BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZAŃ ZDALNEGO DOSTĘPU DLA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZAŃ ZDALNEGO DOSTĘPU DLA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ"

Transkrypt

1 BEZPIECZEŃSTWO ROZWIĄZAŃ ZDALNEGO DOSTĘPU DLA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Streszczenie Adrian Kapczyński, Jarosław Karcewicz Politechnika Śląska, Katedra Informatyki i Ekonometrii W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane z technologią zdalnego dostępu, a szczególności z wykorzystraniem urządzeń przenośnych do komunikacji w ramach bankowości internetowej. Przez pryzmat bezpieczeństwa omówiono technologie zdalnego dostępu wskazując silne oraz słabe strony dotychczasowych rozwiązań. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zdalny dostęp, WAP. Wprowadzenie Dostarczanie usług handlu elektronicznego (e-commerce) czy teŝ handlu mobilnego (m-commerce) związane jest z przetwarzaniem płatności z zachowaniem odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Niestety, nie jest ono jeszcze zadowalające, pomimo funkcjonowania wielu mechanizmów podwyŝszających wiarygodność uczestniczących w transakcji stron i podniesienia bezpieczeństwa przekazów. Chodzi tutaj głównie o atrybuty bezpieczeństwa, takie jak: poufność, integralność, nienaruszalność i autentyczność. W przekazach tradycyjnych poufność uzyskuje się przez szyfrowanie informacji, takich jak dane osobowe, numery karty kredytowej, itp. Integralność oraz nienaruszalność jest zachowywana dzięki stosowaniu algorytmów kryptograficznych. Dzięki nim, moŝliwe jest wykrywanie prób ingerencji, ewentualnie zmiany treści przekazywanej wiadomości. Ostatni z atrybutów bezpieczeńtstwa dotyczy identyfikacji uczestników oraz potwierdzenia transakcji poprzez uwierzytelnianie stron za pomocą podpisu cyfrowego (dzięki temu pojawia się duŝa trudność w kwestii zafałszowania toŝsamości). Wymienione atrybuty bezpieczeństwa winne być jak najlepsze dla rozwiązań binzesowych, równieŝ w takich, które wykorzystują zdalny dostęp. Zastosowaniem biznesowym, na który zostanie połoŝony największy nacisk w niniejszej pracy jest bankowości internetowa (bankowość mobilna).

2 152 Rozwiązania internetowe w SWO W kolejnych paragrafach zostanie zaprezentowana baza teoretyczna, która pozwoli opracować załoŝenia oraz wytyczne przyszłych badań związanych z jakością mechanizmów bezpieczeństwa analizowanych rozwiązań. Wobec powyŝszego, niniejsza praca ma charakter teoretyczny oraz przygotowujący do badań praktycznych, dzięki przeglądowemu ujęciu niektórych kwestii. Technlogie zdalnego dostępu Sieci bezprzewodowe zyskują duŝą popularność w wielu zastosowaniach, w udostępnianiu Internetu, łączeniu kablowych sieci lolanych, medycynie, handlu, produkcji czy magazynowaniu. UŜytkownicy w tych segmentach rynku zyskują na wydajności, uŝywając przenośnych terminali oraz komputerów do stałej, bieŝącej transmisji danych do centralnych systemów przetwarzania. Dzisiejsze sieci bezprzewodowe postrzegane są jako alternatywna technologia dla szerokiego spektrum zastosowań. Powszechna obecność sieci komputerowych w gospodarce i błyskawiczny rozwój Internetu oraz usług dostarczanych przez sieć świadczą o korzyściach jakie daje dostęp do informacji i współdzielenie zasobów. Dzięki sieci bezprzewodowej uŝytkownik moŝe uzyskać dostęp do informacji bez poszukiwania miejsca z dostępem do sieci, a administratorzy sieci mogą konfigurować sieć bez instalowania czy przenoszenia struktury okablowania. Elastyczność i mobilność czyni sieć bezprzewodową zarówno efektywnym rozszerzeniem jak i atrakcyjna alternatywą dla sieci kablowych. Sieci bezprzewodowe zapewniają zbliŝoną funkcjonalność jak sieci kablowe, bez fizycznych ograniczeń samego medium. Konfiguracje sieci bezprzewodowych rozciągają się od prostych topologii kaŝdy-z-kaŝdym, aŝ do złoŝonych sieci oferujących m.in. dystrybucję danych. Oprócz oferowania uŝytkownikowi mobilności w otoczeniu sieciowym, sieci bezprzewodowe umoŝliwiają przenoszenie sieci, co oznacza de facto moŝliwość przeniesienia z miejsca na miejsce razem z pracownikami jej uŝywającymi i ich wiedzą [NSS02]. Biorąc pod uwagę kryterium zasięgu, sieci bezprzewodowe moŝna podzielić na: 1. WPAN (Wireless Personal Area Network) to sieć o zasięgu kilku metrów słuŝąca do wymiany informacji pomiędzy urządzaniami przenośnymi typu notebook, palmtop, telefon komórkowy, itp.; obecnie do tych celów wykorzystuje się głównie technologię Bluetooth, 2. WLAN (Wireless Local Area Network) - sieć lokalna oparta o technologię bezprzewodową, zlokalizowana jest w stosunkowo niewielkim obszarze i obejmuje niewielką liczbę komputerów (zwykle do kilkunastu),

3 Bezpieczeństwo rozwiązań zdalnego dostępu WWAN (Wireless Wide Area Network) - rozległa sieć komputerowa oparta o technologię bezprzewodową, która obejmuje duŝą liczbę komputerów na duŝej przestrzeni i o duŝym zasięgu. Wydaje się, iŝ największymi moŝliwościami mobilnego działania charakteryzują się dziś sieci WWAN (sieci z ostatniej grupy), której technologie opierają się na telefonii komórkowej. Ponadto, bardzo duŝe oczekiwania są związane z wykorzystaniem protokołu WAP w telefonii komórkowej. Związane jest to z istotną właściwością tego protokołu, jakim jest moŝliwość wykorzystania samych telefonów komórkowych do dostępu do informacji w sieci Internet, wystarczy tylko aby telefon był wyposaŝony w tzw. mikroprzeglądarkę WAP. Głównymi zaletami WAP są: niewielką objętość kodu, minimalne zapotrzebowanie na pamięć operacyjną oraz minimalne zapotrzebowanie na moc obliczeniową potrzebną do działania. Specjalnie dla WAP zdefiniowano specjalny język opisu stron internetowych: WML (Wireless Markup Language), który wywodzi się z HTML-a i HDMLa i naleŝy do klasy języków XML (Extensible Markup Language). Jednym z waŝniejszych powodów stosowania WML zamiast HTML jest właśnie to, Ŝe WML ma niewielkie wymaganie jeśli chodzi o zasoby (np. pasma radiowego) w porównaniu z HTML. Poza tym, HTML wymaga znacznie większej mocy przetwarzania od urządzenia, które go interpretuje, a zatem występuje większy pobór energii i tym samym szybsze zuŝywanie baterii. Dodatkowo HTML przystosowany jest do znacznie większych wyświetlaczy niŝ telefoniczne, a im większy wyświetlacz, to oczywiście tym mniej przenośne staje się dane urządzenie [MIE02]. Bankowość internetowa WAP Banking jest rozwiązaniem umoŝliwiającym interaktywny dialog klienta banku z systemem komputerowym znajdującym się w oddziale banku za pomocą telefonu komórkowego zdolnego do obsługi protokołu WAP. UŜytkownik korzystający z WAP Banking moŝe nie tylko otrzymywać aktualne informacje o stanie swojego konta czy teŝ inne informacje, ale równieŝ wydawać dyspozycje wykonania operacji bankowych. PoniewaŜ osoba korzystająca z WAP Banking posługuje się telefonem komórkowym, połączenie z bankiem moŝe być nawiązane praktycznie w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca[heu02]. Logika związana z realizacją transkacji bankowej została zaprezentowana ponizej.

4 154 Rozwiązania internetowe w SWO Klient banku korzystając z telefonu komórkowego łączy się z serwerem WAP Banking, który przygotowuje odpowiedź pobierając potrzebne dane za pośrednictwem WAP Banking Gateway (brama), a następnie kieruje ją z powrotem do telefonu osoby Ŝądającej informacji. Informacje te zapisane są w formacie WML (Wireless Markup Language), który opisuje sposób ich wyświetlania na ekranie telefonu komórkowego, a takŝe umoŝliwia zdefiniowanie odsyłaczy pozwalających przemieszczać się po kolejnych stronach. Dzięki temu, klient banku korzystający z WAP uzyskuje na wyświetlaczu przejrzysty i czytelny zestaw informacji na Ŝądany temat. Elementem łączącym sieć telefonii bezprzewodowej z siecią tradycyjnych łączy telekomunikacyjnych jest brama WAP pośrednicząca pomiędzy protokołami przesyłu danych właściwymi dla kaŝdej z tych sieci. WAP Banking umoŝliwia klientom banków zdalne zarządzanie własnymi kontami poprzez realizację głównych funkcji, takimi jak: dostarczanie podstawowych informacji o koncie oraz dostarczanie informacji o operacjach dokonanych w określonym okresie. WAP Banking jest atrakcyjnym sposobem zarządzania własnymi kontami bankowymi, doskonale uzupełniającym wachlarz dostępnych aktualnie usług. Do jego podstawowych zalet zaliczyć naleŝy: natychmiastowy dostęp do usług bankowych z dowolnego miejsca co oznacza, iŝ klient moŝe uzyskać informacje lub wykonać operację przelewu natychmiast po fakcie powstania takiej potrzeby, bez konieczności przemieszczenia się do najbliŝszego banku, telefonu stacjonarnego, czy teŝ komputera, ciągły dostęp do informacji WAP Banking działa w sposób ciągły, równieŝ w porze nocnej a takŝe w święta, stosunkowo szeroki zakres dostępnych usług, moŝliwość ograniczenia kosztów związanych z zatrudnieniem po upowszechnieniu się technologii WAP, co dzięki szybkiemu rozwojowi telefonii bezprzewodowej powinno nastąpić niebawem, dla wielu osób tańszym i łatwiejszym sposobem będzie korzystanie z WAP Banking niŝ odwiedzanie oddziału banku. Bezpieczeństwo WAP w bankowości Z uwagi na fakt, iŝ jednym z wiodących zastosowań WAP są płatności, problem bezpieczeństwa teleinformatycznego jest szczególnie istotny. Jest to tym trudniejsze, Ŝe sygnał radiowy moŝna łatwo przechwycić dysponując danymi takimi jak numer kanału pracy i numer szczeliny. W sieciach GSM wykorzystywane są w tym celu algorytmy kryptograficzne i uwierzytelnijące.

5 Bezpieczeństwo rozwiązań zdalnego dostępu. 155 Pomimo uŝycia kluczy kryptograficznych, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu nie stanowią one wystarczającego zabezpieczenia. Ponadto, gdy stacja bazowa pracuje w trybie skoków częstotliwościowych (Frequency Hopping), skoki po kanałach znacznie utrudniają przechwycenie samego sygnału w formie umoŝliwiającej jego zdekodowanie oraz odzyt. Poziom zabezpieczenia oferowany przez warstwy sieci GSM nie powinien być traktowany jako ostateczny. Właściwy poziom zabezpieczenia danych uŝytkownika uzyskuje się na poziomie warstw wyŝszych. W standardzie WAP takie zadanie pełni warstwa WTLS (Wireless Transport Layer Security) zabezpieczająca warstwę transportową i moduł WIM (Wireless Identity Module) spełniający zaawansowane funkcje uwierzytelniania na poziomie aplikacji. Poziom bezpieczeństwa zapewniany przez WTLS zaleŝy od wymagań aplikacji. Warstwa WTLS ma za zadanie dostarczyć określony interfejs bezpieczeństwa i moŝliwość zarządzania nim dla warstw wyŝszych, zachowując jednocześnie interfejs warstw niŝszych. Główne zadania warstwy WTLS to zapewnienie pomiędzy dwoma komunikującymi się urządzeniami: prywatności, zapewnienie integralności, zapewnienie autentyczności. Wzorcem dla protokołu WTLS był SSL (Secure Socket Layer). Aby zaimplementować ten protokół na platformie WTLS, naleŝałoby dokonać pewnych modyfikacji, takich jak ograniczenie ilości dostępnych algorytmów, ograniczenie efektywnej długości kluczy czy teŝ wprowadzenie dodatkowych elementów umoŝliwiających pracę w środowisku radiowym. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ sposób działania protokołu pozostał niezmieniony. WTLS jest implementowany się między (bezprzewodowym) urządzeniem końcowym z WAP, a bramą WAP. Z kolei w części przewodowej między bramą WAP a webowym serwerem aplikacji (e-commerce, e-banking, inne) korzysta się z tradycyjnych, powszechnie stosowanych protokołów zabezpieczeń, takich jak: SSL, TLS (Transport Layer Security) oraz szyfrów kryptograficznych klasy RSA. Taki sposób zabezpieczania przekazu ma jedną, ale za to zasadniczą wadę: wewnątrz bramy WAP gdzie przesyłana informacja musi być przez pewien okres czasu w postaci jawnej wówczas nie ma Ŝadnego zabezpieczenia przed intruzami. WTLS (jak i SSL) jest szczególnie odporny na ataki typu przechwycenia połączenia (man-in-the-middle attack) oraz ataki metodą powtórzenia (replay attack).

6 156 Rozwiązania internetowe w SWO W atakach pierwszego typu, napastnik przechwytuje całą wymianę informacji prowadzoną pomiędzy stronami i sprawia, iŝ są one przekonane Ŝe komunikują się między sobą. W atakach typu powtórzenia napastnik przechwytuje przekazywane wiadomości i wielokrotnie je powtarza, aby zmusić system docelowy do wielokrotnego wykonania określonej operacji (np. transakcji finansowej). WraŜliwość na atak prierwszego typu moŝe być zmniejszona poprzez wykorzystanie certyfikatów cyfrowych. WraŜliwość na atak drugiego typu moŝe być zmniejszona m.in. poprzez stosowanie w wiadomościach unikalnych znaczników, co pozwala zredukować ryzyko błędnej akceptacji fałszywych wiadomości. Podsumowanie W niejszym artykule zostały przedstawione wyniki teoretycznych rozwaŝań nt. bezpieczeństwa w rozwiązaniach bankowości internetowej, przy załoŝeniu zdalnego dostępu za pomocą urządzeń przenośnych. Przedstawione wady i zalety pozwoliły na sformułowanie kryteriów oceny omawianych rozwiązań, co będzie stanowiło istotny element w realizacji dalsazych prac badawczych, w których główny nacisk zostanie nałoŝony na aspekty strice praktyczne, w tym analizę scenariuszową z punktu widzenia wydajności i bezpieczeństwa dla zadeklarowanego, komercyjnego rozwiązania funkcjonującego w rzeczywistości. Literatura [MIE02] [NSS02] [HEU02] Miedzianowska A.: Wireless Applications Protocol, Internet: NSS integrator: Heuthes: SECURITY OF REMOTE ACCESS SOLUTIONS IN MOBILE BANKING In this article topics concerned with remote access technology were covered, especially in using mobile devices in case of internet banking. Security aspects were emphasized as well as presenting strong and weak points of contemporary solutions. Słowa kluczowe: security, remote access, WAP.

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI DOSTĘPU W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

METODY KONTROLI DOSTĘPU W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ METODY KONTROLI DOSTĘPU W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Sylwia WOJCIECHOWSKA-FILIPEK Streszczenie: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych umoŝliwił zupełnie nowy sposób prowadzenia biznesu

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Technologiczny Strona1 Spis treści 1. Komunikacja pomiędzy urządzeniami ISD... 7 1.1. ZigBee... 8 1.2. Wireless

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE Informatyka i Technologie Informacyjne PRACA DYPLOMOWA WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH W DYDAKTYCE NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r.

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja,

Bardziej szczegółowo

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 1 Modelowa sieć Metro Ethernet

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji

Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Wykorzystanie OpenSSL w programowaniu bezpiecznych aplikacji Szkolenie działu KDM PCSS, Poznań, 28.02.2006r. Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Niniejsza prezentacja ma na celu zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Strona 1 z 29

SIECI KOMPUTEROWE. Strona 1 z 29 SIECI KOMPUTEROWE W najbardziej podstawowym znaczeniu sieć komputerowa oznacza dwa lub więcej komputerów korzystających ze wspólnych informacji. Sieci mogą być jednak bardzo róŝnorodne, mogą mieć rozmiary

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ MOBILNA JAKO INNOWACYJNY KANAŁ DOSTĘPU DO USŁUG BANKOWYCH

BANKOWOŚĆ MOBILNA JAKO INNOWACYJNY KANAŁ DOSTĘPU DO USŁUG BANKOWYCH ROCZNIKI EKONOMII I ZARZĄDZANIA Tom 6(42), numer 2 2014 PIOTR BOLIBOK ANNA MATRAS-BOLIBOK * BANKOWOŚĆ MOBILNA JAKO INNOWACYJNY KANAŁ DOSTĘPU DO USŁUG BANKOWYCH WSTĘP Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Andrzej Kaczmarek Dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO 2009 DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PROCESU WDRAśANIA WIRTUALNYCH SIECI PRYWATNYCH ANALIZA PRZYPADKU

UWARUNKOWANIA PROCESU WDRAśANIA WIRTUALNYCH SIECI PRYWATNYCH ANALIZA PRZYPADKU UWARUNKOWANIA PROCESU WDRAśANIA WIRTUALNYCH SIECI PRYWATNYCH ANALIZA PRZYPADKU Krzysztof Pfaff Przedstawienie technologii VPN Wirtualna sieć prywatna (Virtual Private Network VPN) jest prywatną (niepubliczną)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo usługi VoIP opartej na systemie Asterisk

Bezpieczeństwo usługi VoIP opartej na systemie Asterisk T. Piotrowski, S. Wójcik, M. Wiśniewski, W. Mazurczyk Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska E-mail: s.m.wojcik@gmail.com, tpiotrowski1@gmail.com, wmiko@o2.pl, wmazurcz@elka.pw.edu.pl Network

Bardziej szczegółowo

Projekt scentralizowanego, internetowego systemu rejestracji uŝytkowników

Projekt scentralizowanego, internetowego systemu rejestracji uŝytkowników BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 29, 2010 Projekt scentralizowanego, internetowego systemu rejestracji uŝytkowników Piotr KWIATEK, Jan CHUDZIKIEWICZ Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT,

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 50/60 1. Prezentacja produktu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do SIECI BEZPRZEWODOWE Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do przesyłania informacji z jednego

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Opracował: Mariusz Stawowski, CISSP Email: mariusz.stawowski@clico.pl 12.11.2006. 2006 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA

Bardziej szczegółowo