Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Maj 2013"

Transkrypt

1 D.Dobkowski sp.k. Maj 2013 Legal Newsletter Nie tylko menadżerowie odpowiedzialni za przestępstwo nadużycia zaufania na szkodę spółki (art k.k.) Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Termin udzielenia i wykorzystania urlopu wypoczynkowego Nowelizacja ustawy o MSiG, co z obowiązkiem przechowywania Monitora w firmach? Zmiany w prawie

2 LEGAL NEWSLETTER Nie tylko menadżerowie odpowiedzialni za przestępstwo nadużycia zaufania na szkodę spółki (art k.k.) Na przestępstwo karalnej niegospodarności z art k.k. (określane także jako przestępstwo nadużycia zaufania ) najczęściej powołują się nowe władze spółki (np. nowy zarząd), w odniesieniu do władz dotychczasowych. Zwykle chodzi o zarzut wywołania przez byłego menadżera nieuzasadnionych kosztów, zawierania umów na niekorzystnych warunkach itp. Warto jednak zauważyć, że krąg podmiotów objętych odpowiedzialnością karną za tzw. niegospodarność nie sprowadza się do ściśle rozumianych zarządców przedsiębiorstwa i obejmuje także i inne osoby mające wpływ na cudze interesy majątkowe. Omawiane przestępstwo jest przestępstwem indywidualnym, bowiem odpowiedzialności wynikającej z art k.k. może podlegać jedynie osoba fizyczna zobowiązana do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu. Znamię zajmowanie się sprawami majątkowymi obejmuje dwa powiązane ze sobą elementy obowiązek dbałości o powierzone mienie, ochrony przed jego uszczerbkiem oraz gospodarowania w celu wypracowania korzyści czy wzrostu majątku mocodawcy. Zatem podmiot podlega odpowiedzialności z art k.k., gdy jest nie tylko zobowiązany do dbania o cudze mienie, ale jednocześnie jest uprawniony (i zobowiązany) do korzystania z powierzonego mienia w celu jego efektywnego pomnażania 1. Zajmowanie się sprawami majątkowymi w rozumieniu art k.k. wiąże się zatem z koniecznością posiadania większej lub mniejszej samodzielności decyzyjnej. Wobec powyższego, przyjmuje się, iż sprawcą przestępstwa nadużycia zaufania może być osoba mająca jednocześnie uprawnienie do podejmowania i realizacji decyzji. W grę wchodzą tu wszelkie zachowania polegające na: rozstrzyganiu w tych sprawach, współdziałaniu w nich lub wpływaniu na rozstrzygnięcia. Zakres potencjalnych czynności jest tu bardzo szeroki i obejmuje, np. zawieranie dowolnych umów majątkowych, obciążenie majątku, zniesienie obowiązków lub przyjęcie zobowiązań obciążających majątek, sporów majątkowych, zawieranie ugody sądowej, prowadzenie rokowań 2. Tak określone czynności nie wymagają, aby sprawca wchodził w skład organów danego podmiotu, z ustawy uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia spraw danej jednostki. Z tej perspektywy odpowiedzialność z art k.k. z tytułu obowiązku ustawowego ponosić będą, poza członkami organów zarządczych spółek, także m.in., likwidator czy syndyk masy upadłości. Jednocześnie jednak, np. członek rady nadzorczej spółki może być zaliczony do kręgu osób zajmujących się sprawami majątkowymi spółki przede wszystkim wówczas, gdy wynika to jednoznacznie z jej statutu 3. Jeśli chodzi o umocowanie sprawcy do zajmowania się cudzymi interesami na podstawie umowy, to przykładowo odpowiedzialność z omawianego przepisu ponosić mogą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę kierownicy (i ich zastępcy) poszczególnych, wyodrębnionych zakładów (działów), funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa 4, przedstawiciel handlowy firmy, a nawet np. pracownik upoważniony do sprzedaży pojazdu firmy 5. Można zatem stwierdzić, że dla odpowiedzialności z art k.k. wystarczy, iż sprawca posiada swobodę w zakresie choćby drobnej sfery interesów innego podmiotu. Może tu także chodzić o pośrednie zajmowanie się interesami 6. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, iż według przeważającego poglądu osobą zajmującą się cudzymi interesami w rozumieniu art k.k. może być także adwokat lub radca prawny. Dotyczy to także sytuacji, gdy występują oni w roli pełnomocnika procesowego swojego mocodawcy 7. Na poparcie tego stanowiska wskazuje się, iż obowiązkiem adwokata (radcy prawnego) jest ochrona interesów mocodawcy nie tylko pod względem formalnym, ale także materialnym, związanym z dbałością o minimalizację strat reprezentowanego klienta. Tak więc za sprawcę przestępstwa z art k.k. uznany może być również profesjonalny pełnomocnik procesowy, jeżeli podejmie decyzje procesowe mające skutek majątkowy, takie jak np. zawarcie niekorzystnej dla mandanta ugody sądowej lub zrzeczenia się roszczenia, bez zgody lub wbrew wyraźnym intencjom mocodawcy 8. 1 por. R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze, CH Beck 2012, s por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z r. II AKa 361/2008 LexPolonica nr wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z r. II AKa 224/06, OSAW 2008/2/85 4 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z r. II AKa 88/2005, LexPolonica nr wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z r. II AKa 88/2005, LexPolonica nr Pod warunkiem ustalenia adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem sprawcy a skutkiem w postaci wyrządzenia znacznej szkody majątkowej 7 por. wyrok Sądu Najwyższego z r., III K. 1805/36 8 por. np. S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934, s. 965; R. Zawłocki, op.cit, s

3 W pojęciu zajmowania się sprawami majątkowymi w rozumieniu art k.k. nie mieści się natomiast działanie niesamodzielne, wypełnianie czynności zleconych, ściśle wykonawczych ani też wypełnianie ściśle oznaczonych i precyzyjnych poleceń 9. Przykładowo w tych kategoriach ocenia się w orzecznictwie działanie maklera w stosunku do dającego zlecenie 10 czy członków władz spółki zarządzającej majątkiem NFI w stosunku do spółek parterowych 11. Warto też podkreślić, iż art k.k. określa z jakiego źródła ma pochodzić uprawnienie do działania w cudzym interesie, aby czyn sprawcy wypełniał znamiona tego przestępstwa - może to być obok przepisu ustawy (ewentualnie z wydanego na podstawie delegacji ustawowej rozporządzenia), decyzja właściwego organu (np. sądu) lub umowa. W tym świetle nie wydaje się, aby sprawcą przestępstwa nadużycia zaufania mógł być prowadzący cudze sprawy bez zlecenia. Należy się zgodzić, że osobę prowadzącą cudze sprawy bez zlecenia trudno uznać za obowiązaną do prowadzenia tych spraw na podstawie przepisu ustawy, skoro podejmuje ona czynności właśnie mimo braku jakichkolwiek obowiązków w tym zakresie. Nie może tu nadto dojść do nadużycia zaufania osoby reprezentowanej, skoro zaufanie takie nie zostało nigdy działającemu bez zlecenia udzielone 12. Trzeba mieć także na uwadze, że penalizacja w art k.k. odnosi się tylko do działań osób zajmujących się sprawami majątkowymi innej osoby podjętych w oparciu o umowy (nazwane lub nienazwane), na podstawie których sprawca działa w imieniu i na rzecz mocodawcy. Dlatego odpowiedzialność karna na podstawie tego przepisu wykluczona jest w przypadku osób korzystających z cudzego mienia, jednak na własny rachunek i na własne ryzyko, tj. najemca, dzierżawca czy wykonawca dzieła z powierzonych materiałów 13. Fatima Mohmand Adwokat E: 9 Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Wojskowa z r. WA 53/2007, LexPolonica nr wyrok Sąd Apelacyjnego w Łodzi w wyroku z r., II AKa 65/06, Prok.i Pr.-wkł. 2007/7-8/40 11 wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z r.,ii AKa 73/08 KZS 2009/3/53 12 por. J. Lachowski, T. Oczkowski, Sporne problemy wykładni przepisów o przestępstwie nadużycia zaufania Przegląd Sądowy 2002/5, s Por. J. Skorupka, Ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym. Wrocław 2004, s. 173

4 LEGAL NEWSLETTER Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych W dniu 8 marca 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 28 marca 2013 roku poz. 403). Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Nowa ustawa zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 roku. Celem nowej ustawy jest przede wszystkim implementacja do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach i transakcjach handlowych oraz dodatkowo wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych zastępujących poprzednie przepisy, które zdaniem ustawodawcy okazały się niewystarczające i nie doprowadziły do znaczącego zmniejszenia zjawiska zatorów płatniczych. Przepisy ustawy będą stosowane do umów handlowych, których wyłącznymi stronami są podmioty wymienione w dotychczas obowiązującej ustawie, do których dodano przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. W nowej ustawie została utrzymana generalna zasada, zgodnie z którą w przypadku zawarcia umowy z terminem zapłaty dłuższym niż 30 dni, wierzyciel (poza wierzycielem będącym podmiotem publicznym, będącym jednocześnie podmiotem leczniczym) może żądać od dłużnika odsetek ustawowych licząc od 31 dnia od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty, lecz nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Natomiast od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty przysługują wierzycielowi odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określonych w ustawie Ordynacja podatkowa, pod warunkiem, że wierzyciel spełnił swoje świadczenie i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. W związku z treścią dyrektywy, którą ustawa implementuje, została wprowadzona ogólna zasada, zgodnie z którą w transakcjach handlowych (z wyłączeniem transakcji, w których stroną jest podmiot publiczny) termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni. Możliwe jest zastrzeżenie dłuższego terminu, jeżeli strony tak ustalą i tylko pod warunkiem, że ustalenie to nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego, oraz że jest to obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi. Jeżeli w umowie przewidziano termin zapłaty dłuższy niż 60 dniowy, a nie został spełniony warunek ustalenia takiego dłuższego terminu zapłaty, wierzycielowi po upływie 60 dni przysługują odsetki za zwłokę w wysokości określonej w ustawie - Ordynacja podatkowa. W przypadku umów handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, termin zapłaty, co do zasady, nie może przekraczać 30 dni (za wyjątkiem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym). Termin ten może być wydłużony do 60 dni, jeżeli ustalenie takie jest obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami umowy. Jeżeli strony umowy przewidziały w umowie zbadanie towaru lub usługi celem potwierdzenia zgodności towaru lub usługi z umową, czas trwania tego badania nie może być sprzeczny ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz musi być obiektywnie uzasadniony, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi i nie może przekraczać 30 dni liczonych od dnia otrzymania towaru lub usługi. Jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub rachunek przed lub w trakcie tego badania, termin zapłaty jest liczony od dnia zakończenia tego badania. Nowością jest wprowadzenie instytucji mającej na celu zwrot wierzycielowi kosztów dochodzenia kwot należnych od dłużnika. Wierzycielowi, przyznano (od dnia nabycia uprawnienia do uzyskania odsetek w wysokości przewidzianej ustawą Ordynacja podatkowa), zryczałtowaną kwotę z tytułu zrekompensowania kosztów odzyskiwania należności w wysokości równowartości w złotych kwoty 40 euro przeliczonych według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym

5 świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Kwota ta należna jest wierzycielowi bez wezwania. Dodatkowo w przypadku, gdy koszty odzyskania należności przekroczą tę kwotę, wierzycielowi przysługuje zwrot całości kosztów pomniejszonych o uzyskaną zryczałtowaną kwotę. Podobnie jak było w przypadku dotychczas obowiązującej ustawy, wprowadzenie przez strony do umowy postanowień wyłączających lub ograniczających uprawnienia wierzycieli do żądania odsetek ustawowych i w wysokości jak dla zobowiązań podatkowych, jak również wyłączających otrzymanie ryczałtowej rekompensaty, skutkuje ich nieważnością. Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych będzie stosowana do umów zawartych po wejściu w życie ustawy. W przypadku transakcji handlowych zawartych wcześniej, zastosowanie znajdzie nadal ustawa z dnia 12 czerwca 2003 roku. Joanna Grajecka Radca prawny E:

6 LEGAL NEWSLETTER Termin udzielenia i wykorzystania urlopu wypoczynkowego Pracownik ma prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego ( urlop ), zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy (k.p.). Pracownik powinien mieć wakacje w roku kalendarzowym, w którym uzyskał do nich prawo. W myśl art. 163 k.p. pracodawca musi ustalić plan urlopów, uwzględniając przy tym wnioski załogi i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Z układania planu można zrezygnować, jeżeli zgodzi się na to zakładowa organizacja związkowa (zoz). Wówczas termin urlopu ustala pracodawca w porozumieniu z pracownikiem. Wymóg tworzenia planu urlopów nie dotyczy także zakładu pracy, w którym nie działa zoz. Jeżeli jednak pracownik nie wykorzystał urlopu w całości lub w części w terminie ustalonym w planie urlopów, a w wypadku jego braku w czasie uzgodnionym wspólnie przez pracownika i pracodawcę, to w myśl art. 168 k.p. przełożony musi go udzielić najpóźniej do końca trzeciego kwartału, czyli do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pracownik powinien, zatem złożyć wniosek w taki sposób, żeby urlop rozpocząć przed upływem końca ww. trzeciego kwartału. Wówczas przyjmuje się, że zachował termin z art. 168 k.p. Jeżeli nie wybrał urlopu do 1 października następnego roku, nie traci do niego prawa, ale po tym czasie staje się on już urlopem zaległym. 1. W sytuacji, jeżeli pracownik nie złoży wniosku o urlop tak, aby rozpoczął się on nie później niż 30 września następnego roku, to czy pracodawca bez takiego pisma może go udzielić do (lub począwszy od) 30 września? 2. Czy pracownik może złożyć wniosek o skorzystanie z urlopu po 30 września następnego roku, np. w grudniu i czy pracodawca może go uwzględnić? Odpowiedzi na pierwsze pytanie udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 września 2003 (I PK 403/02). Co prawda orzeczenie dotyczy poprzedniego stanu prawnego, gdy urlop wypoczynkowy należało udzielić do końca I kwartału roku następnego, a nie jak obecnie do końca III kwartału roku

7 następnego jednak zasada nim wyrażona zachowuje ważność w obecnym stanie prawnym. W razie niewykorzystania urlopu w terminie ustalonym w planie, to aby udzielić go w terminie z art. 163 k.p., czyli nie później niż do końca 30 września następnego roku kalendarzowego, pracodawca nie musi uzgadniać z pracownikiem daty urlopu, lecz musi udzielić go w terminie określonym w tym przepisie. Pogląd ten potwierdza SN w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 (I PK 124/05). Z tego orzecznictwa wynikałoby, że mimo braku wniosku pracownika, pracodawca powinien mu dać urlop do końca 30 września następnego roku. Jeżeli tego nie uczyni, naraża się na zarzut popełnienia wykroczenia z art pkt 1 k.p. Odpowiedź na drugie pytanie tak jednoznaczna nie jest. Zgodnie z art k.p. przesunięcie daty urlopu może nastąpić na wniosek zatrudnionego umotywowany ważnymi przyczynami. A więc jeśli pracownik takie przyczyny przedstawi, pracodawca powinien je uwzględnić. Przedstawiciele doktryny prawa pracy podkreślają jednak, że także wówczas pracodawca nie pomija art. 168 k.p. i powinien udzielić urlopu do końca III kwartału następnego roku kalendarzowego. Czy jednak również, gdy pracownik z ważnej umotywowanej przyczyny chce mieć część wakacji później niż 30 września następnego roku, pracodawca nie może uwzględnić jego wniosku? Wydaje się, że jeżeli taki wniosek jest poparty ważnymi interesami pracownika, w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych dobrem zatrudnionego to należałoby zezwolić pracodawcy zaakceptować wakacje w późniejszym czasie. Sprawa jest jednak dyskusyjna. Andrzej Maj Radca prawny E:

8 LEGAL NEWSLETTER Nowelizacja ustawy o Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co z obowiązkiem przechowywania Monitora w firmach? W lutowym numerze Newslettera pisaliśmy o wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. korzystnych dla przedsiębiorców zmian dotyczących obowiązku ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych (Artykuł autorstwa mecenas Anny Zawadzkiej: Mniej formalności po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Legal Newsletter, luty 2013). Na podstawie nowych przepisów (ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1378) zniesiono Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski B, tym samym zdejmując z podmiotów, których roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych, w wyżej wymienionym dzienniku. Od tej pory, podmioty takie (za wyjątkiem Spółdzielni) obowiązane są do publikowania rocznych sprawozdań finansowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (dalej jako MSiG ), co wiąże się, przede wszystkim, ze znacznym obniżeniem kosztów. W podobnym tonie planowane są kolejne zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego skierowanym w dniu 7 marca 2013 r. do rozpatrzenia przez komitet stały Rady Ministrów (dalej jako Projekt ) Przypomnijmy, iż na podstawie obowiązujących przepisów (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, dalej jako Ustawa ) przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery (egzemplarze) Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia jego dotyczące. W praktyce, przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek rejestracji każdej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, połączony z obowiązkiem ogłaszania takiej zmiany w MSiG (Koszt ogłoszenia to 250 zł, co z opłatą za wpis zmian (250 zł) daje każdorazowo kwotę 500 zł) dodatkowo po wpisaniu wnioskowanych zmian, właściwy sąd doręcza postanowienie o wpisie do KRS, załączając do niego druk MSIG-M2 będący de facto wnioskiem o przesłanie Monitora Sądowego i Gospodarczego. Wniosek należy wypełnić i uiścić dodatkowo (obok wcześniejszych 250 zł za ogłoszenie) kwotę 14,76 zł za jeden egzemplarz MSiG. Obowiązek powyższy utracił swoje uzasadnienie z dniem, w którym wszystkie, tak aktualne jak i archiwalne numery MSiG zostały udostępnione do wglądu i do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/ msig/przegladaniemonitorow). Tym samym odpada potrzeba ponoszenia dodatkowych kosztów z tym związanych. Z uwagi na powyższe, na chwilę obecną wystarczającym jest pobranie egzemplarza MSiG ze stron Ministerstwa, zaś w duchu wnioskowanych zmian, obowiązek przechowywania Monitora w siedzibie Przedsiębiorcy wydaje się zbędny. Omawiany Projekt ma na celu dostosowanie przepisów do aktualnego stanu prawnego i praktyki, a tym samym zniesienie obowiązku przechowywania egzemplarza MSiG w siedzibie, poprzez usunięcie z rzeczonej Ustawy ust. 1 art. 4. Podłożem dla Projektu był przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu MSiG przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 stycznia 2013 r. (dalej jako Założenia ). Jak wynika z komunikatu zamieszczonego przez Wydział Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, Projekt ma na celu m.in. zniesienie obowiązku przechowywania numerów MSiG o czym wyżej oraz zmianę brzmienia dwóch przepisów ze względu na funkcjonowanie w systemie prawa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dalej zgodnie z planami Ministerstwa Sprawiedliwości, zmiany wymaga również przepis art. 1 ust. 7 Ustawy, stanowiący upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do określenia w drodze rozporządzenia organizacji, sposobu, wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny MSiG i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (dalej jako Rozporządzenie ). Przepis ten nie zawiera wytycznych, przez co nie spełnia wymogów art. 92 ust. 1 Konstytucji. Ponadto, w myśl zapisów Projektu załączono do niego, jako materiał informacyjny, także projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, o którym mowa powyżej (w wykonaniu upoważnienia z art. 1 ust. 7 Ustawy). W projekcie tym, jak wynika z uzasadnienia do Projektu ustawy nie zmieniono wysokości opłat za umieszczanie ogłoszeń w MSiG (postulat obniżenia kosztów publikacji zgłaszali Pracodawcy RP).

9 Opłaty za ogłoszenie pozostają zatem bez zmian, tj. 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu, 250 zł za ogłoszenie kolejnych wpisów i 500 zł za ogłoszenia inne niż wyżej wymienione, m.in. publikacja rocznego sprawozdania finansowego w MSiG, w przypadku podmiotów, o których mowa na wstępie artykułu). Podsumowując, projektowane zmiany ocenić trzeba pozytywnie, przypominając, iż Przedsiębiorca ma w każdej chwili możliwość zapoznania się z treścią ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a także w sądach rejonowych, które zobowiązane są udostępniać nieodpłatnie ich przeglądanie (art. 4 ust. 2 Ustawy). Źródło: Natalia Kotłowska Aplikant radcowski E: Michał Wołoszczuk Radca prawny E:

10 LEGAL NEWSLETTER Zmiany w prawie Kolejna tura zmian ułatwień dla przedsiębiorców projekt nowelizacji 23 kwietnia 2013 r. Rząd przyjął założenia do projektu Ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Będzie to już czwarta ustawa deregulacyjna. Projektowane zmiany mają m.in. poprawić płynność finansową przedsiębiorstw, zmniejszyć obowiązki informacyjne, planuje się również, że inwestycje otrzymają większe wsparcie. Regulacje wprowadzone nowelizacją to m.in.: zwolnienie z podatku (który obecnie płaci pracownik) organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników do pracy transportem zbiorowym, przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie będzie musiał uzyskiwać w urzędzie skarbowym potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Rozwiązanie to ma obniżyć koszty rozpoczynania działalności gospodarczej, Dla przedsiębiorców mających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO przewidziano wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie. Przedsiębiorcy AEO będą mogli rozliczyć ten VAT w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (obecnie 10 dni), Procedury importowe w portach morskich mają stać się mniej uciążliwe - czynności urzędowe (inne niż rewizja, badania laboratoryjne, kwarantanna), niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu, mają być przeprowadzone w ciągu 24 godzin (w szczególnych sytuacjach 48 godzin), zakres działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma zostać poszerzony o poręczenia spłaty pożyczek oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, a także uniezależnienie udzielania poręczeń od tego, czyja wierzytelność miałaby zostać zabezpieczona, mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy zarejestrowania działalności nie będą musieli przekazywać danych statystycznych, z wyłączeniem informacji statystycznych wymaganych prawem unijnym lub innymi zobowiązaniami międzynarodowymi, ujednolicony ma zostać termin powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych oraz w podatku VAT dla zaliczek ewidencjonowanych w kasie fiskalnej Będzie to miesiąc pobrania zaliczki, kara za niesprawdzenie danych przekazywanych do ZUS w miesięcznych raportach zostanie zniesiona, nowelizacja przewiduje, bowiem skreślenie tego obowiązku, nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, zwolnienie z podatku VAT bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom korzystającym z pomocy społecznej, orzeczenia sądów mają być publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej danych instytucji, co ma na celu zwiększenie przejrzystości działania sądów. Podatek od gazu łupkowego Ministerstwo Finansów przygotowało projekt, będący obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych, przewidujący obciążenie nowym, specjalnym podatkiem węglowodorowym przedsiębiorców zajmujących się wydobywaniem gazu naturalnego i ropy naftowej na terenie Polski. Wprowadzenie regulacji ma zwiększyć udział Skarbu Państwa w tzw. rencie surowcowej, która stanowi nadwyżkę przychodów ze sprzedaży surowca nad całkowitymi kosztami jego wydobycia. Obecnie firmy działające w sektorze wydobywania węglowodorów płacą podatek dochodowy oraz podatek od nieruchomości, wykupują ponadto koncesje, ponoszą opłatę za użytkowanie górnicze oraz opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Wszystkie te obciążenia kształtują rentę surowcową na poziomie ok 27%. Jest to mniej niż np. w Wielkiej Brytanii, Norwegii, czy Australii, gdzie poziom ten wynosi odpowiednio 62%, 72% oraz 56%. Wprowadzenie

11 kolejnego świadczenia na rzecz państwa, ma nie mieć wpływu, co podkreśla ustawodawca, na atrakcyjność warunków dla inwestowania w sektor węglowodorów w Polsce. Podstawą opodatkowania ma być zysk. Stawka specjalnego podatku węglowodorowego wyniesie 12,5% oraz 25%. Będzie ona wyliczana przy użyciu r-factor, tj. wskaźnika, który stanowi relację skumulowanych przychodów netto (niektóre kraje używają przychodów brutto dla potrzeb obliczania formuły) do skumulowanych całkowitych wydatków. Podatnik będzie składał deklaracje miesięczne oraz uiszczał zaliczki na podatek. Specjalny podatek węglowodorowy będzie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na potrzeby podatku CIT. Uzasadnieniem tego wyłączenia jest możliwość zaliczania do wydatków kwalifikowanych zapłaconego CIT-u w części dotyczącej działalności wydobywczej przy nowym podatku. Kodeks postępowania cywilnego - zmiany W kolejny już etap prac legislacyjnych wszedł projekt wprowadzenia do Kodeksu postępowania cywilnego właściwości odmiejscowionej, na potrzeby spraw wszczynanych drogą elektroniczną. Sprawy sądowe wszczynane w ten sposób nie będą kierowane do sądów właściwych dla miejsca zamieszkania pozwanego, lecz przydzielane tym, które są mniej obciążone. Nowa właściwość ma mieć zastosowanie tylko do kategorii postępowań, w których dla gwarancji procesowych pozwanego, dłużnika czy uczestnika postępowania nie ma żadnego znaczenia, jaki sąd miejscowo właściwy rozpozna sprawę. Chodzi tu o sytuacje, w których postępowanie nie wymaga osobistego stawiennictwa do sądu, odbywa się na posiedzeniu niejawnym, wydane orzeczenia lub zarządzenia doręcza się drogą pocztową lub elektronicznie, a odwołanie wnosi się również w ten sposób. Co więcej nowelizacja wprowadza procedury wstrzymania postępowania komorniczego na wniosek dłużnika. Nowelizacja przewiduje również możliwość dochodzenia, w elektronicznym postępowaniu upominawczym, roszczeń z terminem wymagalności przekraczającym 3 lata, pod warunkiem, że roszczenia te zostały uznane przez dłużników. Regulacja ma również na celu wzmocnienie sytuacji prawnej dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego opartego na nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, europejskim nakazie zapłaty oraz wyroku zaocznym. Maria Pazio-Witkowska E:

12 Osoba kontaktowa: Elżbieta Dobrzyńska-Bajger E: D.Dobkowski sp.k. ul. Chłodna Warszawa T: +48 (22) E: D.Dobkowski spółka komandytowa jest kancelarią prawniczą stowarzyszoną z KPMG w Polsce.

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2)

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1),2) Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych U S T AWA Projekt z dnia 1), 2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403, z 2015 r. poz. 1830. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 684 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403)

USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403) USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403) Przepisy stosujące się do zwrotu przez dłuŝnika kosztów windykacji: Art. 10 [Koszty odzyskiwania naleŝności,

Bardziej szczegółowo

Traci moc z dn. 28.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403). USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r.

Traci moc z dn. 28.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403). USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Traci moc z dn. 28.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403). USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 1) Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych Radosław Dyki Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 lutego

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny marzec 2016

Biuletyn Informacyjny marzec 2016 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2016 Podatki i rachunkowość Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA W dn. 23 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura IBPB-1-1/4510-305/15/BK Data 2016.03.11 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych Radosław Dyki Terminy zapłaty w transakcjach handlowych komentarz dla praktyków przykłady wzorcowe regulaminy postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Obowiązki publikacyjne i zgłoszeniowe w odniesieniu do sprawozdań finansowych polskich spółek

Obowiązki publikacyjne i zgłoszeniowe w odniesieniu do sprawozdań finansowych polskich spółek Przekazywane dane przyczyniają się do wyrównania asymetrii informacyjnej, z jaką mamy do czynienia na rynku kapitałowym, a w ślad za tym - do ochrony praw właścicieli. Sprawozdanie finansowe to dla odbiorców

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/4512-1063/15/EK Data 2016.01.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LI/ 577/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ 5 N. Podstawa prawna odpowiedzi CFC ang. controlled foreign corporation zagraniczna spółka kontrolowana Art. ust. 5 Modelowej Konwencji OECD Art. UPDOP Art. ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

0115-KDIT MR

0115-KDIT MR 0115-KDIT3.4011.146.2017.1.MR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura 0115-KDIT3.4011.146.2017.1.MR Data 2017.07.21 Autor Dyrektor Krajowej Informacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 12 maja 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada 1 Imię i nazwisko, nr wpisu 1. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki a) z przychodów własnych b) bezpośrednio z budżetu c) z odpłatnie wykonywanych wyodrębnionych zadań 2. Państwowy fundusz celowy

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.01.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA ZMIAN W PRZEPISACH 1. USTAWY O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH ORAZ KODEKSU CYWILNEGO ORAZ

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA ZMIAN W PRZEPISACH 1. USTAWY O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH ORAZ KODEKSU CYWILNEGO ORAZ Poznań dnia 17 marca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA ZMIAN W PRZEPISACH 1. USTAWY O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH ORAZ KODEKSU CYWILNEGO ORAZ 2. USTAWY O KREDYCIE KONSUMENCKIM sporządzona

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura IBPB-2-1/4511-513/15/MK Data 2016.01.15 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/543/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/543/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/543/2014 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

podatek dochodowy opłata(wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa

podatek dochodowy opłata(wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa Rozwiązania podatkowe poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie Poznań, 15.10.2014 Autor: Dominik Goślicki AGENDA 1. Dotychczasowe obciążenia publicznoprawne dot. gazu z łupków 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM. z dnia 25 września 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM. z dnia 25 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1973 UCHWAŁA NR XXVIII/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM w sprawie określenia warunków udzielenia

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85. z dnia 15 grudnia 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85 USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. 1) 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

10) nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego (szybkość, kultura pracy)

10) nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego (szybkość, kultura pracy) Marta Knotz OIRP Koszalin Materiały szkoleniowe Skarga na czynność komornika 1) art. 767 k.p.c. 2) czynności komornika podlegające zaskarżeniu skargą i wyłączenia z art. 767 1 1 k.p.c. 3) różnica między

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLVII/726/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacie wierzytelności Województwa i wojewódzkich samorządowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 276/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 listopada 2007 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSA Michał Kłos (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII.228.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII.228.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII.228.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 28 marca 2002 r. I PKN 960/00

Wyrok z dnia 28 marca 2002 r. I PKN 960/00 Wyrok z dnia 28 marca 2002 r. I PKN 960/00 Niedopuszczalna jest droga sądowa dochodzenia roszczenia o wydanie przez pracodawcę informacji podatkowej o uzyskanych ze stosunku pracy dochodach i zaliczkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lutego 2008 r., III CZP 141/07

Uchwała z dnia 21 lutego 2008 r., III CZP 141/07 Uchwała z dnia 21 lutego 2008 r., III CZP 141/07 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sąd Najwyższy w sprawie masy upadłości

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Przepisy art. 9 ust. 2 i art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy

UZASADNIENIE. Przepisy art. 9 ust. 2 i art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy UZASADNIENIE Przepisy art. 9 ust. 2 i art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Adama Mytycha Prezydenta Miasta Leszna, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

UMOWA wzór. Adama Mytycha Prezydenta Miasta Leszna, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego UMOWA wzór zawarta w dniu.. 2016 roku w Lesznie pomiędzy: Miastem Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 100 Leszno, NIP: 697-22-59-898, REGON: 411050445, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr XLVII/265/14 Rady Miejskiej Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/435/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/435/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/435/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... ..., dn.... miejscowość data UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Nr... Zawarta pomiędzy Agencją Handlowo Usługową Tracker z siedzibą w Łodzi, przy ul. Czorsztyńskiej 3A, NIP: 728-002-00-06,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/321/14 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ.

POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY KANCELARIĄ ADWOKACKĄ a CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 656 UCHWAŁA NR XXXV/216/2017 RADY GMINY OŁAWA. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 656 UCHWAŁA NR XXXV/216/2017 RADY GMINY OŁAWA. z dnia 30 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 656 UCHWAŁA NR XXXV/216/2017 RADY GMINY OŁAWA z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu

Bardziej szczegółowo