Ex-fBEL_ARN Automatyka regulacji napięcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ex-fBEL_ARN Automatyka regulacji napięcia"

Transkrypt

1 Ex-fBEL_ARN Automatyka regulacji napięcia

2 Ex-fBEL_ARN - Automatyka regulacji napięcia Przeznaczenie Automatyka Ex-fBEL_ARN jest przeznaczona do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej za pomocą transformatora regulacyjnego z przełącznikiem zaczepów pod obciążeniem. Automatyka pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego Wx (opracowanie własne firmy ELKOMTECH S.A.). Wszystkie funkcje urządzenia, zarówno związane z automatyką, jak i telemechaniczne podlegają programowej konfiguracji i mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika. Funkcje urządzenia - Możliwość regulacji napięcia w transformatorach dwu- i trójuzowojeniowych - Tryb pracy : automatyczny, ręczny zdalny (centrum dyspozytorskie), ręczny lokalny - Wyświetlanie i wysyłanie do centrum dyspozytorskiego aktualnego numeru zaczepu, wartości napięcia, prądu oraz licznika przełączeń, - Możliwość zmiany trybu pracy z lokalnego pulpitu lub z poziomu centrum dyspozytorskiego, - Możliwość blokowania i odblokowania automatyki z lokalnego pulpitu lub z poziomu centrum dyspozytorskiego, - Automatyczne blokowanie automatyki przy nadmiernym obniżeniu napięcia, błędnej reakcji przełącznika zaczepów, braku reakcji przełącznika zaczepów. - Alarm (lub blokada) w przypadku nadmiernego wzrostu napięcia, - Alarm od przekroczenia zadanej liczby przełączeń, - Możliwość lokalnego zablokowania poleceń z telemechaniki (odstawienie telesterowań), - Automatyczna zmiana, o określonych godzinach, wartości utrzymywanego napięcia, - Blokada przy otwartym wyłączniku w polu transformatora. Funkcje telemechaniczne - Możliwość zdalnej zmiany położenia przełącznika zaczepów w trybie ręcznego sterowania. - Wysyłanie w trybie zdarzeniowym zmiany stanu przełącznika zaczepów. - Wysyłanie pomiarów. - Zdalne odblokowanie i blokowanie automatyki. - Funkcja sterownika nadrzędnego dla urządzeń podłączonych do drugiego kanału łączności. Funkcje dodatkowe - Programowalne sekwencje mechanizm tworzenia prostych automatów, - Moduł programowalnej logiki kombinacyjnej, - Rejestrator zakłóceń (opcja), - Rejestrator przebiegów wolnozmiennych (stany wewnętrzne automatyki, stany wejść oraz rejestracja trendów wartości analogowych np. napięć, prądów), - Długookresowy rejestrator zdarzeń o pojemności wielu tysięcy rekordów, Budowa konfiguracja modułów peryferyjnych Urządzenie jest sterownikiem mikroprocesorowym o budowie modułowej. Składa się z trzech modułów: MPU (płyty procesora), CMB (modułu wejść i wyjść binarnych), oraz TRF (moduł pomiarów zmiennoprądowych). Obudowa sterownika jest wykonana z profilu aluminiowego. Sterownik jest produkowany w dwóch wersjach: do montażu natablicowego i zatablicowego. Obie wersje są identyczne, jeśli chodzi o typy złączy i numerację zacisków. Przykładowy schemat blokowy automatyki Ex-fBEL_ARN Moduł CMB zawiera w sumie 23 izolowane wejścia, w tym 20 wejść kluczowanych podzielonych na sekcje po 4 wejścia oraz 3 wejścia statyczne podzielone na sekcje 2-1. Ponadto moduł ten obsługuje 12 wyjść binarnych (2 z kontrolą ciągłości obwodu) oraz 2 wyjścia typu opto-mosfet. Osiem wejść (2 x 4) jest przystosowanych do napięcia 24V do odczytu pozycji przełącznika zaczepów. Moduł TRF umożliwia pomiar 4 prądów oraz 4 napięć. Ex-fBEL_ARN w obudowie zatablicowej

3 Pulpit operatora W urządzeniu zastosowano wyświetlacz graficzny (zgodność ze standardem SVG) o rozmiarze 128 x 128 pikseli. Wyświetlacz może pracować także w trybie tekstowym. Zapewnia on wysoką jakość prezentacji danych przedstawianych za pomocą nielimitowanej liczby i rodzaju symboli graficznych. Projekt ekranu BEL oraz powiązań telemechaniki może być wygenerowany z danych sytemu dyspozytorskiego. Oprócz ekranu użytkownik dysponuje dwunastoma dwukolorowymi diodami sygnalizacyjnymi, za pomocą których można pokazać stan automatyki, stan łączności, stan rejestratora, stany blokad, stany automatyk itp. Diody mogą świecić światłem ciągłym lub migającym. Sygnały świetlne mogą być z podtrzymaniem (do momentu skasowania) lub bez podtrzymania. Sekwencje programowalne Użytkownik może stworzyć w konfiguracji urządzenia sekwencję składającą się kolejnych kroków. W każdym kroku można zaprogramować wykonanie sterowania, ustawienie stanu wewnętrznego (zmiennej), zapalić diodę sygnalizacyjną na pulpicie. Wykonanie danego kroku może być uzależnione od warunku logicznego. Można także wprowadzić sparametryzowany czas oczekiwania na spełnienie warunku w danym kroku. Moduł sekwencji może korzystać z modułu logiki kombinacyjnej. Sekwencje mogą być wyzwalane zdalnie, lokalnie z pulpitu operatora lub wejściem dwustanowym. Logika kombinacyjna - kalkulator Kalkulator jest modułem logiki kombinacyjnej i arytmetyki, który umożliwia stworzenie wielu funkcji logicznych i arytmetycznych, których argumentami są stany wewnętrzne i stany wejść. Funkcje mogą ustawić stan wewnętrzny lub pobudzić skonfigurowane wyjście. Funkcje kalkulatora można powiązać z sekwencjami programowalnymi. Łączność Urządzenie może być wyposażone w dwa moduły łączności o różnym wyposażeniu komunikacyjnym. Mogą to być: - interfejs światłowodów szklanych lub plastikowych, - CANbus, - RS485/RS422, - RS232, - LON, - LON_RS485/422 - dwa interfejsy na jednej płytce: LON oraz RS485/422 - Ethernet 100BASE-TX, - Ethernet 100BASE-FX (światłowody szklane), - podwójny Ethernet światłowodowy 100BASE-FX, - interfejs do magistrali BEL, - kanał inżynierski światłowody plastikowe lub RS422/485. Kanały komunikacyjne przykład - interfejs LAN oraz światłowód plastikowy Sterownik może być wyposażony w dowolny protokół już zaimplementowany w systemie Wx, m.in. MAP 27, TETRA, IEC , -103, -104, DNP3.0, MODBUS RTU, IEC 61107, DLMS, PPP oraz IEC Dzięki temu urządzenie może pracować jako konwerter protokołów. Sterownik może także komunikować się w sieci GSM poprzez zewnętrzny modem GPRS. Wyboru protokołu dokonuje się w konfiguracji urządzenia. Każdy z modułów komunikacyjnych może pracować z innym protokołem, co umożliwia podłączenie do urządzenia, na drodze informatycznej, innych sterowników. Ex-fBEL może wtedy dodatkowo pełnić rolę konwertera protokołów i/lub koncentratora danych w stosunku do podłączonych urządzeń. Urządzenie jest wyposażone w kanał diagnostyczny w standardzie RS232 (EIA-561). Kanał jest wyprowadzony na płytę czołową. Dodatkowo urządzenie może być wyposażone w radiowy kanał diagnostyczny kompatybilny ze standardem Bluetooth. Rozszerzenie I/O Liczbę wejść dwustanowych i wyjść sterowniczych automatyki Ex-fBEL można zwiększyć za pomocą zewnętrznej telemechaniki Ex-ML podłączonej do interfejsu LON. Automatyka może być wyposażona w dwa warianty modułów komunikacyjnych z interfejsem LON: moduł z pojedynczym interfejsem LON lub kombinowany moduł z dwoma interfejsami: LON i RS422/485 (interfejs RS422/485 ogólnego przeznaczenia). Do kanału LON można podłączyć w sumie do 8 modułów peryferyjnych typu Ex-ML_NSY10C (10 wejść dwustanowych) lub Ex-ML_NST4C (4 wyjścia sterownicze). Moduły ML można ze sobą mieszać. Rejestrator zakłóceń - opcja Rejestrator zapisuje spróbkowane, mierzone bezpośrednio i wyliczane przebiegi analogowe, stany wejść oraz stany wewnętrzne automatyki. Może także rejestrować wartości kryterialne np. wartości skuteczne. Zestaw sygnałów do rejestracji wybiera się w konfiguracji automatyki. Standardowa częstotliwość próbkowania wynosi 1600Hz (32 próbki na okres). Użytkownik może ustawić czas rejestracji przed wyzwoleniem (ang. pre-trigger), czas rejestracji po ustaniu przyczyny wyzwolenia oraz maksymalny czas rejestracji. Rejestrator można wyzwolić zmianą stanu dowolnego wejścia, sygnałem z automatyki lub kombinacją sygnałów. Można wyzwolić go także dodatkowym progiem zdefiniowanym wewnątrz rejestratora. Rejestracje są przechowywane we wbudowanej pamięci nieulotnej w formacie COMTRADE 1991 lub 1999 (zależnie od ustawień). W pliku INF zapisywany jest dodatkowo dziennik zdarzeń związanych z zarejestrowanym zakłóceniem. Rejestrator przebiegów wolnozmiennych Rejestrator zapisuje trend wartości analogowych np. wartości skutecznej napięcia. Dodatkowo rejestrator może zapisywać stany i zmienne wewnętrzne urządzenia. Rejestrator umożliwia śledzenie tych wartości w długich okresach godzinowych, dobowych lub dłuższych. Czas rejestracji zależy od ustawionej częstotliwości próbkowania, którą ustawia się w zakresie 0,1 - ~3 Hz (okres próbkowania od 300 ms do 10 s). Rejestrator może być wyzwolony stanem automatyki, zmianą stanu wejścia, poziomem mierzonego napięcia lub poleceniem. Sposób wyzwalania rejestratora i zbiór rejestrowanych sygnałów definiuje się w

4 pliku konfiguracyjnym sterownika. Standardowo rejestracja odbywa się w cyklach ośmiogodzinnych. Rejestrowany jest trend wartości skutecznych napięcia i prądu, numer zaczepu oraz reakcja automatyki na zmiany napięcia (sterowanie przełącznikiem zaczepów). Podobnie jak w rejestratorze przebiegów szybkozmiennych, za pomocą zmiany parametrów można ustawić czas zapisu przed momentem wyzwolenia, czas rejestracji po zaniku pobudzenia i maksymalny czas rejestracji. Rejestracje są zapisywane w formacie COMTRADE 1991 lub Rejestrator zdarzeń W urządzeniu jest prowadzony dziennik - rejestrator zdarzeń, do którego trafiają informacje o działaniu automatyki, zmianie stanu wejść, sterowaniach, blokadach, stanach wewnętrznych urządzenia, przepływie sygnałów pomiędzy wewnętrznymi modułami urządzenia oraz alarmy systemowe. Wszystkie wpisy w dzienniku są opatrzone cechą czasu. Dziennik jest zapisywany w lokalnym systemie plików w pamięci nieulotnej o pojemności wielu tysięcy zdarzeń. Zdarzenia z danego dnia, tygodnia lub miesiąca są zapisywane w oddzielnym pliku. Pliki rejestratora zdarzeń mogą być automatycznie odczytywane z urządzenia za pomocą aplikacji AKW. Wymiary wersja zatablicowa Układ złączy Łączność Zasilanie Sterowania Wejścia pomiaru napięcia Wejścia Prądy Podstawowe parametry techniczne Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/95/WE (LVD) oraz dyrektywy 2004/108/WE (EMC). Warunki pracy Temperatura pracy / przechowywania ( ) C; / ( ) C Wilgotność względna do 90% Zasilanie Napięcie zasilania U N wariant 1 =( )V lub ~230V Napięcie zasilania U N wariant 2 =24V =48V Pobór mocy z zasilania <15W Obwody wejść/wyjść dwustanowych Wejścia dwustanowe Liczba wejść 23 izolowane galwanicznie wejścia, z czego 8 wejść przewidzianych do odczytu położenia przełącznika zaczepów (napięcie 24V) Napięcie wejściowe pozycja przełącznika =24V Napięcie wejściowe pozostałe wejścia Wykonania standardowe: =24V, =110V, =220V Rozdzielczość czasowa do 1 ms (zależna od konfiguracji) Wyjścia przekaźnikowe Liczba wyjść 12 wyjść przekaźnikowych (2 z kontrolą ciągłości obwodu) Znamionowy prąd 8 A/230V~ Zdolność łączeniowa 2000VA (obciążenie rezystancyjne) Czas impulsu w trybie sterowań impuls. 0,1...10s Dokładność czasu impulsu 10 ms Wyjścia półprzewodnikowe Liczba wyjść 2 Typ opto-mosfet Napięcie znamionowe =230 V Maksymalny prąd stały 0,1 A Obwody wejść pomiarowych Wejścia pomiarowe Ilość torów TRF - 8 (Io, 3xIn, 4xUn), Napięcie znamionowe fazowe Un 100 V Prąd znamionowy 1A lub 5A Wytrzymałość termiczna długotrwała 10I n Wytrzymałość termiczna jednosekundowa 100I n Wytrzymałość termiczna dynamiczna 250I n

5 Moduły łącznościowe: RS485/RS422 Maksymalna długość łącza 1200m (zależna od prędkości) PFO Typ złącza Versatile Link firmy Avago Technologies Maksymalna długość łącza 100m / plastikowy LAN Standard 1 100Base-TX, skrętka UTP Standard 2 100Base-FX, światłowody szklane CAN do 1Mb/s RS232 Typ złącza RJ-45 (zgodne z EIA-561) GFO Typ złącza ST BEL Typ łącza Różnicowe z izolacją transformatorową 9600 bit/s LON Typ złącza MC 1,5/5-GF-3,81 LON / RS485 (dwa interfejsy na jednym module) dane jak odpowiednich pojedynczych interfejsów Przykładowy schemat przyłączeniowy EKT/ASzP/1,1

6

Ex-micro2_wxa koncentrator impulsów licznikowych

Ex-micro2_wxa koncentrator impulsów licznikowych Ex-micro2_wxa koncentrator impulsów licznikowych Ex-micro2_wxa jako koncentrator impulsów licznikowych Przeznaczenie Ex-micro2_wxa jest programowalnym, uniwersalnym sterownikiem, który może pełnić funkcję

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Zabezpieczenia Rezerwowego Pola WN WN ZEG-E EE 426059

KARTA KATALOGOWA. Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Zabezpieczenia Rezerwowego Pola WN WN ZEG-E EE 426059 Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej Zabezpieczenia Rezerwowego Pola WN WN ZEG-E SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna 3 1.1. Zastosowanie 3 1.2. Podstawowe właściwości 3 1.3. Zgodność z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe typu mzaz-u to urządzenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie łącza GPRS do przesyłu danych

Wykorzystanie łącza GPRS do przesyłu danych Wykorzystanie łącza GPRS do przesyłu danych Sieć GSM to medium łączności, które z powodzeniem można wykorzystać do przesyłu danych z urządzeń obiektowych, a które nie wymaga nakładów pieniężnych na budowę

Bardziej szczegółowo

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia 0/4-20 ma, 2 wejścia PULS Możliwość wyświetlania do 4 kanałów pomiarowych Funkcje obliczeniowe (+, -, *, /, ), śledzenie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB

Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB JMO Sp. z o.o. Adres: l. Korfantego 28 Telefon: Fax: E-mail: Internet: 53-021 Wrocław Polska 48 71 339 87 56 48 71 339 82 39 48 71 339 73 79 biuro@jumo.com.pl www.jumo.com.pl JMO Instrument Co. Ltd. JMO

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

... Aplikacja 1: Automatyczny system komponowania soków owocowych. Aplikacja 2: Koncentrator pomiarów analogowych

... Aplikacja 1: Automatyczny system komponowania soków owocowych. Aplikacja 2: Koncentrator pomiarów analogowych Aplikacja 1: Automatyczny system komponowania soków owocowych Multicon dzięki funkcjom logicznym, umożliwia zaimplementowanie prostych systemów sterowania. Przykładowo, na poniższym rysunku, w zależności

Bardziej szczegółowo

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. jest wyspecjalizowaną firmą inżynierską działającą na

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY LICZNIK ENERGII. serii. EDMk INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A.

KOMPAKTOWY LICZNIK ENERGII. serii. EDMk INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. KOMPAKTOWY LICZNIK ENERGII serii EDMk INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. Rok 2008 Spis treści: 1.- WSTĘP... 2 1.1.- - Warunki pracy licznika....2 2.- CHARAKTERYSTYKA EDMK.... 2 2.1.- Mierzone wielkości...3

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII e n l a w ramo g o H r P p S i k s i e i n r w e s o r Ste Fuji W Ó T K ODU R P G O L A T KA INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII Spis treści Wstęp do sterowników MICREX-SX... 2 Cechy sterowników

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 INSTRUKCJA OBS UGI RE92 07A Instrukcja obsługi 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie... 3 1.2. Właściwości regulatora... 3 2. Zestaw regulatora... 3

Bardziej szczegółowo

5 KANAŁOWY MONITOR PRZEPŁYWU Z FUNKCJAMI MATEMATYCZNYM, DOZOWANIEM I REJESTRACJĄ

5 KANAŁOWY MONITOR PRZEPŁYWU Z FUNKCJAMI MATEMATYCZNYM, DOZOWANIEM I REJESTRACJĄ 5 kanałów pomiaru przepływu lub innych wielkości fizycznych 5 kanałów z funkcjami matematycznymi suma, różnica, iloczyn, iloraz, średnia Wejścia: 5 analogowych 0/4-20mA; 2 impulsowe 0,001-10000Hz (zamiennie)

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax : 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail : pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Arkusz informacyjny Regulator ECL Comfort 30, panele zdalnego sterowania ECA 30/3 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis ECL Comfort 30 ECL Comfort 30 jest to elektroniczny regulator temperatury

Bardziej szczegółowo

Sterownik Internetowy MicroLan3. Instrukcja Użytkownika

Sterownik Internetowy MicroLan3. Instrukcja Użytkownika Sterownik Internetowy MicroLan3 Instrukcja Użytkownika Wersja 1.1, firmware od wersji 1.6, hardware wersja B 01.2014 1/31 Sterownik MicroLan3 jest niewielkim urządzeniem, który dołączony do sieci Ethernet

Bardziej szczegółowo

Przelicznik Objętości Gazu

Przelicznik Objętości Gazu Instrukcja Obsługi Przelicznik Objętości Gazu Type: MSP-02-FC Integrotech sp. z o.o. Plac Zwycięstwa 2 bud. D lok. 22 90-312 Łódź, POLSKA IO/MSP-02-FC/PL/r14 Integrotech sp. z o.o. 2 / 110 Tytuł dokumentu

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2 PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE MR208-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć palnik jedno-

Bardziej szczegółowo

Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35. www.evosystem.pl

Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35. www.evosystem.pl Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35 www.evosystem.pl Evo-S ver BF jest zbudowany na bazie doświadczeń przeprowadzonych podczas instalacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

Systemy powiadamiania

Systemy powiadamiania Systemy powiadamiania Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem monitorowanie wizualizacja alarm sterowanie rejestracja Zalety systemów powiadamiania Funkcjonowanie budynków i nieruchomości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Spis treści Wprowadzenie...3 Technologia reklozerów...4 Siłowniki magnetyczne...4 Łącznik drogowy...4

Bardziej szczegółowo

ATICS. Katalog. inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie

ATICS. Katalog. inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie ATICS System kontroli, nadzoru i zasilania ATICS inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem Katalog O

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami ŚN. Gama urządzeń Easergy L500 V4.2. System nadzoru stacji ŚN. Broszura techniczna

Zarządzanie sieciami ŚN. Gama urządzeń Easergy L500 V4.2. System nadzoru stacji ŚN. Broszura techniczna Zarządzanie sieciami ŚN Gama urządzeń Easergy L500 V4.2 System nadzoru stacji ŚN Broszura techniczna 2 WPROWADZENIE Easergy L500 to bazowy system SCADA działający w środowisku Windows XP Professional SP2

Bardziej szczegółowo