AGENCJE UNII EUROPEJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGENCJE UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Instytut Ekonomii i Zarządzania AGENCJE UNII EUROPEJSKIEJ Maciej Kamiński

2 Spis treści 1. Historia... str.3 2. Sposób działania... str.3 3. Centrum Tłumaczeń dla Organów UE (CdT)... str.4 4. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego... str.4 5. Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA)... str.5 6. Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)... str.6 7. Europejska Agencja Odbudowy (EAR)... str.6 8. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)... str.7 9. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)... str Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA)... str Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa śywności (EFSA)... str Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)... str Europejska Agencja ds. Leków (EMEA)... str Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)... str Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)... str Europejska Agencja Kolejowa (ERA)... str Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)... str Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków śycia i Pracy (EUROFOUND)... str Europejska Fundacja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX)... str Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)... str Europejska Agencja Bezpieczeństwa w Pracy (OSHA)... str.14 2

3 1. Historia Tworzenie zdecentralizowanych organów Wspólnoty nie jest niczym nowym, jako Ŝe pierwsze agencje (Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego i Fundacja na rzecz Poprawy Warunków śycia i Pracy) powstały juŝ w latach siedemdziesiątych. W trakcie dynamicznego rozwoju w związku z finalizacją rynku wewnętrznego w latach dziewięćdziesiątych pojawiło się szereg nowych agencji, nadając nowy wymiar obecnemu wspólnotowemu wzorcowi agencji europejskich. Te tak zwane agencje drugiej generacji wynikały z dąŝenia do rozproszenia geograficznego i potrzeby sprostania nowym zadaniom natury technicznej bądź naukowej. Większość z nich rozpoczęła działalność w 1994 lub 1995 roku po decyzji szefów państw i rządów podjętej w dniu 29 października 1993 r. w Brukseli, określającej siedziby siedmiu agencji, których akty ustanawiające zostały przyjęte przez Radę juŝ kilka lat wcześniej. W grudniu 2003 r. szefowie państw i rządów ponownie zdecydowali o siedzibie szeregu agencji, z których kilka działało juŝ tymczasowo w Brukseli. Tę grupę agencji moŝna określić mianem agencji trzeciej generacji. Przed poszczególnymi agencjami postawiono liczne i róŝnorodne zadania. KaŜda agencja jest niepowtarzalna i pełni specyficzne funkcje określone w chwili jej utworzenia. W przyszłości funkcje te mogą ulegać zmianie, istnieje jednak kilka ogólnych zadań leŝących u podstaw działalności wszystkich agencji: 1. agencje wnoszą pewien stopień decentralizacji i rozproszenia geograficznego do działań Wspólnoty, 2. nadają one wyŝszą rangę zadaniom, jakie zostały im powierzone, poprzez utoŝsamianie ich z samą agencją, 3. niektóre z nich opracowują naukowy lub techniczny know how w określonych, precyzyjnie zdefiniowanych dziedzinach, 4. zadaniem innych jest integracja róŝnych grup interesów w celu ułatwienia dialogu na szczeblu europejskim (przykładowo pomiędzy partnerami społecznymi) lub międzynarodowym. 2. Sposób działania Agencje wprawdzie bardzo róŝnią się między sobą, zarówno pod względem wielkości, jak i celu, ale z zasady posiadają jednakową podstawową strukturę i podobny sposób działania. KaŜdą agencją kieruje zarząd, który ustala ogólne wytyczne, zatwierdza programy pracy danej agencji zgodnie z jej podstawową misją, dostępnymi środkami i priorytetami politycznymi. Dyrektor wykonawczy, mianowany przez zarząd lub przez Radę Ministrów, odpowiada za wszystkie działania agencji i prawidłową realizację programów jej pracy. Agencje działają zwykle dzięki jednej lub większej liczbie sieci partnerów na terytorium całej Unii. Ponadto charakteryzują się pewnymi wspólnymi cechami organizacyjnymi: 1. Zarząd, którego skład określa rozporządzenie ustanawiające agencję. Członkami tego organu są zawsze przedstawiciele Państw Członkowskich i jeden lub kilku przedstawicieli Komisji. Mogą to być takŝe osoby mianowane przez Parlament Europejski lub przedstawiciele partnerów społecznych; w szczególnym przypadku Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej zarząd składa się równieŝ z przedstawicieli uŝytkowników, czyli innych agencji. Przy Wspólnocie Europejskiej liczącej obecnie dwadzieścia pięć państw, liczebność zarządu waha się od szesnastu do siedemdziesięciu ośmiu członków (w przypadku agencji czterostronnych). Państwa trzecie takŝe mogą być reprezentowane w określonych przypadkach, nie posiadają jednak prawa głosu. 2. Dyrektor wykonawczy, będący prawnym przedstawicielem agencji. Podział kompetencji pomiędzy zarządem a dyrektorem wykonawczym jest określony w rozporządzeniu ustanawiającym agencję i moŝe być zapisany w regulaminie wewnętrznym. 3

4 3. Jeden lub kilka komitetów technicznych lub naukowych, składających się z ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie, moŝe wspierać zarząd (ma to miejsce w przypadku komitetów budŝetowych) oraz dyrektora wykonawczego, sporządzając opinie na temat przedłoŝonych mu zagadnień (technicznych) lub działając w charakterze przekaźnika informacji. Przykładowo: Komitet ds. Leków Gotowych zarządzany przez Europejską Agencję ds. Oceny Produktów Leczniczych, czy kolegium doradcze Europejskiej Fundacji Kształcenia w Turynie. 4. W większości przypadków audyt wewnętrzny w agencji wykonywany jest przez kontrolera finansowego Komisji lub, jeśli tak stanowi regulamin wewnętrzny, przez audytora wyznaczonego przez agencję. W obu wypadkach agencje są przedmiotem zewnętrznej kontroli ze strony Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich. 5. Większość agencji finansowana jest z dotacji Wspólnoty przewidzianej na ten cel w ogólnym budŝecie Unii Europejskiej. Pięć agencji finansuje się w całości lub w części samodzielnie. Do tej grupy naleŝą: Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego, z których kaŝda ma prawo pobierać opłaty, oraz Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, które otrzymuje wsparcie finansowe od swoich klientów (przede wszystkim innych agencji). 3. Centrum Tłumaczeń dla Organów UE (CdT) 1 Celem powstałego w 1994 r. Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej jest świadczenie usług w zakresie tłumaczeń wymaganych przez wyspecjalizowane i zdecentralizowane agencje Unii Europejskiej. Centrum Tłumaczeń świadczy równieŝ swoje usługi instytucjom i organom wspólnotowym, posiadającym własne serwisy tłumaczeń, w celu odciąŝenia ich pracy w przypadku jej nadmiernego nagromadzenia. Misja Centrum ma równieŝ wymiar międzyinstytucjonalny. Przede wszystkim Centrum czynnie uczestniczy w pracach Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń, którego celem jest promowanie gospodarności w zakresie tłumaczeń wspólnotowych, poprzez racjonalizację i upowszechnienie wspólnych metod i narzędzi pracy. Taka współpraca daje równieŝ moŝliwość uruchamiania projektów na duŝą skalę, takich jak utworzenie bazy terminologicznej Unii Europejskiej IATE (Inter Active Terminology for Europe). Centrum Tłumaczeń, z siedzibą w Luksemburgu, jest kierowane przez Zarząd, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich klientów Centrum, państw członkowskich i Komisji Europejskiej. Dyrektorem Centrum jest Gaile Dagilien. Centrum posiada zasoby finansowe pochodzące w szczególności z płatności za usługi tłumaczeniowe świadczone na rzecz agencji, urzędów i instytucji. Publikacje i dokumenty Centrum są bezpłatnie dostępne na stronie internetowej Centrum. 4. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, ustanowione w 1975 roku, jest agencją unijną, która pomaga promować i rozwijać edukację oraz kształcenie zawodowe w Unii Europejskiej. Początkowo z siedzibą w Berlinie, Cedefop był jedną z pierwszych specjalistycznych i zdecentralizowanych agencji, którą załoŝono. W 1995 roku główna siedziba Cedefop została przeniesiona do Salonik, podczas gdy w Brukseli pozostawiono biuro łącznikowe. Aktualnym dyrektorem Cedefop jest Aviana Bulgarelli. 1 Powstało na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2695/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ( Dz.U. L 314 z ). 4

5 Cedefop funkcjonuje w celu promowania na terytorium rozszerzonej UE działań unijnych dotyczących kształcenia przez całe Ŝycie. Czyni to poprzez dostarczanie informacji i analizowanie systemów, strategii, badań i praktyk z zakresu edukacji i szkoleń zawodowych. Do zadań Cedefop naleŝą: 1. zestawianie wybranej dokumentacji oraz analizowanie danych; 2. przyczynianie się do rozwoju i koordynacji badań; 3. wykorzystywanie i rozpowszechnianie informacji; 4. promowanie jednakowego stanowiska odnośnie do kwestii związanych z edukacją i szkoleniami zawodowymi; 5. organizowanie forum do dyskusji i wymiany pomysłów. Cedefop ustalił na lata następujące średniookresowe cele słuŝące ukierunkowaniu jego działań i informacji, które udostępnia: 1. zwiększenie dostępu do kształcenia, mobilności i integracji społecznej; 2. udostępnienie i podniesienie wartości kształcenia; 3. wspieranie sieci i partnerstw w rozszerzonej UE. Cedefop prezentuje swoje informacje w formie elektronicznej i papierowej oraz łączy ludzi poprzez wizyty badawcze, konferencje i seminaria, które organizuje. Informacje Cedefop skierowane są do aktorów politycznych związanych z edukacją i szkoleniami zawodowymi, badaczy i praktyków działających na terytorium UE i poza nią. 5. Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA) W ramach działań mających na celu poprawę zgodności z zasadami reformy wspólnej polityki rybackiej z 2002 r., w kwietniu 2005 r. Rada Ministrów postanowiła ustanowić Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa (CFCA). Agencja jest nowym organem Unii Europejskiej mającym przyczynić się do ujednolicenia i zwiększenia skuteczności wdraŝania przepisów poprzez wspólne realizowanie na szczeblu unijnym i krajowym środków kontroli rybołówstwa i monitorowania zasobów, a takŝe koordynację egzekwowania przepisów. Ta współpraca operacyjna pozwoli naprawić niedociągnięcia w zakresie wdraŝania przepisów wynikające z róŝnic pomiędzy środkami i priorytetami systemów kontroli w państwach członkowskich. Agencja zajmie się wprowadzeniem krajowych środków inspekcji i kontroli zgodnie ze wspólnotową strategią. Zadania i zakres obowiązków Agencji zostaną określone w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi zgodnie z celami i priorytetami UE. W ramach swych kompetencji Agencja ma promować skuteczne i jednolite stosowanie zasad wspólnej polityki rybackiej poprzez organizację współpracy operacyjnej oraz koordynację działań państw członkowskich. Agencji powierzono równieŝ zadania horyzontalne, zwłaszcza w zakresie szkolenia inspektorów, technik i metodologii kontroli mających na celu harmonizację stosowania wspólnej polityki rybackiej na szczeblu wspólnotowym. Agencja będzie miała siedzibę w Vigo w Hiszpanii. Obecnie jej tymczasowa siedziba znajduje się w Brukseli w Belgii. 5

6 6. Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) 2 CPVO zostało ustanowione jako jedyna i wyłączna forma wspólnotowych praw własności przemysłowej do nowych odmian roślin. Urząd ten jest samofinansującym się organem Wspólnoty, posiadającym osobowość prawną, utworzonym 27 lipca 1994 r. Od sierpnia 1997 r. CPVO działa w Angers (Francja). CPVO rozpatruje wnioski o wspólnotowe prawa do ochrony odmian roślin na podstawie formalnych i technicznych badań zgłaszanej odmiany. Wspólnotowe prawo do ochrony odmiany roślin jest waŝne przez lat, w zaleŝności od gatunku, i obowiązuje we wszystkich 25 państwach członkowskich UE. Zarząd nad CPVO sprawują prezes (Bart Kiewiet) i wiceprezes, których mianuje Rada UE. W skład Urzędu wchodzą trzy działy: Dział Techniczny, Dział Finansowo-Administracyjny oraz Dział Prawny. Są one wspierane przez serwisy: informatyczny i kadrowy. CPVO jest nadzorowany przez Radę Administracyjną, w której zasiada po jednym przedstawicielu kaŝdego państwa członkowskiego i Komisji wraz z zastępcami. Izby Odwoławcze są odpowiedzialne za odwołania od decyzji CPVO. Z kolei odwołania od ich postanowień naleŝy kierować do Sądu Pierwszej Instancji, a następnie do Trybunału Sprawiedliwości. 7. Europejska Agencja Odbudowy (EAR) Europejska Agencja Odbudowy jest odpowiedzialna za zarządzanie głównymi programami pomocy rozwojowej Wspólnoty Europejskiej w Serbii i Czarnogórze (Republika Serbii, Republika Czarnogóry, Kosowo pod nadzorem sił ONZ) oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Agencja została utworzona w lutym 2000 r. a dyrektorem jest Richard Zink. Jej siedziba mieści się w Salonikach, a biura operacyjne w Belgradzie, Podgoricy, Pristinie i Skopje. Jako niezaleŝna jednostka Unii Europejskiej, Agencja jest odpowiedzialna przed Komisją Europejską oraz przed Parlamentem Europejskim oraz podlega nadzorowi Rady Zarządzającej, składającej się z przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Agencja od początku swego istnienia, w ramach swych czterech biur operacyjnych, objęła swym nadzorem przedsięwzięcia na ogólną kwotę ponad 2,3 mld euro. Cele nowych programów finansowanych przez Wspólnotę Europejską, zarządzanych przez Agencję, to: 1. wsparcie dobrych praktyk zarządzania, tworzenie instytucji oraz rządy prawa; 2. kontynuacja wsparcia rozwoju gospodarki rynkowej przy równoczesnym dalszym inwestowaniu w infrastrukturę o kluczowym znaczeniu oraz wsparcie działań z zakresu ochrony środowiska; oraz 3. wsparcie rozwoju społecznego i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Początkowo Agencja skupiała się na fizycznej obudowie po stanie kryzysu, natomiast obecnie w coraz większym stopniu zajmuje się zarządzaniem projektami finansowanymi z funduszy Wspólnoty Europejskiej, które mają na celu wspieranie regionalnych procesów reform, a w szczególności udzielanie pomocy państwowej machinie administracji centralnej i lokalnej, policji, sądownictwu, finansom publicznym oraz słuŝbom komunalnym. Dzięki zakresowi swoich działań Agencja zarządza większością funduszy Wspólnoty Europejskiej dostępnych w ramach programu Pomocy Wspólnotowej na rzecz Odbudowy, Rozwoju i Stabilizacji (CARDS), który wiąŝe Unię Europejską w większym stopniu z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz Serbią i Czarnogórą. CARDS stanowi część procesu unijnego Stabilizacja i Przystąpienie, który jest obecnie realizowany w tych pięciu krajach Europy Południowo-Wschodniej. 2 Powstał na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r 6

7 8. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 3 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jest agencją Unii Europejskiej powołaną do realizacji określonych zadań nadzorczych i wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Dyrektorem Agencji jest Patrick Goudou. Agencja tworzy kluczową część strategii Unii Europejskiej mającej na celu wprowadzenie i utrzymanie wysokiego jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie. Misja Agencji zakłada dwa cele. Polegać one będą na dostarczaniu Komisji Europejskiej technicznej wiedzy poprzez pomoc w przygotowywaniu projektów przepisów w zakresie bezpieczeństwa lotniczego oraz na słuŝeniu pomocą przy technicznych aspektach zawieranych odpowiednich umów międzynarodowych. Ponadto Agencja została wyposaŝona w prawo wykonywania pewnych zadań wykonawczych związanych z bezpieczeństwem lotniczym, tj. certyfikacji produktów lotniczych i organizacji zaangaŝowanych w ich projektowanie, produkcję i konserwację. Te działania certyfikacyjne mają na celu zapewnienie zgodności ze zdatnością do lotu i normami ochrony środowiska. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego przyznaje certyfikaty produktom z zakresu całego lotnictwa cywilnego, w tym lotnictwa ogólnego i biznesowego. Warto odnotować, Ŝe swym zakresem Agencja nie obejmuje środków ochrony i bezpieczeństwa na pokładach (zapobiegania nielegalnym działaniom przeciwko lotnictwu cywilnemu, tj. porwaniom, uprowadzeniom). Kwestię tę reguluje prawo wspólnotowe stosowane przez państwa członkowskie. Ustawodawca wspólnotowy podjął juŝ decyzję, Ŝe w dłuŝszym okresie kompetencje te powinny stopniowo zostać rozszerzone na inne dziedziny bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, mianowicie na operacje lotnicze i udzielanie licencji personelowi latającemu. Kwestia ta znajduje się obecnie na etapie potwierdzenia w drodze rozszerzenia zakresu podstawowego rozporządzenia i pozostaje na razie w gestii prawodawstwa krajowego. 9. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 4 Jego zadaniem jest zwiększenie ochrony przed chorobami zakaźnymi, np. grypą, SARS oraz HIV/AIDS. Ma niewielką liczbę pracowników, lecz szeroką sieć współpracowników w państwach członkowskich UE oraz EOG/EFTA. We współpracy z krajowymi organami ochrony zdrowia ECDC działa na rzecz wzmocnienia i rozwoju nadzoru epidemiologicznego oraz systemów wczesnego ostrzegania. Dysponuje zatem specjalistyczną wiedzą pozwalającą mu wydawać wiarygodne ekspertyzy na temat zagroŝeń związanych z aktualnymi i nowymi chorobami zakaźnymi. Zadania Centrum: 1. zwiększenie zdolności Wspólnoty oraz państw członkowskich w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie chorobom i ich kontrolę; 2. działanie z własnej inicjatywy w przypadku pojawienia się choroby zakaźnej nieznanego pochodzenia zagraŝającej Wspólnocie; 3. zapewnienie uzupełniających się i spójnych działań w dziedzinie zdrowia publicznego przy uwzględnieniu zadań i obowiązków państw członkowskich, instytucji unijnych oraz właściwych organizacji międzynarodowych. 3 ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. ( Dz.U. L 240 z ). 4 ustanowione rozporządzeniem nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ECDC rozpoczęło działalność 20 maja 2005 r. 7

8 10. Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) 5 Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) jest organem Unii Europejskiej zajmującym się dostarczaniem wiarygodnych i obiektywnych informacji w zakresie ochrony środowiska. Jest głównym źródłem informacji dla podmiotów związanych z opracowywaniem, przyjmowaniem, wdraŝaniem i ocenianiem polityki w zakresie ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej. Jej celem jest pomoc Unii Europejskiej oraz państwom członkowskim w podejmowaniu świadomych decyzji mających na celu polepszenie stanu środowiska, uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska w polityce gospodarczej oraz dąŝenie do zrównowaŝonego rozwoju. Aby tego dokonać, dostarcza szerokiej gamy róŝnorodnych informacji i ocen. Dotyczą one stanu środowiska, kierunków zmian w środowisku, a takŝe presji wywieranych na środowisko oraz stojących za nimi czynników ekonomicznych i społecznych. Obejmują one równieŝ polityki i strategie oraz ich efektywność. Stara się równieŝ zidentyfikować moŝliwe przyszłe trendy i problemy, na podstawie scenariuszy i innych technik. Głównym źródłem informacji agencji jest Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (Eionet). EEA jest odpowiedzialna za rozbudowywanie sieci oraz koordynację podejmowanych przez nią działań. Aby osiągnąć ten cel, Agencja nawiązała bliską współpracę z krajowymi koordynatorami (ang. NFP), którymi zwyczajowo są krajowe agencje środowiska lub ministerstwa ds. środowiska w państwach członkowskich. Instytucje te są odpowiedzialne za koordynację krajowych sieci, skupiających łącznie ok. 300 instytucji. Aby efektywnie wspierać gromadzenie i analizę danych oraz zarządzanie nimi, agencja blisko współpracuje ze stworzonymi przez siebie pięcioma europejskimi centrami tematycznymi zajmującymi się następującymi dziedzinami: wodą, powietrzem i zmianami klimatycznymi, ochroną przyrody i bioróŝnorodnością, przepływem odpadów i materiałów oraz środowiskiem lądowym. Nawiązała równieŝ bliską współpracę z europejskimi i międzynarodowymi instytucjami, tj. Urzędem Statystycznym (Eurostatem), Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (JRC), Programem Środowiskowym ONZ (UNEP) i Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Siedziba Agencji mieści się w Kopenhadze a dyrektorem jest prof. Jacqueline McGlade. Członkami mogą zostać równieŝ kraje, które nie naleŝą do Unii Europejskiej. Obecnie agencja liczy 32 członków: 27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja i Szwajcaria. 11. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa śywności (EFSA) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa śywności (EFSA) udziela niezaleŝnych porad naukowych odnośnie do wszystkich spraw mających bezpośredni lub pośredni związek z bezpieczeństwem Ŝywności, łącznie z ochroną zdrowia i warunków Ŝycia zwierząt i roślin. EFSA udziela równieŝ porad w zakresie Ŝywienia ludności, w powiązaniu z prawodawstwem Wspólnoty. Urząd podaje do wiadomości publicznej w sposób otwarty i przejrzysty wszystkie sprawy leŝące w jego gestii. Oceny ryzyka EFSA dostarczają zarządzającym ryzykiem (instytucje UE dysponujące polityczną odpowiedzialnością, tj. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada) mocne podstawy naukowe, umoŝliwiające opracowanie środków prawnych lub wykonawczych opartych na polityce, koniecznych do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta w kontekście bezpieczeństwa Ŝywności. Do obowiązków EFSA naleŝą takŝe gromadzenie i analiza danych naukowych, identyfikacja pojawiających się zagroŝeń oraz wsparcie naukowe udzielane Komisji, w szczególności w przypadku kryzysu Ŝywnościowego. 6 5 EEA i Eionet ustanowione zostały rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. z późniejszymi zmianami (1999, 2003). 6 według postanowień rozporządzenia (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. 8

9 EFSA składa się z czterech organów. Zarząd odpowiedzialny jest za zapewnienie efektywnego i sprawnego funkcjonowania Urzędu. Do jego obowiązków naleŝy takŝe przygotowywanie projektu budŝetu oraz programów pracy Urzędu, monitorowanie ich wdraŝania oraz zgodności z wewnętrznymi zasadami i przepisami. Zarząd mianuje równieŝ dyrektora zarządzającego EFSA oraz członków komitetu naukowego i paneli naukowych. Dyrektor zarządzający jest przedstawicielem prawnym Urzędu i odpowiada przed Zarządem. Jest wybierany na okres pięciu lat, z moŝliwością przedłuŝenia, a do jego obowiązków naleŝy codzienne zarządzanie Urzędem oraz wszystkimi sprawami personalnymi. Dyrektorowi zarządzającemu radą słuŝy Forum Doradcze, w którego skład wchodzą przedstawiciele właściwych organów państw członkowskich, których zadania pokrywają się z zadaniami naleŝącymi do Urzędu. Aktualnym dyrektorem jest Catherine Geslain-Lanéelle Opinie naukowe i porady, których dostarcza Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa śywności (EFSA) opracowywane są przez Komitet Naukowy i dziewięć paneli naukowych, z których kaŝdy posiada kompetencje w danej dziedzinie oceny ryzyka. Komitet Naukowy koordynuje pracę paneli oraz zajmuje się zagadnieniami przekrojowymi, mającymi znaczenie dla wszystkich paneli (np. metodologia oceny ekspozycji). 12. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) 7 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) jest głównym ośrodkiem informacyjnym w zakresie problemu narkotyków w UE. Zadaniem Centrum jest gromadzenie, analiza i upowszechnianie obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji na temat narkotyków i narkomanii oraz, poprzez te działania, dostarczanie swoim odbiorcom wiarygodnego i udokumentowanego obrazu zjawiska narkomanii na poziomie europejskim. Do odbiorców Centrum naleŝą politycy, którzy posługują się tymi informacjami, aby wesprzeć proces opracowywania spójnych strategii krajowych i wspólnotowych odnośnie do narkotyków i narkomanii. W grupie odbiorców znajdują się równieŝ fachowcy i naukowcy pracujący nad zjawiskiem narkomanii oraz, w szerszym zakresie, europejskie media i opinia publiczna. Jednym z głównych elementów działań Centrum jest podejmowanie starań mających na celu zwiększenie porównywalności informacji o narkotykach i narkomanii w Europie oraz wypracowanie metod i narzędzi koniecznych do osiągnięcia tego celu. W rezultacie dotychczasowych działań państwa mogą obecnie stwierdzić, jak wypadają na tle innych krajów europejskich, oraz przeanalizować wspólne problemy i cele. Kluczową cechą problemu narkotyków jest jego zmienność, dynamiczna natura. Dlatego głównym zadaniem Centrum jest śledzenie jego rozwoju. Centrum otrzymuje informacje przede wszystkim poprzez sieć Reitox, którą tworzą centra monitoringu obecne w kaŝdym z 27 państw członkowskich UE, Norwegii, w krajach kandydujących do UE oraz przy Komisji Europejskiej. Sprawozdanie roczne nt. stanu problemu narkotyków i narkomanii w Unii Europejskiej i Norwegii oraz internetowy Biuletyn statystyczny prezentują roczny przegląd obecnej sytuacji i trendów w zakresie narkotyków i narkomanii. Ponadto internetowe Streszczenia nt. sytuacji w danym kraju stanowią bogaty zbiór danych krajowych z zakresu narkotyków i narkomanii. Centrum kieruje się przekonaniem, Ŝe wiarygodne informacje są kluczem do opracowania efektywnej strategii dotyczącej zjawiska narkotyków i narkomanii. Pomimo Ŝe Centrum nie moŝe zaproponować modelu takiej strategii, obecnie wyraźnie podkreśla znaczenie procesu podejmowania decyzji w swoich analizach, poprzez instrumenty, którymi dysponuje, oraz poprzez normy, które stosuje. Nad całością prac Centrum czuwa dyrektor, którym aktualnie jest Wolfgang Götz. 7 utworzone w 1993r. 9

10 13. Europejska Agencja ds. Leków (EMEA) Europejska Agencja ds. Leków (EMEA) przyczynia się do ochrony zdrowia ludzi i zwierząt przez zapewnianie bezpieczeństwa, skuteczności i wysokiej jakości produktów leczniczych dla nich przeznaczonych. Skupiając struktury naukowe 27 państw członkowskich UE w sieci obejmującej ponad 40 kompetentnych instytucji narodowych, EMEA koordynuje procesy oceny leków i nadzoru nad nimi w całej Unii Europejskiej. Agencja ściśle współpracuje z partnerami międzynarodowymi, zwiększając wkład UE w globalną harmonizację. EMEA rozpoczęła działalność w 1995 r. wraz z wprowadzeniem europejskiego systemu wydawania pozwoleń na produkty lecznicze, który to system stworzył procedurę scentralizowaną i wzajemnego uznawania. EMEA odgrywa rolę w obu procedurach, ale głównie jest zaangaŝowana w procedurze scentralizowanej. W jej ramach firmy składają do EMEA pojedynczy wniosek o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu na obszarze jednolitego rynku. Wniosek ten jest rozpatrywany przez Komitet ds. Produktów Leczniczych do UŜytku przez Człowieka (CHMP) lub Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP). JeŜeli odpowiedni Komitet stwierdzi, Ŝe jakość, bezpieczeństwo i skuteczność danego produktu leczniczego zostały dostatecznie potwierdzone, wydaje on opinię pozytywną, która jest przekazywana Komisji. Następnie Komisja wydaje pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na jednolitym rynku, waŝne na terenie całej Unii Europejskiej. W 2001 r. powołany został Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych (COMP), który rozpatruje wnioski osób lub firm, które chcą rozwijać produkty lecznicze przeznaczone do leczenia rzadkich chorób, tzw. leki sieroce. Od końca 2004 r. nowy Komitet ds. Leków Ziołowych zaczął wydawać opinie naukowe dotyczące tradycyjnych leków ziołowych. Praca naukowa EMEA i jej komitetów opiera się na sieci 3500 europejskich ekspertów. Po dwunastu latach od rozpoczęcia swej działalności EMEA wdraŝa nowe prawodawstwo, które w znaczący sposób poszerzy jej uprawnienia. Poza wprowadzeniem wielu zmian organizacyjnych na Agencję nałoŝono większe obowiązki, zwłaszcza w kwestii przyspieszania dostępu pacjentów do nowych leków i zapewnienia lepszego informowania uŝytkowników produktów leczniczych Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) 9 W ostatnich latach katastrofy na wodach i u wybrzeŝy Europy miały bardzo powaŝne konsekwencje, ich skutkiem były ofiary i skaŝenia. Instytucje europejskie postanowiły zatem stworzyć wyspecjalizowaną agencję, której celem miało być zaostrzenie istniejących instrumentów prawnych w tym zakresie. Agencja jest organem doradczym dla państw członkowskich, jak równieŝ wspiera Dyrekcję ds. Energii i Transportu (DG Tren). Swoim zakresem obejmuje 27 państw członkowskich, a ponadto Norwegię i Islandię. Agencja bierze równieŝ pod uwagę zdanie przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, którzy są członkami rady administracyjnej EMSA. Rutynowa działalność Agencji skupia się na kontroli bezpieczeństwa na morzu, jak równieŝ na towarzystwach klasyfikacyjnych i urządzeniach portowych do obsługi niebezpiecznych substancji. Agencja jest odpowiedzialna za bardzo wyspecjalizowane zagadnienia, tj. wymianę informacji o statkach i ich ładunkach czy harmonizację metodologii róŝnych państw członkowskich w zakresie śledztw powypadkowych. Od czasu powołania Agencji nałoŝono na nią nowe obowiązki: operacyjną rolę wspierającą państwa członkowskie w ich walce przeciwko prawdopodobnym istotnym skaŝeniom morskim, rolę polegającą na kontrolowaniu bezpieczeństwa na statkach (nie w portach), obowiązek oceny jakości szkolenia morskiego w państwach trzecich. Aktualnie zadanie Agencji polega na skłanianiu interesariuszy do bliŝszej współpracy w ramach działań prewencyjnych. W tym celu EMSA organizuje regularne warsztaty z europejskimi ekspertami. Na 8 rozporządzenie (WE) nr 726/2004 [zastępujące rozporządzenie (EWG) nr 2309/93] 9 powołana na mocy rozporządzenia (WE) 1406/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r 10

11 Szczycie Europejskim dnia 13 grudnia 2003 r. szefowie państw i rządów postanowili ulokować siedzibę Agencji w Lizbonie. Dyrektorem Agencji jest Willem de Ruiter 15. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) 10 Telefony komórkowe, operacje bankowe przez Internet, komputery to dziś nieodłączne elementy naszego Ŝycia, obecne zarówno w domu, jak i w pracy właściwie w prawie wszystkich obszarach społeczeństwa informacyjnego, do którego naleŝymy. Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki cyfrowej ma zatem dla nas zasadnicze znaczenie. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) pełni rolę centrum ekspertyz, dostarczając specjalistycznych porad na temat bezpieczeństwa w tych dziedzinach zarówno państwom członkowskim, jak i instytucjom Unii Europejskiej. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Agencji czuwa dyrektor Andrea Pirotti. Agencja pomaga państwom członkowskim, instytucjom unijnym i przedsiębiorstwom zapobiegać problemom z zakresu bezpieczeństwa sieci i informacji, a takŝe identyfikować takie problemy i je rozwiązywać. W tym celu działalność agencji obejmuje przede wszystkim następujące zadania: 1. doradzanie Komisji i państwom członkowskim w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz pomaganie im, w porozumieniu z odpowiednim sektorem, w rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa sprzętu komputerowego i oprogramowania; 2. gromadzenie i analiza danych dotyczących przypadków naruszania w Europie bezpieczeństwa w tych dziedzinach oraz ryzyka, jakie w związku z tym powstaje; 3. promowanie metod oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w celu doprowadzenia do sprawniejszego reagowania na zagroŝenia w dziedzinie bezpieczeństwa informacji; 4. wymiana najlepszych bieŝących praktyk w zakresie podnoszenia świadomości i współpracy z róŝnymi podmiotami działającymi w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, w szczególności poprzez tworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem przedsiębiorstw z tej branŝy; 5. śledzenie procesu opracowywania norm dla produktów i usług z dziedziny bezpieczeństwa sieci i informacji. 16. Europejska Agencja Kolejowa (ERA) Misją Europejskiej Agencji Kolejowej jest zwiększenie bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w całej Europie. W zakresie wspólnej polityki transportowej, Wspólnota przyjęła szereg przepisów prawnych mających na celu stopniowe stworzenie zintegrowanej przestrzeni kolejowej, tak na płaszczyźnie prawnej, jak i technicznej. Proces ten obejmuje rozwijanie i wdraŝanie technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) oraz wypracowanie wspólnego podejścia do problemów z dziedziny bezpieczeństwa transportu kolejowego. Podstawowym zadaniem Agencji jest nadzór nad opracowywaniem wszystkich tych środków. Organizacja została oficjalnie utworzona w 2004 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 881/2004 opisującego zadania Agencji, jej strukturę, metody pracy oraz przedstawicieli sektora kolejowego. Agencja fizycznie mieści się w dwóch miastach we Francji, z czego centrala operacyjna znajduje się w Valenciennes, a obiekty, w których odbywają się spotkania międzynarodowe i konferencje, w Lille. W trakcie 2005 r. Agencja weszła w fazę stopniowego tworzenia, które zakończyło się w połowie 2006 r. Po tym okresie stopniowego rozpoczęcia działalności stała się ona w pełni operacyjna początkowo zatrudniając 100 członków personelu, przewaŝnie fachowców z europejskiego sektora kolejowego. 10 Ramy prawne funkcjonowania agencji ENISA określa rozporządzenie (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. (Dz.U. L 77, 13 marca 2004). 11

12 17. Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) 11 Wymieniając doświadczenia w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego między regionami i kulturami, Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) pomaga rozwijać umiejętności, promując tym samym lepsze warunki Ŝyciowe i aktywne obywatelstwo w demokratycznych społeczeństwach szanujących prawa człowieka i róŝnorodność kulturową. Jako ośrodek wiedzy, ETF przyczynia się do stałego rozwoju społeczno-ekonomicznego, umoŝliwiając krajom sąsiadującym z UE reformowanie ich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, głównie za pośrednictwem programów Wspólnoty Europejskiej CARDS, Tacis i MEDA. ETF pomaga takŝe Komisji Europejskiej w realizacji programu Tempus. ETF obecnie współpracuje z trzydziestoma krajami partnerskimi na trzech kontynentach, w tym z krajami kandydującymi, Europą Południowo-Wschodnią, Europą Wschodnią, Azją Środkową i regionem śródziemnomorskim, oraz wykonuje następujące działania: 1. ocenia postęp i przyszłe priorytety krajów partnerskich w zakresie reform kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich powiązań z rozwojem społeczno-gospodarczym; 2. planuje, opracowuje, monitoruje i ocenia projekty na wniosek Komisji Europejskiej; 3. zapewnia decydentom i praktykom w krajach partnerskich potencjał do pełnego uczestnictwa w modernizacji ich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego; 4. ułatwia dialog zainteresowanych stron poprzez rozwijanie sieci międzynarodowych, krajowych i lokalnych. Ponadto ETF generalnie promuje dostęp do europejskiej wiedzy i praktyki w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności strategii zatrudnienia i ściśle współpracuje z Cedefop. Jako międzynarodowy ośrodek wiedzy, ETF współpracuje takŝe z innymi europejskimi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami, takimi jak Bank Światowy, OECD,MOP, Europejski Bank Inwestycyjny i UNESCO. Dyrektorem ETF jest dr Muriel Dunbar. 18. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków śycia i Pracy (EUROFOUND) Fundacja jest organem unijnym, który został ustanowiony w 1975 roku w celu przyczynienia się do opracowania i zapewnienia lepszych warunków Ŝycia i pracy w Europie. Fundacja dostarcza rządom, pracodawcom, związkom zawodowym oraz Komisji Europejskiej odpowiedzi, wiedzy i porad na podstawie niezaleŝnych i porównywalnych badań. Fundacja skupia swoją działalność na trzech głównych dziedzinach specjalistycznych, kładąc szczególny nacisk na następujące zagadnienia: 1. warunki pracy: obejmujące organizację pracy, zagadnienia związane z czasem pracy w miejscu pracy, elastyczność, monitorowanie zmian warunków pracy; 2. warunki Ŝycia: zagadnienia, które wpływają na codzienne Ŝycie obywateli Europy, w tym równowaga pomiędzy Ŝyciem zawodowym i rodzinnym, zagwarantowanie publicznej pomocy społecznej oraz promowanie włączenia w rynek pracy; 3. dialog społeczny: zmiany zachodzące w miejscu pracy oraz restrukturyzacja, udział pracowników w podejmowaniu decyzji, europeizacja dialogu społecznego. Niedawno Fundacja utworzyła Europejskie Centrum Monitorowania Zmian (EMCC), którego zadaniem jest analizowanie i przewidywanie zmian zachodzących w stosunkach przemysłowych i w przedsiębiorstwach w celu wsparcia postępu społeczno-ekonomicznego. Fundacja dysponuje trójstronną Radą Administracyjną, w której skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych (rządy i Komisja Europejska), organizacji pracodawców i związków zawodowych. 11 Utworzona w 1994 roku 12

13 19. Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX) 12 Agencja FRONTEX koordynuje współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, wspomaga państwa członkowskie w szkoleniu funkcjonariuszy straŝy granicznej, w tym w ustanowieniu wspólnych standardów szkoleniowych, przeprowadza analizy ryzyka, śledzi rozwój badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych, wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych oraz udziela państwom członkowskim niezbędnego wsparcia w organizowaniu wspólnych działań dotyczących powrotów. Aby zapewnić spójność działań, agencja FRONTEX jest w stałym kontakcie z innymi wspólnotowymi i unijnymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo granic zewnętrznych, takimi jak EUROPOL, CEPOL, OLAF, a takŝe z organami odpowiedzialnymi za współpracę celną i współpracę w zakresie kontroli fitosanitarnych i weterynaryjnych. Agencja ta wzmacnia bezpieczeństwo granic, koordynując działania podjęte przez państwa członkowskie w celu wdroŝenia środków wspólnotowych dotyczących zarządzania granicami zewnętrznymi. 20. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Od 1996 r. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) jest oficjalną władzą w sprawach postępowań dotyczących wspólnotowych znaków towarowych, a od 2003 r. takŝe w sprawie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Te prawa własności intelektualnej obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Znaki towarowe i wzory naleŝą do dziedziny prawa spółek. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego jest zarazem agencją Wspólnoty Europejskiej i urzędem ds. własności przemysłowej z jego funkcją techniczną: rejestracją praw własności przemysłowej. Zadaniem Urzędu, jako agencji usługowej, jest zapewnienie swoim klientom, tzn. przedsiębiorstwom, które zgłaszają swoje znaki towarowe i wzory do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, centralnego miejsca w swoim szeroko pojętym mechanizmie oraz zagwarantowanie im najlepszej obsługi po najlepszej cenie. Wspólnotowy znak towarowy i zarejestrowany wzór wspólnotowy są drogą do jednolitego rynku. Ich jednolita natura oznacza, Ŝe formalności i zarządzanie nimi moŝna prowadzić w prosty sposób: pojedyncze zgłoszenie, jedno centrum administracyjne i jedna teczka akt do zarządzania. Ujednolicone prawo dotyczy znaków towarowych i wzorów, gwarantując tym samym silną i jednolitą ochronę w całej Unii Europejskiej. Wynikiem uproszczenia jest znaczna redukcja kosztów w porównaniu z ogólnymi kosztami rejestracji krajowej we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dzisiejsza wielkość Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, szybkość, z jaką się rozwija, i sposób, w jaki osiągnął niezaleŝność finansową juŝ od drugiego roku swojej działalności, stanowią dowód sukcesu systemu w słuŝbie jednolitego rynku. 21. Europejska Agencja Bezpieczeństwa w Pracy (OSHA) 13 Stała poprawa bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy stanowi kluczowy cel europejskiej polityki społecznej i zatrudnienia. Niemniej, zakres i róŝnorodność tematyki dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (bhp) w Europie przekracza środki i kompetencje pojedynczych państw członkowskich czy instytucji. Dlatego powołano 12 ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2004 ( , Dz.U. L 349 z ) 13 podstawę prawną działalności Agencji stanowią cztery rozporządzenia Rady: 2062/94, 1643/95 (obejmuje 3 państwa, które przystąpiły do UE w 1995r.), 1654/2003 (znowelizowane rozporządzenie Agencji zgodnie z nowymi unijnymi przepisami finansowymi i przepisami o publicznym dostępie do dokumentów), 1112/2005 (zmiany w strukturze zarządzania Agencją) 13

14 Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, która ma za zadanie gromadzić i rozpowszechniać wiedzę i informacje z zakresu bhp, w szczególności dotyczące dobrych praktyk. Celem prac Agencji jest ułatwienie opracowywania, analizowania i rozpowszechniania informacji sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w Europie. Oprócz rozbudowy wszechstronnego systemu stron internetowych poświęconych bezpieczeństwu i zdrowiu, Agencja prowadzi takŝe kampanie informacyjne i aktywnie realizuje program publikacji róŝnorodnych materiałów, od specjalistycznych raportów informacyjnych po biuletyny faktograficzne, obejmujące szeroki wachlarz zagadnień bhp. Krajowe punkty centralne, których rolę pełnią zwykle wiodące instytucje zajmujące się bezpieczeństwem pracy w poszczególnych państwach, koordynują i rozpowszechniają informacje Agencji w swoich krajach. Ponadto Agencja współpracuje z wieloma partnerami, w tym z Komisją Europejską, innymi instytucjami europejskimi, europejskimi partnerami społecznymi, organizacjami międzynarodowymi oraz organizacjami bezpieczeństwa i zdrowia na całym świecie. Agencją kieruje Dyrektor, a jej Rada Zarządzająca składa się z przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników z 27 Państw Członkowskich i przedstawicieli Komisji Europejskiej. Rada Zarządzająca powołała Biuro. 14

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, 30 grudnia 2013 roku INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE W 2013 ROKU Niniejsza Informacja została sporządzona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, 12 listopada 2010 r. INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE INSTYTUCJE KOMISJA EUROPEJSKA 1 1. Zatrudnienie obywateli

Bardziej szczegółowo

Geneza i struktura organizacyjna Cel i zadania Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)...

Geneza i struktura organizacyjna Cel i zadania Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)... Praca składa się z sześciu rozdziałów, opisujących przede wszystkim agencje, ich strukturę organizacyjną i powierzone im zadania. Aby jednak otrzymać pełen obraz, istotę i znaczenie agencji, szczegółową

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności

Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Słownik pojęć w zakresie Narodowej Strategii Spójności Podstawowe zasady Realizacja strategii rozwojowej będzie opierać się o zasady i wartości, których stosowanie jest niezbędne dla osiągnięcia postawionych

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Narodowa Agencja w Polsce Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE Zharmonizowane wymogi Część B Dokument IV Celem wykorzystania przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa Ruchu przy ocenie zgodności z wymogami certyfikatów bezpieczeństwa Część B wydanych zgodnie z art. 10(2)

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 czerwca 202 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 20/043 (APP) 0449/2 LIMITE FREMP 8 JAI 366 COSCE 7 COHOM 22 OC 292 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008, P7_TA-PROV(2010)0112 Absolutorium 2008: Europejska Fundacja Kształcenia 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budŝetu Europejskiej Fundacji Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Fundusz dla organizacji pozarządowych Fundusz stworzony przez kraje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 1 Przewodniczący Rady Unii Europejskiej oraz Szwajcarska Rada Federalna, Uwzględniając bliskie stosunki między Unią Europejską a Szwajcarią, oparte na licznych umowach sektorowych,

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Podejście Leader w nowym okresie programowania 2007-2013 Konferencja pt. Aktywizacja środowisk lokalnych regionu świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007 2013 (za: Narodowym Centrum Kultury: http://www.mk.gov.pl)

Program Kultura 2007 2013 (za: Narodowym Centrum Kultury: http://www.mk.gov.pl) Program Kultura 2007 2013 (za: Narodowym Centrum Kultury: http://www.mk.gov.pl) Ogólnym celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie

Bardziej szczegółowo

Komisja BudŜetowa. dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Komisja BudŜetowa. dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja BudŜetowa 2.10.2013 2013/0064(COD) PROJEKT OPINII Komisji BudŜetowej dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo"

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo 1 Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020 partnerstwo" Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

"Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych

Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych "Inteligentna Energia Program dla Europy moŝliwości dofinansowania projektów rozpowszechniająco-promocyjnych Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

ZAŁOśENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ AKCEPTUJĘ: Warszawa, dnia maja 2008 r. ZAŁOśENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ 1. PIONIZACJA (odzespolenie na szczeblu wojewódzkim) W przygotowanym projekcie ustawy zakłada

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce

Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Potencjał przyszłego rozwoju Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem wsparcia unijnego dla inwestycji środowiskowych w Polsce Warszawa, 28 października 2013r. Jan Mikołaj Dzięciołowski, DG REGIO 1. Wnioski

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Kreatywna Europa. Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych

2014-2020. Kreatywna Europa. Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych 2014-2020 Kreatywna Europa Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych Cele Programu Kreatywna Europa promocja europejskiej kultury i róŝnorodności językowej międzynarodowa współpraca artystów i

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Europejski Program. Drogowego 2011-2020 - nadzieje i oczekiwania. Richard E Allsop. Centre for. Richard E Allsop Centre for.

Europejski Program. Drogowego 2011-2020 - nadzieje i oczekiwania. Richard E Allsop. Centre for. Richard E Allsop Centre for. Europejski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 - nadzieje i oczekiwania Odpowiedzialnośc UE za brd Do roku 1993 Głównie zatwierdzanie typów pojazdów, prawa jazdy i godziny pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education. Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education. Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe Struktura programu Erasmus+ E R A S M U S + Edukacja szkolna,

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie

Program Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Akcje zdecentralizowane w Polsce - przegląd, skala działania i oddziaływania oraz Synergia z innymi działaniami FRSE Tadeusz Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Edyta Czarnocka Wydział Europejskich SłuŜb Zatrudnienia Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

C 366/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 366/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.12.2011 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami Agencji

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Ujednolicony dokument legislacyjny 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Na straży finansów UE

Na straży finansów UE PL Na straży finansów UE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Kontrola środków UE na całym świecie Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją Unii Europejskiej powołaną w 1977 r. z siedzibą w Luksemburgu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1909/10 Burmistrza Andrychowa z dnia 22 czerwca 2010r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 214 final 2012/0011 (COD) KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie Istota upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Uczenie się przez całe Ŝycie Tadeusz Wojciechowski Koordynator Zespołu ds. Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów LLP Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 główne założenia i cele Dariusz Deptała Serock, 29-31 maja 2017 r. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP- Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Ustawa

Bardziej szczegółowo

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki Aneks nr 3: Zasady i Procedury dla Grantów Blokowych, Funduszu na Przygotowanie Projektów, Funduszu Pomocy Technicznej oraz Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.5.2008 KOM(2008) 320 wersja ostateczna 2008/0107 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 21 października 2016 r.

Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 21 października 2016 r. Uchwała Nr 41/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru podmiotu wdrażającego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy wraz z odpowiedziami Fundacji

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy wraz z odpowiedziami Fundacji Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedziami Fundacji 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Bardziej szczegółowo

The development. Program URBACT II. ( Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu ) Katowice r.

The development. Program URBACT II. ( Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu ) Katowice r. CityRegion.Net The role of cities in integrated regional development ( Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu ) Program URBACT II Katowice 12.02.2009 r. ANETA MYGA KOORDYNATOR PROJEKTU tel. +48 (34)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

15412/16 ds/ako/as 1 DGD 1C

15412/16 ds/ako/as 1 DGD 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 grudnia 2016 r. (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 8 grudnia 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r. I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Materiał wstępny do dyskusji nt. podziału środków finansowych pomiędzy Priorytety i Środki projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY

Materiał wstępny do dyskusji nt. podziału środków finansowych pomiędzy Priorytety i Środki projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY Materiał wstępny do dyskusji nt. podziału środków finansowych pomiędzy Priorytety i Środki projektu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Dokumenty, na podstawie których opracowano

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Dział Komisji Europejskiej ds. nauki i wiedzy

Dział Komisji Europejskiej ds. nauki i wiedzy Dział Komisji Europejskiej ds. nauki i wiedzy Wspólne Centrum Badawcze Joint Research Centre (JRC) e. r p. / r 65 % 80 % 60 % 20 % 73 % PL TSUNAMIS ALERT SYSTEM MUNICIPAL SERVICE + 27.5 1020.0 12/31

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo