usługi Premia SMS naleŝy wysłać SMS-a na numer (koszt wysłania SMS-a 1 zł + VAT, 1,22 zł z VAT) o treści: STOP.PUNKTY PREMIOWE. W treści SMS zamiast kropki dopuszczalne jest równieŝ wpisanie znaków takich jak: przecinek (,), dwukropek (:), krzyŝyk (#), myślnik (-). Uczestnik w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzyma SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem rezygnacji z usługi Premia SMS. ZMIANA NUMERU TELEFONU 16. JeŜeli Uczestnik programu VITAY zarejestrował swoją kartę w serwisie, a następnie zmienił numer telefonu komórkowego, powinien niezwłocznie powtórzyć rejestrację wysyłając SMS-a na numer (koszt wysłania SMS-a 1 zł + VAT, 1,22 zł z VAT) o treści: ZGODA.NUMER KARTY, gdzie NUMER KARTY oznacza 16-cyfrowy numer karty VITAY lub Super VITAY, którą uczestnik uprzednio zarejestrował w Serwisie. W treści SMS zamiast kropki dopuszczalne jest równieŝ wpisanie znaków takich jak: przecinek (,), dwukropek (:), krzyŝyk (#), myślnik (-). Uczestnik w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzyma SMS-a zwrotnego z potwierdzeniem rejestracji w Serwisie. Stary numer telefonu komórkowego zostanie usunięty. ZMIANA NUMERU KARTY VITAY LUB SUPER VITAY 17. JeŜeli Uczestnik Serwisu zmienił zarejestrowaną w Serwisie kartę VITAY lub Super VITAY na nową, system Serwisu automatycznie dokona zmiany numeru karty VITAY lub Super VITAY na nową. Automatyczna zmiana numeru karty odbędzie się tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podane do nowej karty dane właściciela Programu VITAY lub Super VITAY będą zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji starej karty. Automatyczna zmiana będzie dokonywała się raz dziennie. JeŜeli dane podane podczas rejestracji starej i nowej karty VITAY lub Super VITAY nie są zgodne, Uczestnik w celu dokonania zmiany numeru karty zarejestrowanej do Serwisu, powinien niezwłocznie powtórzyć rejestrację wysyłając SMS-a na numer (koszt wysłania SMS-a 1 zł + VAT, 1,22 zł z VAT) o treści: ZGODA.NUMER KARTY, gdzie NUMER KARTY oznacza 16-cyfrowy numer karty VITAY lub Super VITAY, którą Uczestnik uprzednio zarejestrował w Serwisie. W treści SMS zamiast kropki dopuszczalne jest równieŝ wpisanie znaków takich jak: przecinek (,), dwukropek (:), krzyŝyk (#), myślnik (-). Uczestnik w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzyma SMSa zwrotnego z potwierdzeniem rejestracji w Serwisie. Stary numer karty zostanie usunięty. NAGRODA ZA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SERWISIE: 18. KaŜdy Uczestnik programu VITAY, który po raz pierwszy dokona prawidłowej rejestracji w serwisie, otrzyma 200 punktów VITAY. 19. Punkty zostaną przyznane w kolejnym miesiącu po miesiącu dokonania rejestracji, na numer karty, która została zgłoszona do Serwisu. 20. Zmiana numeru telefonu lub numery karty i ponowna rejestracja w Serwisie nie będzie premiowana punktami startowymi. 21. Uczestnik traci prawo do 200 punktów VITAY, jeśli dokona wyrejestrowania z Serwisu w trakcie miesiąca, w którym nastąpiła prawidłowa rejestracja lub jeśli nie odbierze punktów w terminie 90 dni od dnia ich udostępnienia. Odbiór wskazany w zdaniu poprzedzającym oznacza dowolne działanie w związku z punkami VITAY, np. sprawdzenie salda lub dokonanie transakcji.

4 22. Uczestnik nie moŝe domagać się zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu. NAGRODY W PROMOCJACH 23. Rodzaj nagrody w danej promocji lub akcji specjalnej kaŝdorazowo podawany jest w treści przesłanego SMS-a. 24. JeŜeli nagrodą są punkty VITAY to zostaną one udostępnione do odbioru (według zasad pkt. 21) na Stacjach Paliw ORLEN po upływie 14 dni od zakończenia terminu obowiązywania danej promocji lub akcji specjalnej. 25. Organizator nie bierze odpowiedzialności za spełnienie warunku promocji przez Uczestnika Serwisu przy uŝyciu innej karty niŝ karta prawidłowo zarejestrowana w Serwisie. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 26. Reklamacje co do niezgodności Serwisu z niniejszym Regulaminem muszą być zgłaszane przez Uczestników Serwisu na piśmie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę do zgłoszenia reklamacji. Decyduje data wpływu reklamacji na adres podany w punkcie poniŝej. 27. Reklamacje rozpatruje Komisja, powołana przez Organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Avantis S.A., ul. Królewska 16, Warszawa z dopiskiem Bądźmy w kontakcie reklamacja. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, jak równieŝ dokładny opis i powód reklamacji. W powyŝszym zakresie Avantis S.A. pełni rolę podmiotu, któremu Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Serwisu w celu rozpatrywania reklamacji. Reklamacje złoŝone po upływie terminu wskazanego w ust.1 powyŝej, złoŝone w formie innej niŝ wskazana powyŝej, a takŝe nie zawierające danych, o których mowa powyŝej, nie będą rozpatrywane. 28. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, a Uczestnicy zostaną pisemnie powiadomieni o rezultacie ich rozpatrzenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 29. Organizator zastrzega sobie prawo wiąŝących zmian niniejszego Regulaminu w kaŝdym czasie bez podania przyczyny. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy Serwisu zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie nowego regulaminu na stronie internetowej Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Serwisu. 30. Administratorem danych osobowych Uczestników Serwisu jest PKN ORLEN z siedzibą w Płocku (09-411) przy ul. Chemików 7, który przetwarza dane osobowe w celu realizacji Serwisu i przez okres jego trwania. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Serwisie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych. 31. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Serwisie, Uczestnik Serwisu wyraŝa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zarówno przez Organizatora jak i podmiot działający na jego zlecenie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji Serwisu, z zachowaniem wszystkich wymogów przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

5 32. Materiały reklamowe Serwisu mają jedynie charakter promocyjny. WiąŜącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 33. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Serwisu do wglądu u Organizatora pod adresem, ul. Chłodna 51, Warszawa oraz na stronie internetowej Na pisemne Ŝyczenie uczestnika Serwisu, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres : Avantis. S.A. ul. Królewska 16, Warszawa, z dopiskiem Bądźmy w kontakcie. W powyŝszym zakresie Avantis S.A. pełni rolę podmiotu, któremu Organizator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Serwisu w celu udostępniania Uczestnikom Serwisu, którzy sobie tego Ŝyczą, kopii Regulaminu. 34. Koszty połączeń na numer Serwisu to: Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer to 1,00 zł bez VAT, 1,22 zł z VAT. 35. SMS-y dotyczące Serwisu będą mogły być wysyłane przez Uczestników wyłącznie z terytorium Polski (usługa nie jest dostępna w roamingu). 36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. 37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyŝszą zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu aplikacji technicznej obsługującej Serwis, jak równieŝ za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych określonych w niniejszym Regulaminie ani za jakiekolwiek inne działania lub zaniechania operatorów sieci komórkowych wpływające na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. 38. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numerów dostępowych do Serwisu. 39. Organizator zastrzega, iŝ wiadomości SMS wysłane przez: pracowników, zleceniobiorców, współpracowników przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz z kart testowych sieci ruchomych nie będą uwzględniane w Serwisie. 40. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa obowiązującego w Polsce.

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie

Regulamin Promocji Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie REGULAMIN PROMOCJI Laptop Asus 15,6 LED w wyjątkowej cenie I. SŁOWNICZEK UśYTYCH POJĘĆ Terminy uŝyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Administrator spółka pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilety na UEFA Champions League z EXTRAKARTĄ JAGIELLONII BIAŁYSTOK (zwany dalej: Regulaminem ) I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj bilety na UEFA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Decydując się na korzystanie z usług Poland Car Parking sp. z o.o. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo