ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2002 Seria: ZARZĄDZANIE, z. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2002 Seria: ZARZĄDZANIE, z. 2"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2002 Seria: ZARZĄDZANIE, z. 2 Nr kol. Jarosław KARCEWICZ Politechnika Śląska, Katedra Informatyki Ekonomicznej i Ekonometrii BEZPIECZEŃSTWO W TECHNOLOGII WAP Streszczenie. W artykule omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem technologii WAP. Skupiono się szczególnie na aspekcie ich użycia w jednostkach administracji publicznej. WAP TECHNOLOGY SECURITY Summary. In the paper specific problems, related to Electronic Document Management Systems. Especially to concentrate on aspect of using it in the public administration units. 1. Wstęp Dokumenty w sposób nierozerwalny towarzyszą wszelkim organizacjom administracji publicznej i z każdym dniem ich liczba wciąż się zwiększa. Wzrost liczby dokumentów z kolei powoduje wydłużenie czasu ich wyszukiwania i weryfikacji, to zaś wydłuża czas realizacji spraw. Wszystko to przekłada się na coraz większe niezadowolenie obsługiwanych przez administrację publiczną ludzi oraz coraz bardziej zwiększające się koszty jej działalności. Dotychczasowe sposoby zarządzania dokumentami, na których opiera się główna działalność administracji publicznej powoli stają się coraz bardziej zawodne i z tego powodu rozpoczęto poszukiwanie poprawy istniejącego stanu. Jedną z najmodniejszych w ostatnich czasach metod reform stało się wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Obiegiem Dokumentów. System ten ma na celu wspomaganie pewnych prac wykonywanych przez człowieka jak tworzenie dokumentów,

2 2 J. Karcewicz przekazywanie dokumentów, czy wyszukiwanie informacji, pracą wykonywaną przez komputer, która jest dużo szybsza w tychże zakresach i bardziej niezawodna. Celem niniejszej pracy będzie krótkie nakreślenie, czym są Informatyczne Systemy Zarządzania Obiegiem Dokumentów oraz jak wyglądają efekty ich wdrażania w jednostkach administracji publicznej. 2. Bezpieczeństwo w sieciach GSM/GPRS Ponieważ jednym z głównych zastosowań WAP są płatności, problem bezpieczeństwa jest szczególnie ważny. Jest to tym trudniejsze, że sygnał radiowy można łatwo przechwycić dysponując danymi takimi jak numer kanału pracy i numer szczeliny. W sieciach GSM wykorzystywane są w tym celu algorytmy kryptograficzne i autentyfikacyjne A3, A5 i A8. Pomimo użycia kluczy kryptograficznych, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu nie stanowią one wystarczającego zabezpieczenia. Ponadto, gdy stacja bazowa pracuje w trybie Frequency Hopping, skoki po kanałach znacznie utrudniają przechwycenie samego sygnału w formie umożliwiającej jego zdekodowanie. Poziom zabezpieczenia oferowany przez warstwy sieci GSM nie powinien być przyjmowany jako ostateczny. Właściwy poziom zabezpieczenia danych użytkownika uzyskuje się na poziomie warstw wyższych. W standardzie WAP takie zadanie pełni warstwa WTLS zabezpieczająca warstwę transportową i moduł WIM (Wireless Identity Module) spełniający zaawansowane funkcje autentyfikacji na poziomie aplikacji. Poziom bezpieczeństwa zapewniany przez WTLS zależy od wymagań aplikacji. Warstwa WTLS ma za zadanie dostarczyć określony interfejs bezpieczeństwa i możliwość zarządzania nim dla warstw wyższych, zachowując jednocześnie interfejs warstw niższych. Główne zadania warstwy WTLS to: zapewnienie prywatności, integralności i autentyczności pomiędzy dwoma komunikującymi się urządzeniami. Wzorcem dla protokołu WTLS był SSL (Secure Socket Layer). Aby zaimplementować ten protokół na platformie WTLS, należało dokonać pewnych modyfikacji, takich jak ograniczenie ilości dostępnych algorytmów, ograniczenie efektywnej długości kluczy czy wprowadzenie dodatkowych elementów umożliwiających pracę w środowisku radiowym. Jednak sposób działania protokołu pozostał identyczny.

3 Informatyczne Systemy Zarządzania Obiegiem Dokumentów 3 Rys.3. Obszar działania protokołów zabezpieczeń w WAP WTLS implementuje się między bezprzewodowym urządzeniem końcowym z WAP a bramą WAP. Z kolei w części przewodowej między bramą WAP a webowym serwerem aplikacji (e-commerce, e-banking, inne) korzysta się z tradycyjnych, powszechnie stosowanych protokołów zabezpieczeń, takich jak: SSL (Secure Socket Layer), TLS (Transport Layer Security) oraz szyfrów kryptograficznych klasy RSA, DSA czy ECC. Taki sposób zabezpieczania przekazu ma jedną, ale za to zasadniczą wadę: wewnątrz bramy WAP - gdzie przesyłana informacja chociaż przez moment musi być odkodowana do postaci jawnej - nie ma żadnego zabezpieczenia przed intruzami SSL a WTLS SSL (Secure Socket Layer) jest protokołem ogólnego przeznaczenia stworzonym na potrzeby szyfrowania informacji przesyłanych w sieci internet. Protokół stworzony został w firmie Netscape i po raz pierwszy zastosowany został w serwerach i przeglądarkach WWW. Protokół WTLS został opracowany przez grupę IETF (Internet Engineering Task Force) i jest wzorowany na protokole SSL 3.0, od którego różni się niewielkimi zmianami dotyczącymi formatów wiadomości oraz wykorzystywanych algorytmów uwierzytelniania. Można zatem przyjąć, iż SSL 3.0 był wzorcem dla protokołu WTLS.

4 4 J. Karcewicz Protokół SSL tworzy warstwę rozdzielającą podstawowy protokół TCP/IP od warstwy aplikacji. Wzbogaca on standardowe metody transmisji, zapewniając funkcje: - uwierzytelniania i niezaprzeczalności ze strony serwera dzięki wykorzystaniu kluczy szyfrujących; - uwierzytelniania i niezaprzeczalności ze strony klienta dzięki wykorzystaniu kluczy szyfrujących; - poufności przekazywanych danych poprzez wykorzystanie szyfrowania; - integralności danych dzięki wykorzystaniu kodów uwierzytelniających wiadomości. SSL 3.0 ma wiele ciekawych zalet, które z powodów praktycznych przejął w większości WTLS. SSL 3.0 umożliwia odrębne wykorzystanie algorytmów do szyfrowania, uwierzytelniania i zapewniania integralności danych. Algorytmy te wykorzystują dodatkowo odrębne klucze (ang. Seckrets). Takie rozdzielenie obowiązków ma niezaprzeczalne zalety, do uwierzytelniania i zapewnienia integralności można wykorzystać klucze o różnych długościach. Przydaje się to m.in. w przypadku ograniczeń eksportowych na technologie kryptograficzne, jakie są nałożone m.in. na firmę RSA Data Security. RSA jest autorytetem i właścicielem licencji na najczęściej używane klucze szyfrujące takie jak seria RC czy DES, które to są zaimplementowane zarówno w SSL 3.0 jak i WTLS. SSL 3.0 umożliwia realizację połączeń, które nie są szyfrowane, jednak podlegają uwierzytelnieniu i są chronione przed celową penetracją przez nieupoważnione osoby. Cecha ta nabiera niebagatelnego znaczenia w takich krajach jak np.: Francja, gdzie szyfrowanie danych jest zabronione. Dobra wydajność protokołu jest wynikiem buforowania głównych kluczy w przeglądarce, przez co nie zachodzi potrzeba ich deszyfracji pomiędzy kolejnymi sesjami komunikacyjnymi. Jest to niepodważalna zaleta dla terminali przenośnych, z zasady ograniczonych sprzętowo. Aby skutecznie i efektywnie zaimplementować protokół SSL 3.0 na bezprzewodowej platformie WTLS, dokonano pewnych modyfikacji takich jak ograniczenie ilości dostępnych algorytmów, ograniczenie efektywnej długości kluczy czy wprowadzenie dodatkowych elementów umożliwiających pracę w środowisku radiowym. Jednak sposób działania protokołu pozostał identyczny. Sposób zaprojektowania protokołu SSL (również WTLS) czyni go szczególnie odpornym na ataki typu przechwycenia połączenia oraz ataki metodą powtórzenia. W atakach typu przechwycenia połączenia (ang. man-in-the-middle attack), napastnik przechwytuje całą wymianę informacji prowadzoną pomiędzy stronami i sprawia, iż są one przekonane, że komunikują się między sobą. WTLS zabezpiecza użytkowników przed tego typu atakami za pomocą certyfikatów cyfrowych. 1

5 Informatyczne Systemy Zarządzania Obiegiem Dokumentów 5 W atakach typu powtórzenia (ang. replay attack) napastnik przechwytuje przekazywane wiadomości i wielokrotnie je powtarza, aby zmusić system docelowy do wielokrotnego wykonania określonej operacji (np. transakcji finansowej). Wiadomości są zabezpieczone przed tego typu atakami m.in. unikalnymi znacznikami, co uniemożliwia poprawne zweryfikowanie fałszywych wiadomości Protokoły składowe WTLS Protokoły składowe WTLS to określone rodzaje komunikatów przesyłanych za pomocą warstwy rekordów. WTLS definiuje trzy protokoły: - Alert (protokół alarmów); - ChangeCipherSpec (protokół zmiany specyfikacji szyfru); - Handshake (protokół uzgadniania). a) Protokół alarmów (Alert) Alarmy (ang. Alerts) są specjalnymi komunikatami, które mogą być transmitowane za pomocą warstwy rekordów WTLS. Alarm składa się z dwóch: AlertLevel (poziom alarmu) oraz AlertDescription (opis alarmu). Alarmy WTLS są poddane kompresji i szyfryzacji. Specyfikacja definiuje dwa poziomy alarmów: - ostrzeżenie (ang. Warning), informują o błędzie niekrytycznym, nie powodującym przerwania transmisji; - Błąd krytyczny (ang. Fatal), powodują natychmiastowe zakończenie transmisji. b) Protokół zmiany specyfikacji szyfru (ChangeCipherSpec). Protokół ten wykorzystywany jest do zmiany wykorzystywanego protokołu szyfrującego. W celu zmiany algorytmu szyfrującego, serwer i klient w pierwszej kolejności negocjują nowe klucze oraz wartość parametru CipherSpec. Następnie każdy z programów przesyła komunikat ChangeCipherSpec, który powoduje zmianę aktualnie wykorzystywanego algorytmu i kluczy. Chociaż wartość parametru CipherSpec negocjowana jest zwykle na początku fazy uzgadniania sesji WTLS, może ona być zmieniona w każdym momencie sesji. c) Protokół uzgadniania (Handshake) Jest to jeden z najważniejszych elementów sesji WTLS. Pełni on tę samą funkcję co bliźniaczy protokół w SSL, negocjuje parametry i poziomy zabezpieczeń połączenia pomiędzy terminalem WAP a serwerem (serwerem WAP lub bramą WAP). To na jakiej 1

6 6 J. Karcewicz drodze negocjowane jest bezpieczeństwo zależy od implementacji i konkretnego systemu, generalnie WTLS jest przedłużeniem działania SSL na sieć operatora komórkowego (w tym interfejs radiowy). Protokół Handshake jest odpowiedzialny za: - identyfikator sesji, wybierany po stronie serwera; - wersję protokołu WTLS; - wybór algorytmu kompresji przed kodowaniem; - określenie algorytmu szyfrowania danych właściwych (np.: brak, RC5, DES, itp.); - generowanie 20-to bajtowego sekretu głównego, wymienianego pomiędzy klientem a serwerem, na podstawie którego tworzone są później klucze szyfrujące i autentyfikacyjne; - numer trybu sekwencji używanej w tym połączeniu (brak, implicit, explicit); - częstotliwość odświeżania kluczy, decyduje o czasie życia niektórych stałych (np.: klucza szyfrującego, sekretu MAC, czy wektora inicjalizacji IV); - określenie flagi ponownego użycia sesji. Faza uzgadniania w protokole WTLS rozpoczyna z chwilą, gdy klient nawiąże połączenie z serwerem. Ta początkowa wymiana informacji, służy do określenia protokołów, które będą używane do szyfrowania informacji i autentyfikacji obu stron, jest ona także wykorzystywana podczas tworzenia tzw. sekretu głównego (ang. master secret), na podstawie którego tworzone są klucze stosowane później do szyfrowania i potwierdzania wiadomości. Sekret główny sesji WTLS tworzony jest przez oprogramowanie bramy WAP na podstawie pierwotnego sekretu głównego (ang. premaster secret) przesyłanego przez klienta. Sekret główny używany jest do stworzenia czterech dalszych sekretów (kluczy); - klucza szyfrującego wykorzystywanego przy przesyłaniu informacji od klienta do serwera; - klucza szyfrującego wykorzystywanego przy przesyłaniu informacji od serwera do klienta; - klucza identyfikacyjnego wykorzystywanego przy przesyłaniu danych od serwera do klienta; - klucza identyfikacyjnego wykorzystywanego przy przesyłaniu danych od klienta do serwera. Faza uzgadniania w protokole WTLS składa się z dziesięciu etapów, przy czym niektóre z nich są opcjonalne, zaznaczono je poniżej nawiasami kwadratowymi: a) Klient otwiera połączenie i przesyła komunikat "ClientHello". b) Serwer przesyła komunikat "ServerHello". c) [Serwer przesyła swój certyfikat]. d) Serwer przesyła komunikat "ServerKeyExchange". e) [Serwer przesyła komunikat "CertificateRequest"]. f) [Klient przesyła swój certyfikat]. g) Klient przesyła komunikat "ClientKeyExchange".

7 Informatyczne Systemy Zarządzania Obiegiem Dokumentów 7 h) [Klient przesyła komunikat "CertificateVerify"]. i) Klient i serwer przesyłają komunikaty "ChangeCipherSpec". j) Klient i serwer przesyłają komunikaty finalizujące. Za wyjątkiem sekretów, które są szyfrowane za pomocą klucza publicznego cała przedstawiona wymiana informacji nie jest szyfrowana. Przesłane sekrety (klucze) wykorzystywane są do szyfrowania całej późniejszej informacji. Ponieważ protokół uzgadniania Handshake przejęty z SSL 3.0 nie był przystosowany do działania na datagramach, WAP Forum wprowadziło pewne zmiany w celu przystosowania go do pracy w środowisku bezpołączeniowym. Transmisja datagramowa niesie za sobą poważne ryzyko, iż pakiety informacji zostaną zagubione, zduplikowane lub przekłamane w przeciwieństwie do środowiska w jakim pracuje klasyczny SSL. W celu przystosowania protokołu uzgadniania do środowiska radiowego, wprowadzono jednostki transportowe SDU (Service Data Unit). Komunikaty wysyłane w tym samym kierunku, podczas procedury uzgadniania, gromadzone i wysyłane są w jednej jednostce transportowej SDU (np. ServerHello, ChangeCipherSpec i Finished). W razie konieczności jednostka SDU jest retransmitowana. Krytycznym dla protokołu uzgadniania, jest powtórzenie się komunikatu "Finished", który to decyduje o zakończeniu procedury parametryzacji sesji, w takim wypadku serwer wysyła do klienta alarm (warning) "duplicated_finished_received", jednocześnie utrzymując szyfrowane połączenie Wybrane klucze i algorytmy szyfrujące WTLS W protokole WTLS wykorzystane zostały zarówno algorytmy oparte o klucz symetryczny jak i algorytmy wykorzystujące klucz publiczny. W algorytmach symetrycznych do szyfrowania i deszyfrowania wykorzystywany jest ten sam klucz, jednym z przykładów algorytmu symetrycznego jest DES. W algorytmach wykorzystujących klucz publiczny w zasadzie wykorzystywane są dwa klucze: jeden z nich używany jest do szyfrowania wiadomości, a drugi do jej deszyfrowania. Klucz używany do szyfrowania nazywany jest kluczem publicznym, gdyż może zostać on publicznie udostępniony bez ryzyka ujawnienia szyfrowanych danych. Klucz deszyfrujący nazywany jest kluczem prywatnym lub tajnym. DES

8 8 J. Karcewicz Algorytm DES (Data Encryption Standard) jest jednym z algorytmów protokołu WTLS. DES jest algorytmem blokowym, wykorzystującym klucz 56-cio bitowy, udostępniającym kilka trybów pracy w zależności od celów jakim ma służyć. Pomimo tego, iż jest to algorytm dość mocny, przy wykorzystaniu obecnych mocy obliczeniowych złamanie go nie stanowi większego problemu. Dużo silniejszą wersją algorytmu jest potrójny DES (Triple DES). Umożliwia on co najmniej dwukrotne polepszenie bezpieczeństwa standardowego algorytmu DES poprzez potrójne szyfrowanie danych za pomocą trzech różnych kluczy. Złamanie potrójnego algorytmu DES obecnie dostępnymi środkami, przy pomocy metody siłowej jest mało prawdopodobne. IDEA Algorytm IDEA (International Data Ecrytpion Algorithm) używa 128-mio bitowego klucza i uważany jest za jeden z najmocniejszych algorytmów. Wykorzystywany jest m.in. przez popularny program PGP. Niestety jego wykorzystanie ograniczone jest nieco poprzez warunki licencyjne. RC5 Blokowy szyfr RC5 został opracowany przez legendę kryptografii, Ronalda Rivesta i opublikowany w 1994 roku. Algorytm ten umożliwia określenie przez użytkownika długości klucza, wielkości bloku danych oraz liczby przebiegów szyfrowania. Różne formy kryptografii nie są sobie równe. Niektóre systemy nie radzą sobie zbyt dobrze z ochroną danych i pozwalają na ich odszyfrowanie bez znajomości klucza szyfrującego, inne są bardzo odporne nawet na gruntownie przemyślne ataki. To jakiego klucza zastosujemy, zależy od rodzaju usługi i konfiguracji konkretnego systemu Klasy WTLS i moduł WIM Protokół WTLS występuje w trzech klasach implementacji, od których to zależy poziom bezpieczeństwa i funkcjonalność warstwy. 1 Hamera D.: WTLS, czyli bezpieczeństwo protokołu WAP, 22/ids 1/ 2

9 Informatyczne Systemy Zarządzania Obiegiem Dokumentów 9 Nokia, KPN Mobile i Interpay Nederland, 12 kwietnia 2001 roku, przeprowadziły wspólnie pierwszą na świecie transakcję finansową w komercyjnej sieci komórkowej z wykorzystaniem modułu WIM (Wireless Identity Module), który jest częścią specyfikacji WAP 1.2. Tak zdecydowane wsparcie zarówno ze strony producentów, operatorów jak i koncernów płatniczych, z pewnością przyczyni się do szybkiego rozwoju tego typu rozwiązań. Faktem jest, iż obecnie nie ma na rynku żadnego terminala, który obsługiwałby WAP 1.2, a co za tym idzie moduł WIM. Jeżeli chodzi o bramy WAP 1.2 (WAP Gateway) to jedynym rozwiązaniem, nadającym się do komercyjnego rozwiązania jest brama WAP Kennel, jest to rozwiązanie typu OpenSource, zdobywające sobie ostatnio coraz więcej zwolenników. Specyfikacja modułu WIM, stosunkowo niedawno ujrzała światło dzienne. Rozwiązanie to bazuje na sprawdzonej technologii autoryzacji użytkownika za pomocą interfejsu SmartCard. Zasada działania modułu WIM polega na tym, iż w terminalu GSM zintegrowany jest interfejs SmartCard (z nieznacznymi modyfikacjami), natomiast po stronie sieci, w serwerze udostępniającym usługi płatności, odpowiednie narzędzia interpretujące. Użytkownik może skorzystać z usługi, wpisując swój osobisty kod PIN, który jest następnie weryfikowany z kartą użytkownika poprzez interfejs SmartCard, wynik weryfikacji przesyłany jest do serwera, który decyduje ostatecznie o poprawności weryfikacji użytkownika. Ilość przesyłanych danych na drodze użytkownik <-> serwer ograniczona jest do minimum i nie zawiera osobistego kodu PIN użytkownika, który przechwycony, mógłby zostać wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem. WIM może zostać zaimplementowany w kartach SIM operatora, dostarczanych przez firmy Gemplus i Schlumberger, jednak możliwe są również implementacje wykorzystujące odrębne karty i interfejsy SmartCard. Specyfikacja WIM przewiduje również możliwość implementacji własnego interfejsu, jednak z praktycznego punktu widzenia bardziej rozsądnym wydaje się oparcie na sprawdzonym i popularnym interfejsie SmartCard. WIM oferuje bezpieczeństwo w warstwie aplikacji systemu, tym samym jest znakomitym uzupełnieniem protokołu WTLS. Międzynarodowe koncerny płatnicze z firmami Visa i MasterCard na czele doceniają bezpieczeństwo protokołu WTLS wzbogaconego o moduł WIM. Tym samym starają się

10 10 J. Karcewicz wspomagać rozwój tego standardu. Transakcje płatnicze dokonywane za pomocą terminali GSM, są postrzegane jako jedno z ciekawszych rozwiązań protokołu WAP dla potencjalnego użytkownika, a przede wszystkim jest to usługa bardzo przydatna w codziennym życiu. 1 Podsumowanie Informatyczne Systemy Zarządzania Obiegiem Dokumentów stają się coraz bardziej popularną metodą usprawniania pracy w jednostkach administracji publicznej. Głównie dzięki możliwości zamiany schematycznej pracy ludzkiej na znacznie szybszą pracę komputerów w zakresie wyszukiwania informacji i jej obiegu. Jakkolwiek wdrożenie tych systemów wnosi bardzo pozytywny efekt do jednostek administracji publicznej, to niesą one jeszcze wykorzystywane narazie w pełni. Wiąże się to głównie z dwoma aspektami. Pierwszy to brak powszechności użycia podpisu elektronicznego, przez co duża ilość dokumentów musi jeszcze nadal istnieć w obiegu w wersji papierowej. Drugi aspekt to brak zgodności standardów wdrażanych tychże systemów między jednostkami administracji publicznej, przez co niemogą one w prosty sposób przekazywać sobie dokumentów w postaci elektronicznej. LITERATURA 1. Sęk T.: Metody i narzędzia projektowania systemów zarządzania, Wydawnictwa AGH, Kraków Praca zbiorowa. pod red. Szpilta A.: Leksykon przedsiębiorcy, Politechnika Świętokrzyska, Kielce Encyklopedia popularna PWN, PWN, Warszawa Michalski A.: Dokument elektroniczny wybrane problemy; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z.2; Nr kol.1481; Gliwice Parapadakis G.: Document Management: What is it and shoul I buy one, 6. Kurzach T.: SZI co to takiego?, TELEINFO nr 9/2001, 26 lutego 2001 r., 7. Nowicki W.: Infosystem 99. Nie zginąć pod stertą papieru, /ids 1/

11 Informatyczne Systemy Zarządzania Obiegiem Dokumentów 11 Recenzent: Wpłynęło do Redakcji Abstract Electronic Document Management System is an information system which enable creation, picking out, organization, storage, recovering, manipulation and controlled document circulation in an electronic format.[5] Advantage that result from putting into effect Electronic Document Management Systems: 1) Time access searching information in paper documents could take from minutes even up to hours, make use of electronic documents allow to shorten that time to seconds, 2) Lack of durability of paper paper is an information carrier rather susceptible to damage, moreover it s archivisation often requires rather big costs related with necessary rooms, equipment and personel. Proper archivisation of electronic documents made them more durable and they don t need so big space to storage, 3) Work organization - Electronic Document Management Systems extract some procedures of electronic documents circulation into organization, from that it s always known where and at what stage the document is located. These systems becoms more popular method of work improving in public administration. Mainly thanks to possibility of exchange the schematic human work into a much faster computers work in the range of searching information and it s circulation. Although these systems could bring very positive effect into the public administration, they aren t fully used up to now. It s related mainly with to aspects. First is lack of electronic signature common usage, because of that a lot of documents have to still exists in paper version into circulation. Second aspect is a lack of standards compatibility these systems among the public administration units, because of that they can t in simple way transfer each other documents in electronic form.

BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZAŃ ZDALNEGO DOSTĘPU DLA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZAŃ ZDALNEGO DOSTĘPU DLA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZAŃ ZDALNEGO DOSTĘPU DLA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Streszczenie Adrian Kapczyński, Jarosław Karcewicz Politechnika Śląska, Katedra Informatyki i Ekonometrii adriank@ps.edu.pl, jarkarc@eranet.pl

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Szczeciński Porównanie technologii zabezpieczeń w sieciach bezprzewodowych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO VOIP OPARTEGO NA SIP

BEZPIECZEŃSTWO VOIP OPARTEGO NA SIP WOJCIECH MAZURCZYK, KRZYSZTOF SZCZYPIORSKI Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 E-mail: {W.Mazurczyk, K.Szczypiorski}@tele.pw.edu.pl http://security.tele.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy. Temat: Problemy uwierzytelniania i bezpiecznej transmisji danych w sieciach WLAN 802.11.

Projekt przejściowy. Temat: Problemy uwierzytelniania i bezpiecznej transmisji danych w sieciach WLAN 802.11. Projekt przejściowy Temat: Problemy uwierzytelniania i bezpiecznej transmisji danych w sieciach WLAN 802.11. Opracował : st. plut. pchor. Grzegorz Moranowski Promotor : por. mgr inż. Mariusz Bednarczyk

Bardziej szczegółowo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo

Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Potencjalne ataki Bezpieczeństwo Przerwanie przesyłania danych informacja nie dociera do odbiorcy Przechwycenie danych informacja dochodzi do odbiorcy, ale odczytuje ją również strona trzecia szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych

Doc. dr inż. Maria Chałon. Ochrona i bezpieczeństwo danych Doc. dr inż. Maria Chałon Ochrona i bezpieczeństwo danych TEMAT2 NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH W dzisiejszych czasach najcenniejsza jest informacja. Dla wielu firm dane są wręcz bezcenne, a ich utrata

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci WiMAX

Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci WiMAX KRZYSZTOF CABAJ 1,3, WOJCIECH MAZURCZYK 2,3, KRZYSZTOF SZCZYPIORSKI 2,3 1 Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska, email: kcabaj@elka.pw.edu.pl 2 Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska,

Bardziej szczegółowo

Problemy bezpieczeństwa sieci mobilnych

Problemy bezpieczeństwa sieci mobilnych Problemy bezpieczeństwa sieci mobilnych Kerberos - istnieje rozwiązanie przeznaczone dla sieci typu WLAN Protokoły Radius i Diameter RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) jest protokołem

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Alternatywy dla szyfrowania SSL

Alternatywy dla szyfrowania SSL PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Alternatywy dla szyfrowania SSL Rafał Szymański Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotorzy: dr inż. Michał Morawski Dyplomant: Rafał Szymański

Bardziej szczegółowo

THREATS FOR DATABASE WEB-BASED APPLICATIONS

THREATS FOR DATABASE WEB-BASED APPLICATIONS STUDIA INFORMATICA 2003 Volume 24 Number 2B (54) Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki ZAGROŻENIA APLIKACJI INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

Zasady działania i praktyczne implementacje sieci VPN na bazie protokołów IPSec/IKE

Zasady działania i praktyczne implementacje sieci VPN na bazie protokołów IPSec/IKE Zasady działania i praktyczne implementacje sieci VPN na bazie protokołów IPSec/IKE 1. Techniczne zasady funkcjonowania sieci IPSec Protokół IPSec (IP Security) jest powszechnie stosowany do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Paweł Stańczyk PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Grzegorza Kotlińskiego Katedra Bankowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POZNAŃ 2001 O Autorze:

Bardziej szczegółowo

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce

Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych w elektroenergetyce Ukazuje się od 1919 roku 3'14 Organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. Michał SZEWCZYK Politechnika Śląska, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wybrane analizy

Bardziej szczegółowo

iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi

iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi iseries Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi ii iseries: Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi Spis treści Część 1. Zarządzanie certyfikatami cyfrowymi.................

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4

Protokół HTTPS. Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Protokół HTTPS Adam Danecki Informatyka gr. 1.4 Wstęp, czyli małe co nieco, o HTTP HTTP, czyli Hypertext Transfer Protocol, jest protokołem typu klient serwer poziomu warstwy aplikacji, służącym do przesyłania

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Zalewska-Bochenko *

Agnieszka Zalewska-Bochenko * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 797 STUDIA INFORMATICA NR 33 2013 Agnieszka Zalewska-Bochenko * Uniwersytet w Białymstoku Zabezpieczenie bankowych usług internetowych w Polsce Streszczenie

Bardziej szczegółowo

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny Vigor jest rozwiniętym funkcjonalnie routerem dostępowym, pozwalającym na łatwą budowę sieci lokalnej oraz zapewniającym komputerom z tej sieci bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik projektowania i wdrażania zabezpieczeń sieciowych

Przewodnik projektowania i wdrażania zabezpieczeń sieciowych PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik projektowania i wdrażania zabezpieczeń sieciowych Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Engineer Entrust Certified Consultant CLICO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania)

Wprowadzenie: zagrożenia, standardy bezpieczeństwa (do przeczytania) Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Szyfrowanie z kluczem symetrycznym, szyfrowanie z kluczem publicznym i prywatnym, certyfikaty cyfrowe, podpis elektroniczny. Zagadnienie jest rozległe i obejmuje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Inne algorytmy z kluczem publicznym

Inne algorytmy z kluczem publicznym Wykład 6 Temat: Inne algorytmy z kluczem publicznym [Diffiego-Hellmana (zasada działania, bezpieczeństwo), ElGamala, systemy oparte na zagadnieniu krzywych eliptycznych, system Rabina, system podpisów

Bardziej szczegółowo

Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego

Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Mirosław Popis Dariusz Laskowski Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych z bezpieczeństwa informacyjnego Warszawa 2013 Zbiór ćwiczeń laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo