Wstęp do Programowania Obiektowego. Wykład 13 Paradygmaty. Składnia i semantyka.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do Programowania Obiektowego. Wykład 13 Paradygmaty. Składnia i semantyka."

Transkrypt

1 Wstęp do Programowania Obiektowego Wykład 13 Paradygmaty. Składnia i semantyka. 1

2 PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH PARADYGMATÓW 2

3 Cztery podstawowe paradygmaty 1. Programowanie imperatywne. 2. Programowanie funkcyjne. 3. Programowanie logiczne. 4. Programowanie obiektowe. 3

4 Ad. 1. Programowanie imperatywne Obliczenia rozumiemy tu jako sekwencję poleceń zmieniających krok po kroku stan maszyny, aż do uzyskania oczekiwanego wyniku. Stan maszyny należy z kolei rozumieć jako zawartość całej pamięci oraz rejestrów i znaczników procesora. Jest to ściśle związane z budową sprzętu komputerowego o architekturze von Neumanna. 4

5 Architektura von Neumanna Podział komputera na trzy podstawowe części: procesor (ALU oraz CU) pamięć komputera (Memory) urządzenia wejścia/wyjścia (IN/OUT) 5

6 Języki wysokiego poziomu takie jak Fortran, Algol, Pascal, Ada lub C posługują się pewnymi abstrakcjami, ale wciąż odpowiadają paradygmatowi programowania imperatywnego. Np. instrukcja podstawienia działa na danych pobranych z pamięci i umieszcza wynik w tejże pamięci, zaś abstrakcją komórek pamięci są zmienne. 6

7 Przykładowy program imperatywny (w języku Pascal) program pierwszy; var i, n, s: integer; begin read(n); s := 1; for i := 2 to n do s := s * i; write(s); end. 7

8 Ad. 2. Programowanie obiektowe Program obiektowy to zbiór porozumiewających się ze sobą obiektów, czyli jednostek zawierających pewne dane i umiejących wykonywać na nich pewne operacje. Ważną cechą jest powiązanie danych (czyli stanu) z operacjami na nich (czyli poleceniami) w całość, stanowiącą odrębną jednostkę obiekt. 8

9 W programowaniu obiektowym wprowadzono szereg mechanizmów ułatwiających programowanie, m.in. dziedziczenie (możliwość definiowania nowych, bardziej złożonych obiektów, na bazie obiektów już istniejących). 9

10 paradygmat obiektowy dobrze odzwierciedla ludzkie (przedmiotowe) postrzeganie rzeczywistości. programowanie obiektowe zdobyło ogromną popularność i wypada je uznać za paradygmat obecnie dominujący. 10

11 Przykładowy program obiektowy (w języku Java) public class Hello { public static void main(string[] args) { System.out.println("Hello world!"); } } 11

12 Ad. 3. Programowanie funkcyjne Program funkcyjny to po prostu złożona funkcja (w sensie matematycznym), która otrzymawszy dane wejściowe wylicza pewien wynik. 12

13 Cechy programowania funkcyjnego Brak stanu maszyny; Nie ma (tradycyjnie rozumianych) pętli; Konstruowanie programów to składanie funkcji, zazwyczaj z wykorzystaniem rekurencji. Charakterystyczne jest definiowanie funkcji wyższego rzędu, czyli takich, dla których argumentami i których wynikami mogą być funkcje (a nie tylko proste dane jak liczby lub napisy). 13

14 Przykładowy program funkcyjny (w języku LISP) (DEFINE (suma m n) (IF (> m n) 0 (+ m (suma (+ m 1) n)) ) ) 14

15 Ad. 4. Programowanie w logice (programowanie logiczne) Na program składa się zbiór zależności (przesłanki) i pewne stwierdzenie (cel) Wykonanie programu to próba udowodnienia celu w oparciu o podane przesłanki. Obliczenia wykonywane są niejako przy okazji dowodzenia celu. Opisujemy jedynie, co wiemy i co chcemy uzyskać. 15

16 Przykładowy program logiczny (w języku Prolog) ojciec(jan, jerzy). ojciec(jerzy, janusz). ojciec(jerzy, józef). dziadek(x, Z) :- ojciec(x, Y), ojciec(y, Z).?- dziadek(x, janusz). 16

17 OGÓLNE WŁASNOŚCI PARADYGMATÓW 17

18 Istnieje wiele innych paradygmatów, niektóre się przenikają Często paradygmaty obejmują tylko niektóre aspekty programowania, Programowanie skalarne i macierzowe - rozróżnienie między nimi odnosi się do tego, czy działamy na pojedynczych wartościach, czy na całych tablicach (macierzach). Programowanie proceduralne i programowanie strukturalne można traktować jako odmianę programowania imperatywnego. 18

19 Istnieją paradygmaty przeciwstawne programowanie sterowane zdarzeniami to przeciwieństwo klasycznego programowania z własnym wątkiem sterowania co nie oznacza, że nie można łączyć tych dwóch paradygmatów w jednym programie; tak jest np. w typowych aplikacjach bazodanowych. 19

20 Konkretne język programowania mogą ucieleśniać jeden lub więcej paradygmatów. Fortran, Pascal i C to języki imperatywne. Java i C# to języki typowo obiektowe, w których programowanie imperatywne zostało mocno ograniczone. Natomiast C++ jest językiem zarówno obiektowym, jak i imperatywnym. Można też uznać, że programowanie imperatywne to szczególny przypadek programowania obiektowego, gdzie wszystko rozgrywa się wewnątrz jednego superobiektu. 20

21 Architektura współczesnych komputerów Przytłaczająca większość komputerów działa w oparciu o imperatywną architekturę von Neumanna. Każdy program, który chcemy uruchomić, musi być zatem najpierw przetłumaczony do postaci imperatywnej, czyli do ciągu rozkazów w języku wewnętrznym konkretnej maszyny. Mechanizmy z różnych paradygmatów wymagają niekiedy skomplikowanych metod, by odwzorować je w formie rozkazów zwykłego komputera; bardzo różna jest też ich efektywność. 21

22 SKŁADNIA I SEMANTYKA 22

23 Składnia Składnia to zbiór reguł, mówiących jak wygląda poprawny program w danym języku, czyli np.: Jak tworzy się polecenia i wyrażenia. Jaką postać mają struktury sterowania (if, while, for itp.). Jak zapisuje się deklaracje zmiennych. 23

24 Semantyka Semantyka to znaczenie wspomnianych wyżej form, czyli w jaki sposób działają konkretne zapisy. 24

25 Przykład składni i semantyki Typowa instrukcja warunkowa if w języku C\C++. Składnia: if "(" <wyrażenie> ")" <instrukcja> Semantyka jest następująca: sprawdź wartość logiczną podanego wyrażenia i jeśli jest prawdziwe, to wykonaj podaną instrukcję, jeżeli nie to przejdź do kolejnej instrukcji. 25

26 Intuicyjność semantyki Najlepiej byłoby, gdyby semantykę dało się łatwo odgadnąć, patrząc na składnię języka. Dla prostych konstrukcji tak zazwyczaj bywa; bardziej skomplikowane twory są niestety mniej oczywiste. Stąd potrzebne są ścisłe metody opisu i składni, i semantyki. 26

27 Jak opisać składnię i semantykę? Składnię języków będziemy opisywali za pomocą notacji BNF, odpowiadającej gramatykom bezkontekstowym. Semantykę rozmaitych konstrukcji będziemy na ogół opisywali w języku naturalnym. 27

28 Notacja BNF (Backus Naur Form) Definicja języka w notacji BNF to zbiór reguł. Poszczególne reguły mają postać: <symbol> ::= <definicja symbolu> Sens takiej reguły jest następujący: symbol występujący po lewej stronie znaku ::= można zastąpić tym, co pojawia się po prawej stronie. Symbole pojawiające się po lewej stronie reguł zwane są symbolami nieterminalnymi. Symbole pojawiające się wyłącznie po prawej stronie to symbole terminalne. Generalnie symbole terminalne to symbole z alfabetu definiowanego języka, a zatem docelowe ; symbole nieterminalne spełniają natomiast rolę pomocniczą przy jego definiowaniu. 28

29 Dodatkowe symbole i konwencje (1/2) Pionowa kreska oznacza alternatywne warianty reguły, np. <typ> ::= char int float double Nawiasy kwadratowe [...] oznaczają opcjonalną część reguły, np. instr_warunk ::= if wyr_logiczne then instr [ else instr ] Nawiasy klamrowe {...} oznaczają fragment, który może być powtórzony dowolnie wiele razy (również zero razy, czyli całkowicie pominięty), np. <lista_arg> ::= <arg> { "," <arg> } 29

30 Dodatkowe symbole i konwencje (2/2) Zwykłych nawiasów okrągłych (...) używa się do grupowania alternatywnych fragmentów definicji, np. <liczba_ze_znakiem> ::= ("+" " ") <liczba_bez_znaku> Jednoznakowe symbole terminalne umieszcza się w cudzysłowie, dla odróżnienia ich od symboli samej notacji BNF. Symbole terminalne niekiedy pisze się czcionką wytłuszczoną; nie jest wówczas konieczne pisanie nawiasów kątowych wokół symboli nieterminalnych. 30

31 Powtarzające się elementy Chcąc opisać powtarzające się elementy, możemy stworzyć definicję rekurencyjną lub wykorzystać nawiasy klamrowe. Przykład: definicja niepustej listy identyfikatorów, rozdzielonych przecinkami. Definicja rekurencyjna: <lista_identyfikatorów> ::= <identyfikator> <lista_identyfikatorów> "," <identyfikator> Definicja z nawiasami klamrowymi: <lista_identyfikatorów> ::= <identyfikator> { "," <identyfikator> } 31

32 Klasyczny przykład użycia notacji BNF to sam opis składni notacji BNF: <składnia> ::= { <reguła> } <reguła> ::= <identyfikator> "::=" <wyrażenie> <wyrażenie> ::= <składnik> { " " <składnik> } <składnik> ::= <czynnik> { <czynnik> } <czynnik> ::= <identyfikator> <symbol_zacytowany> "(" <wyrażenie> ")" "[" <wyrażenie> "]" "{" <wyrażenie> "}" <identyfikator> ::= <litera> { <litera> <cyfra> } <symbol_zacytowany> ::= """ { <dowolny_znak> } """ 32

33 Niedodefiniowanie symbole domyślne Niektóre symbole, formalnie terminalne, są właściwie niedodefiniowanymi symbolami nieterminalnymi. Gwoli ścisłości powinniśmy zatem dopisać: <litera> ::= "A" "B" "C"... <cyfra> ::= "0" "1"... "9" <dowolny_znak> ::=... 33

34 PRZETWARZANIE PROGRAMU NA KOD MASZYNY 34

35 Program w dowolnym języku/paradygmacie musi zostać przetłumaczony na język wewnętrzny maszyny, na której program zamierzamy uruchomić. Są trzy zasadnicze sposoby takiego tłumaczenia: 1. Kompilacja 2. Interpretacja 3. Kompilacja do kodu pośredniego 35

36 Kompilacja a interpretacja Kompilacja to przetłumaczenie całego programu za jednym zamachem. Otrzymujemy kod wynikowy, który (po konsolidacji zwanej też linkowaniem) wykonuje się bezpośrednio na maszynie docelowej. Interpretacja to tłumaczenie i wykonywanie programu instrukcja po instrukcji, za pomocą programu zwanego interpreterem. 36

37 Rozwiązanie pośrednie Kompilacja do kodu pośredniego wstępnie skompilowany kod pośredni jest następnie interpretowany lub kompilowany ponownie w ostatniej chwili. Przykład: język Java. Daje to dobry kompromis między efektywnością a przenośnością kodu na różne komputery. 37

38 Wpływ nieznajomość semantyki na efektywność programu Rozważmy pozornie identyczne pętle for w Pascalu i w C: for i := 1 to length(s) do... for (i = 1; i <= strlen(s); ++i)... Na pierwszy rzut oka pętle te powinny zachowywać się tak samo. Jest jednak istotna różnica: w Pascalu długość napisu s zostanie policzona tylko raz, a w języku C będzie ona liczona przy każdym obiegu pętli. To może prowadzić do fatalnego pogorszenia efektywności programu. Wniosek: trzeba dobrze znać semantykę języka programowania, by tworzyć efektywne programy. 38

Translacja i translatory Translacja

Translacja i translatory Translacja Translacja i translatory Translacja Program w języku niskiego poziomu ciąg instrukcji wykonywany bezpośrednio przez procesor lub maszynę cyfrową Program w języku wysokiego poziomu wymaga przetłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania (potok funkcyjny)

Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Marcin Kubica 2010/2011 Spis treści Wstęp 5 Podstawy języka programowania 14 Dekompozycja problemu, weryfikacja rozwiązania 29 Struktury danych 37 Moduły 60 Procedury

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Języki programowania Notatki do wykładu Programowanie dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim Języki programowania ToMasz Wierzbicki Instytut

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański Programowanie w logice Prolog Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Formalne modele protokołów i usług

Formalne modele protokołów i usług Formalne modele protokołów i usług Model procesu komunikacyjnego: rozszerzony automat skończony Najczęściej przyjmowanym formalnym modelem procesu komunikacyjnego jest model rozszerzonego automatu skończonego.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

OKŁADKA PIERWOTNEGO WYDANIA W 1972 ROKU

OKŁADKA PIERWOTNEGO WYDANIA W 1972 ROKU 1 z 118 2011-03-03 09:19 OKŁADKA PIERWOTNEGO WYDANIA W 1972 ROKU 2 z 118 2011-03-03 09:19 Zygmunt Ryznar ( na tle rozwoju ich konstrukcji i zastosowań ) Wydanie pierwotne: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH

Kurs pisania skryptów w powłoce BASH Kurs pisania skryptów w powłoce BASH 1. Wstęp Skrypt shellowy to nic innego jak bardziej rozbudowana wersja listy pewnych poleceń, które mają zostać wykonane przez system. Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją,

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo