II. Języki programowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Języki programowania"

Transkrypt

1 II. Języki programowania 1/30 Człowiek: Algorytm => program tworzy algorytm zapisuje algorytm w postaci programu (postać źródłowa) Komputer: tłumaczy program do kodu maszynowego (postać wykonywalna) wykonuje program 2/28

2 Etapy programowania Etap projektowania defnicja i analiza problemu specyfikacja rozwiązania problemu układanie i zapis algorytmu sprawdzenie poprawności rozwiązania (zgodności ze specyfikacją) Etap implementacji kodowanie (tłumaczenie algorytmu na język programowania) translacja (do kodu maszynowego) testowanie i usuwanie błędów (z pomocą komputera) Etap instalacji na docelowym komputerze Etap uŝytkowania i pielęgnacji 3/28 Dokumentacja WaŜne algorytm dokumentacja techniczna dokumentacja uŝytkowa komentarze Błędy w programie (ale nie na sprawdzianie ) Koszty błędów na poszczególnych etapach Rola testowania i uruchamiania Błędy kompilacji, wykonania, algorytmu będzie wykład! 4/28

3 Rozwój języków programowania Generacje języków: Układ przełączników i przekaźników (ENIAC) 1 GL (język maszynowy) 2 GL (assembler( assembler,, translator) 3 GL FLOW-MATIC Grace Hopper; FORTRAN (IBM, ) 57) C, C++, Pascal, Java, Delphi, C#, 4 GL (języki zapytań, generatory raportów, przetwarzanie danych, analiza i raportowanie) SQL, FOCUS, PL/SQL, NATURAL, Progress 4GL, BuildProfessional, GEMBase,, IDL-PV/WAVE, LINC, NATURAL, Clarion, Ab Initio,, ABAP, Aubit-4GL, Informix-4GL, 5 GL Prolog, Lisp 5/28 Od źródła do kodu Pojęcie translatora interpreter kompilator kompilator skrośny (cross( cross-compilercompiler inna platforma) kod pośredni (pre( pre-kod) środowisko uruchomieniowe Java,,.NET Zintegrowane środowisko programistyczne (Integrated Development Environment,, IDE) - aplikacja do: tworzenia, modyfikowania, testowania konserwacji oprogramowania. 6/28

4 Dydaktyka-Pascal Algol Pascal (Blaise( Pascal), Niklausa Wirtha,, 1970 The programming language Pascal, Acta Informatica 1/1971 The programming language Pascal (Revised( Report), Bericht der Fachrgruppe Computer Wissenschaften 5/1972 pierwszy podręcznik: Jensen, Wirth, Pascal, User Manual and Report Pierwotnie: do nauki programowania strukturalnego. Szczyt popularności: lata 80, początek 90 Borland International Turbo Pascal dialekt obiektowy: Object Pascal (w Delphi, Kyliksie Borland). Wolne: kompilator- Free Pascal, środowisko IDE- Lazarus. Ciekawe linki: - darmowy, 32-bitowy kompilator Pascala - kurs programowania w Pascalu dla początkujących turbopascal.helion.pl - Turbo Pascal. Programowanie, Helion,, dostępne w internecie - kursy i artykuły dot. TP 7/28 Od C do C#... Dennis Ritchie,, 1972 roku jądro UNIXa zostało przepisane w C Brian Kernigham i Dennis Ritchie AT&T Bell Laboratories, Dennis ksiąŝka C Programming Language,, (biblia) 1989 Amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji standard języka C (ANSI( C). C 80: B. Stroustrup,, AT&T Bell Laboratories: C++ (obiektowo) 1999 Anders Hejlsberg (TurboPascal, Delphi, Visuala J++, C#): # - to hash; ; ale C# to C-sharp 8/28

5 Struktura programu Program zrozumiany przez komputer (moŝliwy do przetłumaczenia) napisany zgodnie ze sztywnymi regułami uŝywanie jedynie specjalnych kombinacji wybranych symboli i tzw. słów kluczowych. Zestaw takich reguł to składnia języka programowania. 9/28 Struktura programu (uproszczona) class Hello { } C# static void Main() { pierwsza instrukcja; druga instrukcja;... ostatnia instrukcja } Pascal program nazwaprogramu Programu; sekcja deklaracji begin sekcja programu: pierwsza instrukcja; druga instrukcja;... ostatnia instrukcja end. 10/28

6 Punkt startowy Od metody Main,, czyli w pliku źródłowym: static void Main(string[] args) lub static void Main() teŝ: public static pojęcia: metoda, void Programowanie Obiektowe moŝna przyjąć Ŝe metoda to pewne polecenie (funkcja, procedura) nie jest bezpośrednio instrukcją danego języka kompilator potrafi zamienić to na ciąg instrukcji. Za metodą Main - blok kodu pewna logiczna całość, złoŝony z instrukcji programu, zamknięty nawiasami klamrowymi. Program: kolekcja klas static void Main() { instrukcja1; instrukcja2;... instrukcjan; } 11/28 Przestrzeń nazw Klasy umieszczane są w pewnych logicznych pudełkach na nazwy - namespace namespace PierwszyProgram { class Program { static void Main(string[] args) { } } } JeŜeli tylko jedna przestrzeń nie trzeba definiować 12/28

7 Nazwy Nazwa kwalifikowana (bezwzględna) klasy: PierwszyProgram.Program skrócona (w programie): Program takŝe sięgnięcie do innej przestrzeni nazw: using np. using System; oznacza, Ŝe jeŝeli kompilator nie rozpoznaje jakiejś nazwy w bieŝącym kontekście, powinien sprawdzić przestrzeń nazw System. 13/28 Ogólne zasady formatowania kodu KaŜdą instrukcję kończ znakiem średnika ; UwaŜaj na wielkość liter! main <> Main UŜywaj wcięć, róŝnicuj bloki zagnieŝdŝone Stosuj komentarze komentarz w linii //tre treść komentarza komentarz blokowy /* treść komentarza */ Dla kogo komentarz? Wykorzystuj IntelliSense pomoc środowiska Visual Studio automatycznie uzupełnia i formatuje nazwy 14/28

8 Zasady dot. nazw Identyfikator to ciąg znaków a-z, A-Z (duŝe i małe litery są rozróŝniane) 0-9, znak podkreślenia _ Pierwszym znakiem musi być litera lub _! dobrze: x, Xmax,, Xk_10, zm5, ZM5,, _ (!!!) źle: 6, 2zmienna, class,, ile dni, ile-dni konwencja nazwa dla programisty źle: x1, x2, z50, z34 dobrze: iledni, pensjapracownika, saldokonta zwyczajowo: całkowite: i, j, k, l, m, n 15/28 Operacja Out Operacje In/Out wypisanie tekstu na ekranie Console.WriteLine("Tekst do wypisania"); Console.Write("Tekst do wypisania"); Operacja In pobranie danych z klawiatury Console.ReadLine(); Console.Read(); W przestrzeni nazw System System.Console.WriteLine("Tekst "); using System lub using System.Console operacje we - wy 16/28

9 Pierwszy przykład program hello; begin writeln( ( Hello world ) end. słowo kluczowe, instrukcja Co potrafi komputer? dziedzina algorytmiczna 17/28 Dziedzina algorytmiczna Dziedziną algorytmiczną nazywamy system gdzie: A =< Α; r1,..., rk; f1,..., fl > A pewien niepusty zbiór, tzw. nośnik r 1,, r k relacje określone na elementach tego zbioru, f 1,, f l operacje (funkcje) określone na elementach ze zbioru A i dające wynik w zbiorze A, funkcje nie muszą być całkowite (określone dla kaŝdego zestawu argumentów) Ten zestaw operacji i relacji, którymi dysponujemy decyduje o moŝliwości opisywania algorytmów słuŝy do określenia tzw. złoŝoności algorytmu jest to miara słuŝąca do porównywania róŝnych algorytmów 18/28

10 Przykłady dziedzin algorytmicznych Arytmetyka 4 (?) klasa SP zbiór: liczby R, operacje: +, -, *, / relacje: <, >,,, = NWD(a,, b) (Euklides1 np. 72 i 20) zbiór: liczby N, operacje: -, zamień relacje: =, <, NWW (a, b) = a*b/nwd(a NWD(a,, b)? Dziedzina dla równania kwadratowego? 19/28 W języku programowania Na czym wykonywane są operacje? Jakie operacje są dostępne? dozwolone? dziedzina algorytmiczna to typ danych Typy danych w C# wartościowe (prosty, wyliczeniowy, struktura) bezpośrednio zawierają wartości dane referencyjne (klasa, interfejs, delegacja, tablica) zawierają referencję do właściwej danej 20/28

11 Typy wartościowe (wybrane) Category Bits Type Range/Precision całkowite ze znakiem sbyte short int , ,767 2,147,483, ,147,483, long 9,223,372,036,854,775, ,223,372,036,854,775,807 całkowite bez znaku 8 16 byte ushort , uint 0...4,294,967, ulong ,446,744,073,709,551,615 zmiennoprzecinko we float double decimal to , 7-digit precision to , 15-digit precision to , 28-digit precision 21/28 Pozostałe (wybrane) Bits Type Range 16 8 char Bool enum string struct Typy referencyjne: Class types Interface types Array types Delegate types Unicode characters Boolean User-defined types of the form enum E {...} Unicode character strings User-defined types of the form struct S {...} 22/28

12 Stałe logiczne (bool) true; false; Stałe całkowite (int Literały int, sbyte, short, long, byte ) dziesiętne: 0; 12; -234; szesnastkowe: 0xFF; -0xAF; Stałe rzeczywiste (float, double, decimal ) 2.3; 2.3e2;.23; 4f; -2.3e-10; Stałe znakowe (chr) 'a'; 'X'; '1'; '\'';' ''; '\\';' '; '\x004d';' '\xc'' Stałe napisowe (string) "Napis"; "\"Pan" "Pan C:\Kurs\"; Stałe nazwane (const) const double PI = ; 23/28 Zmienne Pole koła to: πr 2 (dla dowolnego koła a o promienmiu r) Program: dla dowolnych ( )( ) danych deklaracja zmiennych (raz( w bloku!) inicjalizacja zmiennych (opcja( opcja) przeznaczone do przechowywania danych określonego typu Przykład: int wys; ; // deklaracja zmiennej typu int o nazwie wys double pole; // dekl.. zmiennej typu double o nazwie pole string s; //sekwencja znaków kilka zmiennych tego samego typu: int wys, szer,, dl, obj; int n, m, r; char litera1, litera2; 24/28

13 Zmienne, identyfikatori dentyfikatory typ nazwa[=wyraŝenie] [,nazwa_n[=wyraŝenie_n] ]; int x; int a = 10, b = 20, c; Nazwa - identyfikator: składa się z liter, cyfr i znaku podkreślenia nie moŝe zaczynać się od cyfry nie moŝe być słowem kluczowym abstract, event, new, struct,, as, explicit, null,, musi być unikalna w bloku kodu! moŝna, ale wielkość liter!!! 25/28 Konwencje Nieprzestrzeganie nie powoduje błędów, ale: świadczy o dobrym stylu ułatwia późniejszą analizę. Zasady: stosuj identyfikatory mówiące, do czego słuŝy zmienna; nazwa powinna mieć konkretne znaczenie, uŝywaj formatu PascalCase lub formatu camelcase PascalCase: WriteLine, ReadLine, Console, SByte formatu uŝywamy dla nazw typów, stałych nazwanych, właściwości, przestrzeni nazw. camelcase: loopcountmax formatu uŝywamy dla nazw zmiennych lokalnych, parametrów funkcji. unikaj znaku podkreślenia, nie uŝywaj notacji węgierskiej (prefiks - informacja o typie zmiennej), unikaj skrótów i akronimów (jeŝeli, to powszechnie znane i rozumiane), stosuj w miarę moŝliwości nazwy anglojęzyczne (szczególnie przy tworzeniu bibliotek), nie mieszaj języków (np. w nazwach słów angielskich i polskich) home.comcast.net/~lancehunt/csharp_coding_standards.pdf, Csharp Coding Standard.zip 26/28

14 Korzystanie z Visual Studio Pojęcie projektu (Project( Project) to logiczny pojemnik na wszystkie elementy, który słuŝą do budowy aplikacji. plik *.csproj Pojęcie rozwiązania (Solution( Solution) kontener, w którym osadzony jest projekt zawiera projekty, pliki i metadane,, które ułatwiają definiowanie rozwiązania jako spójnej całości. przykład: baza danych + lokalny interfejs administratora + zdalny (www) w) interfejs uŝytkowników plik *.sln Szablon projektu dostarcza kolekcję plików, szablon kodu, właściwości projektu 27/28 Wybór szablonu 28/28

15 Interfejs graficzny środowiska Zarządzanie projektem okno Solution Explorer okno programu Kompilacja, budowa i poprawa błędów Uruchamianie programu 29/28 Interfejs środowiska 30/28

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Wykład nr 8 (31.05.2009) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. language) Asembler - przykład programu

Informatyka 1. Wykład nr 8 (31.05.2009) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. language) Asembler - przykład programu Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 2/49 Plan wykładu nr 8 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2008/2009

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Wersja. z dnia listopada Copyright - użytkownicy Wikibooks. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95

Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95 Program automatycznej lub półautomatycznej translacji z języka Delphi do Ady 95 promotor: dr Michał Morawski autor: Marcin Buchwald Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS),

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis Języki programowania Warszawa 2011 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna"

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 3 Programowanie w C# Część 1/3. Spis treści. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Notatki.

Platforma.NET Wykład 3 Programowanie w C# Część 1/3. Spis treści. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Notatki. Platforma.NET Wykład 3 Programowanie w C# Część 1/3 Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 29 marca 2012 V1.1 1/ 63 Spis treści Wprowadzenie Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA

Metodyki i Techniki Programowania 1 1 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA Metodyki i Techniki Programowania 1 1 ZAJ CIA 3. 1. MECHANIZM POWSTAWANIA PROGRAMU W JĘZYKU C PODSTAWOWE POJĘCIA IDE zintegrowane środowisko programistyczne, zawierające kompilator, edytor tekstu i linker,

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Mariusz Boryczka. mariusz.boryczka@us.edu.pl

Mariusz Boryczka. mariusz.boryczka@us.edu.pl Mariusz Boryczka mariusz.boryczka@us.edu.pl (przykładowa) N. Wirth: Algorytmy + Struktury danych = Programy A. Marciniak: Turbo (Borland) Pascal 7.0 (od w. 5.5) M. Cantu: Delphi 7. Praktyka programowania.

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA

Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA Marian Mysior Pascal, Delphi, a moŝe Lazarus? ĆWICZENIA Wydawnictwo EscapeMagazine.pl Pascal, Delphi..., a może Lazarus? Ćwiczenia Marian Mysior Wydanie pierwsze Toruń 2013 ISBN: 978-83-61744-65-8 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo